вивчення впливу мікробіологічних препаратів на конверсію поживних речовин і енергії корму в м'ясну продукцію бичків чорно-рябої породи. застосування мікробіологічних препаратів в годуванні молодняку ​​великої рогатої худоби сприяє збільшенню виробництва яловичини і поліпшенню її якості.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - білоокої А. А.


CONVERSION OF NUTRIENTS OF A FORAGE IN MEAT PRODUCTION AT YOUNG GROWTH OF A HORNED CATTLE AGAINST APPLICATIONS

Studying of influence of microbiological preparations on conversion of nutrients and energy of a forage in meat production of bull-calves of black-motley breed. Application of microbiological preparations in feeding of young growth of a horned cattle promotes increase in manufacture of beef and improvement of its quality.


Область наук:
 • Тваринництво і молочне справа
 • Рік видавництва: 2011
  Журнал: Аграрний вісник Уралу

  Наукова стаття на тему 'Конверсія поживних речовин корму в м'ясну продукцію у молодняку ​​великої рогатої худоби на тлі застосування ЕМ - препаратів'

  Текст наукової роботи на тему «Конверсія поживних речовин корму в м'ясну продукцію у молодняку ​​великої рогатої худоби на тлі застосування ЕМ - препаратів»

  ?біологій It

  КОНВЕРСІЯ поживних речовин корми У м'ясної продукції У МОЛОДНЯКА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ НА ТЛІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕМ - ПРЕПАРАТІВ

  А. А. білоокої,

  кандидат сільськогосподарських наук, доцент ч ^ я ^ з ^ я i-. т ^ ц ^ вул. ^ А ^ ІбемвзЗ

  кафедри ТП і ППШ, Уральська ГАВМ ______________________________________________ e'mail; bel °° kov @ yandex rU

  Ключові слова: мікробіологічний препарат, м'ясна продуктивність, конверсія, протеїн, годування, витрати. Keywords: a microbiological preparation, meat efficiency, conversion, a protein, feeding, expenses.

  В даний час потреба росіян в м'ясі вітчизняного виробництва задовольняється лише на 64%, решта припадає на імпортні поставки. Внаслідок зменшення загального поголів'я великої рогатої худоби виробництво яловичини на душу населення знизилося з 29 до 13 кг на рік.

  Представляється можливим збільшити виробництво яловичини за рахунок підвищення інтенсивності росту молодняка, яка зараз досить низька (в середньому близько 420 г), і вирощування його до важких вагових кондицій, але повністю задовольнити потреби населення в яловичині за рахунок молочного стада вже неможливо. Вихід із становища один - розвиток м'ясного скотарства і підвищення продуктивності худоби [2].

  При цьому годування в тваринництві - головний фактор, який впливає на рівень продуктивності і ефективність використання поживних речовин [1].

  В останні роки в практиці годівлі сільськогосподарських тварин все більше застосування знаходять мікробіологічні препарати. Ведуться розробки по застосуванню бактеріальних препаратів в якості кормових добавок з метою активізації процесів травлення, поліпшення перевариваемости і засвоюваності корму, стимуляції продуктивності.

  Мета і методика досліджень.

  Основною метою даної роботи було вивчити вплив різних доз мікробіологічних препаратів на конверсію поживних речовин корму в м'ясну продукцію бичків чорно-рябої породи.

  Виходячи з вище викладеного, для проведення експерименту нами були взяті 2 мікробіологічних препарату: Байкал ЕМ 1 і ЕМ-Курунга. Ці препарати не містять генетично змінених мікроорганізмів, вони представляють собою симбіотичні комплекси корисних мікроорганізмів, які є в природному середовищі нашої планети.

  Для досягнення поставленої мети нами було проведено науково-господарський досвід на базі ФГУП «Троїцьке» Троїцького району Челябінської області. Були сформовані 7 груп телят-аналогів у віці 6 міс. по 10 голів у кожній. Бикам 1, 2 і 3 груп додатково до складу раціону вводили препарат Байкал ЕМ 1 в дозі відповідно 15, 30 і 45 мл на одну голову на добу. Тваринам 4, 5 і 6 груп задавали препарат ЕМ-Курунга в дозі відповідно 250, 500 і 1000 мл на одну голову на добу. Сьома група була контрольною, вона отримувала основний раціон, прийнятий в господарстві.

  Результати досліджень.

  При досягненні віку 15 міс. був проведений контрольний забій молодняку ​​(по 3 голови з кожної групи).

  За результатами контрольного забою, морфологічного складу туш і хімічного аналізу середньої проби м'якоті туш був встановлений валовий вихід основних поживних речовин і визначена трансформація протеїну і енергії корму в м'ясну продукцію (отримані результати представлені в табл. 1).

  Таблиця 1

  Конверсія протеїну та енергії корму в харчовий білок та енергію їстівної частини туші

  Група

  Показник 1 2 3 4 5 6 7

  Синтезовано в їстівних дріботячи тіла, кг

  Білка 23,21 30,51 25,24 26,13 30,56 29,43 22,93

  Жиру 17,86 23,32 18,59 20,02 23,31 22,04 16,93

  Вихід на 1 кг живої маси, г

  Білка 70,30 75,33 71,77 72,24 76,92 76,11 72,04

  Жиру 54,12 57,58 52,86 55,35 58,67 57,00 53,19

  Енергії, МДж 3,83 4,05 3,78 3,89 4,13 4,04 3,80

  Витрачено на 1 кг приросту живої маси

  Протеїну корму, г 1233 812 1027 984 787 876 1270

  Енергії корму, МДж 121,2 80,1 100,8 97,0 77,6 86,4 125,2

  Коефіцієнт конверсії протеїну корму,% 5,7 9,3 7,0 7,3 9,8 8,7 5,7

  Коефіцієнт конверсії енергії корму,% 3,2 5,1 3,8 4,0 5,3 4,7 3,0

  Таблиця 2

  Економічна ефективність вирощування бичків

  показник Група

  1 2 3 4 5 6 7

  Знімна жива маса, кг 295,2 358,8 319,1 325,8 364,4 344,5 295,7

  Абсолютний приріст, кг 113,5 171,2 136,2 141,5 176,4 158,1 111,5

  Собівартість 1 ц приросту, руб 3713,7 2566,6 3366,4 2846,6 2287,4 2664,2 3660,1

  Прибуток, руб 1006,0 3481,2 1680,2 2481,0 4079,4 3218,6 1111,0

  www.m-avu. narod. ru

  7

  Біологія It

  При розрахунку виходу основних поживних речовин встановлено, що формування м'язової тканини у тварин йшло, в основному, за рахунок відкладення білка і в меншій мірі жиру.

  У тілі молодняку ​​контрольної групи містилося

  22.93 кг білка, тоді як в дослідних групах білка відклалося більше - від 23,21 до 30,56 кг. За відкладенню жиру відзначалася така ж закономірність: в контролі -

  16.93 кг, а в досвідчених - від 17,86 до 23,32 кг. Причому кращі результати були відзначені у 2-й і 5-й групах. По виходу білка на 1 кг живої маси була відзначена така ж закономірність, найвищі результати були у 2-й - 75,33 г і 5-й групах - 76,92 г.

  Як видно з таблиці, тварини дослідних груп, які отримували мікробіологічні препарати, витрачали на 1 кг приросту живої маси менше протеїну корму, ніж в контролі. Так, в 7 групі витрати склали 1270,0 г, тоді як в дослідних групах на 3,0-38,0% менше в залежності від виду та дози препарату.

  При розрахунку величини конверсії протеїну корму в харчовий білок їстівних частин м'ясної продукції у піддослідних тварин встановлено, що найбільш високою вона була в 5 групі - 9,8%, а найменшою в 1 і 7 групах - 5,7%, різниця між ними склала 4 , 1 пункту. За конверсії обмінної енергії тенденція була така ж, найбільший коефіцієнт був в 5 групі - 5,3%, а найменший у однолітків 7 групи - 3,0%.

  Було проведено розрахунок економічної ефективності проведених досліджень (табл. 2).

  Як видно з таблиці, найбільшу знімну живу масу мали бички 5 дослідної групи (364,4 кг), що на 18,9% більше, ніж в контролі. Другими за цим показником були тварини 2-ї групи, їх жива маса склала - 358,8 кг, що на 17,8% більше, ніж у контрольній групі. Найбільший абсолютний приріст живої маси за період досліджень був також в 5 і 2 групах - 176,4 і 171,2 кг відповідно, тоді як в контрольній групі 111,5 кг.

  Собівартість 1 ц приросту живої маси також була нижче в дослідних групах, за винятком 1-ї групи. Як наслідок, вище була прибуток від реалізації 1 голови в дослідних групах. Причому найбільший прибуток отримали від бичків 5-ї групи - 4079,4 руб., Що на 2968,4 руб. більше, ніж в контролі. У групах, де застосовували препарат Байкал ЕМ 1, кращими виявилися тварини 2-ї групи, прибуток тут становить 3481,2 руб., Що більше, ніж в контролі, на 2370,2 руб.

  висновки.

  Використання ЕМ-препаратів при вирощуванні молодняку ​​великої рогатої худоби на протязі всього періоду дорощування і відгодівлі ефективно. При цьому потрібно зазначити, що використовувати препарати найбільш доцільно в наступній дозуванні: Байкал ЕМ 1 - 30 мл / сут., ЕМ-Курунга - 500 мл / сут. Це дозволить прискорити їх зростання і розвиток, поліпшити використання поживних речовин корму. Це, в свою чергу, дозволить отримати більшу кількість м'яса високої якості, а також збільшити прибуток від його реалізації.

  література

  1. Арзуманян Е. А. Зростання, розвиток і деякі інтер'єрні показники помісних телиць // Вісті Тімірязевськой СХА. 1984. № 3. С. 145-151.

  2. Калашников В., Амерханов Х., Левахін В. М'ясне скотарство: стан, проблеми та перспективи розвитку // Молочне і м'ясне скотарство. 2010. № 61. С. 2-5.

  ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ імунологічні ПОКАЗНИКІВ СИРОВАТКИ КРОВІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН В період вагітності

  Л. І. Дроздова,

  доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри анатомії і гістології,

  Н. В. АРХИПЕНКО, аспірант, Уральська ГСХА,

  О. Н. КАСЬЯНОВА, кандидат медичних наук,

  Л. І. тимін,

  здобувач, науковий співробітник філії ФБУ «33 ЦНІІІ Міноборони РФ»

  Ключові слова: імунні комплекси, антітелообразующіе клітини, циркулюючі імунні комплекси, мати-плід, морські свинки.

  Keywords: immune complexes, antibodyforming cells, circulating immune complexes (CIC), mother-fetus, guinea-pig-

  620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Лібкнехга, д. 42;

  тел. 8 (343) 371-47-33; 620048, г. Екатеринбург, ул. Зоряна, д. 1;

  тел. 8 (343) 256-00-88

  Під час вагітності в організмі тварини виникає нова функціональна система мати-пла-центи-плід, що обумовлює цілий ряд змін. Ці зміни стосуються всіх органів і систем материнського організму. Вони спрямовані на забезпечення оптимальних умов для розвитку плода, сприятливого

  8

  перебігу вагітності та успішного її завершення. Що відбуваються під час вагітності самки тваринного морфологічні та функціональні зміни імунної системи спрямовані переважно на створення умов для імплантації зародка, зростання і дозрівання плаценти, органогенезу плода, надалі -

  www. m-avu. narod. т


  Ключові слова: МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ ПРЕПАРАТ / М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ / КОНВЕРСІЯ / ПРОТЕЇН / ГОДУВАННЯ / ВИТРАТИ / A MICROBIOLOGICAL PREPARATION / MEAT EFFICIENCY / CONVERSION / A PROTEIN / FEEDING / EXPENSES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити