У статті розкрито методологічні основи становлення суб'єктності учня в особистісно орієнтоване навчання, описані сутність суб'єктності учня, механізм і вікова динаміка її становлення, а також педагогічні умови, що забезпечують оптимальне протікання цього процесу в навчанні.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Селівановаі Ольга Геннадьевнаі


The article deals with the methodological bases for a pupil's subjectness in personality-oriented teaching, describes the essence of a pupil's subjectness, the mechanism and age dynamics of its formation as well as pedagogical conditions providing an effective teaching process.


Область наук:

 • Науки про освіту

 • Рік видавництва: 2008


  Журнал: Известия Російського державного педагогічного університету ім. А.І. Герцена


  Наукова стаття на тему 'Концептуальні засади становлення суб'єктності учня в особистісно орієнтованому навчанні '

  Текст наукової роботи на тему «Концептуальні засади становлення суб'єктності учня в особистісно орієнтованому навчанні»

  ?О. Г. Селіванова

  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ суб'єктності УЧНЯ В особистісно орієнтованого навчання

  У статті розкрито методологічні основи становлення суб'єктності учня в особистісно орієнтованому навчанні, описані сутність суб'єктності учня, механізм і вікова динаміка її становлення, а також педагогічні умови, що забезпечують оптимальне протікання цього процесу в навчанні.

  O. Selivanova

  CONCEPTUAL FRAMEWORK OF A PUPIL'S SUBJECTNESS IN PERSONALITY-ORIENTED TEACHING

  The article deals with the methodological bases for a pupil's subjectness in personality-oriented teaching, describes the essence of a pupil's subjectness, the mechanism and age dynamics of its formation as well as pedagogical conditions providing an effective teaching process.

  Суспільство нового століття породило і нову антропологічну реальність: людина все більше виступає суб'єктом власного життя і суспільних відносин, відповідальним за прийняті рішення. У цих умовах однією з актуальних педагогичес-

  ких проблем є необхідність такої перебудови процесу навчання, в якому учень стає суб'єктом навчання.

  Теоретичний аналіз досліджень феномена суб'єктності в філософії показав, що значущою для освітньої

  285

  ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГІЯ

  сти. Реалізація цих можливостей здійснюється в ході суб'єкт-суб'єктної взаємодії вчителя і учня, яке є системоутворюючим компонентом особистісно-орієнтованого навчання.

  Сукупність педагогічних умов, що забезпечують становлення суб'єктності учня в особистісно орієнтованому обу-

  ченіі і реалізуються в суб'єкт-суб'єктній взаємодії відображена в табл. 1.

  Можна зробити висновок про те, що моделювання особистісно орієнтованого навчання, виходячи з розроблених концептуальних підстав, забезпечує ефективне становлення суб'єктності учня.

  Таблиця 1

  Педагогічні умови становлення суб'єктності учня в особистісно орієнтованому навчанні

  Етап Діяльність учителя Діяльність учня

  Оргмомент Етап актуалізації знань, умінь, навичок і суб'єктного досвіду школярів Створює умови для аналізу учнем освітньої ситуації і своїх можливостей їй відповідати На основі ціннісного ставлення до майбутньої діяльності приймає її мета або ставить свою власну

  Етап самомотивації і суб'єктного целеполага-ня Створює умови для постановки мети діяльності за допомогою актуалізації знань, умінь і навичок учнів, а також їх суб'єктного досвіду

  Етап організації засвоєння навчального матеріалу всіма учнями відповідно до вимог державного стандарту і перевірки первинного його засвоєння школярами (тест досягнень) Створює умови для вибудовування індивідуальної освітньої траєкторії за допомогою створення ситуацій вибору (за межами державного освітнього стандарту) На основі образу «Я» створює модель суб'єктивно значущих умов діяльності (рівня, характеру, термінів виконання діяльності)

  Етап розширення і поглиблення навчального матеріалу відповідно до індивідуальної освітньої траєкторії учня На основі ідеалу вибудовує свою освітню індивідуальну траєкторію

  Етап контролю і оцінки: визначення реального рівня засвоєння знань, умінь і навичок з теми або розділу Створює умови для визначення критеріїв результату діяльності на основі вимог навчальної програми На основі рівня домагань визначає критерії результату своєї діяльності

  Створює умови для самооцінки за допомогою інформування про реально досягнуті результати На основі співвіднесення інформації про реально досягнуті результати відповідно до поставлених цілей здійснює самоконтроль

  Рефлексія Створює умови для усвідомлення учнем результатів своєї діяльності На основі самооцінки в разі розбіжності досягнутого результату з поставленими цілями приймає рішення про корекції своєї діяльності

  Список літератури

  1 Каган М. С. Людська діяльність (Досвід системного дослідження). - М .: Политиздат, 1974.

  2 Лекторский В. А. Суб'єкт, об'єкт, пізнання. - М .: Наука, 1980.

  3 Алексєєв П. В., Панін Л. В. Філософія: Учеб. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: ТК Велбі; Вид-во Проспект, 2006. - С. 409.

  4 Педагогіка: Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів / В. А. Слас-Тенін, І. Ф. Ісаєв, А. І. Міщенко, Є. М. Шиянов. - 3-е изд. - М .: Школа-Пресс, 2000. - С. 99.

  5 Кудрявцев В. Т. Дослідження дитячого розвитку на рубежі століть (наукова концепція інституту) // Питання психології. - 2001. - № 2. - С. 3-21.

  6 Афанасьєва Н. Особистісний підхід в навчанні // Шкільний психолог. - 2001. - № 32. - С. 2-8.

  7 Алексєєв Н. А. Особистісно-орієнтоване навчання в школі. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.

  8 Асмолов А. Г. Психологія особистості: Принципи загальпсихологічного аналізу. - М .: Изд-во МГУ, 1990. - С. 79.

  9 Котряхов Н. В. Діяльнісний підхід до педагогічного процесу: історія і сучасність. - 2005.

  10 Ільїн В. С. Формування особистості школяра (Цілісний процес). - М .: Педагогіка, 1984. - С. 9.

  11 Горшкова В. В. Проблема суб'єкта в педагогіці. - Л., 1991. - С. 23.

  12 Кирилова Н. А. Ціннісні орієнтації в структурі інтегральної індивідуальності старших школярів // Питання психології. - 2000. - № 4. - С. 29-37.

  13 Підкасистий П. І. Самостійна пізнавальна діяльність школярів у навчанні: Теоретико-експериментальне дослідження. - М .: Педагогіка, 1980. - С. 129, 208.

  14 Сучасний філософський словник / Під загальною ред. д. ф. н., проф. В. Є. Кемерова. - 3-е изд., Испр. і доп. - М .: Академічний Проект, 2004. - С. 406, 677-678.

  15 Пейсахов Н. М. Саморегуляція і типологічні властивості нервової системи. - Казань: Изд-во Казанського університету, 1984.

  16 Осницький А. К. Психологія самостійності. Методи вивчення і діагностики. - М .; Нальчик: Видавничий центр «Ель-Фа», 1996. - С. 105.

  17 Ільясов І. І. Структура процесу навчання: Монографія. - М .: Изд-во МГУ, 1986.

  18 Милославський Ю. А .. Саморегуляція і активність особистості в юнацькому віці / Науково-дослідний інститут загальної та педагогічної психології АПН СРСР. - М .: Педагогіка, 1991.

  19 Конопкін О. А. Психологічні механізми регуляції діяльності. - М .: Наука, 1980.

  20 Дидактика середньої школи: деякі проблеми сучасної дидактики: Учеб. посібник для студентів пед. ін-тів / За ред. М. А. Данилова та М. Н. Скаткина. - М .: Просвещение, 1975.


  Ключові слова: Особистісно орієнтоване НАВЧАННЯ /УЧЕНЬ ЯК СУБ'ЄКТ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити