З метою розробки лигандов маркерних білків інфаркту міокарда (міоглобіну, тропонинов і креатинфосфокінази) для діагностичних мікрочіпів проведено аналіз просторової структури цих білків. В результаті в якості лігандів запропоновані: для міоглобіну послідовність амінокислот з області 69-78; для тропонинов фрагмент тропонина Т з 223 ї амінокислоти по 260-ю. Для креатинфосфокінази запропоновано зшивати субодиниці гетеродимера і використовувати їх в якості лігандів цілком шляхом прикріплення до підкладки. Запропоновані ліганди випробовуються експериментально в процесі створення мікрочіпів.

Анотація наукової статті з нанотехнологій, автор наукової роботи - Карасьов Володимир Олександрович


Construction of marker protein ligands for diagnosing myocardial infarction on the of basis complementarity

In order to develop ligands for marker proteins (Myoglobin, creatine phosphokinase and troponin) of myocardial infarction for diagnostic microarray we performed analysis of the spatial structure of such proteins. The following ligands we proposed: amino acid sequence from 69 to 78 for myoglobin; a fragment of troponin T containing amino acids from 223 to 260 for troponin. For creatine phosphokinase a crosslinked heterodimer was proposed to be used as an entire ligand attached to the substrate. Proposed ligands are being tested experimentally in microchips making.


Область наук:

 • нанотехнології

 • Рік видавництва: 2014


  Журнал: Біотехносфера


  Наукова стаття на тему 'Конструювання лигандов маркерних білків для діагностики інфаркту міокарда на основі принципу комплементарності'

  Текст наукової роботи на тему «Конструювання лигандов маркерних білків для діагностики інфаркту міокарда на основі принципу комплементарності»

  ?УДК 616.127-005.8-07 В. А. Карасьов

  Конструювання лигандов маркерних білків для діагностики інфаркту міокарда на основі принципу комплементарності

  Ключові слова: конструювання лігандів, принцип комплементарності, маркерні білки, мікрочіпи, діагностика інфаркту міокарда.

  Keywords: design of ligands, the principle of complementarity, marker proteins, microchips, diagnosis of myocardial infarction.

  У розробки лигандов маркерних

  білків інфаркту міокарда (міоглобіну, тро-понінов і креатинфосфокінази) для діагностичних мікрочіпів проведено аналіз просторової структури цих білків. В результаті в якості лігандів запропоновані: для міоглобіну - послідовність амінокислот з області 69-78; для тропонинов - фрагмент тропонина Т з 223 ї амінокислоти по 260-ю. Для креатинфосфокінази запропоновано зшивати субодиниці гетеродимера і використовувати їх в якості лігандів цілком шляхом прикріплення до підкладки. Запропоновані ли-Ганді випробовуються експериментально в процесі створення мікрочіпів.

  Вступ

  До актуальних проблем діагностики серцево-судинних захворювань відноситься створення високоточних і чутливих експрес-методів, заснованих на визначенні характерних біохімічних показників. Для цих цілей розробляються біосенсорні системи (мініатюрні аналітичні платформи) [1]. На додаток до електрокардіографічним методам такі системи дозволяють більш надійно ставити діагнози (наприклад, доклинический діагноз інфаркту міокарда). В якості основи для розробки біосенсорних систем використовують специфічні маркери інфаркту міокарда, які визначаються в крові пацієнтів. Найбільш часто в якості таких маркерів служать миоглобин, тропоніни і креатинфосфокиназа [2].

  Щоб мати молекули маркерів в достатній кількості, необхідно визначитися з методом їх отримання. Найбільш поширеним і ефективним методом виділення специфічних біо-

  молекул і біоструктур вважається метод афінної хроматографії [3]. Він полягає в тому, що до підкладки прикріплюється ліганд, здатний до специфічного зв'язування з відповідною молекулою (в нашому випадку - з молекулою маркера). Останнім часом для створення лігандів використовуються полінуклеотидні послідовності (аптамери) [3] - синтетичні однонітевиє молекули РНК або ДНК, здатні специфічно зв'язуватися з іншими молекулами (молекулами-мішенями). Даний підхід емпіричніший, так як теорія створення Аптамерів ще не створена.

  Основними вимогами до ліганду є хімічна спорідненість до якого-небудь ділянці молекули маркера і вибірковість по відношенню до його виділяє маркера. У відповідних умовах маркер зв'язується лигандом на основі принципу молекулярного розпізнавання. Подальше визначення кількісного зміст маркера можна проводити безпосередньо на матриці. Відомо багато варіантів молекулярного розпізнавання [3], проте далеко не всі вони підходять для створення приладів експрес-діагностики інфаркту міокарда.

  Серед різноманітних принципів, використовуваних в процесах молекулярного розпізнавання, можна виділити принцип комплементарності і самок-плементарності білкових фрагментів, суть якого полягає в наступному.

  Як відомо, більшість білків є олигомерами, т. Е. Структурами, що складаються з різного, але зазвичай парного числа субодиниць: 2, 4, 8 і т. Д. У димере дві субодиниці утворюють область контакту (рис. 1).

  Оскільки димер має обертальної симетрією (група симетрії С2), то розташування його функціональних груп також має бути симетрично. Властивість додатковості (комплек-

  № Б (3Б) / 2014 |

  біотехносфера

  Мал. 1 \ дімерная білок і його область контакту

  плементарним) можна поширити не тільки на сам контакт (наприклад «+» і «-» між двома субодиницями, як показано на рис. 1), але і на праву і ліву частини кожної області контакту кожної субодиниці. Іншими словами, в області контакту в субодиниці є комплементариев-ність двох його половин (самокомплементарность), що добре видно на рис. 1. Комплементарність поширюється не тільки на заряджені групи або групи, здатні утворювати водневі зв'язки, а й на виступи і западини, що утворюються неполярними бічними ланцюгами цього фрагмента, т. Е. На весь профіль контактного ділянки. Однак для точного розпізнавання двох симетричних фрагментів найбільш важливі тільки перші два типи груп, які сприяють правильній орієнтації і фіксації контактних ділянок.

  Вперше аналіз області контактів субодиниць білків було проведено авторами роботи [4]. До теперішнього часу принципів взаємодоповнення і самокомплементарності поверхонь субодиниць для створення афінних лігандів використовувалися нечасто. Стосовно конкретних білків - маркерами інфаркту міокарда - такий аналіз не проводився. Метою цієї роботи є спроба запропонувати аффінниє ліганди, в яких для розпізнавання використаний принцип когось плементарності і самокомплементарності області контактів лігандів і субодиниць білків-маркерів інфаркту міокарда.

  Об'єкти дослідження і методи їх аналізу

  Об'єкти дослідження. У даній роботі для аналізу області контактів субодиниць використовувалися структури білків, близькі до структури маркерів і досліджені методом рентгеноструктурного аналізу (РСА). Координати атомів цих білків отримували з Protein Data Bank.

  Міоглобін - один з основних маркерів інфаркту міокарда [2], зазвичай виділяється з

  крові у вигляді однієї субодиниці. Відомо більше сотні структур міоглобіну людини, отриманих у вигляді однієї субодиниці і досліджених методом РСА, але для розробки лигандов міо-глобіну вони не підходять. З общебиологических міркувань можна було очікувати, що у відповідних умовах він все ж є олігомером і складається як мінімум з двох субодиниць (димер). І справді, відомі дві структури міоглобіну ссавців, отримані у вигляді Дімі-рів: димер міоглобіну свині (1MWD) 1 і димер міоглобіну коні (3VM9). Для нашого аналізу відповідної виявилася структура другого димеру. Перенесення результатів даного аналізу на міо-глобин людини, як буде показано нижче, обумовлено близьким подібністю первинних структур цих двох міоглобіну.

  Тропоніни, як і міоглобін, використовуються в якості маркерів інфаркту міокарда [2]. Відомі три типи тропонинов: C, T і I. У Protein Data Bank є два файли (1J1D і 1J1E), в яких представлена ​​інформація про структуру всіх трьох тропонинов людини. Досліджено також структури тропонинов курчати (1DTL, 1YTZ, 1YV0) і кролика (2Z5H), але вони істотно відрізняються від структури тропоніну людини. У нашій роботі проаналізовані ділянки щільного контакту комплексу тропонинов, який послужив основою для розробки відповідних лігандів.

  Креатинфосфокиназа (КФК) - магнійзавісі-мий фермент, який міститься в цитоплазмі і мітохондріях міокарда, а також в скелетних м'язах і тканинах мозку. КФК каталізує реакцію утворення креатинфосфату, що є однією з форм перенесення енергії між клітинними компартментами, що складаються з креатину і АТФ (аденозинтрифосфату).

  У різних тканинах фермент КФК складається з парного числа субодиниць і представлений у вигляді пар: ММ (ізофермент М в м'язах), ВВ (ізофермент В в мозку) і MB (ізофермент М в міокарді). При інфаркті міокарда [2] в крові істотно підвищується рівень ферменту, що складається з двох різних субодиниць (MB). Форми М і В були досліджені методом РСА. М'язова форма КФК курей (файл 1CRK) містить 4 ідентичні субодиниці, тоді як мітохондріальна форма КФК людини складається з 8 ідентичних субодиниць (файли 1QK1, 2GL6). М'язова форма кристалізується у вигляді октамера і містить два типи контактів.

  Методи аналізу структури маркерних білків. Аналіз ділянок структури маркерних білків з метою її відтворення при взаємодії між лігандом і маркером проводився за допомогою «Ві-зуалізатора надмолекулярних структур Protein 3D» [5]. При аналізі області контактів окремих субодиниць білка, що виконуються за допомогою

  1 Тут і далі посилання даються на код файлу з інформацією про структуру, що зберігається в Protein Data Bank.

  цієї програми, особлива увага приділялася пошуку в аналізованих білках елементів симетрії і комплементарності.

  Особливістю даного визуализатора є наявність в ньому форми подання (рендеринга) білка у вигляді систем пов'язаних іонно-водень-них зв'язків (ССІВС), що розглядаються в якості основи для побудови біоструктур і каналів перенесення енергії в цих структурах [6]. Подання білка у вигляді ССІВС виявилося корисним при пошуку відповідних лігандів, що буде показано нижче.

  Результати та їх обговорення

  Розробка лиганда для міоглобіну. В якості базового підходу до вибору лиганда використовувався просторовий аналіз структури міогло-біна. При цьому ми виходили з того, що первинні структури міоглобіну і їх просторові третинні структури близькі між собою. Для підтвердження цього в табл. 1 наведені фрагменти ряду первинних структур міоглобіну ссавців (з 50-ї амінокислоти по 110-ю).

  Вибір ділянки з 50-ї амінокислоти по 110-ю пов'язаний з тим, що в межах цієї послідовності знаходиться область контакту субодиниць в миоглобине коні. Як свідчать дані табл. 1, з 60 амінокислот тільки в 19 положеннях спостерігається варіабельність, причому значна частина амінокислот представлена ​​близькородинними замінами (типу Ser <-> Thr, Ile <-> Leu <-> Val) або одиничними замінами. Ці дані дозволяють використовувати результати, отримані на різних міоглобіну, при розробці Ліга-да для виділення міоглобіну людини.

  Аналіз області контакту субодиниць міоглобіну коні. У димере свині область контакту субодиниць обмежена всього декількома атомами, внаслідок чого він не представляє для нас інтересу. У димере коні область контакту субодиниць досить протяжна, і тому саме ця структура використовувалася для аналізу і подальшого проектування лиганда.

  Як видно з рис. 2, в димере міоглобіну коні протяжний контакт двох спіральних ділянок спостерігається в інтервалі від 71-й амінокислоти до 89-ї. Більш детально область контакту

  Таблиця 1

  Зіставлення первинних структур міоглобіну ссавців

  M

  5O

  5l

  52

  53

  54

  55

  57

  5B

  59

  6O

  б1

  б2

  63

  б4

  б5

  бб

  б7

  6B

  б9

  7O

  rat

  pig

  bos

  hum

  hor

  Lys »

  »» »» »

  Ser

  »

  »»

  Thr

  Ser

  Thr

  Glu

  »

  »» »» »

  Glu

  »

  Glu

  Met

  Asp

  Asp »

  Ala

  Asp

  Ala

  Glu

  »

  »»

  Lys »

  »»

  Ser

  Gly

  Arg

  Arg

  Lys

  Ala

  »

  »»

  Ser

  »

  »» »» »

  Glu

  »

  »» »» »

  Asp »

  »» »» »

  Leu

  »

  »» »» »

  Lys »

  »»

  Arg

  Lys

  Lys »

  »» »» »

  His

  Gly

  »

  »» »» »

  Cys »

  Asn »

  »

  Ala

  Thr

  »

  »» »»

  Val

  Thr

  Val

  Leu

  »

  »» »» »

  Thr

  M

  7l

  72

  73

  74

  75

  77

  7B

  79

  BO

  B1

  B2

  B3

  B4

  B5

  B6

  B7

  BB

  B9

  9O

  9l

  rat

  pig

  bos

  hum

  hor

  Ala

  »

  »» »» »

  Leu

  »

  »» »» »

  Gly

  »

  »» »» »

  Thr

  »

  Gly

  »

  »» »

  Ile

  »

  »» »» »

  Leu

  Lys »

  »» »» »

  Lys »

  »» »» »

  Lys »

  »» »» »

  Gly

  »

  »» »» »

  Gln

  »

  His »

  »» »

  His »

  »» »» »

  Ala

  »

  Glu

  »

  »» »

  Ala

  »

  »» »» »

  Glu

  Ile

  »

  Gln

  Leu

  »

  »» »

  Lys »

  »» »

  Pro

  »

  »»

  Leu

  His

  Pro

  Ala

  »

  »» »» »

  Gln

  M

  92

  93

  94

  95

  97

  9B

  99

  lOO

  lOl

  lO2

  103

  lO4

  lO5

  106

  lO7

  10B

  lO9

  llO

  rat

  pig

  bos

  hum

  hor

  Ser

  »

  »» »» »

  His »

  »» »» »

  Ala

  »

  »» »» »

  Thr

  »

  »»

  Asn

  Thr

  »

  Lys »

  »» »» »

  His

  Lys »

  »» »» »

  Ile

  »

  »» »» »

  Pro

  »

  »» »» »

  Val »

  Ile

  Val »

  »

  Ile

  Lys »

  »» »» »

  Tyr

  Leu

  »

  »» »» »

  Glu

  »

  »» »» »

  Phe

  Ile

  »

  »» »» »

  Ser

  »

  »» »» »

  Glu

  »

  »»

  Val

  Ile

  Asp

  Ala

  »

  »

  Glu

  Cys

  Asp

  Ala

  Скорочення: rat - щур; mou - миша; ner - нерпа; pig - свиня; bos - бик; hum - людина; hor - кінь. Нумерація послідовностей зліва направо.

  № Б (3Б) / 2014 I

  біотехносфера

  mou

  ner

  »

  »

  »

  mou

  »

  ner

  »

  mou

  ner

  Мал. 2

  Область контакту субодиниць в димере міоглобіну коні (форма подання - a-вуглецевий скелет)

  субодиниця В

  субодиниця А

  Мал. 3 \ Область контакту двох субодиниць в миоглобине коні (фрагмент 64-100, форма подання - ССІВС)

  субодиниць показана на рис. 3, де використано представлення структури у вигляді ССІВС. Видно симетричне взаємодія C-NH2-rpynn Lys 78 та Н0-С = 0-груп Glu 85, що належать двом різним субодиницям. Симетрія взаємодії двох протилежних за властивостями амінокислот забезпечує їх взаємопізнавання і фіксацію цих двох ділянок в димере.

  Як видно з рис. 3, крім водневої зв'язку між Lys 78 та Glu 85 спостерігається також воднева зв'язок 0-С = 0-групи Glu 85 з ССІВС основному ланцюзі противолежащей субодиниці, що також сприяє фіксації і взаємною впізнавання субодиниць димера.

  Сопостаеленіе послідовності амінокислот в міоглобіну і гемоглобіну. У міоглобіну людини і коня виділені ділянки легко зіставити на основі даних табл. 1. Таке порівняння показує, що вони практично не відрізняються один від одного. Це означає, що для міоглобіну людини ця область контакту буде аналогічна.

  Згідно з вимогами до створення лігандів, виділена область має бути вибірковою до міоглобіну. Можна припустити, що одним з білків, який міг би конкурувати за розпізнавання цій галузі, є гемоглобін, суб'єктів незалежно-

  одиниці якого також мають подібну структуру. Для перевірки цього припущення ми зіставили послідовності амінокислот міоглобіну людини з відповідними послідовностями a- і b-субодиниць гемоглобіну людини (файл 4HHB, табл. 2). Видно, що на цій ділянці немає ніякої схожості між первинними структурами a- і b-субодиниць гемоглобіну і міоглобіну людини, що цілком відповідає нашим вимогам.

  Практично це означає, що для специфічного виділення міоглобіну людини можна запропонувати синтезувати послідовність амінокислот з області 69-78. Перевагою цього фрагмента, крім участі в контакті двох субодиниць, є гідрофільність даної ділянки (він містить багато гідрофільних амінокислот - Lys, Glu, Thr), так що проблем з його розчинність, мабуть, не буде.

  Розробка лиганда для тропонина. Як і міо-глогобін, тропоніни можуть служити маркерами інфаркту міокарда. Існують три типи тропо-Нінов: C, T і I. При створенні лиганда нами також був зроблений структурний підхід з використанням «візуалізатором надмолекулярних структур Protein 3D» [2] для аналізу комплексу тропо-Нінов.

  Таблиця 2 Послідовності амінокислот фрагментів 69-98 a-субодиниці (1) і? -Субодиниці (2) гемоглобіну і міоглобіну людини (S)

  l 69 TS S6 Ala Val Ala His Val Asp Asp Met Pro Asn Ala Leu Ser Ala Leu Ser Asp Leu Thr Leu Ser Glu

  2 69 TS S6 Gly Ala Phe Ser Asp Gly Leu Ala His Leu Asp Asn Leu Lys Gly Thr Phe Ala His Ala His Lys

  3 69 TS 85 Leu Thr Ala Leu Gly Gly Ile Leu Lys Lys Lys Gly His His Glu Ala Glu Ile Lys Pro Leu Ala

  l 9S Leu Arg Val Asp Pro Val Asn Phe

  2 9T Leu His Cys Asp Lys Leu His Val

  3 9S Gln Ser His Ala Thr Lys His Lys

  Відома лише одна робота [7], в якій отримано комплекс всіх трьох тропонинов людини - C, T і I. У Protein Data Bank є два файли, близьких за структурою: 1J1D і 1J1E.

  Досліджений методом РСА комплекс являє собою димер, в якому кожна молекула тропонинов представлена ​​в співвідношенні 1: 1: 1. Загальний вигляд комплексу тропонинов C, T і I (файл 1J1D), візуалізований за допомогою програми Protein 3D, показаний на рис. 4. Видно, що тропоні-ни C, T і I утворюють комплекс у вигляді однієї субодиниці, а дві субодиниці, орієнтовані під кутом один до одного, утворюють димер. В області не дуже щільного контакту субодиниць, який виникає між С і F ланцюгами двох комплексів, чітко видно воднева зв'язок між двома аргініну (Arg 74 C і Arg 74 F), розташованими на осі обертання комплексу.

  Таке «центральне» положення розпізнають груп не дуже сприятливо для конструювання лігандів, що володіють високою специфічністю, оскільки є досить бічних ланцюгів аргінін, здатних формувати аналогічні зв'язку. Відзначимо, що в другій структурі (файл 1ЛЕ) контакту двох аргінін взагалі не виявлено. У зв'язку з цим ми звернулися до аналізу взаємодії окремих ланцюгів всередині субодиниці (рис. 5). Видно, що молекула тропоніну С (сірого кольору), розташована в лівій частині субодиниці молекули, має множинні контакти з двома іншими тропонин, а молекули тропоніну I (світло-сірого кольору) і тропоніну Т (чорного кольору) щільно контактують і мають злами а- спіралі. Для тропонина Т злам розташований в області з 223 й амінокислоти по 226-ю, а для тропонина I - в області з 87-ї амінокислоти по 91-ю.

  Рис 4 \ дімерная комплекс тропонинов людини (файл IJID)

  № 6 (36) / 2014 I

  біотехносфера

  тропонин T

  тропонин З

  тропонин I

  Мал. 5

  Комплекс тропонинов С, T, I (1: 1: 1) - файл 1J1A (показана одна субодиниця димера)

  Аналіз взаємодії тропонинов в субодиниці. Докладний аналіз цієї структури дозволив встановити, що а-спіраль молекули тропоніну Т контактує з двома гілками тропонина I, починаючи з 222-го атома і закінчуючи приблизно 260-м.

  Є дві пари специфічних водневих зв'язків: зв'язок між Glu 257 тропонина T і Asn 121 тропонина I, а також зв'язок між Glu 252 тропонина T і Arg 88 тропонина I (рис. 6). Були знайдені і інші водневі зв'язку між бічними ланцюгами

  тропонин I

  тропонин T

  Мал. 6

  Водневі зв'язки між тропонином T (в центрі) і тропонином I, які виявляються на основі форми подання ССІВС (фрагмент)

  Таблиця 3

  Послідовність амінокислот тропонина Т, рекомендована в якості ліганда для виділення маркерного тропонина

  223 225

  230

  235

  240

  His Leu Asn Glu Asp Gln Leu Arg Glu Lys Ala Lys Glu Leu Trp Gln Thr Ile

  245

  250

  255

  260

  Tyr Asn Leu Glu Ala Glu Lys Phe Asp Leu Gln Glu Lys Phe Lys Gln Gln Lys Tyr Glu

  Мал. 7 \ Контакти субодиниць КФК мітохондрій людини в тетрамере (файл 1QK1)

  цих ланцюгів тропонинов. Область контакту тропонинов дуже специфічна, оскільки між бічними ланцюгами обох молекул спостерігаються водневі зв'язку, що сприяють їх взаємному пізнанню. Це добре видно на рис. 6, що використовує форму подання ССІВС, де показані зазначені вище водневі зв'язку між бічними ланцюгами тропонина Т і обома гілками тропонина I.

  З представлених даних випливає, що ділянку тропонина Т з 223 ї амінокислоти по 260-ю (табл. 3) перспективний для створення на його основі лиганда, який дозволяв би виділяти досить специфічний тропонин I.

  Пропозиції по креатинфосфокінази. М'язова форма КФК кристалізується у вигляді октамера і містить контакти двох типів.

  Контакт першого типу виникає між субодиницями тетрамера. На рис. 7 видно, що всі субодиниці в межах тетрамера мають дуже слабкі гетерологічние (асиметричні) контакти.

  Контакт другого типу - контакт двох субодиниць, що належать до різних тетрамера, - гомологичен (група симетрії С2), що добре

  а)

  Мал. 8

  Гомологічні контакти субодиниць креатинфосфокінази мітохондрій людини між двома тетрамерами (файл 1QK1). Форми подання: а - атоми; б - ССІВС

  № БС3Б) / 20М "|

  біотехносфера

  видно на рис. 8, а. Він є суттєво більш щільним, що добре видно на рис. 8, б.

  На рис. 8, б також видно, що ССІВС переходять з однієї субодиниці в іншу. Однак, на відміну від розглянутих вище структур міоглобі-на і тропонинов, ці ССІВС складаються з декількох фрагментів, сформованих завдяки всій укладанні третинної структури субодиниць.

  Мозгова креатинфосфокиназа вивчена в формі, що містить дві субодиниці (файл 3B6R). Є також ще дві структури (файли 3DRB і 3DRE). Їх аналіз показав, що контакти в них також складаються з різних ділянок, що зближують завдяки формуванню третинної структури субодиниць. Внаслідок цього підхід, застосований до проектування лигандов міоглобіну і тропонинов, не застосовний до структурі КФК. Мабуть, в цьому випадку має сенс отримати димерні гетерокомплекси КФК, що складаються з субодиниць обох типів (В і М), зшити їх і прикріпити до носія, а в подальшому використовувати їх в такому вигляді як ліганди для виділення КФК з крові пацієнтів.

  висновок

  З метою розробки лігандів для білкових маркерів інфаркту міокарда (міоглобіну, тропонинов і креатинфосфокінази) за допомогою визуализатора надмолекулярних структур Protein 3D була проаналізована просторова структура цих білків.

  Як лигандов міоглобіну було запропоновано синтезувати послідовність амінокислот з області 69-78, яка в структурі димера міоглобіну бере участь в утворенні симетричного комплементарного контакту двох субодиниць.

  На основі аналізу структури дімерная комплексу тропонинов людини, в якому тропонин Т

  утворює комплементарний контакт з двома фрагментами тропонина I з формуванням фіксують водневих зв'язків, зроблено висновок про те, що для виділення маркерного тропонина I найбільш підходить фрагмент тропонина Т з 223 ї амінокислоти по 260-ю.

  На відміну від попередніх маркерних білків, молекула креатинфосфокінази складається з безлічі субодиниць, що контактують між собою за допомогою функціональних груп, які зближують завдяки специфічній укладанні третинної структури субодиниць. Внаслідок цього для виділення КФК запропоновано зшивати субодиниці гетеродимера і використовувати їх в якості лігандів для виділення субодиничних комплексів КФК.

  В даний час запропоновані ліганди і ряд їх модифікацій, пов'язаних з необхідністю детектування виділяються білків флуорометр-ного методом, проходять апробацію на створюваних мікрочіпах.

  література

  1. Зіміна Т. М., Лучинин В. В. Мініатюрні аналітичні платформи: очікування, реальність і перспективи // На-ноіндустрія. 2010. № 5. С. 80-88.

  2. Markers of acute coronary syndrome in emergency room / V. Loria, I. Dato, G. L. De Maria, L. M. Biasucci // Minerva Med. 2008. Vol. 99. P. 497-517.

  3. Pharmaceutical and biomedical applications of affinity chromatography: recent trends and developments / D. S. Hage, J. A. Anguizola, C. Bi [et al.] // J. Pharm. Biomed. Anal. 2012. Vol. 69. P. 93-105.

  4. Morgan R. S., Miller S. L., McAdon J. M. The symmetry of self-complementary surfaces // J. Mol. Biol. 1979. Vol. 127. P. 31-38.

  5. Демченко E. Л., Карасьов В. А. Візуалізатор надмолекулярних біоструктур «Protein 3D». З нами в РВ-Сапо: № 980143. 03.05.1998.

  6. Карасьов В. А., Лучинин В. В. Введення в конструювання біонічних наносистем. М .: Физматлит 2009.


  Ключові слова: КОНСТРУЮВАННЯ ліганд /DESIGN OF LIGANDS /принципів взаємодоповнення /PRINCIPLE OF COMPLEMENTARITY /маркерні БЕЛКИ /MARKER PROTEINS /мікрочіпи /MICROCHIPS /ДІАГНОСТИКА ІНФАРКТУ МІОКАРДА /DIAGNOSIS OF MYOCARDIAL INFARCTION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити