У даній статті розглянута актуальність краєзнавчих досліджень школярів з метою формування екологічного мислення та свідомості, запропоновано здійснювати вивчення ценотических популяцій рослин в природних комплексах. Описана коротка методика проведення популяційних досліджень рослин в природі з урахуванням віку дослідників, описані ключові аспекти, які викликають складність при виконанні робіт. Відзначено, що роботи такого роду викликають інтерес в учнів. Вказана безсумнівна важливість вивчення рідкісних видів рослин.

Анотація наукової статті з фундаментальної медицини, автор наукової роботи - Ільїна В.Н.


REGIONAL HISTORY WORK IN BIOLOGY WITH STUDENTS: NEW OPPORTUNITIES

This paper describes the relevance of research of regional history performed by students in formation of their ecological thinking and consciousness; it is proposed to carry out the study of cenotic plant populations in ecosystems. Authors describe a brief methodology for conducting population-based studies of plants in nature, taking into account the age of the researchers, described the key aspects causing difficulties in performance of works. It is noted that the work of this kind provokes interest of the students. The undoubted importance of studying of rare plant species is stated as well.


Область наук:
 • фундаментальна медицина
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'КРАЄЗНАВЧА РОБОТА СО ШКОЛЯРАМИ ПО БІОЛОГІЇ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ'

  Текст наукової роботи на тему «КРАЄЗНАВЧА РОБОТА СО ШКОЛЯРАМИ ПО БІОЛОГІЇ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ»

  ?DOI: 10.23670 / IRJ.2017.56.018 Ільїна В.Н.

  ORCID: 0000-0002-6692-2580, Кандидат біологічних наук, Самарський державний соціально-педагогічний університет КРАЄЗНАВЧА РОБОТА СО ШКОЛЯРАМИ ПО БІОЛОГІЇ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ

  анотація

  У даній статті розглянута актуальність краєзнавчих досліджень школярів з метою формування екологічного мислення та свідомості, запропоновано здійснювати вивчення ценотических популяцій рослин в природних комплексах. Описана коротка методика проведення популяційних досліджень рослин в природі з урахуванням віку дослідників, описані ключові аспекти, які викликають складність при виконанні робіт. Відзначено, що роботи такого роду викликають інтерес в учнів. Вказана безсумнівна важливість вивчення рідкісних видів рослин.

  Ключові слова: краєзнавство, робота зі школярами, біологія, рослини, популяція.

  Il'ina V.N.

  ORCID: 0000-0002-6692-2580, PhD in Biology, Samara State Social and Pedagogical University REGIONAL HISTORY WORK IN BIOLOGY WITH STUDENTS: NEW OPPORTUNITIES

  Abstract

  This paper describes the relevance of research of regional history performed by students in formation of their ecological thinking and consciousness; it is proposed to carry out the study of cenotic plant populations in ecosystems. Authors describe a brief methodology for conducting population-based studies ofplants in nature, taking into account the age of the researchers, described the key aspects causing difficulties in performance of works. It is noted that the work of this kind provokes interest of the students. The undoubted importance of studying of rare plant species is stated as well.

  Keywords: local history, work with students, biology, plant population.

  Усвідомлення загальної екологічної обстановки в світі підводить вчителя біології до необхідності дослідження краєзнавчих об'єктів і визначення стану природних територій тих чи інших регіонів. На жаль, багато роботи учнів з екологічного краєзнавства, що подаються на різних конкурсах, олімпіадах і конференціях, повторюються з року в рік, в них немає новизни, оригінальності, нечітко сформульовані мета і завдання дослідження, а іноді отримані дані є некоректними, сумнівні, поверхневі або навіть помилкові. Вчителі-керівники часто не можуть у виборі напрямків і методик досліджень [1, 2, 3].

  Для забезпечення різноманітності робіт учнів, що проводяться в природі, і активізації до них інтересу школярів, ми пропонуємо практикувати дослідження ценопопуляций рослин. Роботи такого напрямку є актуальними, є досить новим напрямком в науці, в той же час не вимагають особливих витрат на обладнання. Вони засновані на дослідженні морфологічних показників особин, при цьому для досягнення найбільшої точності, коректності та ефективності отриманих результатів необхідні багаторазовість і варіабельність вимірювань, їх достатня вибірка, а також математична обробка даних [4, 5].

  При плануванні робіт із запропонованої тематики ми рекомендуємо попередньо вивчити деякі аспекти популяційно-онтогенетичного напрямки і виконати наступні рекомендації.

  Перед початком польових досліджень необхідно скласти приблизний підготовчий план роботи: визначити модельний вид і обгрунтувати необхідність його дослідження; здійснити пошук літературних джерел та створити інформативну бібліографічну картотеку, що зачіпає як методичні питання, так і доступну інформацію про біології та екології представника, при необхідності у вигляді конспектів відзначити важливу інформацію; скласти докладну морфо-біологічну характеристику виду за наявними джерелами; виявити відомі місця зростання модельна рослина в області, суміжних регіонах, використовуючи для цього наукові публікації, Гербарні збори колекторів, усні повідомлення дослідників; на підставі отриманої інформації скласти точкову карту ареалу виду і проаналізувати отримані дані; підібрати малюнки і фотографії досліджуваного представника рослинного світу.

  Здійснивши необхідний підбір інформації про передбачуване об'єкті вивчення, досліднику необхідно поставити перед своєю роботою мета і завдання для успішного її вирішення.

  Необхідною ланкою для досягнення наміченої мети є вивчення основних рекомендацій, відображених в методичних роботах різних авторів. Необхідно критично підійти до питання, підібравши найбільш ефективні методики, грунтуючись на інформації про життєву формі, екологічної групи, фітоценотичної приуроченості представника.

  Використовуючи складену карту ареалу і загальну характеристику середовища існування модельного виду, виберіть основні пункти, в яких необхідно провести дослідження. Велику роль відіграє близьке розташування місць існування видів рослин до населених пунктів, автотрасах, залізничних станцій і т.п. Оптимальним є близьке розташування намічених пунктів дослідження до місця проживання або можливого літнього відпочинку.

  Далі визначте основні пункти досліджень, де популяції виду займають достатню для дослідження площа і мають середню або високу чисельність (зазвичай потрібно не менше 100 генеративних особин для закладення стаціонарного ділянки). На цій основі розробіть оптимальний маршрут і намітьте час польових робіт, враховуючи проходження даним видом рослини фенологічних фаз (поява сходів, вегетація, бутонізація, цвітіння, плодоношення, обсіменіння).

  При проведенні багаторічного моніторингу на місцевості, щоб вибрати і закладаються стаціонарні ділянки. На кожному з них проводиться картування.

  У шкільному курсі біології можна реалізувати можливості залучення учнів до дослідницької роботи, удосконалюючи їхні творчі здібності. Ценопопуляціонние дослідження вимагають багаторазового спостереження за одним і тим же ділянкою. У зв'язку з цим ми вважаємо за доцільне організацію в літній період стаціонарного екологічного табору. Крім спеціальних досліджень з учнями можна проводити наступні спільні заходи: організаційні (робота екоцентру та екологічного суспільства, екологічні збори, розвідка екологічних бід), пізнавальні (зустрічі з фахівцями-біологами, екологами та ін., Музей природи на столі, перегляд екологічних фільмів з подальшим обговоренням, диспути, дискусії, круглий стіл, біологічні гуртки), масові (день екологічних знань, екологічна декада, день навколишнього середовища, декада озеленення, екологічні ігри), просвітницькі (радіопередачі, бюлетені, агітбригади, виставки). Крім того, школярами здійснюється робота в групі [6].

  Наприклад, у флорі Самарської області велика кількість видів рослин вимагає пильної вивчення на рівні ценопопуляций. Серед таких видів - Hedysarum grandiflorum Pall., H. razoumovianum Fisch. еt Helm, H. gmelinii Ledeb., Oxytropis hippolyti Boriss., O. floribunda (Pall.) DC., O. spicata (Pall.) O. et B. Fedtsch., Laser trilobum (L.) Borkh., Linum flavum L., Onosma simplicissima L., Centaurea sumensis Kalen. і C. ruthenica Lam., Adonis vernalis L. і A. wolgensis Stev., Aster alpinus L., Jurinea arachnoidea Bunge і J. ledebourii Bunge. Нами були описані стадії онтоморфогенезу деяких видів, виявлено поліваріантність їх розвитку. Розроблено діагнози для визначення онтогенетических станів та виявлено основні типи онтогенетической структури ценопопуляцій. Отримано дані про ритм сезонного і Погодичние розвитку особин в природних співтовариствах. Визначено насіннєва продуктивність і проаналізовано ефективність способів подолання твердосемянності (у володіють нею видів) в природі і при інтродукції. Встановлено закономірності просторової і віталітетной структур ценопопуляций. Уточнено відомості по аут- і демекологія видів. Визначено життєва стратегія і екологічна пластичність представників в різних умовах середовища існування [4, 5]. Оцінено сучасний стан відомих на Середній Волзі популяцій (2350 популяцій 46 видів) і дано прогноз подальшого розвитку більшості з них.

  Вивчені види-кальцефіти в основному мають такі загальні особливості біології та екології: їх проростки з'являються з насіння навесні і на початку літа після проходження природною зимової стратифікації в умовах найбільшої вологості грунту; проростки схильні до катастрофічної елімінації; вижили молоді рослини швидко проходять початкові стадії розвитку, активно нарощуючи біомасу; при настанні тривалої посухи генеративні рослини можуть переходити в стадію спокою, переживаючи несприятливі умови середовища; вплив високих температур призводить до переходу рослин у стан субсенільное, помилкове субсенільное або відмирає; ядро популяції складають генеративні, найбільш стійкі і тривало існуючі, особини

  На наш погляд, вчителям і юним дослідникам корисно було б освоїти методику на часто зустрічаються в природі видах, а потім переходити до рідкісних рослин.

  Список літератури / References

  1. Устинова А.А., Мітрошенкова А.Е., Ільїна В.Н. Питання ботанічного освіти в педагогічному вузі // Сибірський педагогічний журнал. - 2013. № 4. - С. 169-172.

  2. Мітрошенкова А.Е., Ільїна В.Н. Ботанічний краєзнавство Самарської області: актуальні проблеми та перспективи розвитку // Самарський науковий вісник. - 2014. № 2 (7). - C. 71-74.

  3. Ільїна В.Н., Лайкова Є.Г., Шишкіна Г.Н. Дослідницький потенціал школярів при вивченні біології та екології // Біологічне і екологічна освіта студентів і школярів: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали II міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження професора М.П. Меркулова. - Самара: ПГСГА, 2014. - С. 232-238.

  4. Ільїна В.Н. Моніторинг ценотических популяцій рослин: Навчальний посібник. - Самара: Изд-во СДПУ, 2008. - 92 с.

  5. Родіонова Г.Н., Ільїна В.Н. Ценопопуляціонние дослідження в шкільному краєзнавстві // Дослідження в області біології та методики її викладання: Міжкафедральний збірник наукових праць. Вип. 2. - Самара: СДПУ, 2003. - С. 126-134.

  6. Боброва Н.Г. Діяльнісний підхід в системі екологічної освіти школярів // Структурно-функціональна організація і динаміка рослинного покриву матеріали II всеросійської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченій 80-річчю від дня народження д.б.н., проф. В.І. Матвєєва. Самара: ПГСГА, 2015. - С. 251-259.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Ustinova A. A., Mitroshenkova A. E., Il'ina V. N. Voprosy botanicheskogo obrazovanija v pedagogicheskom vuze [Questions botanical education in pedagogical high school] / A. A. Ustinova, A. E. Mitroshenkova, V. N. Il'ina // Sibirskij pedagogicheskij zhurnal [Siberian Pedagogical Journal]. - 2013. - № 4. P. 169-172. [In Russian]

  2. Mitroshenkova AE, Il'ina VN Botanicheskoe kraevedenie Samarskoj oblasti: aktual'nye problemy i perspektivy razvitija [Botanical Regional Studies of the Samara region: current problems and prospects of development] / AE Mitroshenkova, VN Il'ina // Samarskij nauchnyj vestnik [Samara Scientific Bulletin]. - 2014. № 2 (7). - P. 71-74. [In Russian]

  3. Il'ina VN, Lajkova EG, Shishkina GN Issledovatel'skij potencial shkol'nikov pri izuchenii biologii i jekologii [Research potential of students in the study of the biology and ecology] / VN Il'ina, EG Lajkova, GN Shishkina / / Biologicheskoe i jekologicheskoe obrazovanie studentov i shkol'nikov: aktual'nye problemy i puti ih reshenija: materialy II mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, posvjashhennoj 100-letiju so dnja rozhdenija professora MP Merkulova [Biological and ecological education of students and pupils: actual problems and their solutions: Materials of the II International scientific-practical conference dedicated to the 100th anniversary of the birth of Professor M.P. Merkulov]. -Samara: SSSHA, 2014. - P. 232-238. [In Russian]

  4. Il'ina V. N. Monitoring cenoticheskih populjacij rastenij: Uchebnoe posobie [Monitoring cenotic plant populations: Textbook] / V. N. Il'ina. - Samara: SSTTU, 2008. 92 p. [In Russian]

  5. Rodionova GN, Il'ina VN Cenopopuljacionnye issledovanija v shkol'nom kraevedenii [Coenopopulation studies in the school study of local lore] / GN Rodionova, VN Il'ina // Issledovanija v oblasti biologii i metodiki ee prepodavanija: Mezhkafedral'nyj sbornik nauchnyh trudov. Vyp. 2 [Research in the field of biology and teaching methods: interdepartmental collection of scientific papers. Vol. 2]. - Samara: SSTTU, 2003. - P. 126-134. [In Russian]

  6. Bobrova NG Dejatel'nostnyj podhod v sisteme jekologicheskogo obrazovanija shkol'nikov [Activity approach in environmental education of schoolchildren] / NG Bobrova // Strukturno-funkcional'naja organizacija i dinamika rastitel'nogo pokrova materialy II vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem, posvjashhennoj 80-letiju so dnja rozhdenija dbn, prof. V.I. Matveeva [Structural and functional organization and dynamics of vegetation in shelter: materials II All-Russian scientific-practical conference with international participation, dedicated to the 80th anniversary of prof. V.I. Matveev]. - Samara: SSSHA, 2015. - P. 251-259. [In Russian]

  DOI: 10.23670 / IRJ.2017.56.051 Цатурян Л.Д.1, Андросова Д.А.2

  1ORCID: 0000-0001-7792-244X, доктор медичних наук, Ставропольський державний медичний університет, 2ORCID: 0000-0002-2694-0143, здобувач, Ставропольський державний медичний університет ОЦІНКА СТУПЕНЯ стресостійкість СТУДЕНТСЬКОГО ОРГАНИЗМА:

  прогностичні АСПЕКТ

  анотація

  У цьому лонгітудинальні дослідженні представлені результати регресійного аналізу індексу напруги, показника активності регуляторних систем варіабельності серцевого ритму, загальної кількості лейкоцитів в периферичної крові. За допомогою вивчення даних показників гіпотетично обумовлений і спрогнозований рівень напруги регуляторних систем організму студентів протягом трьох років навчання у вузі Результати фактично отриманих і теоретично розрахованих даних дослідження показали більш високу ступінь напруги регуляторних систем організму студентів, які не займаються активно спортом, на відміну від студентів, які мають підвищену фізичну активність в сфері професійних інтересів.

  Ключові слова: студенти, варіабельність серцевого ритму, індекс напруги регуляторних систем, показник активності регуляторних систем, загальний вміст лейкоцитів в периферичної крові.

  Tsaturian L.D.1, Androsova D.A.2

  1ORCID: 0000-0001-7792-244X, MD, Stavropol State Medical University,

  2ORCID: 0000-0002-2694-0143, postgraduate student, Stavropol State Medical University STRESS ASSESSMENT OF STUDENT BODY: PROGNOSTIC ASPECTS

  Abstract

  In this longitudinal research presents the results of regression analysis of stress index, index activity of regulatory system of heart rate variability, total count of leukocytes in peripheral blood. By studying these indicators the level of tension of regulatory systems of the students 'body has hypothetically caused and predicted for three years of study at the university. The results of actually obtained and the theoretically calculated data of research have shown a higher degree of tension regulatory systems of students 'organism who are not involved actively in sports, in contrast to the students with increased physical activity in the sphere of professional interests.

  Keywords: students, variability of a warm rhythm, stress index, indicator of activity of regulatory systems, total count white blood cells.

  Поняття стресостійкості отримало в науковій літературі досить широке висвітлення. Разом з тим, позиції дослідників щодо визначення даного феномена вельми різноманітні і відображають ті чи інші особливості стресу. Саме розгляд стресостійкості в контексті вивчення адаптаційних можливостей представляє найбільший інтерес широкого кола дослідників [1], [5, С. 2], [7].

  Стрімко розвиваються умови навколишнього середовища сприяють одночасному впливу на молодий студентський організм безлічі факторів стрессірованіе - духовних, соціальних, психічних, фізіологічних. Вони викликають зміни в роботі регуляторних систем - таких, як нервова і серцево-судинна, а також система крові. У зв'язку з цим вивчення закономірностей і механізмів підтримки гомеостазу в умовах напруги компенсаторних механізмів в молодому організмі набуває ще більш зростаючу актуальність.

  Студентський вік в онтогенетичному аспекті представляє період, коли закінчується біологічне дозрівання людини і все морфофункціональні показники досягають своїх дефінітивних розмірів [6, С. 4]. Важливим є той факт, що в даний віковий період на молодий організм впливають стресові фактори, пов'язані з початком навчання у вищій школі. Вивчення механізмів регуляції фізіологічних функцій студентського організму необхідно з метою профілактики можливих порушень з боку гомеостатических констант, а також прогнозування потенційних відхилень в роботі регуляторних систем в результаті впливу стресогенних чинників на молодий організм.

  Виходячи з вищесказаного, метою даного дослідження була оцінка ступеня стресостійкості студентського організму в прогностичному аспекті.


  Ключові слова: КРАЄЗНАВСТВО / LOCAL HISTORY / Робота із ШКОЛЯРАМИ / WORK WITH STUDENTS / БІОЛОГІЯ / BIOLOGY / РОСЛИНИ / Популяція / PLANT POPULATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити