У статті представлені антропометричні показники 100 жінок другого періоду зрілого та похилого віку госпіталізованих в пульмонологические, відділення лікарень м Гродно із захворюванням хронічний бронхіт, в період з 2001 по 2003 рр. Встановлено особливості анатомічної конституції для пацієнток з хронічним бронхітом, в порівнянні з практично здоровими жінками: зниження значень маси і довжини тіла, ширини плечей, поперечного і сагітального діаметрів грудної клітини, діаметра дистальних епіфізів кісток передпліччя, збільшення значень максимального обхвату стегна, шкірно-жирової складки на гомілки. Крім цього, встановлено, що тип статури жінок з хронічним бронхітом залежить від віку, так, для пацієнток другого періоду зрілого віку характерний гіперморфний тип статури, а для жінок похилого лептоморфний. Виявлені достовірні відмінності можуть бути використані в клініці в якості відносних маркерів для діагностики, первинної профілактики і своєчасного лікування хронічного бронхіту серед жінок другого періоду зрілого та похилого віку.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Бобрик Анжеліка Віталіївна


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2007


  Журнал: Вісник Вітебського державного медичного університету


  Наукова стаття на тему 'Конституціональні особливості жінок зрілого та похилого віку з хронічним бронхітом'

  Текст наукової роботи на тему «Конституціональні особливості жінок зрілого та похилого віку з хронічним бронхітом»

  ?Конструкційних особливостей ЖІНОК ЗРІЛОГО І

  ПОХИЛОГО ВІКУ НА ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТОМ

  БОБРИК А.В.

  УО «Гродненський державний медичний університет»;

  кафедра анатомії людини

  Резюме. У статті представлені антропометричні показники 100 жінок другого періоду зрілого та похилого віку госпіталізованих в пульмонологические. відділення лікарень м Гродно із захворюванням хронічний бронхіт. в період з 2001 по 2003 рр.

  Встановлено особливості анатомічної конституції для пацієнток з хронічним бронхітом. в порівнянні з практично здоровими жінками: зниження значень маси і довжини тіла. ширини плечей. поперечного і сагітального діаметрів грудної клітини. діаметра дистальних епіфізів кісток передпліччя. збільшення значень максимального обхвату стегна. шкірно-жирової складки на гомілці. Окрім цього. встановлено. що тип статури жінок з хронічним бронхітом залежить від віку. так. для пацієнток другого періоду зрілого віку характерний гіперморфний тип статури. а для жінок похилого - лептоморфний. Виявлені достовірні відмінності можуть бути використані в клініці в якості відносних маркерів для діагностики. первинної профілактики і своєчасного лікування хронічного бронхіту серед жінок другого періоду зрілого та похилого віку.

  Ключові слова: конституція. антропометрія. соматотип. хронічний бронхіт.

  Abstract. The anthropometrical parameters of 100 women of the second mature and advanced ages hospitalized during the period with 2001 on 2003 in pulmonological departments of hospitals in Grodno with chronic bronchitis are submitted in the article.

  The features of the anatomic constitution for patients with chronic bronchitis. in comparison with practically healthy women are established: decrease in values ​​of body weight and lengths. width of shoulders. transverse and sagittal diameters of thorax. diameter of distal epiphyses of the forearm bones. increase in values ​​of the maximal grasp of the hip. cutaneo-fatty fold on the leg. Besides it. it is established. the type of constitution of women with the chronic bronchitis depends on age. So. it is characteristic hypermorphic type of constitution for patients of the second mature age. and for women elderly age -leptomorphic type. The revealed authentic differences can be used in clinic as relative markers for diagnostics. primary preventive maintenance and duly treatment of the chronic bronchitis among women of the second mature and advanced age.

  Адреса для кореспонденції: Бобрик Анжеліка Віталіївна 230001. м.Гродно. вул. Суворова 15. кв 43 т.8-015-2-72-13-78 моб. 8-029-782-66-87

  Конституціональна діагностика є важливим етапом у вирішенні завдань медичної антропології. Сьогодні неможливо прогнозувати можливість розвитку і особливості протікання патологічних процесів у конкретної людини без урахування його типу статури [1]. Проблема захворювань. мають хронічне затяжного перебігу в даний час досить актуальна в теоретичному і практичному відношенні. Найбільш частою причиною смерті. як на території Білорусі. так і в більшості європейських країн. є хронічні захворювання. За статистичними даними. в 1994-2004 рр. рівень захворюваності населення Білорусі за класом хвороб органів дихання виріс на 6.9%. складаючи в загальній структурі захворюваності питома вага близько 27% [2]. Причому в нозологічної структурі первинної інвалідності. в зв'язку із захворюваннями дихальної системи. в 2004 р переважала інвалідність внаслідок

  хронічної обструктивної хвороби легень (57.4%) і бронхіальної астми (41.5%) [3].

  У літературі існують роботи. присвячені вивченню

  схильності до захворювань органів дихання. Зокрема відзначено. що на бронхіальну астму. частіше хворіють жінки з надлишковою масою тіла. а у чоловіків з даною патологією спостерігається менший ріст і велика вираженість централізації жироотложения. в порівнянні зі здоровими [4]. Схильність до гострих респіраторних захворювань у дітей також залежить від показників розмірів тіла [5].

  У вивченій літературі ми не зустріли результатів антропологічних досліджень жінок другого періоду зрілого та похилого віку з

  хронічним бронхітом. які проживають в Західній Білорусі. а дані з інших регіонів Білорусі та Росії нечисленні і часто суперечливі. що вказує на необхідність проведення досліджень в даному

  напрямку.

  У зв'язку з цим. мета нашого дослідження - встановити окремі особливості антропометричних і соматотіпіческіх показників у жінок другого періоду зрілого та похилого віку з хронічним бронхітом. Виявлення таких особливостей дозволить формувати групи підвищеного ризику до даного захворювання ще до розвитку хвороби. що зробить профілактику більш ранньої і ефективної.

  методи

  Об'єктом для антропологічного дослідження послужили 100 жінок другого періоду зрілого та похилого віку. госпіталізованих в пульмонологические. відділення лікарень м Гродно із захворюванням хронічний бронхіт. в період з 2001 по 2003 рр. Діагноз встановлювався відповідно до Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду. Для контролю були використані

  антропометричні показники 175 жінок. в анамнезі яких була відсутня досліджувана патологія.

  Пацієнтки з хронічним бронхітом і контрольна група. були досліджені за програмою. що включає вимір антропометричних

  показників: маса і довжина тіла; поперечний і передньо-задній діаметри грудної клітини; плечовий діаметр; ширина таза; обхоплювальної розміри грудної клітини, плеча, передпліччя, стегна, гомілки; шкірно-жирові складки на плечі, передпліччя, під лопаткою, на животі, стегні і гомілки; поперечні діаметри дистальних епіфізів кісток передпліччя і гомілки.

  Поряд з абсолютними значеннями антропометричних показників, розраховувався індекс маси тіла, який визначався за формулою Кетле:

  ІМТ = МТ (кг) / ДТ (м) 2

  де ІМТ - індекс маси тіла, МТ - маса тіла, ДТ - довжина тіла.

  При значенні індексу від 20 до 24,99 маса тіла вважалася нормальною, від 25 до 29,99 - I ступінь ожиріння, від 30 до 40 - II ступінь ожиріння, більше 40 - III ступінь ожиріння, від 15 до 19,99 - I ступінь схуднення, від 10 до 14,99 - II ступінь схуднення, менше 10 - III ступінь схуднення.

  Для соматотіпірованія використовувався модифікований метод

  Н.А. Усоевой (1993 г.) з урахуванням лепто - і гіперморфності скелета за усередненим поперечно-поздовжнього показником [6], [7].

  Статистична обробка обробка отриманих результатів проведена за допомогою прикладного пакету 81айвйеа 6.0.

  Результати та обговорення

  Середні значення антропометричних показників жінок другого періоду зрілого та похилого віку з хронічним бронхітом і контрольної групи, представлені в таблиці 1.

  Таблиця 1

  Середні значення антропометричних показників жінок з ________________ на хронічний бронхіт __________________________

  Другий зрілий вік Похилий вік

  Антропометричні показники Контрольна група (n = 66) хронич бронх] (п = 50 ський ит) Контрольна група (n = 109) хронич бронх] (п = 50 ський ит)

  Мама мама

  Маса тіла, кг 83,72 16,59 74,75 ** 14,52 79,08 12,82 72,52 ** 11,01

  Довжина тіла, см 168,18 8,52 162,20 *** 5,53 168,05 8,25 159,90 *** 4,18

  Плечовий діаметр (ширина плечей), см 40,08 3,12 35,26 *** 3,05 38,90 4,27 34,52 *** 2,07

  Поперечний діаметр грудної клітки, см 31,55 3,31 27,48 *** 2,36 30,01 2,98 27,16 *** 2,14

  Передньо-задній діаметр грудної клітки, см 24,82 3,19 20,79 *** 2,44 23,39 2,60 20,52 *** 2,63

  Тазовий діаметр (ширина таза), см 33,68 3,96 30,70 *** 2,75 31,85 3,50 30,98 1,64

  Обхват грудей на вдиху, см 104,18 10,77 102,35 10,83 104,24 8,56 103,45 7,62

  Обхват грудей на видиху, см 100,52 11,01 97,14 17,59 101,88 8,54 100,81 7,93

  Другий зрілий вік Похилий вік

  Антропометричні показники Контрольна група (n = 66) хронич бронх] (п = 50 ський ит) Контрольна група (n = 109) хронич бронх] (п = 50 ський ит)

  Мама мама

  Середній обхват грудної клітки, см 102,35 10,88 99,75 12,90 103,06 8,50 102,13 7,74

  Обхват плеча, см 30,70 3,65 32,09 5,07 29,43 2,73 31,08 *** 2,12

  Обхват передпліччя, см 25,80 2,35 25,86 2,63 24,80 2,38 25,27 1,97

  Максимальний обхват стегна, см 46,92 5,91 56,62 *** 7,33 46,35 5,07 52,84 *** 5,18

  Максимальний обхват гомілки, см 35,09 4,72 36,63 3,90 34,44 3,42 35,90 ** 2,68

  Шкірно-жирова складка плеча, мм 21,18 10,07 17,24 * 6,56 21,96 9,20 16,58 *** 4,79

  Шкірно-жирова склад-ка передпліччя, мм 14,78 5,81 12,22 * 4,34 10,03 3,51 12,24 ** 3,83

  Шкірно-жирова складка під лопаткою, мм 23,00 10,13 25,72 9,60 17,64 7,15 23,80 *** 5,76

  Шкірно-жирова складка на животі, мм 34,39 14,56 31,74 7,98 33,96 14,12 29,66 * 6,00

  Шкірно-жирова складка стегна, мм 28,32 14,06 32,88 10,22 23,90 12,37 28,00 * 8,17

  Шкірно-жирова складка гомілки, мм 16,63 7,18 21,27 ** 6,37 13,20 7,26 20,42 *** 6,42

  Поперечний діаметр дистальних епіфізів кісток передпліччя, см 6,11 0,46 5 29 *** 0,42 5,88 0,47 5 41 *** 0,24

  Поперечний діаметр дистальних епіфізів кісток гомілки, см 6,89 0,54 6,69 * 0,40 6,74 0,53 6,75 0,31

  Примітки:

  1) п - кількість об'єктів у вибірці; 2) М - середнє арифметичне значення; 3) про - середньоквадратичне відхилення; 4) достовірні відмінності від

  контрольної групи на рівні значущих:

  * р <0,05; ** р <0,01; *** р <0,001.

  Маса тіла. Статистично значуще зниження маси тіла щодо практично здорових осіб зафіксовано у жінок з хронічним бронхітом у другому зрілому (74,75 кг проти 83,72 кг, р<0,01) і літньому віці (72,52 кг проти 79,08 кг, р<0,01).

  Довжина тіла. У всіх вікових групах у жінок з хронічним бронхітом значення даного показника нижче, ніж у контрольній групі: у віці 36-55 років (162,20 см проти 168,18 см, р<0,001), в 56-74 роки (159,90 см проти 168,05 см, р<0,001).

  Плечовий діаметр. У жінок з хронічним бронхітом статистично достовірне зниження значення даного показника в порівнянні з контрольною групою, спостерігається як у другому зрілому віці (35,26 см проти 40,08 см, р<0,001), так і в літньому (34,52 см проти 38,90 см, р<0,001) віці.

  Тазовий діаметр. Середні значення тазового діаметра в усіх вікових групах жінок з хронічним бронхітом достовірно знижені, щодо контролю. Однак статистично достовірного рівня досягають значення даного показника групі жінок з хронічним бронхітом у другому зрілому віці (30,70 см проти 33,68 см, р<0,001).

  Поперечний діаметр грудної клітки. У жінок з хронічним бронхітом значення даного діаметра нижче, ніж у осіб контрольної групи. Так, у віці 36-55 років цей показник склав 27,48 см проти 31,55 см (р<0,001), в 56-74 роки - 27,16 см проти 30,01 см (р<0,001).

  Передньо-задній діаметр грудної клітки. Середні показники сагітального діаметра грудної клітки у жінок з хронічним бронхітом знижені, в порівнянні з контролем. Відзначено достовірне зниження цього показника в другому зрілому - 20,79 см проти 24,82 см (р<0,001) і в літньому віці - 20,52 см (р<0,001) щодо контролю - 23,39 см.

  Обхват плеча. Статистично достовірне збільшення значення даного показника в порівнянні з контролем відмічено в групі жінок похилого віку - 31,08 см (р<0,001) проти 29,43 см в контролі.

  Обхват стегна. Статистично значимого високого рівня досягли значення в групі жінок зрілого віку, де різниця у даній соматометріческіх показником склала з контрольною групою (56,62 см проти 46,92 см, р<0,001) та похилого віку (52,84 см проти 46,35 см, р<0,001).

  Обхват гомілки. Достовірно більш високі значення даного показника, в порівнянні з контролем, відзначені в групі жінок похилого віку, де він склав 35,90 см проти 34,44 см в контролі (р<0,01).

  Обхоплювальної розміри грудної клітини та передпліччя у жінок з хронічним бронхітом не мали статистично значущої різниці в порівнянні з контролем.

  Шкірно-жирові складки плеча, передпліччя, спини. Середні значення шкірно-жирових складок плеча та передпліччя у жінок з хронічним бронхітом у другому зрілому віці достовірно нижче (17,24 мм, 12,22 мм, відповідно, р<0,05), ніж у контрольній групі (21,18 мм, 14,78 мм, відповідно). У літньому віці у жінок з досліджуваної патологією також відзначено зниження середніх значень шкірно-жирових складок плеча, передпліччя, під лопаткою (16,58 мм, 12,24 мм, 23,80 мм відповідно, р<0,001) в порівнянні з практично здоровими жінками (21,96 мм, 10,03 мм, 17,64 мм, відповідно).

  Шкірно-жирові складки на животі, стегні, гомілки. У групах жінок з хронічним бронхітом другого періоду зрілого віку відзначалося достовірне збільшення ступеня підшкірного жиру на гомілки у порівнянні з контрольною групою (21,27 мм проти 16,63 мм, р<0,01). У жінок з досліджуваної патологією в літньому віці достовірно знижений, щодо осіб контрольної групи, значення шкірно-жирової складки на животі (29,66 мм проти 33,96 мм, р<0,05), але збільшено на стегні (28,00 мм проти 23,90 мм, р<0,05) і гомілки (20,42 мм проти 13,20 мм, р<0,001).

  Поперечний діаметр дистальних епіфізів кісток передпліччя. Статистично значимого низького рівня, в порівнянні з контрольною групою, досягли значення в групі жінок другого періоду зрілого (5,29 см проти 6,11 см, р<0,001) і літнього (5,41 см проти 5,88 см, р<0,001) віку.

  Поперечний діаметр дистальних епіфізів кісток гомілки. У жінок у другому зрілому віці намічається тенденція до зниження значення цього показника, в порівнянні зі здоровими, (6,69 см проти 6,89 см, р<

  0,05).

  У жінок з хронічним бронхітом у другому зрілому віці (таблиця 2) достовірно збільшено, в порівнянні з контролем, кількість осіб з нормальним станом вгодованості, а також відсутні пацієнтки з схудненням I ступеня.

  Таблиця 2

  Стан вгодованості жінок зрілого та похилого віку ____________ з хронічним бронхітом (в%) _______________________

  Стан вгодованості Другий зрілий вік Похилий вік

  Контроль (n = 66) Хронічний бронхіт (п = 50) Контроль (n = 109) Хронічний бронхіт (п = 50)

  Схуднення I ступеня 6,06 - 2,75 -

  Нормальне 15,15 34,00 * хх 24,77 10,00 *

  Ожиріння I ступеня 39,39 36,00ххх 37,61 72,00 ***

  Ожиріння II ступеня 36,36 28,00 33,94 14,00 **

  Ожиріння III ступеня 3,03 2,00 0,92 4,00

  Примітки:

  1) п - кількість об'єктів у вибірці; 2) достовірні відмінності від контрольної групи на рівні значущих: * р <0,05; ** р <0,01; *** р <0,001; 3) достовірні міжгрупові відмінності на рівні значущих: ххр <0,01; хххр <0,001.

  Для пацієнток літнього віку характерно достовірне, в порівнянні з практично здоровими, зниження кількість осіб з нормальним станом вгодованості і ожирінням II ступеня, а також достовірне збільшення кількості жінок з ожирінням I ступеня.

  Аналізуючи вікові відмінності показників індексу Кетле в групах жінок з хронічним бронхітом, можна відзначити, що до літнього віку, в порівнянні з пацієнтками зрілого віку, достовірно зменшується кількість хворих з нормальним станом вгодованості і збільшується -з ожирінням II ступеня.

  Таким чином, виявлені особливості анатомічної конституції жінок з хронічним бронхітом, в порівнянні з контрольною групою, які мають свої відмінності в залежності від віку.

  У другому зрілому віці жінки з хронічним бронхітом характеризуються низькими значеннями довжини тіла, маси тіла, ширини плечей і таза, поперечного і сагітального діаметрів грудної клітини, діаметра дистальних епіфізів кісток передпліччя і гомілки, кожножірових складок на передпліччя і задньої поверхні плеча, а також більш високими показниками обхвату стегна і шкірно-жирової складки на гомілці. При цьому для даної вікової групи жінок характерно збільшення кількості осіб з нормальним станом вгодованості.

  У жінок з хронічним бронхітом в літньому віці спостерігається зниження значень довжини тіла, маси тіла, ширини плечей, поперечного і сагітального діаметрів грудної клітини, діаметра дистальних епіфізів кісток передпліччя, шкірно-жирових складок на задній поверхні плеча і на животі, а також більш високими значеннями обхвату плеча, стегна, гомілки, шкірно-жирових складок на передпліччя, під лопаткою, на передневнутренней поверхні стегна і на гомілки. Для жінок цієї вікової групи характерно зниження нормального стану вгодованості і ожиріння II ступеня на тлі значного збільшення кількості хворих з ожирінням I ступеня.

  Пацієнткам з хронічним бронхітом у другому зрілому віці характерний гіперморфний тип статури (таблиця 3). У хворих в літньому віці переважає ступінь вираженості лептоморфності скелета при про більш 1,0 і достовірне зниження гіперморфності при 1,5 о, в порівнянні з практично здоровими особами. Крім цього зафіксовано зниження гіперморфності і збільшення лептоморфного типу статури в групі жінок з хронічним бронхітом похилого віку, в порівнянні з пацієнтками зрілого віку.

  Таблиця 3

  Процентний розподіл типів статури жінок з хронічним бронхітом в залежності від ступеня загальної лепто- і гіперморфності скелета

  Вік про Контроль ХБ

  Л М Г Л М Г

  п = 66 про «л = п

  36-55 років 1.0 15.15 66.67 18.18 6.00 62.00 32.00х

  1.25 12.12 74.24 13.64 4.00 80.00 16.00х

  1.5 6.06 86.36 7.58 2.00х 84.00 14.00х

  56-74 року п = 109 п = 50

  1.0 16.51 66.97 16.51 14.00 72.00 14.00

  1.25 6.42 81.65 11.93 12.00 84.00 4.00

  1.5 4.59 86.24 9.17 12.00 86.00 2.00 *

  Примітки:

  1) п - кількість об'єктів у вибірці; 2) про - середньоквадратичне відхилення; 3). достовірні відмінності від контрольної групи на рівні значущих: * р <0,05; 4) достовірні міжгрупові відмінності на рівні значущих: хр<0.05.

  висновок

  Таким чином. в ході проведеного дослідження виявлено особливості соматичної конституції у жінок з хронічним бронхітом:

  до 55 років частіше зустрічається гіперморфний тип статури. а старше 55 років - лептоморфний тип статури.

  Виявлені в результаті дослідження достовірні відмінності окремих показників соматичної конституції жінок другого періоду зрілого та похилого віку з хронічним бронхітом (зниження значень маси і довжини тіла. Ширини плечей. Поперечного і сагітального діаметрів грудної клітини. Діаметру дистальних епіфізів кісток передпліччя. Збільшення значень обхвату стегна. Шкірно жирові складки на гомілці). є відносними маркерами схильності до цього захворювання.

  література

  1. Никитюк. Б. А. Конституція людини / Б. А. Никитюк // Новини спортивної та медичної антропології: ежекварт. наук.-інформ. збірник / ред.-упоряд. Б. А. Никитюк. - М .. 1991. - № 4. - С. 3-149.

  2. Охорона здоров'я в Республіці Білорусь: офіц. стат. св. за 2004 р.-Мінськ. ГУРІМБ. 2005. - 316 с.

  3. Рівень і структура первинної інвалідності внаслідок хвороб

  органів дихання / В. Б. Смичек [и др.] // Питання організації і

  інформатизації охорони здоров'я. - 2006. - № 2.-с. 51-55.

  4. Царьов. В. П. Надлишкова маса тіла і бронхіальна астма /

  В. П. Царьов // Весщ НАН БеларусьСер. мед.-б1ял.навук. - 2002. - № 3. - С. 32-52.

  5. Дуброва. Е. Ю. Неспецифічні спадкові чинники ризику гострих респіраторних захворювань у дітей. які проживають на західній ділянці Байкало-Амурської магістралі / Є. Ю. Дуброва. В. А. Шенін. К. Р. Сєдов // Генетика. - 1989. - т.26. № 10. - С. 1884-1891.

  6. Усоев. С. С. Соматотіпірованіе жінок похилого та старечого віку на прикладі хворих. які перенесли інфаркт міокарда або

  ішемічного інфаркту головного мозку / С. С. Усоев. Л. І. Вільчинська. А. Б. Бобрик // Актуальні проблеми морфології: зб. науч. тр. -

  Красноярськ. 2004. - С. 255-257.

  7. Усоева. Н. А. Методика визначення типів статури в

  оцінці розвитку дівчаток підліткового віку і дівчат / Н. А. Усоева // Новини спортивної та медичної антропології: ежекварт. наук.-інформ. збірник / ред.-упоряд. Б. А. Никитюк. - М .. 1990. - Вип. 4. - С. 81-89.


  Ключові слова: соматотип /ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити