Незаперечно величезне значення і ефективність макро-циклічних лактонов при лікуванні і профілактиці таких паразитарних захворювань, як арахноентомози і нематодозів тварин. Однак їх призначення дрібним домашнім тваринам часто сприяє розвитку патології печінки. В таких умовах одним із актуальних завдань сучасної ветеринарної фармакології є розробка екологічно безпечних та ефективних засобів, що попереджають Негативне побічна дія як макроциклических лактонов, так і інших лікарських речовин. Великий інтерес в цьому напрямку має розробка нових лікарських засобів на основі терпеноидов рослинного походження і їх синтетичних аналогів. У статті представлені нові відомості, які доводять наявність гепатозащітним властивостей у композиції тритерпеноїди метилового ефіру кетотетракарбоновой кислоти (МЕК) з анілокаіном (А) і поліфлоксаціном (II) в співвідношенні 1: 2: 0,2. Показано, що семиденний курс призначення композиції МЕК + А + П (1: 2: 0,2) в дозі 25 мг / кг всередину повністю перешкоджає виникненню гепатотоксичних ефектів при лікувально-профілактичному призначенні макроциклічного лактона івомек у собак. При цьому морфобіохіміческій склад крові, а також рівень органоспецифічних маркерів, що характеризують цитолиз гепатоцитів, не виходили за межі фізіологічної норми.

Анотація наукової статті по ветеринарним наук, автор наукової роботи - Чудов І. В., Исмагилова А. Ф.


CORRECTION OF A TOXIC HEPATOSIS AT THE DOGS, CAUSED BY INFLUENCE OF MACROCYCLIC LACTONES

In the treatment and prevention of parasitic diseases such as arahnsis, entomosis and nematosis animals are widely used macrocyclic lactones, whose role is undeniably great. However, their assignment to small pet is often contributes to the development of liver disease. In such circumstances, one of the urgent problems of modern veterinary pharmacology is the development of environmentally safe and effective medicines that prevent negative side effects as the macrocyclic lactones, and other drugs. The great interest in this direction is the development of new le-regulatory authorities, based on the terpenoids of plant origin and their synthetic analogs. The article presents new data demonstrating the presence of hepatoprotective properties of the drug composition of the OmeCT CA + Аnilocainum + Polifloxacin in a ratio of 1: 2: 0,2. It is shown that a seven-day course of prescribing OmeCTCA + Аnilocainum + Poliflo xacin (1: 2: 0,2) a dose of 25 mg / kg completely prevents the formation of hepatotoxic effects in a health care appointment macrocyclic Lactone ivomek, in dogs. At the same time morphological and biochemical indicators of a blood and the level of organ-specific markers that characterize the cytolysis of hepatocytes did not differ from a physiologically acceptable.


Область наук:

 • ветеринарні науки

 • Рік видавництва: 2012


  Журнал: Аграрний вісник Уралу


  Наукова стаття на тему 'Корекція токсичного гепатозу у собак, викликаного впливом макроциклических лактонов'

  Текст наукової роботи на тему «Корекція токсичного гепатозу у собак, викликаного впливом макроциклических лактонов»

  ?__________________ Ветеринарія "І *

  КОРЕКЦІЯ ТОКСИЧНОГО гепатоз У СОБАК, викликаних впливом макроциклічні лактоном

  І. В. чудовим,

  кандидат ветеринарних наук,

  А. Ф. Ісмагіловим,

  доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри внутрішніх незаразних хвороб, клінічної діагностики та фармакології,

  Башкирська державний аграрний університет тел48 ° з472) Г28ф877-ле -niaiiTi vchudov @ g'k34U

  Ключові слова: фармакологія, токсикологія, токсичний гепатоз, трітерпеноїди, макроцікліче-ські лактони.

  Keywords: pharmacology, toxicology, hepatitis toxic, triterpenoids, macrocyclic lactones.

  Однією з актуальних проблем сучасної ветеринарної медицини є пошук нових, ефективних і безпечних лікарських засобів фармакокорекції лікарських уражень печінки. Схильність цього органу токсичного впливу лікарських речовин пов'язана з анатомо-функціональними особливостями цього органу, а також важливою його роллю в метаболізмі речовин екзогенного походження [2, 5, 8]. При цьому необхідно також враховувати і той факт, що токсичні ефекти можуть виникнути в печінці як при локалізації лікарських засобів в нативної формі, так і при утворенні з них метаболітів [1, 2]. В освіті токсичних метаболітів велику роль відіграє індивідуальна імунна реактивність і наявність інших, супутніх порушень обміну речовин в організмі тварини, що призводить до непередбачуваності ймовірності прояви непрямих лікарських уражень печінки навіть при застосуванні порівняно безпечних груп лікарських засобів. У свою чергу виникають таким чином явища сприяють збільшенню вже наявного патологічного стану, хронізації процесів, а також необхідності пошуку нових лікарських засобів, позбавлених подібного патологічного впливу на організм тварини [1, 4, 8].

  Найбільш часто лікарські ураження печінки у тварин зустрічаються при призначенні їм антибактеріальних, протипухлинних і проти паразитарних лікарських засобів, в тому числі і такого макроці-кліческого лактона, як івомек [1, 3, 6, 8], - широко використовуваного у ветеринарній практиці препарату для лікування і профілактики Арахне-ентомози і Нематов-дозового, а також поширюється на території Республіки Башкортостан дирофіляріозу.

  Мета і методика досліджень.

  Метою наших досліджень було вивчення можливості застосування нового напівсинтетичного Тритерпеноїди монометилового ефіру кетотетра-карбонової кислоти в комбінації з анілокаіном і поліфлоксаціном як засобу фармакокорекції гепа-тотоксіческого впливу інших лікарських засобів, при вже виявлених протизапальних і противиразкових фармакологічні властивості у зазначеній композиції.

  Для реалізації поставленої мети нами були сформовані 6 груп клінічно здорових собак (по 5 тварин у кожній групі) обох статей з живою масою 27-30 кг у віці 2,5-3 роки, що містяться в однакових зоогігієнічних умовах і які споживають

  аналогічні за складом і повністю збалансовані корми. Тваринам всіх груп підшкірно ін'єктували профілактичні дози макроциклічного лактона - івомек в рекомендованій дозі 0,4 мг / кг (по ДВ) з метою профілактики арахноентомозов, а також нематоди-зов, в тому числі і дирофіляріозу. Івомек вводили дворазово з інтервалом 14 днів. Протягом перших 7 діб з дня призначення першої дози івомека собакам всередину, один раз в день, до годування призначали: в I, II і III групах - композицію монометилового ефіру кетотетракарбоновой кислоти (МЕК) з аніло-Каїном (А) і поліфлоксаціном (П ) в співвідношенні 1: 2: 0,2 і експериментальних дозах 10, 25 і 50 мг / кг відповідно; в IV дослідній групі - композицію 2-метил-4-аміно-6-оксіпірімідіна (МАОП) з анілока-іншому і енрофлоксацин (Е) в співвідношенні 1: 2: 0,2 в ефективній дозі 25 мг / кг; в V групі - широко використовуваний у ветеринарній та медичній практиці гепатопротектор карсил в ефективній дозі 25 мг / кг; в VI групі (контроль) - плацебо, що представляє кукурудзяний крохмаль, широко використовуваний в фармації в якості індиферентного наповнювача при виготовленні таблетованих лікарських форм. До ін'єкції івомека, а також через 24 години, 14 і 30 діб після першої ін'єкції івомека у тварин всіх груп проводили відбір венозної крові з метою визначення динаміки зміни її морфології і біохімічних показників. Визначення кількості формених елементів крові (еритроцитів і лейкоцитів) здійснювали за допомогою лічильника формених елементів крові PS-5. Біохімічні показники крові (гемоглобін - гемоглобінціанідним методом, загальний білірубін - методом Ендрасіка-Грофа, глюкозу - ензиматичними колориметричним методом, загальний білок - биуретовой реакцією, аланінамінорансфе-разу і аспартатамінотрансферази - ферментативним кінетичним методом, лужну фосфатазу - оптимізованим кінетичним методом, холестерин загальний - ензиматичними колориметричним методом) визначали за допомогою напівавтоматичного біохімічного аналізатора «Stat Fax 1904 Plus» і наборів реактивів «Вітал Діагностікс СПб». Визначення рівня білкових фракцій крові (альбуміну, а-, ри Y-глобулінів) здійснювали нефелометріческім методом [4] з використанням фотоколориметр спектрофотометрического ПЕ-5300В.

  Результати досліджень.

  При проведенні досліджень нами встановлено, що дворазове, з інтервалом 14 днів,

  % ФФ

  Ветеринарія -І #

  профілактичне підшкірне ін'єкція розчину івомека собакам в дозі 0,4 мг / кг (по ДВ) без додаткової фармакокорекції (контрольна група) призводить до значних змін морфобіохіміческого складу крові (табл. 1 і 2).

  Так, в крові собак контрольної групи відзначено виражене збільшення рівня амінотрансфераз (АЛТ і АСТ). Рівень АлАТ на 14-й день досліджень збільшився в 2,29 разів (з 39,63 ± 0,89 і / 1 до 90,70 ± 1,15 і / 1), на 30-й день - в 2,37 раз (з 39,63 ± 0,89 і / 1 до 94,06 ± 2,83 і / 1). Рівень АсАТ на 14-й день після призначення івомека зріс в 1,66 разів (з 46,83 ± 1,42 і / 1 до 77,87 ± 1,43 і / 1), на 30-й день - в 1, 71 раз (з 46,83 ± 1,42 і / 1 до 80,27 ± 2,83 і / 1). Одночасно з цим відзначено підвищення рівня лужної фосфотаза до 264,08 ± 5,62 і / 1 на 14-й день (на 157,52% вище початкового рівня) і до 279,91 ± 4,64 і / 1 на 30-й день досліджень (на 172,87% вище початкового рівня).

  Зазначене збільшення рівня органоспецифічних маркерів, що характеризують цитолиз гепатоцитів, достовірно вказує на гепатотоксична вплив івомека при парентеральному призначенні.

  Підтвердженням гепатотоксического впливу івомека є розвиток холестатичного синдрому, що виражається в підвищенні рівня холестерину (в 2,30 раз більше вихідного на 14-й день досліджень і в 2,56 раз - на 30-й день) і білірубіну (в 2,77 раз більше вихідного рівня на 14-й день досліджень і в 3,05 раз - на 30-й день) в крові собак контрольної групи.

  Зниження кількості еритроцитів (з 6,57 ± 0,12 х 1012 / л до 3,98 ± 0,03 х 1012 / л на 14-й день досліджень і до 3,83 ± 0,04х1012 / л на 30-й день ) і рівня гемоглобіну (з 175,43 ± 3,16 г / л до 123,92 ± 4,89 г / л на 14 день досліджень і до 101,98 ± 4,65 г / л на 30-й день) можна охарактеризувати як явище загальнотоксичної дії івомека на організм собак, а також як результат зниження осмотичної резистентності еритроцитів під впливом високого рівня білірубіну в крові.

  Істотною ланкою в лікарському ураженні печінки також є порушення процесів глікогенезу. У контрольній групі собак через 14 днів після призначення івомека, в рекомендованій дозі, нами відзначено зниження рівня глюкози в крові в 1,49 разів (з 88,62 ± 3,68 мг% до 59,41 ± 1,544 мг%) з хроніза- єю процесу до 30-го дня досліджень. Ці дані свідчать про порушення глікогенсінтезірующей функції печінки, а поряд з підвищенням рівня лужної фосфатази і білірубіну також характеризують розвиток холестазу.

  Останнім чинником, що відображає, в поєднанні з іншими показниками, можливе ураження печінки при терапевтичному призначенні івомека, стало зміна найважливішого показника фізіологічного стану організму - рівня білка і особливо його фракцій в сироватці крові собак (табл. 2). Так, в контрольній групі тварин, що не піддавалися фармакокорекції можливого гепатотоксичної впливу, при ін'єктованість івомека нами відзначено зниження рівня білка до нижньої межі фізіологічної норми на 14-й і 30-й дні досліджень з 75,41 ± 3,25 г / л до 63 , 33 ± 2,59 і 58,33 ± 2,60 г / л відповідно. З боку фракційного складу білків сироватки крові нами також відзначено зниження рівня а-глобулінів до

  9,51 ± 0,36% через 14 днів і до 7,95 ± 0,41% через 30 днів досліджень, при нормі цього показника на рівні 10-16%. Разом з цим нами відзначено зниження рівня альбумінів з 54,69 ± 0,48% на початку досліду до 42,80 ± 0,67% і 40,79 ± 2,02% (при нормі 48-57%) на 14-й і 30-й дні досліджень відповідно, при одночасному компенсує підвищення рівня р- і Y-глобулінів.

  Дані зміни, які характеризуються зниженням белоксинтезирующей функції печінки, цілком укладаються в загальну схему розвитку патології, з тим урахуванням, що все альбуміни і частина а-глобулінів синтезуються саме в цьому органі. Однак не можна виключати в цьому процесі та можливі білкові втрати, що виникають внаслідок підвищення проникності капілярів і переходу альбумінів з сироватки крові в тканину печінки.

  Необхідно також відзначити, що зазначені вище зміни можуть носити більш виражений патологічний характер, саме при лікувальному, а не при профілактичному призначенні івомека, т. К. В такому випадку створюється максимум умов для сумації і взаємного посилення негативних впливів з боку паразитоза і лікарської речовини.

  Таким чином, нами підтверджено висловлене багатьма авторами [5, 6, 8] думка про можливе гепа-тотоксіческом дії макроциклічних лактонов (івер- і авермектинів) при їх призначенні з метою лікування і профілактики паразитарних хвороб собак, а, відповідно, і про необхідність цілеспрямованої фармакокорекції цього стану.

  При дослідженнях, спрямованих на пошук ефективних засобів фармакокорекції гепатотоксі-чеського впливу лікарських засобів на організм тварин, в тому числі при спільному застосуванні з широко використовуваними у ветеринарній практиці про-тівопаразітарнимі макроциклическими лактонами, нами було встановлено виражене гепатозащитное дію нової композиції монометилового ефіру кетотетракарбоновой кислоти ( МЕК) з анілокаіном (А) і поліфлоксаціном (П) - 1: 2: 0,2 в порівнянні з ессен-соціальним гепатопротектором Карсилом ® (табл. 1 і 2).

  Призначення композиції МЕК + А + П (1: 2: 0,2) в дозі 25 мг / кг всередину один раз в день, протягом 7 днів, виключало можливість гепатотоксичної дії макроциклічного лактона івомека при його профілактичному застосуванні в дозі 0,4 мг / кг (по ДВ).

  Так, в групі тварин, які отримували композицію МЕК + А + П (1: 2: 0,2) в дозі 25 мг / кг після призначення івомека, через 14 днів, хоч і відзначалися зрушення морфобіохіміческого складу крові, але, тим не менш, вони варіювали в межах фізіологічних норм, а через 30 днів після призначення івомека приходили у відповідність показникам, зазначеним до його призначення. Крім того, нами встановлено, що призначення композиції МЕК + А + П (1: 2: 0,2) в дозі 50 мг / кг не призводить до достовірно краще фармакокорректірующему гепа-тотоксіческому ефекту івомека в порівнянні з МЕК + А + П (1 : 2: 0,2) в дозі 25 мг / кг.

  Фармакокорректірующее дію відносно гепатотоксичних ефектів, викликаного парентераль-ним введенням івомека, при застосуванні композицій МЕК + А + П (1: 2: 0,2) в дозі 10 мг / кг і МАОП + А + Е в дозі 25 мг / кг, знаходилося на рівні того ж ефекту, що відзначається при застосуванні широко використовуваного в

  54

  №№№. т-Е? і. пагоб. ги

  www.m-avu. па rod. ru

  Таблиця 1

  Динаміка змін біохімічних показників крові собак при токсичному гепатозі, викликаному застосуванням івомека

  Досліджувані сполуки Еритроцити, х1012 / Л Лейкоцити, х109 / л Гемоглобін, г / л Білірубін загальний, мг% Глюкоза, мг% Загальний білок, г / л АЛТ, U / I АСТ, мул Лужна фосфатаза, і / і Холестерин загальний, мг %

  Нормативні показники [7]

  5,5-8,5 6,0-7,0 110-180 0,15-0,41 60-100 54-77 10-55 10-55 10-150 116-225

  До призначення івомека

  6,57 ± 0,12 6,47 ± 0,11 175,43 ± 3,16 0,22 ± 0,01 88,62 ± 3,68 75,41 ± 3,25 39,63 ± 0,89 46 , 83 ± 1,42 102,58 ± 5,18 121,42 ± 6,20

  Через 24 години після призначення івомека

  6,20 ± 0,11 6,43 ± 0,13 158,40 ± 3,24 0,29 ± 0,01 74,56 ± 2,33 75,37 ± 3,26 48,29 ± 0,68 45 , 17 ± 1,35 149,56 ± 4,06 136,80 ± 5,22

  Через 15 днів

  МЕК + А + П, 10 мг / кг 5,87 ± 0,09 6,38 ± 0,07 153,44 ± 2,74 0,33 ± 0,02 63,32 ± 2,98 71,43 ± 1 , 68 56,99 ± 2,20 52,43 ± 1,97 142,90 ± 8,69 207,31 ± 6,96

  МЕК + А + П, 25 мг / кг 6,25 ± 0,03 6,50 ± 0,06 167,66 ± 5,48 0,20 ± 0,02 70,38 ± 1,23 75,43 ± 1 , 90 40,43 ± 0,68 46,79 ± 0,85 121,30 ± 4,60 119,38 ± 4,92

  МЕК + А + П, 50 мг / кг 6,25 ± 0,14 6,54 ± 0,06 165,12 ± 4,82 0,23 ± 0,01 71,23 ± 1,34 76,55 ± 1 , 97 39,71 ± 0,66 46,91 ± 0,89 110,02 ± 4,30 123,74 ± 5,21

  МАОП + А + Е, 25 мг / кг 5,81 ± 0,14 6,53 ± 0,08 152,27 ± 2,94 0,32 ± 0,03 63,06 ± 3,39 71,22 ± 2 , 12 57,47 ± 1,43 51,59 ± 2,55 143,38 ± 9,12 200,84 ± 5,44

  Карсил, 25 мг / кг 5,75 ± 0,12 6,37 ± 0,12 141,13 ± 1,02 0,33 ± 0,03 64,16 ± 1,50 71,17 ± 1,93 56, 39 ± 0,85 52,43 ± 1,00 144,82 ± 4,64 204,01 ± 3,04

  Плацебо 3,98 ± 0,03 6,10 ± 0,03 123,92 ± 4,89 0,50 ± 0,02 59,41 ± 1,55 63,33 ± 2,60 90,70 ± 1,15 77,87 ± 1,43 264,08 ± 5,62 279,55 ± 6,19

  Через 30 днів

  МЕК + А + П, 10 мг / кг 6,07 ± 0,14 6,34 ± 0,19 132,96 ± 2,98 0,40 ± 0,02 66,38 ± 2,08 68,72 ± 2 , 81 53,39 ± 1,04 54,71 ± 1,49 135,82 ± 5,72 169,42 ± 6,34

  МЕК + А + П, 25 мг / кг 6,22 ± 0,05 6,44 ± 0,09 168,84 ± 2,79 0,24 ± 0,02 78,56 ± 3,83 73,47 ± 2 , 91 38,63 ± 1,24 47,75 ± 1,24 108,82 ± 5,72 108,54 ± 5,62

  МЕК + А + П, 50 мг / кг 6,17 ± 0,14 6,41 ± 0,19 165,73 ± 5,03 0,24 ± 0,02 78,72 ± 2,05 74,25 ± 2 , 06 40,55 ± 1,24 47,87 ± 0,99 115,66 ± 6,23 110,57 ± 6,76

  МАОП + А + Е, 25 мг / кг 6,01 ± 0,07 6,32 ± 0,22 132,82 ± 2,91 0,38 ± 0,04 66,23 ± 2,04 67,39 ± 2 , 28 55,31 ± 1,49 56,27 ± 1,30 136,66 ± 5,50 173,47 ± 5,81

  Карсил, 25 мг / кг 6,02 ± 0,06 6,34 ± 0,16 130,83 ± 3,26 0,39 ± 0,02 65,75 ± 2,03 66,49 ± 2,10 57, 23 ± 1,24 56,51 ± 1,49 141,82 ± 6,74 183,55 ± 8,53

  Плацебо 3,83 ± 0,04 5,83 ± 0,05 101,98 ± 4,65 0,67 ± 0,01 58,15 ± 1,28 58,33 ± 2,60 94,06 ± 2,83 80,27 ± 2,83 279,91 ± 4,64 310,17 ± 5,31

  ;

  т

  ь

  I

  з<

  про

  ф

  0

  3

  х

  з

  55

  ?

  В)

  §

  01 "2

  Ni

  Про

  N3

  ft)

  DD

  CD

  Ol

  Ol

  з A

  <D «

  0

  c: ї Q)

  1 ь

  іл / і / і / ілл т-а \ / і /. пагосі. ги

  СЛ Таблиця 2

  О) Динаміка змін білкових фракцій в сироватці крові собак при токсичному гепатозі, викликаному застосуванням івомека

  Досліджувані сполуки Загальний білок, г / л Альбуміни Глобуліни всього а-глобуліни Р-глобуліни у-глобуліни

  г / л% г / л% г / л% г / л% г / л%

  Нормативні показники [7]

  54-77 - 48-57 - 40-55 - 10-16 - 20-25 - 10-14

  До призначення івомека

  75,41 ± 3,25 41,24 ± 1,92 54,69 ± 0,48 34,17 ± 1,41 45,31 ± 0,48 10,93 ± 0,49 14,50 ± 0,52 15 , 42 ± 0,71 20,45 ± 0,20 7,81 ± 0,37 10,36 ± 0,21

  Через 24 години після призначення івомека

  75,37 ± 3,26 38,66 ± 1,87 51,35 ± 2,83 36,71 ± 3,28 48,65 ± 2,83 10,11 ± 0,34 13,44 ± 0,63 15 , 65 ± 0,54 20,79 ± 0,98 10,95 ± 3,64 14,42 ± 4,42

  Через 15 днів

  МЕК + А + П, 10 мг / кг 71,43 ± 1,68 33,30 ± 1,05 46,62 ± 0,53 38,12 ± 0,75 53,38 ± 0,53 7,49 ± 0 , 34 10,48 ± 0,27 16,85 ± 0,64 23,59 ± 0,43 13,78 ± 0,47 19,31 ± 0,95

  МЕК + А + П., 25 мг / кг 75,43 ± 1,90 40,47 ± 1,35 53,64 ± 0,46 34,97 ± 0,56 46,36 ± 0,46 10,60 ± 0,49 14,04 ± 0,41 16,31 ± 0,53 21,62 ± 0,27 8,06 ± 0,50 10,70 ± 0,89

  МЕК + А + П, 50 мг / кг 76,55 ± 1,97 41,37 ± 1,53 54,03 ± 0,64 35,18 ± 0,50 45,97 ± 0,64 10,70 ± 0 , 45 13,97 ± 0,43 16,37 ± 0,51 21,39 ± 0,33 8,11 ± 0,79 10,61 ± 1,17

  МАОП + А + Е, 25 мг / кг 71,22 ± 2,12 33,17 ± 1,19 46,57 ± 0,47 38,05 ± 1,01 53,43 ± 0,47 7,45 ± 0 , 32 10,46 ± 0,24 17,70 ± 0,67 24,84 ± 0,40 12,90 ± 0,51 18,12 ± 0,84

  Карсил, 25 мг / кг 71,17 ± 1,93 33,14 ± 1,04 46,57 ± 0,47 38,03 ± 0,99 53,43 ± 0,47 7,54 ± 0,25 10, 59 ± 0,22 17,87 ± 0,54 25,11 ± 0,37 12,62 ± 0,62 17,74 ± 0,80

  Плацебо 63,33 ± 2,60 27,10 ± 0,98 42,80 ± 0,67 36,23 ± 1,74 57,20 ± 0,67 6,02 ± 0,03 9,51 ± 0,36 17,28 ± 0,28 27,31 ± 0,80 12,94 ± 1,51 20,38 ± 1,62

  Через 30 днів

  МЕК + А + П, 10 мг / кг 68,72 ± 2,81 33,06 ± 1,53 48,11 ± 0,43 35,65 ± 1,32 51,89 ± 0,43 6,61 ± 0 , 26 9,63 ± 0,20 18,36 ± 0,65 26,72 ± 0,26 10,68 ± 0,66 15,54 ± 0,72

  МЕК + А + П, 25 мг / кг 73,47 ± 2,91 39,08 ± 53,18 53,18 ± 0,43 34,39 ± 1,07 46,82 ± 0,43 10,26 ± 0 , 52 13,96 ± 0,20 16,21 ± 0,72 22,06 ± 0,35 7,91 ± 0,46 10,79 ± 0,85

  МЕК + А + П, 50 мг / кг 74,25 ± 2,06 39,73 ± 1,18 53,51 ± 0,22 34,51 ± 0,90 46,49 ± 0,22 10,68 ± 0 , 30 14,39 ± 0,17 15,57 ± 0,89 20,96 ± 0,65 8,26 ± 0,40 11,14 ± 0,79

  МАОП + А + Е, 25 мг / кг 67,39 ± 2,28 32,20 ± 1,34 47,76 ± 0,40 35,19 ± 0,95 52,24 ± 0,40 6,54 ± 0 , 24 9,71 ± 0,19 18,41 ± 0,68 27,32 ± 0,23 10,24 ± 0,28 15,21 ± 0,60

  Карсил, 25 мг / кг 66,49 ± 2,10 31,37 ± 1,19 47,18 ± 0,39 35,11 ± 0,94 52,82 ± 0,39 6,41 ± 0,31 9, 63 ± 0,21 18,08 ± 0,66 27,19 ± 0,24 10,63 ± 0,31 16,00 ± 0,71

  Плацебо 58,33 ± 2,60 23,75 ± 0,19 40,79 ± 2,02 34,58 ± 2,66 59,21 ± 2,02 4,63 ± 0,04 7,95 ± 0,41 17,57 ± 0,10 30,16 ± 1,30 12,38 ± 2,62 21,10 ± 3,70

  ;

  ії

  т

  ь

  I

  з<

  про

  ф

  0

  3

  х

  1

  3

  ф

  е

  ф

  з

  ї

  0)

  §

  §

  Оі

  N5

  Про

  00 р »

  I

  до

  до

  Ветеринарія

  ветеринарному і медичному практиці гепатопротек-тора карсила в дозі 25 мг / кг. Ефект цих препаратів в зазначених дозах характеризувався меншою стабільністю і недостатністю семиденного курсу в порівнянні з композицією МЕК + А + П (1: 2: 0,2) в дозі 25 мг / кг.

  Так, фармакокорректірующее дію карсила в дозі 25 мг / кг через 30 днів після призначення івомека характеризувалося порівняно високим рівнем: АлАТ - 57,23 ± 1,24 і / 1 (на 487,15% більше в порівнянні з застосуванням композиції МЕК + А + П (1: 2:

  0,2) в дозі 25 мг / кг); АсАТ - 56,51 ± 1,49 і / 1 (на 18,34% більше в порівнянні з застосуванням композиції МЕК + А + П (1: 2: 0,2) в дозі 25 мг / кг); лужноїфосфатази - 141,82 ± 6,74 і / 1 (на 30,32% вище в порівнянні з застосуванням композиції МЕК + А + П (1: 2: 0,2) в дозі 25 мг / кг); холестерину - 183,55 ± 8,52 мг% (на 69,11% вище в порівнянні з застосуванням композиції МЕК + А + П (1: 2: 0,2) в дозі 25 мг / кг) і білірубіну - 0,39 ± 0,02 мг% (на 62,50% вище в порівнянні з застосуванням композиції МЕК + А + П (1: 2: 0,2) в дозі 25 мг / кг) - на тлі більш низького рівня: гемоглобіну - 130, 83 ± 3,26 г / л (на

  22,51% менше в порівнянні з застосуванням композиції МЕК + А + П (1: 2: 0,2) в дозі 25 мг / кг); глюкози - 65,75 ± 2,03 (на 16,31% менше в порівнянні з застосуванням композиції МЕК + А + П (1: 2: 0,2) в дозі 25 мг / кг); загального білка сироватки крові - 66,49 ± 2,10 г / л (на 9,50% менше в порівнянні з застосуванням композиції МЕК + А + П (1: 2: 0,2) в дозі 25 мг / кг) - і порівнянного з зазначеним при застосуванні композиції МЕК + А + П (1: 2: 0,2) в дозі 25 мг / кг рівня еритроцитів і лейкоцитів.

  Подібна тенденція відзначена і в відношенні фракційного складу білків сироватки крові собак. Так, після тижневого курсу фармакокорекції гепатоток-сического ефекту івомека Карсилом ® в дозі 25 мг / кг на 30-й день досліджень рівень альбумінів склав

  47.18 ± 0,38% (на 6,0% менше в порівнянні з застосуванням композиції МЕК + А + П (1: 2: 0,2) в дозі 25 мг / кг); а-глобулінів - 9,63 ± 0,21% (на 4,33% менше в порівнянні з застосуванням композиції МЕК + А + П (1: 2: 0,2) в дозі 25 мг / кг) на фоні високого рівня р глобулінів -

  27.19 ± 0,24% (на 2,19% вище за верхню межу фізіологічної норми і на 5,13% вище в порівнянні з застосуванням композиції МЕК + А + П (1: 2: 0,2) в дозі 25 мг / кг) і Y-глобулінів - 16,00 ± 0,71% (на 2,0% вище за верхню межу фізіологічної норми і на 5,21% вище в порівнянні з застосуванням композиції МЕК + А + П (1: 2: 0,2) в дозі 25 мг / кг).

  висновки та рекомендації.

  1. Композиції МЕК + А + П (1: 2: 0,2) в дозах 10-50 мг / кг, МАОП + А + Е в дозі 25 мг / кг і карсил в дозі 25 мг / кг мають гепатопротекторні властивості при призначенні всередину.

  2. семиденний курсу призначення карсила в дозі 25 мг / кг, композицій МЕК + А + П (1: 2: 0,2) в дозі 10 мг / кг і МАОП + А + Е в дозі 25 мг / кг недостатньо для забезпечення повного гепатозахисної ефекту на тлі лікувально-профілактичного застосування макро-циклічних лактонов (івер- і авермектинів) при їх парентеральному введенні.

  3. Семиденний курс призначення композиції МЕК + А + П (1: 2: 0,2) в дозі 25 мг / кг повністю перешкоджає виникненню гепатотоксичних ефектів при лікувально-профілактичному призначенні макроцікліче-ського лактона івомек у собак.

  література

  1. Алексятян А. А. Макроліди. М.: Діалог, 2000. С. 108.

  2. Байматов В. Н., Волкова Е. С., Багаутдинов A. M. Морфофункціональні зміни в печінці тварин після дії ксенобіотиків. Уфа, 2001. 200 с.

  3. Бузлама B. C., Рідкісний М. І. Роль стресових дезадаптації у виникненні і розвитку патології // Концепція еколого-адаптаційної теорії виникнення, розвитку масової патології і захисту здоров'я тварин в сільськогосподарському виробництві. М.: Росінформагротех, 2000. С. 24-31.

  4. Кондрахін І. П., Архипов А. В., Левченко В. І. Методи ветеринарної клінічної лабораторної діагностики. М.: Колос, 2004. 520 с.

  5. Соколов В. Д., Андрєєва Н. А., Ноздрин Г. А. [и др.]. Загальна клінічна фармакологія, фармакокінетика, фармакодинаміка і побічна дія лікарських засобів // Клінічна фармакологія / під ред. В. Д. Соколова. М.: Колос, 2002. С. 48-98.

  6. Степанов Ю. М., Філіппова А. Ю., Кононов І. М. Лікарські ураження печінки: патогенез, класифікація, діагностика, лікування // Провізор. 2005. № 5. С. 15-18.

  7. Філіппов М. Показники сироватки крові здорових тварин. Собаки і кішки в одній обкладинці. М.: Зооінформ, 2001. С. 5-26.

  8. Andreo P. H., Retoldini T., Nagio F. [et al.]. Drug-induced hepatitis: diagnosis, clinical syndromes and treatment // Gastroenterol. Hepatol. 1999. Vol. 329. P. 862-872.


  Ключові слова: ФАРМАКОЛОГІЯ /токсикології /ТОКСИЧНИЙ гепатоз /тритерпеноїди /макроциклічні лактоном /PHARMACOLOGY /TOXICOLOGY /HEPATITIS TOXIC /TRITERPENOIDS /MACROCYCLIC LACTONES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити