У даній статті розглядається поняття «символи життєтворчості», Описується дослідження символів життєтворчості, спрямоване на побудову їх типології. Отримані результати дослідження показують, що дана типологія може бути інструментом ідентифікації виявлених і виявлення латентних життєтворчих інтенцій.

Анотація наукової статті з психологічних наук, автор наукової роботи - Первушина Н. Л.


CONCEPTUAL PROBLEMS OF CONSTRUCTION OF TYPOLOGY THE ZHIZNETVORCHESTVOS SYMBOLS

In given article concept «zhiznetvorchestvos symbols» is considered, the research of zhiznetvorchestvos symbols, directed on construction of their typology. The received results of research show that the given typology can identify shown and discover latent intentions of zhiznetvorchestvo.


Область наук:
 • психологічні науки
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Вісник Томського державного педагогічного університету

  Наукова стаття на тему 'Концептуальні проблеми побудови типології символів життєтворчості'

  Текст наукової роботи на тему «Концептуальні проблеми побудови типології символів життєтворчості»

  ?УДК 159.923.3

  Н. А. Первушина

  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ ТИПОЛОГІЇ СИМВОЛІВ життєтворчості

  У даній статті розглядається поняття «символи життєтворчості», описується дослідження символів життєтворчості, спрямоване на побудову їх типології. Отримані результати дослідження показують, що дана типологія може бути інструментом ідентифікації виявлених і виявлення латентних життєтворчих інтенцій.

  Ключові слова: символ, життєтворчість, символ життєтворчості, жизнетворческое стратегія, жизнетворческое інтенція, архетип, типологія.

  В даний час велика увага приділяється проектування життєвого шляху особистості, в цьому контексті має сенс говорити про символи життєтворчості, що дозволяють виивіть латентні жизнетворческое інтенції та стратегії. Саме розкриття вже існуючих у людини інтенцій і стратегій дозволяє найбільш продуктивно вибудувати подальший план дій. Виявлення вже існуючих інтенцій і стратегій за допомогою символів життєтворчості можливо, оскільки символи несуть в собі величезний потенціал, який обумовлений їх багатозначністю і глибокими культурними коренями. Символи не тільки є значущою частиною людської культури, людина живе в світі символів і створює їх [1]. Типологія символів життєтворчості в даній ситуації є інструментом виявлення життєтворчих інтенцій і стратегій.

  Жизнетворчество свідомо чи несвідомо присутній в житті кожної людини: практично будь-яка людина має можливість вибирати, що йому робити. Він не тільки має можливість, але і робить свій вибір. Крім цього, людина сама може створювати собі умови життя, творити свій світ, розширюючи тим самим його межі. У цьому, по суті, і полягає життєтворчість. А на початку століття під життєтворчістю розумілося створення повністю нового буття. В цілому тема життєтворчості цікавить вчених досить давно, серед них можна виділити Л. В. Сохань, А. С. Сухорукова, Д. А. Леонтьєва, М. Селигмана і ін.

  Ключова проблема теми життєтворчості полягає в тому, який зміст вкладають в поняття життєтворчості автори теорій. При цьому, якщо говорити про життєтворчості як про створення нового буття, під категорію теорій життєтворчості потрапляє безліч існуючих концепцій, адже всі вони мають на увазі певні зміни в житті людини, але про життєтворчості як таке не говорять. Існують теорії, які засновані на зміні життя, створення нової реальності, але ця реальність лише умоглядна і розрахована на те, що думки матеріалізуються. Про це свідчать, наприклад, Д. І. Тойч і Ч. К. Тойч в своїй теорії. Концепція Л. В. Сохань знаходиться на протилежному по-

  люсе реальності: життєтворчість передбачає проектування і здійснення життєвого проекту [2]. Селігман же не згадує життєтворчість як таке, але він говорить про те, що позитивний настрій розширює життєвий світ і сприяє розвитку людини [3]. Цю ідею підхоплює Д. А. Леонтьєв і каже, що життєтворчість можливо в розширеному життєвому світі особистості [4]. При цьому особистість повинна бути досить зрілою і позитивної, щоб робити адекватні вибори в такому розширеному життєвому світі.

  Дослідження символів життєтворчості і побудова типології символів життєтворчості представляються актуальними, оскільки в даний час велика увага приділяється проектування життєвого шляху особистості; крім того, останнім часом активно говорять про життєтворчості, особливо в рамках позитивної психології. І в той же час не згасає інтерес до символів, що несе в собі величезний потенціал, який обумовлений їх багатозначністю і глибокими культурними коренями. Символи не тільки є значущою частиною людської культури, людина живе в світі символів, на думку К.-Г. Юнга. Причому не просто живе, а й сам предрас-покладений до створення символів [1]. До того ж, згідно з психологам юнгіанського напрямки, символи є інструментом особистісного зростання, що і дає підстави розглядати символи життєтворчості, присутні в свідомості, як по-тен-соціальну можливість і готовність людини створювати своє життя, свій світ. В даному контексті має сенс говорити про символи життєтворчості, що дозволяють виявити латентні жизнетворческое інтенції та стратегії. Оскільки життєтворчість передбачає певну особистісну зрілість, а для символів вона не є обов'язковою, варто говорити про життєтворчої інтенції як про передумову здатності до життєтворчості. Таким чином, наявність символів життєтворчості дозволяє говорити не стільки про наявність життєтворчості в повному сенсі цього слова, скільки про спрямованість на нього, потенційному життєтворчості або життєтворчої інтенції. Саме розкриття вже існуючих у людини інтенцій і стратегій по-

  зволяет найбільш продуктивно вибудувати подальший план дій. Типологія символів життєтворчості в даній ситуації є інструментом виявлення життєтворчих інтенцій і стратегій. А дослідження життєтворчої інтенції, в свою чергу, актуально, оскільки виявляє життєтворчість в зародкових станах і сприяє його подальшому розвитку.

  Ми припустили, що вільні творчі колекції і проективний малюнок образу світу дозволяють виявити символи життєтворчості, що характеризують жизнетворческое інтенції і жизнетворческое стратегії особистості. Тому типологія символів життєтворчості може бути ефективним інструментом виявлення життєтворчих інтенцій і стратегій особистості. Дані методики були запропоновані 136 респондентам (підліткам і студентам р Томська) з метою побудови типології символів життєтворчості. Таким чином, об'єктом нашого емпіричного дослідження було символічне простір образу світу особистості, предметом дослідження - символи життєтворчості.

  Кількість отриманих художніх робіт, що супроводжуються авторськими коментарями і описами (1924 роботи) дозволило говорити про можливість побудови типології символів жізнетвор-пра.

  Виявлені методом контент-аналізу тексту і малюнка символи життєтворчості були класифіковані двома способами: 1) кластерний аналіз, що дозволяє виявити латентні зв'язку між символами; 2) типологічна таблиця, що дозволяє розглянути цілісні символи життєтворчості.

  Результати проведеного дослідження показали, що проективний малюнок образу світу і вільні творчі колекції дозволяють виявити символи життєтворчості, що характеризують жизнетворческое інтенції та стратегії особистості. Також було показано, що типологія символів життєтворчості є ефективним інструментом виявлення життєтворчих інтенцій і стратегій особистості.

  У процесі дослідження були виявлені основні символи життєтворчості і з'ясовано, що вони є універсальними. Таким чином, символи життєтворчості знаходяться в символічному просторі особистості і виявляються з нього завдяки життєтворчим інтенція.

  Одним з найважливіших результатів дослідження стало відкриття двомірного простору типології символів життєтворчості, яке задається типами символів життєтворчості, виділених за критерієм життєтворчих інтенцій і критерієм глобального сенсу.

  Отже, типи символів життєтворчості описуються наступними жизнетворческое інтенціями: вихід за межі реального Я; реалізація накопиченого досвіду (наявного потенціалу); набуття але-

  вого досвіду; прагнення до особистісного розвитку; вільний простір вибору; позитивність, що розширює світ; пасивність або фатальність.

  Ступінь глобальності і сенс передбачуваних змін визначають наступні типи символів життєтворчості: життєві, соціальні, глобальні, метафоричні, містичні, таємничі.

  Таким чином, символи життєтворчості розташовуються в своєрідному двомірному просторі, утворюючи 35 класів, які визначаються типами символів життєтворчості і характеризуються жизнетворческое інтенціями. Класи дозволяють досліджувати більш тонкі сторони душевної реальності.

  У процесі дослідження було виявлено наявність трьох рівнів життєтворчості і описують їх життєтворчих символів:

  - жизнетворческое інтенції, які передбачають випадкове, спонтанне реагування на навколишній світ;

  - стратегії життєтворчості, що мають на увазі усвідомлене, цілеспрямована зміна, створення власного світу, власного життя;

  - архетипове життєтворчість, обумовлене архетипами Юнга; наприклад архетип Героя, втілений в символі життєтворчості, має на увазі прагнення людини змінити весь світ тим або іншим способом.

  Стратегії життєтворчості формуються і складаються з інтенцій. Їх відмінність в тому, що інтенції є спонтанними і неусвідомленими реакціями на ситуацію, стратегії ж засновані на рефлексії, аналізі ситуації і усвідомленому формуванні умов. Інтенції можуть бути представлені досить різноманітно, але в кінцевому рахунку вони утворюють цілісну стратегію. Жизнетворческое стратегія, в свою чергу, структурується архетипами. Архетіпічес-кий рівень життєтворчості впливає на формування цілісної і адекватної стратегії життєтворчості, оскільки архетипи захоплюють сферу життєвих інтересів, смислів, цінностей і цілей особистості. Тому, якщо особистість у своєму життєтворчості не виходить на рівень архетипів, стратегія не структурується, що веде до спонтанних, хаотичним реакцій на середу, обумовленим жизнетворческое інтенціями. При цьому виходить, що в даному випадку має сенс говорити не про життєтворчості як такому, а про передумови життєтворчості.

  Жизнетворческое інтенції характеризуються такими типами символів життєтворчості, виділеними відповідно до проведеного кластерному аналізу, як: «яскрава діяльність», «соцокультурная цілісність, гармонійність», «діловитість», «розвивається геометрія життя», «особистісний та соціальний розвиток», «широта життєвого світу» , «рушійна сила сумніви».

  Жизнетворческое стратегії описуються такими типами символів життєтворчості, виявленими на

  підставі проведеного кластерного аналізу, як: «гармонійна діяльність», «соціальна гармонія» «цілеспрямоване активний розвиток з глобальними цілями», «проектування», «розумова діяльність».

  Одним з головних результатів нашого дослідження стало прояв архетипових рівня життєтворчості, наявність якого ми спочатку не припускали. Архетипний рівень життєтворчості утворюється такими архетипами: Персона, Тінь, Аніма і Анімус, Мудрець, Самість. Дані архетипи, оформляючи в символи життєтворчості, проявляються як в окремих малюнках, що утворюють творчу колекцію, так і в цілісних колекціях одну людину. Це дозволяє говорити про те, що архетипи конституюють життєтворчу стратегію особистості і саму особистість.

  Все вищесказане дозволяє нам говорити про тривимірному просторі, яке задається типами символів життєтворчості, виділеними за критерієм життєтворчих інтенцій і критерієм глобального сенсу, і структуровані за рівнями життєтворчості: жизнетворческое інтенції, жизнетворческое стратегії, архетипове життєтворчість. Дана соподчінять конструкція дозволяє говорити про тривимірному просторі: перші два виміри структурують відносно автономні символи життєтворчості, утворюючи класи, третій вимір задає своєрідну ієрархічну піраміду.

  Таким чином, в результаті проведеного нами емпіричного дослідження була побудована типологія символів життєтворчості. Нами виділені 7 провідних життєтворчих інтенцій, 5 типів символів життєтворчості, утворені 35 класами, наявність яких дозволяє досліджувати тонкі сторони душевної реальності. Дані результати дозволили виявити і досліджувати три рівня життєтворчості: жизнетворческое інтенції, жизнетворческое стратегії, архетипове життєтворчість. Все це ставить тривимірний простір типології символів життєтворчості.

  Особливістю нашого емпіричного дослідження є розробка своєрідною типології символів життєтворчості, яка дозволяє ідентифікувати виявлені і виявляти латентні жизнетворческое інтенції. Саме присутність прихованих і проявлених інтенцій показало наявність спонтанного і рефлексіруемого рівнів життєтворчості. Дані рівні позначаються відповідно як інтенції та стратегії життєтворчості. При цьому людина має набір інтенцій, які передбачають спонтанне реагування на ситуацію і не завжди можуть бути адекватні. Стратегії ж конструюються з інтенцій і відрізняються від них тим, що мають на увазі рефлексію, усвідомлене і адекватне життєвої ситуації життєтворчість. У той же час виявився рівень архетипових життєтворчості. Саме архетипи структурують особистість і конституюють її жизнетворческое стратегії. Якщо життєтворчість не виходить на архетипний рівень, стратегія не формується і життєтворчість носить хаотичний, ситуаційний, спонтанний характер, обумовлений жизнетворческое інтенціями.

  На закінчення зупинимося на тому, що розроблена нами типологія символів життєтворчості може бути мобільним інструментом виявлення життєтворчих інтенцій і стратегії особистості. Також дану типологію можна використовувати в подальшому для проектування і проведення тренінгів та творчих майстерень, спрямованих на виявлення вже існуючих життєтворчих інтенцій і стратегій, а також на формування цілісної і адекватної життєтворчої стратегії. Тобто метою подібних майстерень та тренінгів є усвідомлення здатності і можливості створювати своє життя, і в першу чергу формування готовності здійснювати це самостійно, а також робити вільний вибір і нести відповідальність за нього. Також результати даного дослідження можна використовувати для подальших теоретичних розробок в рамках теми «символи життєтворчості» і в загальному руслі позитивної психології.

  Список літератури

  1. Юнг К.-Г. Людина та її символи. СПб .: Б.С.К., 1996. 367 с.

  2. Психологічні теорії і концепції особистості / під ред. П. Горностай, Т. Титаренко [Електронний ресурс]. Режим доступу: http: //

  testlab.kiev.ua

  3. Селигман М. Нова позитивна психологія: Науковий погляд на щастя і сенс життя. Київ: Софія, 2006. 368 с.

  4. Леонтьєв Д. А. Жизнетворчество як практика розширення життєвого світу // Психологія з людським обличчям: гуманістична перспектива в пострадянській психології / під ред. Д. А. Леонтьєва, В. Г. Щур. М .: Сенс, 1997. 334 с.

  Первушина Н. А., старший лаборант.

  Томський державний педагогічний університет.

  Вул. Київська, 60, м Томськ, Росія, 634061.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Матеріал надійшов до редакції 12.02.2009

  N. A Pervushina

  CONCEPTUAL PROBLEMS OF CONSTRUCTION OF TYPOLOGY THE ZHIZNETVORCHESTVO'S SYMBOLS

  In given article concept «zhiznetvorchestvo's symbols» is considered, the research of zhiznetvorchestvo's symbols, directed on construction of their typology. The received results of research show that the given typology can identify shown and discover latent intentions of zhiznetvorchestvo.

  Key words: symbol, zhiznetvorchestvo, zhiznetvorchestvo's symbols, strategy of zhiznetvorchestvo, intention of zhiznetvorchestvo, archaetyp, typology.

  Pervushina N. A.

  Tomsk State Pedagogical University.

  Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Ключові слова: ZHIZNETVORCHESTVO'S SYMBOLS / СИМВОЛ / життєтворчості / СИМВОЛ життєтворчості / жизнетворческое СТРАТЕГІЯ / жизнетворческое інтенції / АРХЕТИП / ТИПОЛОГІЯ / SYMBOL / ZHIZNETVORCHESTVO / STRATEGY OF ZHIZNETVORCHESTVO / INTENTION OF ZHIZNETVORCHESTVO / ARCHAETYP / TYPOLOGY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити