Стаття присвячена дослідженню копінг-поведінки студентів медичного вузу, Були вивчені особливості базисних копінг-стратегій (Дозвіл проблем, пошук соціальної підтримки, уникнення), а також індивідуальний стиль впорається поведінки 184 студентів. Встановлено переважання базисної стратегії вирішення проблем у порівнянні з іншими базисними стратегіями. стильові профілі копінг-поведінки відповідають профілю базисних стратегій і свідчать про домінування серед студентів найбільш адаптивних варіантів впорається поведінки. Результати проведеного дослідження можна буде використовувати в роботі психологічної служби, при розробці програми профілактики різних форм соціально-психологічної дезадаптації, а також враховувати в змісті психолого-педагогічної підготовки студентів в рамках дисциплін, що викладаються на кафедрі психології та педагогіки.

Анотація наукової статті з психологічних наук, автор наукової роботи - Церковський А. Л.


Область наук:

 • психологічні науки

 • Рік видавництва: 2007


  Журнал: Вісник Вітебського державного медичного університету


  Наукова стаття на тему 'Копинг-поведінка студентів медичного вузу'

  Текст наукової роботи на тему «Копінг-поведінка студентів медичного вузу»

  ?Копинг-поведения СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ВНЗ

  Церковський А.Л.

  УО «Вітебський державний ордена Дружби народів медичний

  університет »

  Резюме. Стаття присвячена дослідженню копінг-поведінки студентів медичного вузу. Були вивчені особливості базисних копінг-стратегій (дозвіл проблем. Пошук соціальної підтримки. Уникнення). а також індивідуальний стиль впорається поведінки 184 студентів. Встановлено переважання базисної стратегії вирішення проблем у порівнянні з іншими базисними стратегіями. Стильові профілі копінг-поведінки відповідають профілю базисних стратегій і свідчать про домінування серед студентів найбільш адаптивних варіантів впорається поведінки. Результати проведеного дослідження можна буде використовувати в роботі психологічної служби. при розробці програми профілактики різних форм соціально-психологічної дезадаптації. а також враховувати в змісті психо-лого-педагогічної підготовки студентів в рамках дисциплін, що викладаються на кафедрі психології та педагогіки.

  Ключові слова: копінг-поведінку. копінг-стратегії. копінг-стилі.

  Abstract. Clause is devoted to research of coping-behavior of students of medical high school. features of basic coping-strategy (resolution of problems. search of social support. avoid). and also individual style master behavior of 184 students. Prevalence of basic strategy of resolution of problems over other basic strategy is established. Style structures of coping-behavior correspond to a structure of basic strategy and testify to domination among students of the most adaptive variants master behavior. Results of the carried out research can be used in work of psychological service. by development of the program of preventive maintenance of various forms social-psychological disadaptation and also to take into account in the maintenance of psychological-pedagogical preparation of students within the framework of taught disciplines on faculty of psychology and pedagogics.

  Адреса для кореспонденції: Республіка Білорусь. 210023. м.Вітебськ. пр. Фрунзе.

  27. Вітебський державний медичний університет.

  Професійна діяльність лікаря (провізора) пов'язана з численними стресовими ситуаціями, успішне подолання яких багато в чому визначає його благополуччя, а також фізичне і психічне здоров'я. Тому система підготовки майбутнього лікаря (провізора) повинна включати навчання вмінню високоефективно справлятися з професійними стрес-

  совимі ситуаціями і проблемами. тобто вона повинна складатися в з'єднанні професійних знань. умінь і навичок з особистісними якостями. сприяють адаптації до лікарської (фармацевтичної) діяльності.

  Подібне навчання має проводитися на основі програми психологічного розвитку ряду індивідуальних особливостей особистості. забезпечують успішність впорається (копінг) поведінки. тобто усвідомленого поведінки. спрямованого на усунення травмуючих чинників або адаптацію до них адекватними особистісним особливостям і ситуації способами.

  Найбільш продуктивний концептуальною основою для вивчення поведінки майбутнього лікаря (провізора) і розробки програм особистісно-

  професійного розвитку може з'явитися інтеграційна копінг-концепція. заснована на роботах Р. Лазаруса і С. Фолькман [18]. Дана концепція дозволяє розглядати професійна поведінка лікаря (провізора) як комплекс когнітивно-поведінкових навичок подолання стресу і професійних проблем в лікарській (фармацевтичної) діяльності.

  З метою дослідження формування копінг-поведінки студентів медичного вузу нами були вивчені особливості базисних копінг-стратегій (типових стилів копінг-поведінки). як засобів соціально-психологічної адаптації: вирішення проблем. пошук соціальної підтримки. уникнення [5]. Крім цього. нас цікавив індивідуальний стиль впорається поведінки (індивідуальні. ситуативно-специфічні копінг-стратегії). найточніше відображають закономірності вибору певних шляхів подолання студентами ситуацій психологічної загрози. До таких ситуацій відносять стрес. конфлікт. вікова криза. фрустрація [2].

  методи

  Для вирішення даного завдання обстежені 184 студента ВГМУ. з них 54 (29.3%) юнаки і 130 (70.7%) дівчат; середній вік на момент дослідження склав 20.12 ± 1.7 року. Вибірка включила в себе 104 студента лікувального (74 дівчини та 30 юнаків). 28 - стоматологічного (14 дівчат і 14 юнаків) і 52 - фармацевтичного (42 дівчини та 10 юнаків) факультетів ВГМУ. Загальний розподіл студентів по підлозі і факультетам відображено в таблиці 1.

  Таблиця 1

  Загальний розподіл студентів ______________________

  Студенти Всього Факультети

  Лікувальний Стоматологічний Фармацевтичний

  Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

  Юнаки 54 29.3 30 28.8 14 50 10 19.2

  Дівчата 130 70.7 74 71.2 14 50 42 80.8

  Примітка: Абс. - абсолютна кількість студентів. % - то ж у відсотках.

  Вивчення базисних копінг-стратегій (стилю впорається поведінки) проводилося за методикою «Індикатор копінг-стратегій» (І.І. ЛшігкЬап, 1990). Студентам пропонувалося спочатку згадати про одну з серйозних проблем, з

  якою вони зіштовхнулися за останній рік і яка змусила їх мобілізувати багато свої особистісні ресурси. Потім їм необхідно було описати цю проблему в кількох словах і. читаючи пропоновані 33 затвердження. вибрати один з трьох найбільш прийнятних варіантів відповіді для кожного твердження: «Так» (3 бали). "Скоріше так. ніж ні »(2 бали) і« Ні »(1 бал) [12].

  Індивідуальний стиль впорається поведінки досліджувався за «Методикою визначення індивідуальних копінг-стратегій» (E. Heim.1988). Студентам було запропоновано ряд тверджень. що стосуються особливостей їх поведінки. а також пропонувалося згадати. яким чином вони найчастіше дозволяють важкі і стресові ситуації високої емоційної напруги. Після цього необхідно обвести кружком той номер. який їм підходить. У кожному розділі тверджень необхідно вибрати тільки один варіант. за допомогою якого вони вирішують свої проблеми [4].

  результати

  Із загальної кількості студентів використовують стратегію вирішення проблем 93 студента (50.5%). Серед юнаків застосовують цю стратегію подолання 34 студента (63.0%). а серед дівчат - 59 студенток (45.4%). По факультетах результати дослідження стратегії вирішення проблем виглядають наступним чином:

  1) лікувальний факультет: всього - 66 студентів (63.5%); юнаки - 24 людини (80%); дівчата - 42 людини (56,8%);

  2) стоматологічний факультет: всього - 12 студентів (42,8%); юнаки - 7 осіб (50%); дівчата - 5 осіб (35.7%);

  3) фармацевтичний факультет: всього - 15 студентів (28.9%); юнаки - 3 людини (30%); дівчата - 12 осіб (28.6%).

  Стратегію пошуку соціальної підтримки як поведінкову стратегію подолання використовує 58 студентів (31.6%). з яких 20.3% (11 осіб) становлять юнаки і 36.2% (47 осіб) - дівчата. Дані дослідження стратегії пошуку соціальної підтримки серед факультетів такі:

  1) лікувальний факультет: всього - 32 студента (30.7%); юнаки - 4 людини (13.3%); дівчата - 28 осіб (37.8%);

  2) стоматологічний факультет: всього - 8 студентів (28.6%); юнаки - 3 чоловік (21.4%); дівчата - 5 осіб (35.7%);

  3) фармацевтичний факультет: всього - 18 студентів (34.6%); юнаки - 4 людини (40%); дівчата - 14 осіб (33.3%).

  Стратегію уникнення використовував 33 студента (17.9%). У юнаків і дівчат вона склала 16.7% і 18.4% (відповідно 9 і 24 людини).

  Серед факультетів результати дослідження стратегії уникнення розподілилися наступним чином:

  1) лікувальний факультет: всього - 6 студентів (5.8%); юнаки - 2 людини (6.7%); дівчата - 4 чоловік (5.4%);

  2) стоматологічний факультет: всього - 8 студентів (28.6%); юнаки - 4 людини (28.6%); дівчата - 4 людини (28.6%);

  3) фармацевтичний факультет: всього - 19 студентів (36.5%); юнаки - 3 осіб (30%); дівчата - 16 осіб (38,1%).

  Дана структура базисних стратегій і їх гендерні відмінності представлені в таблиці 2. Результати дослідження індивідуальних копінг-стилів по факультетах з урахуванням статі, рівня адаптивності і сфери функціонування психіки відображені в таблиці 3 і 4.

  Таблиця 2

  Структура і гендерні відмінності базисних копінг-стратегій

  стратегії стратегії

  Факультети Дозвіл проблем Пошук соціальної підтримки Уникнення

  Число студентів Абс. % Абс. % Абс. %

  Всього 93 50,5 58 31,6 33 17,9

  Юнаки 34 63,0 11 20,3 9 16,7

  Дівчата 59 45,4 47 36,2 24 18,4

  лікувальний

  Всього 66 63,5 32 30,7 6 5,8

  Юнаки 24 80 4 13,3 2 6,7

  Дівчата 42 56,8 28 37,8 4 5,4

  Стоматологічний

  Всього 12 42,8 8 28,6 8 28,6

  Юнаки 7 50 3 21,4 4 28,6

  Дівчата 5 35,7 5 35,7 4 28,6

  фармацевтичний

  Всього 15 28,9 18 34,6 19 36,5

  Юнаки 3 30 4 40 3 30

  Дівчата 12 28,6 14 33,3 16 38,1

  Примітка: Абс. - абсолютна кількість студентів,% - то ж у відсотках.

  Таблиця 3

  Структура індивідуальних копінг-стилів _________________

  Факультети Сфери психіки Копинг-стилі Всього Факультети

  Лікувальний стоматологічн. Фармацевтич.

  абс. %

  емоційна сфера

  Е1 - протест 13 7,1 9 8,7 1 3,6 3 5,8

  Е2 - оптимізм 111 60,3 62 59,6 18 64,3 31 59,6

  Е3 - емоційна розрядка 5 2,7 2 1,9 - - 3 5,8

  Е4 - пасивна кооперація 8 4,3 3 2,9 3 10,7 2 3,8

  Е5 - придушення емоцій 21 11,4 12 11,5 3 10,7 6 11,5

  Факультети Сфери психіки Копинг-стилі Всього Факультети

  Лікувальний стоматологічн. Фармацевтич.

  абс. %

  Е6 - покірність 7 3,8 5 4,8 1 3,6 1 1,9

  Е7 - самозвинувачення 10 5,4 6 5,8 2 7,1 2 3,8

  Е8 - агресивність 9 4,9 5 4,8 - - 4 7,7

  когнітивна сфера

  С1 - проблемний аналіз 45 24,5 27 26,0 7 25 11 21,2

  С2 - установка на власну цінність 14 7,6 9 8,7 1 3,6 4 7,7

  С3 - збереження самовладання 26 14,1 16 15,4 3 10,7 7 13,5

  С4 - відносність 21 11,4 15 14,4 3 10,7 3 5,8

  З 5 - додача сенсу 30 16,3 18 17,3 6 21,4 6 11,5

  С6 - релігійність 5 2,7 1 1,0 3 10,7 1 1,9

  С7 - смиренність 6 3,3 3 2,9 1 3,6 2 3,8

  С8 - розгубленість 8 4,3 5 4,8 - - 3 5,8

  С9 - диссимуляция 18 9,8 6 5.8 3 10,7 9 17,3

  С10 - ігнорування 11 6,0 4 3.8 1 3,6 6 11,5

  поведінкова сфера

  В1 - співпраця 36 19,6 24 23,1 5 17., 9 7 13,5

  В2 - звернення 32 17,4 18 17,3 7 25 7 13,5

  В3 - альтруїзм 6 3,3 3 2,9 1 3,6 2 3,8

  В4 - компенсація 21 11,4 9 8,7 4 14,3 8 15,4

  У 5 - відволікання 25 13,6 11 10,6 2 7,1 12 23,1

  В6 - конструктивна активність 13 7,1 7 6.7 2 7,1 4 7,7

  В7 - активне уникнення 18 9,8 10 9,6 2 7,1 6 11,5

  В8 - відступ 33 18,0 22 21,2 5 17,9 6 11,5

  Таблиця 4

  Адаптивні і гендерні особливості індивідуальних копінг-стилів

  Пол Рівень адаптивності Копінг- стилі Факультети

  Лікувальний Стоматологіче- ський Фармацевтіче- ський

  Юнаки Девуш- ки Юнаки Девуш- ки Юнаки Девуш- ки

  абс. % Абс% абс% абс. % Абс. % Абс%

  Адаптивні варіанти копінг-поведінки

  Е1 - протест - - 9 12,2 1 7,1 - - 1 10 2 4,8

  Е2 - оптимізм 18 60 44 59,5 9 64,3 9 64,3 5 50 26 61,9

  С1 - проблемний аналіз 8 26,7 19 25,7 3 21,4 4 28,6 1 10 10 23,8

  С2 - установка на власну цінність 3 10 6 8,1 1 7,1 - - 1 10 3 7,1

  С3 - збереження самовладання 5 16,7 11 14,9 2 14,2 1 7,1 2 20 5 11,9

  В1 - співпраця 5 16,7 19 25,7 1 7,1 4 28,6 1 10 6 14,3

  В2 - звернення 6 20 12 16,2 3 21,4 4 28,6 1 10 6 14,3

  В3 - альтруїзм 2 6,7 1 1,4 1 7,1 - - - - 2 4,8

  щодо адаптивні

  Е3 - емоційна розрядка - - 2 2,7 - - - посилання - 1 10 2 4,8

  Е4 - пасивна кооперація 1 3,3 2 2,7 3 21,4 - - 1 10 1 2.4

  С4 - відносність 1 3,3 14 18,9 2 14,2 1 7,1 1 10 2 4,8

  С5 - додача сенсу 9 30 9 12,2 5 35,7 1 7,1 3 30 3 7,1

  С6 - релігійність - - 1 1,4 - - 3 21,4 - - 1 2,4

  В4 - компенсація 6 20 3 4,1 3 21,4 1 7,1 3 30 5 11,9

  Пол Рівень адаптивності Копінг- стилі Факультети

  Лікувальний Стоматологіче- ський Фармацевтіче- ський

  Юнаки Девуш- ки Юнаки Девуш- ки Юнаки Девуш- ки

  абс. % Абс% абс% абс. % Абс. % Абс%

  В5 - відволікання 2 6.7 9 12.2 2 14.2 - - 4 40 8 19.0

  В6 - конструктивна активність 2 6.7 5 6.8 1 7.1 1 7.1 - - 4 9.5

  малоадаптівних

  Е5 - придушення емоцій 6 20 6 8.1 - - 3 21.4 2 20 4 9.5

  Е6 - покірність 2 6.7 3 4.1 1 7.1 - - - - 1 2.4

  Е7 - самозвинувачення 1 3.3 5 6.8 - - 2 14.2 - - 2 4.8

  Е8 - агресивність 2 6.7 3 4.1 - - - - - - 4 9.5

  С7 - смиренність - - 3 4.1 1 7.1 - - - - 2 4.8

  С8 - розгубленість - - 5 6.8 - - - - - - 3 7.1

  С9 - Діссен-муляці 3 10 3 4.1 - - 3 21.4 - - 9 21.4

  С10 - ігнорування 1 3.3 3 4.1 - - 1 7.1 2 20 4 9.5

  В7 - активне уникнення 2 6.7 8 10.8 1 7.1 1 7.1 1 10 5 11.9

  У 8 - відступ 5 16.7 17 23.0 2 14.2 3 21.4 - - 6 14.3

  Обговорення

  Аналіз структури і гендерних особливостей базисних копінг-стратегій. насамперед. показує переважне використання студентами стратегії вирішення проблем. Ця тенденція найбільш виражена у юнаків. а серед факультетів - на лікувальному факультеті. Найчастіше вдаються до даної стратегії юнаки лікувального факультету. а найрідше - дівчата фармацевтичного факультету.

  Це може свідчити про те. що більша частина студентів використовує найбільш конструктивний стиль поведінки в складних життєвих ситуаціях. чому мають сприяти певні особистісні характеристики студентів.

  Так. за даними А.В. Лібіна (1993) стратегію вирішення проблем воліють люди. характеризуються високою предметної енергійністю (потребою в напруженій роботі). нижчими показниками емоційності. интернальностью локусу контролю і позитивним ставленням до себе та інших [6].

  На думку К. Nakano (1991) рішення проблем істотно знижують рівень тривожності особистості. Він вивчав адаптацію до повсякденних стресів у японських студентів і встановив. що активно-поведінкова боротьба з неприємностями. концентрація на вирішенні завдання сприяє зміцненню психологічного благополуччя суб'єкта [19].

  В іншому дослідженні V. Conway і D. Terry (1992) пропонували студентам згадати стреси. які вони пережили протягом останнього місяця. і оцінити свою здатність впливати на ці події. Виявилося. що стратегія вирішення проблем щодо інших стратегій найбільш ефективна в тому випадку. якщо ситуація контролюється суб'єктом. знижуючи невротіза-цію особистості [16].

  К. Blankstein (1992) було показано. що студенти. сприймають іспит як важливе і серйозне випробування. були схильні вибирати інструментальні. проблемно-орієнтовані способи поведінки. Вони при цьому володіли високим ступенем самооцінки. внутрішнім локусом контролю. сприймають іспит як важливе і серйозне випробування [14].

  На думку провідного фахівця в галузі вивчення coping styles ( «способів совладания») Лазаруса (Lazarus. 1966. 1991). проблемно-

  орієнтований стиль. спрямований на раціональний аналіз проблеми. пов'язаний зі створенням і виконанням плану вирішення важкої ситуації і проявляється в таких формах поведінки. як самостійний аналіз того, що сталося. звернення за допомогою до інших. пошук додаткової інформації [18].

  За даними В.М Ялтонський (1996) активне використання стратегії вирішення проблем дозволяє студентам і молодим лікарям справлятися з проблемними і стресовими ситуаціями. успішно адаптуватися до вимог навчального процесу в вузі і подальшої професійної діяльності. При цьому вони. як правило. вибирають найбільш ефективні шляхи вирішення проблем. ретельно зважують можливості вибору і обмірковують план дій [11].

  Аналіз результатів підтверджує зазначену в літературі гендерну закономірність: юнаки частіше дівчат вдаються до цієї стратегії у важких ситуаціях. потребують мобілізації сил і конкретних дій [13. 20].

  Вивчення структури копінг-поведінки вказують також на те. що друге місце серед всіх базисних стратегій займає пошук соціальної підтримки. При цьому частіше її використовують студентки. а серед факультетів - студенти фармацевтичного факультету. Рідше вдаються до цієї базисної стратегії студенти стоматологічного факультету.

  Це відповідає даним Б. В1апеЬагё-Р1еМв і ін. (1991). які вважають. що емоційно-орієнтовані форми (в тому числі соціальної підтримки) зберігають високу частоту використання лише у осіб з яскраво вираженою фемінінність [13].

  К. Иапк ^ ет (1992) було показано. що перевагу пошуку емоційної підтримки давали студенти з низьким ступенем самооцінки і високим рівнем тривожності (незалежно від суб'єктивного бачення ситуації)

  [14].

  К. Какапо (1991) вдалося показати. що пошук соціальної підтримки істотно знижують рівень тривожності особистості [19].

  На думку С.К. Нартова-Бочавер (1997) в юнацькому віці. перехідному періоді між дитинством і зрілістю. ще активно триває процес навчання способам психологічного подолання життєвих труднощів. і головна роль в успішності даного процесу належить спільної діяльності зі значущими дорослими (куратори. співробітники деканату. батьки) [8].

  В.М Ялтонский (1996) зазначає. що обговорення проблемної ситуації з референтними особами допомагає по-новому поглянути на проблему. більш адекватно визначити можливі варіанти її вирішення. знизити емоційну напругу. Студенти і лікарі з низькою ефективністю копінг-стратегії пошуку соціальної підтримки показали більш виражену Сензо-ність до відкидання. недостатньо розвинені аффилиативной і емпатіче-ську тенденції [11].

  Особливо істотну роль соціальна підтримка відіграє при максимально повну зміну мікросоціальноїсередовища і відсутності тісних зв'язків. Роль соціальної підтримки сім'ї зберігається при обмеженні безпосередніх контактів. Виявлено. що найбільш ефективна психічна адаптація спостерігалася у тих студентів. які підтримували часті контакти з близькими і проводили з ними канікули [11].

  Найбільше ж число порушень адаптації з невротичними і психопатичними реакціями відзначалися серед тих студентів. які з яких-небудь причин не підтримували постійних контактів з родиною [1].

  Важко переоцінити значення соціальної підтримки на початковому етапі професійної діяльності лікаря. яка пов'язана з певним емоційним напруженням і стресом. а також інтенсивним формуванням професійних лікарських умінь і навичок.

  Недостатня соціальна підтримка може призводити до таких небажаних наслідків. як відчуження і незадоволеність результатами своєї діяльності. ставати джерелом фрустрації і розчарування. Типовим прикладом відчуження і фрустрації. що виникають в результаті недостатньої соціальної підтримки з боку оточуючих. є деперсоналізація як симптом професійного вигорання.

  «Амортизуюче» дію підтримки показує. що емоційне співпереживання і підкріплення з боку інших людей стає важливим джерелом психічного здоров'я. При цьому значно знижується «ціна». яку платить людина на шляху вирішення проблемних ситуацій. з яких в значній мірі складається шлях професійної самореалізації особистості.

  Аналіз стратегії уникнення свідчать про те. що студенти рідше інших базисних стратегій використовують її в складних стресових. конфліктних. кризових. фрустрирующих ситуаціях.

  Якщо виходити з припущення. що результати дослідження даної стратегії були забезпечені щирими відповідями студентів. а не спробою зберегти не відповідає дійсності позитивне уявлення про себе. то можна констатувати. що досліджена нами вибірка студентів досягла досить високого рівня соціально-психологічної адаптації в умовах навчання в ВГМУ [10].

  В якості підтвердження необхідно вказати на результати ряду зарубіжних досліджень.

  C.S. Carver. M.F. Schier. J.K. Weintraub (1989) стверджують. що стратегії уникнення збільшують дистрес [15].

  J. Krosnick (1994) встановив. що уникнення. навіть якщо воно і вирішує приватну задачу виходу з ситуації з найменшими втратами. свідчить про низьку впевненості суб'єкта в собі в межах даної життєвої сфери [17].

  Аналіз темпераменту і характерологічних рис особистості в зв'язку зі стратегіями поведінки в конфлікті (K.W. Thomas. 1977; Н.В. Гришина. 1981. 2002; Е.В Лібіна. А.В. Либин. 1998) показав. що стратегія уникнення виявилася пов'язаної з такими ознаками темпераменту: низькою предметної (тобто спрямованої на справу) активністю і високою емоційністю. розуміється як чутливість до розбіжності очікуваного і отриманого результату (Русалов. 1979). а також з негативним ставленням до себе і низьким рівнем самоврядування [21. 3. 7. 9].

  KW. Thomas (1977) виділив стратегію уникнення як спосіб регулювання конфліктів. для якого характерна відсутність як прагнення до кооперації. так і тенденції до досягнення власних цілей [21].

  На думку В.М Ялтонський (1996) копінг-стратегія уникнення може стати однією з провідних поведінкових стратегій при формуванні ад-діктівного поведінки [11].

  Неадаптивность стратегії уникнення в поведінкової сфері проявляється в уникненні думок про неприємності. в ізоляції. відмову від рішення проблем. На когнітивному рівні людина відмовляється долати важко-

  сті через зневіру в свої сили. умисної недооцінки неприємностей. В емоційній сфері неадаптивность проявляється відчуттям безнадійності. покірності або злістю і «пошуком винуватих». При цьому формується тенденція до негайного зняття. уникненню виникає в стресових ситуаціях емоційної напруги. наприклад. шляхом його психофармакологической редукції. спроби уникнути спілкування з оточуючими. фантазировании і т.п .. що істотно гальмувало необхідний дозвіл проблемної ситуації [4].

  Аналіз структури індивідуальних копінг-стилів вказує. насамперед. на домінування в емоційній сфері «оптимізму» (впевненість в наявності виходу в будь-який. навіть найскладнішої ситуації). «Придушення емоцій» (емоційний стан. Перешкоджає конструктивному вирішенню ситуації) і «протесту» (емоційні стани з активним обуренням і протестом по відношенню до труднощів). Така закономірність характерна для студентів всіх факультетів. Найменші показники серед усіх студентів. а також лікувального та стоматологічного факультетів в даній сфері відзначаються по таких стратегій. як «емоційна розрядка» (поведінку. яке спрямоване на зняття напруги). «Покірність» (станбезнадійності). «Агресивність» (переживання злості). У студентів фармацевтичного факультету найменш представлені - «пасивна кооперація» (поведінку. Яке спрямоване на передачу відповідальності за вирішення труднощів іншим особам) і «самозвинувачення» (почуття провини по відношенню до себе).

  Серед когнітивних копінг-стилів частіше інших використовується «проблемний аналіз» (аналіз виниклих труднощів і можливих шляхів виходу з них). «Додачу сенсу» (надання особливого сенсу подолання труднощів). «Збереження самовладання» (наявність віри у власні ресурси в подоланні важких ситуацій) і «відносність» (оцінка труднощів в порівнянні з іншими). Рідше інших студенти використовують «релігійність» (віра в Бога). «Смирення» (невіра в свої сили). «Розгубленість» (невіра в інтелектуальні ресурси). «Ігнорування» (відмова від подолання труднощів через неуважність. Непомічання). «Установку на власну цінність» (підвищення самооцінки і самоконтролю. Більш глибоке усвідомлення власної цінності як особистості). «Диссимуляции» (недооцінка неприємностей). Ця тенденція найбільш характерна для лікувального та стоматологічного факультету.

  У поведінкової сфері студенти лікувального та стоматологічного факультетів часто користуються «співпрацею» (взаємодія зі значущими. Досвідченішими людьми). «Відступом» (поведінку. Передбачає ізоляцію. Відхід від вирішення проблем). «Зверненням» (пошук підтримки в найближчому соціальному оточенні). «Відволіканням» (занурення в улюблену справу). і рідше застосовують «альтруїзм» (пропозиція підтримки близьким в подоланні труднощів). «Конструктивну активність» (рішення проблем за допомогою подорожей. Виконання своїх заповітних бажань) і «активне уникнення» (поведінку. Передбачає пасивність. Усамітнення). Особливістю студентів фармацевтичного факультету є домінування серед всіх поведінкових копінг-стилів «відволікання» і «компенсації» (поведінку. Ха-

  рактерізует прагненням до тимчасового відходу від вирішення проблем. наприклад: за допомогою алкоголю. лікарських засобів).

  Аналіз адаптивних і гендерних особливостей індивідуальних копінг-стилів свідчить. насамперед. про переважання у всіх сферах психіки найбільш адаптивних (адаптивні і щодо адаптивні) варіантів копінг-поведінки. Особливо це характерно для емоційної сфери. Дана тенденція виявлена ​​на всіх факультетах. Порівняльна характеристика малоадаптівних форм вказує на більш високі показники в емоційній і поведінкової сферах на лікувальному факультеті. і в когнітивної сфері - на фармацевтичному факультеті.

  Аналіз гендерних особливостей вказує на велику представленість індивідуальних варіантів копінг-поведінки серед дівчат. Крім цього. відзначається переважання когнітивних адаптивних індивідуальних ко-пінг-стилів серед юнаків. і емоційних. а також поведінкових - серед дівчат. Це стосується всіх факультетів. Серед щодо адаптивних і малоадаптівних варіантів копінг-поведінки певної закономірності не виявлено.

  висновки

  1. Відзначається переважання базисної стратегії вирішення проблем у порівнянні з іншими базисними стратегіями. Це може свідчити про те. що більша частина студентів ВГМУ використовує найбільш конструктивний стиль поведінки в складних життєвих ситуаціях.

  2. Переважання базисної стратегії вирішення проблем у юнаків і пошуку соціальної підтримки у дівчат підтверджує характерні гендерні особливості копінг-поведінки.

  3. Стильові профілі копінг-поведінки відповідають профілю базисних стратегій і свідчать про домінування серед студентів ВГМУ найбільш адаптивних варіантів впорається поведінки.

  4. Результати проведеного дослідження можна буде використовувати в роботі психологічної служби. при розробці програми профілактики різних форм соціально-психологічної дезадаптації. орієнтованої на розширення уявлень студентів про власні емоціональноповеденческіх можливості реагування в різних важких життєвих ситуаціях (стресових. конфліктних. кризових. фрустрирующих). а також враховувати в змісті психолого-педагогічної підготовки студентів ВГМУ в рамках дисциплін, що викладаються на кафедрі психології та педагогіки.

  5. Результати пілотажного дослідження розглядаються нами як фундамент для подальшого вивчення індивідуальних копінг-стратегій (їх корелятивних взаємозв'язків). дослідження особистісних ресурсів. як забезпечують. так і знижують ефективність освітнього процесу в ВГМУ.

  література

  1. Березін. Ф. Б. Психічна і психофізіологічна адаптація людини / Ф. Б. Березін. - Л .: Наука. 1988. - 267 с.

  2. Василюк. Ф. Е. Успішність переживання / Ф. Е. Василюк // Психологія переживання (аналіз подолання критичних ситуацій). - М .: МГУ. 1984. - С. 54-58.

  3. Гришина. Н. В. Психологія конфлікту / Н. В. Гришина. - СПб .: Пітер. 2002. - 464 с.

  4. Змановская. Е. В. Психологічні механізми відхиляє поведінки / Є. В. Змановская // Девиантология: (Психологія відхиляється): навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - 2-е изд .. испр. -М .: Видавничий центр «Академія». 2004. - С. 51-81.

  5. Ільїн. Е. П. Загальні уявлення про стиль діяльності / Є. П. Ільїн // Психологія індивідуальних відмінностей. - СПб .: Пітер. 2004. - С. 279-287.

  6. Либин. А. В. Стильові й темпераментні властивості в структурі індивідуальності людини: автореф. дис. ... канд. псих. наук / А. В. Либин.

  - М .. тисяча дев'ятсот дев'яносто три.

  7. Лібіна. Е. В. Стилі реагування на стрес: психологічний захист або совладаніе зі складними обстаятельство? / Е. В. Лібіна .. А. В. Либин // Стиль людини: психологічний аналіз. - М .: Сенс. 1998. - С. 190 204.

  8. Нартова-Бочавер. С. К. Coping behavior »в системі понять психології особистості / С. К. Нартова-Бочавер // Психологічний журнал. - 1997.

  - № 5. - С. 20-30.

  9. Русалов. В.. М. Біологічні основи індівідуальнобіологіческіх відмінностей / В. М. Русалов. - М .: Наука. 1979. - 352 с.

  10. Церковський. А. .Л. Особливості копінг-поведінки студентів медичного вузу / А. .Л. Церковський. // Досягнення фундаментальної. клінічної медицини і фармації: матеріали 61 наук. сесії ВГМУ. - Вітебськ: ВГМУ. 2006. - С. 623-626.

  11. Ялтонский. В. М. Копінг-стратегії поведінки у наркозалежний-мих і здорових людей: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.04 / В. М. Ялтонский.

  - Л .. 1996.

  12. Amirkhan. J. H. Factor analiticaly drived measure оГ ^ ping: the strategy indicator / J. H. Amirkhan // J. оГ Рersоnality and Sоcial Рsychоlоgy. - 1990. -Vol. 59. - P. 1066-1074.

  13. Moderating Effects of Age and Context on the Relationship Between Gender. Sex Role Differences. and Coping / F. Blanchard-Fields [et al.] // Sex Roles.

  - 1991. - Vol. 25. - N. 11-12. - P. 645-660.

  14. Coping and academic problemsolving ability in lest anxiety / K. R. Blankstein [et al.] // J. Clin. Psychol. - 1992. - Vol. 48. - N 1. - P. 37-46.

  15. Assessing Coping Strategies: A theoretically based approach / K. R. Blankstein [et al.] // J. Pers. And Soc. Psychol. - 1989. - Vol. 56. - P. 267-283.

  16. Conway. V. J. Appraised Controllability as a Moderator of the Effective-

  ness of Different Coping Strategies: A Test of the Goodness of Fit Hypothesis / V. J. Conway. D. J. Terry // Austral. J. Psychol. - 1992. - Vol. 44. - N 1. - P. 1-7.

  17. Krosnick. J. A. Response Strategies for Coping with the Cognitive Demands of Attitude Measures Surveys / J.. A. Krosnick // Appl. Cogn. Psychoi. -1994. - Vol. 5. - N 3. - P. 213-236.

  18. Lazarus. R. S. Stress. appraisal and coping / R. S. Lazarus. S. Folkman. -N.Y .. 1984.

  19. Nakano. K. Coping strategies and psychological symptoms in a Japanese sample / K. Nakano // J. Clin. Psychol. - 1991. - Vol. 47. - N 3. - P. 346-350.

  20. Shek. D. T. L. Reliance on Self or Seeking Help From Others: Gender Differences in the Locus o Coping in Cinese Working Parents / D. T. L. Shek // J. Psychol. - 1992. - Vol. 126. - N 6. - 671-678.

  21. Thomas. K. W. Toward Multidimensional Values ​​in Tiching. The Exemple of Conflict Behaviors / K. W. Thomas // Academy of Management Review. - 1977. -Vol. 7. - P. 485-496.


  Ключові слова: Копинг-поведения /Копінг-стратегії /Копінг-СТИЛІ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити