Система попередження фінансових криз є важливим рубежем боротьби з некерованими ризиками і повинна розвиватися як один з важливих компонентів більш широкої національної стратегії попередження криз. У разі, якщо використовується лише один з методів попередження, це може створити помилкове відчуття безпеки, що приводить до бездіяльності груп ризику і відповідальних органів. Сьогодні застосовується широкий підхід до попередження криз, в рамках якого система здійснює не тільки інформаційну функцію, а й пропонує заходи по зниженню ймовірності виникнення криз і зменшення їх соціально-економічних наслідків. У такому вигляді система попередження здійснює функцію не тільки зниження ризиків, а й попередження криз, зменшення наслідків на кожному етапі їх розвитку.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Гореліков К. А., Саліхова Ю. А., Скрібунова К. Г.


The system of the prevention of financial crises is an important boundary of struggle against uncontrollable risks and should be developed as one of the important components of wider national strategy of the prevention of crises. In case if one of prevention methods is used only, it can create the false sensation of safety leading to inactivity of groups of risk and responsible bodies. Today the wide approach to the prevention of crises, in which frameworks the system carries out not only information function, is applied, but also offers measures on decrease in probability of occurrence of crises and reduction of their social and economic consequences. In such kind the prevention system carries out a function not only decrease in risks, but also crises preventions, reduction of consequences at each stage of its development.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2011
  Журнал
  сучасна конкуренція
  Наукова стаття на тему 'Концептуальні засади запобігання фінансовим кризам'

  Текст наукової роботи на тему «Концептуальні засади запобігання фінансовим кризам»

  ?Гореліков К.А., канд. екон. наук, завідувач кафедри антикризового управління МФПА, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Саліхова Ю. А., аспірант кафедри антикризового управління МФПА, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Скрібунова К. Г., аспірант кафедри антикризового управління МФПА, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ КРИЗ

  Система попередження фінансових криз є важливим рубежем боротьби з некерованими ризиками і повинна розвиватися як один з важливих компонентів більш широкої національної стратегії попередження криз. У разі, якщо використовується лише один з методів попередження, це може створити помилкове відчуття безпеки, що приводить до бездіяльності груп ризику і відповідальних органів. Сьогодні застосовується широкий підхід до попередження криз, в рамках якого система здійснює не тільки інформаційну функцію, а й пропонує заходи по зниженню ймовірності виникнення криз і зменшення їх соціально-економічних наслідків. У такому вигляді система попередження здійснює функцію не тільки зниження ризиків, а й попередження криз, зменшення наслідків на кожному етапі їх розвитку.

  Ключові слова: криза, глобалізація, системний підхід, фінансовий ризик, система раннього попередження, прогнозування, регулювання, нагляд.

  Вступ

  У сучасних умовах одним із широко використовуваних підходів до попередження масштабних катастроф і криз, пов'язаних з величезними втратами, є використання систем раннього попередження (СРП). У світі накопичено значний досвід їх застосування для попередження природних і антропогенних криз. Існує велика разнооб-

  разіе СРП, що попереджають про можливе виникнення військових конфліктов1,

  1 Conflict and Peace Analysis and Response Manual / Forum on early warning and early response. / 2nd Edition - London, FEWER. - 1999. - 17 p .; Dorn AW Early and Late Warning Py the UN Secretary-General of Threats to the Peace: Article 99 Revisited *, in Woodcock, Ted and David, David (ed.), The Cornwall ^ Group V: Analysis for Crisis Response and Societal Reconstruction, Canadian Peacekeeping Press, NS, 2000. - P. 357.

  голода2, гідрометеорологічних і геологічних катастроф і інших масштабних подій з негативними соціально-економічними наслідками. В даний час окремі методи УРП використовуються для попередження валютних крізісов3, банковскіх4 і корпоративних банкротств5.

  З огляду на те, що фінансові кризи за масштабами втрат і соціально-економічних наслідків схожі із зазначеними катастрофами, проаналізуємо особливості використання СРП і визначимо її основні функції з метою виявлення підходів до створення системи попередження фінансових потрясінь.

  Концепції раннього попередження фінансових криз

  Концепції раннього попередження та сталого соціально-економічного розвитку мають багато спільного, хоча вони розвиваються з урахуванням різних соціально-економічних цілей і установок. Сталий соціально-економічний розвиток країни та світової спільноти засноване на заклопотаності станом навколишнього середовища і необхідності захистити ресурсну базу для майбутніх поколінь.

  2 USAID FEWS Project. Early Warning Primer: An Overview of Monitoring and Reporting. / Prepared by C. Chopak. - 2000. http://www.fews.net/resources/gcon-tent/pdf/1000006.pdf - 84 p.

  3 AbiadA. Early Warning Systems for Currency Crises: A Markov-Switching Approach with Applications to Southeast Asia. Preliminary Draft of Ph. D. Dissertation in Economics, Department of Economics, University of Pennsylvania, 1999. - 60 p.

  4 Jagtiani J. A., Kolari J. W., Lemieux C. M., Shin G. H. Predicting Inadequate Capitalization: Early Warning System for Bank Supervision. - Federal Reserve Bank of Chicago. - September, 2000. - 35 p.

  5 Risk Early Warning System: Practical Ways to Embed Risk Management. Deloitte &Touche, 2003. Website: http: // www.deloitte.co.uk/.

  Ця концепція, розроблена Програмою розвитку ООН, стала відповіддю на зростання злиднів і забруднення навколишнього середовища в країнах, що розвиваються. Сьогодні вона відійшла від своїх витоків і затребувана багатьма країнами, так як відповідає більш широким цілям побудови стійкої соціально-економічної системи глобального розвитку. УРП вирішує більш вузькі завдання і є частиною процесу сталого розвитку. Система раннього попередження може активізуватися безпосередньо слідом за появою загрози, а політика реалізації сталого соціально-економічного розвитку проводиться постійно. Метою сталого розвитку є, в тому числі, поліпшення поточного стану, а не тільки його підтримку, як в разі УРП.

  УРП ґрунтується на необхідності попередження владних і бізнесових структур про потенційні ризики криз з метою протидії загрозам і зниження збитків. Система повинна підтримувати суспільство в готовності відбити небезпека виникнення кризи, в тому числі на фінансовому ринку. УРП допомагає визначити і усунути перешкоди на шляху розвитку, пов'язані з ризиками, а також є необхідною частиною роботи уряду по реалізації планів сталого соціально-економічного розвитку країни. З точки зору зниження витрат - це ефективний спосіб реагування та боротьби з потенційними ризиками виникнення криз у валютній і фінансовій сфері. Загрози мають величезний негативний потенціал, який може відкинути суспільство назад на значний період часу з причини втрат і відволікання ресурсів на усунення наслідків криз і катастроф. Перспектива сталого розвитку в значній мірі залежить від ефективності багатьох систем раннього попередження різних ризиків.

  Мета УРП як складової частини процесу сталого розвитку полягає в забезпе-

  печении і підтримці позитивних результатів в соціально-економічній сфері протягом тривалого періоду часу. Суспільство, яке проводить політику сталого розвитку, постійно знаходиться в пошуку захисту від природних і антропогенних криз. У ньому працюють механізми, що сприяють зниженню його вразливості шляхом зменшення можливих наслідків різного виду загроз. А допомагає краще справлятися з цими погрозами СРП. Таким чином, УРП є підсистемою більш загальної системи, що має на меті забезпечення сталого розвитку суспільства в умовах глобалізації. Тому з точки зору системного підходу ця ієрархічність визначає пріоритети цілей і завдань, що стоять перед підлеглою системою. У разі виникнення кількох варіантів дій УРП пріоритетний той варіант, який найбільшою мірою відповідає цілям сталого розвитку. Це положення має ставитися і до системи попередження фінансових криз.

  Визначальною ланкою в процесі попередження фінансових криз є опис загроз, на які ця система налаштована. Сьогодні практично для кожного виду катастрофічного ризику створена відповідна система або методика визначення і попередження. Небезпеки і ризики можуть змінюватися з плином часу не тільки по силі, частоті, місцем виникнення, тривалості, а й за значимістю наслідків. Суспільство навчилося боротися з деякими певними ризиками, звертаючи увагу на інші тільки після отримання збитку в результаті їх впливу або виникнення ланцюгової реакції поширення. Наприклад, під егідою ООН була реалізована програма раннього попередження природних катастроф і створена система раннього попередження цунамі в азіатсько-тихоокеанському регіоні після подій 25 грудня 2005 року, які призвели до величезних людських жертв, зруйнований-

  нию берегової лінії Таїланду, Індії, Індонезії, Шрі-Ланки, до величезних збитків страхових і туристичних компаній і коливань ринків.

  Визначення ступеня ризику виникнення кризи ускладнює такий фактор, як повільні зміни соціально-економічних умов і навколишнього середовища. Важко зрозуміти, коли ці зміни перейдуть в стадію кризи, так як складно виділити порогові значення показників, які свідчать про виникнення загострення. Тому створення УРП в цьому випадку необхідно, так як акумуляція негативних змін впливає на фактори ризику виникнення кризи в довгостроковому періоді і може викликати більш руйнівні масштаби і наслідки і вимагати більших коштів для їх подолання, ніж в разі швидко розвиваються кризових подій. Однак несподівано виникла небезпека кризи залишає мало часу для прийняття рішень.

  Швидкість реалізації ризику виникнення криз має істотний вплив на методику попередження фінансових криз. Накопичуються диспропорції економічного розвитку, напруженість фінансових ринків та інші негативні явища в сфері економіки і фінансів, які характеризуються швидкістю реалізації ризиків, аж до прискореної, забезпечують надходження достатньої кількості сигналів раннього попередження для оптимальної роботи УРП і дозволяють впливати на факторну бік ризиків, роблячи превентивні заходи. Негативна інформація, різка зміна настроїв інвесторів, що впливає на зміну напрямку потоків капіталу, призводить до практично негайної реалізації ринкового ризику, який проявляється в падінні цін.

  Оцінюючи необхідність врахування накопиченого в світі кризового досвіду для країн з перехідною економікою, В. Попов

  і М. Монтес6 відзначили, що цей досвід може бути цікавий лише країні, що відчуває кризу, оскільки решта світу і економічна наука давно знайомі з такого роду явищами. Додамо: і тим, хто створює систему попередження криз. У зв'язку з розвитком і ускладненням структури фінансового ринку і регулювання діяльності його сегментів, появою нових фінансових інструментів і глобалізації економічних і фінансових зв'язків виникають нові загрози і ризики кризи в цій сфері. Підготовка до їх ідентифікації та попередження вимагає поглибленої аналітичної роботи експертів з оцінки та моделювання вразливих місць фінансової системи. Часто нові види криз стають несподіваними для урядів і ділового співтовариства. Найбільш яскраві приклади - мексиканська криза 1994 і азіатський 1997 року, що характеризуються як неготовністю світової спільноти до ідентифікації нової композиції диспропорцій всередині країн, так і появою абсолютно несподіваною ланцюгової реакції поширення кризи по регіону.

  Узагальнюючи досвід раннього попередження катастроф, можна виділити вузький і широкий підходи до побудови СРП. У вузькому розумінні попередження криз означає інформування всіх зацікавлених організацій та осіб про результати досліджень кризових тенденцій і про прогноз розвитку економіки, в тому числі у валютній, фінансовій і банківській сферах, про нові фактори ризиків та інші події, що впливають на можливість виникнення і поширення криз. У широкому сенсі попередження криз здійснюють науково-дослідні організації, окремі вчені і заинте-

  6 Монтес М. Ф., Попов В. В. «Азіатський вірус» або «голландська хвороба»? Теорія та історія валютних криз в Росії та інших країнах ». - М .: Справа, 1999. - С. 15.

  ресованние особи, що знаходить своє відображення в директивах ООН, що дозволяє їй в рамках наднаціонального статусу приймати більш активні, ніж інформування, дії.

  Еволюція систем раннього попередження фінансових криз

  Розробка системи раннього попередження фінансових криз почалася з середини 90-х рр. минулого століття. Стурбована ланцюговою реакцією криз, що прокотилися по Латинській Америці після мексиканських подій 1994 р група семи провідних країн на зустрічі в Галіфаксі в 1995 р дала рекомендації Міжнародного валютного фонду розробити систему раннього попередження валютних криз. Можна виділити два етапи розвитку УРП фінансових криз. На першому етапі була розроблена модель раннього попередження валютних криз, накопичений досвід її застосування. Другий етап пов'язаний з вдосконаленням моделі, поширенням її на різні сегменти фінансового ринку - на борговий, кредитний, фондовий, а також з визначенням місця цієї моделі серед інших методів попередження криз.

  На першому етапі для вирішення масштабної системної завдання щодо запобігання валютних криз система раннього попередження МВФ включала лише чисельну модель прогнозування часу виникнення кризи на валютному ринку без будь-якого зв'язку з іншими сегментами фінансового ринку і принципово розглядалася у вузькому розумінні. У період до 1999 р МВФ розробив і почав застосовувати кілька моделей в якості головного і єдиного методу попередження валютних криз. Однак такий підхід не приніс успіху. До початку кризи в Південно-Східної Азії в 1997 р, масштаби і наслідки якого перевершили всі очікування, Фонд прогнозував спокійну ситуацію. Його аналітики не врахували накопичено-

  ний досвід розробки та застосування математичних моделей прогнозування кризових явищ і властиві їм обмеження, а також досвід використання систем раннього попередження криз. Масштабна критика на адресу Фонду привела до відмови від політики «Вашингтонського консенсусу», заснованого на монетаристском підході до регулювання економіки і прискореної лібералізації міжнародного руху капіталу. На цьому етапі були критично осмислені підходи до використання статистичних моделей прогнозування криз і виділені такі їх недоліки:

  • вузький підхід до попередження криз, заснований тільки на аналізі кількісних даних;

  • неможливість прогнозування часу настання кризи;

  • недостатня доступність і точність різних показників;

  • складність обліку національної специфіки різних фінансових потрясінь;

  • неможливість прогнозування характеру реакції інвесторів на інформацію про ймовірність кризи і її впливу на стабілізацію або дестабілізацію обстановки;

  • суб'єктивність настройки моделей, настройка на певний тип криз, неможливість прогнозування несподіваних подій;

  • недосконалість методик обробки сигналів, що надходять від моделей раннього попередження, що приводить до виникнення великої кількості помилкових сигналів.

  На другому етапі, незважаючи на провал в розробці моделей раннього попередження валютних криз в 1997 р, МВФ продовжив їх використання. У таблиці 1 представлені п'ять моделей, що використовуються в МВФ, з яких дві моделі - Б і К - розроблені для Фонду групами вчених, очолюваними Бергом і Камінські, а три моделі - найбільшими інвестиційними банками Голдмен-Сакс (йв) - СЕ ^ а ^!!,

  Креді Свісс Ферст Бостон (CSFB) - Emerging Market Risk Indicator і Дойче банк (DB) - Deutsche BankAlarm Clock7.

  Моделі МВФ використовують щомісячні дані для вибору змінних, що впливають на розвиток кризи. Імовірність кризи оцінюється на підставі регресійній моделі. Цей підхід дає дві переваги: ​​1) модель дозволяє легко визначити статистичну значимість кожної змінної і 2) об'єднує кризові індикатори в узагальнений показник ймовірності виникнення валютної кризи. Моделі МВФ мають однакове визначення кризи і горизонт прогнозування. Їх параметри обумовлені основним завданням Фонду, що полягає в підтримці стабільності світової валютної системи.

  Перспективи використання систем раннього попередження фінансових криз

  Вивчення особливостей моделей раннього попередження дає можливість виділити їх наступні переваги:

  • забезпечення систематичної та об'єктивної оцінки кількісних показників стану фінансових ринків і їх учасників;

  • визначення на ранніх етапах ймовірності криз за заданими критеріями;

  • використання стандартної процедури обробки даних, що дозволяє уникнути суб'єктивності думок аналітиків;

  • можливість об'єднання безлічі індикаторів в єдину міру оцінки ризику кризових потрясінь.

  Цікавий досвід банку Леман Бразерс, який з 2003 р пріменял8 для оцінки зовнішніх ризиків «дамоклів індекс фінан-

  1 Berg A., Borensztein?., Pattillo С. Assessing Early Warning Systems: How Have They Worked in Practice? // IMF Working PaperWP / 04/52. IMF, 2004. - P. 44.

  8 У 2008 р банк Леман Бразерс збанкрутував.

  Таблиця 1

  Основні характеристики моделей раннього попередження валютних криз МВФ

  параметри Моделі

  БК СвБв та

  Визначення Середньозважена щомісячне зраді Середньозважені Знецінення ва- Знецінення ва-

  кризи ня валютного курсу і офіційних ре- одномісячні з- люті більш ніж люті більш ніж

  резерв, що перевищують трикратне стан- трансформаційних змін валютного на 5% і як ми- на 10%

  дротяні відхилення курсу і офіцій- німум в два рази Зростання процентної

  них резервів, пре- перевищує дан ставки більш ніж

  вишу визна ні попереднього на 25%

  лені рівні місяці

  Горизонт про- 2 роки 3 місяці 1 місяць 1 місяць

  гнозірованія

  Метод Регресійна мо Виважена сред- Змінні при- Регресійна мо Система двох рег-

  дель неї індикаторів, приймають значення 0 дель рессіонних рівнян-

  які прініма- або 1 в завісімо- Змінні перед- нений для курей-

  ють значення 0 або сти від їх рівня, подані в лога- са і процентної

  1 в залежності який определя- ріфміческом вигляді ставки

  від порога, устанав- ється по авторегрес- Визначено откло-

  Ліван з метою Сіон моделі нання від середнього

  зниження отноше- значення і приве-

  ня сигнал / шум дени до стандартно-

  му виду

  Показники Зміна курсу Зміна курсу Зміна курсу Зміна курсу Зміна курсу

  валюти валюти валюти валюти валюти

  Стан платеж- Стан платеж- Зростання експорту Ставлення внеш- Випуск примушує-

  ного балансу ного балансу Рівень відносини нього боргу до екс- ною продукції

  Зниження офици- Зниження резервів. резервів до М2 порту Зростання внутрішнього

  альних резервів Зміна товар- Зростання потреби Зростання кредитування кредиту

  Зміна товар- ного експорту в кредитах приватного сектора Стан ринку

  ного експорту Рівень резервів. Ринок акцій Рівень відносини акцій

  Ставлення коротко- Зміна ставлення-Політичні з- резерви / імпорт Ланцюгова реакція

  термінового зовнішнього ня резервів до М2 буття Рівень цін поширення

  боргу до офіцій- Зростання внутрішнього Міжнародна на нафту валютних і фінан-

  вим резервам кредитування валютна ліквід- Зростання курсу акцій сових криз

  Зміна денеж- ність Зростання ВВП Зміна регіо-

  ного мультіплі- Ланцюгова реакція Регіональна цеп- нальнихусловій

  Катор поширення ная реакція рас Зміна про-

  Реальна відсоток- криз пространения кри- процентних ставок

  ная ставка зиса

  підвищення М1

  сового кризи »9. Індекс використовував десять щомісячних показників і був розрахований на прогнозування кризи платіжного балансу в межах одного року. Залежно від економічної ситуації

  9 Subbaraman R., Jones R., Shiraishi H. Damocles: Do Not Drop Your Guard. Lehman Brothers // Global Economics. - 2003. - April 7. - P. 27.

  і обраного порога, показники приймають значення нуль або одиниця. Індекс ймовірності виникнення кризи є сумою значень індикаторів, зважених з урахуванням відносини сигнал / шум. Індекс використовувався в якості одного з інструментів оцінки ризиків 17 країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою.

  Таким чином, перший етап використання методів раннього попередження, заснованих на вузькому підході, пов'язаний із застосуванням статистичних моделей прогнозування фінансових криз. Використання статистичних моделей раннього попередження валютних криз дало достатні підстави для продовження їх застосування в сукупності з іншими методами. Особливістю статистичних моделей є врахування досвіду минулих криз як регулярного явища, що виникає в певних умовах, що дозволяє на ранньому етапі встановити ймовірність їх реалізації. Для прогнозування криз, обумовлених новими факторами ризику, цього недостатньо.

  Фінансова криза є багатофакторним явищем, якому супроводжують значні некеровані і швидко реалізуються зовнішні ризики, пов'язані з фінансовою глобалізацією. Попередження таких криз вимагає системного підходу. Його відсутність, неувага до накопиченого досвіду раннього попередження і особливостям прогнозування за допомогою математичних моделей не дозволило МВФ попередити масштабний азіатська криза і глобальний криза 2008 р Отриманий досвід дав імпульс до вдосконалення моделей прогнозування та переходу до використання системних заходів в попередженні криз.

  Для вдосконалення нагляду за фінансовими агентами доцільно використовувати комплексні методи, призначені для аналізу кількісної та якісної інформації, оцінці загального стану національної банківської системи і фінансового ринку. Ці методи повинні враховувати не тільки внутрішні проблеми учасників, а й зовнішні чинники ризику. Нагляд, сконцентрований на визначенні ризику банкрутства окремих учасників, доцільно доповнити аналізом стану фінансових ринків всередині і поза країною і оцінкою ймовірності виникнення фінансових криз і ланцюгової реакції

  їх поширення. Такий підхід дозволить підвищити стійкість фінансової системи в цілому і знизити втрати в разі кризи.

  В рамках попередження криз прогнози, отримані за допомогою статистичних моделей, використовуються спільно з даними різних систем рейтингів і оцінки ризиків. Нагляд за поточним станом учасників ринку доповнюється прогнозом їх розвитку і оцінкою ймовірності виникнення негативних явищ, що дозволяє наглядовим органам сконцентрувати свою увагу на проблемах і планувати заходи щодо контролю за ситуацією і реагування на кризові сигнали.

  висновок

  Фінансова криза можна визначити як складне, багатофакторне явище - це різке погіршення стану фінансового ринку внаслідок реалізації накопичених ризиків під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів, з огляду на це виникає велика кількість соціально-економічних наслідків, таких як: голод, військові конфлікти, катастрофи, валютні кризи, банківські і корпоративні банкрутства; також порушується діяльність ринку: знижуються цінові показники, погіршується якість фінансових інструментів.

  Для мінімізації можливих втрат в різних аспектах економічної діяльності на основі комплексного поняття ризику виникнення фінансової кризи необхідно використовувати спеціалізовану систему попередження кризових потрясінь на фінансовому ринку з метою управління цим ризиком. Розробка системи раннього попередження фінансових криз почалася з середини 90-х рр. минулого століття. Виділяють два етапи розвитку УРП фінансових криз, вузький і широкий підходи до побудови СРП.

  На основі аналізу досвіду міжнародних організацій і центральних банків щодо застосування методу раннього Попереджув-

  дження валютного та банківського криз були виявлені їх переваги та недоліки для попередження фінансової кризи. На основі аналізу систем раннього попередження фінансових криз, заснованих на статистичних і математичних моделях прогнозування, обгрунтований висновок, що зазначений метод має задовільною прогностичної здатністю, але недостатньою для самостійного використання даної моделі.

  Таким чином, актуальність розробки систем попередження фінансових криз обумовлена ​​необхідністю розвитку комплексних заходів з удосконалення теорії розвитку фінансових криз і кризових потрясінь в умовах глобалізації економіки.

  описок літератури

  1. Монтес М. Ф., Попов В. В. «Азіатський вірус» або «голландська хвороба»? Теорія та історія валютних криз в Росії та інших країнах ». - М .: Справа, 1999. - С. 15.

  2. Південно-Східна Азія: рік після смерті // Ріс-балто. - 2005. - 27 дек.

  3. AbiadA. Early Warning Systems for Currency Crises: A Markov-Switching Approach with Applications to Southeast Asia. Preliminary Draft of Ph. D. Dissertation in Economics, Department of Economics, University of Pennsylvania, 1999. - 60 p.

  4. Berg A., Borensztein E., Pattillo C. Assessing Early Warning Systems: How Have They Worked

  in Practice? // IMF Working Paper WP / 04/52. IMF,

  2004. - P. 44.

  5. Conflict and Peace Analysis and Response Manual / Forum on early warning and early response. / 2nd Edition - London, FEWER. - 1999. - 17 p.

  6. Dorn AW Early and Late Warning by the UN Secretary-General of Threats to the Peace: Article 99 Revisited *, in Woodcock, Ted and David, David (ed.), The Cornwallis Group V: Analysis for Crisis Response and Societal Reconstruction , Canadian Peacekeeping Press, NS, 2000. - P. 357.

  7. Jagtiani J. A., Kolari J. W., Lemieux C. M. Shin G. H. Predicting Inadequate Capitalizatiom Early Warning System for Bank Supervision. - Federal Reserve Bank of Chicago. - September, 2000. - 35 p.

  8. Lopes C. Sustainable development: meeting the challenges of the millennium / Choices. Mobilizing actions for sustainable development. - UNDP, World summit on sustainable development, 2002.

  9. Risk Early Warning System: Practical Ways to Embed Risk Management. Deloitte & Touche, 2003. Website: http://www.deloitte.co.uk/.

  10. Subbaraman R., Jones R., Shiraishi H. Damocles: Do Not Drop Your Guard. Lehman Brothers // Global Economics. - 2003. - April 7. - P. 27.

  11.UN launches plans for global early warning system on natural disasters. UN News Service. 19 January,

  2005.

  12. USAID FEWS Project. Early Warning Primer: An Overview of Monitoring and Reporting. / Prepared by C. Chopak. - 2000. http://www.fews.net/re-sources/gcontent/pdf/1000006.pdf - 84 p.

  K. Gorelikov, PhD., Head of Department of Crisis Management, MFPA, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. J. Salikhova, Postgraduate ofDepartment ofCrisis Management, MFPA, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. C. Skribunova, Postgraduate ofDepartment ofCrisis Management, MFPA, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  CONCEPTUAL BASIS FOR THE PREVENTION OF FINANCIAL CRISES

  The system of the prevention of financial crises is an important boundary of struggle against uncontrollable risks and should be developed as one of the important components of wider national strategy of the prevention of crises. In case if one of prevention methods is used only, it can create the false sensation of safety leading to inactivity of groups of risk and responsible bodies. Today the wide approach to the prevention of crises, in which frameworks the system carries out not only information function, is applied, but also offers measures on decrease in probability of occurrence of crises and reduction of their social and economic consequences. In such kind the prevention system carries out a function not only decrease in risks, but also crises preventions, reduction of consequences at each stage of its development. Keywords: crisis, globalization, the system approach, financial risk, earlywarning system, forecasting, regulation, supervision.


  Ключові слова: криза / глобалізація / системний підхід / ФІНАНСОВИЙ РИЗИК / система раннього попередження / прогнозування / РЕГУЛЮВАННЯ / нагляд / crisis / globalization / the system approach / financial risk / early warning system / Forecasting / Regulation / supervision

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити