У міру розвитку цивілізація заявляє про себе спочатку на планеті, потім в ближньому космосі, і з уповільненням в далекому (можливості обмежені технологіями і ресурсами). Земля освоюється з використанням існуючих (здебільшого не екологічних ентропійних) технологій, ближній космос забруднюється такими ж технологіями, в дальній космос відправляють послання інопланетянам з описом досягнутого на Землі і з очікуванням контактів. але примітивні ентропійних технології здатні лише відлякати можливих прибульців. Необхідна глибинна (заснована на нЕГЕНТРОПІЙНОЇ технологіях) оптимізація матеріальної культури, і створення космічного знака цивілізації, який буде присвоюватися тільки новим НЕГЕНТРОПІЙНОЇ рішенням, в тому числі відправляється в космос. Найважливіша інформація про людство як позитивної цивілізації збереження необхідного обсягу природної природи. На цьому тлі відправка автомашини в космос ознака примітивності людства.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Тетіор О.Н.


COSMIC SIGN OF CIVILIZED SOCIETY (SENDING VEHICLE INTO SPACE IS A SIGN OF PRIMITIVE HUMANITY)

The civilization with the development declares itself first on the planet, then in near space, and slowly in far space (possible limited technology and resources). The Earth is developed using the existing technologies (mostly primitive entropy), the middle space is polluted by the same technologies, the humanity send in deep space messages to aliens with a description of the progress achieved on the Earth and waiting for contacts. But primitive entropy technologies can only scare off possible aliens. So is needed deep optimization of material culture (based on negentropy technologies), and create a space sign of civilization, which will only be assigned to new negentropy solutions, including sent into space. Important information about humanity is the preservation of the required amount of nature. Against this backdrop, sending vehicle into space is a sign of primitive humanity.


Область наук:

 • Соціальна та економічна географія

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал

  Sciences of Europe


  Наукова стаття на тему 'КОСМІЧНИЙ ЗНАК ЦИВІЛІЗОВАНОГО ТОВАРИСТВА (ВІДПРАВКА автомашин В КОСМОС - ОЗНАКА примітивні ЛЮДСТВА)'

  Текст наукової роботи на тему «КОСМІЧНИЙ ЗНАК ЦИВІЛІЗОВАНОГО ТОВАРИСТВА (ВІДПРАВКА автомашин В КОСМОС - ОЗНАКА примітивні ЛЮДСТВА)»

  ?SCIENCES OF EUROPE # 25, (2018) | PHILOSOPHICAL SCIENCES_53

  КОСМІЧНИЙ ЗНАК ЦИВІЛІЗОВАНОГО ТОВАРИСТВА (ВІДПРАВКА автомашин В КОСМОС - ОЗНАКА примітивні ЛЮДСТВА)

  Тетіор О.Н.

  Доктор техн. наук, професор Росія, РГАУМСХА ім. К.А. Тімірязєва, м.Москва

  COSMIC SIGN OF CIVILIZED SOCIETY (SENDING VEHICLE INTO SPACE IS A SIGN OF PRIMITIVE HUMANITY)

  Tetior A.N.

  Dr. Sc., Professor Russia, Moscow Agricultural Academy

  АНОТАЦІЯ

  У міру розвитку цивілізація заявляє про себе спочатку на планеті, потім - в ближньому космосі, і з уповільненням - в далекому (можливості обмежені технологіями і ресурсами). Земля освоюється з використанням існуючих (здебільшого не екологічних ентропійних) технологій, ближній космос забруднюється такими ж технологіями, в дальній космос відправляють послання інопланетянам з описом досягнутого на Землі і з очікуванням контактів. Але примітивні ентропійних технології здатні тільки відлякати можливих прибульців. Необхідна глибинна (заснована на НЕГЕНТРОПІЙНОЇ технологіях) оптимізація матеріальної культури, і створення космічного знака цивілізації, який буде присвоюватися тільки новим НЕГЕНТРОПІЙНОЇ рішенням, в тому числі відправляється в космос. Найважливіша інформація про людство як позитивної цивілізації - збереження необхідного обсягу природної природи. На цьому тлі відправка автомашини в космос - ознака примітивності людства.

  ABSTRACT

  The civilization with the development declares itself first on the planet, then in near space, and slowly in far space (possible limited technology and resources). The Earth is developed using the existing technologies (mostly primitive entropy), the middle space is polluted by the same technologies, the humanity send in deep space messages to aliens with a description of the progress achieved on the Earth and waiting for contacts. But primitive entropy technologies can only scare off possible aliens. So is needed deep optimization of material culture (based on negentropy technologies), and create a space sign of civilization, which will only be assigned to new negentropy solutions, including sent into space. Important information about humanity is the preservation of the required amount of nature. Against this backdrop, sending vehicle into space is a sign of primitive humanity.

  Ключові слова: космічний знак цивілізації; матеріальна культура; глибинна оптимізація культури; ентропійних технології; негентропійної технології

  Keywords: cosmic sign of civilization; material culture; deep optimization of culture; entropy technologies; negentropy technologies

  Майже вся створена людиною матеріальна культура Ентропійний. Ентропія - міра безладу системи, що складається з багатьох елементів; це -хаос, саморуйнування і розпад. Жива природа протистоїть ентропії; у взаємодіючій системі «людство - природа» необхідно не підвищувати рівень ентропії. Тому потрібна глибинна екологічна оптимізація матеріальної культури - ієрархічна система (від глобальної до локальної) знань, заходів та рішень з екологічної освіти і виховання, збереження середовища життя, підтримки екологічної рівноваги, скорочення негативних впливів людської діяльності на природне середовище і поступового переходу до позитивного взаємодії, спрямованому на збереження і відновлення природи і середовища життя, з використанням природозберігаючих і пріродовосстанавлівающіх методів господарювання, з підвищенням ефективності використання

  ресурсів і переважним споживанням відновлюваних ресурсів, з переходом на Негентропії-ні технології [1-5].

  Визначальну роль при виборі напрямку розвитку матеріальної культури повинні грати проблеми вітальності технологій. Вітальність -Критична важлива життєва цінність конкретних напрямків розвитку матеріальної культури, що забезпечують задоволення обґрунтованих потреб, і необхідних для виживання людства і збереження природи планети [5]. Ступінь вітальності техніки і технологій матеріальної культури виключно різноманітна: від деяких вітальних напрямків лісового, сільського, рибного господарства до абсолютно згубних видів військової промисловості, ряду напрямків важкої промисловості, енергетики, транспорту, сировинного комплексу, некерованою урбанізації, тощо.

  Поки ж розвиток тієї частини матеріальної культури, яка найбільшою мірою негативно впливає на стан навколишнього середовища, - урбанізації, ряду матеріаломістких галузей промисловості, транспорту, енергетики, військової промисловості, сировинного комплексу, - протікає в напрямку невеликих поліпшень і великих науково-технічних проривів, принципово не відрізняються від обраних раніше напрямків, що викликали кризовий стан природи. Реальним напрямком збереження ( «виживання») природи і людства в умовах глобальної екологічної, соціального, економічного, технологічного, культурного (морального) кризи має бути формування екологічного мислення.

  Потім, на основі цього мислення - глибинна екологічна оптимізація матеріальної культури і існуючої середовища: повернення до колишнього обсягу і станом природи, повернення людини в поле природного відбору, екологічна реконструкція забудованих територій, екологічна реставрація порушених ландшафтів, реставрація всієї техногенно перетвореної природи -флори, фауни , ландшафтів, всіх сфер - атмосфери, літосфери, гідросфери, перехід до неген-тропійним технологіям, до біопозитивних взаємодії з природою. Велика частина сучасних міст, індустріальних, енергетичних і транспортних об'єктів, будівель і споруд, не зберігає і не підтримує екологічно обгрунтовану природне середовище. Щоб відновити і зберегти природу планети і умови життя на ній, необхідна глибинна екологічна оптимізація матеріальної культури, екологізація діяльності, екологічна реконструкція всіх будівель і інженерних споруд, реставрація забруднених і зруйнованих ландшафтів, їх меліорація. Екологічна реконструкція країни, міста, заводу, енергокомплексу, агрокомплексу та ін. Включає в себе і екологічну реставрацію входять в ці об'єкти ландшафтів.

  Глибинна (заснована на НЕГЕНТРОПІЙНОЇ технологіях) екологічна оптимізація матеріальної культури, екологізація всієї діяльності, екологічна реконструкція окремих будівель та інженерних споруд, їх комплексів, міст, країн і всієї освоєної території Землі в цілому - це виняткове за складністю і важливістю захід: справа в тому, що більшість застосовуваних людиною технологій Ентропійно, неприродно для природи. Негентропійної технології, природні для природи, - це вузьке коло технологій, застосовуваних ще первісною людиною для виживання: прості природно утилізовані житла, транспортні засоби, що вирощується їжа, приручені тварини, знаряддя праці і захисту (нападу), способи приготування їжі, виготовлення одягу.

  Тривала глибинна екологічна оптимізація матеріальної культури, її екореконструк-ція і екореставрація, повинні носити м'який «за-

  міщан »і« витісняє »характер, при якому екологічно негативні, раніше здійснені рішення, пов'язані з витісненням природи, заміщуються екологічними рішеннями. При цьому необхідно прийняти непорушні основи тривалої екологічної оптимізації: 60% території планети повинні залишатися в природному стані, з дією на цій території природної еволюції; треба зберігати біорізноманіття; необхідно підтримувати екологічну рівновагу; потрібно зберігати невідновних ресурси і широко використовувати відновлювані ресурси; потрібно скорочувати екологічний слід країн, міст, забезпечити зниження зростання ВВП, перехід до нульового зростання, до скорочення зростання і поступового скорочення й виключенню окремих (НЕ вітальних) галузей.

  Екологічне мислення означає свідому облік людиною причинно-наслідкових зв'язків в глобальній системі «природа - людина - техніка». У цьому - сенс екологічного мислення. Воно тісно пов'язане з рефлексією, бо вона передбачає звернення уваги людини на самого себе і на свою свідомість, зокрема, на продукти власної активності, їх переосмислення, на утримання і функції власного свідомості, до складу яких входять мислення, цінності, інтереси, мотиви, механізми сприйняття, прийняття рішень, поведінкові шаблони і т. д.

  Вся жива природа знаходиться в гомеостатіче-ському рівновазі з навколишнім середовищем, всі живі організми та екосистеми як високоорганізовані системи мають значну негентро-піей. Самоорганізація і саморегуляція природних систем спрямовані на досягнення рівності нулю їх ентропії, людська ж техніка майже повністю Ентропійний. Створення сумісної з природою негентропійної техніки - це складне завдання, хоча в деяких галузях негентропійної рішення традиційні, вони виникли історично як пристосування первісних людей до умов проживання.

  Біопозитивних (позитивна в ставленні до живої природи) техніка в ідеалі повинна відповідати всім принципам біопозитивних, так як саме техніка створила багато протиріч між людиною і природою. Біопозитивних повинні бути матеріали, технології, об'єкти техніки, способи їх утилізації (повторної переробки). Тільки в цьому випадку, з огляду на неймовірну безліч матеріалів, технологій, об'єктів техніки, можна розраховувати на поступове відновлення природного середовища. Поки техніка не може конкурувати за ступенем доцільності з природою. У більшості випадків природні об'єкти влаштовані значно більш доцільно, ніж технічні. Головна відмінність їх у тому, що вони підвищують ступінь організованості середовища, органічно вписані в природне середовище, є органічною частиною природних екосистем і не вносять небезпечних забруднень. У людства попереду етап величезної складності: створення природоподобное артефактів, що не порушують природне середовище.

  Для техногенної революції матеріальної культури характерні деякі загальні особливості: від початкового «м'якого», невеликого за обсягом і в цілому непомітного для природи використання відновлюваних джерел енергії та ресурсів - до різко розширюється споживання не-відновлюваних ресурсів (в тому числі джерел енергії), до локального і до глобального забруднення середовища. У той же час всередині цього негативного для природи техногенного комплексу повільно зріють принципово нові, «м'які», екологічні рішення енергетики, транспорту, індустрії. Замкнені технології, глибоке очищення і утилізація відходів, зниження енергоспоживання і матеріаломісткості, скорочення споживання природних ресурсів поступово повинні стати звичайними для всіх технологій. Далі можуть послідувати при-родоподобние і «розумні» технології, які розраховані на споживання лише відновлюваних ре-

  негентропійної природні

  ресурсів і одночасно дозволяють накопичувати нові антропогенні родовища і запасати енергію. Негентропійної об'єкти вже існували в історії і існують (табл. 1). Вони були створені в період початку взаємодії людини з природою, переходу до осілого способу життя, приручення перших тварин, зведення перших жител, створення перших колективних поселень. Для того щоб бути НЕГЕНТРОПІЙНОЇ, технічні об'єкти повинні бути глибинно подібні об'єктам природи із взаємин з іншою природою, підкорятися принципам гомеостазу. Вони повинні включатися в гомеостатические відносини, не додавати в природу фізичні, хімічні, механічні, естетичні та інші забруднення, що відрізняються за обсягом і якістю від природних, що не витісняти природу і не позичати чужі екологічні ніші, включатися в природні ланцюги, надавати ніші флорі і фауні , та ін.

  Таблиця 1

  і штучні об'єкти

  Гомеостатическая Негентропії-ва жива природа (флора, фауна) Перші негентропійної артефакти Можливі напрямки створення негентропійної матеріальної культури людства

  Підтримання гомеостазу Житла з гілок; човни з кори або дерева; худобу - засіб транспорту і джерело їжі; бджоли - «фабрика» меду; лук і стріли - зброя; частина сільського господарства; використання дерева та інших відновлюваних матеріалів в техніці Масові гомеостатические артефакти майбутнього

  Підтримка багатовікового кругообігу речовин Перехід всіх технологій до круговороту речовин, до рециклінгу

  Природні матеріали Переважне використання відновлюваних матеріалів

  Природні негентропійної технології Перехід до НЕГЕНТРОПІЙНОЇ пріродопо-подібної технологій в техніці

  Споживання тільки відновлюваних ресурсів Заміна традиційних ресурсів на відновлювані

  Споживання з урахуванням ресурсного потенціалу території Зниження «екологічного сліду» до допускаемого біологічної продуктивністю планети

  Існування в межах «ніші» Надання живій природі (виключаючи людини) 60% площі суші

  Елементний склад живої природи ( «легкі» елементи ») Скорочення використання важких, в т.ч. небезпечних елементів

  Невтручання, що не витіснення природи Повний невтручання в природу і в еволюцію

  Надання «ніш» для флори і фауни Надання живій природі «ніш» в освоєних територіях

  Участь в формах симбіозу Симбіоз артефактів з живою природою

  Підтримка біорізноманіття Збереження біорізноманіття

  Внесення тільки засвоюваних природним середовищем відходів природоподобное створення і засвоєння відходів

  Сенсорна екологічність Відмова від гігантизму, сенсорна екологічність

  Пружність природної системи пружність соціально-екологічної системи міст і країн

  Основні напрямки глибиною екологічної оптимізації матеріальної культури такі: 1. Індустрія, матеріаломісткі галузі, інфраструктура. Замкнені технології, глибоке очищення і утилізація відходів, зниження енергоспоживання і матеріаломісткості, скорочення споживання невідновних природних ресурсів

  поступово повинні стати звичайними для всіх технологій. Далі повинні послідувати пріродопо-добние і «розумні» технології, які споживають відновлювані ресурси і одночасно дозволяють накопичувати антропогенні родовища і запасати енергію. У техносфери в

  Нині панує принцип економічної рентабельності, який призвів до панування найбільш продуктивних машин і технологій, до створення найбільш продуктивних видів живих організмів і до експлуатації багатих покладів корисних копалин. Економічний (штучний) відбір в техніці відбувається в неприродному масштабі часу, асинхронно з часом еволюції навколишнього середовища. Удосконалення технологій повинно бути поетапним і глибоким, з орієнтацією на негентропійної технології (табл.2).

  2. Мініатюризація техніки - це один із напрямів її екологізації. Проблема відмови від гігантизму в створенні техніки і технологій є багатоплановою. Серед переваг мініатюризації техніки і технологій - скорочення збитків від аварій, зниження витрат при модернізації, конверсії, утилізації та повторного використання, великі перспективи екосовместімості, в тому числі відповідності розмірів техніки і компонентів ландшафту і тіла людини (отже, візуального та естетичного відповідності ландшафту), поліпшення технології утилізації відходів.

  Таблиця 2

  екологічні технології

  етапи Опис

  Досконалість-ва-ня застосовую-чих-ся технологій і об'єктів техніки Замкнуті технології з мінімізацією відходів Глибоке очищення всіх викидів Зниження енерго - і матеріаломісткості Скорочення споживання щодо відновлюваних ресурсів

  Розробка нових технологій і об'єктів техніки Проектування техніки з наперед заданим рецік-ліро-ням відновлювані, Рециклюємий, розкладаються матеріали екобіотехнологій з об'ємом відходів, рівним природному Мініатюризація об'єктів техніки

  Принципово нові технології і техніка «Розумні» об'єкти техніки з експертними системами Пріродоподоб Цінні та «розумні» еко-біотехноло-гии Технології з накопиченням техногенних родовищ Технології з накопиченням енергії

  НЕГЕНТРОПІЙНОЇ техніка і технології віддаленого майбутнього

  3. Екологізація потреб. Потреби людини постійно ростуть, і вже перевищують продуктивну здатність природи планети. Обмежувачами верхньої межі постійно зростаючих потреб людини є (далеко не завжди) природно-ресурсні можливості регіону і планети в цілому; часто споживання нічим не обмежується, так як у людини немає природних обмежувачів, крім обмеження задоволення першочергових біологічних потреб. Нижньою межею задоволення потреб людини є збереження його здоров'я і життя. Забезпечити екологізацію потреб можна тільки з урахуванням: екологізації свідомості жителів (згоди з необхідністю самообмеження числа і складності потреб), екологізації потреб; екологізації промисловості товарів і послуг. Кожна з цих завдань виключно складна і вимагає тривалого часу для її виконання.

  Потрібно розділити напрямки науково-технічного прогресу на безумовно необхідні для

  еко- реставрація, регрес

  виживання людства - вітальні (наприклад, використання відновлювані енергії, негентро-пійние технології в індустрії, адаптивне сільське господарство, екологічна архітектура та будівництво, екологічний транспорт, відновлювані матеріали, комп'ютерні технології, гуманна медицина, тощо.), і на напрямку не вітальні, при обмеженні і виключення яких можливе повернення до колишнього природного природного стану (обмеження зростання економік, військової техніки, гігантизму об'єктів, зростання числа засобів транспорту, та ін.) (рис. 1). Комплекс проблем, негативних для людини і природи, швидко зростає. Єдиний шлях для збереження природи і збереження людства разом з нею - перехід до всеосяжної екологізації мислення і діяльності людини, до глибинної екологічної оптимізації матеріальної культури. Можливо, в цій діяльності допомога прийде у вигляді всебічно обумовленого скорочення чисельності людства до оптимальної, яке витримується планетою.

  напрямки еко-еволющш

  | | | ] | науково-технпческнп прогрес;

  атмосфера гідросфера літосфера біосфера, частково -людина

  техносфера сільське господарство енергетика ресурси

  електроніка важка промисловість 'військова промисловість транспорт

  Мал. 1. Можливі напрямки прогресу (з обмеженням і виключенням небезпечних галузей) і повернення (регресу) до природного стану природи

  Якщо прийняти як реальність скорочення чисельності людства (поки відсутній інший реалістичний варіант його виживання разом з природою Землі), то стає реальною реставрація раніше забудованих і освоєних територій, з поверненням їх в екосистему природи планети:

  1. Скорочення площі забудованих територій і числа будівель і інженерних споруд, не потрібних людству зважаючи на зниження чисельності. Повернення цих територій до природного стану.

  2. Скорочення сільськогосподарських, водогосподарських і ін. Пов'язаних зі споживанням територій і об'єктів. Повернення їх до природного стану.

  3. Зростання площ нових природних покритих лісом територій, вилучених з колишнього антропогенного використання.

  4. Зростання площі повернутих в нове природне стан раніше освоєних територій сільськогосподарських і водогосподарських об'єктів.

  5. Зниження обсягів розробки корисних копалин та отримання інших ресурсів, скорочення виробництва безлічі товарів і послуг.

  6. Зниження числа і площі територій виробничих підприємств, не потрібних для виробництва зважаючи на втрату частини користувачів. Повернення їх територій до природного стану.

  7. Оптимізація паливно-енергетичного комплексу. Закриття і реконструкція ряду непотрібних об'єктів, ліквідація димових труб і градирень.

  8. Оптимізація транспортного комплексу. Ліквідація безлічі автомобільних підприємств і супутньої інфраструктури (доріг, тощо.). Те ж - для водного, повітряного, залізничного транспорту.

  9. Ліквідація безлічі звалищ, повернення їх територій в природу.

  10. Скорочення задовольняються і екологічного сліду.

  Прогресивне в цілому розвиток людства завжди містило в собі елементи регресу; найбільший внесок в дії, самі негативні для планети і її народів, внесли країни, найбільш розвинені в технологічному відношенні. Людство повинно намагатися узгодити прискорений розвиток матеріальної культури з повільним перебігом природної еволюції, розумно обмежуючи швидкість розвитку окремих НЕ вітальних напрямків матеріальної культури.

  Вітальних напрямків глибинної екологічної оптимізації матеріальної культури трохи, але вони грандіозні за складністю та обсягом. Серед них: 1. Використання відновлювані енергії в екологічно допустимих межах. Людству дано 5-6 видів відновлювані енергії, за обсягом значно перекриває всі його витрати. Ця проблема цілком може бути вирішена навіть при існуючих технологіях. 2. відновлювані конструкційні матеріали. людству

  дано всього 2-3 види відновлюваних конструкційних матеріалів (ліс, торф, солома), які задовольняють його потреби за фізико-механічними характеристиками. Можливо, потрібен перегляд вимог людини до матеріалів і відповідний перегляд конструкцій (зниження висоти будинків, тощо.). Разом з тим можливо віднесення міцних матеріалів до умовно відновлюваних при повному поверненні в цикл, рециклінгу (вони майже не будуть витрачатися). 3. Відсутність втручання в природу, внесення не переробляються природою забруднень. Ця вимога може бути виконано при використанні «нульових» технологій. 4. природоподобное круговорот речовин. Повний рециклінг. Для виконання цієї вимоги всі штучні об'єкти потрібно проектувати з урахуванням подальшої нескладної розбирання для вторинного використання. Буде потрібно зміна ставлення до усталених методів в промисловості: так, найбільш широко застосовуваний в будівництві залізобетон є найбільш важко розбираємо і вдруге використовуваним матеріалом; буде потрібно модифікація залізобетону для додання йому властивостей легкого рециклінгу. Так само повинні бути проаналізовані всі матеріали. 5. Підтримка гомеостазу. Підтримка природної еволюції і необхідного обсягу природи. Вимога здійснимо при «нульових» технологіях і при збереженні необхідного обсягу ненарушенной природної природи (2/3 території планети). Людство повинно прийняти на себе зобов'язання зайняти обмежену власну нішу і не перетворювати більш 1/3 території планети, все інше віддати природному середовищі. 6. Підтримка оптимальної чисельності жителів, допустимої для планети з усіх точок зору - від забезпечення збереження природи і природної еволюції, до задоволення обґрунтованих потреб. Ця вимога в даний час неможливо, неможливо, хоча точних досліджень оптимальної демографічної ємності Землі немає; дослідження екологічного сліду дозволяють припустити, що вона менше існуючої в 2-3 рази (тобто чисельність істотно перевищена в порівнянні з передбачуваної оптимальної ємністю природи планети, і продовжує рости). Тому робота в цьому напрямку повинна бути почата і тривати без обмеження терміну. Проблема ускладнюється тим, що реальних механізмів швидкого скорочення чисельності жителів планети немає, і не для всіх країн ця проблема має критичний характер. 7. Зниження агресивності людства шляхом її переорієнтації на змагання в спорті, в мистецтві, в науці і техніці, в роботі, в творчості, з використанням постійного екологічного освіти і виховання. Ця проблема виключно складна, так як агресивність закріплена в древньому відділі мозку.

  Цікаво зіставлення принципів глибинної екологічної оптимізації матеріальної культури із запропонованими раніше автором принци-

  пами біопозитивних (екологізації діяльності) [2-5]:

  1. Принцип НЕГЕНТРОПІЙНОЇ всієї людської техніки і технологій, їх здатності самостійно підтримувати і збільшувати високу ступінь впорядкованості в середовищі з меншим ступенем упорядкованості.

  2. Принцип гомеостатического рівноваги з навколишнім середовищем - забезпечення потрібної площі і обсягу природи, компонентів ландшафтів, для підтримки високоякісної середовища життя людини, асиміляції забруднень, для збереження і відновлення біорізноманіття.

  3. Принцип екологічно рівноцінної заміни, що полягає в тому, що будь-який штучний об'єкт (будівля, споруда), що замінив собою частину природного середовища, повинен одночасно з основними функціями виконувати ті природні функції, які виконувала замінена або витиснута їм частину природного середовища. Наприклад, будівля або інженерна споруда може мати озеленені поверхні і подібно до природного ландшафту робити біомасу, виробляти кисень, абсорбувати забруднення, очищати воду або повітря, надавати ніші для існування біоти. Проникні покриття доріг не будуть переривати природний потік речовин. Виробничий об'єкт з екологічними технологіями буде вносити в середу тільки переробляються забруднення в тому ж обсязі, що і замінена технічним об'єктом природне середовище. Вплив людини не повинно перевищувати міри перетворення природних систем.

  4. Принцип біосферосовместімості, «м'якого» взаємодії з природою: штучний об'єкт або технологія повинні бути сумісні

  або адаптовані до природного середовища, взаємно пристосовані з компонентами ландшафту і внутрішньо їм несуперечливі: передбачається не тільки незнищені флори і фауни, а й надання «ніш», ділянок, територій для живої природи, невтручання в ландшафт, замкнутість і маловідходних (рівна природного) циклів виробництва, використання природних відновлюваних джерел енергії та матеріалів, енергозбереження та матеріалів, розпад або саморуйнування після виконання функцій з поверненням складових в природний кругообіг або виробничий процес, і ін. Таким чином, досягається включення штучних об'єктів в природні екосистеми без їх відторгнення.

  5. Принцип пріродоподобія, глибокої біоаналогів: антропогенні технології повинні бути розроблені подібно технологіям в природі, це еко- і біотехнології, які не забруднюють середовище і дають теоретично досяжний мінімум глобальних відходів, подібний відходів в біосферних циклах. Подоба повинно бути глибоким, заснованим на поглибленому вивченні будови і функціонування природних об'єктів, що не завдають шкоди навколишньому середовищу і не використовується не-відновлюваних ресурсів.

  6. Принцип екологічної підтримки, відновлення природного середовища, екореконструкціі (рис. 2), що полягає в тому, що техніка і технології не тільки не забруднюють природне середовище, але і допомагають відновити природний стан раніше порушених ландшафтів, відродити флору і фауну, повернути раніше вилучені з природного середовища речовини та енергію, створити нові ( «антропогенні») поклади корисних копалин, накопичувати високоефективну енергію та ін.

  Мал. 2. Проста екореконструкція: заміна градирень на теплові насоси

  7. Принцип краси, гармонії, пропорційності: штучні об'єкти, споруди гармонійні ландшафту, пропорційні розмірам елементів ландшафту, відповідають пропорціям тіла людини, їх форма заснована на аналізі та використанні природних форм, відсутня гігантизм і використовується мініатюризація, і т.д. Краса, гармонія і пропорційність компо-

  нентов ландшафту і тіла людини органічно пов'язана з використанням інших принципів екологічності, вона найбільшим чином відповідає вимогам візуальної екологічності штучних об'єктів, що позитивно сприймається людиною.

  Принципи біопозитивних потрібно застосовувати до всіх напрямків життя і діяльності чоло-

  століття: біопозитивних країна, місто, будинок, тощо., біопозитивних елементи антропогенного ландшафту, що відновлюють природний стан водойм, річок, морів (біопозитивних берегоукріплення, протезування природних утворень, штучні рифи і ін.), що відновлюють природний стан грунтів, грунтових вод, літосфери , зруйнованих елементів ландшафту; біопозитивних (не додають тепла до нагрівання атмосфери) енергетика, заснована на енергозбереженні та використанні відновлюваних джерел; біопозитивних промисловість, заснована на замкнутих, безвідходних, м'яких, біотехнологіях; біопозитивних (екоадаптівное) сільське господарство, засноване на м'яких, адаптивних, що щадять технологіях, біометод; біопозитивних транспорт, що виключає забруднення середовища і знищення флори і фауни. Ці принципи вимагають «м'яких» рішень при створенні об'єктів техніки і технологій, вони поряд з відновленням природного середовища підвищують якість життя людини.

  Включення окремих напрямків еволюції людини в науково-технічний прогрес має відбуватися тільки після всебічного аналізу необхідності цих кроків (наприклад, використання генетично модифікованої їжі, тривале перебування на інших планетах, і ін.). Незалежно від цього треба перейти до повернення раніше освоєної природи в колишнє природне стан, до використання реставраційної екології

  [4].

  Висновок. Використання ентропійних технологій і необмежене зростання потреб, що задовольняються привели планету до глобальної екологічної кризи, до недостатності ресурсного потенціалу планети для задоволення потреб людини. Потрібна глибока екологізація мислення, потреб, і глибинна екологічна оптимізація матеріальної культури, з переходом на негентропійної технології [5]. Розробка НЕГЕНТРОПІЙНОЇ технологій - складне завдання (поки вони частково використовуються в сільській, лісової, будівельної та деяких інших галузях господарства; все перші технології людини були НЕГЕНТРОПІЙНОЇ). Але зараз в основних мате-ріалоемкіх галузях їх немає. Тим часом у людства немає важливішого завдання для виживання разом з природою планети, ніж масове виробництво НЕГЕНТРОПІЙНОЇ об'єктів техніки і технологій. Багато здаються важливими квазіактуальние завдання (постійне зростання економік, прагнення до гігантизму артефактів, освоєння космосу, політ на Марс, створення нових озброєнь, зведення надвисоких будівель, загальна роботизація, необґрунтоване зростання потреб, тощо.) - не вітальні, вони не вирішують проблему збереження цивілізації, і повинні відійти на задній план перед створенням нЕГЕНТРОПІЙНОЇ об'єктів техніки і технологій. Саме ці технології і об'єкти техніки могли б стати «космічними знаками циви-

  лізованного суспільства ». Головне в цих знаках - інформація про збереження природи Землі людиною (рис. 3). Об'єктом інформації про НЕГЕНТРОПІЙНОЇ технологіях могли б бути негентропійної поселення з біопозитивних міськими технологіями ( «нульовий» споживання енергії з міських мереж, «нульова» площа забудови, відновлювані матеріали, «нульові» відходи, «розумні» будинки і міста). Особливий інтерес представляла б інформація про НЕГЕНТРОПІЙНОЇ виробничих, транспортних і сільськогосподарських технологіях. Наприклад, НЕГЕНТРОПІЙНОЇ є невеликий літак, виконаний з модифікованої деревини, і рухається за допомогою енергії високоефективних сонячних батарей (див. Рис. 3). Або такий же автомобіль (НЕ колісний, крокуючий, що не травмує природу). Найефективніші негентропійної рішення у людства попереду, якщо буде забезпечено його виживання разом з природою планети. На жаль, яскравих прикладів таких технологій поки немає. Навпаки, повним ходом йде НЕГЕНТРОПІЙНОЇ автомобілізація планети (число автомобілів на Землі зростає небаченими темпами і вже перевищила 1 млрд, хоча зовсім недавно їх було 300 млн). У наявності наближення до їх неконтрольованого експоненціального зростання. Він повинен закінчитися припиненням негентропійної автомобілізації.

  Мал. 3. Космічний знак цивілізації, що містить головні відомості про планету, щоб після виходу 60% її в природному стані

  література

  1. Реймерс Н.Ф. Надії на виживання людства. Концептуальна екологія. - М., «Росія мовляв.», 1992. - 366 с.

  2. Тетіор А.Н. Екологізація мислення і діяльності людини. - М .: МГУП, 2014. - 408 с.

  3. Тетіор А.Н. Штучна (антропогенне) еволюція. - ФРН: Palmarium, 2013. - 386 с.

  4. Тетіор А.Н. Реставраційна архітектурно-будівельна екологія. - М .: РГАУ-МСХА, 2017. -168 с.

  5. Тетіор А.Н. Глибинна екологічна оптимізація матеріальної культури - найважливіше завдання людства. - American Scientific Journal. -2017, №2, с. 46-56.


  Ключові слова: КОСМІЧНИЙ ЗНАК ЦИВІЛІЗАЦІЇ /МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА /Глибина ОПТИМІЗАЦІЯ КУЛЬТУРИ /ентропійний ТЕХНОЛОГІЇ /нЕГЕНТРОПІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити