Для організації дослідження була вивчена програма на етапі початкової підготовки у юних гімнасток; дані спортивної метрології, які дозволяли показати в роботі показники сформованості координаційних здібностей у спортсменок. Було проведено контрольне тестування рухової підготовленості юних гімнасток за програмою СДЮШОР та проведено педагогічне спостереження за виступом групи гімнасток на змаганнях під час педагогічного експерименту.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Короткова Юлія Олексіївна, Соломченко Марина Олександрівна


COORDINATION ABILITIES AS THE BASIS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF ARTISTRY IN ARTISTIC GYMNASTICS

For the organization of the study examined the programme for the initial training of young gymnasts, sports Metrology data, which allowed us to show the work of the formation of coordination abilities in gymnasts. Was conducted control testing of physical preparedness of young gymnasts in sports school program and the pedagogical monitoring of the performance of gymnasts at competitions during the pedagogical experiment.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2017


  Журнал

  Наука-2020


  Наукова стаття на тему 'КООРДИНАЦІЙНІ СПОСОБНОСТИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ артистичність В ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИКИ'

  Текст наукової роботи на тему «КООРДИНАЦІЙНІ СПОСОБНОСТИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ артистичність В ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИКИ»

  ?ТЕМА 2

  ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ

  ТЕХНОЛОГІЇ

  КООРДИНАЦІЙНІ СПОСОБНОСТИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ артистичність В ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИКИ

  COORDINATION ABILITIES AS THE BASIS OF FORMATION AND DEVELOPMENT

  OF ARTISTRY IN ARTISTIC GYMNASTICS

  Короткова Юлія Олексіївна

  магістрант

  кафедра «Теорія і методика обраного виду спорту» Орловський державний університет

  імені І. С. Тургенєва р Орел, Росія Korotkova Julia Alekseevna Undergraduate

  department «Theory and methodology chosen sport»> Orel State University named after I. S. Turgenev

  Orel, Russia

  Соломченко Марина Олександрівна

  кандидат педагогічних наук, доцент зав. кафедрою «Теорія і методика обраного виду спорту.» Орловський державний університет

  імені І. С. Тургенєва р Орел, Росія Solomchenko Marina Aleksandrovna

  Ph.D.

  associate professor of the department «Theory and methodology chosen sport» Orel State University named after I. S. Turgenev

  Orel, Russia

  Анотація. Для організації дослідження була вивчена програма на етапі початкової підготовки у юних гімнасток; дані спортивної метрології, які дозволяли показати в роботі показники сформованості координаційних здібностей у спортсменок. Було проведено контрольне тестування рухової підготовленості юних гімнасток за програмою СДЮШОР та проведено педагогічне спостереження за виступом групи гімнасток на змаганнях під час педагогічного експерименту.

  Abstract. For the organization of the study examined the programme for the initial training of young gymnasts, sports Metrology data, which allowed us to show the work of the formation of coordination abilities in gymnasts. Was conducted control testing of physical preparedness of young gymnasts in sports school program and the pedagogical monitoring of the performance of gymnasts at competitions during the pedagogical experiment.

  Ключові слова: координаційні здібності, артистичність, художня гімнастика, юні спортсменки.

  Keywords: coordination ability, artistry, artistic gymnastics, young athletes.

  Особливістю майстерності гімнасток є володіння складною і тонкою координацією рухів, вміння передавати не тільки загальний характер руху, а й його деталі. Все це вимагає високої діяльності всіх систем організму людини. Складна структура рухових дій залежить від часто змінюється техніки виконання вправ, характеру рухових дій, музичного ритму, предметів і комплексно впливає на організм гімнастки.

  Сучасна художня гімнастика характеризується високою точністю виконання рухових дій, яка вимагає від гімнастки відтворення рухів за просторовими, силовим і часових параметрів [3]. Заняття художньою гімнастикою сприяють вихованню навичок управління рухами, розвитку і вдосконалення у гімнасток основних фізичних якостей (швидкісно-силових, витривалості, гнучкості та координації). Необхідно пам'ятати, що вміння керувати своїми рухами і виконувати їх відповідно до заданої програми формується при спеціальному навчанні за допомогою фізичних вправ з урахуванням їх виборчого впливу на розвиток тієї чи іншої рухової здатності.

  Аналіз наукової та методичної літератури показує [1, 2], що в процесі змагальної боротьби на організм гімнасток впливають максимальні за величиною навантаження, що вимагають мобілізації функціональних можливостей організму і висувають високі вимоги до узгодження окремих елементів рухів в єдине смислове дію. У зв'язку з цим, важливим завданням тренувального процесу є підвищення рівня координаційних здібностей (КС).

  У зв'язку з різким зниженням за останні роки віку початок занять художньою гімнастикою юні гімнастки вже в 8-9 років повинні виконувати змагальну програму з чотирьох - шести видам багатоборства. Протягом одного - двох років стає необхідним навчати дівчаток вправ з різними предметами, що відрізняються один від одного різними характеристиками.

  Художня гімнастика відноситься до тих видів спорту, де важливу роль відіграє зображувальність дій. Мета сучасної гімнастики - вираження думок і почуттів за допомогою рухів, виконаних на високому технічному рівні. Саме естетичний зміст гімнастики робить її видовищною і приваблює глядачів на трибунах.

  Конкуренція на світовому гімнастичному помості постійно посилюється,

  перемагати стає все складніше. Лідирувати будуть ті гімнастки, які на тлі бездоганного володіння тілом і предметами продемонструють артистичність виконання змагальних програм [1-2, 4].

  В даний час практично відсутні дослідження, присвячені методиці розвитку артистичності спортсменок в художній гімнастиці з урахуванням тих вимог, які висуває документ, керуючий розвитком виду спорту в світі (Code FIG).

  Висока техніка, створена на базі спеціальних і специфічних видів координації, заснованої на пропріоцептивної чутливості (м'язове почуття), здатності до орієнтування в просторі і до перебудови рухових дій - запорука успіху виступів гімнастки на змаганнях, а їх цілеспрямований розвиток впливатиме на зростання її спортивної майстерності.

  З метою підвищення ефективності виступів спортсменок на змаганнях в умовах сучасної художньої гімнастики, де програма складається з вправ з предметами і без предмета, необхідно знаходити і використовувати для розвитку такі кошти, методи, критерії оцінки КС гімнасток, які підвищують рівень їх підготовленості.

  Для організації дослідження була вивчена програма на етапі початкової підготовки у юних гімнасток; дані спортивної метрології, які дозволяли об'єктивно проаналізувати й обґрунтувати результати досліджень. Далі було проведено контрольне тестування рухової підготовленості юних гімнасток за програмою СДЮШОР та проведено педагогічне спостереження за виступом групи гімнасток на змаганнях до початку педагогічного експерименту.

  Потім, протягом шести місяців була апробована експериментальна методика інтегрального впливу на координаційні здібності юних спортсменок. Акцентуючи увагу на виразність виконання вправ, на артистизм спортсменок. В кінці експерименту ми провели повторне педагогічне спостереження і аналіз результатів виступу дівчат-гімнасток на календарних змаганнях.

  Для тестування був розроблений комплекс педагогічних контрольних тестів (таблиця 1). Він характеризує рівень розвитку основних фізичних якостей дітей, що займаються художньою гімнастикою.

  Таблиця 1

  Комплекс тестів і перекладних нормативів спеціалізація художня гімнастика

  Що розвивається фізичне якість Контрольні вправи (тести) результат

  Гнучкість І.П. - сидячи, ноги разом Нахил вперед Фіксація положення 5 рахунків "5" - щільна складка, коліна прямі "4" - при нахилі вперед кисті рук виходять за лінію стоп, коліна прямі "3" - при нахилі вперед кисті рук на лінії стоп, коліна прямі

  Гнучкість І.П. - лежачи на животі "Рибка" - прогин назад в упорі на руках зі згинанням ніг Вимірюється відстань між лобом і стопами "5" - дотик стопами чола "4" - до 5 см "3" - 6 - 10 см При виконанні руху коліна обов'язково разом

  Гнучкість І.П. - стійка ноги разом, руки вгору, в замок. Відведення рук назад "5" - 45 ° "4" - 30 ° "3" - 20 °

  Координаційні здібності Рівновага на одній, іншу зігнути вперед, стопа притиснута до коліна опорної ноги, руки в сторони Малюнок (не наводиться) "5" - утримання положення протягом 6 секунд "4" - 4 секунди "3" - 2 секунди Виконувати по обидва ніг

  Швидкісно-силові якості Стрибки поштовхом двох ніг Оцінювання по 5-бальній системі (легкість стрибка, поштовх)

  Під дитячу музику «Я на сонечку лежу» композитора Гладкова гімнастки імпровізували протягом 1 хвилини. Для оцінки імпровізованій «композиції» юних гімнасток розраховані показники рівня артистичності юних гімнасток (таблиця 2).

  Таблиця 2

  Критерії оцінки артистичності юних гімнасток

  № п / п Критерії Оцінка в балах

  1. Повна передача образу відповідно до характеру заданого музичного твору 10,0-8,0

  2. Міміка особи частково не відповідає образу, заданому характером музики 7,9-6,0

  3. Скутість рухів тілом при відтворенні образу заданого характером музичного твору 5,9-4,0

  4. Міміка не відповідає образу заданого музичного супроводу 3,9-2,0

  5. Руху частково або повністю не відповідають заданим характером музики 1,9-0

  Оцінку в балах виробляли експерти в складі 3-х осіб: 1 хореограф; 1 тренер; 1 суддя. Тестування проходило на гімнастичному килимі розміром 13х13 метрів, оточеному додатковою площею для страховки. Складність руху (завдання) була відносно невисокою (40-60% від max рівня) і помірної (60-70% від max рівня). Інтенсивність при розвитку КС визначали в залежності від вирішення завдань спеціальної підготовки гімнасток.

  Далі брали спеціальні вправи. Тривалість окремого вправи залежала від складності в координаційному відношенні руху, до розвитку втоми: кількість повторень однієї вправи при нетривалої роботи (до 5 с) було від 6 до 10-12 повторень, при тривалих завданнях - пропорційно зменшувалася до 2-3 повторень; тривалість пауз була від 1 хв до 2-3 хв, але за характером - активний відпочинок, паузи заповнювали мало інтенсивною роботою, що сприяє розслабленню і розтягуванню м'язів.

  Тестування загальної та спеціальної підготовленості юних гімнасток проводилися за спеціальною програмою розробленою міністерством спорту для спортшкіл. Оцінка рухової підготовленості проводилася на початку і кінці експерименту експертною групою тренерів призначеної керівництвом школи.

  Результати тестування представлені в таблиці 3.

  Таблиця 3

  Результати педагогічного тестування гімнасток на початку і кінці експерименту

  № Уч-ся Нак впе лон ред Прогин назад (коробочка) Відведення рук назад рівновагу стрибки

  Нача ло кінець Почав про кінець Нач ало коні ц Почав про коні ц Почав про кінець

  1 П-А 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5

  2 Н-С 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5

  3 С-В 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5

  4 П-А 3 4 3 4 3 4 4 5 4 5

  5 Ц-С 4 5 3 5 4 4 3 4 3 4

  6 Б-Д 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5

  7 Ф-Н 4 5 4 5 4 4 3 5 4 5

  8 Т-П 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5

  9 А-А 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4

  10 Е-Л 5 5 4 5 3 4 3 4 3 4

  м 4,2 4,9 4 4,7 4 4,5 3,5 4,7 4 4,7

  tЕмп = 4.7 р<0,01 tЕмп = 3.3 р<0,01 tЕмп = 3.1 р<0,05 tЕмп = 9.2 р<0,01 tЕмп = 4.7 р<0,01

  Математична обробка отриманих результатів тестування показала - відмінності статистично достовірні на рівні значущості р<0,01.

  Слід зазначити, що в результаті експерименту значний приріст результатів було виявлено у вправі на рівновагу - на 1,2 бала, на рівні значущості р<0,01.

  Таким чином, можна припустити, що спеціалізована,

  експериментальна програма розвитку координаційних здібностей забезпечила достовірний приріст показників рухової підготовленості юних гімнасток.

  У процесі дослідження нами проводилося педагогічне спостереження за учасницями експерименту. В експерименті брало участь десять юних гімнасток групи початкової підготовки, що займаються в одного тренера за експериментальною програмою. До початку експерименту юні спортсменки брали участь в традиційних календарних змаганнях: відкрита першість «Спартака» 18.05.17. Через шість місяців, протягом яких група тренувалася за експериментальною програмою, гімнастки взяли участь у відкритій першості міста Орла і Орловської області 20.10.17.

  Аналізуючи результати юних гімнасток - експериментальної групи в процесі піврічного експерименту можна зробити висновок, що показники змагальної діяльності всіх членів групи мають явно позитивну динаміку. Результати участі гімнасток в змаганнях представлені в таблиці 4.

  Таблиця 4.

  Результати змагальної діяльності гімнасток.

  № Уч-ся 18.05.2017 20.10.2017 динаміка

  Бал місце бал місце бал місце

  1 Г-А 7,950 16 9,650 2 +1,7 -14

  2 Х-С 7,600 20 8,250 8 +0,650 -12

  3 С-В 7,900 17 8,150 9 +0,250 -8

  4 П-А 9,000 6 9,650 1 +0,650 -5

  5 Ц-С 7,950 16 8,500 6 +0,550 -10

  6 Е-Л 8,100 12 9,550 4 +1,45 -8

  7 Ф-Н 23,700 6 24,750 4 +1,05 -2

  8 Т-П 22,893 23 24,000 8 +1,107 -15

  9 А-А 23,150 16 24,000 8 +0,850 -8

  10 Б-Д 23,900 3 24,900 2 +1,00 -1

  м 14,214 13,500 15,140 5,200 0,926 -8,300

  За сирим балам tЕмп = 7,1 (зона значущості) при р<0.01

  По місцях в змаганні tЕмп = 5,6 (зона значущості) при р<0.01

  Слід зазначити, що склад учасників в спостережуваних нами змаганнях і склад суддівської колегії був практично ідентичним.

  Чотири гімнастки брали участь в двох видах програми, шість інших в одному як в першому, так і в другому змаганні.

  З наведеної таблиці видно, що до експерименту середній бал нашої групи склав 14,214. З 50 учасників 10 гімнасток експериментальної групи зайняли місця від 3 до 23, що в середньому, якщо вважати загальний результат, склало місце рівне 13,5. Отриманий результат говорить, про середній рівень підготовленості учасниць нашої групи щодо загального стану підготовленості всіх змагаються спортсменок на початковому етапі нашого експерименту.

  Протягом півроку, виключаючи місяць відпустки тренера, група вела підготовку за експериментальною програмою. У процесі тренувальних занять розучувати так само нова програма, з якою спортсменки повинні виступати на майбутніх змаганнях.

  Результати виступу наших спортсменок у змаганнях після підготовки за експериментальною програмою представлені в таблиці 3.

  З даних представлених в таблиці видно, що середній бал нашої групи в контрольних змаганнях склав 15,140. Це на 0,926 бала вище, ніж до експерименту. В результаті змагань спортивний результат наших гімнасток виріс в середньому з 13,5 місця до 8,3 місця. Обробка отриманих даних за критерієм достовірності відмінностей t-критерієм Стьюдента показала, що і за балами і по місцях, зайнятим в двох змаганнях отримані результати статистично достовірні (за балами tЕмп = 7,1 при р<0.01, по місцях в змаганні tЕмп = 5,6 при р<0.01).

  На думку фахівців і суддів змагань, технічна майстерність більшості юних гімнасток було на одному рівні, проте було відмічено, що на цьому тлі, визначальним показником зростання результатів учасниць експериментальної групи стало більш виразне і артистичне поведінку при виконанні програми.

  Таким чином, можна припустити, що підвищення координаційних здібностей дозволяє юним гімнасткам вільніше і впевнено, більш артистично представити програму виступів. Це стало визначальним в достовірному зростанні результатів спортсменок на планових змаганнях.

  література

  1. Белокопитова Ж. А. Оцінка змагальної діяльності гімнасток високої кваліфікації: метод. рекомендації / Ж. А. Білокопитова. - К., 1992. - 28 с.

  2. Бернштейн Н. А. Про спритність і її розвиток / Н. А. Бернштейн. - М .: Фізкультура і спорт, 1991. - 288 с.

  3. Васильків Г. А. Важливе засіб розвитку ручної спритності // Фізична культура в школі. - 1993. -№ 1. - С. 26-28.

  4. Вінер І. ​​А. Підготовка кваліфікованих спортсменок у художній гімнастиці: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ірина Олександрівна Вінер. - СПб., 2003. - 20 с.

  References

  1. Вб! Окору1оуа Zh. A. Otsenka sorevnovatel'noy deyatel'nosti gimnastok vysokoy kvalifikatsii [Evaluation of competitive activity of gymnasts of high qualification]. Kiev, 1992, 28 p.

  2. Bernstein N. A. O lovkosti i ee razvitii [About dexterity in development]. Moscow, Physical culture and sport Publ., 1991, 288 p.

  3. Vasil'kov G. A. Vazhnoe sredstvo razvitiya ruchnoy lovkosti [An Important vehicle for development of hand dexterity]. Fizicheskaya kul'tura v shkole - Physical

  culture at school, 1993, no. 1, pp. 26-28.

  4. Viner I. A. Podgotovka kvalifitsirovannykh sportsmenok v khudozhestvennoy gimnastike. Avtoref. diss. kand. ped. nauk [Training of qualified athletes in rhythmic gymnastics. Abstr. diss. Ph.D. ped. sci.]. St. Petersburg, 2003 20 p.


  Ключові слова: КООРДИНАЦІЙНІ СПОСОБНОСТИ /COORDINATION ABILITY /артистичність /ARTISTRY /ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА /ARTISTIC GYMNASTICS /юні спортсменки /YOUNG ATHLETES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити