У статті проаналізовано значимість рівнів розвитку координаційних здібностей в структурі рухових можливостей юних боксерів. Виявлено особливості розвитку даних характеристик у спортсменів різних тактичних манер ведення поєдинку. Матеріали наших досліджень свідчать про те, що здатність швидко приймати рішення в імовірнісних ситуаціях у боксерів різних тактичних манер ведення поєдинку є особистісною якістю і мало залежить від характеру психомоторних завдань.

Анотація наукової статті з психологічних наук, автор наукової роботи - Осколков Василь Олександрович, Кшінін Ігор Іванович


Coordination abilities in structure of motor possibilities of the young boxers with various tactical manners of the duel conducting

The article analyzes the importance of levels of coordination abilities development in structure of motor possibilities of young boxers. Features of development of the given characteristics among the athletes with various tactical manners of conducting a duel have been revealed. Materials of our researches testify that ability to make decisions quickly in likelihood situations among the boxers with various tactical manners of conducting the duel is personal quality and hardly depends on character of psychomotor tasks.


Область наук:
 • психологічні науки
 • Рік видавництва: 2011
  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта

  Наукова стаття на тему 'Координаційні здібності в структурі рухових можливостей юних боксерів різних тактичних манер ведення поєдинку'

  Текст наукової роботи на тему «Координаційні здібності в структурі рухових можливостей юних боксерів різних тактичних манер ведення поєдинку»

  ?задоволення і комфорт »,« наявність допоміжних ресурсів для переміщення і зручності інвалідів »,« видовищне ». Крім того, як показали результати проведеного дослідження, необхідно провести величезну дослідницьку роботу по впровадженню наявних результатів в практику діяльності вже існуючих клубів, розробити ряд нових теоретичних положень і розвинути їх до рівня, придатного до практичного застосування.

  Таблиця 2

  Фактори, що визначають задоволеність спортсменів-ампутантів якістю

  роботи спортивних клубів

  № фактора Питома вага фактора,% Найменування фактора

  1. 37.121 Інфраструктура і загальне організаційно-управлінське супровід

  2. 13,917 Іміджевий

  3. 11,359 Емоційне задоволення і комфорт

  4. 8,972 Наявність допоміжного ресурсу для переміщення і зручності інвалідів

  5 6,132 Видовищний

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Історія футболу інвалідів-ампутантів [Електронний ресурс] // URL: http: /www/footballamp/nm.m. - Дата звернення 21.02.2011.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  УДК 796.83: 796-053.7

  КООРДИНАЦІЙНІ СПОСОБНОСТИ В СТРУКТУРІ РУХОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ юних боксерів РІЗНИХ ТАКТИЧНИХ МАНЕР

  ВЕДЕННЯ ПОЄДИНКУ

  Василь Олександрович Осколков, кандидат педагогічних наук, доцент,

  завідувач кафедри,

  Ігор Іванович Кшінін, аспірант,

  Волгоградська державна академія фізичної культури (ВГАФК)

  анотація

  У статті проаналізовано значимість рівнів розвитку координаційних здібностей в структурі рухових можливостей юних боксерів. Виявлено особливості розвитку даних характеристик у спортсменів різних тактичних манер ведення поєдинку. Матеріали наших досліджень свідчать про те, що здатність швидко приймати рішення в імовірнісних ситуаціях у боксерів різних тактичних манер ведення поєдинку є особистісною якістю і мало залежить від характеру психомоторних завдань.

  Ключові слова: координаційні здібності, рухові можливості, юні боксери, різні тактичні манери ведення поєдинку.

  COORDINATION ABILITIES IN STRUCTURE OF MOTOR POSSIBILITIES OF

  THE YOUNG BOXERS WITH VARIOUS TACTICAL MANNERS OF THE DUEL

  CONDUCTING

  Vasily Aleksandrovich Oskolkov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,

  Department chairman,

  Igor Ivanovich Kshinin, the post-graduate student,

  The Volgograd State Physical Education Academy

  Annotation

  The article analyzes the importance of levels of coordination abilities development in structure of

  motor possibilities of young boxers. Features of development of the given characteristics among the athletes with various tactical manners of conducting a duel have been revealed. Materials of our researches testify that ability to make decisions quickly in likelihood situations among the boxers with various tactical manners of conducting the duel is personal quality and hardly depends on character of psychomotor tasks.

  Keywords: coordination abilities, motor possibilities, young boxers, various tactical manners of conducting a duel.

  ВСТУП

  На сучасному етапі розвитку боксу значно збільшився обсяг рухової діяльності, здійснюваної в імовірнісних і несподівано виникаючих ситуаціях, яка вимагає прояву винахідливості, швидкості реакції, здатності до концентрації і переключення уваги, просторово-часової точності рухів і їх біомеханічної раціональності [3,4]. Найуспішніше в змагальній діяльності виступають боксери, що володіють високим рівнем сенсорно-перцептивних можливостей [1,2,5].

  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Нами аналізувалася взаємозв'язок основних проявів координаційних здібностей з показниками функціонального стану рухової сфери, такими як рівень розвитку спеціальних фізичних і сенсомоторних здібностей, стану нервово-м'язового апарату, особливостей фізичного розвитку і окремих психічних якостей.

  Нами вивчалася значимість координаційних здібностей у 127 юних спортсменів в два етапи: на першому етапі виявлялися вікові особливості даних характеристик, на другому етапі визначалися особливості впливу координаційних здібностей на рухові можливості боксерів різних тактичних манер ведення поєдинку.

  За нашими даними, у юних боксерів з віком підвищується значимість окремих властивостей нервово-м'язового апарату: у 11-12-річних і 13-14-річних юних спортсменів виявлено по 25 достовірних взаємозв'язків при однопроцентному рівні значущості, а в віці 15-16 років - 28 таких взаємозв'язків. Чітко виражена висока значимість показників функціонального стану нервово-м'язового апарату в різних проявах координаційних здібностей. Формування умінь диференціювати динамічні зусилля, просторові і тимчасові характеристики - один з перспективних напрямків підготовки юних боксерів. На жаль, цьому аспекту тренувального процесу приділяється мало уваги, тренери в основному покладаються на фізичні здібності юних боксерів.

  У міру набуття індивідуального рухового досвіду поступово диференціюються певні типи показників, пов'язані з умовами діяльності і специфікою психомоторних завдань. З віком достовірність відмінностей між часом «центральної затримки» в діях з елементарним і відносно складним руховим складом підвищується.

  Значимість сенсорного компонента в ручних діях в заздалегідь встановлених умовах з віком суттєво не змінюється, хоча і дещо знижується (з 0,536 до

  0,490), а в імовірнісних умовах вплив даного компонента, навпаки, підвищується (в умовах альтернативної невизначеності - з 0,512 до 0,634; в несподіваних умовах - з 0,581 до 0,636).

  Достовірний вплив моторного компонента в ручних діях виявлено віці 11-16 років тільки в заздалегідь встановлених умовах, значимість цього компонента в імовірнісних умовах значно знижується. Сенсорний компонент в локомоторних діях робить істотний (одновідсотковий рівень значущості) вплив

  на загальний час при вирішенні психомоторной завдання. Руховий компонент має вагомий внесок у локомоторних діях в заздалегідь встановлених умовах. В імовірнісних умовах значимість моторного компонента істотно знижується, особливо у 15-16-річних боксерів.

  В умовах альтернативної невизначеності (ручні і локомоторним дії) у віці 11-16 років чітко вказано домінування сенсорного компонента. З віком вплив даної характеристики посилюється і відповідно знижується вплив моторного компонента, збільшується сумарний вплив двох факторів. У несподіваних умовах істотно посилюється значимість сенсорного компонента. Ця закономірність простежується в усі вікові періоди.

  Нами виявлено підвищення значущості з віком показників психічних якостей на результативність рішення психомоторних завдань. Більшість аналізованих показників координаційних здібностей корелюють з психічними характеристиками. У міру вікового розвитку і придбання рухового досвіду ефективність психомоторних характеристик все більшою мірою визначається процесами, що лежать в основі швидкого і правильного прийняття рішення.

  Результати наших досліджень дають підставу стверджувати, що координаційні здібності у юних боксерів - це комплекс здібностей, в основі яких лежать певні психічні та фізичні здібності.

  Таким чином, характер реакції і різні види рухових дій у юних боксерів визначають внесок сенсорних і моторних компонентів при вирішенні психомоторних завдань, провідну роль відіграють сенсорно-перцептивні процеси. Значення психічних компонентів в рухової активності юних спортсменів підвищується в міру ускладнення умов, в яких доводиться їм приймати рішення в процесі боксерського поєдинку. В щодо складних умовах, характерних для змагальної діяльності, юні боксери домагаються подібних результатів в задачах, подібних не по моторному, а по сенсорному компоненту.

  Здатність швидко приймати рішення в імовірнісних ситуаціях може виявлятися в різних умовах і мало залежить від характеру психомоторних завдань. Про це вказує достовірна взаємозв'язок між часом прийняття рішення в простих і складних ситуаціях (г = 0,610 ^ 0,682). Великий запас відповідних знань, рухових умінь і навичок дозволяє адекватно реагувати на виникає ситуацію в боксерському поєдинку.

  Аналіз даних матеріалів, класифікованих за тактичним манерам ведення поєдинку, показав, що у відносно складних умовах юні боксери (ігровики) домагаються приблизно однакових результатів в задачах, подібних не по моторному, а по сенсорному компоненту. У заздалегідь відомих умовах коефіцієнти кореляції між результатами ручних і локомоторних дій істотні тільки у боксі-рів-нокаутеров, а у відносно складних імовірнісних ситуаціях (при тому ж руховому складі дій) вони вже не достовірні.

  У боксерів-ігровиків і боксерів-темповіков проявилася протилежна (порівняння з боксерами-нокаутер) взаємозв'язок даних характеристик в різних умовах. У боксерів-універсалів в обох випадках виявлена ​​достовірна взаємозв'язок аналізованих характеристик. Це свідчить про те, що перцептивні і рухові процеси є відносно незалежними і багато в чому обумовлені індивідуальними особливостями боксерів (крім універсалів). Ця закономірність в більшій мірі проявляється в часі реакції, ніж у швидкості рухів.

  Таким чином, в складних умовах змагальної діяльності юних боксерів різних тактичних манер ведення поєдинку, пов'язаних з пространственновременной та альтернативної невизначеністю, з лімітом і дефіцитом часу, емоційною напруженістю, успіх у вирішенні психомоторних завдань значною

  мірою визначається психічними здібностями.

  Кореляційний аналіз показав, що в міру підвищення спортивної майстерності боксерів різних тактичних манер ведення поєдинку координаційні здібності стають менш залежними від рівня розвитку фізичних якостей і окремих властивостей нервово-м'язового апарату. У міру зростання спортивної майстерності та придбання рухового досвіду ефективність психомоторних дій починає все в більшій мірі визначатися процесами, що лежать в основі швидкого і правильного прийняття рішення.

  Способи прийняття рішення в ході боксерського поєдинку є загальними для боксерів різних тактичних манер. Що ж стосується способів реалізації, то вони значно відрізняються у даного контингенту юних спортсменів і багато в чому залежать від їх фізичної та технічної підготовленості. У боксерів-ігровиків і боксерів-універсалів ефективність психомоторной діяльності в імовірнісних ситуаціях значно вище (порівняння з іншими типами боксерів).

  Матеріали наших досліджень свідчать про те, що здатність швидко приймати рішення в імовірнісних ситуаціях у боксерів різних тактичних манер ведення поєдинку є особистісною якістю і мало залежить від характеру психомоторних завдань. Нами виявлено достовірна взаємозв'язок (r = 0,710) між часом прийняття рішення в простих і складних ситуаціях тільки у боксерів-універсалів.

  Представлені матеріали свідчать про різну значущість психічних здібностей в різних проявах координаційних здібностей у юних боксерів різних тактичних манер.

  ВИСНОВКИ

  1. Запас освоєних рухів у боксерів різних манер ведення поєдинку не тільки визначає можливість реалізації програми їх рухових дій, а й впливає на підбір тренувальних засобів, так як найважливішої операцією процесу прийняття рішення є вибір способу дії.

  2. Імовірнісні умови ускладнюють процес прийняття рішення і знижують ступінь надійності рухових дій боксерів різних тактичних манер. Виконавча діяльність є менш специфічною. При вирішенні психомоторних завдань в заздалегідь відомих умовах ефективність рухових дій визначається переважно вимогами до рівня розвитку фізичних здібностей боксерів різних тактичних манер. В імовірнісних ситуаціях результативність боксерів багато в чому обумовлена ​​ступенем вимог до психічних якостей.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Бакулев, С.Є. Диференційований підхід до визначення спортивно важливих координаційних здібностей боксера / С.Є. Бакулев, О. А. Двейріна, А. С. Саввіна // Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта. - 2006. - № 22 - С. 3-9.

  2. Бокс: приблизна програма спортивної підготовки для ДЮСШ, СДЮШОР / під ред. А. О. Акопян. - М.: Радянський спорт, 2005. - 71 с.

  3. Колесник, І.С. Інноваційна технологія розвитку провідних рухових координацій у боксерів 15-17 років масових розрядів: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Колесник І. С. - Малаховка, 2006. - 25 с.

  4. Осколков, В.А. Пересування - основа майстерності в боксі: монографія / В. А. Осколков; Волгоградська держ. акад. фіз. культури. - Волгоград: [б.и.], 2005. - 107 с.

  5. Філімонов, В.І. Бокс. Спортивно-технічна підготовка: монографія / В.І. Філімонов. - М.: Інса, 2000. - 432 с.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Ключові слова: КООРДИНАЦІЙНІ СПОСОБНОСТИ / РУХОВІ МОЖЛИВОСТІ / ЮНІ БОКСЕРИ / РІЗНІ ТАКТИЧНІ МАНЕРИ ВЕДЕННЯ ПОЄДИНКУ / COORDINATION ABILITIES / MOTOR POSSIBILITIES / YOUNG BOXERS / VARIOUS TACTICAL MANNERS OF CONDUCTING A DUEL

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити