Конкурсне випробування - один із завершальних етапів в селекційній роботі з отримання нових генотипів картоплі, яке дозволяє дати більш об'єктивну оцінку виділеним в процесі селекції гібридним комбінаціям за основними господарсько-цінними ознаками та порівняти їх за продуктивністю з сортами, раніше районованими для бульбоносних господарств Магаданської області. Мета роботи оцінити в розпліднику конкурсного випробування картоплі господарську корисність перспективних середньоранніх гібридів 9-3 / 09 Невський? 1198-2, 10-1 / 09 Криниця? Здоровань, 21-1 / 09 Рубін? Здоровань і 21-22 / 09 Рубін? Здоровань в порівнянні зі стандартним районованих середньоранніх сортом Санте. В результаті дослідження, що вивчаються гібриди 9-3 / 09 Невський? 1198-2, 10-1 / 09 Криниця? Здоровань, 21-1 / 09 Рубін? Здоровань і 21-22 / 09 Рубін? Здоровань по врожайності перевершили контрольний сорт Санте на 7,3 т / га, 19,7 т / га, 21,3 т / га і 7,8 т / га відповідно, і переведені на другий рік конкурсного випробування.

Анотація наукової статті по сільському господарству, лісовому господарству, рибному господарству, автор наукової роботи - Кордабовскій В.Ю.


COMPETITIVE TEST OF PERSPECTIVE POTATO HYBRIDS IN MAGADAN REGION

The competitive test is one of the final stages in the selection process for obtaining new genotypes of potatoes, which makes it possible to give a more objective assessment of the hybrid combinations identified in the selection process in the main economic characteristics and compare them by productivity with varieties previously zoned for potato farms in the Magadan Region. The aim of the work is to evaluate the economic usefulness of promising mid-term hybrids in the kennel of the potato test 9-3 / 09 Nevsky? 1198-2, 10-1 / 09 Krinitsa? Krepysh, 21-1 / 09 Rubin? Krepysh and 21-22 / 09 Rubin? Krepysh in comparison with the standard zoned medium-term variety - Sante. As a result of the research, the studied hybrids 9-3 / 09 Nevsky? 1198-2, 10-1 / 09 Krinitsa? Krepysh, 21-1 / 09 Rubin? Krepysh and 21-22 / 09 Rubin? Krepysh exceeded by yield the control variety Sante on 7.3 t / ha, 19.7 t / ha, 21.3 t / ha and 7.8 t / ha, respectively, and transferred to the second year of the competitive trial.


Область наук:
 • Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'конкурсних випробувань ПЕРСПЕКТИВНИХ ГІБРИДІВ КАРТОПЛІ в Магаданській області'

  Текст наукової роботи на тему «конкурсні випробування ПЕРСПЕКТИВНИХ ГІБРИДІВ КАРТОПЛІ в Магаданській області»

  ?9. Mitrofanov Yu.I. Rol 'melioracii i otdel'nyh priemov zemledeliya v povyshenii produktivnosti pereuvlazhnyaemyh pochv [The role of melioration and individual methods of farming in increasing the productivity of waterlogged soils] / Yu.I. Mitrofanov // Mezhdunarodnyj nauchno- issledovatel'skij zhurnal [International Research Journal]. - 2015. - №3 (34) chast '2. - P. 30-33. [In Russian]

  10. Mitrofanov Yu.I. Agrofizicheskie osnovy povysheniya produktivnosti osushaemyh pochv: Monografiya [Agrophysical fundamentals of increasing the productivity of drained soils: Monograph] / Izd-vo: LAP Lambert Academic Publishing, Germaniya. - 2017. - 196 p. [In Russian]

  DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2018.73.7.013

  Конкурсні випробування ПЕРСПЕКТИВНИХ ГІБРИДІВ КАРТОПЛІ в Магаданській області

  Наукова стаття

  Кордабовскій В.Ю. *

  Магаданський науково-дослідний інститут сільського господарства, Магадан, Росія * Корреспондирующий автор (agrarian [at] maglan.m)

  анотація

  Конкурсне випробування - один із завершальних етапів в селекційній роботі з отримання нових генотипів картоплі, яке дозволяє дати більш об'єктивну оцінку виділеним в процесі селекції гібридним комбінаціям за основними господарсько-цінними ознаками та порівняти їх за продуктивністю з сортами, раніше районованими для бульбоносних господарств Магаданської області. Мета роботи - оцінити в розпліднику конкурсного випробування картоплі господарську корисність перспективних середньоранніх гібридів 9 -3/09 Невський х 1198-2, 10-1 / 09 Криниця х Здоровань, 21-1 / 09 Рубін х Здоровань і 21-22 / 09 Рубін х здоровань в порівнянні зі стандартним районованих середньоранніх сортом Санте. В результаті дослідження, що вивчаються гібриди 9 -3/09 Невський х 1198-2, 10-1 / 09 Криниця х Здоровань, 21-1 / 09 Рубін х Здоровань і 21-22 / 09 Рубін х Здоровань по врожайності перевершили контрольний сорт Санте на 7,3 т / га, 19,7 т / га, 21,3 т / га і 7,8 т / га відповідно, і переведені на другий рік конкурсного випробування.

  Ключові слова: картопля, селекція, гібриди, сорт, бульби, урожай.

  COMPETITIVE TEST OF PERSPECTIVE POTATO HYBRIDS IN MAGADAN REGION

  Research article

  Kordabovsky V.Yu. *

  Magadan Scientific Research Institute of Agriculture, Magadan, Russia

  * Corresponding author (agrarian [at] maglanm)

  Abstract

  The competitive test is one of the final stages in the selection process for obtaining new genotypes of potatoes, which makes it possible to give a more objective assessment of the hybrid combinations identified in the selection process in the main economic characteristics and compare them by productivity with varieties previously zoned for potato farms in the Magadan Region. The aim of the work is to evaluate the economic usefulness of promising mid-term hybrids in the kennel of the potato test 9-3 / 09 Nevsky х 1198-2, 10-1 / 09 Krinitsa х Krepysh, 21-1 / 09 Rubin х Krepysh and 21-22 / 09 Rubin х Krepysh in comparison with the standard zoned medium-term variety - Sante. As a result of the research, the studied hybrids 9-3 / 09 Nevsky х 1198-2, 10-1 / 09 Krinitsa х Krepysh, 21-1 / 09 Rubin х Krepysh and 21-22 / 09 Rubin х Krepysh exceeded by yield the control variety Sante on 7.3 t / ha, 19.7 t / ha, 21.3 t / ha and 7.8 t / ha, respectively, and transferred to the second year of the competitive trial.

  Keywords: potatoes, selection, hybrids, variety, tubers, harvest.

  Одна з актуальних проблем сільськогосподарських підприємств Магаданської області, що займаються виробництвом картоплі - відсутність високоврожайних, скоростиглих, районованих сортів. В результаті, врожайність культури в 2017 р, в порівнянні з 1990 р, знизилася з 128 ц / га до 115 ц / га, а валовий збір товарних бульб зменшився з 25,2 тис. Т до 14,5 тис. Т.

  Створення конкурентоспроможних сортів картоплі регіональної селекції, адаптованих до зональних грунтово-кліматичних умов, що відрізняються підвищеною стабільною врожайністю (30-50 т / га) і якісними торговими характеристиками бульб - один з найважливіших чинників підвищення рентабельності місцевої бульбоносних галузі [1, С. 17-18 ], [2, С. 175-176].

  На даному етапі розвитку картоплярства сортосмени, практично єдиний доступний фактор інтенсифікації галузі. [3, С. 262-263].

  Нові генотипи картоплі, отримані в конкретному еколого-географічному просторі, найбільш повно успадковують цінні господарські ознаки і стійкість до біотичних і абіотичних стресів навколишнього середовища [4, С. 92-100], [5, С. 74-78], [6, С. 57-60].

  З метою ретельного відбору і достовірної господарської оцінки виділених перспективних гібридів для селекції нових сортів, в розплідниках конкурсного випробування картоплі в 2017 р продовжено вивчення гібридних комбінацій: 9-3 / 09 Невський х 1198-2, 10-1 / 09 Криниця х Здоровань, 21-1 / 09 Рубін х Здоровань і 21-22 / 09 Рубін х Здоровань.

  Розплідник закладений на експериментальному полі ФГБНУ Магаданський НІІСХ. Грунт дослідної ділянки дерново -аллювіальная, супіщаних, з домішкою річковий гальки. За ступенем кислотності варіює від среднекіслих до

  68

  слабокислою (pH сольової витяжки 4,8-5,4). Вміст гумусу в орному шарі від 2,5 до 4,6%; середній вміст рухомого фосфору -145, рухомого калію - 19 мг / 100г грунту.

  Дослідження проведені згідно з методичними вказівками по технології селекційного процесу [7, С. 25 -28], методику досліджень по культурі картоплі [8, С. 13-71], методикою селекційних робіт зі створення високопродуктивних комплексно-цінних сортів зернових, сої, картоплі в зоні Далекого Сходу [9], методикою польового досвіду Б.А. Доспехова [10].

  Погодні умови вегетаційного періоду 2017 р Спостерігалося перевищення на 1,0; 1,4; 1,2; 1,0; 3,00С середньомісячної температури повітря в травні, червні, липні, серпні і вересні в порівнянні з багаторічною. Перед посадкою картоплі - II-III декаді травня, випало 17,1 мм опадів - на 1,1 мм вище середніх багаторічних значень, що дозволило грунті накопичити і зберегти достатню кількість вологи для проведення польових робіт. Посадка бульб проводилася в I декаді червня, температура грунту на глибині загортання насіння (5-10 см) становила 8-100С.

  До початку формування бульб (I декада липня) і інтенсивного клубнеобразования (кінець I декади липня), випало 34,0 і 58,4 мм опадів, що на 22,0 і 22,8 мм більше середніх багаторічних показників. В цілому, сформовані метеорологічні умови вегетаційного періоду 2017 року, сприяли зростанню і розвитку культури картоплі.

  Таблиця 1 - Фенологічні спостереження і характеристика гібридів розплідника конкурсного випробування _картофеля_

  Гібрид, сорт Кількість днів Стартове розвиток, 1-9 балів Інтенсив ність цвітіння, 1 -9 балів

  Від посадки до початку сходів від посадки до масових сходів від масових сходів до початку бутонізації від масових сходів до початку цвітіння

  9-3 / 09 Невський Х1198-2 20 24 18 29 8 8

  10-1 / 09 Криниця х Здоровань 20 24 17 28 9 9

  21-1 / 09 Рубін X Здоровань 18 23 15 27 9 9

  21-22 / 09 Рубін X Здоровань 19 24 16 26 8 8

  St Санте 20 24 17 28 8 8

  Достатня кількість грунтової вологи і підвищена середньодобова температура повітря сприяли рівномірному проростання насіння картоплі. Кількість днів від посадки до масових сходів у гібридів і стандартного сорту Санте склало від 23 до 24 днів, з різницею всього в один день (табл. 1).

  У фазу бутонізації та цвітіння випробовувані гібриди і контрольний сорт Санте також вступили з незначним один від одного розривом - в 1-3 дня.

  Найвищі показники стартового розвитку і інтенсивності цвітіння - 9 балів, відзначені у гібридів 10-1 / 09 КрініцахКрепиш і 21-1 / 09 РубінхКрепиш.

  За кількістю і якістю врожаю бульб всі досліджувані гібридні популяції перевершили контрольний сорт Санте (табл. 2).

  Таблиця 2 - Урожай і якість бульб гібридів в розпліднику конкурсного випробування картоплі

  Гібрид, селекції Урожай Відхилення від Товар Середня вага Зміст

  сорт ційний номер бульб, т / га стандарту, т / га ність,% товарної бульби, г крохмалю%

  9-3 / 09 9-3 / 09 33,9 + 7,3 93,8 70 12,6

  Невскійх1198-2

  10-1 / 09 10-1 / 09 46,3 + 19,7 93,3 97 12,4

  КрініцахКрепиш

  21-1 / 09 21-1 / 09 47,9 + 21,3 92,1 102 13,2

  РубінхКрепиш

  21-2 2/09 21- 34,4 + 7,8 96,4 137 13,5

  РубінхКрепиш 22/09

  St Санте - 26,6 - 91,7 85 11,9

  Примітка: НСР05 по урожаю = 5,7 т / га.

  З табл. 2 видно, що найбільшою продуктивністю відрізняються гібриди 21-1 / 09 Рубін х Здоровань і 10-1 / 09 Криниця х Здоровань. Їх врожайність склала 47,9 і 46,3 т / га відповідно, що на 21,3 т / га і 19,7 т / га більше, в порівнянні з

  контрольним сортом Санте. За товарності врожаю - 92,1- 96,4% і вмісту крохмалю - 12,4-13,5%, селекційні гібриди також перевищують стандартний сорт, що свідчить про високі споживчі якості продукції.

  Характеристика випробовуваних гібридів:

  - 9-3 / 09 Невський х 1198-2: середньоранній, кущ полуразвалістий, квітки білого забарвлення, бульби овально-округлі, вирівняні, під кущем формується 8 - 14 штук із середньою масою одного товарного бульби 65-90 г, окрас шкірки світло-бежевий , очки дрібні, забарвлення м'якоті білий; при різанні не темніє, вміст крохмалю 12,0-13,0%. Стійкість по бадиллі і бульб до фітофторозу висока - 7 балів, парші - 7 балів, чорної ніжки - 9 балів. За оцінкою методом ІФА стійкий до вірусу М - 8-9 балів. На основі результатів трьох оцінок методом ІФА високостійкий до вірусу L (вірус скручування листя). Має імунітет до вірусів X і Y.

  - 10-1 / 09 Криниця х Здоровань: середньоранній, кущ полуразвалістий, окрас квіток білий, бульби овальної форми, вирівняні, під кущем формується 9 - 12 штук із середньою масою одного товарного бульби 80-140 г, гнізда компактні, шкірка жовтого забарвлення, очі дрібні, м'якоть світло-бежевого окраса; при різанні не темніє, вміст крохмалю 12,0-13,0%. Стійкість до фітофторозу по бадиллі - 7 балів, за бульб - 7 балів, до парші -7 балів, чорної ніжки - 9 балів. За оцінкою методом ІФА стійкий до вірусу М - 8-9 балів. Має імунітет до вірусів X і Y, стійкий до вірусу L.

  - 21-1 / 09 Рубін х Здоровань: середньоранній, кущ полуразвалістий, квітки білого забарвлення, бульби подовжено-овальної форми, вирівняні, під кущем формується 11 - 15 штук із середньою масою одного товарного бульби 90120 г, гнізда компактні, шкірка червоного забарвлення, очі дрібні, характерна особливість популяції -антоціановая забарвлення м'якоті бульб в різного ступеня вираженості; вміст крохмалю 12,0-13,5%. За бадиллі і бульб дуже висока стійкість до фітофторозу - 9 балів. За результатами державного випробування в польових і лабораторних умовах стійкий до раку та картопляної нематоди. Стійкість до парші та чорної ніжки -9 балів. За оцінкою методом ІФА стійкий до вірусу М - 8-9 балів, високостійкий до вірусу L, має імунітет до вірусів X і Y.

  - 21-22 / 09 Рубін х Здоровань: середньоранній, кущ полуразвалістий, квітки червоно-фіолетового забарвлення, бульби округлої форми, під кущем формується 8 - 10 штук із середньою масою одного товарного бульби 90-180 г, гнізда компактні, шкірка червоного кольору, очі дрібні, м'якоть світло-бежевого окраса, при різанні не темніє, вміст крохмалю 12,0-14,0%. Стійкість до фітофторозу по бадиллі - 7 балів, за бульб - 9 балів. Среднеустойчив до парші - 5 балів, до чорної ніжки - 9 балів. Клас стійкості до вірусу L - стійкий, імунітет до вірусів X і Y. Стійкість до вірусу М - 8-9 балів.

  Результати конкурсного випробування показують: всі досліджувані гібридні популяції 9 -3/09 Невскійх1198-2, 101/09 КрініцахКрепиш, 21-1 / 09 РубінхКрепиш, 21-22 / 09 РубінхКрепиш за основними господарсько-цінними ознаками перевершують районований стандартний сорт Санте.

  З випробуваних гібридів, найбільш продуктивний гібрид 21-1 / 09 Рубін хКрепиш, врожайність якого склала 47,9 т / га, що на 14,0 т / га більше, в порівнянні з гібридом 9-3 / 09 Невскійх1198-2, на 13 , 5 т / га в порівнянні з гібридом 21-22 / 09 РубінхКрепиш і на 1,6 т / га з гібридом 10-1 / 09 Криниця хКрепиш.

  Конкурсне випробування другого року дозволить більш об'єктивно дати господарську оцінку виділеним гібридам і відібрати кращі сортозразками для передачі на випробування в Госсорткоміссію РФ.

  Конфлікт інтересів Conflict of Interest

  Не вказано. None declared.

  Список літератури / References

  1. Кордабовскій В.Ю. До питання селекції картоплі в Магаданській області / В.Ю. Кордабовскій // Міжн. науч. - досл. ж-л. Єкатеринбург. - 2015. - № 2 (33). - Частина 2. - С. 17-18.

  2. Кордабовскій В.Ю. Нові скоростиглі сортозразками картоплі / В.Ю. Кордабовскій // Міжн. науч. - досл. ж-л. Єкатеринбург. - 2016. - № 6 (48). - Частина 5. - С. 175-176.

  3. Картопля Росії. Селекція, насінництво, сертифікація / Под ред. А.В. Коршунова. - М., 2003. - Т. 1.- С. 262-263.

  4. Симаков Е.А. Ефективність селекційного відбору при оцінці гібридних популяцій картоплі в різних еколого-географічних умовах / Е.А. Симаков, І.М. Яшина, Н.П. Склярова // Матеріали Міжнародної ювілейної науч. - практич. конф., посвящ. 75-річчя Інституту картоплярства РАН Білорусі. - Мінськ: Мерло, 2003. - Ч. 1 - С. 92-100.

  5. Кожем'якін В.С. Стан галузі картоплярства в Південно-Уральському регіоні РФ / В.С. Кожем'якін // Питання картоплярства: наук. тр. ВНІІКХ.- М., 1998. - С. 74-78.

  6. Охлопкова П.П. Дослідження по картоплі в умовах Якутії / П.П. Охлопкова, Ф.В Миколаєва, Т.В. Слєпцова і ін. // Зб. наук. тр. Россельхозакадеміі. Дальневост. регіон. центр. Камчия. НІІСХ. - Владивосток: Дальнаука. - 2010. - С. 57-60.

  7. Симаков Е.А. Методичні вказівки по технології селекційного процесу картоплі / Е.А Симаков, Н.П. Склярова, І.М. Яшина // М .: ТОВ Редакція журналу «Досягнення науки і техніки АПК». - 2006. - С. 17-20.

  8. Методика досліджень по культурі картоплі / ВАСГНІЛ. - М., 1967. - С. 13 - 73.

  9. Методика селекційних робіт до 2010 року зі створення високопродуктивних, комплексно - цінних сортів зернових, сої, картоплі в зоні Далекого Сходу. - Новосибірськ: Далекосхідний селекційний центр, 1990. - 208 с.

  10. Обладунків Б. А. Методика польового досвіду / Б.А Обладунків // М .: Агропромиздат, 1985. - 351 с.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Kordabovskiy V.U. K voprosy selektsii kartofelya v Magadanskoy oblasti [To the matter of potato breeding in the Magadan region] / V.U. Kordabovskiy // Mesdynarodniy naychno-isskdovatelskiy wyrnall [International research journal]. -2015. - Part 2. - № 2 (33). - P. 17 - 18. [in Russian]

  2. Kordabovskiy V.U. Novye skorospelye sortoobrazsu kartofelya [New early maturing varieties of potatoes] / V.U. Kordabovskiy // Mesdynarodniy naychno - isskdovatelskiy wyrnall [International research journal]. - 2016. - Part 5. - № 6 (48). - P. 175 - 176. [in Russian]

  3. Kartofel 'Russii. Selektsiya, semenovodstvo, sertifikatsiya [Potato of Russia. Selection, seed production, certification] / Ed. by A.V. Korshynova. - M., 2003. -T. 1.- P. 262-263. [In Russian]

  4. Simakov E.A. Effektivnost 'selektsionnogo otbora pri otsenke gibridnyh populyatsiy kartofelya v razlichnyh enkolo -gogeograficheskih ysloviyah [The effectiveness of selection in the assessment of hybrid populations of potatoes in different ecological and geographical conditions] / E.A. Simakov, I.M. Yashina, N.P. Sklyarova // Materialy Mezndynarodnoy yubileynoy naych. - prakt. konf., posvyashch. 75-letiyu Instityta kartofelevodstva RAN Belarysi [Materials of the International Scientifically and Practical Conference dedicated to the 75 th anniversary of the Institute of Potato Research of the Russian Academy of Science of Belarus] - Minsk: Merlit, 2003. - P. 1. - P. 92-100. [In Russian]

  5. Kozhemyakin V.S. Sostoyanie otrasli kartofelevodstva v Yugno- Yral'skom regione RF / V.S. Kozhemyakin // [The state of the potato industry in the south Ural region of the RF] Voprosy kartofelevodstva: nayсhnye tr. VNNIIKKH [Questions of potato growing: scientific works of VNIIKH] M., 1998. - P. 74 - 78. [in Russian]

  6. Ohlopkova P.P. Issledovaniya po kartofelyu v usloviyah Yakutii [Research on potatoes in Yakutia] / P.P. Ohlopkova, F.V. Nikolaeva, T.V. Sleptsova and others // Sb. naych. tr. Rossel'hozakademiya. Dalnevost. region. tsentr. Kamch. NIISH [Collection of scientific papers. Rosselkhozakademiya. The far Eastern regional center Kamchatsky Research Institute] -Vladiviostok: Dalnauka. - 2010. - P. 57-60. [In Russian]

  7. Simakov E.A. Metodicheskie ykazaniya po technologii selektsionnogo protcessa kartofelya [Methodical instruction on technology of potato breeding process of potato] / E.A. Simakov, N.P. Sklyarova, I.M. Yashina // M .: OOO Redaktciya zhyrnala «Dostizheniya nayki i tekhniki APK» [Editorial Board of the Journal of the Achievement of Science and Technology of the AIC]. - 2006. - P. 17- 20. [in Russian]

  8. Metodika issledovaniy po kulture kartofelya / [Method of research on potato culture] / VASHNIL. - M., 1967. - P. 1373. [in Russian]

  9. Metodika selektsionnykh rabot do 2010 goda po sozdaniyu vysokoproduktivnykh kompleksno-tsennykh sortov zernovykh, soi, kartohelya v zone Dal'nego Vostoka [The method of selection of works up to 2010 on the creation of highly productive, complex-valuable varieties of cereals, soybeans, potatoes in the Far East] - Novosibirsk: Dalnevostochny selektsionny tsentr [Eastern selection Center], 1990 - 208 p. [In Russian]

  10. Dospehov B.A. Metodika polevogo opyta [Method of field experiment] / B.A. Dospehov // - M .: Agropromizdat, 1985. - 351 p. [In Russian]


  Ключові слова: КАРТОПЛЯ / POTATOES / СЕЛЕКЦІЯ / SELECTION / ГІБРИДИ / HYBRIDS / СОРТ / VARIETY / Клубні / TUBERS / УРОЖАЙ / HARVEST

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити