В роботі визначені кореляційні залежності між параметрами, що визначають функціональний стан нервово-м'язового апарату спортсменів в залежності від виконаних бігових вправ. Визначено робочі і корекційні зони бігових вправ.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Башкин Віктор Михайлович


Correction of the running exercises on the basis of the functional condition of athlete`s neuromuscular apparatus

The work defines the correlation dependences between the parameters defining a functional condition of the neuromuscular apparatus of the athlete depending on the executed running exercises. Working and correctional zones of running exercises have been defined.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2010


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'Корекція бігових вправ на основі функціонального стану нервово-м'язового апарату спортсменів'

  Текст наукової роботи на тему «Корекція бігових вправ на основі функціонального стану нервово-м'язового апарату спортсменів»

  ?сиональной становлення: монографія / А.Е. Болотін; Воен. ін-т фіз. культури. - Л.: [б.и.], 1988. - 165 с.

  2. Борисов, А.В. Педагогічна технологія організації фізичної підготовки офіцерів радіотехнічних частин ВПС ППО з використанням функціонально-диференційованого підходу // Вчені записки університету імені П.Ф. Ліс-Гафта. - 2007. - № 12 (34). - С. 22-26.

  3. Лапін, В.В. Комплексна методика проведення фізичної підготовки з офіцерами чергових змін Космічних військ // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2009. - № 1 (47). - С. 68-73.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  УДК 796.42

  КОРЕКЦІЯ бігові вправи НА ОСНОВІ функціонального стану нервово-м'язового АПАРАТУ

  СПОРТСМЕНІВ

  Віктор Михайлович Башкин, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної культури і спорту,

  Санкт-Петербурзький державний університет аерокосмічного

  приладобудування

  анотація

  В роботі визначені кореляційні залежності між параметрами, що визначають функціональний стан нервово-м'язового апарату спортсменів в залежності від виконаних бігових вправ. Визначено робочі і корекційні зони бігових вправ.

  Ключові слова: пружність м'язів, функціональний стан, нервово-м'язовий апарат, стомлення, механічні властивості, навантаження.

  CORRECTION OF THE RUNNING EXERCISES ON THE BASIS OF THE FUNCTIONAL CONDITION OF ATHLETE'S NEUROMUSCULAR APPARATUS

  Victor Mikhajlovich Bashkin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Physical training and sports department chairman,

  The St.-Petersburg State University of Space Instrument Making

  Annotation

  The work defines the correlation dependences between the parameters defining a functional condition of the neuromuscular apparatus of the athlete depending on the executed running exercises. Working and correctional zones of running exercises have been defined.

  Keywords: flexibility of muscles, functional condition, the neuromuscular apparatus, exhaustion, mechanical features, load.

  ВСТУП

  Оптимізація тренувального процесу здійснюється тренером на підставі узагальнення особистого досвіду і вивчення закономірностей вдосконалення техніки рухів, визначенні рівня тренованості і передбачає:

  - оперативний облік тренувальних засобів, показників в контрольних вправах і самопочуття, аналіз ефективності підготовки;

  - складання перспективних індивідуальних планів, які відображають її цілі і завдання, систему підготовки.

  Щотижневий облік і аналіз дозволяє своєчасно виявити відхилення і внести необхідні корективи [3]. Тренеру необхідно аналізувати відповідність тренувальних навантажень системі відновлення: тривалість інтервалів навантаження і відпочинку в структурі микроцикла і етапи [2].

  Стан організму спортсмена - це інтегральний показник, який відображає реакцію спортсмена на вплив тренування і змагання. Про функціональний стан організму можна судити за даними оцінки опорно-рухового апарату, за розмірами основних груп м'язів, суб'єктивними оцінками психофізичного стану спортсмена, переносимості тренувальних, змагальних і відновлювальних впливів, спільних спостережень лікаря і тренера. Ці відомості дозволяють визначити можливі відхилення функціонального стану організму

  [5].

  Значні зміни в тренувальний план етапу тренер вносить по ходу тренувального процесу при стійких відхиленнях - більше трьох відсотків від запланованого. Тому планування чергового етапу проводиться лише після врахування зрушень в минулому етапі. Розроблене тренером поєднання мікроциклів з урахуванням індивідуальних особливостей спортсмена, має на увазі не тільки точне його виконання, а й гнучкість у здійсненні [4].

  МЕТОЮ дослідження було визначення методики корекції бігових вправ на основі експрес-аналізу термінової інформації про функціональний стан нервово-м'язового апарату спортсменів.

  ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

  Дослідження проводилися протягом осінньо-зимового тренувального періоду на навчально-тренувальних заняттях зі спортсменами збірної ГУАП і Санкт-Петербургу з легкої атлетики. Всього в дослідженнях взяло участь 42 спортсмена різної кваліфікації.

  У проведених дослідженнях були визначені кореляційні залежності між функціональними параметрами, що визначають стан нервово апарату (НМА) спортсменів і біговими вправами, виражені в кілометрах.

  На основі аналізу кореляційних залежностей була визначена значущість основних параметрів, що визначають функціональний стан НМА спортсменів різної кваліфікації, і визначені зони корекції тренувального навантаження.

  Для реалізації поставленої мети було розроблено програму обстеження спортсменів, до якої увійшли:

  1. Тестування спортсменів за допомогою методів комплексного контролю [1] для визначення функціонального стану НМА протягом одного тренувального заняття, мікроциклу, мезоцикла і всього тренувального періоду.

  Методи комплексного контролю, які увійшли в тестування:

  - визначення часу включення м'язів (Т);

  - визначення вибухової сили м'язів (I);

  - визначення показника пружності м'язів (Б).

  2. Тестування спортсменів для визначення рівня їх спеціальної фізичної підготовленості.

  Рівень спеціальної підготовленості оцінювався за допомогою тестів:

  - біг на 40 метрів зі старту;

  - пятерной стрибок з п'яти бігових кроків;

  - стрибок з місця в довжину;

  - потрійний стрибок з місця;

  - п'ять швидких вставання з обтяженням 50 кг.

  Обговорення результатів

  У попередньому експерименті все випробовувані умовно були розділені на три групи: перша група - майстри спорту; друга група - кандидати в майстри і перший розряд; третя - спортсмени 2 і 3 розрядів.

  Сумарні кореляційні залежності часу включення (Т) прямого м'яза стегна і литкового м'яза; вибухової сили м'язів (I) розгиначів ноги і підошовних згиначів стопи; показника пружності (Б) прямого м'яза стегна і литкового м'яза в залежності від бігових вправ наведені в таблиці 1

  Таблиця 1

  Кореляційна залежність Т, J і Е від бігових вправ протягом

  весняно-літнього тренувального періоду

  коефіцієнти кореляції

  Номер групи Місяць rF

  1 0,687 0,697 0,678

  2 0,698 0,687 0,690

  1 3 0,722 0,710 0,711

  4 0,728 0,704 0,736

  5 0,724 0,722 0,741

  1 0,698 0,709 0,707

  2 0,702 0,706 0,733

  2 3 0,724 0,697 0,752

  4 0,738 0,711 0,743

  5 0,746 0,721 0,779

  1 0,705 0,720 0,720

  2 0,718 0,724 0,742

  3 3 0,736 0,717 0,750

  4 0,732 0,726 0,796

  5 0,777 0,748 0,825

  Як випливає з табл. 1 параметри, що визначають функціональний стан НМА спортсменів по групах, знаходяться в різній сумарною кореляційної залежності. Всі коефіцієнти мають достовірний характер при 0,01<Р<0,05. Проведений кореляційний аналіз дозволив визначити процентну значущість параметрів, що визначають функціональний стан НМА спортсменів, від бігових вправ по групах спортсменів різної кваліфікації.

  У спортсменів вищої кваліфікації (1 група) на першому місці за значимістю стоїть час включення м'язів і його значення становить 40%.

  На другому місці знаходиться сумарна вибухова сила зі значенням 34%, а на третьому місці показник пружності, рівний 26%.

  У спортсменів 2-ї групи основну частку становить час включення м'язів -35%, вибухова сила м'язів становить 32%, а показник пружності 30%. У 3-й групі на першому місці показник пружності складає 36%, час включення м'язів - 34%, а вибухова сила м'язів становить - 30%.

  Для визначення зон корекції тренувального навантаження були взяті середні значення параметрів Т, I і Б по кожному тижневому мікроциклі окремо в 1-й, 2-й і 3-й групах спортсменів відповідно до кореляційної залежністю від Б протягом всього періоду.

  На рис. 1 показані робочі і корекційні зони бігових вправ в залежності від Т литкового м'яза і прямого м'яза стегна. Крива 1 відповідає 1-й групі. Крива 2 відповідає 2-й групі, 3-третьої групи. Інтегральна площа обмежена 1 і 3 кривими становить робочу зону для Т литкового м'яза (робоча зона № 1), а інтегральна площа обмежена 4 і 6 кривими становить робочу зону для Т прямого м'яза стегна (робоча зона 2). При попаданні параметра Т в робочу зону корекція тренувального навантаження не проводиться. Вище робочої зони знаходиться зона негативної корекції, а нижче зона позитивної корекції. Величина позитивної або негативної корекції буде залежати від значимості Т для даної групи спортсменів і по тому наскільки вище або нижче знаходиться значення цього параметра по відношенню до робочої зони.

  Мал. 1. Робочі і корекційні зони бігових вправ в залежності від зміни часу включення литкового м'яза (1) і прямого м'яза стегна (2)

  На рис. 2 показані робочі і корекційні зони бігових вправ в залежності від I. Інтегральна площа, обмежена кривими 1 і 3 становить робочу зону для I. Вгору від робочих зон знаходиться зона негативної корекції, вниз знаходиться зона позитивної корекції. Величина позитивної або негативної корекції буде залежати від значущості I для даної групи спортсменів і того наскільки вище або нижче знаходиться значення цього параметра по відношенню до робочої зони.

  і, кг / с

  1 2 3 4 Б, км

  Мал. 2. Робочі і корекційні зони бігових вправ в залежності від зміни вибуховий м'язової сили

  На рис. 3 показані робочі і корекційні зони бігових вправ в залежності від показника пружності м'язів. Показник пружності м'язів протягом всього періоду змінювався від 30,8 до 38Гц. Інтегральна площа, обмежена кривими 1 і

  3, становить робочу зону для Б. Величина компенсації визначається з урахуванням коефіцієнта значущості для показника пружності Б і того наскільки вище або нижче знаходиться значення цього параметра по відношенню до робочої зони.

  Р, Гц

  1 2 3 4 Б, км

  Мал. 3. Робочі і корекційні зони бігових вправ в залежності від показника пружності м'язів

  ВИСНОВКИ

  В результаті проведених досліджень були визначені кореляційні залежності між основними параметрами, що визначають функціональний стан НМА спортсменів в залежності від виконаних бігових вправ.

  Аналіз отриманих результатів дозволив розробити методику корекції тренувального процесу засновану на даних про зміну функціонального стану НМА спортсменів, в залежності від виконаних бігових вправ.

  Були визначені робочі і корекційні зони бігових вправ.

  Тестування спеціальної фізичної підготовленості спортсменів показало загальний приріст показників у проведених тестах на 2,5-3.0%. Це говорило про позитивної мотивації в рівні СФП спортсменів і збільшило достовірність проведених досліджень.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Башкин, В.М. Методика корекції тренувального процесу на основі експрес-аналізу функціонального стану нервово-м'язового апарату спортсменів: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Башкин В.М. - СПб., 1992. - 24 с.

  2. Гагуа, Е. Д. тренування спринтера / Е.Д. Гагуа. - М.: Терра-спорт: Олім-Пія-РІБ88, 2001. - 72 с.

  3. Озолин, Н.К. Настільна книга тренера: наука перемагати / Н.К. Озолин. -М. : Изд-во «Астрель»: ТОВ «Вид-во АСТ», 2002. - 864 с.

  4. Сокунова, С.Ф. Контроль за рівнем розвитку витривалості спортсменів // Теорія і практика фізичної культури. - 2002. - № 8. - С. 56-59.

  5. Тер-Ованесян, А.А. Навчання в спорті / А.А. Тер-Ованесян, І.А. Тер-Ованесян. - М.: Советский Спорт, 1992. - 192 с.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Ключові слова: ПРУЖНІСТЬ м'язів /ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН /Нервово-МИШЧИН АПАРАТ /Стомлені /МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ /НАВАНТАЖЕННЯ /FLEXIBILITY OF MUSCLES /FUNCTIONAL CONDITION /THE NEUROMUSCULAR APPARATUS /EXHAUSTION /MECHANICAL FEATURES /LOAD

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити