Наводяться статистичні дані по надзвичайних ситуацій в Казахстані в 2003-2006 рр. і класифікація надзвичайних ситуацій екологічного характеру з урахуванням їх джерела. Відзначається неможливість створення системи екологічної безпеки без участі права. розглядаються проблеми правового регулювання екологічних відносин в екологічному кодексі та інших правових актах Республіки Казахстан. Бібліогр. 4.

Анотація наукової статті з енергетики та раціонального природокористування, автор наукової роботи - Сєріков Олжас Тулеушовіч


The statistical data on emergency situations in Kazakhstan in 2003-2006 and the classification of emergency situations in ecological sphere taking into account their source are given. The impossibility of the ecological safety system formation without law is stated. The problems of legal regulation of ecological relations in Ecological Code and other Kazakhstan legal acts are considered.


Область наук:
 • Енергетика і раціональне природокористування
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Вісник Астраханського державного технічного університету

  Наукова стаття на тему 'Конституційно-правове регулювання боротьби з надзвичайними ситуаціями екологічного характеру в Республіці Казахстан '

  Текст наукової роботи на тему «Конституційно-правове регулювання боротьби з надзвичайними ситуаціями екологічного характеру в Республіці Казахстан»

  ?УДК 342.4 + 349.6

  О. Т. Сєріков

  КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БОРОТЬБИ З ЧРЕЗВИ1ЧАЙНИ1МІ СИТУАЦІЯМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ

  В РЕСПУБЛІЦІ КАЗАХСТАН

  Відповідно до ст. 12 Конституції Республіки Казахстан від 30 серпня 1995 [1], «1. У Республіці Казахстан визнаються і гарантуються права і свободи людини відповідно до Конституції. 2. Права і свободи людини належать кожному від народження, визнаються абсолютними і невідчужуваними, визначають зміст і застосування законів та інших нормативних правових актів ». Дані положення є основоположними при розробці нормативного правового регулювання в сфері надзвичайних ситуацій та екологічної безпеки.

  В результаті природних і техногенних катастроф та їх наслідків в світі щорічно гине велика кількість людей, постійно зростають збитки і ризик, пов'язані зі зберіганням, переробкою і перевезенням отруйних, вибухових та інших небезпечних продуктів. Як видно з табл. 1, обстановка з надзвичайними ситуаціями (НС) і їх матеріальними наслідками в Казахстані залишається напруженою.

  Таблиця 1

  Надзвичайні ситуації та події на території Республіки Казахстан *

  "Рік Вид НС ___ 2003 2004 2005 2006

  Кількість випадків, усього 33 375 23 915 23 990 23 832

  Постраждало, чол. з них загинуло, чол. 27 212 8 606 6 258 5 955

  4 442 1 562 1 520 1 719

  Матеріальний збиток, млн тенге 3 964,8 5 775 15 536,4 9 417,1

  1. Техногенні НС, всього 28 090 18 444 19 771 19 713

  Постраждало, чол. з них загинуло, чол. 20 040 2 439 2 730 2 803

  3 494 951 1 100 1 308

  Матеріальний збиток, млн тенге 3 225,0 5 401,8 8 005,6 9 029,9

  1.1. Транспортні аварії і події, всього 12 955 61 90 98

  Постраждало, чол. з них загинуло, чол. 18 251 231 329 385

  2 660 114 220 240

  1.2. Виробничі та побутові пожежі, вибухи газу, нещасні випадки технічного характеру, всього 14 883 17 834 19 109 19 328

  Постраждало, чол. з них загинуло, чол. 1 541 1 703 1 905 2 109

  673 748 807 890

  Матеріальний збиток, млн тенге 3 224,6 5 391,8 7 927,6 9 029,9

  2. Природні НС, всього 5 285 5 471 4 219 4 119

  Постраждало, чол. з них загинуло, чол. 7 172 6 167 3 528 3 152

  948 611 420 411

  Матеріальний збиток, млн тенге 739,7 509,7 7 530,9 387,1

  2.1. Небезпечні інфекційні захворювання та отруєння людей 3 363 3 509 2 989 2 620

  Постраждало, чол. з них загинуло, чол. 3 649 4 352 3 101 2 631

  11 10 8 5

  Матеріальний збиток, млн тенге - - - -

  2.2. Природні пожежі, всього 908 1 342 835 1 098

  Постраждало, чол. з них загинуло, чол. - - 3 20

  - - 2 11

  Матеріальний збиток, млн тенге 347,3 137,9 741,8 386,9

  Матеріали офіційного веб-сайту МНС Республіки Казахстан.

  Як правило, потенційну загрозу для населення і навколишнього природного середовища створюють такі фактори, як застаріле стан технічних фондів, вироблення ресурсів обладнання більшості небезпечних виробничих об'єктів, відтік кваліфікованих кадрів і брак фінансових коштів на закупівлю сучасного обладнання.

  Екологічні катастрофи, породжувані різними аваріями, часто ведуть до значної деформації звичного способу життя, середовища проживання людини. Екологічні катастрофи були і залишаються суттєвим каталізатором деструктивних процесів, що впливають на спосіб життя, його соціальні, економічні та соціально-психологічні параметри.

  Відповідно до закону Республіки Казахстан «Про надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру» № 19 від 5 липня 1996 года [2], «надзвичайна ситуація - це обстановка на певній території, що виникла в результаті аварії, лиха або катастрофи, які спричинили або можуть спричинити за собою загибель людей, шкоди здоров'ю дітей, навколишньому середовищу та об'єктам господарювання, значні матеріальні збитки та порушення умов життєдіяльності населення ». Закон виділяє два види надзвичайних ситуацій:

  - надзвичайні ситуації природного характеру - надзвичайні ситуації, викликані стихійними лихами (землетрусу, селі, лавини, повені та ін.), природними пожежами, епідеміями та епізоотіями, ураженнями сільськогосподарських рослин і лісів хворобами і шкідниками;

  - надзвичайні ситуації техногенного характеру - надзвичайні ситуації, викликані промисловими, транспортними та іншими аваріями, пожежами (вибухами), аваріями з викидом (загрозою викиду) сильнодіючих отруйних, радіоактивних і біологічно небезпечних речовин, раптовим обваленням будівель і споруд, проривами гребель, аваріями на електроенергетичних і комунікаційних системах життєзабезпечення, очисних спорудах.

  Спеціальна література виділяє ще два види надзвичайних ситуацій: соціального походження і екологічного характеру [3]. До надзвичайних ситуацій екологічного характеру можна віднести це екстремальні ситуації, пов'язані зі зміною стану суші, кризові ситуації, пов'язані зі зміною властивостей атмосфери, водного середовища. Екологічні надзвичайні ситуації можуть виникати не тільки при промислових аваріях, але і при різкій зміні параметрів навколишнього середовища в зв'язку з критичною масою змін.

  Класифікація надзвичайних ситуацій екологічного характеру може бути представлена ​​в наступному вигляді (табл. 2).

  Таблиця 2

  Класифікація надзвичайних ситуацій екологічного характеру

  Джерело надзвичайних ситуацій Характеристика прояву надзвичайних ситуацій

  Зміна стану суші (грунтів, надр, ландшафтів) Катастрофічні просідання, зсуви, обвали земної поверхні через вироблення надр Наявність важких металів (в тому числі радіонуклідів) та інших шкідливих речовин у грунті (грунті) понад гранично допустимих концентрацій Інтенсивна деградація ґрунтів, опустелювання , засолення, заболочування і ін. Кризові ситуації, пов'язані з виснаженням природних копалин Кризові ситуації, викликані переповненням сховищ (звалищ) промисловими і побутовими відходами

  Зміни складу і властивостей атмосфери Різкі зміни погоди або клімату в результаті антропогенної діяльності Перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих домішок в атмосфері Значне перевищення гранично допустимого рівня міського шуму Освіта великої зони кислотних опадів Температурні інверсії над містами

  Зміна стану гідросфери Різка нестача питної води Виснаження водних ресурсів Забруднення водних ресурсів

  Зміна стану біосфери Зникнення видів тварин, рослин Різка зміна здатності біосфери до відтворення ресурсів Масова загибель тварин

  Надзвичайні ситуації, як правило, визначаються як несподіване наступ подій, що мають затяжні і важкі наслідки. Надзвичайні екологічні ситуації є несподіваними стихійними і антропогенними лихами або подіями, які викликають або створюють загрозу викликати шкоду екології і загибель людей і знищення власності. Незважаючи на своє несподіване прояв, багато надзвичайні ситуації довгий час позначаються на житті тієї чи іншої країни або регіону. Багато аспектів надзвичайних ситуацій вимагають поєднання швидких заходів реагування і довгострокових заходів щодо пом'якшення їх наслідків. Найважливішим міркуванням в діях у зв'язку з надзвичайними ситуаціями

  є не сама подія, а можливості постраждалого населення впоратися з їх наслідками і повернутися до нормального життя. Складні надзвичайні ситуації та надзвичайні екологічні ситуації мають багато спільного. Найважливішим є те, що надзвичайні ситуації пов'язані з явищами, діями чи сукупними обставинами, які мають трагічні наслідки для локальних, регіональних і глобальних екологічних умов. Вони можуть мати екологічний характер за своїм походженням, але можуть бути також і результатом військових дій, недостатнього розвитку, неправильної політики, невірних виборів шляхів розвитку або недоліків адміністративного характеру. Надзвичайні ситуації зачіпають навколишнє середовище, коли вони мають прямий або непрямий вплив на екологію і населені пункти, яке проявляється в значно більш широких масштабах в порівнянні з негайними заходами реагування гуманітарного характеру. Зміна екологічних умов може провокувати надзвичайні ситуації через одночасного збільшення тиску на навколишнє середовище. Запобігання надзвичайним ситуаціям та пом'якшення наслідків лих є головними компонентами в глобальних зусиллях щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища. Запобігання забрудненню шляхом екологічно чистого виробництва - це процес, коли більш чисті, безпечні і екологічно сприятливі технології застосовуються протягом усього процесу виробництва та споживання -від експлуатації ресурсів до видалення відходів, при повному використанні матеріалів, що запобігають забрудненню і скорочують ризик для людей і навколишнього середовища . Екологічно чисте виробництво - це основний підхід до запобігання та зменшення ризику надзвичайних екологічних ситуацій, особливо техногенних надзвичайних ситуацій.

  Деякі негативні екологічні наслідки проявляють себе не відразу, а через місяці і роки після самої надзвичайної ситуації. Тому важливо заздалегідь передбачити можливість їх настання з тим, щоб вжити заходів щодо нормалізації екологічної обстановки.

  Гарантія техногенної та екологічної безпеки визначається, перш за все, розвитком безпечних технологій, якісними параметрами виробництва і наявністю ресурсів, використовуваних для максимально зменшити можливість виникнення драматичних наслідків його функціонування, прогнозуванням природних катастроф і концентрацією коштів на ліквідацію їх наслідків.

  У Концепції екологічної безпеки Республіки Казахстан на 2004-2015 роки, затвердженої Указом Президента Республіки Казахстан від 3 грудня 2003 року № 1241 [4], серед найважливіших поставлені завдання:

  - зниження антропогенного впливу, що веде до зміни клімату і руйнування озонового шару Землі;

  - реабілітація зон екологічного лиха, полігонів військово-космічного і випробувального комплексів;

  - попередження надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

  У ст. 4 Указу Президента Республіки Казахстан від 20 березня 1999 року № 88 «Про Раду Безпеки Республіки Казахстан» серед основних функцій Ради Безпеки визначено підготовку оперативних рішень щодо запобігання кризових ситуацій, пов'язаних з істотними соціально-політичними, економічними, військовими, екологічними та іншими наслідками, в тому числі рекомендацій з питань надрокористування.

  Необхідно відзначити, що національна безпека Казахстану в екологічній сфері є складовою частиною міжнародної безпеки суміжних держав певного економіко-географічного регіону і глобальної (планетарної) безпеки. Одночасно з військової, соціально-економічної екологічна безпека є найважливішою частиною національної безпеки держави, а також істотним компонентом його участі в системі міжнародної безпеки.

  Відповідно до Екологічним кодексом Республіки Казахстан від 9 січня 2007 року, екологічна небезпека - це стан, що характеризується наявністю або ймовірністю руйнування, зміни стану навколишнього середовища під впливом антропогенних і природних впливів, в тому числі обумовлених лихами і катастрофами, включаючи стихійні, загрозливе життєво важливим інтересам особистості і суспільства. Відповідно, екологічна безпека - це стан захищеності життєво важливих інтересів і прав особистості,

  суспільства і держави від загроз, що виникають в результаті антропогенних і природних впливів на навколишнє середовище. Відповідно до Екологічним кодексом, екологічний ризик -це ймовірність несприятливих змін стану навколишнього середовища і (або) природних об'єктів внаслідок впливу певних факторів. Ризик - фундаментальне поняття і в економіці, математичній статистиці, теорії прийняття рішень, теорії ігор, теорій досліджень операцій, у військовому і страховій справі. Використовується поняття ризику як інтегральної оцінки небезпеки. Його ототожнюють з поняттям ненадійності, невпевненості. Під прийнятним ризиком розуміється такий рівень ризику, який був би виправданий з точки зору економічних і соціальних факторів, тобто прийнятний ризик - це ризик, з яким суспільство в цілому готове миритися заради отримання певних благ в результаті своєї діяльності.

  Таким чином, виходячи з вищевикладеного, можна стверджувати, що в сучасних умовах на перше місце має вийти проблема не просто охорони навколишнього середовища, а проблема забезпечення екологічної безпеки діяльності. В даний час потрібно створення нової, раніше не існуючої системи відносин, що іменується в науці системою екологічної безпеки. Завдання забезпечення екологічної безпеки продиктована необхідністю захисту життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави. Створення системи екологічної безпеки неможливо без участі права.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Конституція Республіки Казахстан від 30 серпня 1995 року.

  2. Закон Республіки Казахстан «Про надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру» № 19 від 5 липня 1996 року.

  3. Азімов Б. В., Навітній А. М. Проблеми ліквідації екологічних наслідків при надзвичайних екологічних ситуаціях // Екологічне регулювання господарської діяльності підприємств: технічні, правові, податкові, інвестиційні питання: зб. ст. - Перм, 2000.

  4. Концепція екологічної безпеки Республіки Казахстан на 2004-2015 роки, затверджена Указом Президента РК від 3 грудня 2003 року № тисячі двісті сорок один.

  Стаття надійшла до редакції 14.12.2009

  CONSTITUTIONAL AND LEGAL REGULATION OF STRUGGLE WITH EMERGENCY SITUATIONS IN ECOLOGICAL SPHERE IN KAZAKHASTAN

  O. T. Serikov

  The statistical data on emergency situations in Kazakhstan in 2003-2006 and the classification of emergency situations in ecological sphere taking into account their source are given. The impossibility of the ecological safety system formation without law is stated. The problems of legal regulation of ecological relations in Ecological Code and other Kazakhstan legal acts are considered.

  Key words: emergency situations, ecological relations, legal regulation, Ecological Code.


  Ключові слова: НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ / ЕКОЛОГІЧНІ ВІДНОСИНИ / ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ / ЕКОЛОГІЧНИЙ КОДЕКС / EMERGENCY SITUATIONS / ECOLOGICAL RELATIONS / LEGAL REGULATION / ECOLOGICAL CODE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити