Предметом дослідження є соціально-професійний склад засновників, членів і співробітників видавничих кооперативів, що діють в УРСР в контексті вивчення проблем економічної історії. Мета наукового дослідження полягає в дослідженні, через призму економічної історії, соціально-професійного складу засновників, членів і співробітників видавничих кооперативів, що діють в УРСР. Методи дослідження. Всі компоненти дослідження базуються на основних принципах науковості, історизму, об'єктивності, системності, розвитку, пріоритету конкретної істини, плюралізму, а також методах пізнання соціально-економічних процесів суспільного розвитку аналізу, синтезу, проблемно-хронологічний, порівняльно-аналітичний, археографічний, ретроспективний, статистичний , системного і комплексного підходу. Методологія проведення роботи. У процесі дослідження означеної проблематики були взяті за основу основні положення: економічної історії та історії економічної думки, праці вітчизняних і зарубіжних вчених і практиків у зазначеній сфері. Результати роботи. В контексті означеної проблематики ми досліджували соціально-професійний склад засновників, членів і співробітників видавничих кооперативів, що діють в УРСР в контексті вивчення проблем економічної історії. Область застосування результатів. Результати даного дослідження можуть бути застосовані в області вивчення проблем економічної історії та історії економічної думки, історії видавничої галузі. Висновки. Отже, система підготовки кадрів для книготорговельної мережі, зокрема видавничої кооперації, мала певну специфіку. На відміну від програми з підготовки фахівців для поліграфічної галузі, в підтримці якої держава активно брало участь, фінансування ж підготовки книжників, кооперативних видавництв, було повністю позбавлене державної підтримки. У цьому проявилася принципова позиція Радянського держави, що, незважаючи на Нову економічну політику, продовжувало «дивитися» на сферу торговки, і пов'язану з нею необхідність вивчення кон'юнктури книжкового ринку, як на пережиток капіталізму. Безперечно, що надання кооперації можливості організувати систему підготовки кадрів для книготорговельної мережі в певній мірі активізувало ринкові відносини в республіці, сприяло вивченню специфіки читацького попиту, стимулювало розвиток видавничої діяльності в Україні. Однак мирне співіснування соціалістично-організованого виробництва друкованої продукції та ринкової системи її поширення тривало лише до кінця 20-х років, коли разом з кооперативними видавництвами була одержавлена ​​і система підготовки кадрів для книготоргівлі.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Костик Є. П.


CONCEPTUAL PRINCIPLES OF STAFFING PUBLISHING COOPERATIVES IN THE STUDY OF ECONOMIC HISTORY

The subject of research is the socio-professional staff of the founders, members and co-workers of publishing cooperatives operating in the USSR to study the issues of Economic History. The goal of research is to study with regard to Economic History the socio-professional staff of the founders, members and co-workers of publishing cooperatives operating in the USSR to study the issues of Economic History. Methods of research. All components of the study are based on fundamental principles scientific, historicism, objectivity, system, development, priority of concrete verity, pluralism; and also the methods of knowledge of social and economic processes of social development analysis, synthesis, problem-chronological, comparative analytical, archaeological, retrospective, statistical, a systematic and integrated approach. Research methodology. In the process of the study, the fundamental principles were based on Economic History and History of Economic Thought, the Ukrainian and foreign scientists 'works and experts in this area. Results of work. In the article, the socio-professional staff of the founders, members and co-workers of publishing cooperatives operating in the USSR to study the issues of Economic History has studied. The field of application of results. The results of this research can be applied to study the issues of Economic History and History of Economic Thought, History of the Publishing Industry. Conclusions. Thus, the staff training system for the book-trading network, including the publishing cooperative, had some specific features. Compared to the program to train workers of printing production, where the state took part actively, the financing for the training of booksellers and cooperative publishers was totally devoid of state support. This was the fundamental position of the Soviet state, which, despite the New Economic Policy, continued "to look" at the sphere of trade and the associated need to study the book market, as a relic of capitalism. It is undeniable that giving the cooperative the opportunity to organize a training system for the book-trading network to some extent intensified the market relations in the republic, facilitated the study of the specificity of readers 'demand as well as stimulated the development of publishing activity in Ukraine. However, the peaceful coexistence of the socialist-organized production of printed matter and the market system of its proliferation lengthy until the end of the 1920s, when, together with the cooperative publishing houses, a training staff system for the book trade was state-controlled.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: Економічний вісник університету. Збірник наукових праць вчених і аспірантів

  Наукова стаття на тему 'КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Видавничий кооперативів В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ ІСТОРІЇ'

  Текст наукової роботи на тему «Концептуальні ОСНОВИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Видавничий кооперативів В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ ІСТОРІЇ»

  ?12. Gorbatov, V. M. (2006). Konkurentosposobnost 'i tsikly razvitiya integrirovannykh struktur biznesa: monografiya [Competitiveness and cycles of development in integrated business entities: monograph]. Kharkiv: «INGEK» [in Rus.].

  ДАН1 ПРО АВТОРА

  Чернявська 1ріна Миха ^ вна, кандидат eKOHOMi4HMx наук, доцент, доцент кафедри економкі та оргашзацп виробництва

  Днiпровській державний техшчній унiверситет, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. orcid. org / 0000-0002-2954-1156

  ДАНІ ПРО АВТОРА

  Чернявська Ірина Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та організації виробництва

  Дніпровський державний технічний університет, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  DATA ABOUT THE AUTHOR

  Chernyavs'ka Iryna, PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor at Department of Economics and Industry engineering

  Dniprovsky State Technical University, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Подано до редакцп 29.11.2019 Прийнято до друку 25.12.2019

  УДК 330.8: 655.58 https://doi.org/10.31470/2306-546X-2020-44-143-153

  КОНЦЕПТУАЛЬН1 засідку КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Видавничий КООПЕРАТИВУ У КОНТЕКСТІ Вивчення ПРОБЛЕМ ЕКОНОМ1ЧНО1 ЮТОРП

  Костик е. П.

  Предметом досл'дження е соц / ально-профес / йній склад засновніюв, члені та сп1вробтніюв Видавничий кооператив? В, что д'оялі в УСРР у контексті Вивчення проблем економ'очно) '? Сторі.

  Мета наукового досл'дження полягае у досл'одженн'о, через призму економ'очно) '? Сторі', соц'оально-профес1йного складу засновнік'ов, членів та сп1вроб1тнік1в Видавничий кооператив? В, что д'оялі в УСРР.

  Методи досл'дження. Ус компоненти досл'одження базуються на основних принципах - науковост'о,? Сторізму, об'ектівност'о, сістемност'о, розвитку, пр1орітету конкретно) '? Стини, плюрал1зму, а такоже методах п'ознання соц1ально-економ1чніх процес'ов суспльного розвитку - анал'озу, синтезу, проблемно-хронолог1чному, пор'овняльно-анал'отічному, археограф1чному, ретроспективному, статистична, системного та комплексного підходу.

  Методолог'т проведення роботи. У процес досл'одження означено) 'проблематики були взято за основу основно положення: економ'очно)'? Сторі та? Сторі економ'очно) 'думки, прац в'отчізняніх та заруб'ожніх учених про практиків в означен'ой сфер / '.

  Результати роботи. У контексті зазначено) 'проблематики ми досл'оділі соц / ально-профес / йній склад засновнік'ов, членів та сп1вроб1тніюв Видавничий кооператив? В, что д'оялі в УСРР у контексті Вивчення проблем економ'очно)'? Сторі.

  Галузь! Застосування результат? В. Результати даного досл'одження могут буті застосован'о у сфер1 Вивчення проблем економ'очно) '? Сторі та? Сторі економ'очно)' думки,? Сторі видавничо) 'галуз'о.

  Висновки. Отже, система підготовки кадрів для кніготорг'овельноо мереж1, зокрема видавничо) 'кооперації, мала Певна спеціф'оку. На в / дм / ну вод програми з підготовки роб1тніюв пол'ограф'очного виробництва, у подтрімц яко) 'держава брала активну участь, ф'онансування ж підготовки кнігар'ов, кооперативних видавництво, Було повн'остю позбавлене державно)' п1дтрімкі. У цьом виявило принципова позіц1я Радянсько) 'держави, что, незважаючі на Нову економ'очну підлога / тику, продовжувала «Дивитися» на сферу торг1вл1 про пов'язану з нею необх'одн'ость Вивчення кон'юнктури Книжкового Сайти Вся, як на пережиток кап'отал'озму. Безперечно, что Надання кооперації можлівост'о орган'озуваті систему підготовки кадрів для кніготорг'овельноо мереж1 Певна м1рою актів'озувало ринкова в'односіні в республ1ц1, спріяло вивченню спеціфкі Читацький Попит, стімулювало розвиток видавничо) 'д'ояльност'о в Украон' о. Проти мирного сп'ов'оснування соц1алютічно-орган1зованого виробництва друкована) 'продукці / ринкова)' системи)) 'Поширення трівало лишь до к /' нця 20-х роюв, коли разом з кооперативними Видавництво булу одержавлена ​​й система підготовки кадрів для кніготорг1вл1.

  © Костик е. П., 2020

  Економiчний вюнік ушверсітету | Випуск № 44

  143

  Ключовi слова: K00nepamueHi видавництва; органiзацiйне формирование кооперативних видавництво; нормативно-правова база; ф1'зічн1 'i Юридичнi особи; Засновник, члени, сп / 'вроб /' ники; завершена органiзацiйна система; управл'тсько-адмМстратівна вертикаль; пдготовка квал'ф'кованіх спецiалiстiв.

  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Видавничий

  Кооперативів В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ ІСТОРІЇ

  Костик Є. П.

  Предметом дослідження є соціально-професійний склад засновників, членів та співробітників видавничих кооперативів, що діють в УРСР в контексті вивчення проблем економічної історії.

  Мета наукового дослідження полягає в дослідженні, через призму економічної історії, соціально-професійного складу засновників, членів та співробітників видавничих кооперативів, що діють в УРСР.

  Методи дослідження. Всі компоненти дослідження базуються на основних принципах -научності, історизму, об'єктивності, системності, розвитку, пріоритету конкретної істини, плюралізму, а також методах пізнання соціально-економічних процесів суспільного розвитку - аналізу, синтезу, проблемно-хронологічний, порівняльно-аналітичний, археографічний, ретроспективний , статистичний, системного і комплексного підходу.

  Методологія проведення роботи. У процесі дослідження означеної проблематики були взяті за основу основні положення: економічної історії та історії економічної думки, праці вітчизняних і зарубіжних вчених і практиків у зазначеній сфері.

  Результати роботи. В контексті означеної проблематики ми досліджували соціально-професійний склад засновників, членів та співробітників видавничих кооперативів, що діють в УРСР в контексті вивчення проблем економічної історії.

  Область застосування результатів. Результати даного дослідження можуть бути застосовані в області вивчення проблем економічної історії та історії економічної думки, історії видавничої галузі.

  Висновки. Отже, система підготовки кадрів для книготорговельної мережі, зокрема видавничої кооперації, мала певну специфіку. На відміну від програми з підготовки фахівців для поліграфічної галузі, в підтримці якої держава активно брало участь, фінансування ж підготовки книжників, кооперативних видавництв, було повністю позбавлене державної підтримки. У цьому проявилася принципова позиція Радянського держави, що, незважаючи на Нову економічну політику, продовжувало «дивитися» на сферу торговки, і пов'язану з нею необхідність вивчення кон'юнктури книжкового ринку, як на пережиток капіталізму. Безперечно, що надання кооперації можливості організувати систему підготовки кадрів для книготорговельної мережі в певній мірі активізувало ринкові відносини в республіці, сприяло вивченню специфіки читацького попиту, стимулювало розвиток видавничої діяльності в Україні. Однак мирне співіснування соціалістично-організованого виробництва друкованої продукції та ринкової системи її поширення тривало лише до кінця 20-х років, коли разом з кооперативними видавництвами була одержавлена ​​і система підготовки кадрів для книготоргівлі.

  Ключові слова: кооперативні видавництва; організаційне формування кооперативних видавництв; нормативно-правова база; фізичні та юридичні особи; засновники, члени, співробітники; організаційна система; управлінсько-адміністративна вертикаль; підготовка кваліфікованих фахівців.

  CONCEPTUAL PRINCIPLES OF STAFFING PUBLISHING COOPERATIVES IN THE STUDY OF ECONOMIC HISTORY

  Kostyк Yevhenii

  The subject of research is the socio-professional staff of the founders, members and co-workers of publishing cooperatives operating in the USSR to study the issues of Economic History.

  The goal of research is to study with regard to Economic History the socio-professional staff of the founders, members and co-workers of publishing cooperatives operating in the USSR to study the issues of Economic History.

  Methods of research. All components of the study are based on fundamental principles - scientific, historicism, objectivity, system, development, priority of concrete verity, pluralism; and also the methods of knowledge of social and economic processes of social development - analysis, synthesis, problem-chronological, comparative analytical, archaeological, retrospective, statistical, a systematic and integrated approach.

  Research methodology. In the process of the study, the fundamental principles were based on Economic History and History of Economic Thought, the Ukrainian and foreign scientists 'works and experts in this area.

  Results of work. In the article, the socio-professional staff of the founders, members and co-workers of publishing cooperatives operating in the USSR to study the issues of Economic History has studied.

  The field of application of results. The results of this research can be applied to study the issues of Economic History and History of Economic Thought, History of the Publishing Industry.

  Conclusions. Thus, the staff training system for the book-trading network, including the publishing cooperative, had some specific features. Compared to the program to train workers of printing production, where the state took part actively, the financing for the training of booksellers and cooperative publishers was totally devoid of state support. This was the fundamental position of the Soviet state, which, despite the New Economic Policy, continued «to look» at the sphere of trade and the associated need to study the book market, as a relic of capitalism. It is undeniable that giving the cooperative the opportunity to organize a training system for the book-trading network to some extent intensified the market relations in the republic, facilitated the study of the specificity of readers 'demand as well as stimulated the development of publishing activity in Ukraine. However, the peaceful coexistence of the socialist-organized production of printed matter and the market system of its proliferation lengthy until the end of the 1920s, when, together with the cooperative publishing houses, a training staff system for the book trade was state-controlled.

  Key words: cooperative publishing houses; organizational formation of cooperative publishing houses; legal framework; individuals and legal entities; founders, members, co-workers; organizational system; management and administrative vertical; training of qualified professionals.

  JEL Classification: L13, L16, L23, L50, L73, M10-12, M30, N10, N30.

  Постановка проблеми. Зумовлена ​​розвитку в УкраТн недержавних видавництво, функцюнуванням оргашзацшніх форм приватно ', акцюнерноТ i кооперативно'! ' кніготорпвл ^ пріватізацшнімі та репріватізацшнімі процесами в економiчний житт сусптьства, вщтак i необхщнютю Вивчення юторічного досвщу дiяльностi Видавничий кооперативних товариств перюду НЕПу, з'ясування Тх спеціфкі в условиях ринкова вщносін. Досить важлівою, як з теоретично! ' так i з практично 'боку, е дослщження з ^ ально-професшного складу засновніш, члешв та сшвроб ^ німв Видавничий кооператівiв, Аджея ц об'єднання посщалі Вагомий мюце в культурно-осв ^ ньом жітп украТнського сусптьства 1920-х - качана 1930-х рр., а з шшого боку - представляло з ^ альшой форми повсякденноТ роботи i творчости Штеле ^ енцп, уособлювало самодiяльнi форми пщпріемніцтва населення. Саме оргашзацшш та соцiально-економiчнi пщваліні видавництва спріялі Певна мiрою Подолання безроб ^ тя среди освггян i науков ^ в, Зменшення сусптьноТ напруги Шляхом лiбералiзацi! виробничо-господарськоТ дiяльностi професшніх груп [1, с. 5].

  Стушнь дослщження проблеми. Довгий час ця проблема Залишайся поза уваги юторіш, тому, что мютіть суперечлівi тенденци юторічного розвитку років епохи. За радянськоТ власти наукова проблема по вопросам создания кооперативних видавництво НЕ дослщжувалася хоча у Деяк авторiв про не «згадувать -

  A. Козаченко, Г. Абрамов, В. Дінкевич, Е. Добрий, Л. Гольденберг, А. Подгорнова, Н. Малихін, Р. Машталiр л ш. У в ^ чізнянш науковш лiтературi Досить мало роб ^, як б Вісва ^ лювали дiяльнiсть кооперативних видавництво побiжно цi питання вивчаю у Працюю таких авторiв, як Т. Ювшар, С. Бабенко, М. Тимошик,

  B. Кiзюн, Я. 1саевіч, G. Костик. Слiд Зазначити, что дана проблематика продовжуе прівертаті Рамус наукового сшвтоваріства, тому е актуальною, Аджея окремi ТТ аспекти залішаються невирiшенним.

  Мета науково! CTaTTi полягае у дослщженш, через призму економiчний! iсторiТ, соцiально-професiйного складу засновнікiв, члешв та сшвробп ~ німв Видавничий кооператівiв, что дiялі в УСРР у контекст Вивчення проблем економiчноТ iсторiТ.

  Виклад основного матерiалами. Органiзацiйне формирование кооперативних видавництво вщбувалося згiдно нормативно-правовою базою радянськоТ держави, что регламентувала Тхню дiяльнiсть, вплівала на соцiальній склад фундаторiв i НЕ забувай одночасно про кадри фахiвцiв. У офщшніх документах та перiодічніх виданнях 20-х рр. ХХ ст. Зус ^ чаються три категорп фiзичних осiб, котрi малі безпосередно вщношення до кооперативних видавництво: засновника, члени i ствробггнікі. Смороду вірiзняліся повноваженнямі, правами, обов'язками, фунщямі.

  Членами кооперативних видавництво були фiзічнi i Юридичнi особи, тобто, як громадяни УСРР, так i оргашзацп: держави, профсшлков ^ Громадськi. Тхнi права забезпечуваліся вщповщнімі законодавчо актами i положеннями статуту. Так, згщно з ухвалив ВУЦВК «Про право членства у вах форм кооперації» вiд 11 липня тисячі дев'ятсот двадцять три р. членами СПОЖИВЧОГО, стьськогосподарського, промислового, кредитового, позичковий-ощадного товариства малі право буті нд громадяни, котрi НЕ Втратили своТх прав у судновому порядку обирати та буті обраних [2, арк. 395]. Членами видавництва «Пролетарш» були роб ^ ники, селяни, червоноармшц ^ партшш i безпартiйнi особини, а такоже професшш спiлкі та кооператівнi пщпріемства, рiзнi встанови й органiзацiТ. Уповноваженим членом кооперативного видавництва БУВ шкірний, хто вщповщав Вимоги чинного законодавства, сплата вступш й пайовi внески. Пайовик (член) ставав i сшвзасновніком кооперативного об'єднання, но МАВ лишь один голос, незважаючі на частку паю.

  Ці кооперативи видавництва вірiзняліся вщ шшіх кооперативних товариств - СПОЖИВЧИХ чи стьськогосподарськіх, тім что останш малі завершення органiзацiйну систему i вщповщну управлшсько-адмiнiстратівну вертикаль. Ці кооперативи видавництва малі ознака ЗБУТОВА-торпвельніх пщпріемств, фундаторами якіх були як фiзічнi, так i Юридичнi особи. Для того, щоб Залишити кооператив, Варто Було Написати заяву, якові розглядалі правлшня, рада та ревiзiйна комiсiя. Днем Вихід визначавши 31 грудня званого року, если колішнiй член кооперативу не вщповщав за Боргі оргашзацп, а розрахунок отримувалася пюля Загальна зборiв, на якіх заслуховувався зв ^ про проведення роботу за поточний рк. Вібулому

  Повертайся его внески до Пайовий капрала з урахуванням збітш, что припадали на его частку. Вш НЕ МАВ права на Отримання Частки основного капрала або шшого майна кооперативу. Правом голосу на загально зборах корістуваліся лишь т члени, як малі НЕ менше 5-ти паТ'в. КОЖЕН член, якій МАВ право голосу, ні м ^ передаваті сво'Т ПАТ 'шшому. Так, видавничий кооператив «спiлка авторiв» дотрімувався органiзацiйніх прінціпiв, передбачення чіннім законодавством про кооперацію ЙОГО засновниками були особини, котрi Працювала в наукових та культурно-осв ^ шх установах, корістуваліся виборча правом, мешкали в УкраТ'ш та не переслщуваліся законом [3, арк. 5]. Кооператив «Наука» оргашзувалі швалщі, якi малі кошти й пщтрімку вiд органiв соцiального забезпечення та страхування, но через фiзічнi вади не могли Виконувати деяк види робгг, тому статутом передбачало забезпечення найманим роб ^ німв - 25% вщ загальноТ 'чісельностi членiв кооперативного об'єднання.

  Фiзичних особа, котра Бажала вступитися до товариства «Гарт», подавала заяву, а юридична, окрiм заяви, -прімiрнік свого статуту i Постанову Загальна зборiв про вступ. На годину вступления сплачувалі Вступна внесок у розмiрi 50 копшок. КОЖЕН член вщповщав своТ'мі паями у двократному розмiрi вiд вартости паю. Рiшенням правлiння могло буті опротестування Загальна Зборами. Член товариства, Який Вихід самостшно або звтьнявся, залишавсь матерiально вiдповiдальнім перед товариством до кшця року, если заява его про віхщ чи постанова про его віключення були поданий не пiзнiше 1 жовтня, хоча за шшіх обставинних ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ продовжувалася до 31 грудня следующего року. Вібулім Повертайся ПАТ 'течение трех мюя ^ в, но пiсля затвердження плашв на Наступний рiк, коли були Зроблено всi розрахунки относительно видавництва за минули рк, а в разi збіткiв ПАТ' заверталіся Т'х власникам з урахуванням вщповщноТ 'суми на погашення збіткiв [4 , арк. 13].

  Питання про членство в кооперативних Видавництво Було одшею з найважлівшіх проблем, что віклікала запальш діскусп в кооперативних та державних установах. Керуючий ухвалив ВУЦВК вщ 11 липня тисяча дев'ятсот двадцять три р., КОЖЕН пайовик користувався лишь одним правом голосу незважаючі на ті, сктькі в него па'Тв, а такоже МАВ право вiльного виходом з кооперативу або м ^ буті звтьненій з него за рiшенням члешв правлiння оргашзаці. Обов'язком кожного пайовика Було по можливости Залучення Нових члешв кооперативу, а такоже доля у реалiзацiТ продукці видавництва. Членами видавництва «Кнігосшлка» були союзнi оргашзаці всiх видiв кооперацiТ. КОЖЕН член кооперативу повинен БУВ Суворов дотримуватись умов статуту. Члени видавництва корістуваліся правом втьного вступления та виходів з него, но для цього необхщно Було Написати письмовий заяву.

  У склад члешв видавництва «Сптка авторiв» входили лишь особини, ям НЕ малі судимості Т'хнш вковій ценз стає 18 рош i смороду працювать в галузi науки, лiтератури та мистецтва, а такоже корістуваліся виборча правом згщно з Конститу ^ нею УСРР та мешкали на теріторп УкраТні [5, арк. 5]. Членами видавництва «Наука» були швалщі, котрi малі зі ^ ально забезпечення або страхування, вщнесеш до всiх груп iнвалiдностi без рiзніцi статi, а такоже л, Яким віповнілося 18 рокiв i якi могли брати участь у робот товариства своєю особистою працею.

  6 вересня 1927 р. Головкооперком затвердивши ухвалив «Про Заборона одночасного перебування в кооперативних оргашза ^ ях подружжя або особам, котрi споеднанi мiж собою батьківщину зв'язками». Згiдно iз цiею ухвалив на керiвніх посадах або в органах управлшня кооперативних видавництво заборонялося перебуваті родичам до «третього колша» [6, с. 121].

  На випадок смерт пайовика видавництва «Каменяр» передавали спадкоемцям его частку, а вступш внески НЕ Повертайся. Если член кооперативного видавництва «Благо» помирати, то ва его права та обов'язки переходили нащадкам, без права займаті віборш посади.

  Для функцюнування будь-якот 'оргашзаці необхщній вісококвалiфiкованій керiвній склад. У складi керiвнікiв кооперативних видавництво булу, в основном, Штеле ^ ен ^ я, це люди, котрi малі сшльш Iнтерес або покликання, среди них Зус ^ чаються лiкарi, письменники, освiтяні, державш службовцi ТОЩО. Засновник кооперативних видавництво вірiзняліся за соцiальнім Походження та осв ^ шм рiвнем. Так, например, фундатори видавництва «Благо»: А. Ф. 1ванов, Котре народився тисяча вісімсот дев'яносто одна р., За походження БУВ роаяніном, рщна мова - росшська, освiта - загальна, закшчів Харкiвський художньо училище за спе ^ альнютю кресляр; А. П. Сафронов (1887 р.) - роаянін, рщна мова - росшська, зі ^ ально положення - службовець, осв ^ у МАВ середня; А. Н. Штаммер (1891 р.) - єврей, рщна мова - росшська, зі ^ ально положення - службовець, освгга середня, спе ^ альнють громадський техшк; П. П. Захаров (1880 р.) - роаянін, рщна мова - росшська, зі ^ ально положення - службовець, роб ^ ник кустар-одинак, селянин-середняк; М. В. Гливенко (1888 р.) -Роаянін, рщна мова - росшська, зі ^ альний стан - службовець, освгга середня, за спе ^ альнютю архiвній пра ^ вник [7, арк. 21, 22, 25, 27, 29]. Членами та засновниками Всеукра'Тнського роб ^ ничого кооперативного товариства «УкраТ'нській Роб ^ ник» були В. Г. Сегаловіч (1890 р.), За нацюнальнютю єврей, пщданство МАВ росшське, одружений, МАВ доньку, володiв росiйською та еврейською мовами, до революци учітелював, належали до профсшлкі працiвнікiв освiта [8, арк. 5]; Г. е. Шток (1896 р.) - єврей, досконало володiв еврейською, росшською, украТнською, польською мовами, БУВ одружений МАВ доньку, за спе ^ альнютю -аптечній пра ^ вник, служив у лавах Червонш Армі підлогу ^ пра ^ вникаючи [ 9, арк. 1]; А. А. Проховник (1904 р.) -Євро МАВ росшське пщданство, закшчів Чотири класи, володiв росшською, еврейською та украТнською мовами, служив у лавах ЧервоноТ Армі на Полтавському фронт [10, арк. 5]; Г. С. Несю (1900 р.) - єврей, МАВ росшське пщданство, осв ^ а - вища [10, арк. 34]; Е. Г. Добрий (1898 р.) - єврей, одружений, МАВ сина, закшчів пмназш, працював просв ^ пра ^ вникаючи, що не служив у лавах ЧервоноТ Армі [11, арк. 1].

  Ці кооперативи видавництва засновувалі особини, як малі Досвiд роботи у відавнічш галузi. Так, органiзаторамі кооперативного видавництва «Червоне село» виступили: М. Н. Ленау - редактор мюцево! ' газети «Голос Труда»; П. М. Арфа - редактор газети «Червоне село»; I. I. Галушко - член правлшня Полтавська! ' райсшлкі; М. Ф. Марченко - член правлшня товариства «Господар Союзу»; С. Н. Крупко -завщуючій Губернськім земельних управлшням [12, арк. 1]. Фундаторами кооперативного видавництва «Каменяр» були: М.1. Гордieвській, професор педагогiкі; Б. В. Юршській викладач робiтфаку; Ю. О. Стефашв, педагог лiтератор; Г. М. Василишин, викладач роборганiзацii; В.М. Левитський, службовець;

  H. I. Букатевич, викладач народно! ' осв ^ і; А. Музика, викладач л ^ ературі [13, арк. 5].

  Засновниками кооперативних видавництво були такоже i представник кооперативних Навчальних закладiв. Прикладом цього е видавництво «Сптка авторiв», фундаторами яко! ' стали представник Кшвського кооперативного Iнституту. Серед них Я. М. Калшовській, Котре працював викладачем, Г. Д. Махно БУВ завщуючім планово! ' части Кш'вського союзпромкоопу, а такоже читав лекци в кооперативному шстітут, П. М. Козлов БУВ астрантом науково-дослiдніцькоi катедри, Й. М. Маеровіч - член коле захісніш,

  I. М. Полушкш - шструктор первого Кшвського ощадно-позичкового товариства.

  Важліву роль у дiяльностi кооперативного видавництва «Пролетарш» в ^ Граля Г. С. Васильків, I. Г. Вер ^ е, Л. А. Лiфшіц, Н. А. Злотченко, П. Б. Павлов, М. I. Мобел, М. Т. Чернуха, Ф. А. Ральф, I. М.! Лин, М. Равiч-Черкаський [14, арк. 332]. Ус смороду зроби СВШ внесок у видавництво. У процес создания та дiяльностi видавництва «Кнігосшлка» активну участь прийомів В. М. Целарiус, А. В. Совз, М. А. Агуф, А. М. Бахер, G. Калюжний, А. Гетлер та ш.

  На качану 20-х рр. начали створюватіся кооперативи видавництва, оргашзаторамі якіх виступали молодi украiнськi письменники-лiтераторі, котрi зовшшньо «влилися» до складу Радянська міт ^ в, но у сво'ш творчостi несли здобуткі нацюнально! ' культури. Органiзатором кооперативного видавництва «Плужанин» ставши С. Пилипенко, Який одночасно очолював спiлку Пролетарська пісьменніш «Плуг». Серед членiв ^ еТ органiзацii вiдзначив П. Панч, А. Головко, I. Сенченко, А. Пашв, Домя Гуменна, Г.Орлiвна, Сава Божко, I. Кириленко, Т. Нечай, Д. Бедзик, Н. Забта, В. Чередниченко та ш. Хронолопчно іншим Було кооперативне видавництво «Гарт», его фундаторами виступили: вщомій на тій годину представник кооперативного руху В. Целарiус, редактор газети «Вют ВУЦВК» В. Еллан-Блакитний, представник вiд ЦУДу I. Кулик, а такоже М. Хвильовий, I . Кудря, О. Полоцький. Окрiм засновнімв, до него належали вiдомi укра! 'Нсьм письменники i мітцi: I. Дншровській, О. Довженко, М. Йогансен, П. Тичина. Були й таю, котрi одночасно належали i до «Плугу», i до «Гарту» (О. Копиленко, I. Сенченко, В. Сосюра та ш.).

  Засновниками кооперативного видавництва «Культур-Л ^ а» у Київ ^ були вiдомi дiячi в УСРР 1920-х рр. - М. Я. Береговський, Ш. Добш, I. М. Добрушіп, М. I. Епштейн, А. Веледніцькій, I. Г. Вер ^ е, Д. Н. Гофштейн, М. Зiльберфарб, Г. Казакевич, М . Кац, I. Юпню, Л. М. Кв ^ до.

  З-помiж iнших необхiдно виокремити Муаян Яковича Береговський (1892-1961) - музікознавця, фольклориста, Котре закшчів Кшвську консерваторiю, (1920) керували музичною школою «Культур ^ ги», пiдготував до друку п'ять томiв «еврейського Музична фольклору» (Вийшов тiльки перший том); Добрушіп! Ехескель Мусiйовіч (1889-1953) - лiтературній критик, поет, прозаїк. Закшчів юридичний факультет Сорбони. Автор чисельність вiршiв, оповідань, п'єса, критичних статей, монографiй, что друкувалися у відавніцтвi «Культура-Лiга»; Казакевич генах (1883-1935) - публщіст, критик. Пюля революцп - видавець низькі еврейськіх газет i журналiв, редагував л ^ ературш Збiрник, пiдручнікі, довiдник, займався переклад. Зробив Значний внесок у розвиток еврейського театру, обробів i видав ктька п'єсою еврейського класичного репертуару. З 1932 р. у Бiробiджанi - редактор газети <^ Робщжанер штерн »; Кац Мойше (18851960) - публщіст, активний дiяч еврейсько! ' культури, Деяк годину БУВ на чолi кшвсько! ' «КультРа-Лiгі», керували еврейськім вщдтом Держвідавніцтва УРСР. Тимчасово живий у США, вернулся до СРСР. Автор книг «Наш Шолом-Алейхем», «Покоління, яке зазнало втрат страх». Автор статп мовою iдіш «Культур-Лiга» в Украiнi »; Юпню Iцхак (1896-1974) - еврейській проза! 'До, писав на мовi iдіш. Много ромв працював як дитячий письменник. Автор ромашв, оповiдань, п'єса, перекладач укра! 'Нсько!' класики, творiв свiтовоi л ^ ературі. Много пере-кладеніх ним книг Вийшла у відавніцтвi «Культура-Лiга»; Чайків Йосип Мусшовіч (1888-1979) - скульптор, заслужений дiяч мистецтв РРФСР. Осв ^ у здобувши у Парізькiй Академii мистецтв. Створив пам'ятники К. Лiбкнехту, К. Марксом (КШВ), пропiлеi перед входом до радянського павтьйону на Всесвіт ^ нш віставцi в Паріжi, написавши портрет А. Хачатуряна. ! Люстрував книжки видавництва «Культура-Л ^ а» [15, с. 121].

  Ител ^ ен ^ я (наукова, мистецька, педагогiчна та ш.) Булу засновником кооперативних видавництво, тобто кооперативи видавництва були НЕ лишь економiчний одиниць, что Займаюсь виданням та розповсюдження друкована! ' продукцii, а й духовними провідниками науки та культури в Укра! 'ш.

  Фундаторами кооперативного видавництва могли стати окремi особи, громадсью, полiтічнi, господарськi встанови, зокрема засновниками кооперативно-видавничого товариства «Економiчна видавництво» стали Кшвська товарна бiржа в особi голови бiржового комiтету Л. Реута, Кшвське представництво Союзу з '! Адв промісловостi, торгiвлi та транспорту в особi голови представництва Л. Ротайчіка, Кшвській окрвиконком i Предокплан в особi голови А. Волкове! ', Кшвській ярмарків -М. Волинського, ВсеукраТнській торговельний музей - в особi его директора З. Качанова, Кшвське представництво заради сіндікатв в особi голови М. Попова, Кшвській Соробкооп - голови правлшня М. Втовського, Кшвській молочарських союз в особi заступника голови правлшня М. Ботвіновського. З реєстру

  пайовікiв кооперативного видавництва «Украшській Робiтник» зграї зрозумiлім, что в ньом станом на 1 жовтня 1927 р. зафксовано 105 пайовімв, среди ^ ei кiлькостi найбiльш вщсотком па '|' в володiлі такi пiдпріeмства та оргашзаці, як ВУРПС - 2005 па '|' в, Головсоцстрах - 1000, Артемiвська Райсптка - 770, Артемiвській окрвиконком - 543 та ш. [16, арк. 16]. А Вже станом на Перше жовтня 1929 р. кооперативне видавництво «Украшській роб ^ ник» нараховувало 211 пайовімв [17 арк. 5]. На 1 ачня тисячі дев'ятсот тридцять один р. членами видавництва «Гарт» Було 20 ЗАБ [18, арк. 12]. Цкавім е тієї факт, что Кожне кооперативне видавництво, фундаторами которого виступили окремi фiзічнi особини, проюнувало недовго, смороду постшно змшюваліся, реоргашзовуваліся чого не скажеш относительно тих видавництво, ^^ АТОР якіх виступали Юридичнi особи, особливо если смороду були повнютю пщпорядковаш Державним Полiтична структурам.

  Бтьшють населення УСРР за своТм нацюнальнім походження були украiнцi, росiяні, евреТ. Украiнцi переважалі, iхнiй вiдсоток у 1926 р. Стає 49,9, (у селi - 87,6%, а в Мюл - ​​47,4%) тодi як роаян - 31,6% евре'1'в - 12,8% [19, с. 13]. У відавнічш галузi украiнцi-друкарi Складанний - 33,7%, паперовікі - 64,1%. У кооперативних Видавництво нацюнальноТ діскрімшаці НЕ Було, а тому прийомів вус представник нацш без вінятку. У Середньому, у кооперативних Видавництво окрашу Складанний 57,2%, роаяні - 25,1%, евреТ -11,7%. Альо й були СВОТ особлівостi, коли у відавніцтвi Працювала в основном представник одшеТ нацiональностi, це такi кооператівнi видавництва, як «Культур Л ^ а» (еврейське) та «Trybuna na Ukraini» (польське). Згщно з статистикою, у кооперативному відавніцтвi «Робiтник Донбасу» евре'1'в Було 70%, в основному смороду Займаюсь вісом посадовi мюця [20, арк. 5].

  У 20-х рр. одним iз факторiв, Який вплівав НЕ лишь на частку роб ^ ника, а й на оргашзацш чи установу, де вш працював, БУВ принцип партшностк оскiльки ново! ' генерацii кадрового складу, на Який можна Було б покласти, що не Було, держава віршуе сделать акцент на a ^ i кадровi ресурси, но з ПОВНЕ контролем ТхньоТ роботи. У цею ж годину на губкому КП (б) У покладали завдання здшснюваті iдейній контроль за дiяльнiстю Громадського, кооперативних та вщомчіх видавництво, укрiплюваті кадри, залучаті комушспв до працi в кооперативних та шшіх непартшніх Видавництво. У лістопадi 1922 р. ЦК РКП (б) надюлало циркулярний лист «Про упорядкування видавничо! ' справи », у якому мютілася Вимоги:« Встановити як загальне правило, щоб на чолi видавництва та в ролi вiдповiдальніх редакторiв перюдічніх видань були комунiсті з необхщнім стажем. Віняток можливий лишь у вщношенш вузькоспецiальніх та науково-технiчних видавництво i видань »[21, с. 167]. Для кооперативних видавництво це Було обов'язковою умів як гарантія ТхньоТ дiяльностi. Альо найбiльш вражае тієї факт, что именно видавництва з кооперативної форми управлшня бтьшою мiрою i НЕ дотрімуваліся ^ еТ умови. Так, згiдно з дослщженням даноТ проблеми около половини вщ загальноТ кiлькостi працюючих у кооперативних Видавництво це має належати до пробтьшовіцькіх натовпів "ічних органiзацiй, проти Iнша половина, котра, як правило, посщала керiвнi командно-адмiнiстратівнi посади у видавництві належали, до КП (б) У та ЛКСМУ. Прикладом е видавництво «Кнігосптка», де лишь среди ствробпшіш торгового вiддiлу у 1924 р. 4 особи були членами комунютічноТ парті, а 34 - позапартшнімі i, что характерно, ц 4 особи Займаюсь віщi посадовi мiсця у вiддiлi, тодi як у кооперативному відавніцтвi «Роб ^ ник Донбасу» безпартiйніх Було 73%, партшніх - 27%. Члени кооперативних видавництво «Каменяр», «спiлка авторiв», «Благо», «Рух», «Друкар» стояли осторонь партiйніх оргашзацш. Дiялі такоже i суто пробтьшовіцьм кооператівнi видавництва, среди них: «Пролетарш», «Червоне село», «Гарт», «Плуг». фундаторів назвою видавництво вщносіліся до ті! ' категорii iнтелiгенцii, яка повiріла в «безгрiховнiсть» радянськоТ власти. Так, згщно з звiтнімі данімі за 1923 р. видавництва «Пролетарш» его членами основном виступали представник КП (б) У [22, арк. 29]. Члени видавничого кооперативного товариства «Гарт », щоб затвердіті Дану оргашзацш, спробувалі залучіті до немає господарчi органи та Пролетарська оргашзаці, а такоже рядових члешв КП (б) У.

  У відавнічш галузi Було около 0,7% вщ загальноТ ктькосп ПРАЦЕЗДАТНИХ населення УСРР, зокрема, в полiграфiчнiй промісловостi Працювало понад 10,5 тис. ЗАБ [23, арк. 40], у паперовш - 3,8 [24, с. 12-13], iз них 35% на кооперативних Видавництво, ураховуючі, что поряд з ними дiялі державш, вщомч ^ партшш, пріватнi, акцiонернi видавництва, цею вщсоток БУВ Досить суттевім, до того ж iз шкірних роком зростан. Например, на перюд з 1922 по 1923 рр. ствроб ^ никами кооперативного видавництва «Пролетарш» Було 38 ЗАБ [25, арк. 1], у травш 1925 р. в складi видавництва Працювало 56 ЗАБ (при правлшш - 19, торгвщд ^ - 10, редакцшному вщд ^ - 10, центральному магазіш - 6, друкарська вщд ^ - 11) [26, арк. 51], а Вже в 1929 р. - 224 [27, арк. 39]. Штат кооперативного видавництва «Кнігосшлка» на 1924 р. Стає 127 ЗАБ [28, арк. 233 зворот], а «Роб ^ ник Донбасу» МАВ - 74, тодi як видавництво «Украшській роб ^ ник» на качана своє! ' дiяльностi (1925) нараховувало 66 ЗАБ в 1926 р. - 83, у 1929 - 157, у 1930 - 159. Станом на тисячі дев'ятсот двадцять вісім р. у кооперативно відавнічш та кніготорпвельнш мережi Було задiяно 14,9 тис. полiграфiстiв, 200 - у редакцшно-відавнічш та 2,7 тис. - торпвельнш та в адмшютратівному апаратк

  Суспiльно-економiчний, підлогу ^ ічній та культурний розвиток держави Вимагаю квалiфiкованіх спе ^ алюлв. На качану 1920-х рр. у відавнічш сферi Працювало 20% вщ загальноТ ктькосп зайнятості у ЦШ галузi промісловостi в дореволюцiйній перюд. Переважно бтьшють квалiфiкованіх спецiалiстiв шшла працювати в iншi галузi народного господарства, деям, це в основному, стара Штеле ^ ен ^ я, емiгрувалі, що не погоджуючісь з новою полiтики держави, а т, что залиша розпочаті повномасштабній процес вiдновлення роботи у відавнічш галузi не могли. До того ж, головні крітерieм, Яким керували експертш комiсii при бiржах пра ^ в ходi вiдбору кадрiв, Було класового походження та щеолопчна стшкють, а не рiвень компетентностi та професiоналiзму [29, с. 119]. У результат вісококвалiфiкованi редактори, фельeтонiсті,

  друкарi з 20-рiчнім фаховим стажем «Не вітрімувалі перевiркі», а замють них на роботу прийомів малоосвiченi, но «Полiтична грамотнi» особини пролетарського походження. Дуже мало Було не ттькі авторiв, но й редакторiв, коректорiв, перекладачiв, навiть набiрнікiв украТнського тексту не вістачало.

  Ця проблема торкнуло i кніготорпвельно! ' мереж1, до яко! ' прийшла молодь з незашченою середня освiта, зовсiм необiзнана з Органiзацiя i технiки книготоргівлі з асортиментом книг з ті! ' чи iншоi галузi знань. Щоб озброТті кадри хоча б мУмальнімі знання основ кніготоргiвлi, для них влаштовуваліся заняття з технiчний мУмуму, семiнарі, окремi лекцii, запроваджувалось шдівщуальне учнiвство по Книгарня. Майже в кожному губернському центрi були створен школи професiйного навчання полiграфiстiв. У Харковi в 1920 р. Почаїв працювати школа друкарська! ' справи (тзише школа iм. А. Багiнського). Була Створена школа повн графiчного виробництва у Києві Одесi та Катеринослава У Вiнніцi працювала школа iм. Балабанова. У 1930 р. Комгтет у справах для друку органiзував книжково-газетний технiкум, де готуваліся кадри для книготоргівлі видавництво i редакцiй газет. При технiкумi Було Відкрито вечiрнiй вiддiл. Окрiм того, при Ківському кооперативному Iнститутi Було Створено книжковий технiкум, а при Одеська кооперативному технiкумi -кніготорговельній вiддiл. Водкріваліся кніжковi вiддiлі i в загально кооперативних технкумах Всеукрашсько! ' Кооперативно! ' Спткі за Згідно з останнiмі. Ц Чотири технiкумі давали 240-250 кнігарiв середньо! ' квалiфiкацii.

  Систематичність роботу з підготовки кніготоргiвельніх кадрiв в УСРР проводило кооперативне видавництво «Кнігосптка», Пожалуйста мало найбтьшу ятір книгарень у мют й на селi. Для підготовки робiтнікiв кооперативних книгарень видавництво оргаизувало 28 червня тисяча дев'ятсот двадцять п'ять р. при центральному вщдтени чотірітіжневi курси, через якi «пройшли» 44 слухачi [30, с. 188]. Прийомів на курси в Першу Черга особини - керiвнікі книжково! ' роботи кооперативних оргаизацм рiзних видiв та ступеив, якi малі рекомендацiю вiдповiдно установ [31, арк. 1]. Течение мюяця на курсах Було проведено 127 лекцмніх годин, де розглядаліся тими: загальн положення книжково! ' справи, оргаиза ^ я i практика кооперативно! ' кніготоргiвлi, друк книги на селi i оргаиза ^ я кніготоргiвлi, бiблiографiя, книжкова комора (районна база постачання крамом культурного вжитку) ТОЩО. Пiсля закiнчення курсiв Було проведено перевiрку знань курсантiв. Подiбнi, но десятіденнi курси «Кнігоспiлка» проводила у ВИніц та Сумах [36, с. 2]. А Вже на шець 20-х роюв кооперативне видавництво зарекомендувало себе як Одне з найбтьшіх видавництво, что самоспйно навчаюсь квалiфiкованіх працiвнікiв для видавничо! ' Галузь Так, протягом 1926-1928 рр. Отримав освгту 200 кнігарiв [32, с. 290], а в Наступний роц - 473 [33, с. 7], у тому число й на чотірімюячніх курсах у Харковi та Киевi (по 80 осiб), Дипропетровську (40 осiб), двомiсячніх - у Кiровоградi та Міколаевi (по 40 ЗАБ). У 1929 роцi були оргаизоваи спецiальнi курси для підготовки кнігарiв окремий книгарень на 58 слухачiв, Термiн навчання стає 60 див, через рiк планувалося Терме навчання збiльшити до 120 див. Окрiм навчання сiльського населення, «Кнігосптка» проводила заняття i для робггніюв та iнженерiв. Було влаштовано конференцп для книгонош, де брало участь понад 2,5 тис. ЗАБ [34, с. 4-5]. Усього з 1925 по 1931 рр. на 130 курсах «Кнігоспткі» пройшли навчання 3 378 слухачiв. За цею перюд змшівся в бк Розширення тематичний навчальний план з підготовки вісококвалiфiкованіх спе ^ алютв видавничо! ' галузi та були збтьшеи Термiн навчання.

  Система навчання робггніш в основному акцентувалася на таких Напрямки: готування квалiфiкованіх КНИЖКОВИХ робггнімв окружного та районного масштабу, практікантство, лекцп та практічнi Вправи з книжково! ' справи на загальнокооператівніх курсах рiзного типу. На курсах слухачi подтяліся на три групи: окружш, Сільські та кооператівнi педагоги i культурники. Усього з 1925 по 1927 рр. Було проведено 13 Кураєв, випускниками якіх ставши 331 спе ^ алют.

  Завдання Кураєв Було орiентувaння слухачiв у харчуванні кооперативно! та культурно! ' роботи, набуття елементарних знань i навичок у спрaвi Вивчення книги та Користування бiблiогрaфiчнімі підручниками, орiентувaння в культурно-техшчніх та оргашзацшно-культурних харчування сiльсько! ' кнігaрнi. Робіліся такоже бiблiогрaфiчнi оглянувши нaйвaжлівiшіх розд ^ в лiтерaтурі (полiтічноi, нaуково-технiчноi, стьськогосподарсько! ', Художньо!). Чотірімiсячнi курси були прізнaченi для підготовки зaвiдуючіх райкнігарень, рaйiнспекторiв, КНИЖКОВИХ водда ^ в та старших продaвцiв у Книгарня великих мют. Двомiсячнi курси готувалі продавців районних книгарень, заводуючіх стьськіх книгарень, молодших продавців.

  Програма Складанний з таких основних частин:? Стор1я книжково! ' та видавничо! справи, оргашза ^ я книгарства, торговельно-операцшна робота та облКВУ, техшка та методика роботи з книгою, б1блюграф1я та Вивчення покупця, розповсюдження книжки на село, коопера ^ я i кнігарська робота, робота з паперовими крамом. Вводити такоже i додатково предмети, зокрема законодавство про книжковий торгівлю, робота з наочно приладдям ТОЩО.

  Проведена пюля курсів переворка знань (Шляхом групових бесод) дала там наслодкі -? З 42 слухач позитивно результати показали 20, середш -18, елементарш знання здобулі 4 слухачка 30 курсантів повернули на мюце Попередньо! ' роботи на бтьш високо посади, 9 влаштуваліся на роботу, 3 через низьких квал1фкацш знаходится у невизначенності становіщк

  Велика роль належала «КнігосптцЬ> i в підготуй Книгар для села. Курси для стьськіх Книгар за 1926/27 р. готувалі Виключно «низів ^> КНИЖКОВИХ робггнімв. Маючі завдання побудова кніготорговельного апарату на село, «Кнігосптка» в Першу Черга «наштовхнулася» на питання підготовки робггніш для стьсько! ' кніготорпвлО Це були курси? з викладу головних кніготорговельніх та культурно-освотнох дисципл. Взявши ороентір на Книжкового робгтіка в село, видавництво «Кнігосполка» змшіло програму курсів, яко в Середньому трівалі 14 див. 1'х завдання Було ороентування слухач у харчуванні кооперативно! ' та культурно! ' роботи, здобуття елементарних знань та навичок у справо Вивчення книги та корістувани б1блюграф1чнімі підручниками,

  орieнтування в органiзацiйно-культурних та техшчніх живлення робота сiльськоi кнігарш. Програма сiльськіх курсiв подiлялася на таю части: загальнокооператівш та кніготорговельш тими, бiблiографiя, Органiзацiя та практика кнігарш, робота з канцкрамом. Основними методами роботи були лекці'-бесщі та практікантство.

  На стьсьм курси слухачiв набирати здебiльшого молодь. Например, на Кшвськіх курсах з 28 слухачiв вiком до 20 рокiв Було - 10 ЗАБ, до 25 - 15, бтьше 25 - 3, среди них були i чоловкі, i жшкі, так, чоловшв - 23, жшок - 5. На курсах навчаюсь за нацюнальнім походження в основном окрашу та евреТ, среди них прикрашає

  - 22, евре'1'в - 6. За зі ^ ально становищем службовцiв Було - 15, роб ^ німв - 3, селян - 10,! 'Хнш осв ^ нш рiвень МАВ такоже нерiвномiрній характер, так, семірiчну освiта мало - 17 ЗАБ , середня та профшколу замнчіло - 5, незамнчену семірiчну та «хатньою» освiта малі - 6. За партшною Ознакою члешв КП (б) У Було - 3 особи, ЛКСМУ

  - 17, безпартшніх - 8. За стажем кооперативно! ' роботи до 1 року навчаюсь - 10 ЗАБ, до З ромв - 2, без стажу

  - 16, кніготорговельній стаж до 3 мюя ^ в мало - 5 ЗАБ, до 6-ти - 2, до 1 року - 2, среди них бiблiотекaрiв - 10, лiквiдaторiв неписьмові - 4, учітелiв - 1. Серед слухaчiв, як постшно мешкали на сів ^ Було - 23 особини. На навчання слухaчi рекомендуваліся вщ оргашзацш, что в подалі переймаюсь! 'ХШМ працевлаштуванням. Так, на Кш'вськіх курсах вщ кніготорговельніх кооперативних оргашзацш Було 28 слухaчiв, вщ райспток i «Кнігоспткі» - 2, робкоотв - 4, стьськогосподарськіх товариств - 22 [35, с. 144]. За невеликим вінятком, це БУВ ТИПОВИЙ склад курсантв стьськіх кніготорговельніх Кураєв. Як бачим, тут переважае молодь з Громадським i культурним стажем, но без кніготорговельного i нав ^ ь кооперативного.

  Курсанти, як правило, перебувалі на утріманш «Кнігоспткі». Вартють Кураєв становила вщ 300 до 900 крб. залежних вщ мюця влаштування та млькосл слухaчiв, пересiчнi витрати на курсанта становили вщ 30 до 40 крб. Так, за данімі дослщження, лишь за перюд з 1926 по 1928 рр. на навчання з бюджету видавництва Було асігновано понад 6,5 тис крб. [37, арк. 16].

  Кооперативне видавництво «Кнігосптка» широко практікувало шстітут Практиканство. Суть его по-брикатися в тому, что видавництво за СВШ рахунок брало на практику мaлоквaлiфiковaніх пра ^ внімв, ям в течение 3-ох - 4-ох мюя ^ в Займаюсь теоретичного та практичною підготовкою, а потм! 'Х влаштовувалі на самостшну роботу. Так, за 1925-1927 рр. «Кнігосптка» мала 32 практикантів, з них Було влаштовано на рiзнi посади - 22 особини, решта «вщаялася».

  Кнігарського ВУЗу «Кнігосптка» в МНЦ 20-х ромв НЕ мала, но за ii участь розгорнулася пiдготовкa кaдрiв рiзних Вищих Навчальних закладах Украши. Вона взяла направление на пщготовку кнігaрiв з віщою осв ^ ою: кнігaрiв-економiстiв та кнігaрiв-розповсюджувaчiв. Дерло готував iнститут СПОЖИВЧИХ! ' кооперації, что дiяв у Хaрковi, інших - книжковий вщдт бiблiотечного факультету Хармвського Iнституту полiтосвiті. У пщготовц кнігaрiв-економiстiв брав участь такоже Хармвській iнститут народного господарства. Нaявнiсть тако! ' aкaдемiчноi бази давала можливiсть готувати керiвній склад кнігарськіх робiтнікiв економiчний-оперaтівного й культурно-економiчний профiлю як для само! ' «Кнігоспткі», так i для мюцевіх оргашзацш. 1нстітут полiтосвiті та СПОЖИВЧИХ! ' кооперaцii започаткувалі роботу кабшетв з Вивчення Попит покупцiв i з економкі та оргaнiзaцii книготорг.

  Таким чином, у другш половіш 20-х рр. «Кнігоспiлкa» пройшла великий шлях вщ прімiтівніх мiсячніх кнігарськіх Кураєв до пщготовкі кнігaрiв з віщою освггою та создания основ науково-дослщніцько! ' роботи. Кніготорговельнi вузiвськi курси давали змогу Розгорнутим науково-дослщну роботу, вщсутнють яко! ' Гостра вiдчувaлaся в Укра! 'ш. Завдяк сво'ш професiйно-Освiтнiй робот кооперативне видавництво «Кнігосптка» великих проблем з кадровим ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ багато.

  Проблемою.Більше кадрового забезпечення переймалася Переважно бтьшють кооперативних видавництво, особливо це Було пом ^ але пщ час украТшзаці, коли обов'язково Вимагаю вщ роб ^ німв та служби ^ в, особливо видавничо! ' Галузь ^ знання украшсько! ' мови. Деякi видавництва Найман вчітелiв, якi проводили курси та гуртки з поглиблення Вивчення украшсько! ' мови для кадрового персоналу. Учитель для проведення Кураєв з Вивчення украшсько! ' мови «Пролетарш» обходівся в 30 крб. на мюяць [38, арк. 21]. За ЦІМ пильно слщкувалі державш органи. Так, 12 травня 1925 р. Хармвській губвщдт спткі пра ^ внімв осв ^ і запитавши у видавництва «Пролетарш» даш про наявнють у ньом гурткiв з Вивчення украТнсько! ' мови дaнi относительно ктькосп прaцiвнікiв, котрi вiдвiдують подiбнi гуртки, кiлькiсть бажаючих вівчаті украТнську мову, а такоже, у ям днi i годину смороду Працюють [39, арк. 7]. У другш половіш 20-х рр. кооперативне видавництво «Украшській роб ^ ник» уживається Негайно зaходiв для пщвіщення знань украшсько! ' л ^ ературі, культури та укра! 'нознавства мiж ствроб ^ никами фiлiй, а особливо продавцем книг. В обов'язковому порядку переглядався штат ствроб ^ німв украТнського вiддiлу з метою пщбору робiтнікiв з віщою квaлiфiкaцieю, якi б досконало володiлі украТнською мовою й знали украТнську культуру.

  Система пщготовкі кaдрiв для кніготорпвельно! ' мережi мала Певна спеціфiку. На вщмшу вiд програми з пщготовкі роб ^ німв полiгрaфiчного виробництва, у якш держава булу одним iз головних кредіторiв, фiнaнсувaння системи пiдготовки кнігaрiв Було повнiстю позбавлене державно! пщтрімкі. У цьом виявило принципова пози ^ я Радянсько! держави, что, незважаючі на нову економiчний полiтики, продовжувала «Дивитися» на сферу торгiвлi i пов'язану з нею необхщнють Вивчення кон'юнктури Книжкового Сайти Вся як на пережиток кaпiтaлiзму. Безперечно, что Надання кооперації 'можлівосп оргашзуваті систему пiдготовки кaдрiв для кніготоргiвельно!' мережi Певна мiрою aктівiзувaло рінковi вiдносин в республщ ^ спріяло вивченню спеціфiкі Читацький Попит, стімулювало розвиток видавничо! дiяльностi в украм Про-ті мирне ствюнування соцiaлiстічно-оргaнiзовaного виробництва друкована! ' продукц ^ i ринкова! системи! "i

  Поширення трівало лишь до кшця 20-х роков, коли разом з кооперативними Видавництво булу одержавлена ​​й система підготовки кадрів для кніготорпвлк

  У цтому проблема кадрового забезпечення для кооперативних видавництво перюду НЕПу булу одиею з Нагальне проблем, якові смороду намагались віршуваті цтком самоспйно, бо держава могла Тм помочь лишь полотпрацовнікамі. Освп "ня робота кооперативних видавництво Надала НЕ лишь Видавництво, а й уай відавнічм Галузо квалофкованіх спецоалюпв. У кшц 20-х на качана 30-х роков підготовкою спе ^ алю ^ в для видавничо! ' Галузо Займаюсь в основному державно органи; кооперативно видавництва, у тому число й «Кнігосптка», цею прівтей втратили. Так, згщно з Статистичний данімі Центрального управлшня у справах для друку в 1931 р. Було підготовлено понад 10,9 тис. спецоалюпв, а в 1932 р. - 22,1 [40, арк. 16]. Альо проблема кадрового забезпечення продовжувала юнуваті, например, кооперативне видавництво «пролетар» станом на 1931 р., додатково потребував у переквал1фкаці 'та оновлення основного складу в ктькосп 249 осіб [27, арк. 39]. у 1932 р. по відавнічм Галузо потреба в кадрах Складанний 2 478 осіб, а це говорити про ті, что держава повнютю НЕ задовольняла видавництва спец1алютамі високого фаху i в достатшй ктькосп.

  Висновки. Отже, система підготовки кадрів для кніготорпвельно! ' ятір зокрема видавничо! ' Кооперація ', мала Певна спеціфку. На вщмшу вод програми з підготовки роб ^ ніш пол1граф1чного виробництва, у подтрімц яко! держава брала активну участь, фшансування ж підготовки Книгар, кооперативних видавництво, Було повнютю позбавлене державно! ' подтрімкі. У цьом виявило принципова пози ^ я Радянсько! ' держави, что, незважаючі на Нову економочну полотіку, продовжувала «Дивитися» на сферу торпвло i пов'язану з нею необхщнють Вивчення кон'юнктури Книжкового Сайти Вся, як на пережиток каттал1зму. Безперечно, что Надання кооперації 'можливий оргашзуваті систему підготовки кадрів для кніготорпвельно!' Мережа Певна м1рою актівозувало ринкова водносіні в республще спріяло вивченню спеціфкі Читацький Попит, стімулювало розвиток видавничо! ' дояльност в украм проти мирного сшвюнування зі ^ алютічно-оргашзованого виробництва друкована! продукці 'i ринкова!' системи ii Поширення трівало лишь до кшця 20-х роков, коли разом з кооперативними Видавництво булу одержавлена ​​й система підготовки кадрів для кніготорпвлк

  Список використаних джерел

  1. Костик С. П. Створення та дiяльнiсть кооперативних видавництво в УСРР 1922-1930 рр .: дис ... канд. '? Ст. наук: 07.00.01; Переяслав-Хмельницький держ. педагог'чній ун-т iM. Григор'єв Сковороди. Переяслав-Хмельницький, 2005. 241 с.

  2. Збiрник узаконених та Розпорядження робтнічо-селянського правительства УкраУні. 1923. № 26. С. 379, 395.

  3. Центральний державний архв Вищих органiв влади та управлніе УкраУні (далi - ЦДАВО УкраУні). Ф. 271. Оп. 1. Спр. 830. 15 арк.

  4. ЦДАВО УкраУні. Ф. 271. Оп. 1. Спр. 103. 16 арк.

  5. ЦДАВО УкраУні. Ф. 271. Оп. 1. Спр. 823. 24 арк.

  6. Збiрник узаконених та Розпорядження робтнічо-селянського правительства УкраУні. 1927. Ч. 8. С. 36-37, 57, 121.

  7. ЦДАВО УкраУні. Ф. 271. Оп. 1. Спр. 317. 42 арк.

  8. ЦДАВО УкраУні. Ф. 178. Оп. 1. Спр. 175. 907 арк.

  9. ЦДАВО УкраУні. Ф. 174. Оп. 1. Спр. 183. 18 арк.

  10.ЦДАВО УкраУні. Ф. 174. Оп. 1. Спр. 146. 72 арк.

  11.ЦДАВО УкраУні. Ф. 174. Оп. 1. Спр. 88. 45 арк.

  12.ЦДАВО УкраУні. Ф. 271. Оп. 1. Спр. 74. 12 арк.

  13.ЦДАВО УкраУні. Ф. 271. Оп. 1. Спр. 487. 29 арк.

  14.ЦДАВО УкраУні. Ф. 168. Оп. 1. Спр. 527. 811 арк.

  15. Правда сторі: д'яльн'сть еврейсько'У культурно-просвiтніцькоУ оргашзацУУ «Культурна ЛГА» у Кіeвi (1918-1925): Зб. документ '^ i матер'ал'в / Укл. М.О. Рибаков. КІУЛ: Кий, 2001. 156 с.

  16.ЦДАВО УкраУні. Ф. 174. Оп. 2. Спр. 10. 48 арк.

  17.ЦДАВО УкраУні. Ф. 174. Оп. 2. Спр. 16. 37 арк.

  18.ЦДАВО УкраУні. Ф. 555. Оп. 1. Спр. 47. 98 арк.

  19.На ^ ональний перепис робiтнікiв та служби ^ в УкраУні (жовтень-листопад 1929 р.): Зб. стат. матерiалiв / Укл. I. Златопольський. Харк'т: «<УкраУнській робтнік », 1930. 157 с.

  20.ЦДАВО УкраУні. Ф. 174. Оп. 1. Спр. 78. 24 арк.

  21. ^ вшар Т.УкраУнській книжковий рух, як стокротно явіще (1917-1923). КІУЛ: Логос, 1996. 344 с.

  22.ЦДАВО УкраУні. Ф. 337. Оп. 1. Спр. 814. 53 арк.

  23.ЦДАВО УкраУні. Ф. 166. Оп. 6. Спр. 682. 290 арк.

  24.Статістічна хронка ЦСУ, 1926. 15трав. № 38. Харк / 'в: Державна статистика УСРР, 1926. 63 с.

  25.ЦДАВО УкраУні. Ф. 168. Оп. 1. Спр. 867. 1 арк.

  26.ЦДАВО УкраУні. Ф. 168. Оп. 1. Спр. 873. 67 арк.

  27.ЦДАВО УкраУні. Ф. 555. Оп. 1. Спр. 86. 147 арк.

  28.ЦДАВО УкраУні. Ф. 292. Оп. 1. Спр. 49. 233 арк.

  29. Мзюн В.К. Видавнича д'яльн'сть державних, суспльно-полтічніх та Громадського органiзацiй в 20-т'1 р .: дис. канд. ст. наук / КіУвській Нац1ональній унверсітет 'мен Тараса Шевченка: 07.00.06. КІУЛ: 1994. 206 с.

  30.Хронка. Книжкова справа. Б'бл'олог'чн eicmi. 1925. № 1-2.

  31.1нстітут рукопісв Національно / 'б'бл'ютекі УкраУні im. В 1. Вернадського (м. Кі'Ув). Ф. 47. Спр. 26. 19 арк.

  32.Бабенко С.Г. 1стор1я кооперативного руху; Льв1вська комерц1йна академ'я. Льв1в, 1нстітут укра'Унознавства НАН УкраУні, 1996. 412 с.

  33.Абрамов Г. Кооперативна кніготорг1вля на перелом1. Радянський Книгар. 1930. № 1. С. 6-7.

  34.Нечаев М. Проблема готування кнігарськіх кадр'в. Радянський Книгар. 1930. № 5. С. 3-5.

  35.Нечаев М. Готування кооперативних КНИЖКОВИХ роб1тнік1в на Укра'Уш. Бiблiологiчнi в'ст'г 1927. № 3. С. 141-145.

  36.Агуф М. На шляху культурно '! Революція. Комунст. 1926. 3 липня.

  37.ЦДАВО УкраУні. Ф. 166. Оп. 7. Спр. 255. 141 арк.

  38.ЦДАВО УкраУні. Ф. 292. Оп. 1. Спр. 25. 80 арк.

  39.ЦДАВО УкраУні. Ф. 168. Оп. 1. Спр. 870. 29 арк.

  40.ЦДАВО УкраУні. Ф. 555. Оп. 1. Спр. 36. 37 арк.

  References

  1. Kostyk, Ye. P. (2006). Stvorennia ta diialnist kooperatyvnykh vydavnytstv v USSR 1922-1930 rokiv [Making and Activities of the Cooperative Publishing in the USSR (1922-1930)]. Candidate Dissertation: 07.00.01 (History of Ukraine). Cherkasy, 241 p. [In Ukr.].

  2. Zbirnyk uzakonen ta rozporiadzhen robitnycho-selianskoho uriadu Ukrainy [Collection of laws and regulations of the Workers 'and Peasants' Government of Ukraine]. 1923. no. 26. pp. 379, 395 [in Ukr.].

  3. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy (dali - TsDAVO Ukrainy) [Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine (TsDA VO of Ukraine)). F. 271. Op. 1. Spr. 830 15 Sh. [In Ukr.].

  4. Tsdavo Ukrainy [TsDAVO of Ukraine]. F. 271. Op. 1. Spr. 103. 16 Sh. [In Ukr.].

  5. Tsdavo Ukrainy [TsDAVO of Ukraine]. F. 271. Op. 1. Spr. 823. 24 Sh. [In Ukr.].

  6. Zbirnyk uzakonen ta rozporiadzhen robitnycho-selianskoho uriadu Ukrainy [Collection of laws and regulations of the Workers 'and Peasants' Government of Ukraine]. 1927. T. 8. pp. 36-37, 57, 121 [in Ukr.].

  7. Tsdavo Ukrainy [TsDAVO of Ukraine]. F. 271. Op. 1. Spr. 317. 42 Sh. [In Ukr.].

  8. Tsdavo Ukrainy [TsDAVO of Ukraine]. F. 178. Op. 1. Spr. 175. 907 Sh. [In Ukr.].

  9. Tsdavo Ukrainy [TsDAVO of Ukraine]. F. 174. Op. 1. Spr. 183. 18 Sh. [In Ukr.].

  10. Tsdavo Ukrainy [TsDAVO of Ukraine]. F. 174. Op. 1. Spr. 146. 72 Sh. [In Ukr.].

  11. Tsdavo Ukrainy [TsDAVO of Ukraine]. F. 174. Op. 1. Spr. 88. 45 Sh. [In Ukr.].

  12. Tsdavo Ukrainy [TsDAVO of Ukraine]. F. 271. Op. 1. Spr. 74. 12 Sh. [In Ukr.].

  13. Tsdavo Ukrainy [TsDAVO of Ukraine]. F. 271. Op. 1. Spr. 487. 29 Sh. [In Ukr.].

  14. Tsdavo Ukrainy [TsDAVO of Ukraine]. F. 168. Op. 1. Spr. 527. 811. Sh. [In Ukr.].

  15.Rybakov, M. O. (2001). Pravda istorii: diialnist yevreiskoi kulturno-prosvitnytskoi orhanizatsii «Kulturna Liha» u Kyevi (1918-1925). [The truth of history: the activities of the Jewish cultural and educational organization «Cultural League» in Kyiv (1918-1925)]: Zb. dokumentiv i materialiv. Kyiv: Kyi, 156 p. [In Ukr.].

  16.Tsdavo Ukrainy [TsDAVO of Ukraine]. F. 174. Op. 2. Spr. 10. 48 Sh. [In Ukr.].

  17.Tsdavo Ukrainy [TsDAVO of Ukraine]. F. 174. Op. 2. Spr. 16. 37 Sh. [In Ukr.].

  18.Tsdavo Ukrainy [TsDAVO of Ukraine]. F. 555. Op. 1. Spr. 47. 98 Sh. [In Ukr.].

  19.Natsionalnyi perepys robitnykiv ta sluzhbovtsiv Ukrainy (zhovten-lystopad 1929 r.) [National Census of Workers and Servants of Ukraine (October-November, 1929)]: Zb. stat. Materialiv. Ukl. I. Zlatopolskyi. Kharkiv: «Ukrainskyi robitnyk», 1930. 157 p. [In Ukr.].

  20. Tsdavo Ukrainy [TsDAVO of Ukraine]. F. 174. Op. 1. Spr. 78. 24 Sh. [In Ukr.].

  21.Kivshar T. Ukrainskyi knyzhkovyi rukh, yak istorychne yavyshche (1917-1923) [Ukrainian book movement as a historical phenomenon (1917-1923)]. Kyiv: Lohos, 1996. 344 p. [In Ukr.].

  22. Tsdavo Ukrainy [TsDAVO of Ukraine]. F. 337. Op. 1. Spr. 814. 53 Sh. [In Ukr.].

  23. Tsdavo Ukrainy [TsDAVO of Ukraine]. F. 166. Op. 6. Spr. 682. 290 Sh. [In Ukr.].

  24. Statystychna khronika TsSU [Statistical Chronicle of the CSO], 1926. 15 travnia no. 38. Kharkiv: Derzhavna statystyka USRR, 1926. 63 p. [In Ukr.].

  25. Tsdavo Ukrainy [TsDAVO of Ukraine]. F. 168. Op. 1. Spr. 867. 1 Sh. [In Ukr.].

  26. Tsdavo Ukrainy [TsDAVO of Ukraine]. F. 168. Op. 1. Spr. 873. 67 Sh. [In Ukr.].

  27. Tsdavo Ukrainy [TsDAVO of Ukraine]. F. 555. Op. 1. Spr. 86. 147 Sh. [In Ukr.].

  28. Tsdavo Ukrainy [TsDAVO of Ukraine]. F. 292. Op. 1. Spr. 49. 233 Sh. [In Ukr.].

  29.Kiziun, V. K. (1994). Vydavnycha diialnist derzhavnykh, suspilno-politychnykh ta hromadskykh orhanizatsii v 20-ti r. [Publishing activities of state, public-political and public organizations in the 1920's]. Candidate's thesis. Kyiv, 206 p. [In Ukr.].

  30.Khronika. Knyzhkova sprava [Chronicle. The book business]. Bibliolohichni visti. 1925. no. 1-2 [in Ukr.].

  31.Instytut rukopysiv Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho (Kyiv). [Institute of Manuscripts of

  the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine (Kyiv)]. F. 47. Spr. 26. 19 Sh. [In Ukr.].

  32.Babenko, S. H. Istoriia kooperatyvnoho rukhu [History of cooperative movement]; Lvivska komertsiina akademiia. Lviv, Instytut ukrainoznavstva NAN Ukrainy, 1996. 412 p. [In Ukr.].

  33.Abramov H. Kooperatyvna knyhotorhivlia na perelomi [Cooperative bookselling at the turn]. Radianskyi knyhar. 1930. no. 1. pp. 6-7. [In Ukr.].

  34.Nechaiev M. Problema hotuvannia knyharskykh kadriv [The problem of training bookstores staff}. Radianskyi knyhar. 1930. no. 5. pp. 3-5. [In Ukr.].

  35.Nechaiev M. Hotuvannia kooperatyvnykh knyzhkovykh robitnykiv na Ukraini [Training of cooperative book workers in Ukraine]. Bibliolohichni visti. 1927. no. 3. pp. 141-145 [in Ukr.}.

  36.Ahuf M. Na shliakhu kulturnoi revoliutsii [On the way toward a Cultural Revolution]. Komunist. 1926. 3 lypnia [in Ukr.].

  37.Tsdavo Ukrainy [TsDAVO of Ukraine]. F. 166. Op. 7. Spr. 255. 141 Sh. [In Ukr.].

  38. Tsdavo Ukrainy [TsDAVO of Ukraine]. F. 292. Op. 1. Spr. 25. 80 Sh. [In Ukr.].

  39. Tsdavo Ukrainy [TsDAVO of Ukraine]. F. 168. Op. 1. Spr. 870. 29 Sh. [In Ukr.].

  40. Tsdavo Ukrainy [TsDAVO of Ukraine]. F. 555. Op. 1. Spr. 36. 37 Sh. [In Ukr.].

  Данi ПРО АВТОРА

  Костик Свгенш Петрович, кандидат юторічніх наук, доцент кафедри економкі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ iMern Григорiя Сковороди». e-mail: до! ю79 @ кіа

  https://orcid.org/0000-0003-1613-2422 Researcher ID: C-2808-2019

  ДАНІ ПРО АВТОРА

  Костик Євген Петрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри економіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди». e-mail: до! ю79 @ кіа

  DATE ABOUT THE AUTHOR

  Kostyk Yevhenii, Ph.D. in History, Associate Professor at the Chair of Economics Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University. e-mail: до! ю79 @ кіа

  Подано до редакцп 11.01.2020 Прийнято до друку 02.02.2020

  УДК 336.2.33 https://doi.org/10.31470/2306-546X-2020-44-153-164

  Бюджетних ПОЛ1ТІКА ТА ЕКОНОМ1ЧНІЙ РОЗВИТОК *

  Паичній М. Д.

  Предметом досл'дження е теоретична! ' засади та механiзм формирование i реалiзацii бюджетно'У полiтики як iнструмент регулювання економ'чного розвитку.

  Метою досл'дження е поглиблення теоретико-методологiчніх засідок формирование бюджетно'У полiтики та визначення особливо УУ впліву на економ'чній розвиток кра'Уні.

  Методи досл'дження. Для віршення поставлених завдання Використано сукупнсть метод'т та п'дход'т, что Надал змогу Забезпечити концептуальні еднсть досл'дження. Застосовано д'алектічній, системний та структурний пдході, методи узагальнення, анал'зу i синтезу, порiвняння, економко-математичного моделювання та наукового абстрагування.

  Результати роботи: досл'джено основн iнструмент бюджетно'У полтіка, что здйснюють Вплив на економ'чній розвиток. Сістематізовано досв'д кра'Ун iз розвинутості економкою относительно реалiзацiУ заход'т фскальноУ консол'дацІ та стимулювання економ'чного зростання в перод Велико '/' Рецес'УУ. Досл'джено Вплив сертифіката № бюджетного дефціту на темпи зростання реального ВВП у кра'Унах ОЕСР в течение 1981-2017 роюв.

  Галузь! Застосування результатie. Бюджетна полтіка кра'Уні та iнструмент УУ реалiзацiУ.

  Висновки. Регулювання податкового НАВАНТАЖЕННЯ на працю i каптал зд '/ йснюе Вплив на кон'юнктуру ціх фактор'в виробництва на Сайти Вся, е однею iз визначальності причин м'грац'УУ трудового i Фнансовий капiталу м'ж р1'знімі регюнамі та кра'Унамі з&ту. ВРАХОВУЮЧИ множіннiсть комбiнацiй податкових баз та ставок держава травні суттевi можливий '! для впліву на Iнвестицiйного та споживчий Попит, а отже на темп росту реального валового внутршніх продукту загаль. Вплив бюджетно'У полiтики у сферi видатки / 'в на Сукупний Попит травні досл'джуватісь з урахуванням пози ^ й Ух ОБСЯГИ (сп'вв'дношення до ВВП), а такоже р / зно'У компози ^ йно'У структури. Важлівім е збльшення вагового

  * Роботу виконан в межах фундаментальноi науково-дослiдноi роботи «Бюджетна стратегiя економiчний зростання» (номер Державноi реестрацІ '0118U000128).

  © Паачній М. Д., 2020 Економ1чній вюнік ушверсітету | Випуск № 44 153


  Ключові слова: КООПЕРАТИВНІ ВИДАВНИЦТВА / ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ФОРМУВАННЯ КООПЕРАТИВНИХ ВИДАВНИЦТВ / НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА / ФІЗИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ / ЗАСНОВНИКИ / ЧЛЕНИ / СПІВРОБІТНИКИ / ОРГАНІЗАЦІЙНА СИСТЕМА / Управлінсько-АДМІНІСТРАТИВНА ВЕРТИКАЛЬ / ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ / КООПЕРАТІВНі Видавництво / Організаційне ФОРМУВАННЯ кооперативного видавництва / НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА / Фізичні и Юридичні ОСОБИНИ / Засновник / члени / СПіВРОБіТНІКІ / ЗАВЕРШЕНО Організаційна СИСТЕМА / Управлінсько-адміністративна ВЕРТИКАЛЬ / Підготовка КВАЛіФіКОВАНІХ спеціалістів / COOPERATIVE PUBLISHING HOUSES / ORGANIZATIONAL FORMATION OF COOPERATIVE PUBLISHING HOUSES / LEGAL FRAMEWORK / INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES / FOUNDERS / MEMBERS / CO-WORKERS / ORGANIZATIONAL SYSTEM / MANAGEMENT AND ADMINISTRATIVE VERTICAL / TRAINING OF QUALIFIED PROFESSIONALS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити