Одним з ключових стратегічних напрямків державної політики в області професійної освіти є виявлення і розвиток обдарованих студентів як безцінного національного надбання і основного інтелектуального потенціалу країни. У статті узагальнено досвід роботи ДБУ ДПО «Челябінський інститут розвитку професійної освіти»З науково-методичного супроводу наукового товариства студентів в професійних освітніх організаціях Челябінській області. Проаналізовано результати участі професійних освітніх організацій в обласному конкурсі студентських науково-дослідних робіт. Представлений перелік зауважень, висунутих експертами предметних секцій обласного конкурсу в рамках проведеної експертизи творчих робіт на заочному і очному етапах конкурсу.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Шадчина Ігор Володимирович


COMPETITION OF SCIENTIFIC RESEARCH WORKS AS A DIRECTION OF WORK WITH GIFTED STUDENTS IN SPO ORGANIZATIONS

One of the key strategic directions of state policy in the fi eld of vocational education is the identifi cation and development of gifted students as an invaluable national treasure and the country's main intellectual potential. The article summarizes the work experience of Chelyabinsk Institute of the Vocational Education Development on the scientifi c and methodological support of the scientifi c community of students in professional educational organizations of the Chelyabinsk region. The results of the participation of professional educational organizations in the regional competition of student research projects are analyzed. A list of comments put forward by experts of subject sections of the regional competition is presented as part of the examination of creative works at the correspondence and in-person stages of the competition.


Область наук:
 • Науки про освіту
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Інноваційний розвиток професійної освіти

  Наукова стаття на тему 'КОНКУРС НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ЯК НАПРЯМОК РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ навчати В ОРГАНІЗАЦІЯХ СПО'

  Текст наукової роботи на тему «КОНКУРС НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ЯК НАПРЯМОК РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ навчати В ОРГАНІЗАЦІЯХ СПО»

  ?Молчанов Сергій Григорович, професор ФГБОУ ВО «Південно-Уральський державний гуманітарно-педагогічний університет», доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Академії гуманітарних наук, м Челябінськ, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Кербель Лілія Миколаївна, завідувачка МДОУ «Дитячий садок № 7» Копейського міського округу, Челябінська область, м Копейськ, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Molchanov Sergei Grigor'evich, professor. South Ural State Humanitarian Pedagogical University, doctor of pedagogical sciences, professor, full member of the Academy of Humanities, Chelyabinsk, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Kerbel 'Liliya Nikolaevna, head of the kindergarten No. 7 of Kopeisk City District, Chelyabinsk Region, Kopeisk, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Відомості для цитування: Шадчина, І. В. Конкурс науково-дослідних робіт як напрямок роботи з обдарованими учнями в організаціях СПО / І. В. Шадчина // Інноваційний розвиток професійної освіти. - 2019. - № 4 (24). - С. 104-111.

  УДК 377 ББК 74.57

  КОНКУРС НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ЯК НАПРЯМОК РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ навчати В ОРГАНІЗАЦІЯХ СПО

  І. В. Шадчина

  Одним з ключових стратегічних напрямків державної політики в галузі професійної освіти є виявлення і розвиток обдарованих студентів як безцінного національного надбання і основного інтелектуального потенціалу країни. У статті узагальнено досвід роботи ДБУ ДПО «Челябінський інститут розвитку професійної освіти» з науково-методичного супроводу наукового товариства студентів в професійних освітніх організаціях Челябінській області. Проаналізовано результати участі професійних освітніх організацій в обласному конкурсі студентських науково-дослідних робіт. Представлений перелік зауважень, висунутих експертами предметних секцій обласного конкурсу в рамках проведеної експертизи творчих робіт на заочному і очному етапах конкурсу.

  Ключові слова: обдаровані навчаються, обдарованість, професійну освіту, конкурс науково-дослідних робіт, студент СПО, науково-дослідницька діяльність.

  В даний час обдаровані навчаються дають унікальну можливість російському суспільству компенсувати потребу в екстенсивному відтворенні інтелектуального людського ресурсу.

  По суті, в сучасному світі люди - нова «нафту». У сучасному соціумі обдарованість учнів визнана стратегічним державним ресурсом, так як від кількості інтелектуальних, творчих особистостей залежить успішність розвитку нашого суспільства, якість життя в ньому [1].

  Багатопланове включення студентів в науково-дослідницьку діяльність - пріоритетне завдання системи професійного

  освіти. Діяльність наукового товариства студентів якраз спрямована на створення сприятливих умов для виявлення і розвитку варіативних здібностей і обдарувань учнів, розкриття їх творчого потенціалу, формування готовності до науково-дослідницької діяльності.

  Солідаризуючись з М. І. Колдін, науково-дослідницьку діяльність студентів будемо трактувати як «вид творчої, пізнавальної діяльності, спрямованої на оволодіння студентами самостійної теоретичної та експериментальної роботою, сучасними методами наукового дослідження, технікою експерименту» [2, с. 99].

  Науково-дослідницька діяльність студентів, як і будь-яка людська діяльність, має бути соціально обумовленої і значущою, зміст її не може бути довільно сконструйованим, придуманим. Вона повинна відповідати суспільно визнаним формам, методам і нормам наукового дослідження.

  У стратегії розвитку виховання в Російській Федерації на період до 2025 року зазначається, що розвиток виховання в системі освіти передбачає:

  - розвиток варіативності виховних систем і технологій, націлених на формування індивідуальної траєкторії розвитку особистості дитини з урахуванням його потреб, інтересів і здібностей;

  - вдосконалення умов для виявлення та підтримки обдарованих дітей;

  - розвиток форм включення дітей в інтелектуально-пізнавальну, творчу, трудову, фізкультурно-спортивну та іншу діяльність, в тому числі на основі використання потенціалу системи додаткової освіти дітей та інших організацій сфери фізичної культури і спорту, культури і ін. [3].

  Для успішного виховання обдарованих студентів необхідні талановиті педагоги. Федеральний проект «Молоді професіонали (Підвищення конкурентоспроможності професійної освіти)» спрямований на модернізацію професійної освіти шляхом впровадження адаптивних, практико-орієнтованих і гнучких освітніх програм, а також оновлення матеріально-технічної бази.

  У федеральному проекті заявлено, що в системі середньої професійної освіти активний розвиток отримає наставництво за рахунок створення методології і залучення до цієї діяльності фахівців-практиків [4].

  У зв'язку з цим професійним освітнім організаціям рекомендується розширювати форми залучення учнів в науково-дослідну діяльність.

  ГБУ ДПО «Челябінський інститут розвитку професійної освіти» (далі - ГБУ ДПО ЧІРПО) здійснює науково-методичний супровід організації роботи наукового товариства студентів в професійних освітніх організаціях (далі - ПНО).

  Протягом навчального року проводяться обласні науково-практичні семінари з керівниками секцій наукового товариства студентів ПОО. Протягом року здійснюється методич-

  ське консультування керівників предметних секцій наукового товариства студентів.

  Результати діяльності наукового товариства студентів ПОО Челябінської області представляються на щорічному обласному конкурсі студентських науково-дослідних робіт.

  Центром порівняльної педагогіки та інновацій проводиться постійно діючий науково-практичний семінар з варіативним аспектам проблеми розробки, апробації та впровадження ефективних методик, інноваційних технологій і форм роботи з обдарованими учнями.

  Інститут продовжує забезпечувати науково-методичний супровід діяльності інноваційних майданчиків в регіональних ПОО.

  Теми досліджень охоплюють широкий спектр проблем професійної освіти, в тому числі і проблематику, пов'язану з впровадженням ефективних методів і форм роботи з обдарованими студентами, розвитком системи виявлення та підтримки обдарованих учнів в ПОО.

  Зокрема, в ГБПОУ «Челябінський державний промислово-гуманітарний технікум ім. А. В. Яковлєва »здійснюється дослідження по темі« Наставництво як умова кадрового забезпечення промислового зростання ».

  У ГБПОУ «Магнітогорський педагогічний коледж» функціонує інноваційний майданчик, в рамках якої досліджуються варіативні аспекти проблеми підготовки учнів педагогічного коледжу до розвитку у дітей ранньої технічної компетентності.

  У 2018 році в ГБПОУ «Южноуральський енергетичний технікум» створена інноваційна майданчик, в рамках якої здійснюється дослідження по темі «Рефлекс-но-діяльні технології підготовки студентів СПО до науково-дослідницької діяльності».

  Мета інноваційної діяльності - виявлення, розробка і теоретичне обґрунтування комплексу організаційно-педагогічних умов ефективності рефлексивно-діяч-ностних технологій формування та розвитку науково-дослідних компетенцій студентів установ СПО як компонента системи вдосконалення їх професійної підготовки.

  В основі інноваційної діяльності ГБПОУ «Южноуральський енергетичний технікум» лежить концептуальна ідея: усвідомлене оволодіння учнями дослідницької

  діяльністю гарантує формування кому -плекса загальних компетенцій і забезпечує соціалізацію їх особистості.

  Для вирішення поставленої проблеми розробляється і використовується комплекс рефлек-пасивного-діяльнісних технологій формування компетенцій в учнів технікуму: технологія організації навчально-пізнавальної діяльності студентів на творчому рівні, технологія формування узагальнених умінь учнів, проектна технологія формування практико-затребуваних і конкурентозна-чімих навичок і умінь навчаються і ін.

  Одним із значущих досягнень інноваційної майданчика став вихід в лютому 2019 року збірника методичних розробок викладачів ГБПОУ «Южноуральський енергетичний технікум» «рефлексивно-діяльні технології освіти студентів». Збірка адресована викладачам спеціальних і загальноосвітніх дисциплін, а також педагогічним працівникам, які здійснюють діяльність з виявлення і розвитку обдарованості в учнів в ПОО [5].

  Дослідницька діяльність є унікальним інструментом розвитку особистості учнів, дієвим фактором освітнього процесу, що сприяє розвитку педагога і студента, формує високий рівень суспільної культури і освіти [6].

  Н. В. Пирогова виділяє наступні інструменти психолого-педагогічного супроводу обдарованих студентів професійних освітніх організацій:

  - стимулювання інтелектуального розвитку учнів починаючи з 1-го курсу;

  - створення умов, що забезпечують психологічний комфорт для обдарованих студентів у всіх формах його прояви;

  - забезпечення психологічної підтримки для участі обдарованих студентів у предметних олімпіадах різних рівнів, науково-практичних конференціях [7].

  Навчання обдарованої людини передбачає прийняття його особистості та індивідуальності, самовизначення і вибір власного шляху, пріоритет загальнолюдських цінностей, життя і здоров'я людини, вільного розвитку особистості [8].

  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки Челябінської області від 26.03.2019 № 01/1041 «Про проведення обласного конкурсу студентських науково-дослідних робіт в 2019 році» в 2019 р проведено обласний конкурс студентських науково-дослідних робіт (далі - Конкурс).

  Перший етап Конкурсу проводився на базі професійних освітніх організацій Челябінської області.

  Другий етап Конкурсу проведено заочно на базі ГБПОУ «Челябінський педагогічний коледж № 2» (секція «Від студентської творчості - до педагогічного дослідження») і ГБУ ДПО ЧІРПО.

  Діяльність Конкурсу здійснювалась за чотирма напрямками: гуманітарним, природничо-наукового, технічного, інформаційного.

  На II (заочний) етап Конкурсу була представлена ​​291 науково-дослідницька робота з 41 професійної освітньої організації Челябінської області (табл. 1).

  Таблиця 1

  Кількість робіт, поданих на обласний конкурс студентських науково-дослідних робіт в 2019 році

  Кількість робіт, кількість робіт,

  Назва секції надійшли на II етап представлених на III етап

  конкурсу конкурсу

  Краєзнавство. Історія 48 19

  Літературознавство 29 13

  Психологія. Педагогіка. Соціологія 35 17

  Природно-наукові дисципліни 31 12

  Екологія. Валеологія 37 14

  Економіка і право 30 15

  Техносфера. Корисна модель 38 14

  Інформаційні технології 24 16

  Закінчення таблиці 1

  Назва секції Кількість робіт, що надійшли на II етап конкурсу Кількість робіт, поданих на III етап конкурсу

  Від студентської творчості - до педагогічного дослідження 19 13

  Загальна кількість робіт 291 133

  16 травня 2019 року проведено Ш етап обласного конкурсу студентських науково-дослідних робіт - XXI обласна науково-практична конференція «Наукове товариство студентів - 2019». В роботі очного етапу Конкурсу взяли участь 133 роботи, які були представлені 194 навчаються ПОО. Керівництво студентськими науково-дослідними роботами здійснював 141 педагогічний працівник з 36 ПОО.

  60 50 40 30 20 10 0

  В результаті експертизи науково-дослідних робіт учнів та їх виступів на очному етапі Конкурсу автори 27 кращих науково-дослідних робіт нагороджені дипломами I, II, III ступенів Міністерства освіти і науки Челябінської області.

  Центром порівняльної педагогіки та інновацій ГБУ ДПО ЧІРПО проведено аналіз результатів участі студентів ПОО в III (очному) етапі Конкурсу в 2017-2019 роках. В ході дослідження нами були виявлені

  Динаміка розподілу конкурсних робіт за 5 років вказує зниження кількості науково-дослідних робіт, що надійшли в 2019 році на II (заочний) етап Конкурсу по секціях «Краєзнавство. Історія »,« Екологія. Валеологія »,« Економіка і право », зростання числа робіт по секціях« Літературознавство »,« Психологія. Педагогіка. Соціологія »(рис. 1).

  10 найбільших власників пакетів науково-дослідних робіт, представлених на очному етапі Конкурсу, які показані в таблиці 2.

  Варто відзначити, що ці ж професійні освітні організації представляють значну кількість конкурсних робіт, які займають призові місця на підсумковій обласної науково-практичної конференції, що говорить не тільки про обсяги, а й про якість виконаної роботи (табл. 2).

  Мал. 1. Розподіл робіт обласного конкурсу студентських науково-дослідних робіт по секціях

  Таблиця 2

  Список професійних освітніх організацій, які представили найбільшу кількість творчих проектів на III етап обласного конкурсу науково-дослідних робіт студентів у 2017-2019 рр.

  Найменування ПОО Кількість робіт, поданих на III (очний) етап Конкурсу в 2017-2019 роках Кількість робіт, які отримали призові місця на III (очному) етапі Конкурсу в 2017-2019 роках

  I місце II місце III місце

  2017 р 2018 р 2019 р 2017 р 2018 р 2019 р 2017 р 2018 р 2019 р.

  1. ГБПОУ «Південно-Уральський державний технічний коледж» 37 робіт 2 3 1 2 0 1 0 0 1

  6 робіт 3 роботи 1 робота

  2. ГБПОУ «Південно-Уральський багатопрофільний коледж» 34 роботи 1 1 2 0 1 0 3 1 0

  4 роботи 1 робота 4 роботи

  3. ГБПОУ «Южноуральський енергетичний технікум» 26 робіт 1 0 0 1 1 1 1 1 1

  1 робота 3 роботи 3 роботи

  4. ГБОУ ПОО «Магнітогорський технологічний коледж ім. В. П. Омельченко »24 роботи 0 1 0 0 0 0 1 0 0

  1 робота 0 робіт 1 робота

  5. ГАПО 40 «Політехнічний коледж» 21 робота 1 0 1 0 0 0 0 0 2

  2 роботи 0 робіт 2 роботи

  6. ГБПОУ «Челябінський державний коледж індустрії харчування та торгівлі» 20 робіт 0 1 0 2 1 0 0 0 0

  1 робота 3 роботи 0 робіт

  7. ГБПОУ «Міасскій машинобудівний коледж» 19 робіт 1 0 0 1 1 0 0 0 0

  1 робота 2 роботи 0 робіт

  8. ГБПОУ «Міасскій геологорозвідувальний коледж» 17 робіт 0 1 1 0 0 0 2 0 0

  2 роботи 0 робіт 2 роботи

  9. ГБПОУ «Златоустівський індустріальний коледж ім. П. П. Аносова »13 робіт 1 0 0 1 2 0 1 0 0

  1 робота 3 роботи 1 робота

  10. ГБПОУ «Південно-Уральський державний коледж» 12 робіт 0 0 0 0 0 2 0 1 0

  0 робіт 2 роботи 1 робота

  Експерти і журі Конкурсу відзначили високий дослідницький рівень робіт, різноманітність тематики, їх актуальність і практичну значимість. Більшість учасників Конкурсу проявили вільне володіння матеріалом дослідницької роботи, продемонстрували культуру публічного виступу (грамотну мову, емоційність, зовнішній вигляд), в ході виступу підтвердили своє авторство, грамотно відповідаючи на питання, висловлюючи власну думку.

  Проте, серед основних зауважень, висунутих експертами предметних секцій обласного конкурсу в рамках проведеної експертизи творчих робіт на заочному і очному етапах Конкурсу, можна виділити наступні.

  1. Зустрічаються дослідні проекти, в яких застосовуються некоректні способи підвищення рівня оригінальності тексту роботи: створення областей невидимого тексту (в фрагмент «видимого» тексту з низькою оригінальністю додаються блоки оригінального тексту, який при перегляді документа в редакторі Microsoft Word непомітний, але враховується при перевірці по системі «Антиплагіат»), заміна однакових по написанню російських букв на латинські, заміна букв алфавіту на символи математичних формул, заміна абзаців тексту на скріншоти.

  2. Автори посилаються на застарілі літературні джерела (посилання на літературу 1986- 1996 років видання), допущені помилки при оформленні списку використаних джерел.

  3. У дослідженнях спостерігається невідповідність теми, мети, об'єкта і предмета дослідження.

  4. Більшість учасників на очному етапі Конкурсу при публічному захисті невпевнено відповідають на запитання членів журі, не в повному обсязі володіють термінологічним апаратом дослідження.

  5. Доповіді деяких учасників підготовлені без врахування регламенту виступу (не більше 7 хвилин), що знижує загальне враження від презентації.

  6. Електронна презентація більшості учасників не підкреслює головні достоїнства дослідження, оригінальність авторського задуму.

  7. У багатьох дослідженнях не застосовуються методи математичної статистики для аналізу результатів дослідження.

  8. У дослідженнях вкрай рідко застосовуються стандартизовані психодіагностичні методики для оцінки результатів досліджень.

  9. У дослідницьких проектах не відображено практична реалізація результатів роботи, немає чітких рекомендацій щодо вирішення досліджуваної проблематики.

  10. Анотації не відповідають змісту дослідницької роботи, відзначається низька логічність викладу, присутні граматичні та стилістичні помилки.

  У 2019/20 навчальному році методичний супровід буде продовжено, буде приділено особливу увагу проблемі уявлення науково-дослідних робіт учнів з технічного напрямку, так як це є невід'ємною частиною професійної освіти майбутніх фахівців. Крім того, куратори секцій з числа професорсько-викладацького складу ГБУ ДПО ЧІРПО реалізовуватимуть консультаційну підтримку керівників предметних секцій в ПОО, в тому числі і в режимі онлайн (в системі відеоконференцій ТгіеСопГ), що дозволить педагогічним працівникам отримувати оперативну дистанційну допомогу в питаннях підготовки конкурсних робіт протягом навчального року.

  З огляду на результати діяльності наукового товариства студентів в 2018/19 навчальному році, за доцільне наступне.

  1. У професійних освітніх організаціях Челябінській області:

  - забезпечити матеріально-технічні умови, що сприяють проведенню дослідницької діяльності учнями та поданням дослідних творчих проектів на конкурсах відповідно до вимог;

  - використовувати даний напрямок діяльності як провідне в розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів;

  - активно залучати учнів до участі в обласних, регіональних, всеукраїнських програмах і творчих проектах.

  2. Викладачам ПОО - керівникам творчих проектів:

  - стимулювати пізнавальну діяльність учнів - членів наукового товариства студентів через формування мотивації успіху, допомагати розкриттю їх творчого, дослідницького потенціалу, особливо в технічному напрямку науково-дослідної діяльності;

  - формувати в учнів навички грамотного написання та оформлення дослідницьких робіт, мовної та поведінкової культури при захисті власного проекту;

  - пропонувати учням для роботи теми, які характеризуються актуальністю, соціальною і практичною значущістю, а також пов'язані з їхньою майбутньою професійною діяльністю.

  Якісний стрибок у розвитку нових технологій спричинив за собою потребу соціуму в людях, здатних нестандартно вирішувати нові проблеми, вносити новий зміст в усі сфери життєдіяльності.

  Комплексне залучення учнів в роботу наукового товариства студентів слід розглядати як один з магістральних шляхів виявлення та розвитку їх інтелектуальної і творчої обдарованості, створення соціально-психологічних передумов для підвищення престижу робітничих професій та спеціальностей середнього професійної освіти.

  бібліографічний список

  1. Шадчина, І. В. Інклюзивна освіта як один з магістральних шляхів гуманізації суспільства / І. В. Шадчина // Інноваційний розвиток професійної освіти. - 2016. - № 4 (12). - С. 99-104.

  2. Ченців, П. І. До питання про підвищення рівня мотивації студентів до науково-дослідницької діяльності / П. І. Ченців, І. В. Шадчина // Інноваційний розвиток професійної освіти. - 2016. - № 2 (10). - С. 98-102.

  3. Стратегія розвитку виховання в Російській Федерації на період до 2025 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 травня 2015 р № 996-р // Консультант-Плюс: [сайт]. - 2019. - URL: consultant.org.ua (дата звернення: 16.10.2019).

  4. Паспорт національного проекту «Освіта»: затв. на засіданні президії Ради при Президентові Російської Федерації зі стратегічного розвитку і національних проектів, протокол від 03.09.2018 № 10 // Офіційний інтернет-портал правової інформації. - 2019. - URL: http://pravo.gov.org.ua (дата звернення: 14.10.2019).

  5. рефлексивно-діяльні технології освіти студентів: метод. розробки викладачів Южноурал. енергетичного технікуму / під. ред. В. А. Бєлікова, І. С. Ніколаєвої. - Челябінськ: Вид-во ГБУ ДПО ЧІРПО, 2019. - 108 с. - ISBN 978-5-93407-063-3.

  6. Брославський, Т. Л. Організація навчально-дослідницької та проектної діяльності учнів в умовах реалізації ФГОС ТОВ / Т. Л. Брославський // Молодий вчений. - 2015. - № 2.1. - С. 5-6. - URL: https://moluch.org.ua/archive/82/14992/ (дата звернення: 01.11.2019).

  7. Пирогова, Н. В. Робота педагога-психолога з обдарованими студентами в установі СПО / Н. В. Пирогова // Молодий вчений. - 2019. - № 11. - С. 224-226. - URL: https: // moluch.org.ua/archive/249/57282/ (дата звернення 04.11.2019).

  8. Горбачова, С. М. Виявлення, підтримка та розвиток творчого потенціалу обдарованих дітей / С. М. Горбачова, Е. Н. Проскуріна, О. В. Станкевич // Молодий вчений. - 2016. - № 20. - С. 673-675. - URL: https://moluch.org.ua/archive/124/34295/ (дата звернення 04.11.2019).

  For citation: Shadchin, I. V Competition of scientific research works as a direction of work with gifted students in SPO organizations / I. V. Shadchin // Innovative development of vocational education. - 2019. - № 4 (24). - P. 104-111.

  COMPETITION OF SCIENTIFIC RESEARCH WORKS AS A DIRECTION OF WORK WITH GIFTED STUDENTS IN SPO ORGANIZATIONS

  I. V. Shadchin

  One of the key strategic directions of state policy in the field of vocational education is the identification and development of gifted students as an invaluable national treasure and the country's main intellectual potential.

  The article summarizes the work experience of Chelyabinsk Institute of the Vocational Education Development on the scientific and methodological support of the scientific community of students in professional educational organizations of the Chelyabinsk region.

  The results of the participation of professional educational organizations in the regional competition of student research projects are analyzed. A list of comments put forward by experts of subject sections of the regional competition is presented as part of the examination of creative works at the correspondence and in-person stages of the competition.

  Key words: gifted students, giftedness, professional education, competition of research works, student of SVE, research activity.

  References

  1. Shadchin IV Inkljuzivnoe obrazovanie kak odin iz magistral'nyh putej gumanizacii obsh-hestva [Inclusive education as one of the main ways of humanizing society], Innovacionnoe razvitie professional'nogo obrazovanija [Innovative development of vocational education], 2016, 4 (12 ), pp. 99-104. (In Russian)

  2. Chernecov PI, Shadchin IV K voprosu o povyshenii urovnja motivacii studentov k nauchno-issledovatel'skoj dejatel'nosti [On the issue of increasing students 'motivation for research activities], Innovacionnoe razvitie professional'nogo obrazovanija [Innovative development of vocational education] , 2016, no. 2 (10), pp. 98-102. (In Russian)

  3. Strategija razvitija vospitanija v Rossijskoj Federacii na period do 2025 goda [rasporjazhenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 29 maja 2015 g. № 996-r], Konsul'tantPljus, 2019, available at: consultant.org.ua (accessed: 16.10.2019). (In Russian)

  4. Pasport nacional'nogo proekta «Obrazovanie» [utv. na zasedanii prezidiuma Soveta pri Prezidente Rossijskoj Federacii po strategicheskomu razvitiju i nacional'nym ​​proektam, protokol ot 03.09.2018 № 10], Oficial'nyj internet-portal pravovoj informacii, 2019, available at: http://pravo.gov. ru (accessed: 14.10.2019). (In Russian)

  5. Belikov V. A., Nikolaeva I. S. (ed.) Refleksivno-dejatel'nostnye tehnologii obrazovanija studentov: metod. razrabotki prepodavatelej Juzhnoural. jenergeticheskogo tehnikuma [Reflexive-active technologies of student education: method. development of teachers South Ural. Energy College]. Cheljabinsk, Izd-vo GBU DPO ChIRPO, 2019, 108 p. ISBN 978-5-93407-063-3. (In Russian)

  6. Broslavskaja TL Organizacija uchebno-issledovatel'skoj i proektnoj dejatel'nosti obucha-jushhihsja v uslovijah realizacii FGOS OOO [Organization of training, research and design activities of students in the context of the implementation of FGOS OOO], Molodoj uchenyj [Young scientist ], 2015-го, no. 2.1, pp. 5-6, available at: https://moluch.org.ua/archive/82/14992/ (accessed: 01.11.2019). (In Russian)

  7. Pirogova N. V. Rabota pedagoga-psihologa s odarennymi studentami v uchrezhdenii SPO [The work of the teacher-psychologist with gifted students in the institution of secondary vocational education], Molodoj uchenyj [Young scientist], 2019, no. 11, pp. 224-226, available at: https://mo-luch.org.ua/archive/249/57282/ (accessed: 04.11.2019). (In Russian)

  8. Gorbacheva S. M., Proskurina E. N., Stankevich A. V. Vyjavlenie, podderzhka i razvitie tvorcheskogo potenciala odarennyh detej [Identification, support and development of the creative potential of gifted children], Molodoj uchenyj [Young scientist], 2016, no. 20, pp. 673-675, available at: https://moluch.org.ua/archive/124/34295/ (accessed: 04.11.2019). (In Russian)

  Шадчина Ігор Володимирович, фахівець з УМР центру порівняльної педагогіки та інновацій ГБУ ДПО «Челябінський інститут розвитку професійної освіти», м Челябінськ, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Shadchin Igor 'Vladimirovich, specialist in educational and methodical work at the Center for Comparative Pedagogy and Innovation, Chelyabinsk Institute of the Vocational Education Development, Chelyabinsk, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Ключові слова: ОБДАРОВАНІ НАВЧАЮТЬСЯ / ОБДАРОВАНІСТЬ / ПРОФЕСІЙНУ ОСВІТУ / КОНКУРС НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ / СТУДЕНТ СПО / НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ / GIFTED STUDENTS / GIFTEDNESS / PROFESSIONAL EDUCATION / COMPETITION OF RESEARCH WORKS / STUDENT OF SVE / RESEARCH ACTIVITY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити