У статті проаналізовано дослідження, проведені по визначенню генетично модифікованих організмів в рослинній сировині за період 2013 2015 рр., від господарств різної форми власності. Аналіз проведених досліджень вказує на циркуляцію в господарствах Львівської області трансгенних рослин. Встановлено, що найбільш розповсюдженими генетично модифікованими рослинами були кукурудза, соя та ріпак. Дослідження рослинної сировини на наявність ГМО проводили методом полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу (ПЛР-РЧ) шляхом встановлення в них цільових послідовностей промотору 35S вірусу мозаїки цвітної капусти (CaMV), промотора FMV і (або) термінатора NOS (T-NOS) T1 плазміди Agrobacterium tumefaciens, Pat, EPSPS, Cry 3A, а так само провели видову ідентифікацію позитивних зразків. Використання ПЛР-РЧ дає можливість швидко і якісно виявити ГМО в досліджуваних зразках. У 2013 році відсоток позитивних проб становив 3,9% від загальної кількості, в 2014 році 2,3%, в 2015 році 3,3%. Тому необхідно проводити моніторинг рослинної сировини і посівного матеріалу на наявність генетично модифікованих організмів, щоб простежити ситуацію, яка склалася в Україні щодо ГМО, оскільки проблема біобезпеки та оцінки потенційних ризиків від їх використання ще остаточно не вивчена.

Анотація наукової статті по агробіотехнології, автор наукової роботи - Кушнір Г.В.


The control of genetically modified plants - guarantee of food safety

One of the problems in formation of mechanisms of development of environmentally safe environment is the proliferation of genetically modified organisms (GMOs). The use of genetic engineering in agriculture, food and agricultural industry have created the new opportunities for manufacturing the food and feed for meet the ever growing needs of the world's population. However, the opinions of scientists about the benefits and risks of genetic engineering is different. So today is particularly acute issue unpredictable consequences and danger for human health and the environment which are connected with GMO. The article present the results of determination of genetically modified organisms in plant material for the period 2013 2015 years, from the farms of different ownership forms. Analysis of the conducted research indicates on the circulation in farms of Lviv region transgenic plants.Found that the most common genetically modified plants were maize, soya and rape. The research of plant material on the presence of GMOs was performed by polymerase chain reaction in real time (PCR RF) by setting in them target sequences of promoter 35S virus of cauliflower mosaic (CaMV), promoter of FMV and (or) terminator NOS (T-NOS) T1 plasmid of Agrobacterium tumefaciens, Pat, EPSPS, Cry 3A , and determined species identification of positive samples. The use of PCR-RF allows quickly and qualitatively detect the GMO in the research samples. In 2013, the percentage of positive samples was 3.9% of the total, in 2014 2.3% and in 2015 3.3%. It is therefore necessary to monitor the vegetable raw and seed material on the presence of genetically modified organisms, to monitor the situation on GMO in Ukraine, because the problem of biosafety and the evaluation of the potential risks from their use is not studied.


Область наук:

 • Агробіотехнології

 • Рік видавництва: 2016


  Журнал: Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжіцького


  Наукова стаття на тему 'Контроль генетично модифікованих рослин - гарантія продовольчої безпеки'

  Текст наукової роботи на тему «Контроль генетично модифікованих рослин - гарантія продовольчої безпеки»

  ?HayKOBHH BicHHK .HbBiBCbKoro Ha ^ 0Ha№H0ro ymBepcurery BeTepHHapHOi MegnuUHH Ta 6i0TexH0H0riH iMeHi C.3. f ^ H ^ Koro Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj

  doi: 10.15421 / nvlvet7137

  ISSN 2413-5550 print ISSN 2518-1327 online

  http://nvlvet.com.ua/

  УДК 604.6.001.11:633.002.6: 354.35

  Контроль генетично модіфжованіх рослин - гаранпя продовольчо'1 безпеки

  Г.В. Кушшр Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Державний науково-дослгдній контрольної гнстітут ветеринарних npenapamie та кормових добавок,

  вул. Донецька, 11, Львiв, 79019, прикрашені

  У emctmmi проаналгзовано дослгдження, яш були проведе относительно визначення генетично модіфжованіх оргатзмгв в рос-ліннш сіровінг за перюд 2013 - 2015 рр., Вгд господарствргзног форми власностг. Аналгз проведення дослгджень вказуе на ціркуляцгю в господарство Львгвськог областг трансгенних рослин. Встановлен, что найбиьш Поширеними генетично модіфжованімі рослинами були кукурудза, соя та ртак. Дослгдження рослінно'1 сировини на наявтсть ГМО проводили методом полжеразноiланцюгово'1 реакцпурежімг реального часу (ПЛР-РЧ) Шляхом встановлення в них цтьовіх послгдов-ностей промотора 35S вгрусу мозткі цвгтног капусти (CaMV), промотора FMV i (або) термтатора NOS (T- NOS) T1 плазмгді Agrobacterium tumefaciens, Pat, EPSPS, Cry 3A, а такоже проведено видів гдентіфжацт позитивних зразкгв. Використання ПЛР-РЧ дае можлівгсть Швидко i яюсно віявіті ГМО в дослгджуваніх зразки. У 2013 гаїв вгдсоток позитивних проб стають 3,9% вгд загальноi киькостг, у 2014 гаїв - 2,3%, у 2015 гаїв - 3,3%. Тому необхгдно Проводити монторінг рослінноi сировини та поавного матергалу на наявтсть генетично модіфжованіх оргатзмгв, щоб просте-жити сітуащю, яка склалось в Укратг относительно ГМО, оскиькі проблема бюбезпекі г ощнкі потенцшніхрізіюв вгд Їх викори-стання ще остаточно НЕ Вівче.

  K.mnoei слова: безпека рослінноi сировини, генетично модіфжован оргашзмі, трансгенш рослини, бютехнологгя, по-лжеразно-ланцюгова реакцгя, ПЛР РЧ.

  Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок, вул. Донецька, 11, м Львів, 79019, Україна

  У статті проаналізовано дослідження, проведені по визначенню генетично модифікованих організмів в рослинній сировині за період 2013 - 2015 рр., Від господарств різної форми власності. Аналіз проведених досліджень вказує на циркуляцію в господарствах Львівської області трансгенних рослин. Встановлено, що найбільш розповсюдженими генетично модифікованими рослинами були кукурудза, соя та ріпак. Дослідження рослинної сировини на наявність ГМО проводили методом полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу (ПЛР-РЧ) шляхом встановлення в них цільових послідовностей промотору 35S вірусу мозаїки цвітної капусти (CaMV), промотора FMV і (або) термінатора NOS (T-NOS) T1 плазміди Agrobacterium tumefaciens, Pat, EPSPS, Cry 3A, а так само провели видову ідентифікацію позитивних зразків. Використання ПЛР-РЧ дає можливість швидко і якісно виявити ГМО в досліджуваних зразках. У 2013 році відсоток позитивних проб становив 3,9% від загальної кількості, в 2014 році - 2,3%, в 2015 році - 3,3%. Тому необхідно проводити моніторинг рослинної сировини і посівного матеріалу на наявність генетично модифікованих організмів, щоб простежити ситуацію, яка склалася в Ук-

  Citation:

  Kushnir, G.V. (2016). The control of genetically modified plants - guarantee of food safety. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 18, 3 (71), 167-169.

  Контроль генетично модифікованих рослин -гарантія продовольчої безпеки

  Г.В. Кушнір Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  раїні щодо ГМО, оскільки проблема біобезпеки та оцінки потенційних ризиків від їх використання ще остаточно не вивчена.

  Ключові слова: безпека рослинної сировини, генетично модифіковані організми, трансгенні рослини, біотехнологія, полімеразна ланцюгова реакція, ПЛР РВ.

  The control of genetically modified plants - guarantee of food safety

  G.V. Kushnir Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,

  Donetska Str., 11, Lviv 79019, Ukraine

  One of the problems in formation of mechanisms of development of environmentally safe environment is the proliferation of genetically modified organisms (GMOs). The use of genetic engineering in agriculture, food and agricultural industry have created the new opportunities for manufacturing the food and feed for meet the ever growing needs of the world's population. However, the opinions of scientists about the benefits and risks of genetic engineering is different. So today is particularly acute issue unpredictable consequences and danger for human health and the environment which are connected with GMO.

  The article present the results of determination of genetically modified organisms in plant material for the period 2013 -2015 years, from the farms of different ownership forms. Analysis of the conducted research indicates on the circulation in farms of Lviv region transgenic plants.Found that the most common genetically modified plants were maize, soya and rape. The research of plant material on the presence of GMOs was performed by polymerase chain reaction in real time (PCR RF) by setting in them target sequences of promoter 35S virus of cauliflower mosaic (CaMV), promoter of FMV and (or) terminator NOS ( T-NOS) T1 plasmid of Agrobacterium tumefaciens, Pat, EPSPS, Cry 3A, and determined species identification of positive samples. The use of PCR-RF allows quickly and qualitatively detect the GMO in the research samples. In 2013, the percentage of positive samples was 3.9% of the total, in 2014 року - 2.3% and in 2015 - 3.3%. It is therefore necessary to monitor the vegetable raw and seed material on the presence of genetically modified organisms, to monitor the situation on GMO in Ukraine, because the problem of biosafety and the evaluation of the potential risks from their use is not studied.

  Key words: safety of vegetable raw, genetically modified organisms, transgenic plants, biotechnology, polymerase chain reaction, PCR RT.

  Вступ

  Одним i3 проблемних вопросам у формуванш меха-Hi3MiB розвитку еколопчно безпечного довшлля е Поширення генетично модіфшованіх органiзмiв (ГМО). Використання методiв генно! шженері у аль-ському господарств ^ аграрій промісловосп i пов-вольстш создали новi можлівосп для виробництва продукпв харчування та кормiв для удовольствие пос-тшно Зростаючий потреб населення у свт. Проти, думки вчених относительно перевага та різішв генно! iнжене-рп рiзнi. Тому сьогодш особливо гостре сто! Ть питан-ня непередбачуваніх наслщшв i загроза для здоров'я людини та довкшля, пов'язаних з ГМО (Tymochko, 2007; Rudyshyn, 2011).

  Напрішнщ 1980-х рошв американська фiрмою Monsanto Було розроблено Першi трансгенш продукту, а початком! Х масового Поширення вважаеться 1996 рш. З того часу поавш площi генетично модифікованого кованих (ГМ) рослин значний збшьшіліся. За данімі мiжнародного шстітуту зi сприяння альськогоспо-дарськш бютехнологп (ISAAA) у 2015 гаїв площi ПВД вирощування генетично модіфшованіх альськогос-подарських культур у всьому свт збшьшілась iз 1,7 млн. Га в 1996 р. до 179,7 млн. га. Лідерами з розпо-всюдження трансгенних рослин е США, Канада, Бра-зілiя, Китай, Iндiя, Аргентина, ПАР, Куба i Швденно-ний Судан (Karamazin, 2009).

  До 2004 року в? Вропейського союзi (? С) дiяв НЕ-офщшній мораторiй на затвердження Нових ГМО. У 2004 гаїв в? С Створено регуляторну систему по вопросам безопасности, маркування та вщстеження ГМО. зОК-

  рема, там дозволено введення в o6ir лишь Зареєстр-ваних ГМ-культур, вiдсoткoвій вмiст якіх НЕ пере-вищу 0,9%. У? Врoсoюзi ГМ-культури почти НЕ вірощують. Загальна площа пoсiву ГМ-культур у ° С Складанний примерно 0,06% сшьгоспугвдь. Зони, вiльнi ВВД ГМО - Австр1я, Грецiя, Швейцарiя, Польща, Фран ^.

  В Укра! Ш вирощування будь-якіх трансгенних культур Було заборонене i до 2013 року НЕ Було зарее-стровано жодних! ГМ-ЛШП рослин. У ліпшому 2013 року Державною ветеринарної та фггосаштарною службою Укра! Ні зареестровано соєвий шрот MON 40-3-2 (Glycine max, Roundup Ready soybean), як генетично модіфшованій оргашзм - джерело кoрмiв, Який внесень до реєстру генетично модіфшованіх oрганiзмiв джерел кoрмiв, кормових добавок та ветеринарних препарапв, ЯК-1 мiстять так oрганiзмі або oтріманi з! х Використання, что дае змогу вшьного перемiщення та транспортування ще! ГМ-ЛШП по теріторп Укра1-ні. У тій самий час у Республщ Бшорусь зареестровано 2 ГМ-ТНЦ зі! (GTS 40-3-2, А 2704-12) та 7 лiнiй кукурудзи (M0N810, Bt 11, NK-603, Т-25, GA 21, MIR604, MON 863). У Росі офщшно дозволено до использование для виробництва продукпв харчування 18 лшш ГМО: три сорти зі !, шють - кукурудзи, чо-тири - картoплi, та по одному сорту цукрових буря-к1в i рису (Hynzburg and Narodizkii, 2003; Zabolotnyi and Verjovka, 2012).

  ВРАХОВУЮЧИ наявнiсть зареестрованіх ГМ-лiнiй рослин на територі кра1н, Прикордонний iз нашою кра1ною i ризики потрапляння 1х в Укра1ну та вiдсутнi-стю науково обгрунтованих вісновк1в относительно безпеки

  здоров'я людей, тварин i довшлля, назрша Гостра потреба проведення дослвджень прoдуктiв харчування та рослини! сировини на наявнiсть ГМО.

  Метою роботи Було дослвдіті та проанатзуваті oтрімаіi результати, якi були проведе в Державному науково-дослвдному контрольному шстітуп вете-рінарніх препаратiв та кормових добавок за перюд 2013 - 2015 рошв, относительно наявносп та розповсюдження ГМ-лiнiй у росліннш сірoвінi, что Надходить ВВД господарств рiзнo! форми власнoстi.

  Матерiали i методи дослiдження

  Дoслiдження рослини! сировини на наявшсть ГМО проводили методом пoлiмеразнo! ланцюгова! реакцi! у режімi реального часу (ПЛР-РЧ) Шляхом встановлення в них цiльoвіх пoслiдoвнoстей промотора 35S вiрусу моза! ки цвггно! капусти (CaMV), промотора FMV i (або) термiнатoра NOS (T-NOS) T1 плазмвді Agrobacterium tumefaciens, Pat, EPSPS, Cry 3A, а такоже проведено видів iдентіфiкацiю позитив-вних зразшв.

  Для проведення дослвджень були вікорісташ дiа-гнoстічнi набори ЗАТ «Синтол» (Рoсiя) та R-ВюрІат AG (Нiмеччина): тест-системи «35S / NOS скринінг», «Рослина / 35S + FMV / NOS скринінг», «Соя / 35S + FMV / NOS скринінг »,« АмпліСенс ГМ соя лінії-FL »,« Соя GTS 40-3-2 ідентіфікащя »,« Ріпак / Pat / EPSPS / NOS скринінг »,« Картопля / Cry 3A скринінг », SureFood PREP Plant, SureFood GMO Screen 35S + NOS + FMV. Виявлення цiльoвіх послщо-вности проводили на амплiфiкатoрi АНК-32.

  Для дослвдження на наявнiсть ГМО Надходить тега зразки рослини! сировини: кукурудза, пшениця, соняшник, соя, ршак, ячмiнь, жито, гречка, картопля. У 2013 гаїв на наявшсть ГМО Було перевiренo 307 зразшв, i вщсоток позитивних проб стають 3,9% ВВД загально! кiлькoстi. Пoзітівнi Проби виявило при дoслiдженнi кукурудзи та ршаку. 1З 75 проб ршаку в 1,3% Було Виявлено ГМ джерела, а iз 38 зразшв кукурудзи - у 28,9%.

  У 2014 гаїв шльшсть дослвдніх зразшв збшьшілась до 428 i ввдсоток позитивних стає 2,3% ВВД загально! кiлькoстi. Пoзітівнi Проби виявило при дослвдженш зі !, кукурудзи та ршаку. 1З 55 зразшв зі! у 12,7% Було Виявлено ГМ джерела, з 58 зразшв кукурудзи - у 3,5%, з 119 зразшв ршаку - у 0,8%.

  У 2015 гаїв шльшсть дослщніх зразшв становила 275 i вщсоток позитивних стає 3,3% ВВД загально! шлькосп. Позітівш Проби виявило при дослщженш зі! та ршаку. 1З 48 зразшв зі! у 4,2% Було Виявлено ГМ джерела, а з 80 зразшв ршаку - у 8,8%.

  У зразки зі! Було вдентіфжовано сою ЛШП Соя GTS 40-3-2.

  Осшлькі проблема бюбезпекі i ощнкі потенцш-них різішв ВВД использование трансгенних рослин ще остаточно НЕ Вівче, тому необхвдно Проводити постiйній моніторинг рослини! сировини та поав-ного матерiалами на наявнiсть генетично модіфшованіх органiзмiв, щоб простежіті ситуацiя относительно ГМО в Укра! ш.

  Висновки

  Використання ПЛР-РЧ дае можлівють Швидко i як1сно віявіті ГМО в дослщжуваніх зразки. Сього-днi найбiльш трансгенних рослин Виявлено у куку-Рудзите ^ зі! та рiпаку. Отріманi позітівш результати вказують на ті, что в Укра! Ш ціркулюють ГМ росли-ни.

  Перспективи подалі дослгджень. Проводити постшній моніторинг рослини! сировини на наявшсть трансгенних рослин.

  Бiблiографiчнi ПОСИЛАННЯ

  Tymochko, Т. (2007). Biobezpeka v Ukraini: pohlyad hromadskosti: henetychno modyficovani orhanismy: «zа» i «praty». Ecolohichnyi visnyk. 2, 5-6 (in Ukrainian).

  Rudyshyn, S.D. (2011). Transhenni roslyny i problema biobezpeky (2011). Zbirnyk naukovych statei «III-Іо Bseukrainskoho ziizdu ekolohiv z miznharodnou uchastu». Vinnyzja. 1, 250-253 (in Ukrainian). Karamazin, Yu.A. (2009). Some aspects of foodand environmental security in the context of the revival of Ukraine Ukrainian village. Mykrovolnovye tekhnolo-hyy vnarodnom khoziajstve. Vnedrenye. Problemy. Perspek. 7-8, 99-105 (in Russian). Zabolotnyi, D.I., Veijovka S.V. (2012) Transhenni bilky u GMO-vmisnych productach charchuvannja: ozinka ryzyku: [chynnyky ryzyku vzhyvannja GM productiv charchuvannja]. Zhurnal Nationalnoii akademii medychnych nauk Ukrainy. 18 (3), 379-383 (in Ukrainian).

  Hynzburg, A.L., Narodizkii, B.S. (2003). Podchody k ozenke biobezopasnosti genetichesky

  modyfizirovannych mikroorhanizmov,

  ispolzovannych v pischevoi productzii. Zb. trudov 7-Іо vserosiiskoho konhresa «Zdorovoe pitanie naselenija Rosii». Моskva, 123-124 (In Russian).

  Стаття над1йшла до редакцп 29.09.2016


  Ключові слова: БЕЗПЕКА рослинної сировини /Генетично МОДІФіКОВАНі ОРГАНіЗМІ /Трансгенні РОСЛИНИ /біотехнологія /Полімеразно-ланцюгова Реакція /ПЛР РЧ /БЕЗПЕКА рослинного СИРОВИНИ /ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНІ організми /трансгенні рослини /БІОТЕХНОЛОГІЯ /ПОЛІМЕРАЗНА ЛАНЦЮГОВА РЕАКЦІЯ /ПЛР РВ /SAFETY OF VEGETABLE RAW /GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS /TRANSGENIC PLANTS /BIOTECHNOLOGY /POLYMERASE CHAIN ​​REACTION /PCR RT

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити