У статті представлені експериментальні дані по корекції педагогічними засобами психомоторних і психофізіологічних якостей баскетболістів між турами змагального періоду. Особлива увага приділяється вивченню впливу коригуючих модельних микроциклов на ефективність техніко-тактичних дій гравців команди. Автор рекомендує обов'язкові умови використання спеціальних коригуючих засобів в індивідуальній тренуванні, в основному занятті і в микроцикле.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Щемілев А. А.


In article experimental data on correction by pedagogical means psychomotor and mental qualities of basketball players between rounds of the competitive period are submitted. The special attention is given research of influence modeling micro cycles on efficiency of technical and tactical actions of players of a team. The author recommends obligatory conditions of use special means in individual training, in the basic occupation and in a micro cycle.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2007


  Журнал: Известия Російського державного педагогічного університету ім. А.І. Герцена


  Наукова стаття на тему 'Корекція спортивно значущих якостей баскетболістів між турами змагального періоду'

  Текст наукової роботи на тему «Корекція спортивно значущих якостей баскетболістів між турами змагального періоду»

  ?А. А. Щемілев

  КОРЕКЦІЯ СПОРТИВНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ баскетболістів між турами змагального періоду

  Робота представлена ​​кафедрою спортивних ігор.

  Науковий керівник - кандидат педагогічних наук, професор Е. А. Мітін

  У статті представлені експериментальні дані по корекції педагогічними засобами психомоторних і психофізіологічних якостей баскетболістів ме ^ ду турами змагального періоду. Особлива увага приділяється вивченню впливу коригуючих модельних микроциклов на ефективність техніко-тактичних дій гравців команди. Автор рекомендує обов'язкові умови використання спеціальних коригуючих засобів в індивідуальній тренуванні, в основному занятті і в микроцикле.

  In article experimental data on correction by pedagogical means psychomotor and mental qualities of basketball players between rounds of the competitive period are submitted. The special attention is given

  109

  ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

  research of influence modeling micro cycles on efficiency of technical and tactical actions of players of a team. The author recommends obligatory conditions of use special means in individual training, in the basic occupation and in a micro cycle.

  Аналіз літератури зі спортивних ігор показує, що увагу дослідників направлено на вивчення шляхів управління тренувальним процесом на основі:

  • аналізу динаміки психічних функцій спортсменов1;

  • обліку їх індивідуально-психологічних особливостей 2;

  • застосування спеціальних вправ для розвитку і вдосконалення окремих психічних і психофізіологічних функцій, що впливають на якість техніко-тактичних действій3. Роботи даних авторів вносять певний внесок у вдосконалення тренувального процесу в спортивних іграх, зокрема і в баскетболі. Проте постановка досліджуваних питань має кілька узагальнений характер.

  Разом з тим аналіз доступної наукової і спеціальної літератури в баскетболі вказує на те, що можливості застосування спеціальних вправ в модельних микроциклах тренувального процесу між турами змагального пери -ода для корекції спортивно значущих психомоторних і психофізіологічних якостей у спортсменів-баскетболістів спеціально не досліджувалася.

  Мета роботи - дослідити можливості застосування спеціальних вправ для корекції психомоторних і психофізіологічних якостей баскетболістів в мікроциклах між турами змагального періоду.

  В експериментальному дослідженні брали участь студенти-баскетболісти з команди майстрів першої ліги в кількості 14 гравців (2 майстри спорту, 6 кандидатів в майстри спорту, 6 спортсменів першого розряду). Вік спортсменів знаходився в діапазоні від 17 років до 21 року. Дослідження проходило в два етапи.

  На першому етапі для діагностики потенційних можливостей спортсменів було проведено комплексне психолого-педагогічне обстеження за допомогою психологічних, психофізіологічних і педагогічних методік4. Після обстеження на кожного спортсмена складалася психолого-педагогічна характеристика, що включає опис особливостей функціонування психомоторной і психофізіологічної сфер, рівня розвитку спеціальної підготовленості з визначенням сильних сторін спортсмена і факторів, що лімітують досягнення успіху; давалися персоніфіковані рекомендації гравцям.

  Такий підхід дозволив визначити засоби по корекції недостатньо виражених спортивно значущих якостей і рекомендувати їх для включення в модельні мікроциклах при підготовці команди до чергового туру.

  Принцип підбору коригуючих вправ в кожному микроцикле становив основу методу сполученого впливу, який дозволяв розвивати і вдосконалювати недостатньо виражені психофізіологічні якості з одночасним вдосконаленням техніко-тактичних дій гравців. Виходячи з особливостей нервово-м'язової діяльності баскетболістів, при проведенні тренувань в модельному микроцикле використовувалися також повторний, интервально-серійний і сенсорний методи. Для відновлення спортсменів активно використовувалася репродуктивна форма відпочинку 5.

  З огляду на наявний дослідний і практичний досвід, нами спільно з тренером були розроблені два модельних микроцикла для акцентованого розвитку і вдосконалення недостатньо виражених спортивно значущих якостей з урахуванням індивідуальних особливостей каж-

  Корекція спортивно значущих якостей баскетболістів між турами змагального..

  дого спортсмена. Обов'язковими умовами їх реалізації в навчально-тренувальній роботі з командою були наступні:

  • використання спеціальних коригуючих вправ, які б враховували спортсмена і факторів, що лімітують досягнення успіху;

  • включення спеціальних коригуючих вправ як в індивідуальне тренування, так і в основне тренувальне заняття;

  • використання в основному тренувальному занятті до 20% спеціальних коригуючих вправ від загальної кількості коштів одного тренувального заняття;

  • повторюваність і час виконання спеціальних коригуючих вправ визначалися залежно від рівня розвитку того чи іншого спортивно значимого якості.

  До того ж модельні мікроциклах повинні були підготувати гравців функціонально і забезпечити плавний перехід до великого сумарного обсягу роботи і інтенсивних фізичних навантажень в «ударному» микроцикле. Тому нами рекомендовано:

  • передбачати кількість кидків з улюблених точок, без опору суперника, з відстані не ближче 4 і 6,25 метра серіями по 30 кидків в кожній; кількість серій з кожного відстані 8-10, інтервал відпочинку між серіями 1 хвилина;

  • підвищувати напруженість в групових ігрових вправах за принципом гандикапу;

  • збільшувати тимчасові періоди участі в тренувальних іграх до 12 хвилин і їх кількість довести до 4; інтервали відпочинку між першим і другим періодами 1 хвилина, між другим і третім - 5 хвилин, між третім і четвертим - 2 хвилини.

  Аналіз результатів першого обстеження показав, що у ряду гравців спостерігалося недостатнє для ефективної змагальної діяльності розвиток спортивно значущих психічних (емоційна стійкість, низька фрустра-

  Ціон толерантність), психомоторних (складна сенсомоторна реакція і психомоторна координація), психофізіологічних (концентрація і переключення уваги, вестибулярна стійкість) і характерологічних (мотивація і вибагливі) якостей.

  Загальновідомо, що кінцевий результат баскетбольного матчу визначається найбільшою кількістю забитих м'ячів в кільце суперника, тому інтерес для нас представляв аналіз ефективності ігрових дій. Педагогічні спостереження за змагальною діяльністю баскетболістів в першості Росії дозволили визначити, що в цілому по команді коефіцієнт ефективності ігрових дій був досить високим і склав 0,62. При цьому особливе місце в спостереженнях займали кидки в корзину з середніх і дальніх дистанцій. Виявлено, що навіть з рівним за класом суперником у гравців спостерігалося надмірне хвилювання. Цей фактор вплинув на результативність кидків м'яча в кошик з середньої і, особливо, далекої дистанцій.

  На другому етапі дослідження в кінці двох реалізованих модельних микроциклов було проведено обстеження гравців. Аналіз отриманих результатів показав на достовірне (р < 0,05) поліпшення функціональних можливостей організму спортсменів, показників концентрації і переключення уваги, складної сенсомотор-ної реакції, мотивації до тренувального процесу, емоційної стійкості. Мали тенденцію до поліпшення фруст-раціоном толерантність, психомоторна координація і вестибулярна стійкість. Отримані дані підтверджують наше припущення про можливість застосування спеціальних коригуючих вправ в модельних микроциклах між турами змагального періоду.

  В кінці цього етапу (13-й і 14-й дні) були проведені дві гри в першості Санкт-Петербурга, які показали поліпшення точності штрафних кидків і кинути-

  ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

  ков з середніх дистанцій у провідних гравців команди. Коефіцієнт ефективності ігрових дій був стабільний як в першій (0,72), так і в другій (0,75) іграх. Це дозволило прогнозувати виступ команди в черговому турі чемпіонату Росії, в якому вона успішно виступила, зайнявши 2-е місце.

  Таким чином, результати дослідження, з одного боку, показують можли-

  ність використання спеціальних коригуючих вправ для розвитку недостатньо виражених спортівнозначімих якостей або для їх вдосконалення, з іншого - вказують на необхідність відбору найбільш раціональних засобів, визначення їх обсягу, співвідношення і інтенсивності в кожному тренувальному занятті і микроцикле в цілому між турами змагального періоду.

  Список літератури

  1 Башкин С. Г. Динаміка психічних станів в тренуванні і змаганні як фактор управління діяльністю висококваліфікованих баскетболістів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1974; Перепелів А. Н. Особливості психомоторики і методи її вдосконалення у гандболістів різних ігрових функцій: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Тарту, 1971; Шигаев А. С. Дослідження шляхів підвищення ігрової діяльності юних хокеїстів на основі аналізу динаміки психічних функцій: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1977.

  2 Полішкіс М. С. Удосконалення тактичної підготовки юних футболістів з урахуванням їх індивідуально-психологічних особливостей: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1977; Родіонов А. В. Психологічні чинники ефективного вирішення оперативних завдань в спорті. Автореф. дис. ... докт. психол. наук. М., 1976.

  3 Бріл' М. С., Карягдиев К. С. Відбір спеціальних вправ для підвищення ефективності захисних дій волейболістів // Теорія і практика фізичної культури. 1981. № 2. С. 13-15; Медведєв В. В. Тренування уваги // Спортивні ігри. 1970. № 2. С. 12-13; Мітін Е. А. Засоби і методи вдосконалення спортивно-значущих якостей волейболістів при підготовці до змагань: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Л., 1986; Мітін Е. А. Корекція змагальної надійності міні-футболістів в межігрових циклах підготовки змагального періоду психолого-педагогічними засобами // Вісник Балтійської педагогічної академії. Вип. 56. СПб., 2004. С. 42-48.

  4 Баландін В. І. Функціональна готовність спортсменів і методи її діагностики: Методичні рекомендації. Л., 1991; Оцінка рівня спеціальної фізичної підготовленості баскетболістів високої кваліфікації: Методичні рекомендації / Упоряд. Ю. І. Кравців, Б. Є. Лосин, Н. Г. Соколов. Л .: ГДОІФК ім. П.Ф. Лесгафта, 1988.

  5 Родіонов А. В. Практична психологія фізичної культури і спорту. Махачкала: Юпітер, 2002.


  Ключові слова: спортивні ігри /баскетбол /спортивна підготовка /психомоторні якості баскетболіста /психофізичні якості баскетболіста /техніко-тактичні дії гравців

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити