контроль у фігурному катанні дозволяє отримати об'єктивну інформацію про хід навчально-тренувального процесу, дозволяє уточнити сильні і слабкі сторони підготовленості спортсменів, вносити необхідні корективи в програму їх підготовки. Дослідження проводилося в рамках педагогічного експерименту науково-дослідницької роботи з використанням розробленого тренажера для фігуристів і сформованого комплексу спеціальних вправ з метою розвитку координаційних здібностей і вестибулярної стійкості фігуристів на етапі спортивного вдосконалення. Техніка виконання рухів оцінювалася за допомогою оптико-електронного та динамометричного апаратно-програмного комплексу «Qualisys» з програмним забезпеченням «Qualisys Track Manager (QTM)» і «Visual 3D» (C-Motion) на основі створення тривимірної моделі рухомого людського тіла з проведенням математичного аналізу основних аспектів руху.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Черепанова Ірина Олегівна, Тихомиров Олександр Костянтинович, Грошев Андрій Михайлович, Дунаєв Костянтин Степанович


Technical training control over the figure skaters at the age of 10-11 at the stage of sports specialization

Control in figure skating allows you to get objective information about the course of the training process, allows you to clarify the strengths and weaknesses of the preparedness of athletes, to make the necessary adjustments to their training program. The study was conducted in the framework of the pedagogical experiment of the research work with the use of the developed training tool for figure skaters and formed complex of the special exercises with the aim of developing the coordination abilities and vestibular stability of the skaters on the stage of sports perfection. The technique of performing movements was evaluated by using optoelectronic and dynamometric hardware and software complex "Qualisys" with software "Qualisys Track Manager (QTM)" and "Visual 3D" (C-Motion) based on the creation of three-dimensional model of the moving human body with mathematical analysis of the main aspects of movements.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'КОНТРОЛЬ ЗА технічно підготовлених фігурист 10-11 РОКІВ НА ЕТАПІ СПОРТИВНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ'

  Текст наукової роботи на тему «КОНТРОЛЬ ЗА технічно підготовлених фігурист 10-11 РОКІВ НА ЕТАПІ СПОРТИВНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ»

  ?5. Макарідін, Д.Н. Модельні характеристики найсильніших спортсменів в карате (WKF) в зв'язку з проблемою спортивного відбору / Д.М. Макарідін // Теорія і практика фізичної культури. - 2006. - № 7. - С. 36-38.

  6. Поліщук, Д.А. Теоретико-методичні аспекти вдосконалення процесу підготовки спортсменів високої кваліфікації на основі використання моделей структури змагальної діяльності та підготовленості: на матеріалі велосипедного спорту: дис. ... д-ра пед. наук / Поліщук Д.А. - Варшава, 1999. - 435 с.

  7. Шульгіна, В.М. Особливості адаптації кардіореспіраторної системи і стан біоенергетики організму спортсменів ВМХ високої кваліфікації при навантаженнях в різних зонах потужності / В.М. Шульгіна, І.М. Макарова // Омський науковий вісник. - 2009. - № 6 (82). -З. 165-169.

  REFERENCES

  1. Azimov, A. M. and Nuryshov, D.E. (2011), "System control using modeling methods in the training process of martial art", Sports Science Bulletin, No. 6, рр. 63-64.

  2. Bomin, V.A., Rakotsa, A.I. and Lebedinsky, VYu. (2011), "Control of the functional state in the training process using the telemetric system", Theory and Practice of Physical Culture, No. 6, рр. 78-80.

  3. Brel, Yu.I., Budko, L.A. and Lyzikov, A.N. (2018), "Indicators ofbody composition and aerobic and anaerobic performance of athletes depending on sports performance", Specific and non-specific adaptation mechanisms for stress and physical activity, proceedings of the 3th Republic Scientific-practical Internet Conferences, available at: http: //hdl.handle.net/GomSMU/4778 (accessed 22 May 2019).

  4. Vdovina, N.N. (2007), "Pedagogical technology of speed-strength training management of hurdler", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 28, No. 6, РP. 20-23.

  5. Makaridin, D. N. (2006), "Model characteristics of the strongest athletes in karate (WKF) in connection with the problem of sports selection", Theory and Practice of Physical Culture, No. 7, рр. 36-38.

  6. Polishchuk, D.A. (1999), Theoretical and methodological aspects of improving the process of training highly qualified athletes based on the use of models of the structure of competitive activity and fitness оп the material of cрнінyclin, dissertation, University of Warsaw, Warsaw, PL.

  7. Shulgina, VM and Makarova, IM (2009), "Features of the adaptation of the cardiorespiratory system and the state of bioenergetics of the organism of highly qualified athletes of the BMX under loads in various power zones", Omsk Scientific Bulletin, No . 6 (82), рр. 165-169.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 23.05.2019

  УДК 796.912

  КОНТРОЛЬ ЗА технічно підготовлених фігурист 10-11 РОКІВ НА ЕТАПІ СПОРТИВНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

  Ірина Олегівна Черепанова, аспірант, Олександр Костянтинович Тихомиров, доктор педагогічних наук, професор, Московська державна академія фізичної культури, Малаховка; Андрій Михайлович Грошев, кандидат педагогічних наук, доцент, Московський авіаційний інститут (МАІ), «Стріла», Жуковський; Костянтин Степанович Дунаєв, доктор педагогічних наук, професор, Московська державна академія фізичної культури, Малаховка

  анотація

  Контроль в фігурному катанні дозволяє отримати об'єктивну інформацію про хід навчально-тренувального процесу, дозволяє уточнити сильні і слабкі сторони підготовленості спортсменів, вносити необхідні корективи в програму їх підготовки. Дослідження проводилося в рамках педагогічного експерименту науково-дослідницької роботи з використанням розробленого тренажера для фігуристів і сформованого комплексу спеціальних вправ з метою розвитку координаційних здібностей і вестибулярної стійкості фігуристів на етапі спортивного вдосконалення. Техніка виконання рухів оцінювалася за допомогою оптико-електронного та динамометричного апаратно-програмного комплексу «Qualisys» з програмним забезпеченням «Qualisys Track Manager (QTM)» і «Visual 3D»

  (C-Motion) на основі створення тривимірної моделі рухомого людського тіла з проведенням математичного аналізу основних аспектів руху.

  Ключові слова: контроль, технічна підготовленість, фігуристи, програма підготовки, тренажер для фігуристів, апаратно-програмний комплекс «Qualisys».

  TECHNICAL TRAINING CONTROL OVER THE FIGURE SKATERS AT THE AGE

  OF 10-11 AT THE STAGE OF SPORTS SPECIALIZATION Irina Olegovna Cherepanova, the post-graduate student, Alexander Konstantinovich Tikho-mirov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Moscow State Academy of Physical Culture, Malakhovka; Andrey Mikhaylovich Groshev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Moscow aviation Institute (MAI), "Strela", Zhukovsky; Konstantin Stepanovich Dunaev, the doctor of pedagogical sciences, professor, Moscow state Academy of physical culture, Malakhovka

  Annotation

  Control in figure skating allows you to get objective information about the course of the training process, allows you to clarify the strengths and weaknesses of the preparedness of athletes, to make the necessary adjustments to their training program. The study was conducted in the framework of the pedagogical experiment of the research work with the use of the developed training tool for figure skaters and formed complex of the special exercises with the aim of developing the coordination abilities and vestibular stability of the skaters on the stage of sports perfection. The technique of performing movements was evaluated by using optoelectronic and dynamometric hardware and software complex "Qualisys" with software "Qualisys Track Manager (QTM)" and "Visual 3D" (C-Motion) based on the creation of three-dimensional model of the moving human body with mathematical analysis of the main aspects of movements.

  Keywords: control, technical readiness, skaters, training, training tool for figure skaters, hardwaresoftware system "Qualisys".

  ВСТУП

  Система спортивної підготовки являє собою складну сукупність специфічних структурних показників трьох підсистем - змагань і змагальної діяльності, спортивного тренування, і позатренувальних і позазмагальних факторів. При цьому кожен компонент структурних утворень має своє специфічне функціональне призначення, яке орієнтоване на досягнення кінцевої мети - високого спортивного результату. Метою будь-якої діяльності людини, пов'язаної з управлінням, є досягнення бажаного стану керованих об'єктів. Чим більш повно і точно знання цього стану, тим ефективніше управління. У людини адаптація виступає як властивість організму, яке забезпечується автоматизованими системами. У кожній з них можна виділити кілька рівнів адаптації - від субклітинного до органного. Кінцевий ефект адаптації, що полягає в підвищенні стійкості системи до факторів зовнішнього середовища, зберігається на кожному з рівнів. Виділяючи відповідно до феноменологічної картиною і механізмами розвитку терміновий і довготривалий види адаптації, вважають, що адаптаційний процес пов'язаний як з перебудовою окремих сторін діяльності, так і з формуванням нової функціональної системи. Ця система, в якій закладено пристосувальний ефект, адекватна вимогам конкретних умов. Вона грунтується на окремих елементах раніше сформованої структури, нездатної вже ефективно працювати в нових умовах. Сама функціональна система виступає як складний фізіологічний механізм, сутнісним змістом якого є отримання корисного пристосувального результату. Для багаторічної спортивної тренування характерно постійне функціональне і морфофункциональное вдосконалення організму.

  Найбільш доступний метод контролю за технічною підготовленістю фігуристів - візуальний. Він проводиться або при безпосередньому спостереженні за руховими діями фігуристів, або шляхом перегляду відеозапису. В умовах тренування

  доцільно в ряді випадків доповнювати дані візуального спостереження вимірами довжини і кривизни слідів на льоду. У тих випадках, коли є відповідна можливість, доцільно проводити інструментальний контроль за технічною підготовленістю фігуристів. Він дозволяє зареєструвати ті чи інші кінематичні (просторові, тимчасові, просторово-часові) і динамічні характеристики тіла фігуриста і його рухів. На основі інструментального контролю ефективніше виявити ті помилки і причини порушень техніки рухових дій фігуристів, які неможливо визначити при візуальному контролі.

  ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Технічна підготовленість оцінювалася тестуваннями, проведеними на льоду. Оцінка техніки виконання рухів на основі створення тривимірної моделі рухомого людського тіла з проведенням математичного аналізу основних аспектів руху проводилася за допомогою оптико-електронного та динамометричного апаратно-програмного комплексу «РіаІБуБ», в експерименті взяли участь фігуристи 10-11 років контрольної та експериментальної груп.

  Дослідження проводилося в рамках педагогічного експерименту науково-дослідницької роботи з використанням розробленого тренажера для фігуристів і сформованого комплексу спеціальних вправ з метою розвитку координаційних здібностей і вестибулярної стійкості фігуристів на етапі спортивного вдосконалення.

  Таблиця 1 - Комплекс вправ для підвищення координаційної підготовленості фігуристів на етапі спортивної спеціалізації _

  № п / п Вправа Час виконання Методичні вказівки

  1. Відштовхування від борта і прокат в положенні наїзду на стрибок 7 хвилин Дотримання позиції корпусу, плечового пояса, рук і вільної ноги

  2. Біг на полупальцах (на зубчиках) вперед і назад 6 хвилин Підбирати таз, що не розгортати коліна, наступати зверху без прокату, тазовими кістками вперед, часті дрібні кроки, не дивитися вниз

  3. Стрибки з поворотом навколо своєї осі на 180 гр. на полупальцах (зубчиках) за годинниковою і проти годинникової стрілки 6 хвилин Працювати плечима і спиною, перед поштовхом йде полуприсед, що не відводити назад таз, працювати руками

  4. Дуги вперед / назад назовні / всередину з поворотом верхньої частини тіла 6 хвилин Збільшення амплітуди повороту верхньої частини тіла

  5. Дуги назад назовні з поворотом верхньої частини тіла (з ісп. Гімнастичної палиці) 10 хвилин Збільшення амплітуди повороту верхньої частини тіла (з ісп. Гімнастичної палиці)

  6. Комбінація валлеев 6 хвилин Виконання енергійного обертального руху верхньою частиною тіла, підбирати таз, доталкі-тися до зубця

  7. Комбінація ластівка-вихід у вертикальне положення 8 хвилин З положення ластівка різко випрямити тулуб до вертикального положення. Стежити, щоб вільна нога постійно перебувала на одній лінії з тулубом

  8. Комбінація ластівка-вихід у вертикальне положення (на зігнутою опорної нозі) 11 хвилин Те ж на зігнутою опорної нозі

  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

  Важливу роль в характеристиці майстерності фігуриста відіграє те, яка кількість рухових дій може виконати спортсмен на тренувальних заняттях, його функціональна підготовленість, де одну з основних ролей грають координаційні здібності [2, 3]. Фігурист, що опанувала великим числом дій, має велику можливість утворювати нові, все ускладнюються форми рухів в технічній підготовці і її реалізації на змаганнях.

  При контролі за освоєнням техніки виділяють два шляхи. Перший з них пов'язаний з визначенням стабільності техніки. В цьому випадку фігуристи, в необхідній мірі освоїли будь-які стрибки, або обертальні елементи, виконують їх в стандартних умовах при відсутності яких би то ні було збивають впливів. Стабільність техніки тут характеризується малої варіативністю спортивного результату і найважливіших характеристик руху. Другий шлях контролю за освоєнням рухів - це визначення стійкості техніки. Вона обумовлена ​​тієї чи іншої величиною зміни ефективності техніки [1].

  В ході педагогічного експерименту було проведено тестування фігуристів експериментальної і контрольної групи. Тестування проводилося на підставі виконання стрибкових і обертальних елементів для даного віку і рівня підготовленості. Результати тестування представлені в таблиці 2.

  Таблиця 2 - Результати тестування спортивно-технічної майстерності фігуристів тренувальної групи етапу спортивної спеціалізаціі_

  Executed Elements Base Value Експериментальна група Контрольна група

  грудень 2018 р травень 2018 р Р грудень 2018 р травень 2018 р.н.

  3 Lz 6.0 5,27 ± 0,02 5,92 ± 0,03 р <0,05 5,16 ± 0,06 5,26 ± 0,07 р>0,05

  FSSp4 3.0 2,56 ± 0,04 3,25 ± 0,06 р <0,05 2,38 ± 0,02 2,83 ± 0,03 р <0,05

  3S 4.4 4,45 ± 0,03 4,98 ± 0,06 р <0,05 4,16 ± 0,04 4,33 ± 0,08 p>0,05

  CiSt4 3.9 3,26 ± 0,05 4,64 ± 0,06 р <0,05 3,22 ± 0,04 3,58 ± 0,04 р <0,05

  2A 3.3 2,64 ± 0,04 3,62 ± 0,04 р <0,05 2,41 ± 0,08 3,25 ± 0,11 р <0,05

  CCoSp4 3.5 3,16 ± 0,02 3,89 ± 0,04 р <0,05 2,66 ± 0,04 3,21 ± 0,08 р <0,05

  Total elm. score: * - - -

  * - з урахуванням бальної вартості елементів за правилами 18і на сезону 2018 - 2019 роки.

  Виходячи з даних отриманих в результаті тестування фігуристів експериментальної і контрольної груп було виявлено, що:

  - в елементі 3 в експериментальній групі показники збільшилися на 0,65 бала, при р <0,05, в контрольній групі результати зросли на 0,10 бала, при р>0,05;

  - в елементі Б88р4 приріст показників склав 0,69 бала в експериментальній групі, при р <0,05, і 0,45 бала, при р <0,05 в контрольній групі;

  - в елементі 38 в експериментальній групі показники зросли на 0,53 бала, при р <0,05, і на 0,17 в контрольній, при р>0,05;

  - при тестуванні елемента 01814 в експериментальній групі приріст результатів склав 1,38 бала, при р <0,05, в контрольній - 0,36 бала, при р<0,05;

  - при тестуванні стрибкового елемента 2А в експериментальній групі показники покращилися на 0,98 бала, при р <0,05, в контрольній групі на 0,84 бала, при р <0,05;

  - в елементі ССо8р4 показники покращилися на 0,73 бала в експериментальній групі, при р <0,05, і на 0,55 бала в контрольній групі, при р <0,05.

  ВИСНОВКИ

  1. Важлива роль при контролі технічної підготовленості в фігурному катанні відводиться вибору найбільш доцільних тренувальних засобів. При їх підборі враховують координаційну складність рухових дій, ступінь подібності тренувального і змагального вправ, спрямованість і міру впливу тренувального вправи.

  2. В ході дослідження проведеного в рамках педагогічного експерименту науково-дослідницької роботи з використанням розробленого тренажера для фігуристів і сформованого комплексу спеціальних вправ з метою розвитку координаційних здібностей і вестибулярної стійкості фігуристів на етапі спортивного вдосконалення вдалося виявити приріст даних показників технічної підготовленості фігуристів.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Тихомиров, А.К. Проблема інтегративного контролю в спорті: монографія / А.К. Тихомиров; Мос. держ. акад. фіз. культури. - М.: [б.и.], 2005. - 371 с.

  2. Черепанова, І.О. Питання фізичної підготовки у юних фігуристів в річному циклі тренування / І.О. Черепанова, І.В. Осадченко // Середня професійна і вища освіта в сфері фізичної культури і спорту: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали Всеросійської науково-практичної конференції. - Челябінськ, 2018. - С. 233-236.

  3. Черепанова, І.О. Показники розвитку координаційних здібностей у юних фігуристів в річному циклі тренування / І.О. Черепанова // Теорія і практика сучасних гуманітарних і природничих наук: збірник наукових статей щорічної міжрегіональної науково-практичної конференції / Камчатський державний університет імені Вітуса Берінга. -Петропавловск-Камчатський, 2018. - С. 150-153.

  REFFERENCES

  1. Tikhomirov, A.K. (2005), Problem of integrated control in sport, Moscow.

  2. Cherepanova, I.O. and Osadchenko, I.V. (2018), "Questions of physical training of young skaters in the annual cycle of training", Secondary vocational and higher education in the field of physical culture and sports: current state and prospects of development, materials of the all-Russian scientific and practical conference, Chelyabinsk, pp. 233-236.

  3. Cherepanova, I.O. (2018), "Indicators of development of coordination abilities of young figure skaters in the annual cycle of training", Theory and practice of modern Humanities and natural Sciences, collection of scientific articles of the annual interregional scientific-practical conference, Vitus Bering Kamchatka State University, Petropavlovsk on Kamchatka, pp. 150-153.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 30.05.2019

  УДК 796.42

  ІНТЕГРАЦІЯ РУХОВИХ ЗАВДАНЬ І ДОДАТКОВИХ ергогенический ЗАСОБІВ У ТРЕНУВАННІ легкоатлетів

  Володимир Васильович Чёмов, доктор педагогічних наук, професор, Волгоградська державна академія фізичної культури; Олександр Валерійович Масленников, кандидат педагогічних наук, доцент, Дмитро Сергійович Зайко, кандидат педагогічних наук, доцент, Ігор Вікторович Дмитрієв, кандидат педагогічних наук, доцент, Національний державний університет фізичної культури, спорту і здоров'я імені П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург ( НГУім. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург)

  анотація

  Представлений матеріал відображає основні результати багаторічних досліджень з проблеми застосування комплексу ергогенический коштів в процесі підготовки спортсменів, що спеціалізуються в різних легкоатлетичних дисциплінах. Розробка дослідної технології передбачала застосування в якості ергогенический коштів регламентованих режимів дихання (збільшене аеродинамічний опір диханню і гиповентиляцию легких за рахунок регламентованих затримок дихання). Експериментальні тренувальні програми реалізовувалися на наступному контингенті легкоатлетів: бігуни на середні дистанції, стрибуни у висоту, спринтери. В результаті досліджень встановлено, що застосування технології інтеграції ергогенический і традиційних засобів підготовки дозволяє підвищити ефективність тренувального процесу у представників досліджуваних легкоатлетичних дисциплін.

  Ключові слова: спортивна підготовка, тренування легкоатлетів, фізичні вправи, ергогенический кошти.


  Ключові слова: КОНТРОЛЬ /ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКУ /фігурист /ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ /ТРЕНАЖЕР ДЛЯ фігурист /АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС "QUALISYS" /CONTROL /TECHNICAL READINESS /SKATERS /TRAINING /TRAINING TOOL FOR FIGURE SKATERS /HARDWARE-SOFTWARE SYSTEM "QUALISYS"

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити