У статті піднімається питання про необхідність врахування просторових чинників при формуванні документів стратегічного планування. Представлені та обґрунтовані методологічні особливості розробки стратегії просторового розвитку. Відображено взаємозв'язок стратегічного та територіального планування на прикладі міста Єкатеринбурга. Результати виконаного дослідження стануть у нагоді органам регіонального та муніципального управління при розробці основ стратегії просторового розвитку, а також можуть зайняти належне місце в структурі наукового знання в області регіональної і муніципальної економіки.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Антипин Іван Олександрович, Казакова Наталія Вікторівна


The conceptual base of the spatial development strategy of a municipal unit

The article raises the issue of the need to take into account spatial factors when developing the strategical planning documents. Methodological features of formulation of the spatial development strategy are represented and explained. The correlation between strategical and territorial planning is shown using the example of the city of Yekaterinburg. The results of the study will be useful to regional and municipal administrative bodies when working out the base for the spatial development strategy. They can also take a proper place in the structure of scientific knowledge in the field of the regional and municipal economy.

Область наук:

  • Соціальна та економічна географія

 

Рік видавництва: 2016

Журнал: російське підприємництво

Наукова стаття на тему 'Концептуальні засади розробки стратегії просторового розвитку в муніципальній освіті'

Текст наукової роботи на тему «Концептуальні засади розробки стратегії просторового розвитку в муніципальній освіті»

 

?ДОСЛІДЖЕННЯ

1

Антипин І.А. , Казакова Н.В.

1 Уральський державний економічний університет, м Єкатеринбург

Концептуальні засади розробки стратегії просторового розвитку в муніципальній освіті

АНОТАЦІЯ:

У статті піднімається питання про необхідність врахування просторових чинників при формуванні документів стратегічного планування. Представлені та обґрунтовані методологічні особливості розробки стратегії просторового розвитку. Відображено взаємозв'язок стратегічного та територіального планування на прикладі міста Єкатеринбурга. Результати виконаного дослідження стануть у нагоді органам регіонального та муніципального управління при розробці основ стратегії просторового розвитку, а також можуть зайняти належне місце в структурі наукового знання в області регіональної і муніципальної економіки.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: простір, управління просторовим розвитком, стратегічне планування, територіальне планування, документи стратегічного планування, стратегія просторового розвитку

JEL: 021, Я11, І58

ДЛЯ ЦИТУВАННЯ:

Антипин І.А., Казакова Н.В. Концептуальні засади розробки стратегії просторового розвитку в муніципальній освіті // Російське підприємництво. - 2016. - Т. 17. - № 8. - С. 1011-1026. - doi: 10.18334 / ф.17.8.35119

Антипин Іван Олександрович, кандидат економічних наук, доцент, кафедра регіональної, муніципальної економіки і управління, Уральський державний економічний університет, м Єкатеринбург ^ А87 @ таїть)

Казакова Наталія Вікторівна, кандидат економічних наук; головний спеціаліст Департаменту економіки, Адміністрація міста Єкатеринбурга

НАДІЙШЛО ДО РЕДАКЦІЇ: 11.04.2016 / Опубліковано: 30.04.2016

ВІДКРИТИЙ ДОСТУП: http://dx.doi.Org/10.18334/rp.17.8.35119

(С) Антипин І.А., Казакова Н.В. / Публікація: ТОВ Видавництво "Креативна економіка"

Стаття поширюється по ліцензії Creative Commons CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) МОВУ ПУБЛІКАЦІЇ: російська

Вступ

В даний час простір російських міст характеризується дисбалансом між посилюються запитами жителів і господарюючих суб'єктів до якості міського середовища, з одного боку, і можливостями їх задоволення - з іншого. У зв'язку з цим збільшується нерівномірність розподілу матеріальних об'єктів, просторова диференціація окремих районів муніципальних утворень як місць життєдіяльності, проблеми в експлуатації інженерної та комунальної інфраструктури, перевантаженості вулично-дорожньої мережі, соціальній сфері (забезпечення житлом, соціальними об'єктами і т.д.). Тому одним із пріоритетів в діяльності органів місцевого самоврядування повинна бути гармонізація просторового розвитку, збалансований і пропорційне зростання економіки і розвитку соціальної сфери населених пунктів муніципального освіти, поетапне скорочення відмінностей між ними по найважливішим індикаторами економічної активності та рівня життя населення. Для вирішення цього завдання необхідне вироблення нових механізмів управління просторовим розвитком міста, які дозволять ефективно вирішити завдання розвитку території з одночасним підвищенням її інвестиційної привабливості.

Незважаючи на це в даний час просторовий фактор недостатньо враховується в муніципальному управлінні, який в першу чергу проявляється в несформованості системи взаємоузгодження документів соціально-економічного та

територіального планування. З одного боку, розроблені документи соціально-економічного розвитку не мають суворої прив'язки до просторовим характеристикам планованих процесів, з іншого боку, документи територіального планування не завжди містять елементи стратегічного планування: в них важко визначити конкретні цілі, завдання, основні напрями розвитку муніципального освіти, тим більше в порядку пріоритетності їх досягнення. Крім того, в даний час в практиці муніципального управління відсутній єдиний підхід в питанні формування та реалізації стратегій просторового розвитку, незважаючи на поодинокі спроби розробки відповідного документа. У більшості випадків все стратегії соціально-економічного розвитку муніципальних утворень Росії як і раніше містять лише

формальне згадка про необхідність врахування просторових чинників.

Тому актуальною є задача наукового обґрунтування розробки на муніципальному рівні стратегії просторового розвитку, яка включає в себе:

1. формування сутності стратегічного підходу до управління просторовим розвитком міста;

2. визначення особливостей розробки стратегії просторового розвитку на муніципальному рівні;

3. формування основних принципів розробки стратегії просторового розвитку і її включення в муніципальне управління.

В даний час, незважаючи на велику кількість різних досліджень про сутність просторового розвитку, відсутній єдиний підхід до розуміння терміна «простір». У той же час аналіз наукових розробок, присвячених питанню вивчення простору, дозволяє виділити три основні його розуміння: територія, середа, господарська система. Перше розуміння вироблено просторової або регіональною економікою. З точки зору цієї гілки економічної науки, простір - насичена територія, що вміщає безліч об'єктів і зв'язків між ними [11, с. 157]. Інша точка зору розглядає категорію «простір» як сукупність властивостей соціально-економічного середовища території, в якій відбувається господарська діяльність і життя людей [5, с. 119; 10].

Таким чином, простір, з одного боку, являє собою середовище, в умовах якої формується і здійснюється господарська діяльність, протікають економічні процеси, а з іншого боку, основою цієї унікальності служить фундамент простору - територія, що служить його базисом, «першим шаром, природною основою простору »[7, с. 48].

Для регіональної та муніципальної економіки актуальним є розробка питання управління просторовим розвитком території. «Просторовий розвиток» ( «spatial development») -термін, який утвердився в західній науковій літературі на початку 70-х рр. минулого століття, ключовою сенс якого полягає в позначенні комплексу організованих дій з управління

елементами і зв'язками територій, систему дій і політик, спрямованих на оптимізацію відбуваються просторових змін [6]. У вітчизняній літературі під просторовим розвитком муніципального освіти розуміється загальний підхід до управління розвитком на основі ставлення до цілісності території як економічного, соціального, екологічного, культурного простору [13]. Даний підхід відображає всі соціально-економічні, політичні процеси, що відбуваються на території муніципального освіти, з урахуванням просторового чинника.

Розуміння простору міста як багаторівневої системи з територіальними центрами розвитку породили безліч питань управління, як теоретичного, так і прикладного характеру. У науковій літературі під методами управління розуміються способи, прийоми аналізу і оцінки управлінських ситуацій, використання правових, організаційних та інших форм впливу на свідомість і поведінку людей в суспільних процесах, відносинах і зв'язках для досягнення поставлених цілей і вирішення певних завдань території [4]. Виходячи з цього, в найзагальнішому сенсі управління просторовим розвитком міста - цілеспрямований вплив органів місцевого самоврядування, у тому числі сукупність оптимально підібраних методів, інструментів, механізмів і відносин, які впливають на функціонування міського простору. Як зазначає Замятін Д.Н., управління просторовим розвитком найбільшого міста - організують дії органів місцевого самоврядування щодо формування таких відносин між об'єктами, які забезпечують посилення конкурентних переваг господарюючих суб'єктів і підвищення комфортності проживання населення на основі збалансованого поєднання економічного, соціального та екологічного потенціалу на всій території міста [8].

Категорія «просторовий розвиток» міцно прив'язана до змісту «стратегічного планування» через поняття «просторове планування», яке в практиці муніципального управління західних країн означає технологію успішного вибору стратегії розвитку міського співтовариства, що має територіальну прив'язку. У більш вузькому сенсі просторове планування можна розглядати як один з етапів стратегічного планування

території, пов'язаний з розміщенням соціально-економічних явищ в просторовому середовищі.

Федеральним законом від 28 червня 2014 р № 172-ФЗ «Про стратегічне планування в Російській Федерації» [2] передбачається підготовка нового типу документа, що включає в себе підходи стратегічного і територіального планування -СТРАТЕГИ просторового розвитку. Відповідно до даного закону, під стратегією просторового розвитку Російської Федерації розуміється документ стратегічного планування, що визначає пріоритети, цілі і завдання регіонального розвитку Російської Федерації і спрямований на підтримку стійкості системи розселення на території Російської Федерації. Основним завданням державної політики, розв'язуваної за допомогою Стратегії просторового розвитку, є планування перспективної просторової організації території Росії. У зв'язку з цим актуальним стає розгляд підходів до просторового планування, обговорення цільових установок таких документів на всіх рівнях планування і в першу чергу на муніципальному.

Слід зазначити, що, згідно зі статтею 11 Федерального закону від 28 червня 2014 р № 172-ФЗ «Про стратегічне планування в Російській Федерації», розробка стратегії просторового розвитку для регіонального та муніципального рівнів не передбачена. Крім того, на відміну від федерального і регіонального рівнів в перелік документів стратегічного планування на муніципальному рівні не включені документи територіального планування, розробка яких регулюється Містобудівною Кодексом РФ. Іншими словами, на муніципальному рівні система документів стратегічного планування обмежується рамками соціально-економічного планування розвитку територій без урахування їх просторового зонування і територіальних особливостей розміщення різних об'єктів і суб'єктів господарювання. Однак очевидно, що просторове планування є не менш суттєвим для розвитку муніципального освіти.

Незалежно від включення або не включення документів просторового планування в систему муніципального стратегічного планування очевидна необхідність вибудовування взаємозв'язків між усіма її елементами на практиці, і в першу

чергу це стосується питання вироблення механізму взаємодії стратегічних соціально-економічних і містобудівних документів.

До документів стратегічного планування муніципального освіти відповідно до статті 11 Федерального закону від 28 червня 2014 р № 172-ФЗ «Про стратегічне планування в Російській Федерації» відносяться стратегія соціально-економічного розвитку муніципального освіти, план заходів щодо реалізації вищевказаної стратегії, прогноз соціально економічного розвитку на середньостроковий і довгостроковий період, при затвердженні державного бюджету на довгостроковий період і муніципальна програма. Дані документи соціально-економічного планування визначають цілі, завдання, основні напрями, параметри соціально-економічного розвитку муніципального освіти в планованому періоді і механізми для їх досягнення.

До числа основних документів територіального планування муніципального освіти, що розробляються відповідно до Містобудівною кодексом [1], відносяться генеральні плани міських округів, які встановлюють основні параметри і характеристики розвитку різних зон міста, а також відображають розміщення об'єктів лінійної інфраструктури на довгостроковий період. Згідно зі статтею 23 Містобудівного кодексу, генеральні плани включають в себе, по-перше, положення про територіальне планування, в якому описуються цілі, завдання, перелік заходів і, по-друге, карти (схеми) планованого розміщення об'єктів капітального будівництва місцевого значенія1. Однак, як показує досвід російських міст, генеральний план є, перш за все, документом, що регулює питання землекористування, він не дозволяє сформувати збалансовану картину міського розвитку, часто пропоновані в їх складі перспективи щодо розширення забудови не пов'язані з можливостями міста по будівництву соціальної, інженерної, транспортної інфраструктури, а також не підкріплені бюджетним фінансуванням.

1 Відповідно до Містобудівною Кодексом РФ генеральний план містить: карту планованого розміщення об'єктів місцевого значення поселення або міського округу; карту меж населених пунктів (в тому числі кордонів утворених населених пунктів), що входять до складу поселення або міського округу; карту функціональних зон поселення або міського округу

Згідно ст. 9 п. 5 Містобудівного Кодексу РФ, розробка документів територіального планування має здійснюватися на основі стратегії соціально-економічного розвитку території [1]. З цієї норми випливає, що територіального планування повинно передувати стратегічне планування соціально-економічного розвитку території. Поставлені при стратегічному плануванні мети повинні проектуватися на конкретну територію, що має сформовану структуру землекористування, інженерну і соціальну інфраструктури та інші індивідуальні особливості. В силу цього представляється, що сполучною ланкою в даному процесі має виступати стратегія просторового розвитку, яка буде представляти своєрідну територіальну проекцію соціально-економічної стратегії розвитку території.

Якщо документи соціально-економічного розвитку визначають кількісні показники, то стратегія просторового розвитку в більшій мірі повинна оперувати якісними характеристиками території і об'єктів, розвиток яких передбачається при соціально-економічному плануванні. Саме такий підхід, на наш погляд, дозволить домогтися сталого соціально-економічного зростання і підвищення рівня і якості життя населення через розробку стратегії просторового розвитку, яка:

- визначає цілі та завдання містобудівної політики в ув'язці з соціально-економічною політикою міста;

- є прогностичним, проектним і управлінським документом, що визначає основні напрямки розвитку муніципального освіти в цілому;

- розробляється паралельно зі стратегією соціально-економічного розвитку території або інтегрується з нею в єдиний документ;

- дає загальне бачення напрямків перетворення міста в довгостроковій перспективі і містить цільові установки перетворень, а також методи їх досягнення;

- не замінює інші документи стратегічного і територіального планування, які є, по суті, інструментом реалізації стратегії просторового розвитку.

Стратегія просторового розвитку муніципального освіти повинна бути присвячена розробці комплексу заходів з регулювання розміщення різних територіальних зон і господарюючих суб'єктів на території міста, формування середовища, в якій здійснюється їх взаємодія, що несе за собою перехід на новий якісний рівень соціально-економічного розвитку. Тому основними принципами формування стратегії просторового розвитку муніципального освіти повинні бути:

- «встроенность» до чинних нормативно-правові акти Російської Федерації, суб'єктів РФ;

- багатоваріантність розвитку з урахуванням техніко-економічних показників;

- комплексність розробки, що включає облік цілей і завдань розвитку муніципального освіти, які повинні відповідати іншим документам стратегічного і територіального планування;

- узгодженість стратегічних пріоритетів містобудівного та соціально-економічного розвитку міста;

- взаимоувязка в розвитку і гармонізації всіх видів міських просторів.

- партнерство (взаємодія), що полягає у виробленні єдиної стратегії просторового розвитку, що враховує інтереси населення, бізнесу і влади;

Розробка стратегії просторового розвитку міста повинна представляти комплексний процес, ініційований і організований органами місцевого самоврядування з активним залученням населення, громадських організацій та бізнесу, в ході якого відповідно до чітко артикульованих набором цілей і завдань формулюється бачення того, яким має стати розвиток міста в довгостроковій перспективі , а також виробляються принципи і механізми, що забезпечують довгостроковий розвиток відповідно до обраними напрямками.

Процес розробки стратегії просторового розвитку має включати в себе:

1. поаспектий аналіз стану міста в просторовому, средовом поданні, аналіз позитивних і негативних тенденцій, формулювання проблем просторового розвитку (наприклад, диспропорції в ресурсній та інфраструктурної забезпеченості

території міста) і можливих містобудівних сценаріїв їх вирішення. Крім того, слід визначити потенціал і можливості в розвитку окремих верств міського простору, їх унікальні сильні сторони; виявити їх негативні риси і тенденції, що стримують розвиток або призводять до конфліктів в горизонті стратегічного планування;

2. визначення сценарних варіантів просторового розвитку міста (наприклад, упор на компактність або розширення, посилення центричності або поліцентричності), в тому числі виділення пріоритетного (цільового) сценарію з техніко-економічним обґрунтуванням; опис змін складових просторів міста з урахуванням різних сценаріїв їх розвитку;

3. вироблення головної мети, завдань, основних напрямків просторового розвитку;

4. визначення цільових показників просторового розвитку;

5. розробку механізмів досягнення встановлених пріоритетів і цілей просторового розвитку міста у взаємозв'язку з іншими документами стратегічного і територіального планування

Серед конкретних заходів по розробці стратегії просторового розвитку органами влади муніципального освіти можуть бути використані наступні:

1. Формування фактичної схеми розміщення місць прикладання праці;

2. Формування схеми місць тяжіння жителів (наприклад, за часом / сезонності та іншими ознаками);

3. Формування схеми розселення та забезпеченості соціальної, житлової, побутової та іншими видами інфраструктури;

4. Виділення зон масового прикладання праці і можливих способів їх трансформації, оцінка територіальної разноправленності потоків.

Одним з ключових моментів в процесі розробки стратегії просторового розвитку є її взаємозв'язок зі стратегією соціально-економічного розвитку міста, а саме як повинна здійснюватися розробка цих документів щодо один одного. В роботі нами були виділені наступні варіанти:

1. Стратегія соціально-економічного та стратегія просторового розвитку є взаємопов'язаними, але самостійними документами, що розробляються або послідовно (спочатку стратегія соціально-економічного розвитку, потім стратегія просторового розвитку), або паралельно;

2. Розробляється комплексний документ, що інтегрує стратегію просторового розвитку в стратегію соціально-економічного розвитку;

3. Стратегія просторового розвитку розробляється без врахування стратегії соціально-економічного розвитку або у відриві від неї.

Останній варіант видається нам найменш оптимальним в зв'язку з тим, що з комплексного інструменту стратегія просторового розвитку перетвориться виключно в документ регулювання землекористування і забудови, причому без можливості оцінки соціально-економічних наслідків прийнятих управлінських рішень.

Існуюче федеральне законодавство орієнтоване на перший варіант з послідовною розробкою двох стратегій. Так, Федеральним законом від 28 червня 2014 р № 172-ФЗ «Про стратегічне планування в Російській Федерації» і Містобудівною кодексом РФ передбачається деяка перевага стратегії соціально-економічного розвитку над стратегією просторового розвитку. Згідно зі статтею 11 Федерального закону від 28 червня 2014 р № 172-ФЗ «Про стратегічне планування в Російській Федерації», стратегія просторового розвитку відноситься до документів другого порядку, які розробляються по «галузевим і територіальним принципом».

Містобудівна кодекс РФ передбачає, що розробка документів територіального планування здійснюється на основі стратегії соціально-економічного розвитку території (Ст. 9. п. 5 Містобудівна кодекс РФ). На наш погляд, послідовна розробка названих документів стратегічного планування може викликати певні труднощі. Як зауважує Ложкін А.Ю., в процесі розробки стратегії просторового розвитку можуть бути виявлені негативні наслідки окремих положень стратегії соціально-економічного розвитку для об'ємно-просторової

середовища, що потребують коригування останньої. Тому, робить висновок експерт, обидві стратегії повинні розроблятися одночасно [12].

Ми дотримуємося точки зору, що на рівні муніципальних утворень необхідна розробка єдиного комплексного документа, інтегруючого стратегію

просторового розвитку в стратегію соціально-економічного розвитку території. На користь даної обставини можна навести такі аргументи:

- комплексність документа дозволяє пов'язувати разом як просторові, так і соціально-економічні аспекти, сприяє більш жорсткої ув'язці плануються проектів з оцінкою можливостей фінансування;

- взаємозв'язок соціально-економічних і просторових аспектів розвитку території дозволяє вести цілісну інформаційну базу;

- прозорість стратегії в поєднанні з наочністю різних візуалізацій майбутнього міста підвищують її ефективність як інструменту залучення населення, громадськості, бізнесу в процеси вироблення основних напрямків розвитку;

- комплексна стратегія здатна дати вичерпне уявлення зовнішньої аудиторії, в тому числі інвесторам, про те, які цілі, завдання, пріоритети розвитку муніципалітету ставлять органи місцевого самоврядування на довгострокову перспективу;

- будучи цілісним документом з виразної і всебічної аргументацією, а також системою моніторингу, що включає широке коло показників, що відносяться до різних сторін життєдіяльності міста, стратегія стає інструментом зміцнення авторитету влади [9].

Саме таким шляхом Адміністрація міста Єкатеринбург почала розробку стратегії просторового розвитку муніципального освіти «місто Єкатеринбург». Згідно з Постановою Адміністрації міста Єкатеринбурга № 3900 від 29.12.2015 «Про актуалізацію Стратегічного плану розвитку Єкатеринбурга і Генерального плану розвитку міського округу -Муніципальні освіти« місто Єкатеринбург »Стратегія просторового розвитку є документом довгострокового планування і розробляється до 2030 року [3]. Зазначена стратегія стане окремим (самостійним) розділом Стратегічного плану

розвитку Єкатеринбурга і буде взаємопов'язаної з усіма його іншими розділами, стратегічними напрямками, програмами та проектами (рис.1).

У методичних рекомендаціях щодо актуалізації Стратегічного плану, розроблених фахівцями Адміністрації міста Єкатеринбурга, відзначається, що метою розробки стратегії просторового розвитку муніципального освіти є визначення пріоритетів, принципів, закономірностей основних напрямків (коридорів) просторового розвитку території міста та вироблення механізмів їх ефективного досягнення. У зв'язку з цим завданнями, які ставлять перед собою органи місцевого самоврядування міста Єкатеринбурга при розробці стратегії просторового розвитку, є:

- проведення багатофакторної оцінки та аналіз стану і використання території, рівня соціально-економічного розвитку та системи розселення; оцінка основних проблем просторового розвитку території (наприклад, дисбаланс місць проживання і місць прикладання праці, навантаження на дорожню мережу і т.д.);

- визначення ресурсно-просторового потенціалу розвитку території та її можливості надавати в перспективі інфраструктурні та трудові можливості для розміщення об'єктів господарсько-економічної діяльності, виявлення довгострокових пріоритетів ефективного розподілу ресурсів міських просторів, виходячи з цінностей міської спільноти, місії міста і його можливостей;

- підготовка моделі просторової організації території з виділенням зон інтенсивного, екстенсивного та обмеженого розвитку, з описом їх стратегічного розвитку на довгострокову перспективу;

- розробка системи управління (координації) просторовим розвитком муніципального освіти;

- формування системи взаємодії на міжмуніципальному рівні для координації проектів просторового планування, що становлять взаємний інтерес.

Стратегічний план розвитку муніципального утворень я місто Єкатеринбург »

ВСТУП

напрямок 1

програми

проекти

-ж-

РОЗДІЛ I КОНЦЕПТУАЛЬНІ

ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ

8 1

а г

I I

? I *

ц. ш г

та

?

= П ж Е

1 *

5 г

і о. з

про

і

РОЗДІЛ [|

Соціоекономіки Єкатеринбурзі: Конкурентні МОЖЛИВОСТІ та ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

РОЗДІЛ III СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ І ПРОГРАМИ

про т

ь

-0-1-

Ж

РОЗДІЛ IV

страті ™ »

Я витягну Свою НСТВЕННОГО РОЗВИТКУ

РОЗДІЛ V МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ

про про

I

IБ I?

з.

I З 5 Про

5 р-

I а

5 -?

5 5

сь =

з з

м

га 5. » ?

І

гп Т I Про.

напрямок ?

програми

проекти

Ж

напрямок 3

програми

проекти

А

Ж

поправлення А

програми

проекти -Л-

напрямок 5

Про ГРЗ плми

проекти

Ж

напрямок <5

програми

проекти

X.

напрямок 7

програми

проекти

~~ 1 Г-

А.

ж.

напрямок 8

програми

проекти

ЕСКІЗНІ СХЕМИ

Малюнок 1ч Структура Стратегічного плану розвитку МуКіцЧПЯЛИЮГО ОбрЗЗОМНІЯ «місто Єкатеринбург»

Джерело: складено авторами

про

Розробка стратегії просторового розвитку буде здійснюватися одночасно з роботою по актуалізації Стратегічного плану розвитку міста Єкатеринбурга, який був прийнятий в 2003 році, і Генерального плану розвитку міського округу -Муніципальні освіти «місто Єкатеринбург, затвердженого в 2004 році. Взаємозв'язок документів стратегічного і територіально планування в муніципальному освіті місто «Єкатеринбург» представлена ​​на малюнку 2. Використання такого підходу дозволить органам місцевого самоврядування міста Єкатеринбурга більш ефективно здійснювати управління комплексним розвитком міста і створить просторово-територіальну основу для реалізації муніципальних програм і стратегічних проектів.

Малюнок 2. Взаємозв'язок Стратегічного плану розвитку міста Єкатеринбурга і Генерального плану розвитку міського округу -Муніципальні освіти «місто Єкатеринбург» Джерело: складено автором

висновок

Спроби органів місцевого самоврядування розробляти і реалізовувати стратегії соціально-економічного розвитку територій без урахування просторових і територіальних аспектів призводять до виникнення дисбалансів у розвитку різних сфер

діяльності і галузей економіки, що, в свою чергу, негативно відбивається на рівні та якості життя населення. У зв'язку з цим комплексне соціально-економічний розвиток муніципальних утворень можна забезпечити тільки за умови розробки та реалізації органами місцевого самоврядування відповідних «нових», життєздатних документів стратегічного планування соціально-економічного розвитку (стратегічних планів) з урахуванням просторових чинників.

ДЖЕРЕЛА:

1. «Містобудівний кодекс Російської Федерації» від 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Федеральний закон від 28.06.2014 № 172-ФЗ «Про стратегічне планування в

Російської Федерації".

3. Постанова Адміністрації міста Єкатеринбурга від 29.12.2015 № 3900 «Про

актуалізації Стратегічного плану розвитку Єкатеринбурга і Генерального плану розвитку міського округу - муніципального освіти «місто Єкатеринбург».

4. Аніміца Є.Г., Сухих В.А., Новікова Н.В. Концептуальні установки, механізми та

методи регіонального управління економікою // Регионология. - 2008. - № 4. -С. 136-144.

5. Бочко В.С. Интегративное стратегічний розвиток територій: теорія і методологія. -

Єкатеринбург: Изд-во ІЕ УрО РАН, 2010. - 316 с.

6. Розвиток - зростання - розростання - планова ідеологія // Росія: принципи

просторового розвитку: Доповідь [Електронний ресурс] // Сайт В'ячеслава Леонідовича Глазичева. - 2004. - Режим доступу:

http://www.glazychev.ru/projects/2004_ProstRazv/2004_DocladProstRazv_oglav.htm

7. Жихаревич Б.С. Інституційне вимір регіонального соціально-

економічного простору: підхід до дослідження // Економіка Північно-Заходу: проблеми і перспективи розвитку. - 2011. - № 45. - С. 46-50.

8. Замятін Д.Н. Управління найбільшим містом в контексті просторового

розвитку // Вісник Хмельницького державного університету. - 2008. - № 19. - С. 77-81.

9. Муратов А., брюхановської О. Стратегічний майстер-план в системі

містобудівної діяльності [Електронний ресурс] // Московський урбаністичний форум. - 2014. - Режим доступу:

http://mosurbanforum.ru/files/pdf/analiticheskie_obzory/masterplan_book_2_chast.p df

10. Лаженцев В.Н. Зміст, системна організація та планування

територіального розвитку: Монографія. - Єкатеринбург - Сиктивкар: Комі науковий центр Інститут соціально-економічних і енергетичних проблем Півночі, 2014. - 236 с.

11. Лаврикова Ю.Г. Концептуальні засади просторового розвитку регіонів //

Журнал економічної теорії. - 2008. - № 4. - С. 147-162.

12. Ложкін А.Ю. Навіщо і як: генпланірованіе і стратегічне майстер-планування

[Електронний ресурс] // ARCHI.RU. - 2013. - 10 грудня. - Режим доступу:

http://archi.ru/russia/51964/zachem-i-kak-genplanirovanie-i-strategicheskoe-master-

planirovanie

13. Кравчук Ю.Б. Актуальність розробки політики просторового розвитку

муніципального освіти // Известия Іркутської державної економічної академії. - 2012. - № 1. - С. 114-117.

Ivan A. Antipin, Candidate of Science, Economics; Associate Professor, Chair of Regional, Municipal Economics and Administration, the Ural State University of Economics, Yekaterinburg

Natalya V. Kazakova, Candidate of Science, Economics; Senior Expert, Department of Economics, Yekaterinburg City Administration

The conceptual base of the spatial development strategy of a

municipal unit

ABSTRACT

The article raises the issue of the need to take into account spatial factors when developing the strategical planning documents. Methodological features of formulation of the spatial development strategy are represented and explained. The correlation between strategical and territorial planning is shown using the example of the city of Yekaterinburg. The results of the study will be useful to regional and municipal administrative bodies when working out the base for the spatial development strategy. They can also take a proper place in the structure of scientific knowledge in the field of the regional and municipal economy.

KEYWORDS: space, spatial development management, strategical planning, territorial planning, strategical planning documents, spatial development strategy

Ключові слова: ПРОСТІР /УПРАВЛІННЯ просторового розвитку /СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ /ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ /ДОКУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ /СТРАТЕГІЯ просторових РОЗВИТКУ /SPACE /SPATIAL DEVELOPMENT MANAGEMENT /STRATEGICAL PLANNING /TERRITORIAL PLANNING /STRATEGICAL PLANNING DOCUMENTS /SPATIAL DEVELOPMENT STRATEGY

Завантажити оригінал статті:

Завантажити