Представлені результати аналізу зміни стану компресора двигуна ТВ3-117 від часу напрацювання і кутів установки його направляючого апарату. Запропоновано методику розпізнавання технічного стану компресора по комплексному термогазодинамічних параметру коефіцієнту запасу газодинамічної стійкості, із застосуванням методу малих відхилень. Отримано результати газовочних випробувань газотурбінного двигуна, з номінальною і «погіршеної» характеристикою компресора за пропонованою методикою.

Анотація наукової статті з механіки і машинобудування, автор наукової роботи - Потапов Вячеслав Олександрович, Санько Андрій Анатолійович, Шейніков Олексій Олексійович


Control of the technical condition of the compressor of the TV3-117 gas turbine engine to change the reserve of its gas-dynamic stability

The article presents the results of the analysis of changes in the state of the compressor of the TV3-117 engine from the time of operation and the angles of installation of its guide apparatus. The proposed method of recognition of technical condition of the compressor is a complex thermodynamic parameter the ratio of the stock of gas-dynamic stability using the method of small deviations. The results of gas tests of the gas turbine engine, with the nominal and "degraded" characteristics of the compressor according to the proposed method.


Область наук:
 • Механіка і машинобудування
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Вісник Уфимського державного авіаційного технічного університету

  Наукова стаття на тему 'КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КОМПРЕСОРА газотурбінних двигунів ТВ3-117 ПО ЗМІНИ ЗАПАСУ ЙОГО газодинамічних СТІЙКОСТІ'

  Текст наукової роботи на тему «КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КОМПРЕСОРА газотурбінних двигунів ТВ3-117 ПО ЗМІНИ ЗАПАСУ ЙОГО газодинамічних СТІЙКОСТІ»

  ?ISSN 1992-6502 (Print) _

  2019. Т. 23, № 3 (85). С. 88-95

  вісник УГАТУ

  ISSN 2225-2789 (Online) http://journal.ugatu.ac.org.ua

  УДК 629.7

  Контроль технічного стану компресора газотурбінного двигуна ТВ3-117

  зі зміни запасу його газодинамической стійкості

  12 3

  в. а. Потапов, а. а. Санько, а. а. Шейніков

  1Ро1арБ1агк@Ста1!.ги, 2т1п.777.144@таИ.ги, 3ИоЬаЮ97@уа^ех.ги

  1 2 УО «Білоруська державна академія авіації» (БГАА) 3 УО «Військова академія Республіки Білорусь» (Варба)

  Надійшла до редакції 14.08.2019

  Анотація. Представлені результати аналізу зміни стану компресора двигуна ТВ3-117 від часу напрацювання і кутів установки його направляючого апарату. Запропоновано методику розпізнавання технічного стану компресора по комплексному термогазодинамічних параметру - коефіцієнту запасу газодинамічної стійкості, із застосуванням методу малих відхилень. Отримано результати газовочних випробувань газотурбінного двигуна, з номінальною і «погіршеної» характеристикою компресора за пропонованою методикою.

  Ключові слова: параметри газотурбінного двигуна; запас газодинамічної стійкості; характеристика направляючого апарату компресора; помпаж.

  ВСТУП

  Важливим пріоритетним напрямом в області підвищення безпеки польотів авіаційної техніки (ЛТ) є вдосконалення як структури експлуатаційно-технічної діагностики, так і процесів, спрямованих на ефективність раннього виявлення предотказних станів високонавантажених елементів літальних апаратів (ЛЛ).

  Основні методи діагностики, які застосовуються сьогодні в експлуатації авіаційних двигунів (АД), мають високу інформативність (табл. 1), проте їх застосування вимагає великих трудовитрат і в більшості випадків не дає можливість комплексної оцінки технічного стану АТ в межрегламентний період через відсутність вбудованих систем діагностики та контролю [1]. До таких двигунів відноситься газотурбінний двигун (ГТД) ТВ3-117, застосовуваний на вертольотах Мі-8,

  Мі-24, ресурсні можливості яких в основному визначаються припустимим абразивним зносом лопаток і ущільнювач-них верств компресора [2]. В процесі експлуатації відбувається зміни характеристики компресора, що в кінцевому підсумку призводить до нестійкої роботи двигуна (помпажу).

  Таблиця 1

  Ієрархічна структура і експертна оцінка інформативності основних методів діагностики АТ

  № Методи діагностики ВМД (max - 10 бал.)

  Неруйнівний контроль

  (Основні методи)

  1 Тепловізійний 9,5

  2 Трібомоніторінг 8,5

  3 Ендоскопія 8,0

  4 Віброакустичний 7,5

  аналітичні

  6 Класифікаційні 7,0

  7 Статистичних рішень 6,0

  8 Прогностичні 5,5

  Порушення стійкої роботи АТ, званої втратою газодинамической стійкості (ДДУ) двигуна, є одним з найбільш небезпечних його відмов. Тому в експлуатації робота на режимах, де робоча точка на характеристиці компресора АТ розташовується поблизу кордону стійкості, тобто де запас стійкості малий, недопустима (рис. 1).

  Мал. 1. Характеристики компресора з нормальною і погіршеної проточною частиною АТ

  Зсув характеристики (рис. 1) може бути викликано рядом факторів, серед яких знос поверхонь проточної частини, пошкодження ущільнень, ерозія, забруднення, обмерзання деталей проточної частини і ін. [2].

  Оптимальним шляхом вирішення даної проблеми є вдосконалення засобів і методів контролю технічного стану компресора двигуна ТВ3-117.

  ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

  Аналіз параметрів, що характеризують технічний стан АТ, показав, що для його діагностування все частіше використовуються так звані комплексні параметри, які в аналітичній формі пов'язують між собою кілька функціональних параметрів і тим самим найбільш повно відображають робочі процеси, що відбуваються в двигуні. Дослідження АТ із застосуванням методу малих відхилень показали, що з усіх параметрів, що характеризують технічний стан компресора, найбільш інформативним і достовірний-

  вим параметром є коефіцієнт запасу газодинамічної стійкості (КЗГДУ) ДКУ [4].

  Відомі методи визначення запасу ДДУ грунтуються на вимірі ступеня підвищення тиску за компресором і визначення наведеного витрати повітря через компресор [3]. Коефіцієнт запасу ДДУ визначається за формулою:

  ДКУ =

  ^ В.пр г

  ^ К.раб \ ^ в.пр раб /

  -1

  раб.р

  * 100% ,

  (1)

  де л "кра6 і СВПР РА6 - ступінь підвищення тиску і приведена витрата в робочій точці л" кг; СВПР г - ступінь підвищення тиску і приведена витрата на кордоні стійкості відповідно.

  Результати досліджень в області зміни стану компресора ТВ3-117 від часу напрацювання в умовах запиленої атмосфери показали [5], що зі збільшенням інтенсивності зносу пера лопаток відбувається зміщення всієї сітки характеристики компресора (рис. 2), ступінь стиснення в компресорі, і його ККД зменшується . Також межа стійкої роботи знижується, тим самим зменшуючи ДКУ (табл. 2) [6].

  Мал. 2. Залежність напірної характеристики компресора від часу напрацювання в умовах запиленої атмосфери

  Відомо, що зниження запасу ДДУ компресора на 15% викликає появу стійкого зриву (помпажа) при стендовій випробуванні двигунів сімейства ТВ3-117 [6].

  Таблиця 2

  Запас газодинамической стійкості компресора при різній напрацювання в умовах запиленої атмосфери

  Час напрацювання ППР = 95% ППР = 98% ППР = 100%

  0 год 25,25% 22,14% 20,58%

  200 ч 21,30% 18,32% 16,52%

  400 ч 17,35% 14,51% 12,46%

  600 ч 13,39% 10,69% 8,39%

  800 ч 9,44% 6,87% 4,33%

  Крім зносу проточної частини, пошкодженні, ерозії, забруднення, обмерзання і ін. На характеристику компресора двигуна ТВ3-117 впливає кут установки направляючого апарату (НА). НА компресора дозволяє краще узгодити роботу окремих ступенів і отримати високе значення ККД і запасу стійкості. Однак таке рішення вимагає від технічного персоналу періодичного контролю характеристик направляючого апарату і приведення їх до номінальних значень (рис. 3) шляхом регулювання.

  Мал. 3. Графік номінальної характеристики компресора АТ

  Характеристика НА контролюється в регламентний період, що не дає можливість виявлення дефектів і контролю технічного стану в інший період експлуатації АД.

  Виходячи з вищесказаного, газодинамическая стійкість компресора двигуна ТВ3-117 визначається рівністю:

  ДКУ = ДКукомп ± ЛКуНа, (2)

  де ДКУ комп коефіцієнт запасу ДДУ, який визначається станом компресора, і

  ЛКуна - коефіцієнт ДДУ запасу, який визначається кутом установки НА.

  Таким чином, виникає доцільність в розробці методики автоматизованого розпізнавання технічного стану компресора АТ з урахуванням зміни характеристики НА, по КЗДГУ з використанням ПЕОМ.

  РІШЕННЯ ЗАДАЧІ

  Для вирішення поставленого завдання була розроблена діагностична модель контролю технічного стану компресора двигуна ТВ3-117. Основна мета даної моделі - попередження або сповіщення льотного і технічного складу про перевищення допустимих значень КЗГУ двигуна ТВ3-117 (рис. 4).

  Для моделювання процесів, що відбуваються в двигуні, була обрана математична модель, яка надається у вигляді системи лінійних рівнянь. Для лінеаризації системи рівнянь застосовано метод малих відхилень [7-8].

  Мал. 4. Модель контролю технічного стану ГТД з використанням значень термогазодинамічних параметрів на основі методу малих відхилень

  На рис. 4: Блок 1 - Система диференціальних рівнянь ВМД, що описує робочий процес і спільну роботу вузлів двигуна.

  Блок 2 - Лінійна математична модель ГТД, отримана методом малих відхилень.

  Блок 3 - Система рівнянь в малих відхиленнях для ТВ3-117 з розрахованими

  коефіцієнтами впливу для даного двигуна.

  Блок 4 - Розроблений алгоритм розпізнавання технічного стану компресора.

  Рівняння, отримані методом малих відхилень, що характеризують взаємно обумовлені зміни параметрів робочого процесу ГТД, мають вигляд:

  Кздкт = (К - КЦ) 5пк -57Т -8цк -5 ^ т; (3)

  5пс = 5пк -5пт + 5св + 5сг + 8сс; (4)

  (1-0,5К3К4) 5пТ = 5стс + 5 ^ С-'ЕСа + 0,5К4; (5)

  'Ов = К10 5п до + 5а в;

  (1 К10) 5пк = 0,55Тг -5сг -5 ^ Са;

  5Тк = (К1 - К11) К25пк - К25цк;

  5Тт = 5Тг -К3К45пт -К45пг; 5АТ = 5ав + К55Тг - (К, -1) 5Тк -5пг; 5Д = К95 ^ з + К7К8К95пс - (К9 -1) 5бв

  (6)

  (7)

  (8) (9)

  (10) (11)

  де КI - коефіцієнти впливу параметрів робочого процесу ГТД в малих відхиленнях.

  Виходячи з прийнятих припущень для турбовальних АТ [7], рівняння (3-11), можна записати в наступному вигляді:

  5л'с = -

  5СВ = - 0,557 ^;

  (1 - 0,5 ^^) 5 ^ = Кь 5л: з + 0,5 ^ 5 ^;

  57> = - ^^;

  ?7> = 5ГГ - -

  (12)

  57; + + = ^ 57> + (1 - К "17) 5СВ;

  5СВ + К557; - (К5 - 1) 57> = 0; ід = К7К8К95л: з - (К9 - 1) 5СВ.

  Отримані після введених припущень рівняння робочого процесу АД в малих відхиленнях можуть бути базовими для побудови діагностичних рівнянь стосовно конкретної конструкції вертолітного двигуна.

  Таким чином, для двигуна ТВ3-117, діагностичні рівняння повинні бути складені так, щоб його основні параметри характеризували собою вузол компресора, а також зміна характеристик дви-

  гатель в цілому. З огляду на те, що даний двигун з регульованим компресором, необхідно враховувати зміни характеристики НА, тобто зміщення сітки кривих л "к = / (Св), виникає необхідність у використанні залежного параметра - величини зміщення напірної характеристики компресора 5п [7].

  Рівняння залежності параметрів АД при зміщенні точки робочого режиму на характеристиці компресора має вигляд (13):

  = (^ 1о - Щ ^ п + Кю ^, (13)

  де К "10 - постійна величина, яка визначається за напірним характеристикам компресора; ^ 10, ^ 12 - коефіцієнти, що визначаються за характеристиками робочих режимів компресора.

  Зміна КЗГДУ для даної конструкції АД визначається виразом [7]:

  й ^ У = К'5п - +; (14)

  До '' - коефіцієнт, що характеризує крутизну кордону помпажа в даній області наведених оборотів.

  В результаті система діагностичних рівнянь для вертолітного ВМД матиме вигляд:

  5п =

  | К -

  0,557; (15)

  - 0,57 ;;

  Розраховані коефіцієнти взаємного впливу параметрів для ГТД ТВ3-117 отримані за даними характеристик середньостатистичного нового двигуна на відповідному режимі його роботи (табл. 3).

  Таблиця 3

  Коефіцієнти взаємовпливу для двигуна ТВ3-117

  Переходи. Ппр = 94% ППР = 96%

  впливу

  0,615 0,615

  0,507 0,507

  2,277 2,277

  -0,5 -0,57

  0,662 0,757

  ^ 12 3.253 Репутація 3,563

  Г 1,736 1,915

  З урахуванням коефіцієнтів взаємного впливу параметрів, діагностичні рівняння для двигуна ТВ3-117, для режиму роботи двигуна ППР = 95% наведено в табл. 4.

  Таблиця 4

  Діагностичні рівняння двигуна ТВ3-117 для основних режимів роботи двигуна

  Пара Розрахункові формули для режиму

  метри двигуна ППР = 96%

  6п 0,3976nfc - 0,131467; -

  6GB -0,076367; - 3,3878 6п -

  5ку -0,5Гг + 1,915 6п -

  5ДКу 2,09566Гг + 7,963 6п

  Сутність розробленого алгоритму розпізнавання технічного стану компресора стосовно ТВ3-117 пояснюється графічними матеріалами, на яких представлена ​​схема (рис. 6) передпольотного алгоритму контролю. Для визначення відносних змін основних параметрів робочого процесу, характеристик елементів проточної частини і основних даних на заданому режимі використовуються початкові значення, отримані в результаті перших результатів випробувань АД шляхом замикання переривника 10 (рис. 5).

  Запропонований алгоритм дозволить підвищити точність контролю технічного стану АТ за рахунок використання коефіцієнта КЗГДУ, а також забезпечити виявлення дефектів на ранній стадії їх виникнення. З можливістю одночасного контролю двох рівнів зниження КЗГДУ пред-критичного і критичного станів компресора, блок 8 і 9 відповідно.

  експерементальний ЧАСТИНА

  В рамках даного дослідження був розроблений газовочний стенд двигуна ТР3-117 (рис. 6) аналог двигуна ТВ3-117, який має ті ж системи і агрегати. Виріб розроблено та виготовлено на базі вироби ТВ3-117, шляхом виключення вільної турбіни, введення зміненої III опори вироби і реактивного сопла, заміни повітряного стартера на стартер-генератор і відповідних змін в паливному насосі-регуляторі, пов'язаних із вилученням вільної турбіни. Дане конструктивне рішення дає можливість вивчати газовоч-ний стенд як широко використовуваного двигуна ТВ3-117 без певних обмежень. Так як для реального двигуна ТВ3-117 при стендових випробуваннях необхідно завантажувати вільну турбіну, для підтримки її номінальних оборотів.

  Мал. 5. Алгоритм контролю технічного стану компресора двигуна ТВ3-117

  В рамках даного дослідження для підтримки стійкої роботи двигуна і підведення необхідної кількості повітря до компресора, для його вивчення було встановлено повітрозабірник від вертольота Мі-24 (рис. 6).

  Мал. 7. Розташування датчика тиску на стенді ТР3-117

  Розроблено електронний блок цифрової системи управління і контролю газотурбінного двигуна з комп'ютером (рис. 8) з комутаційними проводами, з можливістю підключення до різних груп датчиків двигуна ТР3-117 і до комп'ютера з розробленим діагностичним інтерфейсом.

  Мал. 8. Зовнішній вигляд електронного блоку управління і діагностики ТР3-117

  Інтерфейс програми врядування та діагностики стенду двигуна ТР3-117 на основі середовища програмування Lab VIEW [9] складається з панелі управління, приладів і діагностичної панелі (рис. 9).

  Мал. 6. Зовнішній вигляд газовочного стенду ТР3-117

  Для вимірювання ступеня підвищення тиску за дванадцятої щаблем компресора встановлений датчик тиску типу ЦШ8о1агі8Р-041-1.2, приєднавши його до штатного штуцера на корпусі синхронізатора потужності, не порушуючи конструкції двигуна (рис. 7).

  Мал. 9. Зовнішній вигляд електронного блоку управління і діагностики ТР3-117

  РЕЗУЛЬТАТИ НАТУРНИХ ВИПРОБУВАННЯ

  В результаті натурних випробувань були отримані параметри двигуна на розрахункових режимах його роботи з номінальною і погіршеної характеристикою компресора. Ступінь підвищення тиску компресора зменшилася з 3,1 до 2,7. Температура газів перед турбіною Тг ​​зросла з 790 до 810 ° С. При розрахованої максимальної абсолютної похибки реєстрації тиску і температури ДПК = 0,2 од і АТГ = 10 од. відповідно.

  Погіршення характеристики компресора проводилося за рахунок регулювання кутів установки НА.

  Мал. 10. Графіки параметрів АД отримані в ході натурних випробувань:

  а - номінальна характеристика НА; б - погіршена характеристика НА

  Таким чином, зміщення характеристики НА компресора на розкриття нижче номінального значення на 4 ° (що є недопустимим в експлуатуючих організаціях і контролюється в регламентний період) зменшило КЗГДУ на 9%. Що умовно наблизило лінію робочих режимів компресора до кордону нестійкої роботи (помпажу) з 15 до 6%.

  ана "30" Верх ^ ії упор погіршена характеристика компресора Й Д Ку = 9%

  про

  20 ~ тн 1Л 4 Номінальна характеристика кутів

  10 ~ 0 з, 80, 85, 90, 95 ^ 4 ^, 100, 105, 110

  1 1 + 1 'ч' Г ^ 1. 1 + 1 -6,5 ± 0,5о / Г \ Пткпр,% Нижній упор ^

  Мал. 11. Графік отриманої характеристики компресора

  Отримані результати свідчать про те, що розроблений алгоритм контролю здатний визначати стану компресора

  АТ і виявляти його дефекти на ранній стадії їх розвитку, а також відслідковувати зміну характеристики направляючого апарату в період експлуатації АД з мінімальними затратами.

  ВИСНОВОК

  В ході роботи була розроблена модель контролю технічного стану АТ типу ВМД ТВ3-117 по комплексним термагазоді-наміческіх параметрам на основі системи діагностичних рівнянь, отриманих за допомогою методу малих відхилень. Дана модель дозволить підвищити точність контролю технічного стану АТ за рахунок використання комплексного параметра -КЗГДУ компресора, а також забезпечити виявлення дефектів на ранній стадії їх виникнення, з можливістю одночасного контролю двох рівнів зниження запасу газодинамічної стійкості, предкрітіче-ського і критичного станів компресора.

  Практичним результатом проведеного дослідження є: газовочное випробування двигуна ТВ3-117 з номінальної-

  нальної і погіршеної характеристикою НА і розроблене програмне забезпечення стенду двигуна з метою отримання коефіцієнта запасу газодинамічної стійкості.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Машошин О. Ф. Діагностика авіаційної техніки: навч. посібник. М .: МГТУ ГА, 2007. 206 с. [O. F. Mashoshin, Diagnostics of aviation equipment, (in Russian). Moscow: MGTU GA, 2007.]

  2. Сиротін Н. Н., Марчуків Е. Ю. Основи конструювання, виробництва та експлуатації авіаційних газотурбінних двигунів і енергетичних установок в системі CALS технологій. Експлуатація та надійність ГТД і ЕУ. Книга 3. М .: Наука, 2012. 615 с. [N. N. Sirotin, E. Ju. Marchukov, Fundamentals of design, production and operation of aviation gas turbine engines and power plants in the CALS technology system. Operation and reliability of GTE and PP. Moscow: Nau-ka, 2012.]

  3. Нечаєв Ю. М., Федоров Р. М. Теорія авіаційних газотурбінних двигунів. Частина 1. М .: Машинобудування, 1977. 153 с. [Yu. N. Nechaev, R. M. Fedorov, Theory of aviation gas turbine engines. Part 1, (in Russian). Moscow: Mashi-nostroenie, 1977.]

  4. Лозинський Л. П., Янко А. К. Оцінка технічного стану авіаційного ГТД. М .: Транспорт, 1982. 160 с. [L. P. Lozinsky, A. K. Yanko, Evaluation of the technical condition of the aircraft GTE, (in Russian). Moscow: Transport, 1982.]

  5. Павленко Д. В. Закономірності зношування робочих лопаток компресора вертолітних двигунів, що експлуатується в умовах запиленої атмосфери // Вісник двигунобудування. 2016. № 1. С. 42-51. [D. V. Pavlenko, "The laws of wear of the compressor rotor blades of the heli-copterengines that are operated under the dust conditions", (in Russian), in Vestnik Dvigatelestroenei, no. 1, pp. 42-51, 2016.]

  6. Двірнік Я. В., Павленко Д. В. Граничний стан осьового компресора ГТД експлуатованого в умовах запиленої атмосфери // Вісник двигунобудування. Запоріжжя АТ «Мотор Січ». 2018. С. 97-107. [I. V. Dvirnik, D. V. Pavlenko, "The Limit state of the axial compressor GTE operated in a dusty atmosphere", (in Russian), in Vestnic dvigatelestroenia. Zaporozhye JSC "Motor Sich", pp. 97-107, 2018.]

  7. Черкез А. Я. Інженерні розрахунки газотурбінних двигунів методом малих відхилень. М .: Машинобудування, 1975. 380 с. [A. Ya. Cherkez, Engineering calculations of gas turbine engines by the method of small deviations, (in Russian). M .: Mashinostroenie, 1975.]

  8. Ахмедзянов А. М. Діагностика стану ВРД по термогазодинамічних параметрам. М .: Машинобудування, 1983. 206 с. [A. M. Ahmedzanov, Diagnostics of the WFD thermodynamic parameters, (in Russian). Moscow: Mashinostroenie, 1983.]

  9. Матеріал з сайту National Instruments [Електронний ресурс] URL: www.ni.com.

  ПРО АВТОРІВ

  ПОТАПОВ В'ячеслав Олександрович, мл. науч. співробітник НДЛ, УО БГАА. Дипл. інженер з експлуатації приладового обладнання (Варба, 2011). Дипл. магістр. техн. наук з технічної експлуатації і технічного забезпечення озброєння і військової техніки (Варба, 2019).

  САНЬКО Андрій Анатолійович, проф. каф. ВС і АТ, УО БГАА. Дипл. інженер з експлуатації приладового обладнання (Варба, 1998). Канд. техн. наук з технічної експлуатації і технічного забезпечення озброєння і військової техніки (Варба, 2010). Досл. в обл. технічної діагностики та технічної експлуатації авіаційних систем.

  ШЕЙНІКОВ Олексій Олексійович, доц. каф. АТ і В, УО Варба. Дипл. інженер з експлуатації приладового обладнання (Варба, 2002). Канд. техн. наук з технічної експлуатації і технічного забезпечення озброєння і військової техніки (Варба, 2013). Досл. в обл. технічної діагностики та технічної експлуатації авіаційних систем.

  METADATA

  Title: Control of the technical condition of the compressor of the TV3-117 gas turbine engine to change the reserve of its gas-dynamic stability Authors: V. A. Potapov1, A. A. Sanko 2, A. A. Sheinikov 3 Affiliation:

  1 2 Belarusian State Aviation Academy (BGAA), Republic of Belarus.

  3 Military Academy of the Republic of Belarus "(VARB),

  Republic of Belarus. Email: 1 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., 2 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

  3 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Language: Republic of Belarus.

  Source: Vestnik UGATU (scientific journal of Ufa State Aviation Technical University), vol. 23, no. 3 (85), pp. 88-95, 2019. ISSN 2225-2789 (Online), ISSN 1992-6502 (Print). Abstract: The article presents the results of the analysis of changes in the state of the compressor of the TV3-117 engine from the time of operation and the angles of installation of its guide apparatus. The proposed method of recognition of technical condition of the compressor is a complex thermodynamic parameter - the ratio of the stock of gas-dynamic stability using the method of small deviations. The results of gas tests of the gas turbine engine, with the nominal and "degraded" characteristics of the compressor according to the proposed method. Key words: parameters of the gas turbine engine; gas dynamic stability reserve; characteristics of the compressor guide apparatus; surging.

  About authors:

  POTAPOV, Vyacheslav Aleksandrovich, Junior researcher of the research laboratory, BGAA. Dipl. engineer for the operation of instrumentation (VARB, 2011). Dipl. master of technical science (VARB, 2019). SANKO, Andrei Anatolievich, Prof. aircraft and aircraft equipment, BGAA. Dipl. engineer for the operation of instrumentation (VARB, 1998). Cand. tech. Sci. (VARB, 2010). SHEINIKOV, Alexey Alekseevich, Associate Professor of the Department. aircraft and weapons, VARB. Dipl. engineer for the operation of instrumentation equipment (VARB, 2002). Cand. tech. Sci. (VARB, 2013).


  Ключові слова: ПАРАМЕТРИ газотурбінних двигунів / ЗАПАС газодинамічних СТІЙКОСТІ / ХАРАКТЕРИСТИКА направляючий апарат КОМПРЕСОРА / помпажа / PARAMETERS OF THE GAS TURBINE ENGINE / GAS DYNAMIC STABILITY RESERVE / CHARACTERISTICS OF THE COMPRESSOR GUIDE APPARATUS / SURGING

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити