У даній статті розглядається проблема взаємозв'язку краудсорсингу і зв'язків з громадськістю в контексті розвитку сучасної публічної політики. Завдяки дослідженням А.А. Ухтомського і І.Л. Викентьева, в статті з'ясовано особливості публічної поведінки на прикладі перфомансного мистецтва, які необхідно враховувати в процесі реалізації публічної політики. Автор приходить до висновку про те, що краудсорсінг як глобальна політтехнологія і зв'язки з громадськістю як наука стають факторами розвитку сучасної публічної політики. Вони надають їй нові властивості, пов'язані, з глобальної комунікацією, руйнують традиційні межі розуміння акторами один одного і створюють умови поліваріантність рішень, які виводять її (публічну політику) На зовсім інший рівень розвитку.

Анотація наукової статті по ЗМІ (медіа) і масовим комунікаціям, автор наукової роботи - Шакарбіева С.В.


CROWDSOURCING AND PUBLIC RELATIONS AS THE FACTOR OF PUBLIC POLICY DEVELOPMENT IN RUSSIAN AND WORLD PRACTICE AT PRESENT STAGE

This article examines the problem of the relationship between crowdsourcing and public relations in the context of modern public policy development. Thanks to the research conducted by A.A.Ukhtomsky and I.L.Vikentiev, the article clarifies the features of public behavior on the example of performance art, which must be taken into account in the process of public policy implementation. The author comes to the conclusion that crowdsourcing as a global political technology and public relations as a science have become important factors in the development of modern public policy. They give it new qualities associated with global communication, destroy traditional boundaries of understanding each other's actors and create the conditions for the multi-variance of decisions that bring it (public policy) To a completely different level of development.


Область наук:
 • ЗМІ (медіа) і масові комунікації
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'Краудсорсінг ТА ЗВ'ЯЗКУ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В РОСІЙСЬКІЙ І СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ'

  Текст наукової роботи на тему «краудсорсінг ТА ЗВ'ЯЗКУ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В РОСІЙСЬКІЙ І СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ»

  ?DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.63.082

  Шакарбіева С.В.

  Кандидат філософських наук, Волгоградський державний університет ВолДУ Матеріали виконані за фінансової підтримки РФФД і Адміністрації Волгоградської області, проект «Стратегії, інноваційні технології інституціоналізації та функціонування публічної політики в

  Волгоградському регіоні »№ 17-13-34039 Краудсорсінг ТА ЗВ'ЯЗКУ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В РОСІЙСЬКІЙ І СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

  анотація

  У даній статті розглядається проблема взаємозв'язку краудсорсингу і зв'язків з громадськістю в контексті розвитку сучасної публічної політики.

  Завдяки дослідженням А.А. Ухтомського і І.Л. Викентьева, в статті з'ясовано особливості публічної поведінки на прикладі перфомансного мистецтва, які необхідно враховувати в процесі реалізації публічної політики.

  Автор приходить до висновку про те, що краудсорсінг як глобальна політтехнологія і зв'язку з громадськістю як наука стають факторами розвитку сучасної публічної політики. Вони надають їй нові властивості, пов'язані, з глобальної комунікацією, руйнують традиційні межі розуміння акторами один одного і створюють умови поліваріантність рішень, які виводять її (публічну політику) на зовсім інший рівень розвитку.

  Ключові слова: краудсорсінг, зв'язки з громадськістю, публічна політика, перфомансное мистецтво, політтехнологія.

  Shakarbieva S.V.

  PhD in Philosophy, Volgograd State University

  CROWDSOURCING AND PUBLIC RELATIONS AS THE FACTOR OF PUBLIC POLICY DEVELOPMENT IN RUSSIAN AND WORLD PRACTICE AT PRESENT STAGE *

  Abstract

  This article examines the problem of the relationship between crowdsourcing and public relations in the context of modern public policy development.

  Thanks to the research conducted by A.A. Ukhtomsky and I.L. Vikentiev, the article clarifies the features of public behavior on the example of performance art, which must be taken into account in the process of public policy implementation.

  The author comes to the conclusion that crowdsourcing as a global political technology and public relations as a science have become important factors in the development of modern public policy. They give it new qualities associated with global communication, destroy traditional boundaries of understanding each other's actors and create the conditions for the multi -variance of decisions that bring it (public policy) to a completely different level of development.

  Keywords: crowdsourcing, public relations, public policy, performance art, political technology.

  Розвиток публічної політики - складний і суперечливий процес, в основі якого лежить безліч технологій, що мають на меті, перш за все, сформувати у громадськості певний стиль політичного мислення, що відповідає завданням існуючої влади. Для участі в політичному процесі одночасно великих суспільних груп необхідно розуміти, що для публіки держава - це світ, в якому вона, публіка, перебуває; наскільки вона обізнана про історію своєї країни, її сучасних потребах і стратегіях майбутнього. Без цих системних знань важко уявити можливості політичних краудсорсингу і зв'язків з громадськістю, так як відкрита комунікація є основою для розвитку подібного роду технологій.

  Якщо ще в недавньому минулому (до ери комп'ютерних технологій) зміна влада не тягла за собою блискавичних трансформацій на рівні суспільної свідомості (звичайно, якщо це не було реалізовано насильницькими методами), то сьогодні цей феномен не є передбачуваним і прогнозованим. Найбільш показовим прикладом можуть бути вибори президента США в 2016 р або приклад швидкого пошуку і затримання осіб, які вчинили терористичний акт в ході Бостонського марафону 13.04.2013 р із застосуванням сучасних прийомів політичного краудсорсингу. Обидва приклади демонструють непередбачувані результати, незалежно від очікувань (рішення електорату, в першому випадку, і підключення до пошуку злочинців інтернет-спільноти, в другому).

  Таким чином, для конкретизації особливостей розвитку сучасної публічної політики необхідно максимально чітко усвідомлювати різноманітні явища «вбудовування» соціальних технологій в область політичного процесу.

  Виходячи з значній швидкості розвитку сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і швидко мінливого інформаційного фону, на якому приймаються важливі публічні рішення акторами як з боку влади, так і з боку цивільного населення, метою даної статті є конкретизація комунікаційних особливостей краудсорсингу і зв'язків з громадськістю в російській і світовій практиці як політичних технологій на сучасному етапі.

  Іншими словами, є важливим виявити взаємозв'язок краудсорсингу як щодо нової комунікаційної політтехнології, мобілізуючою індивідуальні ресурси громадян для досягнення конкретних цілей при використанні інформаційних технологій [1], з одного боку, і зв'язків з

  громадськістю як мистецтва і науки досягнення гармонії (влади і суспільства) за допомогою взаєморозуміння, заснованого на правді і повній інформованості [2] аудиторії, з іншого боку, в контексті розвитку сучасної публічної політики. Відповідно, завдання даної статті можна позначити таким чином: по-перше, проаналізувати вплив сучасних інформаційно-комунікаційних процесів на неминучість проникнення соціальних технологій (краудсорсингу і зв'язків з громадськістю) в область публічної політики. По-друге, проілюструвати вплив «інерції мислення» цільової аудиторії на процес прийняття рішення. По-третє, показати, як завдяки можливості доступу глобальної аудиторії до інформації, виникає величезна кількість поінформованих індивідів і груп, досить швидко змінюють якість публіки і, неминуче, публічної політики.

  Як відомо, визначень публічній політиці безліч, але нам необхідно конкретизувати тут даний феномен, щоб в подальшому розуміти специфіку сучасних взаємозв'язків краудсорсингу і зв'язків з громадськістю з урахуванням розвитку комунікаційно-інформаційних технологій. Звісно ж, найбільш цікавими, в даному контексті, можуть виступати наступні три підходи до розуміння даної категорії. По-перше, точка зору французького дослідника Ж.-К. Тоніга, що транслює «концепт публічної політики» як «... втручання авторитету, станеться, хто буде публічним могутністю і урядової легітимністю, в певну область суспільства або його території. Ці втручання можуть набувати три основних форми: публічні політики передають зміст, отримують вираз у посібниках та призводять до результатів. Вони здійснюють мобілізацію діяльності і процесів праці. Вони реалізуються через відносини з іншими соціальними колективними та індивідуальними акторами »[3]. По-друге, на думку політолога Е. Пейдж, публічна політика є комбінацією чотирьох елементів:

  1) принципів - загальне уявлення про способи управління публічними справами;

  2) цілі - специфічними пріоритетами, визначеними по відношенню до певної ставкою;

  3) конкретних заходів - рішення, інструменти;

  4) практичних дій, поведінки чиновників, покликаних здійснювати прийняті рішення (там же).

  І, по-третє, заслуговує на увагу думка французького політолога П. Мюлле: «Публічні політики в більшості випадків є формою інституціоналізації поділу праці правління ... публічна політика відповідає, перш за все, операції поділу реальності, через що буде розділена і сформатована субстанція проблеми, яку належить трактувати, чи природу населення, якого ця політика стосується »(там же).

  Наведені підходи до визначення публічної політики об'єднує одна важлива «деталь» - врахування конкретних дій за рішенням проблем в різних сферах життєдіяльності суспільства. Стиль вирішення проблем з боку влади, як відомо, багато в чому визначає пануючу політичну систему, в якій, в свою чергу, складаються конкретні і стійкі суспільні домінантні осередки в свідомості громадськості, сприяють реалізації існуючої влади (найбільш повно механізм домінанти досліджував вітчизняний вчений А.А . Ухтомський [4]). З огляду на сутність домінантного вогнища (вогнище збудження в центральній нервовій системі, що змінює стан інших нервових центрів шляхом «притягання» до себе імпульсів, які зазвичай викликають інші рефлекторні реакції [5]), варто звернути увагу на стереотипические поведінку акторів, багато в чому залежить від інерції мислення , тим більше, коли мова йде про поведінку громадян в результаті реалізації завдань публічної політики.

  Так І.Л. Вікентьєв, описуючи значення домінантного вогнища в процесі прийняття рішень, звертає увагу на те, що «.Хоча, здавалося б, кожен має право думати, що хоче, він не завжди вільний вирішити, що йому хотіти ... Недарма Бернард Шоу писав:« Не багато хто думає частіше, ніж два чи три рази на рік. Я домігся світової популярності завдяки тому, що думаю раз чи два на тиждень ... »[6].

  Цю думку легко проілюструвати прикладами перфомансного мистецтва, наочно демонструє, наскільки індивід не замислюється, сприймаючи ті чи інші запити, які формуються у зовнішньому середовищі і впливають на трансформацію або створення нових домінантних осередків. Так, найбільш показовим можна назвати досвід проведеного в 1974 р Мариною Абрамович перформансу, мета якого автор визначила так: «Я хотіла показати одну річ: це просто дивно, наскільки швидко людина може повернутися в дике печерне стан, якщо йому це дозволити» [7 ].

  Нижче наведений приклад може здатися недоречним з точки зору політологічного знання, проте він містить досить цінні висновки для розуміння суспільної поведінки індивідів в певних ситуаціях, що не можуть не враховувати дослідники і практики політичного процесу.

  «..У розпорядженні глядачів було 72 предмета, які були відібрані в якості інструментів, що викликають задоволення (троянда, мед, виноград, олівець, фарби, свічка, поляроїдним фотокамера), біль (батіг, ножиці, скальпель, сірники) або смерть (куля , пістолет). У галереї було вивішено інформацію, що під час перформансу тіло Абрамович знаходиться в розпорядженні глядачів і вони можуть з ним (так само, як і з розташованими на столі предметами) робити все, що заманеться. Сама вона весь цей час залишалася нерухомою.

  Спочатку люди були в замішанні і нічого не робили, потім потроху почали включатися в гру, і їх активність переросла в справжню агресивність. В остаточному підсумку її одяг виявилася розрізаної, тіло було поколоти шипами троянди, на тілі були зроблені надрізи і деякі навіть пили її кров. » (там же).

  Приклади подібного роду важливі для розуміння механізмів формування домінанти в свідомості громадськості, коли керуючий процесом (не важливо, в якій області) дає певний дозвіл, а учасник повинен самостійно прийняти рішення про вчинки, які він буде здійснювати (у рамках цього дозволу). І дуже важливим є зауваження, яке має місце бути за результатами описаного вище перфомансу: коли Марина Абрамович обходила присутніх в тому вигляді, в якому вона опинилася завдяки їхнім діям через 6 годин, більшість з них опускали очі і не дивилися на неї зовсім.

  Іншими словами, громадяни добре усвідомлюють час, протягом якого дається дозвіл на певного роду вчинки, і також здатні оцінювати свої ж дії після закінчення цього терміну.

  В даному контексті видається важливим той факт, що в описаному перфомансном акті Марини Абрамович не ставилося за мету сформулювати ступінь відповідальності глядачів, що вказує на ще один важливий висновок (для вдосконалення публічної політики) про необхідність стримуючих вказівок в умовах гри, яких в даному випадку не було . Тому висновок М. Абрамович (див. Вище) свідчить про відсутність самоорганізовується (механізму) гуманістичного поведінки (або про її слабкої вираженості), що само по собі - цінний досвід, який необхідно враховувати особливо в області публічної політики.

  Як показує даний досвід, таким же чином і влада, формуючи домінантні осередки в суспільній свідомості, здатна в досить короткому часовому інтервалі як сформувати, так і зруйнувати досить стійкі формули, що дозволяють або забороняють ті чи інші дії, думки, уявлення.

  З 1974 р пройшло не одне десятиліття. За цей час відбулися серйозні зміни в інформаційно -коммунікаціонних технологіях, що дозволили практично кожному «мислячому» учаснику глобального комунікаційного процесу усвідомити можливість проникнення в область публічності тим чи іншим способом, що неминуче вплинуло на трансформацію з подальшою модернізацією публічної політики, яка ніколи не зазнавала такого активного технологічного буму, що робить її все більш прозорою, наскільки це можливо, в нинішніх умовах.

  Завдяки можливості доступу до інформації глобальної аудиторії, виникає величезна кількість поінформованих індивідів і груп, що змінюють якість публіки і, неминуче, публічної політики. Інтернет-технології дозволяють сьогодні одночасно звертатися до величезної кількості користувачів по вирішенню важливих, в тому числі, політичних завдань. Як вже зазначалося вище, однією з таких технологій і є краудсорсінг, все більше і більше застосовується в політичних зв'язках з громадськістю і, відповідно, в публічній політиці.

  Прикладом проникнення краудсорсінгових технологій в область публічної політики може служити безліч проектів, що реалізуються в наш час на всіх рівнях влади.

  Одним з глобальних проектів, які залучають міжнародну наукову спільноту в рішення проблем планетарного характеру, є «Міжнародний конкурс 2017 року по пошуку моделей міжнародного співробітництва для подолання значущих загроз людству (The Global Challenges Prize 2017)» [8]. Суть даного проекту полягає в наступному: «... фонд вивчення глобальних ризиків (The Global Challenges Foundation) запустив міжнародний конкурс (з призовим фондом в 5 мільйонів доларів), який визначить перспективні моделі міжнародного співробітництва для подолання значущих загроз людству, серед яких: зміна клімату, застосування зброї масового ураження та крайня бідність »(там же).

  Приклад даного проекту, в деякому сенсі, каже, перш за все, про наближення епохи, коли стане можливим розуміння, на рівні міжнародної політики, необхідності вирішення важливих життєвих проблем спільно з великою кількістю вчених, що знову актуалізує уявлення Платона про ідеальну державу: «. на чолі держави повинні стояти правителі. У Прекрасного місті ними повинні бути тільки філософи. Це люди, яким відкрито вище знання - самі «ідеї». .Поки в державах не будуть царювати філософи, або так звані нинішні царі і владики не стануть благородно і грунтовно філософствувати, і це не зіллється воєдино - державна влада і філософія, і поки не будуть в обов'язковому порядку відсторонені ті люди - а їх багато, - які нині прагнуть порізно або до влади, або до філософії, до тих пір,. державам не позбутися від зол, та й не стане можливим для роду людського і не побачить сонячного світла то державний устрій, яке ми тільки що описали словесно »[9].

  Наведені в статті приклади показують інтенсивно змінюється характер сучасної комунікації, стратегічне зміст якої вказує, перш за все, на її політичну сутність, що, в свою чергу, неминуче виявить свій трансформують вплив і на особливості цивілізаційних зв'язків і відносин в глобальному масштабі вже в недалекому майбутньому.

  Таким чином, краудсорсінг [10], зокрема, і зв'язку з громадськістю, в цілому, залучаючи до сфери вирішення загальнолюдських проблем глобальну аудиторію, поки ще віртуально, але роблять серйозні кроки по створенню умов інтегрованого співпраці влади і громади. При цьому самі вони (краудсорсінг як глобальна політтехнологія [11] і зв'язку з громадськістю як наука) стають факторами розвитку сучасної публічної політики, надаючи їй нові якості, пов'язані, перш за все, з глобальної комунікацією, неминуче руйнує традиційні кордони розуміння акторами один одного і створюють умови поліваріантність рішень, які виводять її (публічну політику) на якісно інший рівень розвитку.

  Список літератури / References

  1. Краудсорсінг - інноваційна технологія ПР-кампанії і її новий ресурс [Електронний ресурс] - URL: httpY \ croud.com \ 3x532.html (дата звернення: 10.05.2017)

  2. Поняття, роль і форми масової комунікації [Електронний ресурс] - URL: http://www.grandars.org.ua/student/marketing/pr.html_(дата звернення: 10.05.2017)

  3. Публічна політика: поняття, актори, публічна дія [Електронний ресурс] - URL: http: // 1376102518238 / politologiya / nauchnoe_opredelenie_publichnoy_politiki_ (дата звернення: 16.05.2017)

  4. Ухтомський А.А. Домінанта / А.А. Ухтомський. - М.-Л: Наука, 1966 г. - 254 с.

  5. Мала медична енциклопедія. - М .: Медична енциклопедія. 1991-96 рр. 2. Надання першої медичної допомоги. - М .: Велика Російська Енциклопедія. 1994 г. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М .: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр.

  6. Вікентьєв І.Л. Принцип домінанти А.А. Ухтомського [Електронний ресурс] - / І.Л. Вікентьєв // Журнал Тріз. - 1991. - № 2.2. С. 18-23. - URL: http://www.triz-chance.org.ua/dominanta1.html_ (дата звернення: 16.05.2017)

  7. З історії. 1974 ий рік. Провокаційний перформанс Марини Абрамович [Електронний ресурс] - URL: http://moimir.org/iz-istorii-1974-yj-god-provokacionnyj-performans-mariny-abramovich_ (дата звернення: 16.05.2017)

  8. Міжнародний конкурс 2017 року по пошуку моделей міжнародного співробітництва для подолання значущих загроз людству (The Global Challenges Prize 2017) »[Електронний ресурс] - URL: http://www.rsci.org.ua/grants/grant_news/297/239905.php_ (дата звернення: 18.05.2017)

  9. Платон. Зібрання творів в 4-х тт. Т.3 / Общ. ред. А.Ф.Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Тахо-Годи [Електронний ресурс] / Платон // М .: Думка, 1994. - 654 с. - URL: http://www.hrono.org.ua/biograf/bio_p/platon.php (дата звернення: 18.05.2017)

  10. Хау Дж. Краудсорсінг: колективний розум як інструмент розвитку бізнесу / Дж. Хау. - М .: Паблішер, 2012. - 296 с.

  11. Бет Новек. Wiki-уряд. Як технології можуть зробити влада краще, демократію - сильніше, а громадян - більш впливовою / Бет Новек. - М .: Паблішер, 2012. - 292 с.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Kraudsorsing - innovatsionnaya tekhnologiya PR-kampanii i ee novyi resurs [Crowdsourcing as an Innovative PR-campaign Technology and its New Resource] [Electronic resource] - URL: http://croud.com/3x532.html (accessed: 10.05. 16)

  2. Poniatie, rol i formy massovoi kommunikatsii [Concept, Role and Forms of Mass Communication] [Electronic resource] - URL: http://www.grandars.org.ua/student/marketing/pr.html (accessed: 05/10 / 2017)

  3. Publichnaya politika: poniatie, aktiory, publichnoe deistvie [Public Policy: Concept, Actors, Public Action] [Electronic resource] - URL: http: // 1376102518238 / politologiya / nauchnoe_opredelenie_publichnoy_politiki (accessed: 16.05.2017)

  4. Ukhtomsky A.A. Dominanta [Dominant] / A.A. Ukhtomsky. - M.-L: Science, 1966 - 254 p.

  5. Malaya meditsinskaya entsiklopediya [Small Medical Encyclopedia] - M .: Medical Encyclopedia. 1991-96. 2. First aid. - M .: Great Russian Encyclopedia. Тисяча дев'ятсот дев'яносто чотири 3. Encyclopaedic Dictionary of Medical Terms. - M .: Soviet Encyclopedia. 19821984

  6. Vikentiev I.L. Printsip dominanty A.A. Ukhtomskogo [Principle of the Ukhtomsky Dominant] [Electronic resource] / I.L.Vikentiev // Journal of Tries. - 1991. - No.2.2. P.18-23. - URL: http://www.triz-chance.org.ua/dominanta1.html (accessed: 16.05.2017)

  7. Iz istorii. 1974 yj god. Provokatsionnyi performans Mariny Abramovich [From History. 1974. Provocative Performance of Marina Abramovic] [Electronic resource] - URL: http://moimir.org/iz-istorii-1974-yj-god-provokacionnyj-performans-mariny-abramovich (accessed: 16.05.2017)

  8. Mezhdunarodnyi konkurs 2017 goda po poisku modelei mezhdunarodnogo sotrudnichestva dlia preodoleniya znachimykh ugroz chelovechestvu [International Competition in 2017 to Search for Models of International Cooperation to Overcome Significant Threats to Mankind] (The Global Challenges Prize 2017) [Electronic resource] - URL: http : //www.rsci.org.ua/grants/grant_news/297/239905.php (accessed: 18.05.2017)

  9. Platon. Sobranie sochinenii v 4-h tt. T.3 [Plato. Collected works in 4 vols. V.3] / Edited by A.F.Losev, V.F.Asmus, A.A.Takho-Godi [Electronic resource] / Platon // M .: Mysl, 1994. - 654 p. - URL: http://www.hrono.org.ua/biograf/bio_p/platon.php (accessed: 18.05.2017)

  10. Hau J. Kraudsorsing: kollektivnyi razum kak instrument razvitiya biznesa [Crowdsourcing: Collective Mind as a Business Development Tool] / J.Hau. - M .: Alpina Publisher, 2012. - 296 p.

  11. BetNovek. Wiki-pravitelstvo. Kak tekhnologii mogut sdelat vlast luchshe, demokratiiu - silnee, a grazhdan -vliyatelnee [Wiki-government. How Technologies Make Governments Better, Democracy Stronger and Citizens More Influential] / BetNovek. - M .: Alpina Publisher, 2012. - 292 p.


  Ключові слова: краудсорсінг / CROWDSOURCING / ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ / PUBLIC RELATIONS / ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА / PUBLIC POLICY / ПЕРФОМАНСНОЕ МИСТЕЦТВО / PERFORMANCE ART / політтехнолог / POLITICAL TECHNOLOGY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити