У статті аналізуються особливості таких понять як «стійкість»,«сталий розвиток»,«конкурентоспроможність»І проводиться аналіз взаємозв'язку і взаємовпливу. Представлений аналіз індексу глобальнойконкурентоспособності Росії за ряд років, а також проаналізовано тренд мінливості з позицій стійкості і стабільності. описано вплив конкурентоспроможності економічних агентів, складових основунаціональной економіки на стійке розвиток як окремих організацій економічних агентів, так і на стійке розвиток національної економіки в цілому. також представлені критерії, складові основудля складання індексу глобальної конкурентоспроможності і іспользуемиедля аналізу якості життя населення. Для цілей аналізу рассмотрениметоди і інструменти менеджменту якості та надано рекомендації їхзастосування на практиці.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Кузьміна Світлана Миколаївна


COMPETITIVENESS AS A FACTOR FOR ENSURING SUSTAIN- ABLE DEVELOPMENT OF ECONOMIC AGENTS OF THE NATIONAL ECONOMY

The article analyzes the features of such concepts as "sustainability"," Sustainabledevelopment ","competitiveness"And analyzes their relationship and mutualinfluence. The analysis of the global competitiveness index of Russia for a numberof years is presented, as well as the trend of its variability from the point of view ofsustainability and stability. The article describes the impact of the competitivenessof economic agents that form the basis of the national economy on the sustainabledevelopment of individual organizations-economic agents, as well as on thesustainable development of the national economy as a whole. The criteria thatform the basis for compiling the global competitiveness index and are used foranalyzing the quality of life of the population are also presented. For the purposesof the analysis, the methods and tools of quality management are considered andrecommendations for their application in practice are given.


Область наук:

 • Економіка і бізнес

 • Рік видавництва: 2020


  Журнал

  Петербурзький економічний журнал


  Наукова стаття на тему 'КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ'

  Текст наукової роботи на тему «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ»

  ?КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ *

  COMPETITIVENESS AS A FACTOR FOR ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMIC AGENTS OF THE NATIONAL ECONOMY

  УДК 338

  DOI: 10.25631 / PEJ.2020.1.80.87

  КУЗЬМІНА Світлана Миколаївна

  професор кафедри управління економічними і соціальними процесами в кіно- і телеіндустрії Санкт-Петербурзького державного університету кіно і телебачення, доктор економічних наук, професор, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  KUZMINA, Svetlana Nikolaevna

  Professor at the Department of Management of Economic and Social Processes in Film and Television Industry, the Saint Petersburg State Institute of Film and Television, Doctor of Economics, Professor, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  анотація.

  У статті аналізуються особливості таких понять як «стійкість», «сталий розвиток», «конкурентоспроможність» і проводиться аналіз їх взаємозв'язку і взаємовпливу. Представлений аналіз індексу глобальної конкурентоспроможності Росії за ряд років, а також проаналізовано тренд його мінливості з позицій стійкості і стабільності. Описано вплив конкурентоспроможності економічних агентів, що складають основу національної економіки на сталий розвиток як окремих організа-цій-економічних агентів, так і на сталий розвиток національної економіки в цілому. Також представлені критерії, що становлять основу для складання індексу глобальної конкурентоспроможності та використовувані для аналізу якості життя населення. Для цілей аналізу розглянуті методи і інструменти управління якістю та надано рекомендації їх застосування на практиці.

  Ключові слова: стійкість, сталий розвиток, конкурентоспроможність, економічний агент, якість, критерії, методи, інструменти.

  © Кузьміна С. Н., 2020.

  * Стаття підготовлена ​​за фінансової підтримки РФФД в рамках виконання досліджень по проекту № 19-010-00968 «Методологія та інструментарій цифровізації управління якістю системи освіти і забезпечення сталого розвитку економічних агентів»

  Abstract.

  The article analyzes the features of such concepts as "sustainability", "sustainable development", "competitiveness" and analyzes their relationship and mutual influence. The analysis of the global competitiveness index of Russia for a number of years is presented, as well as the trend of its variability from the point of view of sustainability and stability. The article describes the impact of the competitiveness of economic agents that form the basis of the national economy on the sustainable development of individual organizations-economic agents, as well as on the sustainable development of the national economy as a whole. The criteria that form the basis for compiling the global competitiveness index and are used for analyzing the quality of life of the population are also presented. For the purposes of the analysis, the methods and tools of quality management are considered and recommendations for their application in practice are given.

  Key words: sustainability, sustainable development, competitiveness, economic agent, quality, criteria, methods, tools.

  Пошук методів та інструментів, які швидко допоможуть ідентифікувати проблеми і знайти рішення в мінливому конкурентному середовищі, - одна з серйозних завдань-викликів, що стоять перед кожним керівником в сучасній економіці. Питання сталого розвитку і конкурентоспроможності, пошуку конкурентних переваг сьогодні досить часто є запитами в різних пошукових системах. За запитами, поданими в таблиці 1, видно, що пошук даних понять досить затребуваний.

  При цьому, наприклад, терміни «стійкість» і «стійкість розвитку» можуть ана-

  лізуватись стосовно діяльності або процесу, організації або економіки в цілому.

  Незважаючи на те, що досліджень, присвячених цим термінам, недостатньо, наприклад, дослідження впливу стандартизації на сталий розвиток спільнот [1], аналіз якості державного управління та його впливу на підвищення стійкості розвитку територій [2], аналіз впливу освіти на сталий розвиток спільнот [ 3], аналіз взаємозв'язку інноваційного розвитку соціально-культурної сфери регіонів і зростання російської економіки [4; 5], вплив

  Таблиця 1

  Аналіз запитів в мережі Інтернет досліджуваних понять

  Поняття Знайшлося результатів Показів на місяць

  «Стійкість» 5 млн 289 000

  «Стійкість розвитку» 1 млн 6 003

  «Економічний агент» 4 млн 4 856

  «Конкурентоспроможність» 6 тис. 82 000

  процесів кластеризації на інноваційний розвиток регіону [6], актуальність і затребуваність досліджень в даній області не слабшають.

  Поняття «стійкість» досить давно, на початку XX ст., Увійшло в науковий обіг завдяки відомому вченому В. І. Вернадського [7], який ввів поняття «стійкість життя».

  У реальній економіці нашої країни це було пов'язано з введенням практики стратегічного планування розвитку народного господарства (наприклад, в Росії стали складати 5-річні плани). І тільки в кінці 80-х рр. XX ст. в доповіді Міжнародної комісії ООН з навколишнього середовища і розвитку «Наше спільне майбутнє» [8] було введено поняття «сталий розвиток». Воно визначалося як «розвиток, який задовольняє потреби нинішнього покоління, не підриваючи можливостей майбутніх поколінь задовольняти їхні власні потреби». Також приблизно в цей же час з'явилася «Концепція сталого розвитку» [9], в якій було зазначено, що «сталий розвиток (англ. Sustainable development) - процеси змін у навколишньому середовищі, при якому узгоджені між собою і зміцнюють нинішній і майбутній потенціал для задоволення людських потреб і прагнень наступні області:

  • економічна діяльність;

  • експлуатація природних ресурсів;

  • спрямування інвестицій;

  • орієнтація науково-технічного розвитку;

  • розвиток особистості;

  • інституційні зміни ».

  При використанні терміну «сталий розвиток» йшлося, як правило, про забезпечення якості життя людей, як однієї з головних цілей національної економіки. В даний час «сталий розвиток» пов'язують із забезпеченням конкурентоспроможності, причому це може співвідноситися з поняттям процесу, організації, території або регіону, країни в цілому. Наприклад, Великий економічний словник [10] дає такі визначення:

  «Стійкість - стійкість, постійність, не схильність до ризику втрат і збитків...

  Стабільність - властивість системи, що дозволяє їй зберігати свої базові, якісні характеристики.

  Конкурентоспроможність - здатність конкурувати на ринках товарів і послуг. ». Слід зауважити, що з досить широкого безлічі запропонованих визначень були обрані ті, які, на думку автора, найбільше підходять для розкриття мети дослідження.

  Таким чином, для нас важливими аспектами в дослідженні будуть такі, як «здатність зберігати поточний стан, перебувати в рівновазі», що, на нашу думку, і забезпечить можливість «витримувати конкуренцію».

  Цілями даного дослідження є аналіз понять «стійкість», «сталий розвиток», «конкурентоспроможність» з позицій їх взаємовпливу на діяльність економічних агентів національної економіки та пошук оптимальних інструментів забезпечення їх ефективності.

  Методологія дослідження базується на добре відомих методах і інструментах менеджменту, управління якістю та управління ризиками, спостереження і аналізу статистичних даних. Оскільки дані методи представлені досить широко, розглянемо лише деякі з них.

  Перш за все, скористаємося статистичними даними звіту про глобальну конкурентоспроможність країн, що аналізується порівняно недавно, приблизно 15 років. У дослідженні [11] вказується, що «представлені два індекси, на основі яких складаються рейтинги країн: Індекс глобальної конкурентоспроможності (ІГК) (Global Competitiveness Index, GCI) та Індекс конкурентоспроможності бізнесу (ІГБ) (Business Competitiveness Index, BCI). В даний час основним засобом узагальненої оцінки конкурентоспроможності країн є Індекс глобальної конкурентоспроможності, створений для Всесвітнього економічного форуму професором Колумбійського Університету Ксав'є Сала-і-

  Мартіном (Xavier Sala-i-Martin) і вперше опублікований в 2004 г. » [12].

  Кількість змінних, які розраховуються для ИГК, становить 113 найменувань, які представляють дані по 141 країні в світі незалежно від рівня розвитку її економіки. Щоб забезпечити достовірність і комплексність даної характеристики, одна третина даних вибирається з статистичних баз даних, наукових звітів і відкритих джерел інформації -це об'єктивна інформація. Ще дві третини сукупності змінних складається з даних глобального опитування керівників компаній, що дає деяку частку недостовірності через суб'єктивізму. В кінцевому підсумку результатом цієї вибірки стають 12 показників, серед яких є такі, як «вища освіта та професійна підготовка», «макроекономічна стабільність», «здоров'я і початкова освіта», «рівень технологічного розвитку», «конкурентоспроможність компаній», «інноваційний потенціал ». Ці показники також використовують для аналізу з позицій їх впливу на якість життя і сталий розвиток як країни, так і спільноти в цілому (рисунок 1).

  Результати проведеного дослідження виконані на основі аналізу наявних зібраних даних, оскільки вже за означений період аналізу ИГК можна побачити і спрогнозувати тенденції зміни даного індексу для Росії. Цікавим є саме значення даного індексу, як дає можливість оцінити стійкість і стабільність розвитку (рисунок 2, 3 і таблиця 2).

  На малюнку 2, на жаль, відсутня Росія, оскільки вона не входить в число країн ТОП-10. У той же час, скориставшись даними, що подаються в щорічних звітах «Глобальний індекс конкурентоспроможності» [11], автором складена таблиця 2, де представлений аналіз ИГК Росії. Виділено червоним кольором два значення. У 2011-2012 рр. ІГК Росії показав, що країна знаходиться на 67-му місці, в 2017-2018 рр. Росія піднялася на 38-е місце. Тобто розкид між мінімумом і максимумом склав 29 пунктів. Аналіз впливу факторів, які викликали ці зміни, досить великий і вимагає додаткового дослідження, тому звернемося до малюнка 3, де досить наочно представлені нестабільність і відсутність

  2лікввдація голод

  ЗДОРОВ'Я І ДОБРОБУТ

  ЯКІСНА ОЕЙЙОВАІІЕ

  5ГЩЕРІМ

  pABfHcrao

  ЧИСТА ВОДА І САНИТАРИЯ

  -V * т \ f ?

  Д

  9 »отточця, шші

  МЮОЖТУМ

  ЗНИЖЕННЯ НЕРІВНОСТІ

  в

  гсгач'игакй »! 4 Про РАЦІОНАЛЬНЕ IС СПОЖИВАННЯ І ВИРОБНИЦТВО

  сю

  РАЦІОНАЛЬНЕ ІСЛОЛЬМИШС

  «wcoeacbuu

  1 РАЦІОНАЛЬНЕ | ІСЩИОвАШЕ * 0UICTIHUUIH

  M »ПРАВОСУДДЯ I II гттосиь? ЙСІАЬНИЕ I | / ГАРТдаСТБАВ істшути "™

  .1 '

  ж

  ПРИВІД

  про МЕТ І

  СТАЛОГО

  РОЗВИТКУ

  Малюнок 1

  Цілі сталого розвитку ЮНЕСКО [13]

  2019 Global Competitiveness Index 4.0

  Top 10

  PankdiHerenca S019Score {0.10C) MISSeo «ir nr

  1. Singapore

  2. United States

  3. Hong Kong SAR

  4. Netherlands

  5. Switzerland

  7. Germany

  9. United Kingdom

  84.8 I

  83.5

  33.7

  85.6

  83.1

  82.3

  82.4

  82.4

  82.3

  82.6

  32.3

  82.5

  31.8

  82.8

  81.2

  81.7

  81.2

  82

  81.2

  80.6

  15.2

  16.5

  16.3

  14.4

  16.9 17.7

  17.6

  17.6

  17.7

  17.4

  17.7

  17.5

  18.2

  17.2

  18.8

  18.3

  18.8 18

  18.8

  18.4

  малюнок 2

  Індекс глобальної конкурентоспроможності Т0П-10 [12]

  малюнок 3

  Графічне представлення аналізу індексу глобальної конкурентоспроможності Росії Примітка: складено автором.

  стійкості даного показника. В даному випадку стійкість необхідно визначити в рамках встановлених меж, що можливо, наприклад, зробити за допомогою сучасних інструментів менеджменту якості [14; 15].

  Дані, представлені в таблиці 2 і на малюнку 3, можна було б продовжувати аналізувати за допомогою відомого методу менеджменту якості - контрольної карти Шухарта [14; 15] (малюнок 4). Але для цього

  Таблиця 2

  Аналіз індексу конкурентоспроможності Росії

  20062007 20072008 20082009 20092010 20102011 20112012 20122013 20132014 20142015 20152016 20162017 20172018 20182019

  59 58 51 63 63 67 65 64 45 44 43 38 43

  Примітка: складено автором.

  малюнок 4

  Приклад карти Шухарта [14]

  необхідно визначити верхні та нижні межі, які можливо було б встановлювати за параметрами, відповідним входженню в першу десятку або до першої двадцятки країн-лідерів згідно ИГК.

  Значення індексу країни, яка посідає перше місце, тоді буде визначати параметр, відповідний центральної (середньої) лінії графіка Шухарта.

  Основним висновком даного дослідження буде визнання певної взаємозв'язку понять «сталий розвиток» і «конкурентоспроможність», що має на увазі встановлення певних критеріїв, щоб оцінити, як конкурентоспроможність на різних рівнях впливає і забезпечує

  сталий розвиток. Зауважимо, що терміни «стійкість», «стабільність» і «конкурентоспроможність» можуть бути використані на трьох рівнях: на рівні національної економіки (макрорівень), регіональної економіки (мезорівень), рівні підприємства (мікрорівень). Причому взаємовплив цих трьох рівнів друг на друга здійснюється як «зверху-вниз» так і «знизу-вгору», що знаходить своє підтвердження в дослідженнях авторів [2; 4; 6].

  Також можна використовувати розроблений на основі Циклу Демінга Цикл управління сталим розвитком об'єкта [15], де необхідно визначити цілі сталого розвитку, проаналізувати фактори, що впливають

  малюнок 5

  Цикл управління сталим розвитком об'єкта

  на діяльність об'єкта, здійснити вибір стратегії, а після виконання стратегії оцінити і проконтролювати параметри, отримані в результаті її виконання. Як «зворотного зв'язку» представлено блок «перегляд статусу», який передбачає внесення змін і коригування цілей. Цей цикл можливо використовувати для трьох рівнів управління (макро-, мезо- і мікро-), як приклад - уявімо використання Циклу Демінга в загальному вигляді.

  Кожен з представлених на малюнку 5 етапів слід деталізувати, запропонувавши набір інструментів для аналізу та управління. Наприклад, визначення цілей вимагає чіткого бачення перспектив напрямки розвитку відповідного об'єкта, використання таких принципів, як вимірність, реальність, обґрунтованість та інші при опрацюванні цілей. Необхідно дотримуватися процедури цілепокладання з встановленням вимірних

  параметрів, які в подальшому будуть контролюватися і, при необхідності, коригуватися. Для цього також можливо використовувати різні методи і інструменти як менеджменту якості, так і програмні засоби. Розглядаючи фактори і параметри конкурентоспроможності, а також аналізуючи передбачуване вплив на забезпечення сталого розвитку для різних рівнів управління, слід враховувати їх специфіку та можливості деталізації.

  Напрямки подальших досліджень в області впливу конкурентоспроможності на сталий розвиток економічних агентів національної економіки, досліджуваних об'єктів різних рівнів управління слід продовжувати в таких основних областях, як законодавство, технології, економіка і людські ресурси з урахуванням впливу цифровізації або інших глобальних трендів.

  Список літератури

  1. Окрепилов В. В. Роль стандартизації у сталому розвитку спільнот // Проблеми прогнозування. 2015. № 1 (148). С. 3-10.

  2. Окрепилов В. В. Підвищення якості державного управління - основний фактор підвищення стійкості розвитку територій // Журнал економічної теорії. 2016. № 3. С. 27-39.

  3. Окрепилов В. В. Рудська А. І., Оводенко А. А. Реалізація пріоритетних напрямків ЮНЕСКО в галузі управління якістю освіти в інтересах сталого розвитку: збірник доповідей / Санкт-Петербурзький міжнародний економічний форум. Секція на базі Санкт-Петербурзького політехнічного університету Петра Великого. Взаємодія кафедр ЮНЕСКО з управління якістю освіти в інтересах сталого розвитку. СПб .: Изд-во політехн. ун-ту, 2018. С. 7-10.

  4. Євменов А. Д. Інноваційний розвиток соціально-культурної сфери регіонів як фактор зростання російської економіки // Економіка і управління. 2019. № 3 (161). С. 4-9.

  5. Культура як рушійна сила розвитку сучасного суспільства: монографія / А. Д. Євменов, Д. П. Барсуков, Е. А. Байков [и др.]; під заг. ред. А. Д. Евменова. СПб .: СПбГІКіТ, 2019. 208 с.

  6. Окрепилов В. В., Кузьміна С. Н., Мкртчян Т. Р., Гагуліна Н. Л. Вплив кластеризації на інноваційний розвиток регіону // Цифрова трансформація економіки і розвиток кластерів: монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. В. Бабкіна. СПб .: ПОЛІТЕХ-ПРЕСС, 2019. С. 9-32.

  7. Вернадський В. І. Міркування про організацію роботи з історії техніки і природознавства в системі Академії наук СРСР. М .: Изд-во Академії Наук СРСР, 1939. URL: http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/his-org.txt (дата звернення: 15.02.2020).

  8. Наше спільне майбутнє: доповідь Міжнародної комісії ООН з навколишнього середовища і розвитку. URL: https://www.un.org/ru/ga/documents/gakey.shtml (дата звернення: 15.02.2020).

  9. З програми Організації Об'єднаних Націй по населених пунктах - «ООН-Хабітат». URL: https://www.un.org/ru/ga/habitat/ (дата звернення: 15.02.2020).

  10. Великий економічний словник URL: https: //rus-big-economic-dict.slovaronline. com (дата звернення: 15.02.2020).

  11. Індекс глобальної конкурентоспроможності. Гуманітарна енциклопедія: Дослідження / Центр гуманітарних технологій, 2006-2020 (остання редакція: 08.02.2020). URL: https://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info (дата звернення: 15.02.2020).

  12. Report Global Competitiveness Report 2019: How to end a lost decade of productivity growth. URL: https://www.weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth (дата звернення: 15.02.2020).

  13. Цілі сталого розвитку ЮНЕСКО. URL: http://www.microinvest.tj/assets/ images / projects / other_news / goals_17.jpg (дата звернення: 15.02.2020).

  14. ГОСТ Р 50779.41-96 Статистичні методи. Контрольні карти середніх арифметичних з попереджувальними межами. URL: http://docs.cntd.ru/document/ gost-r-50779-42-99 (дата звернення: 15.02.2020).

  15. Відкрита база ГОСТів. URL: https://standartgost.ru/ (дата звернення: 30.01.2020).


  Ключові слова: СТІЙКІСТЬ /СТАЛИЙ РОЗВИТОК /КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ /ЕКОНОМІЧНИЙ АГЕНТ /ЯКІСТЬ /КРИТЕРІЇ /МЕТОДИ /ІНСТРУМЕНТИ /SUSTAINABILITY /SUSTAINABLE DEVELOPMENT /COMPETITIVENESS /ECONOMIC AGENT /QUALITY /CRITERIA /METHODS /TOOLS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити