У статті представлені результати контент-аналізу, проведеного автором на матеріалах публікацій журналу «Соціологічні дослідження» по міській тематиці за 1975-2007 рр. Використовується оцінка частоти і розподіл статей за тематичними розділами і періодів. Зроблено висновок про сталість інтересу до вивчення міст, про поглиблення і розширення тематики по міських проблем.

Анотація наукової статті з соціологічних наук, автор наукової роботи - Гордєєва Т. Н.


The article presents results of the content-analysis carried out by the author using the material of the magazine «Sociological researches» on city subjects covering the period of 1974-2007. The estimation of frequency and distribution of articles on thematic sections and periods is used. The author comes to the conclusion about permanence of interest to studying cities, deepening and expansion of subjects on city problems.


Область наук:
 • соціологічні науки
 • Рік видавництва: 2007
  Журнал: Известия Російського державного педагогічного університету ім. А.І. Герцена
  Наукова стаття на тему 'Контент-аналіз публікацій журналу «Соціологічні дослідження» (міські проблеми)'

  Текст наукової роботи на тему «Контент-аналіз публікацій журналу« Соціологічні дослідження »(міські проблеми)»

  ?Т. Н. Гордєєва

  КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЇ ЖУРНАЛУ «СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (міські проблеми)

  Робота представлена ​​кафедрою державного, муніципального управління та політики Читинського державного університету.

  Науковий керівник - кандидат історичних наук, професор В. І. Аленочкін

  У статті представлені результати контент-аналізу, проведеного автором на матеріалах публікацій журналу «Соціологічні дослідження» по міській тематиці за 1975-2007 рр. Використовується оцінка частоти і розподіл статей за тематичними розділами і періодів. Зроблено висновок про сталість інтересу до вивчення міст, про поглиблення і розширення тематики по міських проблем.

  The article presents results of the content-analysis carried out by the author using the material of the magazine «Sociological researches» on city subjects covering the period of 1974-2007. The estimation of frequency and distribution of articles on thematic sections and periods is used. The author comes to the conclusion about permanence of interest to studying cities, deepening and expansion of subjects on city problems.

  Аналіз документів - метод дослідження в соціології, при якому джерелом інформації служать текстові повідомлення, що містяться в будь-яких документах: протоколах, доповідях, резолюціях і рішеннях, в листах, художніх творах, ілюстраціях, публікаціях газет і журналів. Вивчення за текстами одного і того ж явища протягом багатьох років дозволяє встановити тенденції і динаміку його розвитку.

  У соціології прийнято розрізняти основні види аналізу документів: якісний або традиційний і кількісний, який за міжнародною класифікацією називають контент-аналізом1. Контент-аналіз являє собою переклад в кількісні показники масової текстової інформації. Вивчення джерел в конкретній галузі дослідження зазвичай зводиться до якісного аналізу та перерахування авторів наукових шкіл, концепцій із зазначенням монографій, публікацій ит. д. З таким підходом зіткнулися і ми, приступивши до дослідження міста і міських проблем. Тому поряд з тра-

  Діціон методом освоєння накопиченого теоретичного і практичного матеріалу по міській тематиці автором проведено контент-аналіз журналу «Соціологічні дослідження» за 33-річну історію його видання. Це дало більш ніж достатнє уявлення і про тематику досліджень в рамках соціології міста, і про еволюцію пріоритетів цих досліджень. Можна сказати, що отримано відображення і розвиток вітчизняної соціології міста як науки.

  Об'єктом аналізу стали всі номери журналу за 1975-2007 рр., А вибіркою -заголовкі рубрик, статей та анотації до статей журналу. Контент-аналіз був проведений з використанням категорій. Категоріями були визначені слова «місто», «столиця» і похідні від них: міський, городяни, столичний тощо. Крім цього, до категорій були віднесені всі назви міст, що зустрічаються в тексті.

  В результаті дослідження нами переглянуто 4689 заголовків статей та анотацій до них, визначено 156 статей по го-

  порті проблем, що склало 3,3% від загального числа публікацій.

  Найбільш часто зустрічається категорія це слово «місто» і похідні від нього (див. Табл. 1).

  Статті з цією категорією зустрічаються протягом усього часу видання журналу. Категорія, що містить назви міст, то нас перестріла 44 рази також протягом усього періоду існування

  Таблиця 1

  Категорії, визначені для проведення контент-аналізу

  Категорії Рік Всього

  1975-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2007

  Місто (міський, городяни і ін.) 26 15 11 16 15 25 108

  Столиця (столичний і ін.) 0 0 0 1 2 1 4

  Назва міст 3 3 5 10 16 7 44

  Всього 29 18 16 27 33 33 156

  журналу. Серед назв найчастіше було згадано назву Москва. Дослідження також проводились в Нижньому Новгороді, Новосибірську, Самарі, Челябінську, Казані, Ленінграді та Санкт-Петербурзі, Воронежі, Томську, Таганрозі, Мінську та Каунасі. Категорії «столиця», «столичний» зустрінуті нами всього лише в чотирьох публікаціях починаючи з 1991 р Це можна пояснити тим, що в першу чергу визначалася категорія «місто», для того, щоб виключити повторний рахунок. Наприклад, стаття І. Н. Пономарьова «Боротьба москвичів за перетворення столиці в зразкове комуністичне місто», опублікована в другому номері за 1979 р містить всі три категорії: «москвичі», «столиця» і «місто». А в статті «Політична сі -туація в столиці» авторів Е. В. Охотського, С. Н. Сильвестрова, Є. І. Хаванова (1995. № 5), як ми бачимо присутній лише одна категорія - «столиця».

  Відповідно до рубрикатором журналу «Соціологічні дослідження» були виділені вісімнадцять напрямків досліджень, пов'язаних з містом. До розділу 18 - «інше» віднесені напрямки досліджень, для яких ми не підібрали адекватного сучасного визначення.

  Наприклад, стаття А. Д. Хлопіна «Соціальні функції сусідської громади в адаптації сільських мігрантів до міського способу життя (за матеріалами дослідження іммігрантських громад в містах США)», опублікована в № 4 від 1976 р була віднесена до розділу «Соціальні проблеми сучасного буржуазного суспільства ». В даний час такого розділу не існує. А статті зі схожою темою дослідження в різний час відносяться до різних тематичних розділів. Наприклад, робота Н. В. Тарасової «Сельско-міські міграції в Росії: сучасні тенденції і соціально-демографічні наслідки» (1995. № 12) була віднесена до тематичного розділу «Соціальна політика», а стаття «Трудова міграція з малих російських міст як спосіб виживання »Ю. Ф. Флорін ської (2006. № 6) -до розділу« Економічна соціологія ». До теми «Соціологія простору і міста» віднесена стаття «Відносини жителів провінційного міста до вимушених мігрантів» І. Б. Бритвина (2006. № 2).

  Можна сказати, що відбувається не зміна орієнтирів досліджень, а усунення ідеологічної складової соціологічної науки в даний час.

  За даними аналізу ми можемо бачити (табл. 2), що більший інтерес для дослідників представляють наступні тема -тіческіе розділи:

  • соціологія повсякденних практик або соціологія повсякденності ( «Проституція в містах Західного Сибіру (1880-і - 1917 рр.). А. Г. Бикова. 2000. № 5. С. 59-65;« Молодь соціалістичного міста: побут, традиції, звичаї ». Г. В. Папо-ян, Г. Ф. Науменко. 1980. № 4. С. 210-217 та ін.);

  • економічна соціологія ( «Участь населення в приватизації житла. Новос-

  Бирск ». О. Е. Бессонова, С. Г. Крапчан. 1994. № 8-9. С. 27-40; «Про деякі соціальні аспекти обслуговування міського населення підприємствами торгівлі». І. Т. Голощапов. 1981. № 4. С. 146-148 та ін.);

  • соціальна політика ( «Специфіка управління монопрофільним містами Тюменського півночі». М. Л. Білоножко, Н. І. КРИСІН. 2002. № 7. С. 87-91);

  • соціологія простору і міста ( «Генетична структура міської спільноти як основа формування територіального свідомості». Л. П. Богданова. А. С. Щукіна. 2006. № 7. С. 133-136).

  Таблиця 2

  Розподіл тем досліджень за періодами

  Напрямок дослідження Рік Всього

  1975-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2007

  Економічна соціологія 0 1 4 3 12 5 25

  Етносоціологія 0 0 1 1 1 2 5

  Соціологія простору і міста 1 0 0 5 2 8 16

  Соціальна політика 3 5 2 4 2 3 19

  Політична соціологія 0 0 0 3 1 1 5

  Соціологія повсякденних практик 9 8 8 2 2 3 32

  Гендерна соціологія 0 0 0 0 0 2 + 2

  Соціальна стратифікація 2 0 0 3 2 1 8

  Соціологія наука 0 0 0 0 1 0 1

  Методи збору і аналізу 4 0 0 0 0 1 5

  Соціологія 2 0 0 3 5 2 12

  Соціологія особистості 0 0 0 0 1 2 3

  Соціологія освіти 0 0 0 1 1 1 3

  Соціологія медицини 0 0 0 2 1 0 3

  Соціологія релігії 0 0 0 0 1 2 3

  Соціологія сім'ї 1 1 1 0 1 0 4

  Інша 7 3 0 0 0 0 10

  Всього 29 18 16 27 33 33 156

  Як відносно нові напрямки в соціологічних дослідженнях по міській тематиці можна назвати дослідження, пов'язані з освітою, медициною, релігією.

  Наочно співвідношення проблемних міських тим за періодами можна бачити на рис. 1. Наприклад, в 2001-2007 рр. зріс інтерес до розділу соціології простору

  і міста, економічної соціології. Це пов'язано, на нашу думку, зі зміною ролі міст в управлінні власним соціально-економічним розвитком і т. П. Іншим розділах приділено увагу: Етносоціологія, соціальній політиці, політичної соціології, соціальної стратифікації, гендерної соціології, соціології особистості, сім'ї.

  1 4 - |

  | 1 9 7 5 -1 9 8 0

  | 1 9 8 6 -1 9 9 0 1 9 9 1 -1 9 9 5

  1 9 9 6 -2 0 0 0 2 0 0 1 -2 0 0 7

  1 2 3 4 5 6 7 (Гіпш 8 9 10 1112 13 14 15 16 17

  Мал. 1. Співвідношення проблемних міських тем:

  1 - економічна соціологія; 2 - етносоціологія; 3 - соціологія простору і міста; 4 - соціальна політика; 5 - політична соціологія; 6 - соціологія повсякденних практик; 7 - гендерна соціологія; 8 - соціальна стратифікація; 9 - соціологія науки; 10 - методи збору та аналізу; 11 - соціологія; 12 - соціологія особистості; 13 - соціологія освіти; 14 - соціологія медицини; 15 - соціологія релігії; 16 - соціологія сім'ї; 17 - інше

  Провівши контент-аналіз рубрик, назв і анотацій до статей журналу «Соціологічні дослідження» в області досліджень по міській проблематиці, можна зробити висновок про те, що інтерес до міста як об'єкта вивчення не вичерпується, а стає значно різноманітніші і ширше і причин тому кілька:

  • місто, якщо порівнювати його з іншими соціальними інститутами, явище в історії людства щодо молоде;

  • розвиток міст - один з найголовніших чинників в зміні соціальної

  структури і способу життя сучасного суспільства;

  • еволюція міст все більше робить їх центрами суспільного життя в усіх її проявах (економіка, політика, культура, наука і т. Д.);

  • еволюція міст постійно породжує нові проблеми, які стають об'єктами нових досліджень і нових подходов2.

  Дослідників привертають можливості як теоретичних, так і прикладних досліджень в містах. інтегровані

  знання про сучасне місто набувають в наші дні стрімких змін особливе значення. Він вбирає в себе інформацію про суспільні процеси через

  свої інститути і громадян. Саме в містах найбільшою мірою простежуються провідні лінії і тенденції розвитку суспільства в цілому.

  Список літератури

  1 Добренькое В. І., Кравченко А. І. Методи соціологічного дослідження: Підручник. М .: ИНФРА-М, 2006. (Класичний університетський підручник).

  2 Місто в процесах історичних переходів. Теоретичні аспекти та соціокультурні характеристики. М .: Наука, 2001..


  Ключові слова: соціологія / методи дослідження в соціології / аналіз документів / контент-аналіз / періодична преса / "соціологічне дослідження" / журнал "соціологічні дослідження"

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити