У статті розглядаються особливості студентського віку, поняття конфлікту, особливості конфліктів в студентському середовищі, виявляється залежність успішності у навчальній діяльності та конфліктності студентів-психологів.

Анотація наукової статті з психологічних наук, автор наукової роботи - Демидова Лариса Йосипівна


CONFLICTS IN THE EDUCATIONAL ACTIVITIES OF UNIVERSITY STUDENTS

The article discusses the features of student age, the concept of conflict, the features of conflict in the student environment, reveals the dependence of success in educational activities and conflicts of student psychologists


Область наук:
 • психологічні науки
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал
  Матеріали Всеросійської науково-практичної конференції «Наука і соціум»
  Наукова стаття на тему 'КОНФЛІКТИ В НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ'

  Текст наукової роботи на тему «КОНФЛІКТИ В НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ»

  ?УДК 316.6

  КОНФЛІКТИ В НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ

  Демидова Лариса Йосипівна.

  Росія, Новосибірськ, ФГБОУ ВО «Сибірський державний університет шляхів сполучення», доцент кафедри «Професійне навчання, педагогіка і психологія», Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Анотація. У статті розглядаються особливості студентського віку, поняття конфлікту, особливості конфліктів в студентському середовищі, виявляється залежність успішності у навчальній діяльності та конфліктності студентів-психологів.

  Ключові слова: конфлікт, студентський вік, юнацтво, особливості конфліктів в учбовій діяльності, опитувальник Басса - Дарки, аналіз рейтингу навчальної діяльності, метод математичної статистики коефіцієнт рангової кореляції Спірмена.

  CONFLICTS IN THE EDUCATIONAL ACTIVITIES OF UNIVERSITY

  STUDENTS

  Demidova Larisa Iosifovna.

  Russia, Novosibirsk, Siberian State University of Railway Engineering, Ph.D., Associate Professor, "Vocational training, pedagogy and psychology", Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Annotation. The article discusses the features of student age, the concept of conflict, the features of conflict in the student environment, reveals the dependence of success in educational activities and conflicts of student psychologists.

  Keywords: conflict, student age, youth, features of conflicts in educational activities, Bass-Darki questionnaire, analysis of the rating of educational activities, the method of mathematical statistics, Spearman's rank correlation coefficient.

  Конфлікти супроводжують людину протягом усього його життя. Актуальні вони і в навчальній діяльності. Проблема полягає в тому, що багато студентів не знають, як себе вести і, що робити, щоб вирішення конфліктів була конструктивною. Навчання у ВНЗ значно впливає на людину і його психіку, розвиває його як особистість, формує спрямованість розуму, професійну і особистісну спрямованість. У цей період активно розвиваються всі психічні пізнавальні процеси студентів, що формують високий рівень інтелектуального розвитку, необхідного для оволодіння професійними знаннями і навичками [4].

  Період студентства - особливий час для людини. Б. Г. Ананьєв називає його «сензитивним періодом» розвитку базових соціогенних здібностей особистості, співвідносить з «перехідною фазою від дозрівання до зрілості». він

  визначає студентство як пізню юність - ранню дорослість (18-25 років) [1].

  Студентство як особлива соціальна категорія, має свої індивідуальні особливості, що відрізняють їх від інших груп населення. Зокрема, І.А. Зимова виділяє такі особливості: високий рівень мотивації і соціальної активності, інтелектуальна і соціальна зрілість, активна соціалізація, рольове різноманітність, ін. [11].

  Психологічно юність пов'язана з розвитком самосвідомості, формуванням пізнавальних, особистісних і професійних інтересів, професійним самовизначенням, ось щодо здатності будувати життєві плани, з розвитком самостійності, громадської активності, становленням особистісних рис [11].

  У порівнянні з іншими віковими періодами юнацтво характеризується найвищою активністю пам'яті, мислення, уваги; швидкістю вирішення завдань; досягненням вищих результатів; становленням і стабілізацією характеру; активним розвитком моральних і естетичних почуттів, оволодінням соціальних ролей дорослої людини [1]. Студентський вік характеризується посиленням свідомих мотивів поведінки, формування і закріпленням таких особистісних якостей, як: самостійність, ініціатива, рішучість, цілеспрямованість, наполегливість, почуття обов'язку, любові, вміння володіти собою. Однак, свідома регуляція поведінки в цьому віці розвинена недостатньо. Нерідкі зміни настрою, невміння передбачити наслідки своїх вчинків, невмотивований ризик, неадекватна самооцінка, невпевненість у собі, агресивність, конфліктність [5].

  Конфлікти в студентській групі мають свої особливості. У сучасній науковій літературі існує безліч визначень конфлікту. Під конфліктом ми будемо розуміти зіткнення протилежних мотивів, цілей, ідей, поглядів, цінностей опонентів [6].

  При вирішенні конфлікту важливим компонентом є його причини, які можуть бути об'єктивними, суб'єктивними, соціальними, психологічними, організаційними, управлінськими, структурними [2]. Конфлікти можуть носити приховану (латентну) і відкриту форми.

  На перших курсах навчання у вузі конфлікти у студентів можуть бути пов'язані з процесом самоствердження в групі, недовірою до старших, особистісної несумісністю, соціалізацією до нових умов життєдіяльності, з соціальним статусом, з соціально-психологічної адаптацією ін. До старших курсів конфліктів стають менше [7 , 8, 10].

  На сьогоднішній момент однією з особливостей конфліктів «студент-викладач» є те, що студент є «замовником» типу освіти і може усвідомлено оцінювати «пропоновану йому послугу». Найбільш часті причини конфліктів між ними: відмінності у взаємних очікуваннях, нетактовність у спілкуванні, пропуски занять і неуспішність студентів, відмінності в ціннісних орієнтаціях, рівень професіоналізму викладача, незадоволеність студента оцінкою [9].

  Спираючись не теоретичні основи, ми провели емпіричне дослідження з метою виявлення взаємозв'язку успішності і конфліктності в студентській групі. Експериментальною базою став Сибірський державний університет шляхів сполучення (СГУПС). У дослідженні брали участь студенти третього курсу спеціальності «Психологія» в кількості 22человек. У дослідженні використовувалися методики: опитувальник Басса - Дарки, аналіз результатів навчальної діяльності (рейтинг навчальної діяльності), метод математичної статистики коефіцієнт рангової кореляції Спірмена.

  У тесті Басса - Дарки Індекс ворожості включає в себе 5 і 6 шкали, індекс конфліктності (як прямий, так і мотиваційної) - шкали 1, 3,7. Нормою конфліктності (агресивності) є величина її індексу, що дорівнює 21 плюс-мінус 4, а ворожості - 6,5-7 плюс-мінус 3.

  На малюнку 1, 2 представлені результати дослідження конфліктності і ворожості студентів-психологів.

  21%

  рівень конфліктності

  12%

  рівень ворожості

  Високий Середній I Низький

  Високий Середній Низький

  67%

  Мал. 1. Результати дослідження рівня конфліктності у студентів

  Мал. 2. Результати дослідження рівня ворожості студентів

  Дослідження показало, що у більшості студентів (67%) середній рівень конфліктності, 21% студентів мають низький рівень і 12% - високий рівень. За результатами дослідження ворожості у студентів виявлено середній рівень 65%, високий рівень 22%, низький рівень 13%.

  За результатами даної методики, в цілому, можна сказати, що у більшості студентів переважає середній рівень конфліктності. Вони потрапляють під величину рівну нормі.

  На наступному етапі дослідження ми проаналізували рейтинг успішності у навчальній діяльності, порівнявши його з результатами конфліктності і ворожості студентів, і провели кореляційний аналіз отриманих результатів за допомогою коефіцієнта рангової кореляції Спірмена. Результат розрахунку коефіцієнта рангової кореляції ге = -0.417. Критичні значення для N = 22: р 0,05 = 0,43 р 0,01 = 0,54. кореляція

  статистично не значима, тобто залежності між успішністю у навчальній діяльності і конфліктністю студентів немає.

  Таким чином, можна зробити висновок про те, що на успішність у навчальній діяльності рівень конфліктності студентів не впливає. Можливо, студенти - психологи виявляють свою конфліктність соціально прийнятними способами, тому конфліктність виявляється конструктивно, не впливає негативно на результати навчальної діяльності.

  Бібліографічний список:

  1. Ананьєв Б.Г. Психологія і проблеми людинознавства: обр. психол. тр. / Під ред. А. А. Бодалева. - М .: Изд-во "Ін-т практ. Психології"; Воронеж: НВО "МОДЕК", 1996. - 382 с.

  2. Анцупов А.Я., Шипілов А.І. Конфліктологія. - М .: Юніті, 2002. - 551 с.

  3. Браткова В.А., Демидова Л.І. Корекція рівня конфліктності студентів вузу / Вісник сучасних досліджень. - № 12-1 (27), грудень, 2018, С. 31-34.

  4. Демидова Л.І. Форми активізації пізнавальної діяльності студентів вузу технічної спрямованості / Актуальні питання освіти, - 2019. - Т. 2. - С. 12-15.

  5. Демидова Л.І., наділяє А.А. Взаємозв'язок поведінки в конфлікті з особистісними особливостями студентів // Вісник сучасних досліджень.

  - 2018. - Випуск № 10-1 (25). - с. 179-182.

  6. Демидова Л.І. Індивідуальні особливості студентів - бакалаврів економічних професій в ситуації конфлікту / Наука і соціум: Матеріали Всеросійської науково - практичної конференції. 27 червня 2016р. / Відп. ред. Е.Л. Сорокіна. - Новосибірськ: Изд-во Сибірський інститут практичної психології, педагогіки та соціальної роботи, 2016. - 171 с.

  7. Демидова Л.І. Стратегії вирішення конфліктів студентами вузу з урахуванням їх соціального статусу / Міжнародна ювілейна конференція «Б.М. Теплов та сучасний стан диференціальної психології і диференціальної психофізіології: до 120-річчя від дня народження Б.М. Теплова »/ за редакцією М.К. Кабардова, А.К. Осницького. - М .: Перо, 2017. -с. 201-205

  8. Демидова Л.І. Аналіз соціально-психологічної адаптації першокурсників вузу // Проблеми антикризового управління та економічного розвитку (ПАУЕР 2016). матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. 2017. - С. 57-63.

  9. Дмитрієв А.В. Конфліктологія. - М .: Альфа-М, 2003. - 332 с.

  10. Козлов В.В., Козлова О.О. Управління конфліктом. - М .: Іспит, 2004.

  - 359 з.

  11. Крогиус, Н.В. До психології конфліктної діяльності // Штучний інтелект і психологія. - М .: Флінта, 1976. - С. 270-298.


  Ключові слова: конфлікт / студентський вік / юнацтво / особливості конфліктів в учбовій діяльності / опитувальник Басса - Дарки / аналіз рейтингу навчальної діяльності / метод математичної статистики коефіцієнт рангової кореляції Спірмена / conflict / student age / youth / features of conflicts in educational activities / Bass-Darki questionnaire / analysis of the rating of educational activities / the method of mathematical statistics / Spearman's rank correlation coefficient

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити