У статті автором піддані аналізу концептуальні особливості становлення недержавного радіомовлення як сегмента ЗМІ. А також здійснено відмінні риси недержавного радіо від державного. Однак необхідно констатувати, що недержавне радіо має свої відмінні від державного радіо типологічні особливості становлення і розвитку, які до сьогоднішнього дня не отримали належної уваги вітчизняних теоретиків журналістики для всебічного вивчення та аналізу. Також не досліджені умови функціонування, організаційна структура,принципи творчої діяльності та еволюція жанрових форм, характерних для недержавного радіо Таджикистану. Вище сказане визначає проблемне поле і актуальність обраного автором дослідження. Передбачається на основі аналізу особливостей становлення недержавного радіо простежити позитивні і негативні тенденції, науково осмислити творчу природу і проаналізувати стан сучасного приватного радіоринку республіки. Всі ці проблеми знайшли своє відображення в даній статті автора.

Анотація наукової статті по ЗМІ (медіа) і масовим комунікаціям, автор наукової роботи - Кадамосто Акмал Мукарамовіч


Conceptual Peculiarities of the Formation of Non-Governmental Radio Broadcasting Segment Media RT

In the article the author analyzed conceptual features of formation of non-state radio as the media segment. And also carried the distinctive features of the non-state radio from the state. However, it must be stated that non-state radio has its own distinctive from public radio typological features of formation and development, which until today has not attracted enough attention to domestic theorists of journalism for a comprehensive study and analysis. Also not investigated the conditions of operation, organizational structure, the principles of creative activity and the evolution of the genre forms, typical for non-state radio Tajikistan. The above mentioned determines the problem field and the relevance of the chosen author of the study. It is assumed on the basis of the analysis of features of formation of non-state radio to track the positive and negative trends, research to understand and analyze the creative nature of the modern state of the private radio market of the republic. All these problems are reflected in this article the author.


Область наук:

 • ЗМІ (медіа) і масові комунікації

 • Рік видавництва: 2016


  Журнал: Вчені записки Худжандского державного університету ім. академіка Б. Гафурова. Гуманітарні науки


  Наукова стаття на тему 'Концептуальні особливості становлення недержавного радіомовлення як сегмента ЗМІ рт'

  Текст наукової роботи на тему «Концептуальні особливості становлення недержавного радіомовлення як сегмента ЗМІ рт»

  ?10.01.10.ЖУРНАЛІСТІКА 10.01.10..ГОіК ^ И8Т

  УДК 379.8 А.М.КАДАМОВ

  ББК 76.31

  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ НЕДЕРЖАВНОГО РАДІОМОВЛЕННЯ ЯК СЕГМЕНТУ ЗМІ РТ

  На початку 90-х рр. процеси суспільної трансформації, що відбувалися в Таджикистані, привели до ліквідації державної монополії на ЗМІ і зумовили розвиток системи ЗМІ на основі принципу демократії і плюралізму. Таджицьке суспільство, здійснюючи політичні та соціально-економічні зміни, мав потребу в сучасному інформаційному середовищі. Демократичні перетворення були неможливі без актуальною, змістовною і незалежної інформації про громадському та політичному житті. Особливу роль в період трансформації політичного режиму зіграли створені різними політичними силами нові ЗМІ, що склали основу опозиційної (політичної), приватної і незалежної преси.

  Якщо раніше вітчизняне радіо, перебуваючи в системі ЗМІ і пропаганди, було жорстко орієнтоване на рішення поставлених партією завдань, таких, як виховання нової людини, перебудову світу в рамках ідей марксизму - ленінізму і то інше, то тепер перед таджицької радіожурналістики вимальовувався комплекс зовсім інших завдань , для вирішення яких накопиченого досвіду було недостатньо. Зміна функціональної парадигми, що визначає в журналістиці весь процес роботи і досягнення кінцевого результату, справила великий вплив на трансформацію форм, жанрів, систему спілкування зі слушателямі.Однако початковий етап становлення і розвитку недержавного радіомовлення, як і всього комплексу засобів масової інформації, супроводжувався безліччю критичних ситуацій , змін і перетворень, про неоднозначність яких свідчать події періоду 90-х, і ролі вітчизняних ЗМІ в цих процессах.Ето був час двовладдя і протистояння, в якому на одному полюсі знаходилися захисники конституційного ладу, на іншому -оппозіція. Стан двовладдя прямим чином позначилося і на радіомовлення, яке в своїх передачах про події в країні, яка перебувала напередодні громадянської війни, трактувало їх по-своєму, ділило народ на группи.В інформаціях, політичних, економічних, літературно-культурних передачах при будь-якому зручному випадку критикували і засуджували політику держави (3,4) .В умовах жорсткого протистояння влади і ЗМІ намітилася регресивна тенденція скорочення журналістських кадрів, пов'язана як з відтоком російськомовних фахівців, так і вимушеним від'їздом нового покоління журналістів, опозиційно налаштованих по відношенню до влади. Крім того, на тлі громадянського протистояння, фактично в умовах ведення бойових дій, економіка країни виявилася в стані стагнації, тому про розвиток індустрії сервісу в РТ, до якої недержавне радіомовлення має якнайтісніше ставлення, не могло бути й мови.

  На відміну від РТ, в провідних державах світу економічна основа комерційних радіостанцій грунтувалася на приватних інвестіціях.Большую роль у фінансуванні нових недержавних радіостанцій (далі НГР), як правило, грав її засновник, хоча б на першому етапі. Правда, непоодинокими були випадки, коли засновник був всього лише «довіреною особою» справжнього інвестора-владельца.Для більшої стабільності комерційні радіостанції намагалися мати кількох засновників. Наприклад, на першому етапі співзасновниками більшості перших російських комерційних УКХ-і FM-станцій були спільні підприємства, власниками які були російські і західні інвестори (5, 245) .В США становлення економічних основ недержавного радіомовлення почалося одночасно з розвитком радіо на початку 20- х рр. минулого століття, і передбачало створення масової аудиторії і пряме отримання прибутку з продажу ефіру під рекламу. У цей період розвиток комерційного радіо в США пішло по шляху створення загальнонаціональних мереж, які пропонували широкої аудиторії і розважальні, і інформаційні програми (1,217) .Не маючи твердої економічної платформи, при відсутності законодавчої бази, яка гарантує стабільний розвиток великого і середнього підприємництва, невисокому рівні технічних засобів зв'язку, в умовах гострої дестабілізації суспільно-політичної ситуації,

  Нома ДОНППП ОХ »Вчені записки * SCIENTIFIC \ OTKS» № 4 (49) 2016

  недержавне радіо в перші роки побудови суверенітету могло заявити про себе лише як фрагментарне, стихійне і вкрай нестійке явище тільки формується інформаційного ринку Таджікістана.Поетому перші роки побудови суверенітету тільки визначили в загальних рисах концепцію розвитку недержавного радіомовлення, і якщо говорити про першопрохідників в справі освоєння незвіданих просторів приватного сектора, то пальма першості в цій справі належала численним друкованим виданням.

  Одним з перших зразків недержавного радіомовлення можна назвати опозиційну радіостанцію «Голос Вільного Таджикистану», вперше вийшла в ефір 14 вересня 1993 У період громадянської війни вона була одним з основних альтернативних джерел інформації для населення Таджикистану. З приводу її появи газета «Чарогі руз» повідомляла: «... Є маленька радіостанція, яка працює на дизелі, - чотири рази в день ведуться передачі на російській і таджицькому мовами (новини, про історію, про релігію, для дітей, окремо для жінок). Це радіо (в результаті деяких технічних хитрощів) можна зловити і в Таджикистані, і в Узбекистані »(2).« Голосі Вільного Таджикистану »складно говорити як про« класичну »моделі недержавного радіомовлення. Проте, дана радіостанція, що працює на дизелі, розміщена в глинобитному будові, «викреслена» офіційною владою з інформаційного простору своєї країни виявляє характерні типологічні особливості, відмінні від державних радіостанцій. Перш за все, це форма власності - приватна, формат станції, форматування і пов'язане з ним програмування мовлення, орієнтованість на цільові аудиторії, новий контент (музика, інформація, розмовні форми) і жанри програм, специфіка роботи ведучого в прямому ефірі і ін. В умовах економічної стагнації, дефіциту продуктів харчування і промислових товарів, відсутності соціальної захищеності, на тлі міжнаціонального конфлікту, стало очевидно, що аудиторія, розчарована в здатності влади вирішити проблему стабілізації життя країни, відчуває гостру потребу в медіа-контент розважального характеру. На перших порах вітчизняний радіослухач міг задовольнити свої естетичні запити, слухаючи російські комерційні радіостанції, ретранслюються, в основному, в столиці і її прігородах.Так, в період 90-х рр. на місцевих FM-діапазонах звучали такі великі і популярні в Росії радіостанції, як «Русское Радио», «Радіо Росії-Ностальжі», «Радіо ретро», «динаміту», «Авторадіо», «Хіт ^ М», «Радіо-Арсенал ».У метою задоволення естетичних та інформаційних запитів народу і вимог слухачів в 1992-1999 роках на радіо Таджикистану були засновані два нових канали« Пайки Аджаму »(« Вісник Аджама ») і прямий« Садої Душанбе »(« Голос Душанбе »).« Садої Душанбе »став одним з перших каналів, які підготували грунт для відкриття НГР. Примітною особливістю «Садої Душанбе» було гнучке поєднання соціально-інформаційної та музично-розважальної спрямованості, внаслідок чого, за дуже короткий час канал придбав велику популярність серед вітчизняних радіослухачів різного віку і соціальних групп.С виходом в прямий ефір програм «Садої Душанбе» значна частина молоді стала менше приділяти уваги іншим радіостанціям. Цей факт, на думку С.Ходжазода, пов'язаний, «перш за все, зі злободенністю піднімаються тим і, не в останню чергу, новаторським підходом, застосовуваним на радіо« Садої Душанбе »(4,203) У перші роки функціонування радіо« Садої Душанбе »широке поширення набули різні розважально-пізнавальні передачі, оскільки в той період часу подібні програми були широко затребувані суспільством. Крім того, знаходила активне застосування практика організації прямих телефонних бесід з відповідальними працівниками міністерств, комітетів, державних установ, що стало одним з переваг «Садої Душанбе» перед іншими радіостанціями. Таким чином, радіоканал практично окреслив основні напрямки майбутнього негос-ного мовлення за формою, своїм концепціям, типам структурування ефірного часу і способам контакту з аудіторіей.Можно сказати, що з появою в 1999 р радіоканалу «Садої Душанбе» вітчизняне радіомовлення вступило в нову фазу свого розвитку - в русло недержавного мовлення. Через всього лише два роки, 1.03.2001г. в м Худжанд Согдійської області була створена перша незалежна радіостанція, що веде мовлення на FM - частоті, «тирозил».

  Слідом за «тирозил» в 2002 р в Душанбе з'явився ряд НГР які помітно змінили інформаційний ринок і урізноманітнили медіа- ландшафт електронних ЗМІ країни. 9.09.2002 р найбільшої медіа-групою Республіки Таджикистан «Азією-Плюс» була створена перша столична незалежна FM-радіостанція Радіо «ASIA-Plus» .Второй після «Азією-Плюс» радіостанцією, яка почала мовлення в FM діапазоні в столиці, стало Радіо «Азія ^ М», яке в

  Нома ДОНІШГОХ * Вчені записки »8С1Е ^ ШС ШТЕ8» № 4 (49) 2016

  2008 році було перезапуститься під новою назвою і в новому форматі - «АFM». У серпні 2002 року отримала ліцензію на мовлення і 7.05.2003 року на частоті 106 FM вийшла в ефір перша столичне цілодобове FM-радіо з патріотичною назвою «Ватан». 15.09.2004 року на частоті 103 FМ вперше вийшла в ефір радіостанція «Оріёно», створена з ініціативи великого медіа-холдингу «Оріёно-Медіа», відомого своїми амбітними і якісними проектами на ринку медіа. Через три роки, в серпні 2007 року ТОВ «Оріёно медіа» реалізувало ще один проект, створивши першу національну незалежну радіостанцію, що віщає на таджицькій мові, «Імруз».

  До 2004 - 2007 років державні радіостанції остаточно втратили монополію на радіоринку через те, що багато їх працівники, які очолювали авангард фахових радіожурналістів нового покоління, вважали більш перспективним продовжити діяльність на радіостанціях з приватною формою власності. Наприклад, «Садої Душанбе» став «стартовим майданчиком» для широко відомої вітчизняної журналістки Наргиз Касимової, творча кар'єра якої в подальшому складалася в колі колективів радіостанцій «Ватан» і «Русское радио Оріёно», а на сьогоднішній день успішно розвивається на терені тележурналістики. Досвід, набутий журналістами на державних і республіканських каналах, зіграв вирішальну роль, коли нові радіостанції вийшли в «вільне плавання» на простори інформаційного ринку РТ і зіткнулися з проблемами конкуренції, необхідністю утримання рейтингів, боротьбою за аудиторію в умовах стратегії ринкової сегментації.

  З втратою монополії держави в сфері ЗМІ першорядне значення набуло питання вивчення аудиторії. На прикладі каналу «Садої Душанбе» стало очевидно, що слухачі стали впливати на структуру і характер мовлення. Це було новим явищем у вільній радіожурналістіке.Однако це зовсім не означало, що кращий спосіб залучення слухачів-програвання в ефірі музичних композицій різних стилів і напрямків. Саме тут сходяться дві провідні лінії радіожурналістики: власне функціональна -визначати мовниками, і базується на уявленнях про аудиторію, і безпосередньо аудиторні, що йде від інтересів, очікувань і запитів тих, для кого призначені передачі в ефірі. Так, питання вивчення аудиторії визначив важливість іншого завдання-розробку основних принципів і параметрів мовлення, тобто визначення концепції роботи радіостанції на основі вибору формату.

  Інший, скоєно нової складової радіоефіру суверенної РТ, стала реклама. Держава, в період реформування колишньої структури ЗМІ, практично позбавило друковані та електронні мас-медіа фінансування (за винятком тих, які при-належало державі) .Тим самим, держава відправило багато мовні теле-радіоорганізації у вільний, стихійне плавання, штовхаючи їх у « обійми »рекламодавців, оскільки це був єдиний реальний шлях фінансового самозабезпечення. Це було початком капіталізації радіомовлення-процесу, обумовленого бурхливим розквітом еконо-вів відносин, які торкнулися ЗМІ не в меншій мірі, ніж інші галузі страни.Такім чином, з досягненням стабілізації в суспільно-політичної обста-новки всередині РТ, виведення її з економічної безвиході , розвитком прийнятною законо-давальний бази і досягненням компромісу у взаємо-відносинах влади і ЗМІ, в РТ склалися основні умови, необхідні для розвитку недержавного радіо-вещанія.В найкоротші історичні терміни сформувався постійно зростаючий радіо-ринок, з'явилися недержавні радіостанції: «Азія- плюс »,« Ватан »,« AFM »,« тирозил »,« Оріено »,« Імруз », за допомогою яких республіка приступила до стрімкого освоєння інформаційного простору на комерційній основі.

  ЛІТЕРАТУРА:

  1.Вартанова, Е.Л.Медіаекономіка зарубіжних країн / Е.Л.Вартанова.-М., 2003.-336с.

  2.Мусаллі, Ф. Голос вільних /Ф.Мусаллі // Чарогі руз.- 1994.- №4 (76).

  3.Ходжазод, С. Радіо Таджикистану в роки незалежності // Автореф. дис. на соіск. уч. ст. канд.

  філолог. наук / С.Ходжазод. - Душанбе, 2009. - 28 с.

  4.Ходжазод, с.Ролів радіо «Таджикистан» у формуванні громадської думки в період

  незалежності / С.Ходжазод // Дісс.на соіск.уч.ст.канд.філолог.наук.-Душанбе, 2015.-311 з.

  5.Чаткіна, М.Г.Концептуальние особливості комерційного радіомовлення як сегмента

  ЗМІ / М.Г.Чаткіна // Вісник Хмельницького державного університету. Філологія.

  Іскусствоведеніе.- 2013.- № 22 (313) .- С.243-249.

  Нома ДОНППП ОХ »Вчені записки * SCIENTIFIC NOTES * № 4 (49) 2016

  REFERENCES:

  1. Vartanova, E.L.Mediaekonomika foreign countries / E.L.Vartanova.-M., 2003.-336 p.

  2. Moussalli, F. Voice available / F. Moussalli // Charoghi Ruz.- 1994.- №4 (76).

  3. Hodzhazod, S. Tajik Radio in the years of independence // Abstract. Diss. on soisk. Ouch. Art. cand. philologist. Sciences / S. Hodzhazod. - Dushanbe, 2009. - 28 p.

  4. Hodzhazod, S. role of radio "Tajikistan" in shaping public opinion at the time of independence / S.Hodzhazod // Diss. on soisk. Ouch. Art. cand. philologist. Sciences. - Dushanbe, 2015. - 311 p.

  5. Chatkina, M.G.conceptual features of commercial broadcasting media as a segment / M.G.Chatkina // Herald of Chelyabinsk State University. Philology. Arts. Vol. 81.- 2013. - № 22 (313) .- P. 243-249.

  Концептуальні особливості становлення недержавного радіомовлення як сегмента ЗМІ РТ

  Ключові слова: радіо, сегмент, ЗМІ, форма, мовлення, структура, програма.

  У статті автором піддані аналізу концептуальні особливості становлення недержавного радіомовлення як сегмента ЗМІ. А також здійснено відмінні риси недержавного радіо від державного. Однак необхідно констатувати, що недержавне радіо має свої відмінні від державного радіо типологічні особливості становлення і розвитку, які до сьогоднішнього дня не отримали належної уваги вітчизняних теоретиків журналістики для всебічного вивчення та аналізу. Також не досліджені умови функціонування, організаційна структура, принципи творчої діяльності та еволюція жанрових форм, характерних для недержавного радіо Таджикистану. Вище сказане визначає проблемне поле і актуальність обраного автором дослідження. Передбачається на основі аналізу особливостей становлення недержавного радіо простежити позитивні і негативні тенденції, науково осмислити творчу природу і проаналізувати стан сучасного приватного радіоринку республіки. Всі ці проблеми знайшли своє відображення в даній статті автора.

  Conceptual Peculiarities of the Formation of Non-Governmental Radio Broadcasting Segment Media RT

  Keywords: radio, segment, media, form, broadcast, structure, program.

  In the article the author analyzed conceptual features of formation of non-state radio as the media segment. And also carried the distinctive features of the non-state radio from the state. However, it must be stated that non-state radio has its own distinctive from public radio typological features of formation and development, which until today has not attracted enough attention to domestic theorists of journalism for a comprehensive study and analysis. Also not investigated the conditions of operation, organizational structure, the principles of creative activity and the evolution of the genre forms, typical for non-state radio Tajikistan. The above mentioned determines the problem field and the relevance of the chosen author of the study. It is assumed on the basis of the analysis of features of formation of nonstate radio to track the positive and negative trends, research to understand and analyze the creative nature of the modern state of the private radio market of the republic. All these problems are reflected in this article the author.

  Відомості про автора:

  Кадамосто Акмал Мукарамовіч здобувач кафедри друкованих ЗМІ та PR Російсько-

  Таджицького (слов'янського) університету (Республіка Таджикистан, Душанбе), E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Information about the author:

  Kadamоv Akmal Mukaramovich, aspiring degree candidate of the department of print media and PR under the Russian-Tajik (Slavonic) Universit (Republic of Tajikistan, Dushanbe), E-mail: kadamov @ mail. ru


  Ключові слова: РАДІО /СЕГМЕНТ /ЗМІ /ФОРМА /МОВЛЕННЯ /СТРУКТУРА /ПРОГРАМА /RADIO /SEGMENT /MEDIA /FORM /BROADCAST /STRUCTURE /PROGRAM

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити