У статті висвітлено результати дослідження впливу згодовування пробіотика «Споротермін» в процентному співвідношенні 0,1% по масі комбікорму на швидкість росту, кількість загального мікробного числа і лактобактерій у вмісті сліпих відростків кишечника живої маси і склад мікрофлори кишечника курчат-бройлерів кросу «Кобб-500».

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Данилова Олександра Олександрівна, Лабутина Наталія Денисівна, Кононенко Сергій Іванович, Ратошний Олександр Миколайович, Овсепьян Ваган Акопович


FEEDING INGREDIENT OF PROBIOTIC ACTION IN POULTRY FARMING

The paper highlights the results of a study of the effect of Sporotermin probiotic in feeding at the rate of 0.1% by weight of feed on growth rate, the amount of total microbial number and lactobacilli in the contents of the caecum of the intestine, live weight and the composition of intestinal microflora of broiler chickens of the "Cobb-500" cross.


Область наук:

 • Тваринництво і молочне справа

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Збірник наукових праць Краснодарського наукового центру по зоотехнії і ветеринарії


  Наукова стаття на тему 'КОРМОВОЇ інгредієнти пробіотичних ДІЇ В ПТАХІВНИЦТВІ'

  Текст наукової роботи на тему «КОРМОВОЇ інгредієнти пробіотичних ДІЇ В ПТАХІВНИЦТВІ»

  ?Список літератури

  1. Головіна, Н. А. Іхтіопатологія / Н. А. Головіна, Ю. А. Стрільців, В. Н. Воронін, П. П. Головін, Е. Б. Євдокимова, Л. Н. Юхименко // https: / /med-books.info/59_patologicheskaya-ana-tomiya_805/ bakterialnaya-gemorragicheskaya-septitsemiya-65990. html.

  2. Нікітіна, С.М. Сезонна динаміка грамнегативнихбактерій в мікрофлорі грунтів, води і організмі європейського вугра (Anguilla Anguilla L.) Вислинского затоки / С.М. Нікітіна, О.В. Казімірченко // Вісник державного університету ім. І. Канта. - 2010. - Вип. 7. - С. 102-110.

  3. Петряков, В.В. Ветеринарна екологія: методичні вказівки. - Кинель. - 2013. - 95 с.

  4. Bergey's manual of Systematic Bacteriology Second Edition, 2005. - P. 557.

  5. Подзорова, А.А. Аеромоноз виробників рибця А.А.. Подзорова // Підсумки науково-практичних робіт в іхтіології -1997. - С. 86-87.

  DOI: 10.34617 / agja-vk65 УДК 636.52 / .58.087.8

  КОРМОВОЇ інгредієнти пробіотичних

  ДІЇ В ПТАХІВНИЦТВІ FEEDING INGREDIENT OF PROBIOTIC ACTION IN POULTRY FARMING

  Данилова Олександра Александровна1, Лабутина Наталія Денісовна1, Кононенко Сергій Івановіч1, д-р с.-х.наук

  : ФГБНУ «Краснодарський науковий центр по зоотехнії і ветеринарії», м Краснодар, Росія,

  Ратошний Олександр Ніколаевіч2, д.с.-г.н, професор 2ФГБОУ ВО «Кубанський державний аграрний університет імені І. Т. Трубілін », м Краснодар, Росія, Овсепьян Ваган Акоповіч3, к. С.-г. н. 3Ветклініка «Доктор Ваган», м Сочі, Росія,

  Danilova Alexandra Alexandrovna1, Labutina Nataliya Denisovna1, Kononenko Sergei Ivanovich1, Dr. Agr. Sci. ,

  1Krasnodar Research Centre for Animal Husbandry and Veterinary Medicine, Krasnodar, Russian Federation, Ratoshny Alexander Nikolaevich2, Dr. Agr. Sci, professor 2Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin, Krasnodar, Russian Federation, OvsepyanVahan Akopovich3, Cand. Agr. Sci 3Vetclinic "Doctor Vahan", Sochi, Russian Federation.

  Анотація: у статті висвітлено результати дослідження впливу згодовування пробіотика «Споротермін» в процентному співвідношенні 0,1% по масі комбікорму на швидкість росту, кількість загального мікробного числа та лактобактерій у вмісті сліпих відростків кишечника живої маси і складу мікрофлори кишечника курчат-бройлерів кросу «Кобб -500 ».

  Ключові слова: пробіотики; курчата-бройлери; мікрофлора кишечника; жива маса; загальне мікробне число; лакто-бактерії.

  Abstract: the paper highlights the results of a study of the effect of Sporotermin probiotic in feeding at the rate of 0.1% by weight of feed on growth rate, the amount of total microbial number and lactobacilli in the contents of the caecum of the intestine, live weight and the composition of intestinal microflora of broiler chickens of the "Cobb-500" cross.

  Key words: probiotic; broiler chickens; intestinal microflora; live weight; total microbial count; lactobacilli.

  Мікрофлора шлунково-кишкового тракту птиці представляє собою набір біоценозів. Він складається з більш ніж 400 видів мікроорганізмів. В здоровому організмі існує динамічний баланс між корисною і умовно-патогенною мікрофлорою з численними симбиотическими і конкурентними відносинами між ними. Існує велика кількість факторів, які викликають порушення цього балансу, що призводить до розвитку патологічних станів. найбільш важ-

  ними з них є: стрес (поствакціонний, технологічний, кормової), мікробні і вірусні інфекції, порушення умов утримання і годівлі, мікотоксикозів, антибіотико-терапія. В даний час для відновлення нормальної мікрофлори шлунково - кишкового тракту використовують препарати і кормові добавки, що містять корисні бактерії -пробіотікі. Механізм дії їх спрямований на колонізацію кишечника конкурентними штамами мікроорганізмів, які здійснюють специфічний контроль за кількістю умовно-патогенної мікрофлори шляхом витіснення її зі складу кишкової мікробіоти. Застосування пробіотиків є одним з перспективних напрямків у профілактиці шлунково-кишкових хвороб птиці високопродуктивних кросів з інтенсивним обміном речовин [1, 2].

  Метою проведених досліджень було вивчення впливу спороутворююча пробіотика «Споротермін» при додаванні його в повнораціонний комбікорм на інтенсивність росту і витрати кормів на виробництво 1 кг приросту живої маси, збереження курчат-бройлерів, загальне мікробне число (ОМЧ) і кількість лактобактерій у вмісті сліпих відростків кишечника.

  Пробіотик «Споротермін» (ТОВ «ВетСельхоз», м Серпухов, Московська область) являє собою однорідний порошок білого кольору зі слабким молочним запахом. Включає до свого складу лиофильно висушені бактерії Bacillus subtilis і Bacillus licheniformis.

  Методика. Для визначення впливу пробіотичної кормової добавки «Споротермін» на організм молодняка сільськогосподарської птиці було проведено науково-господарський досвід в умовах ЗАТ ППФ «Кавказ» Дінського району Краснодарського краю.

  Дослідження здійснювалися відповідно до методики проведення наукових і виробничих досліджень з годівлі сільськогосподарських птахів ВНИТИП (м Сергієв Посад, 2005 р) [2].

  У таблиці 1 наводиться схема науково-господарського досвіду.

  Таблиця 1 - Схема науково-господарського досвіду, п = 36

  Група Характеристика годування курчат

  1 - контрольна Повнораціонний комбікорм (ПК)

  2 - досвідчена ПК + «Споротермін» 0,1%

  Повнораціонні комбікорми для птиці були збалансовані за всіма поживними речовинами і відповідали вимогам до періодів відгодівлі «старт», «зростання» і «фініш» і за складом і поживністю не відрізнялися між групами.

  Первинні показники живої маси були піддані обробці методом варіаційної статистики за Н.П. Плохинський (1970) [3].

  Умови утримання птиці в усіх групах були однаковими і відповідали зоотехнічним нормам.

  Живу масу молодняку ​​визначали шляхом індивідуального зважування на електронних вагах. За результатами переважувань розраховувалися середньодобові прирости живої маси.

  Визначення загального мікробного числа (ОМЧ) і лакто-бактерій, КУО (кількість колонієутворюючих одиниць) проводили методом серійних розведень на МПА (м'ясо-пептонном агарі) та лактобакагаре. Вміст сліпих відростків кишечника бройлерів в кількості 1 мл розводили в 9 мл фізіологічного розчину натрію хлориду, потім з отриманого десятикратного розведення робили подальші десятикратні розведення до 10 11. З останніх 7 чашок Петрі робили глибинний посів 0,1 мл суспензії на МПА і лактобакагар. Через 24 год інкубації при температурі 37,5 С вважали колонії, що виросли на МПА, через 48 год інкубації при тій же температурі вважали колонії, що виросли на лактобакагаре.

  Результати досліджень та їх обговорення. У таблиці 2 представлені дані по дослідженню мікрофлори сліпих відростків кишечника курчат-бройлерів.

  У дослідній групі знизилося загальне мікробне число з 2х109 до 3х107 і збільшилася кількість лактобактерій з 1х106 до 6х107, що доводить зв'язок підвищення приростів живої маси внаслідок зміни мікробного складу кишечника птиці в бік збільшення числа лактобактерій.

  Таблиця 2 - Загальне мікробне число і кількість лактобакте-рий у вмісті сліпих відростків

  Група ОМЧ (КУО) Кількість лактобак-терій (КУО)

  1 - контрольна 2х109 1х106

  2 - досвідчена 3х107 6х107

  При цьому жива маса в другій групі птиці, що одержувала пробіотичну добавку в складі корму протягом всього періоду досліджень, була вище, ніж у контролі: на 14 день досвіду цей показник у другій групі дорівнював 459,0 ± 8,4 г, що на 1,4% перевищило контроль, на 28 і 42 день досвіду відмінності були достовірні і склали 1547,8 ± 19,5 (Р<0,01) і 2625,7 ± 47,1 (Р<0,001) г, що на 5,5 і 9,0% вище контролю, відповідно.

  Показники середньодобового приросту також були вище в дослідній групі і за весь період відгодівлі становили 61,5 г, що вище контролю на 9,1%.

  Середньодобове споживання кормів за весь період відгодівлі в контрольній групі склало 105,5 г, у дослідній -105,2 г, тобто практично на одному рівні. Витрати корму на 1 кг приросту склали в першій групі птиці 1,87 кг, у другій - 1,71 кг, або нижче контролю на 8,6%.

  Збереження поголів'я виявилася вище в другій дослідній групі на 2,8%, в порівнянні з контрольним показником, який склав 94,4%.

  Висновки. В результаті проведених досліджень із застосуванням пробіотика «Споротермін» в процентному співвідношенні 0,1% по масі корму можна зробити висновок, що зміна кількості лактобактерій позитивно позначилося на інтенсивності росту курчат-бройлерів і конверсії корму в продукцію.

  Список літератури

  1. Грозін, А.А. Склад мікрофлори шлунково-кишкового тракту у курчат-бройлерів при впливі пробіо-тика і антибіотика (за даними T-RELP-RT-PCR) / А.А. Грозін // Сільськогосподарська біологія. - 2014. - № 6. - С. 46-58.

  2. Методика проведення наукових і виробничих досліджень з годівлі сільськогосподарської птиці / вни-ТИП; [Під заг. ред. В.І. Фісінін]. - Сергєєв Посад. - 2005. -33 з.

  3. Плохинський Н.А. Біометрія. - М .: Изд-во МГУ, 1970. -

  367 з.

  4. чари, А.Б. Ефективність використання пробіоті-ка Субтіліс при вирощуванні бройлерів / А.Б. Чари, Р.Р. Гадиев // Известия Оренбурзького державного аграрного університету. - 2014. - № 6. - С. 139-141.

  DOI: 10.34617 / w31q-m149 УДК 636.59.087.8

  ВПЛИВ пробіотичні добавки НА ОСНОВІ LACTOBACILLUS SALIVARIUS І ПРОРОСТКІВ ЖИТА НА біоресурсного ПОТЕНЦІАЛ ПЕРЕПЕЛІВ EFFECT OF PROBIOTIC SUPPLEMENTS BASED ON LACTOBACILLUS SALIVARIUS AND RYE GERMS ON THE BIORESOURCE POTENTIAL OF QUAILS

  Зінов'єва Ольга Дмитрівна, студент,

  Колонтаевская Ольга Сергіївна, студент,

  Анискина Марія Володимирівна, асистент кафедри

  ФГБОУ ВО «Кубанський державний аграрний університет

  імені І. Т. Трубілін »,

  Краснодар, Російська Федерація

  Zinovyeva Olga Dmitrievna, student,

  Kolontaevskaya Olga Sergeevna, student,

  Aniskina Maria Vladimirovna, assistant of the department

  FGBOU VO "Kuban State Agrarian University named after I. T.

  Trubilin "Krasnodar, Russian Federation.

  Анотація: у статті представлені результати дослідження впливу пробіотичної добавки на основі Lactobacillus salivarius з включенням проростків жита на приріст перепелів.


  Ключові слова: ПРОБІОТИК /Курчата-бройлери /МІКРОФЛОРА КИШКІВНИКА /ЖИВА МАСА /Загальне мікробне число /лактобактерій /PROBIOTIC /BROILER CHICKENS /INTESTINAL MICROFLORA /LIVE WEIGHT /TOTAL MICROBIAL COUNT /LACTOBACILLI

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити