Область наук:

 • фундаментальна медицина

 • Рік видавництва: 2011


  Журнал: Пермський медичний журнал


  Наукова стаття на тему 'Конституціональні особливості реакції центральної гемодинаміки дівчат на фізичне навантаження'

  Текст наукової роботи на тему «Конституціональні особливості реакції центральної гемодинаміки дівчат на фізичне навантаження»

  ?УДК 612.13: 612.766.1-055.23

  конституціональні особливості реакції центральної гемодинаміки дівчат на фізичне навантаження

  А. А. Щанкіна, О. А. Кошелева

  Мордовський державний педагогічний інститут ім. М. Є. Евсевьева, м Саранськ

  Вивчено залежність реакцій центральної гемодинаміки у дівчат на фізичне навантаження від типу вікової еволюції організму. Для досягнення даної мети необхідно було вирішити такі завдання: дослідити фізичний розвиток дівчат, визначити тип конституції і фізичну працездатність, а також виміряти показники центральної гемодинаміки. Матеріалом для дослідження були дівчата віком 18 років, які навчаються на I курсі інституту. Методи дослідження включали антропометрії, велоергометрію і інтегральну реографію тіла. В результаті дослідження було встановлено зворотний кореляційний зв'язок трохантерний індексу з ударним і хвилинним обсягами крові після фізичного навантаження. Ця закономірність проявлялася у дівчат з трохан-терни індексом більше 2,0. У 5 (17,24%) випадках при фізичному навантаженні у дівчат другої групи ми спостерігали неадекватні і недостатні реакції центральної гемодинаміки на фізичне навантаження. Вони ставилися до різних типів конституції. Був зроблений висновок про те, що неадекватні і недостатні реакції центральної гемодинаміки на фізичне навантаження пов'язані з типом вікової еволюції організму.

  Ключові слова: тип вікової еволюції організму, трохантерний індекс, центральна гемодинаміка.

  Вступ

  В даний час в Росії і країнах СНД відзначається значне забруднення навколишнього середовища. Під впливом факторів зовнішнього середовища і спадковості формується конституційний тип вікової еволюції людини. Даний тип конституції визначається за величиною трохантерний-го індексу, що обчислюється із співвідношення довжини тіла до довжини ноги. Відомо, що для чоловіків з розвиненою мускулатурою, як правило, характерно раннє дозрівання, а, отже, більш короткий період прискореного росту ніг у порівнянні з тулубом, тому у таких чоловіків відносно короткі ноги. Такі чоловіки повинні мати вищі показники працездатний-

  сти і краще адаптуватися в навколишньому середовищі [1]. Таку думку про вплив конституції на функціональні можливості організму досить поширене.

  Найбільш динамічною системою, що реагує на зовнішні впливи, є система кровообігу. Останнім часом багато дослідників відзначають збільшення числа випадків неадекватних і патологічних реакцій з боку серця і судин на фізичне навантаження. Такі реакції можуть мати різну ступінь вираженості від слабких проявів до явних негативних змін, в рідкісних випадках до розвитку серцевої недостатності і зупинки серця. У літературі описані випадки раптової смерті у спортсменів при фізичному навантаженні [2]. Ми припустили, що такі реак-

  ції могли бути пов'язані з конституційним типом вікової еволюції організму. Якщо це так, то можна буде їх прогнозувати і запобігати.

  Мета дослідження - вивчення залежності реакцій центральної гемодинаміки дівчат на фізичне навантаження від Евола-тивного соматотипа. В ході роботи були вирішені кілька практичних завдань: досліджено фізичний розвиток дівчат, визначені тип конституції і фізична працездатність, а також виміряні показники центральної гемодинаміки в спокої і при фізичному навантаженні.

  Матеріали та методи дослідження

  Всього було обстежено 73 дівчини у віці 18 років російської і мордовської національностей, які проживають в Республіці Мордовія. Вибір об'єкта дослідження пов'язаний з тим, що в цьому віці у дівчат завершується формування конституційного типу вікової еволюції і системи кровообігу.

  Ми використовували такі методи досліджень: вимірювання довжини тіла, довжини ноги, окружності грудної клітки (ОГК), окружності талії, окружності стегна, окружності зап'ястя, маси тіла, розрахунок трохан-терного індексу (ТІ). За величиною трохан-терного індексу визначався конституційний тип вікової еволюції організму по В. Г. Штефко (1929) і С. Г. Васільчен-ко (1990) [3, 5]. ТИ = 1,95-2,00 відповідав нормеволютівному типу конституції, ТІ = 1,92-1,94 - гіпоеволютівному типу, ТІ = 2,01-2,03 - гіпереволютівному типу, ТІ = 1,86-1,91 і ТИ = 2,04-2,08 - дісеволю-тивному типу, ТІ>2,09 і ТИ<1,85 - патологічного типу конституції.

  Інтегральну реографію тіла по М. І. Тищенко (1971) [4] ми реєстрували за допомогою реографа «Діамант». досліджень-

  ня проводили трикратно: в спокої, після фізичного навантаження в обсязі 60% від індивідуальної PWC 170 і через 3 хвилини відпочинку. За інтегральною реограмм визначали ударний обсяг крові (УОК), хвилинний об'єм крові (МОК), ударний індекс (УІ), серцевий індекс (СІ), коефіцієнт резерву (КР), коефіцієнт інтегральної то-нічності (КІТ), частоту серцевих скорочень (ЧСС ).

  Результати та їх обговорення

  Розподіл дівчат по конституціональному типу вікової еволюції організму представлено на малюнку 1. З нього видно, що найбільше число дівчат (27) ставилися до нормеволютівному типу конституції. Число дівчат з іншими типами конституції було істотно менше, а дівчата з патологічним типом конституції (ТІ<1,85) взагалі були відсутні.

  У таблиці представлені морфофунк-нальні показники досліджуваних нами дівчат.

  Згідно таблиці, показники дівчат в цілому відповідали віковій нормі. При фізичному навантаженні спостерігалося збільшення функціональних показників гемодинаміки. Однак слід зазначити велику варіабельність показників. Крім того, у ряду дівчат мали місце неадекватні і патологічні реакції з боку гемо--

  ПетслагмчккійТЮ 2,09 I

  ДНС ^ волкутівний ТИ = 2,04-2,08 I ^^ Н

  Гіперемлютівіий ТИ = 2,01-2,03 I

  Нормеволюгівнич Тм = 1,95-2,00 I ^^ В ^ Н ^^ Н ^^ ВВ Гм поеволкпіан ий ТИ = 1,32- 1,34 ^^ В

  Днцаолщтнвний ТИ | 1,86-1,91 '

  ПатолотчЕснійТІ 5 1,35 '_ ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^

  0 5 10 20 25 30

  По осі абсцис - кількість дівчат.

  По осі ординат - групи дівчат за величиною ТИ і конституціональному типу вікової еволюції.

  Мал. 1. Розподіл дівчат за величиною ТИ і конституціональному типу вікової еволюції

  Таблиця

  Антропометричні параметри і гемодинамічні показники дівчат (М ± 5)

  Показники Варіаційно-статистичні показники

  min - max M ± 8

  Довжина тіла, см 146,0000-183,0000 163,0411 ± 6,86464

  Довжина ноги, см 71,0000-94,0000 81,8767 ± 5,02479

  ОГК, см 73,0000-99,0000 82,9041 ± 5,32334

  Окружність талії, см 54,0000-96,0000 67,5205 ± 6,99823

  Окружність стегна, см 45,0000-68,0000 53,6301 ± 4,33496

  Окружність зап'ястя, см 13,0000-17,0000 14,7534 ± 0,92467

  Маса тіла, кг 44,0000-97,0000 61,2055 ± 9,20742

  ТИ 1,8876-2,1389 1,9939 ± 0,05195

  УОК спокій, мл 33,8000-184,8000 86,1260 ± 20,79494

  УОК навантаження, мл 31,7000-155,2000 91,9904 ± 20,41278

  УОК відпочинок, мл 58,9000-133,5000 88,0301 ± 16,90708

  МОК спокій, л / хв 2,7900-17,350 6,235 ± 1,6324

  МОК навантаження, л / хв 3,0200-12,470 7,781 ± 2,1594

  МОК відпочинок, л / хв 2,1900-11,710 6,506 ± 1,4037

  УІ спокій, мл / м2 25,1000-88,500 56,919 ± 11,9640

  УІ навантаження, мл / м2 21,7000-99,900 61,155 ± 13,7470

  УІ відпочинок, мл / м2 37,9000-89,500 58,374 ± 10,9187

  СІ спокій, л / хв / м2 2,0700-8,310 4,114 ± 0,8201

  СІ навантаження, л / хв / м2 1,7400-8,190 5,158 ± 1,4035

  СІ відпочинок, л / хв / м2 1,4600-7,930 4,315 ± 0,8966

  КР спокій,% 59,7000-343,300 132,311 ± 31,7704

  КР навантаження,% 62,1000-252,200 165,181 ± 44,2928

  КР відпочинок,% 46,2000-250,500 138,634 ± 29,4971

  КІТ спокій, ум. од. 69,8000-86,000 76,873 ± 2,9882

  КІТ навантаження, ум. од. 52,6000-87,600 75,211 ± 5,5038

  КІТ відпочинок, ум. од. 63,4000-84,400 76,238 ± 3,4866

  ЧСС спокій, уд. / Хв 57,0000-99,0000 73,0548 ± 8,50799

  ЧСС навантаження, уд. / Хв 33,0000-118,0000 85,6849 ± 18,56286

  ЧСС відпочинок, уд. / Хв 33,0000-107,0000 74,8904 ± 12,73944

  динаміки на фізичне навантаження. Ми припустили, що вони могли бути пов'язані з ево-лютівним соматотіпом і з критерієм його оцінки - з трохантерний індексом. З цією метою ми поділили дівчат на дві групи: перша група (п = 44) з ТІ<2,00, друга група (п = 29) з ТІ>2,00.

  Слід зазначити, що спостерігалися статистично значущі кореляційні зв'язки антропометричних показників з функціональними показниками гемодинаміки в стані спокою (УОК, МОК, КР і КИТ), причому трохантерний індекс не був пов'язаний ні з одним з функціональних показників. Зв'язок вихідних показників ударного обсягу крові з масою тіла і іншими антропометричними показниками в даному випадку загальновідома і зрозуміла. Але після фізичного навантаження достовірні кореляційні зв'язки антропометричних показників з функціональними показниками не спостерігалося.

  Встановлено, що у дівчат другої групи з ТІ>2,00 значущі зворотні кореляційні зв'язки спостерігалися між трохан-терни індексом і функціональними показниками системи кровообігу при фізичному навантаженні з УОК (r = -0,47) і з УІ (r = -0,50) (рис. 2).

  Мал. 2. Кореляційна зв'язок ударного індексу при фізичному навантаженні з трохантерний індексом у дівчат другої групи з ТІ>2,00

  Таким чином, нами була виявлена ​​значна зворотній кореляційний зв'язок трох-антерного індексу з функціональними ге-модінаміческімі показниками у дівчат з ТІ>2,00. У дівчат другої групи встановлена ​​значуща зворотній кореляційний зв'язок з показниками УІ при фізичному навантаженні з окружністю грудної клітини (r = -0,50) і з окружністю стегна (r = -0,43). За зниженням ударного індексу прийнято проводити оцінку стану разової продуктивності серця.

  У 5 (17,24%) випадках при фізичному навантаженні у дівчат другої групи ми спостерігали зниження ударного індексу (УІ<42 мл / м2) і зниження серцевого індексу (СІ<3,10 л / хв / м2), яке поєднувалося у них з високими показниками коефіцієнта інтегрального тонічності (КІТ = 80,7-87,6 ум. Од.). Ці випадки можна віднести до неадекватної, недостатньою реакції системи кровообігу на фізичне навантаження. У дівчат під час виконання навантаження знижувалася разова продуктивність серця з судинними змінами у вигляді гіпертонії і централізації кровообігу. В однієї дівчини спостерігалася помірна недостатність кровообігу. Трохантерний індекс був від 2,02 до 2,13 і дівчата ставилися до гіпер-еволютивна, дісеволютівному і патологічного типам конституції.

  Неадекватні і недостатні реакції системи кровообігу на фізичне навантаження спостерігалися у дівчат першої групи в 2 випадках при дісеволютівном і патологічному типах конституції з показниками трохантерний індексу 1,93 і 1,88 відповідно. Слід звернути увагу, що дівчата з нормеволютівним типом конституції у всіх випадках добре переносили фізичне навантаження і у них ніколи не зустрічалися на неї неадекватні реакції системи кровообігу.

  висновок

  Отримані нами експериментальні дані не узгоджуються з існуючим уявленням про те, що люди з короткими нижніми кінцівками мають кращі адаптаційними можливостями, зокрема до фізичного навантаження. За нашими даними, у них значно частіше зустрічаються неадекватні і недостатні реакції центральної гемодинаміки на фізичне навантаження.

  Робота виконана в рамках реалізації ФЦП «Наукові та науково-педагогічні кадри інноваційної Росії» на 2009-2013 роки Державного контракту № П1060 від 31.05.2010 р на тему «Конституціональні особливості реакції системи кровообігу на фізичне навантаження».

  бібліографічний список

  1. Біологія людини / Д. Харрісон, Д. Уайнер, Д. Теннер, Н. Барнікот, В. Рейнолдс; під. ред. В. В. Бунака.- М .: Мир, 1979.- 611 с.

  2. Валанчуте А. Л. Раптова смерть молодих спортсменок: дані посмертної коронарографії / А. Л. Валанчуте, В. В. Ля-саускайте // Архів патологіі.- 1999.- № 2.- С. 421.

  3. Сексопатологія: довідник //. С. Василь-ченко, С. Г. Агаркова, С. Г. Агарков и др М .: Медицина, 1990.- 576 с.

  4. Тищенко М. І. Біофізичні основи інтегральної реографії і її застосування для відносної оцінки кровотоку / М. І. Тищенко // Методи збору і аналізу інформації в фізіології і медіціне.- М., 1971.- С. 221-226.

  5. Штефко В. Г. Схеми клінічної діагностики конституційних типів / В. Г. Штефко, А Д. Островський, - М .: Біо-Медгиз, 1929.- 79 с.

  A. A. Shchankin, O. A. Kosheleva

  CONSTITUTIONAL PECULIARITIES OF GIRLS 'CENTRAL HEMODYNAMIC RESPONSE TO PHYSICAL ACTIVITY

  Dependence of central hemodynamic responses of girls to physical activity on the type of age evolution of the body was studied. To reach this goal it was necessary to solve the following tasks: to investigate physical development of girls, to determine the type of constitution and exercise performance, to measure central hemodynamic indices. Girls aged 18, students of the 1st course of the institute, constituted the material of investigation. The methods of investigation included anthropometry, veloergometry and integral rheography of the body. As a result of investigation, reverse correlation between trochanter index and blood stroke and minute volumes after physical activity was established. This mechanism was manifested in girls with the tracheal index exceeding 2.0. In 5 (17,24%) cases girls of the second group with physical activity demonstrated inadequate response of central hemodynamics to physical activity. They belonged to different types of constitution. It was concluded that inadequate and insufficient responses of central hemodynamics to physical activity are connected with the type of age evolution of the body.

  Keywords: type of age evolution of the body, trochanter index, central hemodynamics.

  Контактна інформація: Щанкіна Олександр Олексійович, канд. мед. наук, доцент кафедри біології та спортивної медицини Мордовського державного педагогічного інституту ім. М. Є. Евсевьева, 430007, Республіка Мордовія, м Саранськ, вул. Студентська, 11а, тел. 8 (8342) 33-93-11

  Матеріал надійшов до редакції 05.06.2011


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити