Мета роботи дослідити конституційно-правові основи взаємодії державної влади і органів місцевого самоврядування як відносно самостійних систем публічної влади. Для досягнення поставленої мети використовувався метод системного аналізу, а також формально-юридичний метод при дослідженні нормативних правових актів і рішень Конституційного Суду Російської Федерації, прийнятих з питань гарантування конституційних основ місцевого самоврядування. Результати та їх наукова новизна: за результатами дослідження виявлено, що Державна влада і місцеве самоврядування являють собою відносно самостійні, але мають схожу правову природу види (підсистеми) публічної влади. Тому взаємодія державної влади і місцевого самоврядування розуміється як їх взаємний вплив і взаємне узгодження їх діяльності в процесі реалізації покладених на них функцій і завдань. метою такого взаємодії є забезпечення збалансованого поєднання державних (федеральних і регіональних) і місцевих інтересів, стабільне і ефективне використання ресурсів суспільства, спрямоване на створення гідних умов життєдіяльності як в цілому для російського суспільства, так і для населення муніципальних утворень. принципи взаємодії (Конституційна законність, відносна самостійність, субсидіарність і спільність при розподілі та здійсненні публічно-владних повноважень) обумовлюють використання при державно-муніципальному взаємодії таких його методів, як спільна діяльність, координація, делегування повноважень, з подальшим контролем законності і доцільності їх здійснення, державне гарантування і сприяння реалізації місцевого самоврядування, що покликане забезпечити стабільне і ефективне здійснення функцій публічної влади як на державному, так і на муніципальному рівнях.

Анотація наукової статті по політологічних наук, автор наукової роботи - Суходольський Г.М.


CONSTITUTIONAL AND LEGAL FOUNATIONS OF INTERACTION BETWEEN PUBLIC AUTHORITIES AND LOCAL GOVERNMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION: SYSTEM RESEARCH EXPERIENCE

The aim of the research is to study the constitutional and legal foundations of the interaction of public and local authorities as relatively independent public authority systems. To attain the aim, the system analysis method was used, as well as the technical legal method in to research regulatory legal acts and decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation, adopted on the issues of guaranteeing the constitutional foundations of local government. Results and scientific novelty: according to the research results, public authorities and local government are identified to be relatively independent, yet with public authority types (subsystems) of similar legal nature. So, the state power and local government interaction is understood as the interplay and mutual coordination of their activities in the process of implementation of the assigned functions and tasks. The purpose of such interaction is to ensure a balanced combination of public (federal and regional) and local interests, stable and efficient use of social resources, aimed at creating decent living conditions both for the Russian society as a whole, and for the population at municipal level. The interaction principles (constitutionality, relative autonomy, subsidiarity and compatibility in distributing and exercising public authority) Stipulate for using such methods in public-municipal interaction, as joint activity, coordination, delegation of powers with subsequent control of legality and feasibility of their implementation, public guarantee and assistance to local authority, serving to ensure the stable and efficient public authority functions, both at public and municipal levels.


Область наук:

 • політологічні науки

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Муніципалітет: економіка і управління


  Наукова стаття на тему 'КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ Взаємодія ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: ДОСВІД СИСТЕМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ'

  Текст наукової роботи на тему «КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ Взаємодія ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: ДОСВІД СИСТЕМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ»

  ?КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ Взаємодія ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: ДОСВІД СИСТЕМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

  Г. М. Суходольський

  Рахункова палата Російської Федерації, Російська академія народного господарства та державної служби при Президенті Російської Федерації Москва, Росія

  АНОТАЦІЯ: Мета роботи - дослідити конституційно-правові основи взаємодії державної влади і органів місцевого самоврядування як відносно самостійних систем публічної влади.

  Для досягнення поставленої мети використовувався метод системного аналізу, а також формально-юридичний метод при дослідженні нормативних правових актів і рішень Конституційного Суду Російської Федерації, прийнятих з питань гарантування конституційних основ місцевого самоврядування.

  Результати та їх наукова новизна: за результатами дослідження виявлено, що державна влада і місцеве самоврядування представляють собою відносно самостійні, але мають схожу правову природу види (підсистеми) публічної влади. Тому взаємодія державної влади і місцевого самоврядування розуміється як їх взаємний вплив і взаємне узгодження їх діяльності в процесі реалізації покладених на них функцій і завдань.

  Метою такої взаємодії є забезпечення збалансованого поєднання державних (федеральних і регіональних) і місцевих інтересів, стабільне і ефективне використання ресурсів суспільства, спрямоване на створення гідних умов життєдіяльності як в цілому для російського суспільства, так і для населення муніципальних утворень.

  Принципи взаємодії (конституційна законність, відносна самостійність, субсидіарність і спільність при розподілі та здійсненні публічно-владних повноважень) обумовлюють використання при державно-муніципальному взаємодії таких його методів, як спільна діяльність, координація, делегування повноважень, з подальшим контролем законності і доцільності їх здійснення, державне гарантування і сприяння реалізації місцевого самоврядування, що покликане забезпечити стабільне і ефективне здійснення функцій публічної влади як на державному, так і на муніципальному рівнях.

  КЛЮЧОВІ СЛОВА: державна влада, місцеве самоврядування, взаємодія, конституційно-обумовлена ​​мета взаємодії, конституційно-правові засади взаємодії, правові форми і методи взаємодії.

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ:

  Григорій Михайлович Суходольський, кандидат юридичних наук, Рахункова палата росій- ^ ської Федерації,

  | Інститут державної служби та управління, Російська академія народного госпо-

  ^ Ства і державної служби при Президентові Російської Федерації,

  § 119571, Россия, г. Москва, пр. Вернадського, 82, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  §

  ^ ДЛЯ ЦИТУВАННЯ: Суходольський Г. М. Конституційно-правові основи взаимодейст-

  ^ Вія державної влади і місцевого самоврядування в Російській Федерації: досвід сис-

  ^ Темного дослідження // Муніципалітет: економіка і управління. 2019. № 3 (28). С. 20-30.

  УДК342.5 (470 + 571) ББК67.400.6 + 67.400.7

  ГСНТИ 10.15.01,10.16.01 Код ВАК 12.00.02

  Термін «взаємодія» в суспільних науках, в тому числі в юриспруденції, традиційно визначається як «... вплив різних явищ друг на друга, що обумовлює зміни в них; узгодженість, несуперечність результатів діяльності ... в різних сферах »[1, С. 41; 2]. При цьому, цілі, завдання, принципи, форми і методи взаємодії в соціальних системах різняться в залежності від правової природи його суб'єктів, зокрема від їх приватно-правової або публічно-правової природи, наявності або відсутності у них владних повноважень. Тому при розгляді особливостей системної взаємодії між державною владою і місцевим самоврядуванням необхідно уточнити особливості правової природи останнього.

  Конституція Російської Федерації не цілком однозначно закріплює правову природу місцевого самоврядування, визначаючи його ст. 130 за допомогою вказівки його основних функцій - «забезпечення самостійного вирішення населенням питань місцевого значення, володіння, користування і розпорядження муніципальної власністю» [3]. При цьому, в ст. 12 зазначено на самостійність місцевого самоврядування, а також на «невходження» органів місцевого самоврядування в систему органів державної влади. Аналогічна невизначеність присутня і в нормах міжнародного права: так, ст. 3 Європейської хартії місцевого самоврядування закріплює подзаконное повноваження органів місцевого самоврядування «... регламентувати значну частину публічних справ і керувати нею.» [4]. Таким чином, Конституція Російської Федерації і Європейська хартія залишають відкритим питання про правову природу місцевого самоврядування, а також про його взаємини і взаємодії з системою державної влади.

  Зазначені конституційні положення дозволили російським вченим сформулювати і розвивати концепцію подвійної природи місцевого самоврядування як публічно-правового інституту: з одного боку воно розглядається як інститут громадянського суспільства, а з іншого - як інститут народовладдя, існуючий на місцевому рівні, максимально наближеному до населення. Так, наприклад, Н.С. Бон-

  дарь, кажучи про місцеве самоврядування як про один з елементів громадянського суспільства, вказує на те, що воно являє собою «засіб самоорганізації» спільноти на муніципальному рівні, а його існування є «умовою досягнення автономії суспільства у взаємодії з державною владою» [5, С . 48, 66, 215]. Таким чином, підкреслюється самостійність населення у вирішенні питань місцевого значення та в управлінні місцевими справами «... в інтересах населення та під свою відповідальність.» [6, ст. 1] і, відповідно, відділення місцевого самоврядування від державної влади.

  Визнання місцевого самоврядування одним з інститутів громадянського суспільства передбачає, що взаємодія між ним і державою здійснюється з метою і на основі закономірностей, загальних для взаємодії держави і громадянського суспільства в цілому. А саме - держава здійснює правове регулювання життя інститутів громадянського суспільства, дозволяючи протиріччя між ними, а інститути громадянського суспільства прагнуть забезпечити реалізацію інтересів приватних осіб або окремих соціальних верств і груп в політиці держави [7, С. 15.].

  Разом з тим елементи громадянського суспільства повинні формуватися, функціонувати і взаємодіяти між собою на основі принципу добровільності організації [8] і конкуренції за матеріальні і нематеріальні ресурси суспільства [9, С. 90; 7, С. 16].

  Місцеве самоврядування, навпаки, є територіальною організацією, яка об'єднує все населення муніципального освіти незалежно від бажання кожного його учасника. Загальний характер місцевого самоврядування на території муніципального освіти і визнання його владних повноважень також не дозволяють говорити про можливість його конкуренції з іншими структурними елементами громадянського суспільства. Тому більш правильним представляється визначення місцевого самоврядування як особливого недержавного виду (системи) публічної влади, здійснюваної з питань місцевого значення від імені та в інтересах місцевої громади як територіального громадського колективу [10, С. 36-46; 11, С.12-15].

  Пряма вказівка ​​на публічно-владний характер місцевого самоврядування міститься в ч. 2 ст. 3 Конституції Російської Федерації, яка визначає державну владу і місцеве самоврядування як способи здійснення народом публічної влади. На загальну - публічно-владну - природу державної влади та місцевого самоврядування також неодноразово вказував Конституційний Суд Російської Федерації, який визначив місцеве самоврядування і муніципальну владу як публічну владу, здійснювану на території муніципального освіти [12, 13].

  Спільними для державної влади і місцевого самоврядування є їх публічно-владний характер (здійснення владних повноважень, в тому числі прийняття владних рішень, створення, накопичення і перерозподіл матеріальних і нематеріальних ресурсів суспільства або місцевої громади як його частини в найбільш загальних інтересах, притаманних більшості населення) , а також «територіальність і неперсонифицированность впливу» [14, С. 23] (здійснення владних повноважень по відношенню до всіх осіб, які перебувають на певній території -Територія держави або муніципального освіти).

  Разом з тим правову природу державної влади та місцевого самоврядування не можна повністю ототожнювати. У російській науці конституційного права суверенної визнається тільки державна влада, оскільки саме вона виникла в результаті волевиявлення всього багатонаціонального російського народу як вираз консенсусу його найбільш загальних інтересів. Решта види владарювання (в тому числі, місцеве самоврядування) в Російській Федерації визнаються похідними [15, С. 5.].

  Дані рівні публічної влади мають різний територіальний масштаб реалізації, необхідних для здійснення, носіїв і особливості здійснення владного впливу. Цілі державної влади Російської Федерації політичного, економічного і соціального характеру отримали закріплення в преамбулі, розділах 1 і 2 Конституції Російської Федерації [16, С. 52]. Метою місцевого самоврядування є вирішення питань місцевого зна-

  чення, які в ст. 2 Федерального закону 6 жовтня 2003 № 131-Ф3 (ред. Від 2 серпня 2019 г.) «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» визначено як «безпосереднє забезпечення життєдіяльності населення муніципального освіти» [6], наслідком чого, на думку Конституційного Суду Російської Федерації, є переважання серед них питань, пов'язаних з поточними потребами і визначенням перспектив розвитку муніципального освіти [17].

  Територіальний масштаб і «наближеність» місцевого самоврядування як рівня публічної влади до населення припускають безпосередню участь громадян у вирішенні питань місцевого значення, значний ступінь самоорганізації місцевого співтовариства і більшу кількість громадських ініціатив його членів при здійсненні муніципальної-владних повноважень, ніж при здійсненні державної влади на загальфедеральному рівні або на рівні суб'єктів Федерації. Конституційний Суд підкреслює, що носієм муніципальної влади є місцева спільнота, яке здійснює її безпосередньо, а також формуються ним органи місцевого самоврядування [18].

  Незважаючи на єдино суверенний і «первинний» характер державної влади, а також похідний характер місцевого самоврядування як виду (системи) публічної влади, державна влада не може залишатися єдиним інструментом самоорганізації громадян, надмірна владна регламентація суспільних відносин не властива сучасному суспільству, а також демократичної правової державі [19, С. 5]. Тому і місцеве самоврядування не є «продовженням» державної влади на місцевому рівні. У сучасному суспільстві вони є відносно самостійними публічно-владними системами [20, С. 61], які не протистоять один одному, а взаємопов'язані і взаємодіють в силу подібної публічно-правової природи і спрямованості на здійснення публічних інтересів.

  При виявленні цілі взаємодії державної влади і місцевого самоврядування як його передбачуваного ре-

  результату [21, С. 9, 15] слід виходити із загального для цих систем публічної влади подібності публічних інтересів, реалізація яких покладена на державну і муніципальну владу. Незважаючи на те, що основною метою існування місцевого самоврядування є вирішення питань місцевого значення, які перебувають у безпосередньому забезпеченні життєдіяльності населення муніципального освіти, функціонування як державної, так і муніципальної влади забезпечує реалізацію конституційних функцій російської держави. Так, Конституційний Суд Російської Федерації неодноразово вказував на те, що місцеве самоврядування безпосередньо бере участь в реалізації економічної і соціальної функцій держави, у виконанні завдань соціальної держави, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності населення муніципальних утворень [22, 23]. При цьому, вирішення питань місцевого значення не може йти врозріз із загальною економічною і соціальною політикою держави.

  На цій підставі неможливо зробити висновок про те, що мета взаємодії державної влади і місцевого самоврядування як відносно самостійних систем публічної влади полягає в забезпеченні збалансованого поєднання державних (федеральних і регіональних) і місцевих інтересів при здійсненні публічної влади, стабільне і ефективне використання ресурсів суспільства, спрямоване на створення гідних умов життєдіяльності як в цілому для російського суспільства, так і для населення муніципальних утворень.

  В силу спільності правової природи державна влада і місцеве самоврядування організаційно і функціонально пов'язані загальними конституційними принципами управлінського впливу на суспільні відносини [5, С. 215]. Традиційно, в російській науці конституційного права принципи правового регулювання певного конституційно-правового явища визначають як найбільш загальні об'єктивно існуючі закономірності його функціонування і розвитку [24, С. 69-72]. Принципи взаємодії державної влади і місцевого

  самоврядування є об'єктивно існуючі закономірності його здійснення, зумовлені специфікою їх правової природи як відносно самостійних систем публічної влади, які отримали закріплення в Конституції Російської Федерації і муніципальному законодавстві. До таких принципів належать: конституційна законність, відносна самостійність місцевого самоврядування та державної влади, а також субсидіарність і спільність розподілу і здійснення публічно-владних повноважень.

  Принцип конституційної законності стосовно взаємодії державної влади і місцевого самоврядування обумовлений тією обставиною, що тільки державна влада є єдиною суверенною на території Росії, але місцеве самоврядування має самостійність по відношенню до державної влади. У російській науці конституційного права зміст даного принципу традиційно вбачається в строгому і неухильному дотриманні вимог, що пред'являються до правових форм і методів взаємодії інститутів публічної влади, в тому числі в тому, що «... управлінська діяльність органів місцевого самоврядування, забезпечуючи здійснення публічної влади на муніципальному рівні, повинна бути узгоджена з конституційними законами »[23]. Разом з тим Конституційний Суд Російської Федерації також поширює обов'язки дотримання конституційних установлений про вірогідність здійснення місцевого самоврядування в Російській Федерації та на систему державної влади, вказуючи, що законодавче регулювання місцевого самоврядування, а також виконавчо-розпорядча, контрольно-наглядова і судова діяльність інститутів державної влади повинна забезпечувати реальність муніципальної влади як виду народовладдя [22, 25]. Проявом цього принципу є такі форми взаємодії інститутів державної влади і місцевого самоврядування як законодавчий порядок наділення органів місцевого самоврядування державно-владними повноваженнями (ст.ст. 19-21 Федерального закону

  «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації»), процедури прокурорського нагляду і державного контролю діяльності органів місцевого самоврядування, які передбачають обмеження повноважень контрольно-наглядових органів федеральними законами (ст. 77 Федерального закону «Про загальні принципи ...»); гарантованість судового захисту прав місцевого самоврядування (ст. 133 Конституції Російської Федерації), в т.ч. склалося в практиці Конституційного Суду Російської Федерації визнання права органів місцевого самоврядування на оскарження законів, які порушують конституційні права місцевого самоврядування.

  Принцип відносної самостійності державної влади та місцевого самоврядування випливає з принципу конституційної законності. Самостійність місцевого самоврядування в межах його повноважень закріплений в ст. 12 Конституції Російської Федерації. При цьому, згідно з правовою позицією Конституційного Суду Російської Федерації, самостійність місцевого самоврядування «... не є абсолютною, ... але ... виключає вирішальне участь органів державної влади в. формуванні органів місцевого самоврядування, ... підміну органів місцевого самоврядування органами державної влади при вирішенні питань місцевого значення. служить. межею, що обмежує довільне втручання органів державної влади в справи місцевого самоврядування,. базою для його інтеграції в систему публічної влади ... »[18]. Формами реалізації даного принципу можна назвати, наприклад, скасування поселення як муніципального освіти законом суб'єкта Федерації з ініціативи населення місцевого самоврядування, вираженого на сході громадян, і з урахуванням думки населення муніципального району (ст. 13.1 Федерального закону «Про загальні принципи ...») ; участь глави суб'єкта Російської Федерації у формуванні конкурсної комісії щодо наділення повноваженнями глави місцевої адміністрації (ст.ст. 34 і 37 Федерального закону «Про загальні принципи ...»). При цьому, за змістом федерального законодавства волевиявлення населення місцевого самоврядування є привчає-

  вим як при визначенні територіальних основ місцевого самоврядування, так і при визначенні структури і формуванні органів місцевого самоврядування.

  Зміст конституційного принципу субсидіарності і спільності розподілу і здійснення публічно-владних повноважень полягає в тому, що здійснення публічних повноважень здійснюються переважно тими властями, які мають найтісніший контакт з громадянином; передача будь-якої функції іншому органу влади повинна враховувати обсяг і характер завдання, вимоги досягнення ефективності та економії [4, ст. 4; 26, С. 70].

  Викладене дозволило визначити взаємодію державної влади і місцевого самоврядування як їх взаємний вплив і взаємне узгодження діяльності в процесі реалізації функцій і завдань, покладених на них як на володіють подібною правовою природою, але відносно самостійні системи публічної влади. Метою такої взаємодії є забезпечення збалансованого поєднання державних (федеральних і регіональних) і місцевих інтересів при здійсненні публічної влади, стабільне і ефективне використання ресурсів суспільства, спрямоване на створення гідних умов життєдіяльності як в цілому для російського суспільства, так і для населення муніципальних утворень. Принципи взаємодії (конституційна законність, відносна самостійність, субсідіар-ність і спільність при розподілі та здійсненні публічно-владних повноважень) випливають з конституційно-правової природи державної влади та місцевого самоврядування, а також обумовлюють використання при державно-муніципальному взаємодії таких його методів, як спільна діяльність, координація, делегування повноважень з подальшим контролем законності і доцільності їх здійснення, державне гарантування і сприяння реалізації місцевого самоврядування, що покликане забезпечити стабільне і ефективне здійснення функцій публічної влади як на державному, так і на муніципальному рівнях.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Єфремова Т. Ф. Новий словник російської мови. Толково-словотворчий. М., 2000..

  2. Карташов В. Г. Взаємодія органів державної влади суб'єкта Російської Федерації та органів місцевого самоврядування // Конституційне й муніципальне право. 2007. № 19. С. 33-38.

  3. Конституція Російської Федерації (прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 г.) (з урахуванням поправок, внесених Законами РФ про поправки грудня 2008 року № 7-ФКЗ, від 5 лютого 2014 р № 2-ФКЗ, від 21 липня 2014 р . № 11-ФКЗ) // Відомості Верховної РФ. 2014. № 31. У розділі ст. 4398.

  4. Європейська хартія місцевого самоврядування (скоєно в Страсбург 15 жовтня 1985 г.) // Відомості Верховної РФ. 1998. № 36. У розділі ст. 4466.

  5. Бондар Н. С. Місцеве самоврядування і конституційне правосуддя: кон-стітуціоналізація муніципальної демократії в Росії. М .: Норма, 2008.

  6. Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації: Федеральний закон від 6 жовтня 2003 № 131-Ф3 (ред. Від 2 серпня 2019 г.) // Відомості Верховної РФ. 2003. № 40. У розділі ст. 3822.

  7. Кочетков А. П. Держава і громадянське суспільство в Росії: стратегія взаємодії // Простір і Час: альманах: електронне наукове видання. 2014. Т. 6. № 1. Тематичний випуск кафедри філософії політики і права Філософського факультету МДУ ім. М.В. Ломоносова. С. 13-25.

  8. Власова Г. Б., Власов В. І. Теорія держави і права. Ростов н / Д: Сигма 2010.

  9. Монтеск'є Ш. Про дух законів // Вибрані твори. М., 1955. С. 85-120.

  10. Комарова В. В. Конституційна система влади Росії і принцип поділу влади // Актуальні проблеми російського права. 2017. № 9. С. 36-46.

  11. Чиркин В. Є. Публічна влада в сучасному суспільстві // Конституційне й муніципальне право. 2013. N 4. С. 12-15.

  12. У справі про перевірку конституційності окремих положень Закону Красноярського краю «Про порядок відкликання депутата представницького органу місцевого самоврядування» та Закону Коряцького автоном-

  ного округу «Про порядок відкликання депутата представницького органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи місцевого самоврядування в Корякском автономному окрузі» в зв'язку зі скаргами заявників А.Г. Злобіна і Ю.А. Хнаева: Ухвала Конституційного Суду РФ від 2 квітня 2002 № 7-П // Відомості Верховної РФ. 2002. № 14. У розділі ст. 1374.

  13. За скаргою громадянина Севашева Олександра Васильовича на порушення його конституційних прав частиною 4 статті 12 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації: Визначення Конституційного Суду РФ від 6 березня 2008 року № 214-О-П // Відомості Верховної РФ. 2008. № 18. Ст. 2092.

  14. Панов Д. С. Муніципальна влада як елемент народовладдя // Державна влада і місцеве самоврядування. 2018. № 11. С. 21-25.

  15. Чиркин В. Є. До питання про моделі влади в сучасному суспільстві // Конституційне й муніципальне право. 2014. № 5. C. 3-6.

  16. Суходольський Г. М. Ефективність системи державної влади в Російській Федерації: спроба конституційно-правового дослідження // Наука і освіта: господарство і економіка; підприємництво; право і управління. 2017. № 1 (80). С. 51-54.

  17. У справі про перевірку конституційності положення абзацу першого пункту 1 ст. 2 Федерального закону «Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації» у зв'язку зі скаргою громадянина О.В. Сухова: Ухвала Конституційного Суду РФ від 18 липня 2019 р N 29-П // Відомості Верховної РФ. 2019. № 30. У розділі ст. 4411.

  18. У справі про перевірку конституційності частин 4, 5 і 5.1 статті 35, частин 2 і 3.1 статті 36 Федерального закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» і частини 1.1 статті 3 Закону Іркутської області «Про окремі питання формування органів місцевого самоврядування муніципальних утворень Іркутської області »у зв'язку із запитом групи депутатів Державної Думи: Ухвала Конституційного Суду РФ від 1 грудня 2015 р № 30-П // Відомості Верховної РФ.

  2015. № 50. У розділі ст. 7226.

  19. Авакьян С. А. Конституційна теорія і практика публічної влади: закономірності та відхилення // Конституційне й муніципальне право. 2015. № 10. С. 4-7.

  20. Чепунов О. І. Система органів державної влади в Російській Федерації: теоретичні та конституційно-правові аспекти: монографія. М. 2010.

  21. Суходольський Г. М. Конституційно-правові основи взаємодії в системі державної влади Російської Федерації: автореф. дис. ... кандидата юридичних наук. Казань, 2019.

  22. У справі про перевірку конституційності положень пункту 2 статті 81 Закону Челябінської області «Про бюджетний устрій і бюджетний процес в Челябінській області» у зв'язку із запитом Челябінського обласного суду: Ухвала Конституційного Суду РФ від 11 листопада 2003 № 16-П // Відомості Верховної РФ. 2003. № 46 (ч. 2). Ст. 4509.

  23. У справі про перевірку конституційності положення частини першої статті 24.18 Федерального закону «Про оціночної діяль-

  ності в Російській Федерації »у зв'язку зі скаргою адміністрації муніципального освіти міста Братська: Ухвала Конституційного Суду РФ від 5 липня 2016 р № 15-П // Відомості Верховної РФ. 2016. № 29. У розділі ст. 4900.

  24. Ковачев Д. А. Конституційний принцип: його поняття, реальність і фіктивність // Журнал російського права. 1997. № 9. С. 69-72.

  25. У справі про перевірку конституційності пункту 18 частини 1 статті 14 та пункту 14 частини 1 статті 15 Федерального закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» у зв'язку зі скаргою адміністрації муніципального освіти "Нерюнгрін-ський район" »: Постанова Конституційного суду РФ від 26 квітня 2016 р № 13-П // Відомості Верховної РФ. 2016. С. 19. У розділі ст. 2774.

  26. Бабічев І. В. Норми-принципи Європейської хартії місцевого самоврядування як складова частина правової доктрини російської моделі місцевого самоврядування // Конституційне й муніципальне право. 2018. № 6. С. 67-74.

  CONSTITUTIONAL AND LEGAL FOUNATIONS OF INTERACTION BETWEEN PUBLIC AUTHORITIES AND LOCAL GOVERNMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION:

  SYSTEM RESEARCH EXPERIENCE

  G. M. Sukhodolskiy

  Accounts Chamber of the Russian Federation, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,

  Moscow, Russia

  ABSTRACT: The aim of the research is to study the constitutional and legal foundations of the interaction of public and local authorities as relatively independent public authority systems.

  To attain the aim, the system analysis method was used, as well as the technical legal method in to research regulatory legal acts and decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation, adopted on the issues of guaranteeing the constitutional foundations of local government.

  Results and scientific novelty: according to the research results, public authorities and local government are identified to be relatively independent, yet with public authority types (subsystems) of similar legal nature. So, the state power and local government interaction is understood as the interplay and mutual coordination of their activities in the process of implementation of the assigned functions and tasks.

  The purpose of such interaction is to ensure a balanced combination of public (federal and regional) and local interests, stable and efficient use of social resources, aimed at creating decent living conditions both for the Russian society as a whole, and for the population at municipal level.

  The interaction principles (constitutionality, relative autonomy, subsidiarity and compatibility in distributing and exercising public authority) stipulate for using such methods in public-municipal in-

  teraction, as joint activity, coordination, delegation of powers with subsequent control of legality and feasibility of their implementation, public guarantee and assistance to local authority, serving to ensure the stable and efficient public authority functions, both at public and municipal levels.

  KEYWORDS: public authority, local government, interaction, constitutional purpose of interaction, constitutional and legal principles of interaction, legal forms and methods of interaction.

  AUTHOR'S INFORMATION:

  Grigoriy M. Sukhodolskiy, Cand. Sci. (Law), Accounts Chamber of the Russian Federation,

  Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,

  82, Vernadskiy ave. Moscow, 119571, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  FOR CITATION: Sukhodolskiy G. M. Constitutional and legal founations of interaction between public authorities and local government in the Russian Federation: system research experience // Municipality: Economics and Management. 2019. № 3 (28). P. 20-30.

  REFERENCES

  1. Efremova T. F. The new dictionary of the Russian language. Interpretative and derivational. M., 2000 [Efremova T.F. Novyy slovar 'russkogo yazyka. Tolkovo-slovoobrazo-vatel'nyy. M., 2000] - (In Rus.).

  2. Kartashov V. G. Interaction of public authorities of the RF subject and local government // Constitutional and municipal law. 2007. №19. P. 33-38 [Kartashov V.G. Vzaimodeystvie organov gosudarstvennoy vlasti sub "ekta Rossiyskoy Federatsii i organov mestnogo samoupravleniya // Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo. 2007. № 19. S. 33-38] - (In Rus.).

  3. The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on December 12, 1993) (as amended by the Laws of the Russian Federation on amendments of December 2008 №7-FKZ, of February 5, 2014. № 2-FKZ, of July 21, 2014. № 11-FKZ) // Meeting of the legislation of the Russian Federation. 2014. No. 31. Article 4398 [Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii (prinyata vsenarodnym golosovaniem 12 dekabrya тисяча дев'ятсот дев'яносто-три g.) (S uchetom popravok, vnesennykh Zakonami RF o popravkakh k Konstitutsii RF ot 30 dekabrya 2008 g. N 6-FKZ, ot 30 dekabrya 2008 g. N 7 -FKZ, ot 5 fevralya 2014 g. N 2-FKZ, ot 21 iyulya 2014 g. N 11-FKZ) // Sobranie zakonodatel'stva RF. 2014. № 31. St. 4398] - (In Rus.).

  4. The European Charter of Local Government (done in Strasbourg on October 15, 1985) // Collected Legislation of the Russian Federation. 1998. № 36. Art. 4466 [Evropeyskaya khartiya mestnogo samoupravleniya (soversheno v Strasburge 15 oktyabrya тисячі дев'ятсот вісімдесят п'ять

  g.) // Sobranie zakonodatel'stva RF. 1998. № 36. St. 4466] - (In Rus.).

  5. Bondar N. S. Local government and constitutional justice: the constitutionalization of municipal democracy in Russia. M .: Norma, 2008 [Bondar 'N.S. Mestnoe samoupravlenie i konstitutsionnoe pravosudie: konstitutsionalizatsiya munitsipal'noy demokratii v Rossii. M .: Norma, 2008] - (In Rus.).

  6. On general principles of local government organization in the Russian Federation: Federal Law of October 6, 2003, № 131-FZ (as amended on August 2, 2019) // Collected Legislation of the Russian Federation. 2003. № 40. Art. 3822 [Ob obshchikh printsipakh organizatsii mestnogo samoupravleniya v Rossiyskoy Federatsii: Federal'nyy zakon ot 6 oktyabrya 2003 g. N 131-FZ (red. Ot 2 avgusta 2019 g.) // Sobranie zakonodatel'stva RF. 2003. № 40. St. 3822] - (In Rus.).

  7. Kochetkov A. P. State and civil society in Russia: interaction strategy // Electronic scientific publication Space and Time Almanac. 2014. V. 6. № 1. The thematic issue of the Department of Philosophy of Politics and Law of the Philosophy Faculty of M.V. Lomonosov Moscow State University. P. 13-25 [Kochetkov A.P. Gosudarstvo i grazhdanskoe obshchestvo v Rossii: strategiya vzaimodeystviya // Elektronnoe nauchnoe izdanie Al'manakh Prostranstvo i Vremya. 2014. T. 6. № 1. Tematicheskiy vypusk kafedry filosofii politiki i prava Filosofskogo fakul'teta MGU imeni M.V. Lomonosova. S. 13-25] - (In Rus.).

  8. Vlasova G. B., Vlasov V. I. Theory of state and law. Rostov-on-Don: Sigma 2010 [Vlasova G.B., Vlasov V.I. Teoriya gosudarstva i prava. Rostov n / D: Sigma, 2010] - (In Rus.).

  9. Montesquieu Sh. On the spirit of laws // Selected works. M., 1955. P. 85-120 [Montesk'e Sh. O dukhe zakonov // Izbrannye proizvedeniya. M., 1955. S. 85-120] - (In Rus.).

  10. Komarova V. V. The constitutional system of power in Russia and the principle of separation of powers // Actual problems of the Russian law. 2017. № 9. P. 36-46 [Komarova V.V. Konstitutsionnaya sistema vlasti Rossii i printsip razdeleniya vlastey // Aktual'nye problemy rossiyskogo prava. 2017. N 9. S. 3646] - (In Rus.).

  11. Chirkin V. E. Public power in modern society // Constitutional and municipal law. 2013. № 4. P. 12-15 [Chirkin V.E. Publichnaya vlast 'v sovremennom obshchestve // ​​Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo. 2013. N 4. S. 12-15] - (In Rus.).

  12. On the case of verification of constitutionality of certain provisions of the Law of the Krasnoyarsk Territory "On the recall procedure for a local government representative body deputy" and the Law of the Koryak Autonomous Region "On the recall procedure for a local government representative body deputy and for a local government elected official in the Koryak Autonomous Region "following the complaints from AG Zlobin and Yu. A. Khnaev: Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation of April 2, 2002. № 7-P // Collected Legislation of the Russian Federation. 2002. № 14. Art. 1374 [Po delu o proverke konstitutsionnosti otdel'nykh polozheniy Zakona Krasnoyarskogo kraya "O poryadke otzyva deputata predstavitel'nogo organa mestnogo samoupravleniya" i Zakona Koryakskogo avtonomnogo okruga "O poryadke otzyva deputata predstavitel'nogo organa mestnogo samoupravleniya, vybornogo dolzhnostnogo litsa mestnogo samoupravleniya v Koryakskom avtonomnom okruge "v svyazi s zhalobami zayaviteley AG Zlobina i Yu.A. Khnaeva: Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 2 aprelya 2002 g. N 7-P // Sobranie zakonodatel'stva RF. 2002. № 14. St. 1374] - (In Rus.).

  13. Following the complaint of citizen Sevashev Alexander Vasilievich about violation of his constitutional rights by part 4 of article 12 of the Federal Law "On general principles of local government organization in the Russian Federation: Decision of the Constitutional Court of the Russian Federation of March 6, 2008, № 214-OP // Collected Legislation of Russian Federation. 2008. № 18. Art. 2092 [Po

  zhalobe grazhdanina Sevasheva Aleksandra Vasil'evicha na narushenie ego konstitutsionnykh prav chast'yu 4 stat'i 12 Federal'nogo zakona "Ob obshchikh printsipakh organizatsii mestnogo

  samoupravleniya v Rossiyskoy Federatsii: Opredelenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 6 marta 2008 g. N 214-O-P // Sobranie zakonodatel'stva RF. 2008. № 18. St. 2092] - (In Rus.).

  14. Panov D. S. Municipal power as a democracy element // State power and local government. 2018. № 11. P. 21-25 [Panov D.S. Munitsipal'naya vlast 'kak element narodovlastiya // Gosudarstvennaya vlast' i mestnoe samoupravlenie. 2018. N 11. S. 21-25] - (In Rus.).

  15. Chirkin V. Ye. On the issue of power models in modern society // Constitutional and municipal law. 2014. № 5. P. 3-6 [Chirkin V.E. K voprosu o modelyakh vlasti v sovremennom obshchestve // ​​Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo. 2014. N 5. S. 3-6] - (In Rus.).

  16. Sukhodolsky G. M. The efficiency of state power system in the Russian Federation: an attempt of constitutional and legal research // Science and Education: National Economy and Economics; entrepreneurship; law and management. 2017. № 1 (80). P. 51-54 [Sukhodol'skiy G.M. Effektivnost 'sistemy gosudarstvennoy vlasti v Rossiyskoy Federatsii: popytka konstitutsionno-pravovogo issledovaniya // Nauka i obrazovanie: khozyaystvo i ekonomika; predprinimatel'stvo; pravo i upravlenie. 2017. № 1 (80). S. 51-54] - (In Rus.).

  17. On the case of verification of constitutionality of the provision of the first paragraph of clause 1, article 2 of the Federal Law "On legal practice and advocacy in the Russian Federation" in connection with the complaint of citizen O.V. Sukhov: Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation of July 18, 2019 № 29-P // Collected Legislation of the Russian Federation. 2019. № 30. Art. 4411 [Po delu o proverke konstitutsionnosti polozheniya abzatsa pervogo punkta 1 stat'i 2 Federal'nogo zakona "Ob advokatskoy deyatel'nosti i advokature v Rossiyskoy Federatsii" v svyazi s zhaloboy grazhdanina O.V. Sukhova: Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 18 iyulya 2019 g. N 29-P // Sobranie zakonodatel'stva RF. 2019. № 30. St. 4411] - (In Rus.).

  18. On the case of verification of constitutionality of parts 4, 5 and 5.1 of Article 35, parts 2 and 3.1 of Article 36 of the Federal Law "On general principles of local government organization in the Russian Federation" and part 1.1 of article 3 of the Law of the Irkutsk Region "On certain issues of local authorities of municipalities of the Irkutsk region" in connection with the request of a group of deputies of the State Duma: Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation of December 1, 2015 . № 30-P // Collected Legislation of the Russian Federation. 2015. № 50. Art. 7226 [Po delu o proverke konstitutsionnosti chastey 4, 5 i 5.1 stat'i 35, chastey 2 i 3.1 stat'i 36 Federal'nogo zakona "Ob obshchikh printsipakh organizatsii mestnogo samoupravleniya v Rossiyskoy Federatsii" i chasti 1.1 stat'i 3 Zakona Irkutskoy oblasti "Ob otdel'nykh voprosakh formirovaniya organov mestnogo samoupravleniya munitsipal'nykh obrazovaniy Irkutskoy oblasti" v svyazi s zaprosom gruppy deputatov Gosudarstvennoy Dumy: Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 1 dekabrya 2015 g. N 30-P // Sobranie zakonodatel'stva RF. 2015. № 50. St. 7226] - (In Rus.).

  19. Avakyan S. A. Constitutional theory and practice of public authority: regular patterns and deviations // Constitutional and municipal law. 2015. № 10. P. 4-7 [Avak'yan S.A. Konstitutsionnaya teoriya i praktika publichnoy vlasti: zakonomernosti i otkloneniya // Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo. 2015. N 10. S. 4-7] - (In Rus.).

  20. Chepunov O. I. The system of public authorities in the Russian Federation: theoretical, constitutional and legal aspects: monograph. M. 2010 [Chepunov O.I. Sistema organov gosudarstvennoy vlasti v Rossiyskoy Federatsii: teoreticheskie i konstitutsionno-pravovye aspekty: monografiya. M., 2010] - (In Rus.).

  21. Sukhodolsky G. M. Constitutional and legal foundations of interaction in the system of state power of the Russian Federation: Abstract of dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Kazan, 2019 [Sukhodol'skiy G.M. Konstitutsionno-pravovye osnovy vzaimodeystviya v sisteme gosudarstvennoy vlasti Rossiyskoy Federatsii: Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata yuridicheskikh nauk. Kazan ', 2019] - (In Rus.).

  22. On the case of verification of constitutionality of the provisions of paragraph 2 of article 81 of the Law of the Chelyabinsk Region "On budget structure and budget process in the Chelyabinsk region" following the request of the Chelyabinsk regional court: Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation of November 11, 2003, № 16-P // Collected Legislation of the Russian Federation. 2003. № 46 (P. 2). Art. 4509 [Po delu o proverke konstitutsionnosti polozheniy punkta 2 stat'i 81 Zakona Chelyabinskoy oblasti "O byudzhetnom ustroystve i byudzhetnom protsesse v Chelyabinskoy oblasti" v svyazi s zaprosom Chelyabinskogo oblastnogo suda: Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 11 noyabrya 2003 g. № 16-P // Sobranie zakonodatel'stva RF. 2003. № 46 (ch. 2). St. 4509] - (In Rus.).

  23. On the case of verification of constitutionality of the provisions of the first part of article 24.18 of the Federal Law "On appraisal activities in the Russian Federation" following the complaint of Bratsk municipal entity administration: Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation of July 5, 2016. № 15-P // Collected Legislation of the Russian Federation. 2016. № 29. Art. 4900 [Po delu o proverke konstitutsionnosti polozheniya chasti pervoy stat'i 24.18 Federal'nogo zakona "Ob otsenochnoy deyatel'nosti v Rossiyskoy Federatsii" v svyazi s zhaloboy administratsii munitsipal'nogo obrazovaniya goroda Bratska: Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 5 iyulya 2016 g. N 15-P // Sobranie zakonodatel'stva RF. 2016. № 29. St. 4900] - (In Rus.).

  24. Kovachev D. A. Constitutional principle: concept, reality and fictitious nature // Russian Law Journal. 1997. № 9. P. 69-72 [Kovachev D.A. Konstitutsionnyy printsip: ego ponyatie, real'nost 'i fiktivnost' // Zhurnal rossiyskogo prava. 1997. №9. S. 69-72] - (In Rus.).

  25. On the case of verification of constitutionality of clause 18 of part 1 of article 14 and clause 14 of part 1 of article 15 of the Federal Law "On general principles of local government organization in the Russian Federation" following the complaint of the " Neryungri District "municipal administration: Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation of 26 April 2016. № 13-P // Collected Legislation of the Russian Federation. 2016. P. 19. Art. 2774 [Po delu o proverke konstitutsionnosti

  punkta 18 chasti 1 stat'i 14 i punkta 14 chasti 1 stat'i 15 Federal'nogo zakona "Ob obshchikh printsipakh organizatsii mestnogo

  samoupravleniya v Rossiyskoy Federatsii "v svyazi s zhaloboy administratsii munitsipal'nogo obrazovaniya" Neryungrinskiy rayon: Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 26 aprelya 2016 g. N 13-P // Sobranie zakonodatel'stva RF. 2016. S 19. S. 2774] - (In Rus.).

  26. Babichev I. V. Norms and principles of the European Charter of Local Government as an integral part of the legal doctrine of the Russian local government model // Constitutional and municipal law. 2018. № 6. P. 67-74 [Babichev I.V. Normy-printsipy Evropeyskoy khartii mestnogo samoupravleniya kak sostavnaya chast 'pravovoy doktriny rossiyskoy modeli mestnogo samoupravleniya // Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo. 2018. N 6. S. 67-74] - (In Rus.)


  Ключові слова: ДЕРЖАВНА ВЛАДА /МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ /ВЗАЄМОДІЯ /КОНСТИТУЦІЙНО-ЗУМОВЛЕНА МЕТА Взаємодія /КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ Взаємодія /ПРАВОВІ ФОРМИ І МЕТОДИ Взаємодія /PUBLIC AUTHORITY /LOCAL GOVERNMENT /INTERACTION /CONSTITUTIONAL PURPOSE OF INTERACTION /CONSTITUTIONAL AND LEGAL PRINCIPLES OF INTERACTION /LEGAL FORMS AND METHODS OF INTERACTION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити