The mathematical model of account of contact interaction massive high elastic of the trunk with the basis is developed at the account slipping and withdrawal.


Область наук:
 • Механіка і машинобудування
 • Рік видавництва: 2005
  Журнал: Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

  Наукова стаття на тему 'Контактна взаємодія масивної високоеластичної шини з дорожнім покриттям'

  Текст наукової роботи на тему «Контактна взаємодія масивної високоеластичної шини з дорожнім покриттям»

  ?УДК 622.625.28

  КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ масивні високоеластичних ШИНИ з дорожнім покриттям

  А.А. Сердюк, професор, д.т.н., А.А. Савченко, доцент, к.т.н., І.А. Царенок, ст. лаборант, Національний гірничий університет

  Анотація. Розроблено математичну модель розрахунку контактної взаємодії масивної високоеластичної шини з підставою при обліку прослизання і відведенням.

  Ключові слова: високоеластична шина, коефіцієнти жорсткості пружин, кочення, прослизання, відведення, майданчик контакту.

  Вступ

  Масивні високоеластичні (МВЕ) шини тільки в даний час почали отримувати досить широке поширення. Цьому сприяла нагальна потреба в оснащенні машини шинами, здатними продовжувати переміщення при незмінних навантажувальних, демпфуючих і швидкісних характеристиках, незалежно від придбаних пошкоджень. Але при цьому властивості безаварійних шин повинні не поступатися пневматичним прототипам в додатку до конкретних умов експлуатації [1].

  Масивні високоеластичні шини складаються з посадочної, демпфирующей і протекторної функціональних елементів, які забезпечують отримання великих значень дотичних складових сил на майданчику контакту, які визначають підвищення сили тяги і гальмування.

  Для вибору параметрів функціональних частин необхідно точний опис напружено-деформованого стану області протектора, прилеглими до площадки контакту. З вирішення цього завдання може бути отримана, зокрема, залежність питомого тиску від довжини площадки контакту характеристик жорсткості гумового шару функціональних частин МВЕ шин. В роботі [2] вивчено питання взаємодії футерованого колеса в плоскій постановці в режимі чистого кочення.

  Математична модель

  У даній роботі ставиться за мету розрахувати кочення з проскальзиваніем і відведенням масивної високоеластичної шини.

  Завдання вирішується при наступних уявленнях: масивна функціональна частина замінюється еквівалентною моделлю, що складається з зосереджених мас

  т. = т N- М_1 До-

  (I = 1, N;} = 1, М; к = 1, К),

  з'єднаних безмасснимі пружинами, що імітують об'ємну суцільну середу (рис. 1).

  Відповідні коефіцієнти жорсткості пружин визначаються за формулами

  С = 2п М ~ 1Е Я. Ь; г, = е ь n (я -щ-,); (1)

  Сг ф, = 0,5 М-1 п ОЩ Ь;

  СЯ = 0,5 До Ь п Про Zk,

  де Е, О, Я., N М, К, Ь - модулі пружності першого і другого роду; поточний радіус функціональної частини; число ланок моделі в радіальному, окружному і поперечному напрямку; ширина плями контакту.

  Коефіцієнти жорсткості Сг. знаходять з умови застосування гідростатичного тиску до шару маси функціональної частини без жорсткого центра; Сф. - з гідростатичного стиснення на жорсткому центрі; УФС. - з закручування шару на жорсткому центрі; CZ До Я - з поперечного зсуву шару на жорсткому центрі.

  Мал. 1. Модель суцільного середовища шини

  Для чисельного рішення задачі про напружено-деформований стан необхідно отримати систему диференціальних рівнянь руху моделі і проинтегрировать її чисельно. Рівняння руху розглянутої системи (рис. 1), число ступенів свободи якої дорівнює 2NMK, отримаємо методом Лагранжа, для чого запишемо вирази

  - кінетичної енергії:

  N М К

  т = 0,5N-М-К-1шсТТТ ((+ У2j +? 2;), (2)

  - потенційної енергії системи:

  N M K. ((T - ДГ °)

  П = 0,252ZZ {Cr, -V j '

  (So)

  + сф

  + З

  де

  ((І-Д Ф °.) +

  (ДФ0 eo) 2

  (Д Ф °) 4 + C ((Д)) 4

  Ij, \ 2 + CZRR. .2

  ((OS0) (Д ^^ 8 ")

  (3)

  =

  ДГ °, =

  ДФ ,. =

  ((- Xj-ik) 2 + ((- yij-ik) 2

  (O o \ 2. / O o \ 2

  - -ik) + (- y, j-ik)

  (J - X-ijk) 2 + (- y, -ijk) 2

  У2

  / 2

  ^ = Г ((-xhjk) 2 + (-yhjk) 2

  У2

  Д ДФІ =

  Д ГФ °. =

  ((- -i j-ik) 2 + (- yt-i j-ik) 2

  (O o \ 2. / O o \ 2

  xij - X-i j-ik) + (- y, - i j-ik)

  У2

  У

  Hz. . =

  =

  (Y, j - yt-i j-ik) + ((- z, - i j-ik)

  (O o \ 2. / O o \ 2

  y<j - y, -ij-ik) + ((- z, -i j -ik)

  >2.

  де - xijk > yijk, zijk, xijk, yijk, zijk - поточні та

  початкові координати мас відповідно; е 0 -

  характеристика нелінійності матеріалу шару, яка пов'язана з напругою законом

  8 = E x (s / s0) 3 [3].

  Підставами співвідношення (2), (3) в рівняння Лагранжа II роду

  NMK

  + Cr

  X, jk + Cr

  (X, jk xi j -1 k)

  ДГ

  , jk

  ДГФ, jk - rфo? jk ^ (ДГ Фо * 6o

  - i j -ik)

  ДГФ,

  jk

  + сф

  + cz

  ДФ; ї -ДФ °, * I3 (- x

  , jk_

  Дф j 6

  vi jk

  i jk)

  Дф,

  + (4)

  jk

  -Kjk

  (Yijk - y, - i j -ik).

  ДГ,

  jk

  x, jk:

  (Xijk- x -1 jk) / аф jk = Q

  x ^ y ^ z

  i = 1m; j =; k = \ K.

  Рішення системи (4) виконаємо при наступних граничних початкових умовах:

  Q xyijk = М Q ziMk sign x iMk

  X ^ У

  де м - коефіцієнт тертя гума - покриття дороги;

  Xijk = Ricos (2niM -); ytjk = R sin (2nM-1); i =; j =; k = .

  m

  c

  Граничні умови обрані на підставі аналізу реальної картини взаємодії масивної високоеластичної шини з прямолінійним абсолютно жорстким полотном дороги при наявності тертя за законом Кулона.

  Інтегрування системи рівнянь руху (4) проведено модифікованим методом Ейлера, мають другий порядок апроксимації.

  Метод призводить до наступних рекурентним формулами:

  х + V2) _ | (я -12) + х (ЩД..

  _ ^) + Х (

  X ^ У ^ 2

  де Д (- номер і величина кроку за часом.

  R2 = 0,675; е = 0,7; b = 0,445 м; д = 0,8.

  Ці параметри відповідають МВЕ шині моделі ELKO-362.

  L, lmm

  Мал. 2. Залежність довжини площадки контакту 1 від навантаження на колесо Р: крива 1 - для МВЕ колеса з гумою модулем пружності Е = 2 мН / м2; крива 2 - для колеса з гумою модулем пружності Е = 6 мН / м2

  На рис. 3 представлена ​​залежність зсувної деформації УГГ в окружному перетині при

  Rj =

  R + R

  --2-M при повороті 10 °.

  Величина кроку по часу обрана з умов стійкості по курантів [4]

  At < min (Ar, ДГФ ,, Дф ,, Azr / / с,

  де с - швидкість звуку в гумі.

  Чисельне рішення задачі виконано на ЕОМ при наступних параметрах МВЕ шини і дороги:

  Мал. 3. Деформація шини при повороті 1 - для колеса з гумою модулем пружності Е = 2 мН / м2; 2 - для колеса з гумою модулем пружності Е = 6 мН / м2

  висновок

  Результати проведених розрахунків представлені на рис. 2, 3. Криві 1, 2 вказують на залежність плями контакту від виконання МВЕ шини. Пляма контакту визначає коефіцієнт опору кочення, який знаходиться в залежності з техніко-економічними показниками машини.

  література

  1. безаварійної шини підйомно-транспортних

  машин / В.А. Тютін, В.В. Вербас, А.П. Науменко, А.Г. Смирнов. - Дніпропетровськ: - УКЗ ІМА прес, 2000. - 182 с.

  2. Сердюк А.А. взаємодія футерованого

  колеса шахтного локомотива з рейкою // Гірський журнал. - 1991. - №9. - С. 80-83.

  3. Потураєв В. Н. гумові та резінометалліче-

  ські деталі машин. - М .: Машинобудування, 1966. - 300 с.

  4. Уілкінс В. Обчислювальні методи в гідро-

  динаміці. - М., 1967. - 384 с.

  Рецензент: С.Є. Блохін, професор, д.т.н., НГУ.

  М = 700; N = 8; K = 10; R1 = 0,33 м;

  Стаття надійшла до редакції 14 січня 2005 р.


  Ключові слова: високоеластична шина / коефіцієнти жорсткості пружин / кочення / прослизання / відведення / майданчик контакту

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити