Викладено концептуальні підходи і принципи організації психологічної служби, яким належить представляти її у вигляді ієрархічної, неоднорідної системи, яка сама функціонує і змінюється в часі і просторі завдяки своїй нерівноважної (незавершеною) структурі.

Анотація наукової статті з психологічних наук, автор наукової роботи - Козак Тамара Володимирівна


Conceptual foundations of law-enforcement bodies 'psychological service in the CIS

The paper covers the conceptual approaches and principles of organisation of a psychological service, which have to represent it as a hierarchical heterogeneous system, which functions and changes in the parameters of time and space because of its nonequilibrium (unfinished) structure.


Область наук:
 • психологічні науки
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Известия Російського державного педагогічного університету ім. А.І. Герцена

  Наукова стаття на тему 'Концептуальні засади діяльності психологічної служби правоохоронних органів в країнах СНД'

  Текст наукової роботи на тему «Концептуальні засади діяльності психологічної служби правоохоронних органів в країнах СНД»

  ?Т. В. Козак

  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В КРАЇНАХ СНД

  Робота представлена ​​кафедрою психології та педагогіки Академії МВС Республіки Білорусь.

  Викладено концептуальні підходи і принципи організації психологічної служби, яким належить представляти її у вигляді ієрархічної, неоднорідної системи, яка сама функціонує і змінюється в часі і просторі завдяки своїй нерівноважної (незавершеною) структурі.

  Ключові слова: психологічна служба, аспект, функції, принципи, завдання, правоохоронні органи, країни СНД, Республіка Білорусь.

  T. Kazak

  CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF LAW-ENFORCEMENT BODIES 'PSYCHOLOGICAL SERVICE IN THE CIS

  The paper covers the conceptual approaches and principles of organisation of a psychological service, which have to represent it as a hierarchical heterogeneous system, which functions and changes in the parameters of time and space because of its nonequilibrium (unfinished) structure.

  Key words: psychological service, aspect, functions, principles, problems, law-enforcement bodies, states of the CIS, Republic of Belarus.

  В результаті освоєння досвіду інших держав, вивчення моделей організації різних психологічних служб в системі правоохоронних органів, кожна держава Співдружності, набуло свою специфіку в організації та змісті діяльності правоохоронних органів. Інтенсивно розвиваються психологічні школи в країнах Співдружності, проводяться власні історико-психологічні дослідження, складається структура і загальна проблематика юридичної психології, - все це необхідно для успішної боротьби зі злочинністю. можна конста-

  тировать поява нового напрямку в психолого-юридичній науці - історії юридичної психології країн СНД.

  Актуальність проблеми дослідження визначається об'єктивними потребами соціальної практики в безперервному розвитку правового простору країн СНД для ефективного контролю злочинності. У зв'язку з цим виділяється три основних аспекти актуальності дослідження проблеми становлення психологічної служби правоохоронних органів в країнах СНД: нормативний, технологічний, історико-психологічний.

  Нормативний аспект актуальності проблеми дослідження визначається необхідністю сполучення єдиної нормативної бази функціонування і синхронності дій правоохоронних органів і психологічних служб країн СНД.

  Технологічний аспект виражається в тому, що в умовах існування суверенних національних держав, груп людей, чиї цінності різняться, нові, високі технології організації служби, навчання і виховання, психологічної підготовки і супроводу співробітників сприяють формуванню загальної культури взаємодії правоохоронних органів країн СНД.

  Крім того, період екстенсивного розвитку органів внутрішніх справ за рахунок збільшення штатної чисельності співробітників пройшов. Сьогодні для всіх очевидно, що людина - це найскладніший з усіх об'єктів, а підготовка професійно освіченого і морально вихованого співробітника відрізняється високою наукоемкостью і вимагає сучасних технологій, об'єднання досвіду і коштів всіх країн Співдружності.

  Історико-психологічний аспект пов'язаний з науково-теоретичною роботою зі звільнення психолого-юридичної спадщини радянських часів від невиправданих ідеологічних догм в області психології і збереженню позитивного наукового потенціалу. Без опори на цей емпіричний і експериментальний досвід, а також без теоретичного переосмислення ходу розвитку пострадянської психологічної науки неможливо побудувати скільки-небудь задовільну систему сучасної юридичної психології правоохоронних органів країн СНД.

  Відповідно до суб'єктним підходом і в контексті формування предметного поля «особистість і її буття» завдання психологічного супроводу не обмежуються вузькими рамками і прихильністю до власне пси-хотравмірующім впливів. Проблема особистості співробітника розглядається на якісно іншому рівні, більш широко, а саме - в екстремальних умовах життєдіяльності. Саме фактори екстремальності пра-

  воохранітельной діяльності спонукають суб'єкта до самовизначення по відношенню до зовнішніх і внутрішніх обмежень його активності, що обумовлює модус особистісної буттєвості співробітника.

  Властивості і ефективність засобів і методів надання психологічних послуг визначається оптимальним рівнем їх організації. У свою чергу, характер реалізації принципів і завдань психологічної служби в сучасних умовах є одним з основних показників психолого-юридичного боку стратегії розвитку правоохоронної діяльності в країнах Співдружності.

  У відповідність з Інструкцією про порядок організації психологічної роботи в органах внутрішніх справ Республіки Білорусь [1] на суб'єкти психологічної роботи покладаються такі основні завдання:

  • надання психологічної допомоги у професійній адаптації випускникам закладів освіти Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь, а також іншим співробітникам ОВС;

  • забезпечення доступності і своєчасності психологічної допомоги для працівників ОВС;

  • психологічне консультування, допомога співробітникам ОВС в мобілізації їх творчих, інтелектуальних, особистісних, духовних і фізичних ресурсів для виходу з кризового стану;

  • розширення у співробітників ОВС діапазону соціально і особистісно прийнятних засобів для самостійного вирішення виниклих проблем і подолання наявних труднощів, зміцнення впевненості в собі;

  • здійснення моніторингу соціально-психологічного клімату в ОВС, вироблення рекомендацій щодо його поліпшення;

  • аналіз причин і джерел підвищеного психічного напруження в підрозділах ОВС та доведення результатів до відома їх керівників;

  • надання допомоги в подоланні нервово-психічних перевантажень і професійної деформації особистості співробітників ОВС, психопрофілактика деструктивних яв-

  лений, девіантної поведінки, суїцидальних проявів;

  • Розробка та виконання плану заходів психологічного супроводу службової діяльності працівників ОВС;

  • здійснення психологічної роботи з резервом кадрів для висунення;

  • участь в психолого-професійному доборі кандидатів на службу в ОВС, в тому числі на навчання в заклади освіти Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь.

  Психологічні підрозділи виконують покладені на них завдання у взаємодії з психофізіологічними лабораторіями при військово-лікарських комісіях ОВС, відділом психолого-технічного забезпечення розкриття злочинів Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь, іншими підрозділами ОВС, а також державними органами і громадськими об'єднаннями.

  При здійсненні попереднього професійного відбору кандидати можуть направлятися на комплексне психодіагностичне обстеження в психофізіологічну лабораторію при військово-лікарської комісії ОВС.

  При здійсненні психологічної роботи використовуються лише ті наукові методи і методики психологічної діагностики та впливу, які пройшли достатню апробацію в рамках сучасної психологічної науки і не є небезпечними для життя і здоров'я.

  Психологічна робота в психологічних підрозділах може здійснюватися співробітниками, які мають вищу психологічну освіту або інший вищий (як правило, педагогічне) освіту і пройшли спеціальну перепідготовку.

  Загальне керівництво роботою психологічних підрозділів здійснюється управлінням ідеологічної роботи Головного управління кадрів Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь.

  Психологічна служба в МВС Республіки Білорусь вирішує сьогодні два взаємопов'язані завдання - психологічне забезпечення роботи з кадрами та психологічне забезпе-

  чення оперативно-службової діяльності. Основні зусилля психологів спрямовані поки на рішення першого завдання.

  Звертає на себе увагу деяка обмеженість завдань, які виконуються в ході психологічного забезпечення професійної діяльності співробітників. Мається на увазі, невисока змістовне наповнення, відсутність спеціалізації завдань в сфері оперативно-службової діяльності, прогнозування та управління. Саме специфіка діяльності підрозділів і служб ОВС детермінує полифункциональное призначення психологічної роботи. Багато в чому ці та інші недоліки системи психологічного супроводу пов'язані з тим, що в органах внутрішніх справ проходять службу незначна кількість професійних психологів, а також об'єктивно існуючими труднощами підготовки та узгодження відомчих нормативних правових актів і документів. Тому важко переоцінити рівень інституційної цінності Наказу МВС Білорусі від 6 вересня 2005 № 274 [1], оскільки в ньому визначені структура, завдання та обов'язки суб'єктів психологічної роботи.

  Одночасно слід підкреслити, деяке уповільнення темпів розвитку психологічної служби МВС Білорусі в порівнянні з тим, що вдалося зробити в Росії ще в 1997-2000 рр. Наприклад, в концепції психологічної служби, обговорюваної психологами в 1997-1998 рр., Перед психологами органів внутрішніх справ Росії ставилися наступні завдання:

  • вивчення співробітників за допомогою психологічних методів і психологічне забезпечення підбору та розстановки кадрів, в тому числі роботи з резервом кадрів на висування;

  • виявлення осіб, схильних до деструктивної поведінки, психологічний супровід співробітників, що відносяться до «групи ризику»;

  • професійно-психологічна підготовка співробітників, в тому числі до дій в екстремальних ситуаціях;

  • психологічний супровід несення служби співробітниками в зонах надзвичайних обставин;

  • психокорекція та відновлення професійної працездатності співробітників після дій в екстремальних ситуаціях;

  • рішення психолого-педагогічних питань виховання особового складу;

  • психологічні обстеження колективів, вивчення морально-психологічного клімату, вироблення рекомендацій щодо його оптимізації;

  • індивідуально-психологічне консультування співробітників і членів їх сімей, допомога у вирішенні особистих і сімейних проблем і конфліктів;

  • проведення психологічних експертиз у кримінальних справах, в тому числі неповнолітніх;

  • складання психологічних портретів осіб в ході розкриття і розслідування злочинів;

  • консультування співробітників по психологічним аспектам оперативно-службової діяльності;

  • психологічне забезпечення переговорів зі злочинцями.

  Очевидно, що обсяг вирішуваних завдань психологічною службою правоохоронних органів Росії в 1990-х рр. певною мірою можна порівняти з сучасним обсягом завдань психологічної служби МВС Республіки Білорусь. Надалі коло завдань і функцій психологічної служби став еволюціонувати в бік більш глибокого опрацювання методів надання допомоги співробітникам в стресовій ситуації і в ході розслідування особливо небезпечних злочинів. Все це свідчить про те, що другий етап розвитку психологічної служби в МВС Республіки Білорусь ще далекий до завершення. Необхідно формування єдиної системи психологічної служби - від апарату МВС (головний психолог) до розгортання регіональних, галузевих, що забезпечують і управлінських ланок. При цьому специфіка виконуваних функцій вимагає структурної самостійності психологічної служби, організаційно існуючої при ідеологічних і кадрових апаратах підрозділів міністерства. При виконанні психологічною службою не тіль-

  до внутрішніх функцій, т. е. психологічного забезпечення кадрової роботи, але і зовнішніх, т. е. психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності, необхідна в перспективі безпосередня підпорядкованість психологічної служби першим керівникам. Розвиток професійного самоврядування психологічної служби також передбачає опрацювання самих різних питань:

  • етичний кодекс, технологічні норми і стандарти розробки і використання різних психологічних методів, нормативи професійної роботи практичного психолога ОВС з різних напрямків;

  • методологічне та теоретичне забезпечення практичної психології ОВС, вироблення єдиних підходів і професійних критеріїв оцінки психологічної роботи;

  • створення системи супервізорства (професійного наставництва) практичних психологів ОВС, мереж внутріпрофессіо-нального обміну досвідом та інформування, психологічних центрів на міжрегіональній та міжвідомчої основі і ін.

  Як відомо мети і завдання системи психологічного забезпечення обумовлюють її функціональне призначення. В даний час органами психологічної роботи реалізуються такі основні функції:

  Діагностична функція спрямована на інформаційне забезпечення діяльності ОВС шляхом збору, обробки, аналізу та інтерпретації психологічно значущих відомостей внутрішнього і зовнішнього характеру. Реалізується через: вивчення психологічних основ професійної діяльності (в тому числі негативних психологічних факторів): психологічний аналіз проблемних професійних ситуацій: формування психологічно значимої інформації, пов'язаної з професійною діяльністю міліції (наприклад, за участю в розслідуванні серійних убивств, корисливо-насильницьких злочинів і т. п.); оцінку психологічних феноменів, пов'язаних з функціонуванням ОВС; вивчення індивідуально-психологічних особливостей особистості; моніторинг соціально-психологічних явищ і процес-

  сов, що протікають в службових (навчальних) колективах: дослідження громадської думки про діяльність органів, підрозділі і установ органів внутрішніх справ (соціально-психологічний аспект).

  Методична функція забезпечує якісне виконання завдань, що стоять перед органами, підрозділами та установами внутрішніх справ, шляхом застосування в професійній діяльності психологічно обґрунтованих форм і методів роботи, методик, технік, прийомів і технологій. Здійснюється через: розробку рекомендацій щодо застосування психологічно ефективних прийомів і методів в роботі з особовим складом, управлінні службовими колективами, реалізації професійної діяльності; психологічне обгрунтування і експертизу розроблюваних нормативних правових актів і документів, форм і методів управління.

  Розвиваюча функція пов'язана з підготовкою суб'єкта професійної діяльності. Полягає у виробленні у особового складу необхідних психологічних знань, умінь і навичок, формуванні і розвитку особистості, професійно важливих психологічних якостей співробітників, підвищення психологічної культури і компетентності, пропаганді психологічного знання, поліпшення соціально-психологічних характеристик службових (навчальних) колективів.

  Коррекііонно-профілактична функція забезпечує високу ефективність діяльності ОВС шляхом нівелювання психологічних проблем, що виникають в ході її реалізації. Знаходить відображення в: підтримці і відновленні психологічного здоров'я працівників: психологічної корекції негативних особистісних рис і девиант-ного поведінки; наданні психологічної допомоги особовому складу, сім'ям співробітників; підвищенні ефективності (корекція) груповий діяльності; здійсненні психопрофилактической діяльності.

  Дослідницько-прогностична функція виконує завдання концептуального забезпечення діяльності ОВС шляхом: встановлення нових психологічних закономірностей,

  пов'язаних з функціонуванням ОВС: оцінки різних тенденцій (психологічний аспект), які є значущими для успішної діяльності ОВС: проведення психологічного аналізу і прогнозування розвитку особистості, колективу, організаційно-управлінської структури, суспільства.

  Організаційно-управлінська функція носить допоміжний характер по відношенню до основної діяльності ОВС, що знаходить відображення у створенні психологічно комфортних умов професійної діяльності, вироблення психологічно обґрунтованих управлінських рішень по різним аспектам вдосконалення діяльності ОВС, самоорганізації діяльності психолога.

  Окрім наведених вище значимо виражених (явних) функцій психологічного забезпечення необхідно виділити неявні його функції. До них відносяться:

  • захисна функція, яка полягає у відстоюванні прав та інтересів особистості відповідно до ключових гуманітарними критеріями, вимогами психогігієни, розвитку особистості і т. Д .;

  • підтримуюча функція, що забезпечує стійкість і успішність функціонування ОВС через формування у особового складу лояльного ставлення до професійної діяльності та системі МВС, відомчої (корпоративної) культури, які об'єднують почав і тенденцій;

  • пропагує функція, відповідна ідеї поступального розвитку психологічної практики в ОВС та Республіці Білорусь в цілому. В її рамках здійснюється пропаганда психологічного знання, популяризація псіхопрактік, інтеграція системи відомчого психологічного забезпечення професійної діяльності в єдине загальнореспубліканське простір діяльності психологів.

  В даний час зазначені функції реалізуються в відомих напрямках психологічної роботи.

  Очевидно, що потреба в системному підході виникає в зв'язку з процесами сис-темогенеза психологічного супроводу

  самої правоохоронної діяльності. Саме генез її функціональних структур, т. Е. Диференціація існуючих і поява нових структур, породжує різноманіття зв'язків і відносин між ними. Мається на увазі реакція правоохоронної системи на появу нових об'єктів злочинних посягань на життя, здоров'я, власність та інші права і свободи громадян (наприклад, замовні та серійних вбивства, корисливо-насильницьких злочинів, викрадення людей, незаконне розповсюдження наркотиків і т. П.). При цьому системою-реципієнтом є правоохоронна діяльність держави. Осмислення і прийняття нових цілей, сформульованих законодавцем, розширює кількісний склад і характер функцій діяльності правоохоронних органів. У той же час цілі права не завжди в повній мірі забезпечуються адекватними силами і засобами силових структур, тому реалізуються формально. Системний підхід дозволяє сформулювати актуальні вимоги до кожного компоненту спеціалізованої структури психологічного сервісу, рівню науково-методичного забезпечення, прогнозування та реалізації основних завдань психологічного супроводу діяльності правоохоронних органів країн Співдружності.

  Таким чином, системний підхід в організації психологічного супроводу службової діяльності особового складу органів внутрішніх справ відображає закономірності системообразования, ієрархічну структуру і сутнісні характеристики суб'єктів психологічної служби, критерії та показники оцінки їх діяльності. Дослідження переконливо показує, що в структурі психологічної служби МВС Білорусії функціонально-цільовий компонент на сьогоднішній день не досяг стадії системного розвитку. Тому мета управління розвитком

  психологічної інфраструктури правоохоронної діяльності в інструкціях, наказах та інших документах МВС відсутній.

  Одночасно в роботі психологічної служби, ідеологічного та кадрового апаратів існує певний клас об'єктів, що знаходяться в логічних відносинах з культурою суспільства в цілому. Перш за все, це сама правоохоронна система держави, рівень і характер реалізації її основних цінностей. В епоху поступової зміни однієї форми культури суспільства інший, коли темп змін в кожній державі Співдружності свій, виникає питання про пошук нових спільних цінностей правоохоронних функцій держави, і, як наслідок, формування нової етики професійної діяльності і способів культурної ідентифікації державних службовців. Очевидно, що духовний світ, граничні нормативні підстави, ідеальні цінності активності людини, ціннісно-духовна основа всієї життєдіяльності в країнах СНД - це те, що їх буде постійно відрізняти один від одного. При одночасному збереженні тенденції до формування єдиних нормативних цінностей і стандартів надання психологічної допомоги співробітникам, накопичення досвіду психологічного забезпечення розкриття та розслідування злочинів. Осмислення досвіду, накопиченого колегами і не вимагає серйозної культурної адаптації, дозволяє побачити загальні переваги і недоліки в роботі психологів.

  У зв'язку з тим, що рефлексія ціннісної проблематики відноситься до фундаментальних сенсів феномена розвитку, об'єктивні відмінності в духовно-ціннісних основах є джерелом нескінченного вдосконалення психолого-юридичних систем супроводу правоохоронної діяльності в країнах Співдружності.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Інструкція про порядок організації психологічної роботи в органах внутрішніх справ Республіки Білорусь від 06.09.2005 р № 274 (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2005. № 8/13135).


  Ключові слова: ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА /АСПЕКТ /ФУНКЦІЇ /ПРИНЦИПИ /ЗАВДАННЯ /ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ /КРАЇНИ СНД /РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ /PSYCHOLOGICAL SERVICE /ASPECT /FUNCTIONS /PRINCIPLES /PROBLEMS /LAW-ENFORCEMENT BODIES /STATES OF THE CIS /REPUBLIC OF BELARUS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити