Введення: з 2010-х років промислові підприємства малих міст Уралу значно рідше беруть активну громадську участь в місцевій політиці. Проте, позиція глави виконавчої влади викликає інтерес у місцевих груп і конкуренцію між ними. Які стратегії вибирають і від яких чинників залежить участь або неучасть підприємства в процесі конкурсного рекрутування глави міста? Які коаліції складаються в ході проведення конкурсу і як вибудовуються владні ієрархії політичного простору? Мета: визначити роль і охарактеризувати стратегії участі або неучасті промислових підприємств міст Уралу в процесі конкурсного рекрутування глави. Методи: глибинні інтерв'ю, теорія соціального простору П. Бурдьє. Результати: систематизована взаємозв'язок між ключовими характеристиками політико-економічного та публічно-політичного поля локального політичного простору; проаналізовані 29 конкурсів з обрання глав місцевого самоврядування в промислових містах Пермського краю, Свердловської і Челябінської областях з точки зору їх конкурентності та конфліктності; виділені і описані моделі участі підприємства в конкурсі; визначені провідні фактори, що впливають на вибір стратегії участі або неучасті промислового підприємства в конкурсних процедурах. Висновки: промислове підприємство і його менеджмент є суб'єктами локальної політики і важливим елементом, структурують політичний простір муніципалітету. Основними факторами, що впливають на вибір стратегії участі або неучасті підприємства в процесі конкурсного рекрутування глави, є економічний стан підприємства і його вкладення в соціальні програми міста; наявність декількох великих підприємств в одному політичному просторі; особливості відносин між місцевою владою і підприємством; ступінь самостійності підприємства і локалізації контролю над ним; позиція регіональної влади.

Анотація наукової статті по політологічних наук, автор наукової роботи - Ковин В.С., Петрова Р.І..


Competitive Model of Recruiting Leaders in the Political Space of Industrial Ural Cities: Specificity and Typology

Introduction. Industrial enterprises in small cities of the Urals in the 2010s have become much less likely to take active public participation in local politics. Nevertheless, the position of the chief executive generates interest among local groups and competition between them. What strategies are chosen and what factors lie behind the company's participation or non-participation in the process of competitive recruitment of the mayor? What coalitions are formed in the competition process and how are the power hierarchies of the political space built? Aims. The paper is to determine the role and outline participation or non-participation strategies of industrial enterprises in the cities of the Urals in the competitive recruitment of local government leaders. Methods. In-depth interviews, the theory of social space (P. Bourdieu). Results. The relationship between the key characteristics of the political and economic field of the local political space and the public policy was systematized; analyzed were 29 recruitment competitions for local self-government heads in industrial cities of the Perm, Sverdlovsk and Chelyabinsk regions, in terms of their competitiveness and conflict; models of enterprise participation in the competition were identified and described; the leading factors influencing the choice of participation / non-participation strategy of an industrial enterprise in competitive procedures were determined. Conclusion. An industrial enterprise and its management are subjects of local policy and an important element structuring the political space of a municipality. The main factors influencing the choice of participation or non-participation strategy by an enterprise in the process of competitive recruitment of an authority are as follows: the economic situation of the enterprise and its investments in the social programs of the city; the presence of several large enterprises in the same political space; features of the relationship between local authorities and the company; degree of the company's independence and localization of control over it; the position of regional authorities.


Область наук:

 • політологічні науки

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: ARS ADMINISTRANDI


  Наукова стаття на тему 'Конкурсна модель рекрутування глав в політичному просторі промислових міст Уралу: специфіка і типологія'

  Текст наукової роботи на тему «Конкурсна модель рекрутування глав в політичному просторі промислових міст Уралу: специфіка і типологія»

  ?МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ

  УДК 323.22 / 28: 332.1 (470.5)

  DOI 10.17072 / 2218-9173-2019-2-267-286

  конкурсна модель рекрутування глав в політичному просторі промислових міст Уралу: специфіка і типологія

  В. С. Ковіна

  Пермський федеральний дослідницький центр УрО РАН, г. Пермь, Росія

  Пермський державний гуманітарно-педагогічний університет, м Перм, Росія

  Р. І. ПЕТРОВА

  Пермський федеральний дослідницький центр УрО РАН, г. Пермь, Росія

  Пермський державний національний дослідницький університет, г. Пермь, Росія

  Для цитування:

  Ковин В. С., Петрова Р. І. Конкурсна модель рекрутування глав в політичному просторі промислових міст Уралу: специфіка і типологія // Ars Administrandi (Мистецтво управління). 2019. Том 11, № 2. С. 267-286. DOI: 10.17072 / 2218-9173-20192-267-286.

  Введення: з 2010-х років промислові підприємства малих міст Уралу значно рідше беруть активну громадську участь в місцевій політиці. Проте, позиція глави виконавчої влади викликає інтерес у місцевих груп і конкуренцію між ними. Які стратегії вибирають і від яких чинників залежить участь або неучасть підприємства в процесі конкурсного рекрутування глави міста? Які коаліції складаються в ході проведення конкурсу і як вибудовуються владні ієрархії політичного простору?

  Мета: визначити роль і охарактеризувати стратегії участі або неучасті промислових підприємств міст Уралу в процесі конкурсного рекрутування глави.

  Методи: глибинні інтерв'ю, теорія соціального простору П. Бурдьє.

  Результати: систематизована взаємозв'язок між ключовими характеристиками політико-економічного та публічно-політичного поля локального політичного простору; проаналізовані 29 конкурсів з обрання глав місцевого самоврядування в промислових містах Пермського краю, Свердловської і Челябінської областях з точки

  267 © Ковин В. С., Петрова Р. І., 2019

  зору їх конкурентності та конфліктності; виділені і описані моделі участі підприємства в конкурсі; визначені провідні фактори, що впливають на вибір стратегії участі або неучасті промислового підприємства в конкурсних процедурах.

  Висновки: промислове підприємство і його менеджмент є суб'єктами локальної політики і важливим елементом, структурують політичний простір муніципалітету. Основними факторами, що впливають на вибір стратегії участі або неучасті підприємства в процесі конкурсного рекрутування глави, є економічний стан підприємства і його вкладення в соціальні програми міста; наявність декількох великих підприємств в одному політичному просторі; особливості відносин між місцевою владою і підприємством; ступінь самостійності підприємства і локалізації контролю над ним; позиція регіональної влади.

  Ключові слова: локальна політика; конкурсна модель рекрутування глав; промислові міста Уралу; містоутворюючі підприємства; політичний простір; місцеве самоврядування; муніципальні органи влади; локальні еліти

  ВСТУП

  Процеси вертикалізації і уніфікації виконавчої влади повільно, але неухильно продовжують захоплювати все елементи російської політичної системи. Незважаючи на конституційне відокремлення від державного рівня влади і відому варіативність можливих моделей формування муніципальних органів влади, місцеве самоврядування досить наполегливо піддається цим процесам з боку регіональної влади (Гельман, 2003; Туровський, 2015). Деяку різноманітність субнаціональних моделей управління локальною політикою, що склалося до середини 2000-х років, на протязі останнього десятиліття все більше поєднується з уніфікацією системи місцевого самоврядування в рамках конкретного суб'єкта Російської Федерації.

  Уже в 2000-і роки в російських політичних дослідженнях місцева політика і місцеві вибори стали розглядатися як важливий елемент функціонування триєдиної системи політичних відносин - державно-муніципальних, центр-локальних і регіонально-локальних. Місцева самоорганізація суспільства початку інтерпретуватися як складова частина субнаціонального рівня організації політичної системи при наявності регіональних і локальних політичних акторів і безумовному домінуванні регіональних інтересів (Lankina, 2005; Туровський, 2014; Чирикова та ін., 2014 року). При цьому стверджувалося, що система відносин на регіональному рівні між регіоном і муніципалітетом фактично відтворювала характер відносин між центром і регіонами (Wollmann and Gritsenko, 2008; Росс, 2008), а централізація загальнонаціональної політики компенсувалася для регіональної еліти зростанням автономії щодо локальної політики і посиленням контролю над муніципальними виборами і, як наслідок, їх більшою керованістю і меншою політизацією.

  Однак подальші дослідження локальної політики і місцевих виборів показали, що не все так однозначно (Подвінцев, 2010 року; Ковин і Подвінцев, 2015; Баранов, 2015; Панов, 2014 року). У багатьох регіонах політична конкуренція збереглася на рівні муніципальних виборів, які

  в меншій мірі піддавалися стандартизації, ніж вибори федерального і регіонального рівнів. Однак експерименти з різними способами формування муніципальних органів влади, коли в одному регіоні одночасно застосовувалися різні способи обрання глав і різні виборчі системи для виборів депутатів представницьких органів, судячи з усього, відходять в минуле (Туровський, 2015; Туровський, 2014 року). Найактивніше цей процес торкнувся виконавчу владу і привів до того, що найбільш прийнятною і універсальної для влади значної частини регіонів стала модель обрання глав місцевого самоврядування через конкурсні процедури1.

  Тим часом формально-організаційні рамки місцевого самоврядування, поширювані зверху, не могли принципово змінити цей стан, перш за все в силу місцевих соціально-економічних умов, локального політичного простору території і складу його основних акторів (Чирикова і Ледяев 2017). Звісно ж, що не варто перебільшувати вплив цих рамок на надання більшої стабільності Локалітети або на витіснення з локальної політики деяких ризикових акторів. Великі, іноді за місцевими мірками, а часто і в масштабах російської економіки, підприємства і їх керівництво ще з другої половини 1990-х років стають одним із значущих локальних політичних гравців. Природно, що менеджмент цих підприємств, при збереженні свого наміру зберегти контроль над місцевим політичним простором, так чи інакше адаптуються до будь-яких нових правил гри. Але якщо пріоритети керівництва змінилися, то ніякі ні старі, ні нові правила не зможуть запобігти «догляд» підприємства з місцевої публічної політики.

  Політичний простір малого промислового міста, в якому відносини між акторами складаються досить варіативно, незважаючи на свої досить обмежені територіальні розміри, представляється динамічним і багаторівневим. Політичне життя в промисловому місті, як правило, базується на взаємодії трьох основних груп: місцевої адміністрації, яка представлена ​​органами місцевого самоврядування та, як правило, афілійованим з нею комунальним бізнесом; крупного бізнесу (містоутворюючих промислових та інших підприємств); місцевої громади - громадських об'єднань, середнього і малого бізнесу, опозиційних муніципальних угруповань (Вітковська і Рябова, 2011). Підприємства, беручи участь в соціально-економічному житті міста, конкурують з іншими місцевими групами за політичний вплив, а іноді і за домінування в політичному просторі. У містах з монопрофільним виробництвом поширеними є випадки, коли місцева легіслатура в значній частині складається з представників заводу (Вітковська, 2015).

  1 За даними професора Інституту управління та регіонального розвитку РАНХиГС, президента Європейського клубу експертів місцевого самоврядування Е. Маркварта, наведеними ним 14 травня 2019 року в доповіді на щорічному засіданні клубу, 40% муніципальних районів і 56% міських округів обирають мера за конкурсом в тих випадках , коли це регулюється законами суб'єктів Російської Федерації, і 51,5% муніципальних районів і 65% міських округів, коли це регулюється статутами муніципалітетів. Інші способи обрання (зі складу депутатів представницького органу і прямі вибори) використовуються в кілька разів рідше. Джерело: Особистий архів авторів.

  Встановлення контролю над представницьким органом влади надає заводським депутатам не тільки широкі нормотворчі повноваження, а й неформальний лобістський потенціал. Сама наявність великого підприємства на території апріорі містить в собі конфліктний потенціал і те, як саме складаються стосунки менеджменту підприємства з місцевою владою і суспільством, відбивається на політичному ландшафті міста.

  Політичний простір, крім горизонтальних відносин, включає в себе взаємодії по вертикалі. Ці відносини обумовлюються иерархичностью і залежністю місцевих груп від регіональної влади і груп впливу. Найбільш явно відносини між регіональної та локальної елітою проглядаються в процесі рекрутування глави муніципалітету. У 2015 році вводиться модель конкурсного рекрутування, згідно з якою глава виконавчої влади муніципального освіти обирається депутатами представницького органу влади з числа кандидатів, відібраних конкурсною комісією. У муніципальних районах і міських округах конкурсна комісія наполовину формується вищою посадовою особою суб'єкта Російської Федерації, що спочатку надає перевагу регіональної влади.

  Глава виконавчої влади в малому місті, за оцінками дослідників, може виступати в якості однієї з найвпливовіших політичних фігур, що пов'язано не тільки з формально ним посадою, а й наявністю персональних ресурсів (Чирикова та ін., 2014; Ledyaev et al., 2014 року). Тому в політичних просторах з фрагментованою локальної елітою незалежно від того, яка модель обрання глави використовується, позиція глави виконавчої влади викликатиме інтерес у місцевих груп і конкуренцію між ними (Ledyaev and Chirikova 2017; Панов і Петрова 2017).

  МЕТОДОЛОГІЯ (Теоретичні основи) ДОСЛІДЖЕННЯ

  Фокус дослідження спрямований на визначення ролі, стратегії участі або неучасті промислових підприємств в процесі конкурсного рекрутування глави міста. Чим пояснюється участь або неучасть містоутворюючих підприємств в цьому процесі? Які коаліції складаються в ході проведення конкурсу і як вибудовуються владні ієрархії політичного простору по горизонталі і по вертикалі?

  Відповісти на ці запитання допоможе теорія соціального простору П. Бурдьє, згідно з якою соціальний простір - це «абстрактне простір, конституювати ансамблем підпросторів або полів (економічне поле, інтелектуальне поле та ін.), Які зобов'язані своєю структурою нерівного розподілу окремих видів капіталу, і може сприйматися в формі структури розподілу різних видів капіталу, що функціонує одночасно як інструменти і цілі боротьби в різних полях »(Бурдьє, 1993, с. 10).

  За цією логікою політичний простір міста може бути розглянуто як явище багатовимірне, в якому знаходяться різні щодо

  автономні поля, серед яких можна виділити: 1) політико-економічне поле; 2) публічно-політичне поле; 3) поле елітних взаємодій; 4) політико-символічне поле (Панов, 2018, с. 79). Багатовимірність політичного простору виражається як в наявності різної кількості центрів в кожному полі, так і вибудовуванні ієрархії між полями і можливості визначати структуру іншого поля. У дослідженні важливо визначити причини і умови детермінованості структури елітного поля політико-економічним полем при проведенні конкурсних процедур. Іншими словами, чому і за яких умов політико-економічне поле може визначати характер поля елітних взаємодій?

  Як кейсів дослідження проаналізовано 29 випадків проведення конкурсів на заміщення посад голів місцевого самоврядування, які пройшли в промислових містах Пермського краю, Свердловської і Челябінської областях в період з 2015 по 2018 год2.

  Федеральним законом від 3 лютого 2015 року запроваджується нова, вже п'ята, модель муніципального управління, коли глава муніципалітету обирається депутатами з числа кандидатів, представлених конкурсною комісією, і одночасно стає керівником місцевої адміністрації (мова йде про так звану «конкурсній моделі»). У всіх розглянутих випадках глави були обрані по даній моделі, що створює однакові процедурні умови для протікання політичного процесу рекрутування глав. Спочатку в рамках дослідження в вибірку потрапили 30 найбільш «промислових», з точки зору структури зайнятості населенія3, міст уральського регіону з 56 міст, які увійшли в базу даних «Політичний простір промислових міст Уралу» 4. Однак в Усольском муніципальному районі Пермського краю конкурс так і не був проведений, оскільки в 2018 році район приєднався до сусіднього Березняківській міському округу і фактично став частиною Березниківського політичного простору.

  У дослідженні зроблено спробу систематизувати взаємозв'язок між ключовими характеристиками політико-економічного поля локального політичного простору (ключові соціально-економічні поки-

  2 14 промислових міст Свердловської області: Арамиль, Верхня Пишма, Верхня Салда, Верхня Тура, Вовчанськ, Каменськ-Уральський, Кировград, Красноуральск, Кушва, Нижній Тагіл, Первоуральськ, Польовськой, Ревда, Суха Балка; 5 промислових міст в Пермському краї: Березники, Горнозаводск, Лисьва, Нитва, Солікамск; 10 промислових міст в Челябінській області: Аша, Верхній Уфалей, Карабаш, Киштим, Магнітогорськ, Міас, Нязепе-тровск, Сатка, Усть-Катав, Южноуральск.

  3 База даних показників муніципальних утворень [Електронний ресурс]: офіц. сайт Федер. служби держ. статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm (дата звернення: 15.04.2019). Вибірку склали муніципальні освіти за кількістю зайнятих у сферах економічної діяльності категорії «C» (видобуток корисних копалин) і «D» (обробні виробництва).

  4 Детальніше: обгрунтування вибірки (Панов, 2018). База даних створена за підтримки програми фундаментальних досліджень УрО РАН, проект № 18-6-6-29 «Політичний простір промислових міст Уралу: інститути, ідентичності, практики» за участю колективу вчених відділу з дослідження політичних інститутів і процесів Пермського федерального дослідного центру УрО РАН (Вітковська Т. Б., Ковин В. С., Назукіна М. В., Панов П. В., Петрова Р. І., Рябова О. А., Філіппова О. Ю.).

  затели містоутворюючих підприємств і їх характеристики, наявність в місті територій випереджаючого соціально-економічного розвитку), і групою змінних, що характеризують публічно-політичне поле щодо глав муніципальних утворень (порядок рекрутування на посаду глави міста і афільованість глав з провідними промисловими підприємствами) (Панов, 2018). Характеризується ступінь залученості підприємства у формування персонального складу адміністрації міста, виділяються типи участі «промисловців» в поточному політичному процесі. Простежується взаємозв'язок між типами (моделями) участі або неучасті значущих місцевих підприємств в конкурсах на заміщення посади глав з типами минулих конкурсів.

  Всі конкурси проаналізовані, виходячи з типології, розробленої авторами в попередніх дослідженнях (Ковин і Петрова 2017). Типологія грунтується на двох базових критеріях конкурентності та конфліктності:

  - неконкурентное і неконфліктний обрання глави муніципального освіти. Серед основних претендентів у конкурсі беруть участь інкумбент або узгоджений на всіх рівнях основний наступник. Конкурсні процедури проходять без видимих ​​конфліктів і зривів, процедура завершується консолідованим голосуванням депутатів.

  - неконкурентное, але конфліктне обрання глави. Позначається основний претендент (інкумбент або його наступник), при цьому робляться спроби висунення конкурентів з числа конкуруючих груп впливу. Однак конкуренти, як правило, відсіваються на попередній стадії, і до фіналу виходить технічний суперник узгодженого претендента. Конкурсні процедури нерідко супроводжуються публічними конфліктами, зривами, переносами, скаргами з боку конкурентів.

  - конкурентна, але неконфликтное обрання глави. У конкурсі беруть участь кілька відносно серйозних претендентів, підтриманих місцевими групами інтересів. Регіональна влада не виявляє публічного інтересу до конкурсу або свідомо дистанціюється і активно не втручається. Однак при підсумковому голосуванні відбувається розкол депутатів і Неконсолідоване голосування. При цьому конкурсні процедури не супроводжуються публічними конфліктами, зривами і переносами конкурсу; без змін правил організації процедур.

  - конкурентна і конфліктне обрання глави. У конкурсі беруть участь кілька реальних претендентів, підтриманих місцевими групами інтересів, основним з яких вдається дійти до голосування комісії і депутатів. Внаслідок розколу депутати голосують неконсолідовано. В цьому випадку конкурсні процедури супроводжуються публічними конфліктами, зривами і переносами, переглядом правил проведення конкурсу.

  Слід зазначити, що впровадження «конкурсній моделі» в політичний простір регіонів реалізується вельми інтенсивно. За кілька років ця модель фактично стала домінуючим способом формування муніципальної влади. Однак їй присвячено дуже незначна кількість політологічних досліджень, які носять переважно емпіричний характер.

  Стосовно теми дослідження слід відзначити роботу Р. Муха-Метовит (Мухаметов, 2018). Автором на основі статистичного аналізу біографій 77 глав муніципальних утворень Свердловської області, обраних на конкурсах з березня 2015 по листопад 2018 року, складений колективний портрет мера уральського міста. Зокрема, дослідник зазначає, що найчастіше майбутні глави міст рекрутувалися з чиновників, які працювали на муніципальну службу (72,7% від загального числа, майже 68% з них фактично були інкумбентамі), що значно перевищує число вихідців з бізнесу (лише 14, 3%). Однак автор випускає з уваги, з яких структур майбутні глави, «прийшли» на муніципальну службу, іноді лише за кілька місяців до обрання на посаду мера. У цьому контексті зв'язок з бізнесом простежується значно частіше.

  Колектив авторів пермського Центру порівняльних політичних та історичних досліджень (А. Гилев, А. Семенов, І. Шевцова) в дослідженні «" Політичні машини "і їх" водії ": електоральне адміністрування на місцевому рівні», із застосуванням методу порядкової логістичної регресії, проаналізували біографії глав муніципалітетів Удмуртії, Пермського краю і Челябінської області в 2000-2016 роках і дані електоральної статистики за той же період. Автори дають переважно електоральне пояснення тому факту, що глави місцевого самоврядування в основному рекрутуються з органів муніципальної виконавчої влади. Експерти констатують, що «залучення на роль муніципальних керівників осіб не з виконавчої влади призводить до погіршення електорального результату" Єдиної Росії ", тобто підриває силу" політичних машин "», а «приналежність муніципального керівника до виконавчої вертикалі збільшує» їх електоральну ефективність. Глави муніципалітетів, які займали раніше адміністративні пости, «забезпечують" партії влади "значимо більш високі електоральні результати, ніж вихідці з зовнішнього середовища, наприклад, представники бізнесу» (Гилев і ін. 2017).

  Таким чином, робиться висновок про те, чому регіональні влади, а саме вони так чи інакше займаються працездатність локальних «політичних машин» і грають вирішальну роль при проведенні конкурсів (Панов і Петрова 2017; Зуйкіна і Кочнева 2017), роблять вибір на користь вихідців з адміністрації, а не з бізнесу. Однак це все ж не пояснює ступінь участі або неучасті самих підприємств і їх управлінської ланки в конкурсних процедурах.

  У свою чергу, О. Рябова і Е. Філіппова відзначають високу ступінь варіативності актуальною політико-економічної ситуації в промислових містах Уралу. Проведений авторами порівняльний аналіз включеності містоутворюючих підприємств в політичне життя промислових міст Уралу показує, що варіативність ролі підприємств в політиці таких міст залежить від поєднання наступних чинників: «походження» топ-менеджера підприємства ( «місцевий» уб. «Варяг»), статус власника підприємства (державна компанія уб. недержавна компанія) і локалізація контролю над підприємством ( «місцевий» уб. «зовнішній»). Виділені дослідниками «суб'єктивні» чинники, пов'язані з персональним складом керівництва містоутворюючих підприємств і ступенем його самостоя-

  ності, виявляються, в силу економічної та іншої кон'юнктури, вельми динамічними, що змінює рівень їх залученості в локальні політичні процеси. Автори стверджують, що період «тотальної» інтеграції містоутворюючих підприємств в політичне і соціальне життя промислових міст Уралу залишився в минулому, а непроста економічна ситуація змушує їх відмовитися від масштабних політичних проектів і сконцентруватися на основній діяльності (Рябова і Філіппова, 2018).

  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

  Проведене дослідження підтверджує той факт, що з 2010-х років підприємства значно рідше беруть активну громадську участь в місцевій політиці - рідше делегують своїх представників на посади мерів і встановлюють контроль над представницькими органами. Лише в 8 з 29 розглянутих випадків підприємства делегували «заводчан» на посаду глави (у Верхній Пишми, Магнітогорську, Первоуральске, Соликамске, Кушве, в тому числі в трьох випадках з висуненням технічного кандидата - в Полевском, Красноуральске, Кировграде). Ще в двох випадках переобирався інкумбент, вже давно делегований в місцеву владу «заводчанин» (в Березниках і Сатке). У 14 випадках депутати одного або декількох містоутворюючих підприємств контролюють міської представницький орган, маючи в ньому більшість і займаючи пост спікера, або володіють помітним впливом, складаючи в представницькому органі найбільшу «фракцію» (в тих же містах, за винятком Кушва і Сатки, включаючи Нижній Тагіл, Верхній Салде, Ашу, Ревда, Каменськ-Уральський, Усть-Катав) (табл. 1).

  Таблиця 1 / Table 1

  Депутати, які мають аффилиацию з підприємством в представницькому органі влади / Deputies affiliated with the company in the representative authority

  Муніципалітет Частка депутатів,% Муніципалітет Частка депутатів,%

  1 2 3 4

  Пермський край

  Березники 56 Нитва 5

  Горнозаводск 0 Солікамск 44

  Лисьва 0 Усолье 0

  Свердловська область

  Арамиль 0 Красноуральск 47

  Верхня Салда 35 Кушва 30

  Верхня Пишма 35 Нижній Тагіл 36

  Верхня Тура 13 Первоуральськ 32

  Вовчанськ 20 Польовськой 25

  Каменськ-Уральський 44 Ревда 35

  Кировград 80 Суха Балка 10

  1 2 ii 3 4

  Челябінська область

  Аша 63 Міас 40

  Верхній Уфалей 0 Нязепетровск 7

  Карабаш 13 Сатка 50

  Коштом 10 Усть-Катав 40

  Магнітогорськ 50 Южноуральск 15

  Джерело: складено авторами на підставі Бази даних (створена за підтримки програми фундаментальних досліджень УрО РАН, проект № 18-6-6-29 «Політичний простір промислових міст Уралу: інститути, ідентичності, практики» // З особистого архіву Вітковська Т. Б. , Рябовой О. А.).

  Участь підприємства в конкурсній процедурі по обранню глави міста може здійснюватися в трьох основних варіаціях:

  - перший тип (11 випадків) - пряме, або безпосереднє, участь в конкурсі;

  - другий тип (6 випадків) - непряме, або опосередковане, участь;

  - третій тип (13 випадків) - неучасть підприємства в конкурсі, коли завод публічно не проявляє інтересу до позиції глави, не висуває і публічно не підтримує кандидатів на пост глави міста.

  У свою чергу, кожному типу участі підприємства відповідає певний тип конкурсу (табл. 2).

  Таблиця 2 / Table 2

  Типи участі підприємства в конкурсі / Types of company participation in the competition

  Тип участі підприємства в конкурсі Підтип участі Тип конкурсу

  Пряме / безпосередню участь підприємства Результативне, безпроблемне, проблемне неконкурентний, неконфліктний, неконкурентний, конфліктний

  Результативне Конкурентний, неконфліктний

  Опосередковане (непряме або непряме) участь підприємства Результативне неконкурентний, неконфліктний

  Результативне неконкурентний, конфліктний

  Неучасть в конкурсі «Нікому», «немає інтересу», «все погано» неконкурентний, неконфліктний

  Джерело: складено авторами.

  Перший тип участі характеризується тим, що управлінська ланка містоутворюючого підприємства активно втручається у виборчий процес, або делегуючи свого представника на пост глави міста, або публічно підтримуючи одного з кандидатів і забезпечуючи потрібне голосування «своїх» депутатів в представницькому органі. Іноді, щоб конкурс не зірвався, підприємство виставляє свого представника в якості «технічного»

  кандидата для свого основного кандидата або для кандидата, узгодженого з місцевою і / або регіональною адміністрацією. Таким чином, підприємство фактично є одним із системоутворюючих акторів політичного простору регіону, виступаючи в тандемі з місцевою владою.

  У свою чергу, пряма участь в конкурсі для підприємства може бути безпроблемним, коли йому вдається провести кандидата без конфліктів і з першого разу, і проблемним, в умовах, коли підприємство конфліктує з місцевими елітними групами і зазнає труднощів з обранням підтримуваного їм кандидата.

  Для першого підтипу характерні неконкурентні і неконфліктні конкурси. Так, наприклад, в жовтні 2016 року в Магнітогорську (Челябінська область) депутати ухвалили одноголосно був обраний С. Бердников, топ-менеджер містоутворюючого підприємства Магнітогорського металургійного завода5. Важливо відзначити, що С. Бердников став четвертим главою, делегованим заводом до складу керівництва міста.

  У Верхній Пишми (Свердловська область) у вересні 2018 року головою міста обраний І. Соломін, який раніше працював в «Уралелектромедь», заводі, що входить в холдинг «Уральської гірничо-металургійної компанії» (УГМК) 6. Головою думи став також представник заводу.

  Для проблемного підтипу участі найбільш поширеними стали неконкурентні, але конфліктні конкурси. Такі конкурси пройшли у Верхній Салді і Полевском (Свердловська область), а також Соликамске (Пермський край). Складнощі в проведенні кандидата, афілійованого з заводом, виникали в зв'язку зі спробами взяти участь в конкурсі інших значущих фігур міста. У Полевском в результаті конфлікту чинного глави з містоутворюючим підприємством перший був змушений зняти свою кандідатуру7, а у Верхній Салді через протистояння опозиційної групи на чолі з чинним главою і коаліції міської адміністрації з містоутворюючим підприємством, Верхньосалдинського металургійним виробничим об'єднанням ( «ВСМПО») довелося проводити повторний конкурс8. Фраг-ментірованное політичний простір створює конфліктну ситуацію, однак управлінська ланка підприємства в союзі з регіональною владою намагається лікувати конфлікт ще на ранніх стадіях проведення конкурсу.

  Участь підприємства в конкурсних заходах, як показало дослідження, не завжди може завершитися перемогою промисловців. Хоча це ско-

  5 Магнітогорська депутати змінили голову міста [Електронний ресурс] // Російське інформ. агентство Ura.ru. 2016. 25 Жовтня. URL: https://ura.news/news/1052265533 (дата звернення: 24.04.2019).

  6 Депутати Верхньої Пишми вибрали главу міста і спікера думи [Електронний ресурс] // Інтернет-газета Znak. 2018. 20 верес. URL: https://www.znak.com/2018-09-20/deputaty_verhney_ pyshmy_vybrali_glavu_goroda_i_spikera_dumy (дата звернення: 15.04.2019).

  7 Свердловські влада визначилася з кандидатом в голови Полевского [Електронний ресурс] // Інтернет-газета Znak. 2017. 1 Серпня. URL: https://www.znak.com/2017-08-01/sverdlovskie_ vlasti_opredelilis_s_kandidatom_v_glavy_polevskogo (дата звернення: 10.04.2019).

  8 Депутатам не до сплячки. Десять кампаній за призначенням мерів на Середньому Уралі [Електронний ресурс] // ФедералПресс. 2017. 2 нояб. URL: http://fedpress.ru/article/1887487 (дата звернення: 13.04.2019).

  реї виняток, ніж правило. Так, наприклад, в Кушве (Свердловська область) в умовах конкурентного політичного простору і наявності декількох сильних елітних груп депутатами був переобраний М. Слєпухін, незважаючи на участь в конкурсі двох кандидатів, афілійованих з великим підприємством міста, Кушвінского заводом прокатних валков9. Оскільки відкритих процедурних конфліктів в конкурсний період помічено не було, цей конкурс може бути охарактеризований як неконфліктний і конкурентний.

  Для опосередкованого типу участі характерно, що підприємство публічно і відкрито не виявляє інтересу до конкурсу і не висуває кандидата з числа колишніх і діючих співробітників. Однак при цьому може переобиратися діючий глава, виходець зі складу підприємства, давно перейшов у владу, або його «наступник». Інформація про те, що цей кандидат був узгоджений з керівництвом підприємства або що завод має намір з ним співпрацювати, спростовується, а в представницькому органі забезпечується консолідоване голосування «заводських» депутатів, реалізується так звана модель «підтримка своїх у владі».

  Для результативного участі опосередкованого типу характерні неконкурентні і неконфліктні конкурси. Модель «підтримка своїх у владі» спостерігається в Сатке (Челябінська область) - переобрання А. Глазкова, чинного глави, вихідця зі складу містоутворюючого підприємства Магнезит; Березниках (Пермський край) - переобрання С. Дьякова; Аше (Челябінська область), де депутати з Ашинський металургійного заводу контролюють місцеву думу.

  Однак не завжди опосередкована участь основного містоутворюючого підприємства в конкурсі завершується перемогою його кандидатів. У Южноураль-ську в умовах конкурентного середовища навколо декількох підприємств і елітних груп главою міста став А. Лазарєв, наступник екс-глави Е. Соболєва, що має відношення до Південної міжрегіональної енергетичної компанії ( «ЮМЕК»), яка конкурує з іншим містоутворюючим підприємством міста, Південноуральський арматурно-ізоляторним заводом ( «ЮАІЗ») 10. У Южноуральська фактично реалізувалася модель «нерівної конкуренції» між підприємствами, коли адміністративний ресурс виявився в руках одного з конкурентів.

  В Карабаш (Челябінська область) вирішальним виявився регіональний адміністративний ресурс. Містоутворююче підприємство «Карабашмедь», що входить до складу холдингу «Руської мідної компанії» (РМК), підтримувало місцевих кандидатів на пост глави міста. Але в підсумку перемогу здобув кандидат-варяг, ставленик регіоналов11.

  Виходить, що результативність прямого або опосередкованого участі може бути як позитивною, коли підтриманий підприємством кан-

  9 Інтерв'ю з главою міста. 2018. 3 червня // З особистого архіву Петрової Р. І.

  10 Главою Южноуральська обраний Олександр Лазарєв [Електронний ресурс] // Інтернет-газета Znak. 2015. 19 нояб. URL: https://www.znak.com/2015-11-19/glavoy_yuzhnouralska_izbran_ aleksandr_lazarev (дата звернення: 20.04.2019).

  11 Карабаш змінив главу. Закликали «варяга» [Електронний ресурс] // Ура.ру. 2015. 22 грудня. URL: https://ura.news/news/1052234929 (дата звернення: 22.04.2019).

  Дідат перемагає, так і негативною. Результативними стали 13 випадків прямого чи опосередкованого участі підприємства в конкурсі, а нерезультативними - всього три (в Кушве, Карабаш, Южноуральська - але для одного з підприємств). Крім того, в більшості випадків (9 з 16), явно або неявно включаючись в процес обрання глави, провідне підприємство не відчував серйозних проблем, конкурс проходив досить гладко. Природно, що всі три не результативних участі в конкурсах пройшли в умовах гострої боротьби в політичному просторі території.

  Найбільш часто зустрічаються випадки неучасті підприємств в конкурсних процедурах. Відзначаючи латентність цих конкурсів, ми все ж спробували диференціювати їх зсередини. Неконкурентні і неконфліктні конкурси пройшли в містах, де підприємства перебували у важкому економічному стані при наявності високого ступеня ризику погіршення становища. Тому вкладатися в цей період в політичні проекти для таких підприємств не було актуальним. Так звана модель «все погано» мала місце під час процедури банкрутства містоутворюючих підприємств в Нитві (Пермський край), Верхньої Туре (Свердловська область), Нязепе-тровске (Челябінська область), де підприємствам зовсім недавно вдалося пережити кризу. В умовах, коли підприємства належать крупному холдингу (в Вовчанську, Свердловська область), «немісцевим» групам компаній, чиє управлінська ланка знаходиться поза територією або орієнтоване на сусідні регіони (в Киштиме, Лисьві, Кам'янсько-Уральському, Миассе), у промисловців «немає інтересу »до позиції глави виконавчої влади. У Арамілі (місті-супутнику Єкатеринбурга), навпаки, відсутні великі гравці, але багато дрібних інтересантів, і фактично серед промисловців немає єдиної домінуючої сили, яка могла б взяти на себе тягар відповідальності.

  ВИСНОВОК

  В цілому можна припустити, що стратегія участі або неучасті промислового підприємства в процесі конкурсного рекрутування глави залежить від поєднання в локальному політичному просторі цілого ряду факторів, серед яких можна виділити провідні:

  Економічний стан підприємства і його вкладення в соціальні програми міста. Економічно процвітаючі, стабільні підприємства вкладаються в соціальні програми, спрямовані на розвиток міста. Великі промисловці, як правило, вкладаються в власні майбутні кадри, тим самим нарощуючи якість людського капіталу. Вигодонабувачем стає не тільки підприємство, а й регіональні влади, місцеве співтовариство. Чим активніше соціальна політика підприємства, тим міцніше його тандем з міською владою. У такому місті органи виконавчої і законодавчої влади найчастіше в значній мірі формуються з представників підприємства. Таким чином, влада ототожнюється з заводом. Даний фактор проявляє себе, перш за все, в моногородах зі стабільним економічним становищем містоутворюючого підприємства (наприклад, Магнітогорську,

  Нижньому Тагілі) 12, а також в промислових містах з диверсифікованою економікою, зі стабільно розвиваються підприємствами різних галузей, містах, де як в політичному, так і соціально-економічному полі домінують промисловці, в деяких випадках фактично монополізувавши його.

  Найбільш яскраві приклади таких стійких зв'язків: в Магнітогорську -Магнітогорскій металургійний комбінат ( «ММК»), у Верхній Пишми - «Уралелектромедь» ( «УГМК-Холдинг»), а також його філії в Кировграде, Красноуральске ( «Святогор»). В результаті з числа заводчан рекрутується виконавча і значна частина представницької влади в місті, або думка містоутворюючого підприємства обов'язково враховується регіональною владою при підборі оптимальної кандидатури (в Усть-катавей - Усть-Катавскій вагонобудівний завод, філія Державного космічного науково-виробничого центру імені М. В . Хрунічева).

  Однак існують приклади зворотній ситуації, коли монопольного становища підприємства в території навряд чи щось може загрожувати, а вкладення в місцеву політику не можуть принести істотних додаткових переваг. Тоді підприємство може втрачати інтерес до активної участі в політичному житті муніципалітету, не висуваючи своїх представників в органи влади (в Горнозаводську - «Горнозаводскцемент», в Ревде - підприємства кольорової металургії зі складу холдингу «УГМК»).

  Наявність декількох великих підприємств в одному політичному просторі може як збільшувати і провокувати конкуренцію між ними, так і стримуючим фактором. Наприклад, в Нижньому Тагілі досягнутий стійкий баланс між мерією і двома-трьома великими підприємствами -Науково-виробничою корпорацією «Уралвагонзавод» і «Євраз НТМК».

  Схожа ситуація при домінуванні одного з підприємств склалася в Березниках - мова йде про «Уралкалія», «Азоті» (ОХК «Уралхім»), «Авісма» ( «Корпорація ВСМПО-АВІСМА»). У Соликамске такими підприємствами стали «Соликамскбумпром» і «Уралкалий».

  Глави є недавніми або давніми вихідцями зі складу провідного підприємства, в думі представлені інтереси всіх містоутворюючих підприємств. Однак, якщо в місті складається досить конкурентне середовище, де містоутворюючі підприємства стають лише одним з кількох акторів поряд з мерією, комунальниками, іншим приватним бізнесом, баланс стає нестійким, а вибори голови та депутатів конкурентними. Наприклад, в Южноуральська, де ринкова конкуренція між управлінською ланкою двох підприємств ( «ЮМЕК», до якого був причетний екс-глава міста Е. Соболєв, і більшим підприємством «ЮАІЗ») вилилася в політичну конкуренцію (Е. Соболєву вдалося провести свого приймача ).

  Важливу роль відіграє економічний стан провідних підприємств території. Як правило, «перекредитування», борги і тим

  12 Так звана «Категорія 3. монопрофільним муніципальні освіти Російської Федерації (моногорода) зі стабільною соціально-економічною ситуацією». Джерело: Перелік монопрофільних муніципальних утворень Російської Федерації: Розпорядження Уряду Рос. Федерації від 29.07.2014 р № 1398-р. URL: http://government.ru/docs/14051/ (дата звернення: 12.04.2019).

  більш процедура банкрутства призводять до того, що, оптимізуючи витрати і ресурси, підприємство втрачає інтерес до місцевої політики. За час політичного «відсутності» підприємства політичний простір переструктурується навколо голови і мерії, яка перетворюється в самостійний і автономний від заводу актор, складаються свої мережі. В результаті помітно підвищується ризик ураження в разі, якщо у керівництва підприємства знову з'являються політичні амбіції. Так, наприклад, сталося в Кушве, де в умовах високо конкурентного середовища одна з містоутворюючих підприємств, Кушвінского завод прокатних валків, висунуло двох кандидатів у голови, але не отримала підтримки. Складне становище «Карабашмедь» (холдинг «РМК») в Карабаш також не дозволяє підприємству грати помітнішу роль в місті. Сама по собі ризикова ситуація - або криза підприємства, або ризик погіршення становища в місті - стримує публічно-політичну активність промисловців, стає однією з причин неучасті в конкурсах (подібна ситуація склалася в Нитві, Верхньої Туре, Нязепетровськ).

  Особливості відносин між місцевою владою і підприємством. Взаємини між локальної владою і менеджментом підприємства можуть носить конфліктний або неконфліктний характер, що знаходить відображення при проведенні конкурсних процедур. У разі конфліктних відносин між основними акторами політичного простору розбіжності проявляються при обранні глави міста.

  У Полевском колишній глава міста А. Ковальов, який знаходиться в ситуації постійного конфлікту з керівництвом «Сіверського трубного заводу» ( «СТЗ»), зняв свою кандидатуру, коли стало зрозуміло, що К. Поспєлов, директор з управління персоналом «СТЗ», є консолідованим кандидатом від заводу і регіональної влади. Безконфліктне співіснування акторів забезпечує роботу міської влади в тандемі з промисловцями. Розбіжностей щодо основного претендента на пост глави в такому випадку не відбувається. Підприємство є джерелом адміністративних кадрів міста і займає значну кількість місць у представницькому органі.

  В якості ще одного фактора виступає ступінь самостійності підприємства (самостійне або головне підприємство холдингу / один з філій холдингу) і локалізації контролю над ним ( «місцевий» / «зовнішній») в поєднанні з походженням управлінської ланки ( «місцеві» / «варяги») . Коли підприємство стає частиною великого холдингу, ступінь його участі в локальній політиці починає визначатися головним керівництвом підприємства. Місцева політика стає малоцікавою в Вовчанську (філія «Науково-виробничої корпорації« Уралвагонзавод »), Киш-тиме, Лисьві, Кам'янсько-Уральському (заводи належать« немісцевим »групам компаній), Миассе (автомобільний завод орієнтований на Башкирію).

  Позиція регіональної влади. Регіонали в інтересах «більшої керованості» території можуть лобіювати «зверху» свого кандидата, який міг бути раніше не пов'язаний з територією, в якій ізбірается13.

  13 Інтерв'ю з співробітником адміністрації губернатора Свердловської області. 2018. 10 червня // З особистого архіву Петрової Р. І.

  Інша часто зустрічається ситуація: регіональна влада підтримує кандидата підприємства, що практично гарантовано забезпечує його перемогу. І тут визначальну роль відіграє позиція регіональної влади - то, на кого регіональна еліта робить свою ставку. Прикладами є Солікамск, Першоуральському ( «Первоуральський новотрубний завод»), Польовськой, де регіональна влада зробила вибір на користь заводу, щоб відновити «керованість» території.

  Таким чином, в силу соціально-економічної специфіки промислових міст Уралу їх політичний простір не може не реагувати на факт наявності в місті великого промислового виробництва та його управлінської ланки як потенційного суб'єкта локальної політики. Однак індивідуальна констеляція зазначених чинників створює в кожній території унікальну ситуацію, яка визначає поряд з іншими факторами ступінь активності підприємства в процесі рекрутування глав місцевого самоврядування. Незалежно від того, яка стратегія обрана підприємством (участі або неучасті в конкурсах), воно є важливим елементом, який структурує політичний простір муніципалітету.

  бібліографічний список

  Баранов А. В. Місцеві вибори 2015 р контексті муніципальної реформи (за матеріалами Краснодарського краю) // Теорія і практика суспільного розвитку. 2015. № 17. С. 100-104.

  Бурдьє П. Соціологія політики / Под ред., Пер. Н. А. Шматко. М .: SocioLogos, 1993. 336 с.

  Вітковська Т. Б. Легіслатури в малих містах Пермського краю: склад і рівень компетенцій // Вісник Пермського університету. Політологія. 2015. № 3. С. 116-126.

  Вітковська Т. Б., Рябова О. А. мономіст середнього Уралу: локальні еліти і політичні процеси. Єкатеринбург: Ін-т філософії та права Уральського відділення Рос. акад. наук, 2011. 259 с.

  Гельман В. Я. Кінець місцевої автономії [Електронний ресурс] // Журнальний зал. URL: http://www.zh-zal.ru/nz/2003/4/gel.html (дата звернення: 20.04.2019).

  Гилев А. В., Семенов А. В., Шевцова І. К. «Політичні машини» і їх «водії»: електоральне адміністрування на місцевому рівні // Полі-ку. 2017. № 3 (86). С. 62-80. DOI: 10.30570 / 2078-5089-2017-86-3-62-80.

  Зуйкіна А. С., Кочнева Ю. К. Конкурси на посаду глав муніципалітетів в Пермському краї: ефекти процедурних правил // Вісник Пермського університету. Політологія. 2017. № 3. С. 169-183.

  Ковин В. С., Петрова Р. І. Конкуренція в локальному політичному просторі: конкурси з обрання глав МСУ і вибори депутатів представницьких органів влади в муніципальних районах і міських округах Пермського краю в 2012-2017 рр. // Вісник Пермського наукового центру УрО РАН. 2017. № 4. С. 112-120.

  Ковин В. С., Подвінцев О. Б. Формальні і неформальні партії в Пермському краї: попит і пропозиція // Політична наука. 2015. № 1. С. 218-239.

  Мухаметов Р. С. Соціологічний портрет мерів, обраних за «радянської» системи (на прикладі Свердловської області) // Муніципалітет: економіка і управління. 2018. № 4 (25). С. 21-25.

  Панов П. В. База даних «Політичний простір промислових міст Уралу» // Вісник Пермського наукового центру УрО РАН. 2018. № 3. С. 77-82.

  Панов П. В. Стратегії регіональної влади на виборах голів муніципальних утворень в Пермському краї // Вісник Пермського університету. Політологія. 2014. № 4 (28). С. 5-15.

  Панов П. В., Петрова Р. І. Представницькі органи МСУ як канал лобіювання інтересів регіону: нова система рекрутування глав МСУ // Вісник Пермського університету. Політологія. 2017. № 2. С. 109-119.

  Подвінцев О. Б. «Глиняні ноги» партії влади. Чим обумовлені програші «Єдиної Росії» на місцевих виборах 2008-2010 рр .: кризою в суспільстві або самою її природою? // Pro et Contra. 2010. Т. 14, № 3. С. 97-105.

  Росс К. Муніципальні вибори і електоральний авторитаризм в Росії // Політична наука. 2008. №3. С. 111-125.

  Рябова О. А., Філіппова О. Ю. Містоутворюючі підприємства в політичному просторі промислових міст Уралу: варіативність включеності // Вісник Пермського федерального дослідного центру. 2018. № 4. С. 81-86.

  Туровський Р. Ф. Російське місцеве самоврядування: агент державної влади в пастці недофінансування і громадянської пасивності // Поліс. Політичні дослідження. 2015. № 2. С. 35-51.

  Туровський Р. Ф. субнаціональних політика: введення до можливої ​​теорії // Полиття. 2014. № 4 (75). С. 86-99. DOI: 10.30570 / 2078-5089-2014-75-4-86-99.

  Чирикова А. Е., Ледяев В. Г. Влада в малому російському місті. М .: Изд. будинок Вищої школи економіки, 2017. 414 с.

  Чирикова А. Е., Ледяев В. Г., Сельцер Д. Г. Влада в малому російському місті конфігурація і взаємодія основних акторів // Поліс. Політичні дослідження. 2014. № 2. С. 88-105. DOI: 10.17976 / jpps / 2014.02.07.

  Lankina T. New System Weakens Municipalities // Russian Regional Report. 2005. Vol. 10, № 17. P. 1-4.

  Ledyaev V., Chirikova A. Power in the Local Russian Communities: Patterns of Interaction Between Legislative and Executive Branches of Local Government // Urban Affairs Review. 2017. Vol. 53, № 6. P. 990-1024. DOI: 10.1177 / 1078087416649755.

  Ledyaev V., Chirikova A., Seltser D. Who Governs? Power in a Local Russian Community // Journal of Political Power. 2014. Vol. 7, № 2. P. 211-231. DOI: 10.1080 / 2158379X.2014.937586.

  Wollmann H., Gritsenko E. Local Self-Government in Russia: Between Decentralization and Recentralization // Federalism and Local Politics in Russia / Ed. by C. Ross, A. Campbell. London: Routlege, 2008. P. 227-247. DOI: 10.4324 / 9780203891513.

  Інформація про авторів

  Ковин Віталій Сергійович - канд. іст. наук, старший науковий співробітник відділу з дослідження політичних інститутів і процесів ФГБУН «Пермський федеральний дослідницький центр Уральського відділення Російської академії наук», 614900, г. Пермь, ул. Леніна, 13А; доцент кафедри історії Росії, загальної історії та археології ФГБОУ ВО «Пермський державний гуманітарно-педагогічний університет», 614990, г. Пермь, ул. Сибірська, 24

  ORCID: 0000-0002-0338-4332 ResearcherlD: P-7599-2019 Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Петрова Регіна Ігорівна - молодший науковий співробітник відділу з дослідження політичних інститутів і процесів ФГБУН «Пермський федеральний дослідницький центр Уральського відділення Російської академії наук», 614900, г. Пермь, ул. Леніна, 13А; старший викладач кафедри політичних наук ФГБОУ ВО «Пермський державний національний дослідницький університет», 614990, г. Пермь, ул. Букірева, 15 ORCID: 0000-0001-7494-3608 Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття отримана 15 травня 2019 року

  UDC 323.22 / 28: 332.1 (470.5)

  DOI: 10.17072 / 2218-9173-2019-2-267-286

  competitive model of recruting leaders in the political space of industrial ural cities: specificity and typology

  Vitaliy S. Kovin

  Perm Federal Research Center UB RAS, 13a Lenina str., Perm, 614990, Russia Perm State Humanitarian Pedagogical University, 24 Siberian str., Perm, 614990, Russia ORCID: 0000-0002-0338-4332 ResearcherlD: P-7599-2019 E -mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Regina I. Petrova

  Perm Federal Research Center UB RAS, 13a Lenina str., Perm, 614990, Russia

  Perm State University, 15 Bukirev str., Perm, 614990, Russia ORCID: 0000-0001-7494-3608 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  For citation:

  Kovin, V. S. and Petrova, R. I. (2019), "Competitive Model of Recruiting Leaders in the Political Space of Industrial Ural Cities: Specificity and Typology", Ars Administrandi, vol. 11, no. 2, pp. 267-286, doi: 10.17072 / 2218-9173-2019-2267-286.

  Introduction. Industrial enterprises in small cities of the Urals in the 2010s have become much less likely to take active public participation in local politics. Nevertheless, the position of the chief executive generates interest among local groups and competition between them. What strategies are chosen and what factors lie behind the company's participation or non-participation in the process of competitive recruitment of the mayor? What coalitions are formed in the competition process and how are the power hierarchies of the political space built?

  Aims. The paper is to determine the role and outline participation or non-participation strategies of industrial enterprises in the cities of the Urals in the competitive recruitment of local government leaders.

  Methods. In-depth interviews, the theory of social space (P. Bourdieu).

  Results. The relationship between the key characteristics of the political and economic field of the local political space and the public policy was systematized; analyzed were 29 recruitment competitions for local self-government heads in industrial cities of the Perm, Sverdlovsk and Chelyabinsk regions, in terms of their competitiveness and conflict; models of enterprise participation in the competition were identified and described; the leading factors influencing the choice of participation / non-participation strategy of an industrial enterprise in competitive procedures were determined.

  Conclusion. An industrial enterprise and its management are subjects of local policy and an important element structuring the political space of a municipality. The main factors influencing the choice of participation or non-participation strategy by an enterprise in the process of competitive recruitment of an authority are as follows: the economic situation of the enterprise and its investments in the social programs of the city; the presence of several large enterprises in the same political space; features of the relationship between local authorities and the company; degree of the company's independence and localization of control over it; the position of regional authorities.

  Key words: local policy; competitive recruitment model for heads of local government; industrial cities of the Urals; town-forming enterprises; political space; local government; municipal authorities; local elites

  References

  Baranov, A. V. (2015), "Local Elections in 2015 in the context of the Municipal Reform (case study of the Krasnodar Territory Materials)", Theory and Practice of Social Development, no. 17, pp. 100-104.

  Bourdieu, P. (1993), Sotsiologiya politiki [Sociology of Politics], Translated by Shmatko, N. A. (ed.), Socio-Logos, Moscow, Russia.

  Vitkovskaya, T. B. (2015), "Legislatures in Small Towns of the Perm Region: Composition and Competence Level", Review of Political Science, no. 3, pp. 116-126.

  Vitkovskaya, TB and Ryabova, OA (2011), Monogoroda srednego Urala: lokal'nye elity i politicheskie protsessy [Monotowns of the Middle Urals: Local Elites and Political Processes], Institute of Philosophy and Law of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russia.

  Gelman, V. Ya. (2003), "End of Local Autonomy" [Online], available at: http: // www.zh-zal.ru/nz/2003/4/gel.html (Accessed 20 April 2019).

  Gilev, AV, Semenov, AV and Shevtsova, IK (2017), "Political Machines" and Their "Drivers": Electoral Administration at Local Level ", Politeia, vol. 86, no. 3, pp. 62-80, doi: 10.30570 / 2078-5089-2017-86-3-62-80.

  Zuykina, A. S. and Kochneva, Yu. K. (2017), "The Competitions for the Municipal Head Positions in the Perm Region: Effects of Procedural Rules", Review of Political Science, no. 3, pp. 169-183.

  Kovin, VS and Petrova, RI (2017), "Competitiveness in the Local Political Space: Electoral Competitions for heads of LSGS and elections of deputies of representative authorities in municipal districts and urban districts of Perm region in 2012-2017", Perm Federal Research Centre Journal, no. 4, pp. 112120.

  Kovin, V. S. and Podvintsev, O. B. (2015), "Formal and Informal Party in the Perm Region: Supply and Demand", Political Science, no. 1, pp. 218-239.

  Muhametov, R. S. (2018), "Sociological Portrait of the Mayors Elected on the" Soviet "System (on the example of Sverdlovsk Region)", Municipality: Economics and Management, no. 4, pp. 21-25.

  Panov, P. V. (2018), "Database" Political Space of the Industrial Cities of the Urals ", Perm Federal Research Centre Journal, no. 3, pp. 77-82.

  Panov, P. V (2014 року), "Regional Authorities Strategies in the Heads of Municipalities 'Elections in Perm Krai", Review of Political Science, no. 4 (28), pp. 5-15.

  Panov, P. V. and Petrova, R. I. (2017), "Local Legislatures as a Channel of Lobbying Interests of the Region: a New System of Mayors 'Recruitment", Review of Political Science, no. 2, pp.109-119.

  Podvintsev, O. B. (2010), "Clay feet" of the Party in Power. What Caused the Loss of "United Russia" in Local Elections 2008-2010: Crisis in Society or Its Nature? ", Pro et Contra, vol. 14, no. 3, pp. 97-105.

  Ross, K. (2008), "Municipal Elections and Voting Authoritarianism in Russia", Political Science, no. 3, pp. 111-125.

  Ryabova, O. A. and Filippova, E. Yu. (2018), "Core Enterprises in the Political Space of the Ural Industrial Cities: the Variability of Inclusion", Perm Federal Research Centre Journal, no. 4, pp. 81-86.

  Turovsky, R. F. (2015), "Russia's Local Self-Government: the Agent of the Government in the Trap of Insufficient Funding and Civil Passivity", Polis. Political Studies, no. 2, pp. 35-51.

  Turovsky, R. F. (2014 року), "Subnational Policy: Introduction to Potential Theory", Politeia, no. 4, pp. 86-99, doi: 10.30570 / 2078-5089-2014-75-4-86-99.

  Chirikova, A. Ye. and Ledyaev, V. G. (2017), Vlast 'v malom rossijskom gorode [Power in a Small Russian Town], Publishing House of the Higher School of Economics, Moscow, Russia.

  Chirikova, A. Ye., Ledyaev, V. G. and Seltser, D. G. (2014 року), "Power in a Small Russian Town: Configuration and Interaction of Major Local Actors", Polis. Political Studies, no. 2, pp. 88-105, doi: 10.17976 / jpps / 2014.02.07.

  Lankina, T. (2005), "New System Weakens Municipalities", Russian Regional Report, vol. 10, no. 17, pp. 1-4.

  Ledyaev, V. and Chirikova, A. (2017), "Power in the Local Russian Communities: Patterns of Interaction Between Legislative and Executive Branches of Local Government", Urban Affairs Review, vol. 53, no. 6, pp. 990-1024, doi: 10.1177 / 1078087416649755.

  Ledyaev, V., Chirikova, A. and Seltser, D. (2014 року), "Who Governs? Power in a Local Russian Community", Journal of Political Power, vol. 7, no. 2, pp. 211-231, doi: 10.1080 / 2158379X.2014.937586.

  Wollmann, H. and Gritsenko, E. (2008), "Local Self-Government in Russia: between Decentralization and Recentralization", Federalism and Local Politics in Russia, in Ross, C. and Campbell, A. (ed.), Routlege , London, UK, pp. 227-247, doi: 10.4324 / 9780203891513.

  Received May 15, 2019


  Ключові слова: ЛОКАЛЬНА ПОЛІТИКА /КОНКУРСНА МОДЕЛЬ рекрутування ГЛАВ /ПРОМИСЛОВІ МІСТА УРАЛА /містоутворюючих підприємств /ПОЛІТИЧНИЙ ПРОСТІР /МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ /МУНІЦИПАЛЬНІ ОРГАНИ ВЛАДИ /Локальні ЕЛІТИ /LOCAL POLICY /COMPETITIVE RECRUITMENT MODEL FOR HEADS OF LOCAL GOVERNMENT /INDUSTRIAL CITIES OF THE URALS /TOWN-FORMING ENTERPRISES /POLITICAL SPACE /LOCAL GOVERNMENT /MUNICIPAL AUTHORITIES /LOCAL ELITES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити