Область наук:

 • хімічні науки

 • Рік видавництва: 2004


  Журнал: Известия вищих навчальних закладів. Північно-Кавказький регіон. Природні науки


  Наукова стаття на тему 'Координаційні і металлорганические з'єднання в лабораторії (synthetic coordination and organometallic Chemistry, ed. Alexander D. Garnovskii, Boris I. Kharisov, Marcel Dekker, Inc., new York, Basel. 2003. 520 P.)'

  Текст наукової роботи на тему «Координаційні і металлорганические з'єднання в лабораторії (synthetic coordination and organometallic Chemistry, ed. Alexander D. Garnovskii, Boris I. Kharisov, Marcel Dekker, Inc., new York, Basel. 2003. 520 P.)»

  ?КООРДИНАЦІЙНІ І металлорганические З'ЄДНАННЯ В ЛАБОРАТОРІЇ (Synthetic Coordination and Organometallic Chemistry, ed. Alexander D.Garnovskii, Boris I. Kharisov, Marcel Dekker, Inc., New York, Basel. 2003. 520 p.)

  Перманентно бурхливий розвиток координаційної хімії вимагає періодичного осмислення результатів, що знайшло своє відображення в ряді монографій і оглядів, цитованих у цій книзі. Разом з тим однією з недостатньо освітлених проблем залишається практичний опис синтезу координаційних сполук і споріднених з ними металлорганических з'єднань.

  Ця проблема успішно вирішується в цій публікації насамперед за рахунок докладного висвітлення ролі лігандів в сучасній координаційної хімії з ухилом в бік підстав Шиффа (гідро-ксіазометінов) і їх серу- і селенсодержащих аналогів. Розглянуто також р-дикетони, оксими, ліганди з донорним атомом телуру, ароматичні гетероцикли, фталоцианинов, що склало зміст великої вступної глави 2 (автори А. Д.Гарновскій, І.С.Васільченко, Д.А.Гарновскій), необхідної для розуміння основного змісту.

  Глава 3 (ті ж автори і Б.І.Харісов) знаходиться в основі книги і містить опис основних методів синтезу координаційних сполук як тривіальних, так і нетривіальних. До останніх відносяться синтези в газовій і твердій середовищах, прямий синтез (з нульвалентних металів), отримання комплексів за участю ультразвукового і мікрохвильового випромінювання. У розділі 4 (автори А. Д.Гарновскій,

  І.С.Васільченко, Д. А.Гарновскій) окремо розглянуті синтези координаційних з'єднань із заданими властивостями, в тому числі і регіоселектів-ні. Глава 5 (автори з Мексики - Б.І.Харісов, М.А.Мендес-Рохес, Л.М.Бланко Херес) присвячена синтезам окремих груп координаційних з'єднань (металлокомплексов фталоцианинов, хинонов і навіть радіоактивних елементів). Всі ці глави містять приклади методик синтезу типових метало-комплексів, що значно підвищує практичну цінність книги, наближаючи її до ще ненаписаного практикуму по синтезу координаційних сполук. У розділі 1 (автори А. Д.Гарновскій, І.С.Васільченко, Д. А.Гарновскій) коротко розглянуті фундаментальні концепції координаційної хімії, безпосередньо пов'язані з формуванням метало-комплексів. Вона включає поняття про координаційну-

  них з'єднанні і числі, ліганд, а також кислотноосновного уявленнях Льюїса, принципі жесткомягкіх кислот і підстав Пірсона (ЖМКО), правилі 18-електронів Сіджвік і нову авторську класифікацію координаційних з'єднань, якій ще належить перевірка часом.

  Книга виграла б ще більше, якби містила відповідний матеріал по оптично активним координаційним сполукам (основні типи, методи отримання, хімічні перетворення), оскільки дедалі більше публікацій присвячується отриманню та вивчення енантіомерно- і діастереоізомерно чистих хіральних металлокомплексов.

  Навряд чи доречно розглядати реакції координаційних сполук (розділи 3.3.2.2 і 3.3.2.3) як окремі випадки темплатного синтезу. Це невиправдане розширення початкового поняття «темплатів-ний синтез», до якого ще можна віднести лише одну реакцію (3.2.2.5, с. 245), все ж інше - звичайні реакції металлокомплексов. Їх можна було б віднести до темплатного синтезу, якби вони протікали однореакторно

  L2

  L1 + M -----------> LM ------------> L1ML2

  Вихід у світ черговий монографії усталеного міжнародного колективу авторів [1-3], який містить не менш як 2800 посилань, слід тільки вітати. Вона, без сумніву, становить інтерес як для маститих дослідників координаційних з'єднань, так і для аспірантів і просунутих студентів. Значимість книги підтримується і тією обставиною, що вона опублікована престижним науковим виданням Marcel Dekker (США).

  література

  1. Скопенко В.В., Гарновскій А.Д., Кокозей В.Н. та ін. Прямий синтез координаційних сполук / Под ред. В.В.Скопенко. Київ, 1997.

  2. Garnovskii A.D., Kharisov B.I., Skopenko V.V. et al. / Edit. A.D.Garnovskii, B.I.Kharisov. Amsterdam, 1999..

  3. Гарновскій А.Д., Васильченко І.С., Гарновскій Д.А. Сучасні аспекти синтезу металокомплексів. Основні ліганди і методи. Ростов н / Д, 2000..

  Ю.Є. Алексєєв


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити