Новий курс в економічній політиці країни об'єктивно вимагає посилення уваги в області управління взаємодіями учасників на ринку вантажних автотранспортних послуг. Інституційні реформи в транспортній галузі сформували нову систему господарювання, засновану на принципах використання різних форм власності і управління суб'єктами ринку. У цих умовах очевидна необхідність удосконалення організаційно-економічних механізмів управління взаємодіями учасниками на ринку перевезень вантажів автомобільним транспортом. У статті виконані теоретичні узагальнення, необхідні для виділення процесів, що визначають стійкість і результативність розвитку ринку вантажних автотранспортних послуг.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Логінова Н. А.


New Deal economic policies of the country objectively requires increased attention in the management of interactions between participants in the market of cargo road transport services. Institutional reforms in the transport industry have formed a new system of management based on the principles of using various forms of ownership and control in the market place. Under these conditions, a clear need to improve the organizational and economic mechanisms for managing interactions between participants in the market of cargo transportation by road. The author carries out theoretical generalizations necessary to highlight the processes that determine the sustainability and effectiveness of market development of road freight services.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2011
  Журнал
  сучасна конкуренція
  Наукова стаття на тему 'Кооперація і конкуренція як рушійні сили взаємодій учасників на ринку вантажних автотранспорних послуг'

  Текст наукової роботи на тему «Кооперація і конкуренція як рушійні сили взаємодій учасників на ринку вантажних автотранспорних послуг»

  ?Логінова H.A., канд. екон. наук, доцент Санкт-Петербурзького державного інженерно-економічного університету,

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  КООПЕРАЦІЯ \ Zl !

  І КОНКУРЕНЦІЯ

  ЯК РУШІЙНІ СИЛИ

  ВЗАЄМОДІЙ

  УЧАСНИКІВ НА РИНКУ ВАНТАЖНИХ

  АВТОТРАНСПОРНИХ ПОСЛУГ

  Новий курс в економічній політиці країни об'єктивно вимагає посилення уваги в області управління взаємодіями учасників на ринку вантажних автотранспортних послуг. Інституційні реформи в транспортній галузі сформували нову систему господарювання, засновану на принципах використання різних форм власності і управління суб'єктами ринку. У цих умовах очевидна необхідність удосконалення організаційно-економічних механізмів управління взаємодіями учасниками на ринку перевезень вантажів автомобільним транспортом.

  У статті виконані теоретичні узагальнення, необхідні для виділення процесів, що визначають стійкість і результативність розвитку ринку вантажних автотранс-портнихуслуг.

  Ключові слова: ринок, кооперація, конкуренція, взаємодії.

  Вступ

  Протягом останніх десятиліть ринок вантажних автотранспортних послуг зазнав істотних структурні зміни під впливом політичних, економічних і соціальних реформ, здійснюваних державою. Ці зміни обумовлені наступними особливостями автомобільного транспорту: значною його адаптованість до ринкових перетворень (роздержавленню, формуванню конкурентного

  середовища, інтеграційним процесам); відсутністю у більшості населених пунктів Росії (62%) зовнішніх шляхів сполучення, крім автомобільних доріг; доступністю автотранспортних засобів як об'єкта власності; можливістю організації мелкопартіонних завезення продукції; експлуатаційної та комерційної маневреністю автомобільного транспорту в частині безперевалочні доставки вантажів в межах значного інтервалу оптовості; низьким рівнем стартового капіталу для організації перевізного процесу; ви-

  сокой маневреністю і гнучкістю транспортного обслуговування.

  Мета цього дослідження - розробка рекомендацій з управління взаємодіями учасників на ринку вантажних автотранспортних послуг на основі використання потенціалу самоорганізації ринкових процесів.

  Для досягнення мети поставлені і вирішені наступні завдання:

  1) аналіз ринку вантажних автотранспортних послуг як системи взаємодій контрагентів рухом товарів;

  2) виконання теоретичних узагальнень, необхідних для дослідження потенціалу самоорганізації ринку вантажних автотранспортних послуг;

  3) формулювання особливості протікання процесів кооперації і конкуренції на ринку вантажних автотранспортних послуг для забезпечення стійкості та результативності його розвитку.

  В системі взаємодій контрагентів руху товару ринок вантажних автотранспортних послуг розглядається як простір продавців і покупців транспортної продукції. Він представлений наступними учасниками:

  1) господарюючі суб'єкти автотранспортного бізнесу (незалежно від організаційно-правової форми та форми власності);

  2) господарюючі суб'єкти різних видів транспорту (залізничного, повітряного, морського і т.д.);

  3) господарюючі суб'єкти логістичного сервісу (дистриб'ютори, логістичні провайдери);

  4) господарюючі суб'єкти фінансово-кредитного сервісу (банки, біржі, інвестиційні фонди, страхові компанії і т.д.);

  5) постачальники матеріально-технічних ресурсів (незалежно від організаційно-правової форми та форми власності);

  6) клієнти (незалежно від організаційно-правової форми та форми власності).

  Рушійними силами взаємодій учасників ринку вантажних автотранспортних послуг на макрорівні є кооперація і конкуренція. Розглянемо їх докладніше.

  Кооперація учасників на ринку вантажних автотранспортних послуг

  Необхідними передумовами і умовами кооперації учасників на ринку вантажних автотранспортних послуг є: мотивація до об'єднання наявних в їх розпорядженні ресурсів; об'єднання і розмноження учасників; співпраця та координація дій; спеціалізація; комунікативні зв'язки між учасниками ринку.

  Вихідним елементом кооперації учасників є їх прагнення об'єднати наявні в їхньому розпорядженні ресурси. В основі формування взаємодій учасників лежить відображення потреб і потреб інших учасників з урахуванням цілей їх діяльності. Однак крім утилітарних мотивів, пов'язаних з необхідністю експансії індивідуальних можливостей і підвищення ефективності діяльності, кооперація може бути спрямована на задоволення потреб у виживанні, безпеці, комунікаціях і т.д. При цьому об'єднання учасників ринку в реальну або віртуальну групи сприяє посиленню тяжіння їх один до одного. Спільна життєдіяльність учасників ринку в різних групах дозволяє їм не тільки поповнювати набір стратегій поведінки, підвищувати ефективність і результативність свого функціонування і розвитку, а й збільшувати стійкість ринку в цілому.

  Безумовно, кооперація немислима без розвиненої системи комунікації, що забезпечує формування єдиної мережі взаємодій. Підкреслимо, що комунікації розширюють когнітивні і виконавчі повноваження учасників ринку, дозволяючи

  їм користуватися знаннями і вміннями один одного. Крім того, результативні комунікації забезпечують умови для ефективного перерозподілу завдань і координації дій. Так, з позиції державних органів, це передбачає зниження бар'єрів входу-виходу ринку, з позиції автотранспортних підприємств - прискорення обороту наявних у них ресурсів, розвиток інших сфер і видів їх господарської діяльності.

  Завдяки спеціалізації учасники ринку вантажних автотранспортних послуг стають більш пристосованими до виконання конкретних завдань. Спеціалізація може здійснюватися послідовно при виконанні тих чи інших тимчасових функцій в контексті індивідуальної адаптації до поставленої мети. Як правило, спеціалізація учасників ринку сприятлива для їх кооперації, а також дозволяє їм швидко виконувати стереотипні завдання.

  Формування узгодженої поведінки учасників ринку в кінцевому рахунку повинно забезпечувати сталий розвиток ринку в цілому за допомогою управління їх взаємодією на основі різних форм кооперації.

  Розглянемо їх детально, виділивши вид взаємодій учасників на ринку в якості найбільш пріоритетного ознаки.

  Для учасників ринку характерна навмисна кооперація, яка заснована на використанні всіх наявних у них ресурсів з урахуванням сучасних на даний момент знань. Спонтанна кооперація також характерна для них і базується на локальних взаємодіях з метою забезпечити виживання в певний період часу. У разі директивної кооперації учасники ринку взаємодіють один з одним на примусових засадах (наприклад, в результаті державного регулювання, отримання державного замовлення і т.д.). Ситуативна кооперація завжди виникає на базі позитивних відносин, які формуються між учасниками рин-

  ка. Об'єктивні форми кооперації припускають об'єднання індивідуальних інтересів учасників ринку на основі формальних і неформальних угод між ними.

  На підставі отриманих результатів можна сказати про те, що формування спільної мети на ринку вантажних автотранспортних послуг можливо в наступних випадках: цілі окремих учасників близькі або навіть збігаються; мета, поставлена ​​одним учасником, повністю приймається іншими.

  На підставі вищевикладеного сформулюємо переваги кооперації учасників ринку вантажних автотранспортних послуг: можливість спільного досягнення поставлених цілей; підвищення ефективності та результативності роботи кожного задіяного учасника; збільшення якості загального рішення за допомогою результативного обміну інформацією між учасниками; збільшення ймовірності найкращого управлінського рішення за рахунок інтеграції разлічнихзнаній і т.д.

  Підкреслимо, що кооперацію учасників ринку можна розглядати з двох діаметрально протилежних аспектів: з позиції зовнішнього спостерігача і як форму поведінки учасників, які взяли рішення вести спільну діяльність.

  Так, зовнішній спостерігач, що не поінформований про ментальні станах, наміри конкретних учасників ринку, прагне встановити показники кооперації та критерії їх оцінки з метою вимірювання ефективності їх індивідуальної та спільної діяльності.

  Можна виділити такі оціночні критерії кооперації учасників ринку вантажних автотранспортних послуг: час спільного досягнення поставлених цілей; ефективність розподілу завдань між учасниками; результативність об'єднання учасників.

  Про рівень кооперації учасників ринку можна зробити висновок на основі аналізу наступних показників: ступінь рас-

  пределеніе відповідальності і ресурсів; рівень координації дій; ступінь суміщень цілей і завдань учасників ринку; число дублюючих дій в ринковому просторі; тривалість конфліктів між учасниками в ринковому просторі; реакція ринку на втрату учасника або учасників з огляду на невходження з ринку або злиття в процесі кооперації.

  Представлені показники взаємно суперечливі: розподіл ресурсів обов'язково породжує конфлікти, а число дублюючих дій в ринковому просторі вступає в протиріччя з суміщенням цілей і завдань учасників ринку. Разом з тим, типовими обмеженнями кооперації учасників ринку є: їх віддаленість один від одного; інтенсивність комунікації; відмінності в рівні автономності учасників; взаємозалежність від вирішуваних завдань.

  Якщо розглядати кооперацію учасників ринку як форму їх поведінки, то її необхідно розглядати як суму двох доданків - «загальна мета» і «сукупність зобов'язань кожного учасника ринку». Прикладом подібної форми кооперації можуть виступати інтермодальні і мультимодальні перевезення, де в доставці однієї партії вантажу беруть участь кілька видів транспорту, кілька продавців і посередників транспортних послуг, використовуються підприємства суміжних галузей. Виконання подібної доставки пов'язано з необхідністю кооперації, узгодженої з основної мети і приватним параметрами, або з кооперацією як загальної координаційно-розподільчою функцією і процесом: узгодження наскрізний тарифної ставки, умов, стандартів транспортних засобів, технологій, документообігу тощо.

  Таким чином, можна зробити висновок, що кооперація залежить не тільки від установки, наміри співпрацювати, але і від поведінки, а головне, результатів спільної діяльності.

  Конкуренція на ринку вантажних автотранспортних послуг

  Конкуренція являє собою елемент ринкового механізму, що забезпечує взаємодію всіх учасників ринку вантажних автотранспортних послуг в процесі транспортного обслуговування, а також в сфері застосування капіталу.

  В умовах ринкової економіки конкуренція на цьому ринку неминуче породжується низкою об'єктивних умов, а саме: наявністю безлічі рівноправних його учасників; повної економічної відособленістю кожного учасника ринку; залежністю учасників від ринкової кон'юнктури, що склалася на певний момент часу; протиборством з усіма іншими учасниками ринку за задоволення реального попиту на транспортні та супутні їм послуги.

  Сутність конкуренції, з одного боку, зводиться до того, що вона сприяє витісненню з ринку неефективних учасників, раціонального використання ресурсів, запобігає диктат транспортних підприємств по відношенню до клієнтів. З іншого боку, глибинне коріння конкурентних відносин завжди зводяться до необхідності постійної боротьби за кращі умови існування. А в результаті цієї боротьби є не тільки переможці, а й переможені, тому з конкуренцією прийнято пов'язувати такі негативні сторони її прояви: розорення, нестійкість, диференціація, соціальна несправедливість і т.д.

  З точки зору економічного зростання конкуренція, як стверджував Й. Шумпетер, являє собою суперництво старого з новим: нові продукти, нові технологи, нові джерела забезпечення потреб, новиетіпи организации1.

  1 Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку. М .: Прогрес, 1982. - 55 с.

  На підставі первоісточніков2 виділимо основні функції конкуренції.

  1. Забезпечення націленості учасників ринку вантажних автотранспортних послуг на потреби і потреби їх клієнтів з метою максимізувати прибуток.

  2. Стимулювання зростання ефективності транспортного процесу для забезпечення «виживання» господарюючих суб'єктів транспортного бізнесу.

  3. Диференціація учасників ринку, під якою розуміється штучну перевагу, що забезпечує результативне розвиток ринку за допомогою поліпшення його фізичного середовища, розвитку інтерактивного маркетингу, вдосконалення процесу надання транспортної послуги.

  4. Розподіл ресурсів між галузями народного господарства відповідно до реальним попитом і нормою прибутку.

  5. Ліквідація неконкурентоспроможних учасників ринку за допомогою їх продажу, злиття, перетворення і т.д.

  6. Стимулювання зниження цін і підвищення якості транспортних і супутніх їм послуг відповідно до фази їх життєвого циклу.

  Спираючись на попередні работи3 в даній області, для цілей цього дослідження розробимо класифікацію конкуренції як форми прояву самоорганізації ринкових процесів.

  1. За масштабами розвитку: глобальна, багатонаціональна, національна, межфирменная, внутріфірмова.

  2 Окрепилов В. В. Управління якістю і конкурентоспроможністю. СПб .: СПбГУЕФ, 1997; Спиридонов І. А Міжнародна конкуренція та шляхи підвищення конкурентоспроможності економіки Росії. М .: ИНФРА-М, 1997; Торкановскій Е. П. Внутрифирменное управління злиттями і придбаннями компаній. М .: Ін-т економіки, 1999; та ін.

  3 Держава і галузі інфраструктури в сучасній ринковій економіці. - М .: ІСЕМВ, 2000; Га-лей Е. І. Синергетичний підхід в теорії управ-

  ня соціально-економічними системами. - Казань: Таглімат, 2006; Окрепилов В. В. Управління якістю і конкурентоспроможністю. СПб .: СПбГУЕФ, 1997..

  2. По відношенню до тарифу: цінова, нецінова, прихована.

  3. За дотримання законності: добросовісна та недобросовісна.

  4. За способом задоволення потреб: видова, функціональна.

  З урахуванням розробленої класифікації виділимо найбільш пріоритетні критерії оцінки успішної роботи прямих конкурентів на ринку вантажних автотранспортних послуг: ринкова частка учасника ринку (кількісний показник); досягнення стійкої конкурентної переваги (якісний показник).

  Слід погодитися з Ю. Б. Рубіним4, які відзначає наступне: «Ключові стратегічні установки, складові остов стратегічного конкурентного цільових перевірок полагания компаній, неодмінно відображають наміри даних компаній або усунути конкурентів, або інтегруватися з ними, або цивілізовано розійтися, або здійснити інші дії, зміст яких ми розглянемо нижче. При цьому, зрозуміло, окремі компанії можуть користуватися інструментами зниження витрат і цін, поліпшення якості і розширення асортименту пропонованих продуктів і послуг, ні-Шевою спеціалізації, формувати в собі комплекс лідера і т. П. - але в якості не стратегій конкуренції, а інструментів реалізації тих чи інших стратегій конкурентної поведінки. Наприклад, навряд чи доцільно розглядати конкурентну лідерство в якості саме стратегії конкурентної поведінки - лідерство являє собою один з класичних видів рольового статусу суб'єктів підприємницького бізнесу. Абсолютні і відносні лідери, а також претенденти на лідерство, аутсайдери, а також що не претендують на лідерство учасники масовки представлені на будь-якому типовому ринку товарів і послуг.

  4 Рубін Ю. Б. Конкуренція: впорядковане взаємодія в професійному бізнесі. 2-е изд. М .: МаркетДС, 2006. С. 187.

  Так, відносними лідерами визнаються ті компанії, які виявляють ознаки лідирування в окремих елементах професійного бізнесу (наприклад, в області витрат, цін, технологій, маркетингу, продажів, продажного і післяпродажного сервісу, організації та управління бізнесом, генерування або перехоплення плідних бізнес-ідей та т.п.). Абсолютним лідерам (інша назва даного рольового статусу - чемпіони) вдається досягти успіху в більшості перерахованих елементів бізнесу одночасно ».

  Отже, конкурентна стратегія кожного учасника ринку повинна зводиться до досягнення стійкої конкурентної переваги, а мета - до досягнення обслуговується ринкової частки, достатньої для сталого розвитку. Для реалізації зазначених конкурентної стратегії і цілі запропоновані наступні принципи для учасників ринку вантажних автотранспортних послуг:

  1. Вибір тих ринкових сегментів, в яких конкурентні переваги учасника ринку збігаються з його основними навичками та компетенціями.

  2. Ідентифікація учасником ринку своїх сильних і слабких сторін і порівняння їх з пропозицією конкурентів для виявлення можливостей перетворення недоліків в стійкі переваги.

  3. Аналіз основних правил здійснення конкуренції (освіта тарифів, вибір каналів збуту і т.д.) учасником на ринку з метою виявлення можливостей вигод і збитків в результаті їх дотримання.

  4. Пошук нових технологій транспортного обслуговування з урахуванням розвитку сучасних знань.

  5. Ідентифікація прихованих потреб клієнтів та створення нових продуктів для їх задоволення.

  Залежно від того, яку мету ставить перед собою учасник ринку (збереження або збільшення ринкової частки), йому необхідно вирішити такі завдання.

  1. Дії до початку конкурентної боротьби. Ухвалення рішення про прямування ролі лідера на ринку вантажних автотранспортних послуг. Розробка пропозиції. Формування пакету можливих наслідків участі в конкурентній боротьбі для зіставлення можливих вибір і втрат.

  2. Дії під час конкурентної боротьби. Негайна реакція на дії конкурентів. Акумулювання необхідних ресурсів. Забезпечення гнучкості для прийняття відповідних заходів.

  3. Дії для уникнення конкурентної боротьби. Відмова від участі у відкритому зіткненні з конкурентами. Досягнення поставлених цілей за допомогою обхідних маневрів.

  Час / Мета Дії до початку конкурентної боротьби Дії під час конкурентної боротьби Дії для уникнення конкурентної боротьби

  Збереження, утримання, захист риночнойдолі а) коригування маркетингової стратегії; б) заходи залякування а) імітація; б) винагорода а) злиття; б) придбання; в) таємна змова

  Збільшення риночнойдолі а) освоєння нових областей; б) вихід на нові сегменти; в) формування і розвиток нових каналів; г) використання спеціального тарифоутворення а) оцінка досягнень конкурента; б) технологічний ривок а) нові пропозиції; б) взаємні угоди

  Таблиця 1

  Варіанти ведення конкурентної боротьби на ринку вантажних автотранспортних послуг

  Набір стратегічних варіантів представлений в табл.1 із зазначенням відмінностей стратегій захисту і розширення ринкової частки учасника на ринку вантажних автотранспортних послуг.

  Представлені в таблиці варіанти є ні єдино можливими, ні взаємовиключними, оскільки можуть застосовуватися одночасно. Підкреслимо, що вибір конкретного варіанту залежить не тільки від можливостей учасника ринку вантажних автотранспортних послуг, але також і від намірів і дій конкурентів.

  Таким чином, конкуренція за змістом суперечлива. З одного боку, вона виражає прагнення до економічної свободи, а з іншого - бажання убезпечити кожного учасника ринку від примх конкурентної боротьби. Тому конкуренція як процес самоорганізації на ринку вантажних автотранспортних послуг залишається поза сферою впливу держави, але є потужним інструментом, які забезпечують сталий і результативне ринковий розвиток

  висновок

  На закінчення підкреслимо, що кооперація і конкуренція, будучи рушійними силами взаємодій учасників ринку вантажних автотранспортних, послуг забезпечують його сталий розвиток, але лише кіс-

  венно і слабо управляються державою, що свідчить про необхідність розробки відповідної методології.

  описок літератури

  1. Держава і галузі інфраструктури в сучасній ринковій економіці. - М .: ІСЕМВ, 2000. - 223 с.

  2. Галеева Е. І. Синергетичний підхід в теорії управління соціально-економічними системами. - Казань: Таглімат, 2006. - 123 с.

  3. Матвієнко Д. Ю. Стратегічні альянси в конкурентному взаємодії компаній // Сучасна конкуренція. №6. 2010.

  4. Окрепилов В. В. Управління якістю і конкурентоспроможністю. СПб .: СПбГУЕФ, 1997. - 259 с.

  5. Рубін Ю. Б. Конкуренція: впорядковане взаємодія в професійному бізнесі. 2-е изд. М .: МаркетДС, 2006. С. 226.

  6. Рубін Ю. Б. Стратегії та тактики конкурентної поведінки // Сучасна конкуренція. №3. 2007.

  7. Спиридонов І. А. Міжнародна конкуренція та шляхи підвищення конкурентоспроможності економіки Росії. М .: ИНФРА-М, 1997. - 170 с.

  8. Торкановскій Е. П. Внутрифирменное управління злиттями і придбаннями компаній. М .: Ін-т економіки, 1999. - 124 с.

  9. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку. М .: Прогрес, 1982. - 455 с.

  N. Loginova, PhD (Econ), Associate professor, St. Petersburg State Engineering and Economic University, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  COOPERATION AND COMPETITION AS THE DRIVING FORCE OF INTERACTION BETWEEN PARTICIPANTS IN THE MARKET OF MOTOR FREIGHT SERVICE

  New Deal economic policies of the country objectively requires increased attention in the management of interactions between participants in the market of cargo road transport services. Institutional reforms in the transport industry have formed a new system of management based on the principles of using various forms of ownership and control in the market place. Under these conditions, a clear need to improve the organizational and economic mechanisms for managing interactions between participants in the market of cargo transportation by road. The author carries out theoretical generalizations necessary to highlight the processes that determine the sustainability and effectiveness of market development of road freight services. Keywords: market, cooperation, competition, interaction.


  Ключові слова: ринок / КООПЕРАЦІЯ / конкуренція / взаємодії / market / Cooperation / Competition / Interaction

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити