Бронхолегенева патологія зростаючого молодняку ​​великої рогатої худоби в умовах техногенно-забрудненої місцевості має широке поширення, завдає значних економічних збитків сільськогосподарському виробництву через зниження зростання і розвитку тварин, передчасної їх вибракування, а іноді і відмінка, а застосовувані схеми лікування в цих умовах мають, низький терапевтичний ефект. При зазначеної патології має місце порушення всіх видів обміну речовин, але найбільш виражені зміни, мають показники обміну білкових з'єднань. Причини розвитку бронхопневмонії телят різноманітні, але в умовах високих техногенних навантажень провідне місце належить солям важких металів, які через кормові раціони регулярно надходять в організм, змінюють протягом всіх обмінних процесів, знижують фактори неспецифічного захисту організму і втягують в патологічний процес центральний орган обміну печінку, змінюючи її функціональний стан. Постійна контамінація організму важкими металами призводить до ураження гепатоцитів печінки, що сприяє порушенню її белковосинтетической функції, зміни класового складу білків крові і активності основних ферментів переамінування. Проведеними дослідженнями встановлено, що у 32% телят від числа досліджених виявлено характерні для бронхопневмонії клінічні ознаки. Традиційні методи лікування зазначеної патології застосовується в господарстві в повній мірі не забезпечують високого терапевтичного ефекту, що вимагає розробки способу лікування бронхопневмонії в умовах техногенезу. Науково-розроблений спосіб лікування бронхопневмонії телят шляхом поєднаного застосування мінерального ентеросорбенту вермикуліту і хіміотерапевтичного препарату Байтрилу ®, а також методів симптоматичної терапії дозволяє в порівняно короткі терміни нормалізувати показники обміну білкових з'єднань, клінічний статус хворих бронхопневмонією телят, знизити токсичні навантаження на основні органи «мішені» (печінка; нирки), купірувати запальний процес.

Анотація наукової статті по ветеринарним наук, автор наукової роботи - Гертман А.М., Наумова О.В., Зухрабова З.М..


CORRECTION OF PROTEIN METABOLISM IN PATIENTS WITH CALF BRONCHOPNEUMONIA IN THE CONDITIONS OF NATURAL-TECHNOGENIC PROVINCE OF THE SOUTHERN URALS

Bronchopulmonary pathology of growing calves in the conditions of technogenic-contaminated areas is widespread, it causes significant economic damage to agricultural production due to decrease in growth and development of animals, their premature culling, and sometimes mortality, and the applied schemes of treatment in these conditions have a low therapeutic effect. Witha marked pathology there is a disturbance of all types of metabolism, but the most pronounced changes are inthe protein metabolism indexes. The causes of bronchopneumonia in calves are various, but in the conditions of high technogenic load the leading place belongs to heavy metal salts, which through feed rations regularly enter the body, change the course of all metabolic processes, reduce the factors of nonspecific protection of an organism and involve in the pathological process the central organ of metabolismthe liver, altering its functional state. A constant contamination of the organism with heavy metals leads to damage of hepatocytes of liver, which contributes to the disorder of its protein-synthesis functions, changing the class composition of blood proteins and activity of key enzymes of transamination. The studies found that 32% ofexamined calves hadclinical signs characteristic of pneumonia. Traditional methods of applied treatmentof this pathology donot fully provide a high therapeutic effect, which requires immediate development of a method for the treatment of pneumonia in the conditions of technogenesis. Scientifically-developed method of treatment of bronchopneumonia in calves by combined use of mineral enterosorbent vermiculite and chemotherapeutic drug baytrilas well as methods of symptomatic therapy allows in a relatively short time to normalize the parameters of protein metabolism, the clinical status of calves with bronchopneumonia, to reduce the toxic loads on basic organs "targets" (liver, kidneys), to stop the inflammatory process.


Область наук:

 • ветеринарні науки

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал

  Ветеринарний лікар


  Наукова стаття на тему 'КОРЕКЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ОБМІНУ БІЛКОВИХ СОЕДИНЕНИЙ У хворих на бронхопневмонію ТЕЛЯТ В УМОВАХ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ ПРОВІНЦІЇ ПІВДЕННОГО УРАЛА'

  Текст наукової роботи на тему «КОРЕКЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ОБМІНУ БІЛКОВИХ СОЕДИНЕНИЙ У хворих на бронхопневмонію ТЕЛЯТ В УМОВАХ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ ПРОВІНЦІЇ ПІВДЕННОГО УРАЛА»

  ?ВЕТЕРИНАРНА ФАРМАКОЛОГІЯ З токсикології

  УДК 636.22 / .28.24-002.153: 636.087.72 (470.55)

  КОРЕКЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ОБМІНУ БІЛКОВИХ СОЕДИНЕНИЙ У хворих на бронхопневмонію ТЕЛЯТ В УМОВАХ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ ПРОВІНЦІЇ ПІВДЕННОГО УРАЛА

  1А.М.Гертман - доктор ветеринарних наук, професор, зав.кафедри; Ю.В.Наумова - аспірант;

  2З.М.Зухрабова - кандидат ветеринарних наук, ст.викладач.

  1ФГБОУ ВО «Південно-Уральський державний аграрний університет», г.Троицк (457100, г.Троицк, Гагаріна, 13, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.). 2ФГБОУ ВО «Казанська державна академія ветеринарної медицини ім. Н. Е. Баумана », м.Казань

  (420029, м Казань, Сибірський тракт, 35, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

  Бронхолегенева патологія зростаючого молодняку ​​великої рогатої худоби в умовах техногенно-забруднений-ної місцевості має широке поширення, завдає значних економічних збитків сільськогосподарському виробництву через зниження зростання і розвитку тварин, передчасної їх вибракування, а іноді і відмінка, а застосовувані схеми лікування в цих умовах мають , низький терапевтичний ефект. При зазначеної патології має місце порушення всіх видів обміну речовин, але найбільш виражені зміни, мають показники обміну білкових з'єднань. Причини розвитку бронхопневмонії телят різноманітні, але в умовах високих техногенних навантажень провідне місце належить солям важких металів, які через кормові раціони регулярно надходять в організм, змінюють протягом всіх обмінних процесів, знижують фактори неспецифічного захисту організму і втягують в патологічний процес центральний орган обміну - печінку, змінюючи її функціональний стан. Постійна контамінація організму важкими металами призводить до ураження гепатоцитів печінки, що сприяє порушенню її белковосинтетической функції, зміни класового складу білків крові і активності основних ферментів переамінування. Проведеними дослідженнями встановлено, що у 32% телят від числа досліджених виявлено характерні для бронхопневмонії клінічні ознаки. Традиційні методи лікування зазначеної патології застосовується в господарстві в повній мірі не забезпечують високого терапевтичного ефекту, що вимагає розробки способу лікування бронхопневмонії в умовах техногенезу. Науково-розроблений спосіб лікування бронхопневмонії телят шляхом поєднаного застосування мінерального ентеросорбенту вермикуліту і хіміотерапевтичного препарату Байтрилу ®, а також методів симптоматичної терапії дозволяє в порівняно короткі терміни нормалізувати показники обміну білкових з'єднань, клінічний статус хворих бронхопневмонією телят, знизити токсичні навантаження на основні органи «мішені» ( печінку; нирки), купірувати запальний процес.

  КЛЮЧОВІ СЛОВА: техногенні провінції, важкі метали, контамінація, ентеросорбенти, детоксикационная терапія, хіміотерапевтичні препарати.

  Бронхопневмонія молодняка великої рогатої худоби має широке поширення і є фактором стримуючим розвиток молочного скотарства. Останнім часом все частіше постає питання про розвиток бронхопневоніі телят на тлі зміни екологічного неблагополуччя ряду господарств, території землекористування яких, знаходяться в зонах викидів різних джерел контамінації об'єктів зовнішнього середовища [4].

  Відомо, що дана патологія має поліетіологічним характер і в сукупності з високим рівнем токсичних елементів посилює процеси зниження неспецифічних факторів захисту організму.

  Дослідженнями [2] встановлено, що постійне забруднення атмосфери призводить до зміни природного складу ґрунту, водойм, рослинних і тваринних організмів, розвитку у них незаразних хвороб.

  Значний внесок у вивченні питань терапії та профілактики бронхопневмонії телят внесли учё-

  ні [3,6,7], роботи яких до цих пір не втратили своєї наукової значущості.

  Однак розробка науково обґрунтованого способу лікування телят хворих бронхопневмонією в умовах техногенно-забрудненої місцевості є перспективним науковим напрямком.

  Матеріали та методи. Експериментальна частина роботи виконана на базі ТОВ «Заозерний» Варна-ського району Челябінської області. Господарство знаходиться в зоні викидів Джетигаринського асбестоце-цементних комбінату республіки Казахстан. Крім того, багато років зміни екологічного фону території господарства сприяли викиди згорілого палива військової техніки.

  На першому етапі роботи провели моніторинг об'єктів навколишнього середовища (корми; грунт, водні джерела) на утримання в них солей важких металів (кадмій, нікель, свинець). Рівень вмісту елементів в кормах, ґрунтовий покрив, вододжерела і крові телят визначали на атомно-абсорбційному спектрофотоме-

  тре (ДДБ-З). За основу взято ГОСТ 26929-94 «Підготовка проб. Мінералізація для визначення вмісту токсичних елементів »і ГОСТ 30178-96« Атомно-абсорбції-ційний метод визначення токсичних елементів ».

  Бронхопневмонія молодняку ​​великої рогатої худоби в господарстві реєструється в усі сезони року, але виражене прояв даної патології має місце в ранньо-весняний і пізньо-осінній періоди. Проведена диспансеризація показала, що 32% тварин від числа досліджених мають характерні для бронхопневмонії клінічні ознаки. У відповідності з поставленими завданнями з числа хворих телят у віці чотирьох місяців (жива маса 8085 кг) за принципом парних аналогів було сформовано три групи по 9 голів у кожній.

  Тварини контрольної групи піддавалися лікуванню за схемою, прийнятої в господарстві. Внутрішньом'язово вводили окситетрациклина гідрохлорид відповідно до інструкції по застосуванню препарату.

  Телятам першої дослідної групи застосовували 10% розчин Байтрилу ®. Телятам другої дослідної групи 10% розчин Байтрилу ® в поєднанні з вермикулітом, який призначали один раз на добу в дозі 0,1 г / кг маси тіла щодня протягом 14 днів в суміші з концентрованим кормом.

  Вермикуліт - природний мінерал з групи гідрослюд, що володіє сорбційними, іонообмінними властивостями щодо солей важких металів, мікотоксинів та інших речовин. До складу вермикуліту входить більше 40 макро- і мікроелементів [1]. Як симптоматичного лікування телятам піддослідних груп внутрішньом'язово вводили вітаміни групи В1, В6, В12 підшкірно сульфокамфокаин згідно рекомен-да6ці1я2м виробника. Тривалість лікування становила 14 діб. Під час досвіду стежили за наявністю клінічних ознак і збереженням тварин до повного їх одужання.

  Морфологічні та біохімічні дослідження крові здійснювали до початку лікування фон (1-е добу), на 7-е і 14-е добу. Кров від всіх тварин брали з яремної вени в ранкові години до годування з дотриманням всіх правил асептики і антисептики. Морфо-біохімічні дослідження крові телят проводили уніфікованими загальноприйнятими у ветеринарній практиці методами [5]. Отриманий цифровий матеріал обробляли біометричних з визначенням достовірності за Стьюдентом.

  Результати дослідження. Моніторинг об'єктів зовнішнього середовища виявив у зразках ґрунту, де виростала кормова кукурудза високий рівень кадмію, який на 26,0% був вище гранично допустимої концентрації (ГДК).

  У зразках ґрунту, де виростала вико-вівсяна суміш, вміст нікелю перевищувало ГДК на 21,5%. Рівень есенціальних мікроелементів: міді, цинку, кобальту, марганцю в зразках ґрунту був нижче значень ГДК на 56,0, 59,8, 74,2 і 77,4%, відповідно.

  При дослідженні зразків води, взятої з поїлок тваринницьких приміщень, встановлено високий рівень заліза і нікелю, що перевищує ГДК на 20,0 і 10,0% відповідно. При цьому встановлено низький вміст есенціальних елементів. У кормових культурах відзначено високий вміст солей нікелю і кадмію. Так, рівень нікелю в сіні кострецовом перевищував максимально допустимий рівень (МДР) на 15,0%, в сенаже - на 8,0%, в силосі - на 48,7%, і в концентрованих кормах - на 23,0%. Солома і концентрати містили свинець в кількостях вище значень МДУ. Крім цього всі корми, за винятком силосу кукурудзяного, містили високий рівень заліза.

  До складу раціону телят перебували під наглядом входило сіно кострецовое - 1,5 кг, сінаж з вика-вівсяної суміші - 4 кг, концентрати - 2 кг. У структурі раціону грубі корми займали 31%, соковиті - 29%, і концентровані - 40%. Тип годівлі -концентратно-сінної.

  Слід зазначити, що в раціоні встановлений дефіцит макро- і мікроелементів таких як кальцій, фосфор, мідь, кобальт, марганець, цинк і виявлено високий рівень токсичних елементів - свинець, кадмій, нікель, які згідно з нормами ВИЖ, не нормуються.

  Високий рівень токсичних елементів в кормовому раціоні сприяв аккамуляціі їх в організмі телят. При дослідженні крові телят рівень нікелю був на - 25, 0; свинцю на - 20,0 і кадмію на -10,0% вище нормативних величин.

  На тлі високих токсичних навантажень глибоких змін піддавалися показники обміну белко-вихсоедіненій.

  Результати проведеної терапії представлені в таблиці.

  Аналіз фонових показників обміну білкових з'єднань у хворих бронхопневмонією телят свідчив про те, що мало місце серйозне відхилення їх від нормативних даних. Так рівень загального білка сироватки крові був на 3,6% нижче норми, при одночасному зниженні транспортних білків класу альбуміни на 14,7% і збільшенні білків класу Y і в глобуліни. Рівень сечовини кінцевого продукту азотистого обміну у хворих бронхопневмонією телят був на 21,3% вище нормативних даних. Отримані дані свідчать про те, що високий рівень токсичних елементів впливає не тільки на гепатоцити печінки а й на видільної апарат нирок. Застосування Байтрилу ® телятам першої дослідної групи свідчило про те, що достовірних відмінностей показників характеризують обмін білкових з'єднань в порівнянні з тваринами контрольної групи виявлено не було. Однак у телят цієї групи до кінця лікування була тенденція до незначного підвищення вмісту транспортних білків альбумінів і зниження білків класу Y глобулінів.

  Комплексний підхід в лікуванні хворих бронхопневмонією телят дозволив нормалізувати обмін белко-

  НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ Н А Л № 3/2018

  ВЕТЕРИНАРНА ФАРМАКОЛОГІЯ З токсикології

  Таблиця

  Стан показників обміну білкових з'єднань у хворих бронхопневмонією телят, на тлі проведеного лікування (M ± m, n = 9)

  Показник Група тварин Доба лікування

  1-е (фон) 7-е 14-е

  контрольна 75,7 ± 0,28 76,0 ± 0,11 76,0 ± 0,07

  Загальний білок, г \ л 1 досвідчена 75,65 ± 0,26 75,9 ± 0,22 75,93 ± 0,16

  2 досвідчена 75,6 ± 0,22 76,4 ± 0,06 78,7 ± 0,04

  контрольна 34,99 ± 0,19 33,85 ± 0,06 36,27 ± 0,12

  Альбуміни 1 досвідчена 35,0 ± 0,11 35,9 ± 0,06 36,4 ± 0,07

  2 досвідчена 34,93 ± 0,12 38,28 ± 0,08 * 42,86 ± 0,09 **

  контрольна 13,91 ± 0,21 13,93 ± 0,11 14,48 ± 0,16

  го ~ м а-глобуліни 1 досвідчена 13,87 ± 0,09 14,0 ± 0,11 14,1 ± 0,09

  м го гр 2 досвідчена 13,89 ± 0,17 14,68 ± 0,06 15,18 ± 0,04

  ог єї контрольна 16,40 ± 0,18 16,12 ± 0,21 15,42 ± 0,05

  о р в-глобуліни 1 досвідчена 16,32 ± 0,09 16,1 ± 0,22 16,0 ± 0,07

  П 2 досвідчена 16,79 ± 0,11 14,10 ± 0,23 13,65 ± 0,03 *

  контрольна 34,7 ± 0,26 36,15 ± 0,09 34,03 ± 0,04

  у-глобуліни 1 досвідчена 34,81 ± 0,09 34,0 ± 0,26 33,5 ± 0,04

  2 досвідчена 34,39 ± 0,38 32,94 ± 0,07 * 28,31 ± 0,06 **

  контрольна 0,39 ± 0,17 0,38 ± 0,04 0,37 ± 0,04

  АсАТ, мкмоль / л 1 досвідчена 0,38 ± 0,07 0,38 ± 0,16 0,37 ± 0,06

  2 досвідчена 0,39 ± 0,22 0,34 ± 0,02 * 0,33 ± 0,06 **

  контрольна 0,31 ± 0,21 0,30 ± 0,17 0,31 ± 0,06

  АлАТ, мкмоль / л 1 досвідчена 0,30 ± 0,11 0,30 ± 0,13 0,31 ± 0,19

  2 досвідчена 0,31 ± 0,18 0,30 ± 0,13 0,29 ± 0,01 *

  контрольна 5,50 ± 0,28 5,36 ± 0,04 5,25 ± 0,03

  Сечовина, мкмоль / л 1 досвідчена 5,47 ± 0,13 5,40 ± 0,03 5,23 ± 0,21

  2 досвідчена 5,46 ± 0,32 5,01 ± 0,09 4,5 ± 0,08 **

  Примітка: тварини контрольної групи; 1 - 1 дослідної групи; 2 - 2 досвідчена група; М - середня арифметична по групі; ± т - помилка середньої арифметичної; п - число тварин в групі; достовірність: * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001.

  вих з'єднань на 7-е і 14-е добу лікування. На 7-у добу в крові телят дослідної групи достовірно збільшилася кількість альбумінів на 13,03% (Р<0,01), знизився рівень Y-глобулінів на 9,0%, активність АсАТ - на 10,0%.

  Найбільш виражені зміни показників обміну білкових з'єднань були виявлені на 14-е добу лікування. В цей період відбувалося достовірне підвищення вмісту загального білка в сироватці крові при одночасному підвищенні рівня альбумінів на 18,0%, зниження білків класу в- і Y-Глобу-Ліни - на 11,0 і на 15,0%, відповідно.

  Отримані дані свідчать про те, що вермикуліт в поєднанні з байтрілом дозволили знизити токсичні навантаження на центральний орган обміну - печінку і тим самим нормалізували її бел-

  ковосінтетіческую функцію. Ця закономірність підтверджується зниженням активності основних ферментів переамінування АсАТ і АлАТ на 11,0% і 6,0% відповідно в порівнянні з тваринами контрольної групи.

  Проведена терапія справила позитивний вплив на зміст сечовини, рівень якої до кінця лікування у тварин 2-ий дослідної групи був на 14,0% нижче ніж у контрольній.

  Таким чином, рекомендований спосіб супроводжується скороченням термінів лікування, мобілізує захисні сили організму і підвищує неспецифічні фактори захисту, забезпечує компенсаторне регулювання обміну білкових з'єднань і сприяє більш високої схоронності тварин.

  Висновок. Проведені дослідження показують, що в умовах техногенної провінції Південного Уралу бронхопневмонія телят має широке поширення і однією з причин даної патології є солі важких металів, які надають токсичні навантаження на органи «мішені» печінку і нирки, що супроводжується глибокими змінами показників обміну білкових з'єднань. розроблений спосіб

  література

  лікування бронхопневмонії телят в умовах техногенних-но-забрудненої місцевості шляхом застосування природного мінералу вермикуліту володіє високими сорбційними властивостями щодо солей важких металів і хіміотерапевтичного препарату бай-Тріль дозволило знизити токсичний вплив солей важких металів, нормалізувати функціональний стан легеневої тканини, скоротити терміни лікування.

  1. Ахтямов, Р. Я. Екологічні аспекти застосування вермикуліту в сільському господарстві / Р. Я. Ахтямов // Екологічні проблеми сільського господарства і виробництва якості продукції: Тез.докл. Всерос. конф., по-свящ. 20-річчя Уральського філії ВНІІВСГЕ / ВНДІ ветерінар.санітаріі, гігієни та екології, Урал. філ.

  - Москва ; Челябінськ, 1999. - С. 16-18.

  2. Вернадський, В. І. Біогеохімічні нариси / В. І. Вернадський. - Москва ; Ленінград: Наука, 1956. - 358 с.

  3. Гертман, А. М. Особливості лікування бронхопневмонії телят в техногенній провінції Південного Уралу / А. М. Гертман, К. Х. Папуниди // Актуальні проблеми патології тварин: матеріали Міжнар. з'їзду терапевтів, діагностів. - Барнаул, 2005. - С. 43-44.

  4. Гертман, А. М. Фармакокоррекция обмінних процесів в організмі високопродуктивних корів в умовах Челябінської області / А. М. Гертман, Т. С. Самсонова // Аграрний вісник Уралу. - 2012. - № 5 (97). - С. 29-31.

  5. Методи ветеринарної клінічної лабораторної діагностики: довідник / під ред. І. П. Кондрахіна.

  - Москва: Колос, 2004. - 520 с. : ил.

  6. Нікуліна, Н. Б. Неспецифічна бронхопневмонія телят: монографія / Н. Б. Нікуліна, В. М.Аксенова; ФГБОУ ВПО Пермська ГСХА. - Перм, 2012. - 136 с.

  7. Папуниди, К. Х. Вплив імуностимулятора «Доста» і «Янтарос плюс» на неспецифічну резистентність телят, хворих бронхопневмонією / К. Х. Папуниди, Д. М. Мухутдінова // Матеріали Всеросійської науково-виробничої конференції з актуальних проблем ветеринарії і зоотехнії / Казанська акад. вете-рінар.медіціни. - Казань, 2002. - Ч. 2. - С. 58-59.

  CORRECTION OF PROTEIN METABOLISM IN PATIENTS WITH CALF BRONCHOPNEUMONIA IN THE CONDITIONS OF NATURAL-TECHNOGENIC PROVINCE OF THE SOUTHERN URALS

  1Gertman A.M. - Doctor of Veterinary Sciences, professor; 1Naumova O.V. - postgraduate;

  2Zukhrabova M.Z. - Candidate of Veterinary Sciences.

  1South Ural State Agrarian University, Troitsk (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

  2Bauman N.E.Kazan State Academy of Veterinary Medicine, Kazan (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

  Bronchopulmonary pathology of growing calves in the conditions of technogenic-contaminated areas is widespread, it causes significant economic damage to agricultural production due to decrease in growth and development of animals, their premature culling, and sometimes mortality, and the applied schemes of treatment in these conditions have a low therapeutic effect. Witha marked pathology there is a disturbance of all types of metabolism, but the most pronounced changes are inthe protein metabolism indexes. The causes of bronchopneumonia in calves are various, but in the conditions of high technogenic load the leading place belongs to heavy metal salts, which through feed rations regularly enter the body, change the course of all metabolic processes, reduce the factors of nonspecific protection of an organism and involve in the pathological process the central organ of metabolism- the liver, altering its functional state. A constant contamination of the organism with heavy metals leads to damage of hepatocytes of liver, which contributes to the disorder of its protein-synthesis functions, changing the class composition of blood proteins and activity of key enzymes of transamination. The studies found that 32% ofexamined calves hadclinical signs characteristic of pneumonia. Traditional methods of applied treatmentof this pathology donot fully provide a high therapeutic effect, which requires immediate development of a method for the treatment of pneumonia in the conditions of technogenesis. Scientifically-developed method of treatment of bronchopneumonia in calves by combined use of mineral enterosorbent vermiculite and chemotherapeutic drug baytrilas well as methods of symptomatic therapy allows in a relatively short time to normalize the parameters of protein metabolism, the clinical status of calves with bronchopneumonia, to reduce the toxic loads on basic organs "targets" (liver, kidneys), to stop the inflammatory process.

  6

  НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ

  № 3/2018


  Ключові слова: ТЕХНОГЕННІ ПРОВІНЦІЇ /ВАЖКІ МЕТАЛИ /HEAVY METALS /контамінації /CONTAMINATION /ентеросорбенти /ENTEROSORBENTS /детоксикаційну терапію /DETOXIFICATION THERAPY /ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ /CHEMOTHERAPEUTIC DRUGS /TECHNOGENIC PROVINCES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити