Обґрунтовується необхідність підготовки менеджерів транспорту до ризик-менеджменту; визначається теоретична база і методологічне поле професійної діяльності і на їх основі розкриваються концептуальні ідеї ріскологіческой підготовки фахівців транспорту в вузі

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Мінкова Е. З.


The conceptual principles of risk training of the transport managers

In this article the necessity of the transport managers training to risk-management is proved; the theoretical base and methodological field of the professional activity are determined and the conceptual principles of risk training of the transport specialists in Higher Educational Institution are revealed on their basis.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2006
  Журнал: Вісник Балтійського федерального університету ім. І. Канта. Серія: Філологія, педагогіка, психологія
  Наукова стаття на тему 'Концептуальні ідеї ріскологіческой підготовки менеджерів транспорту'

  Текст наукової роботи на тему «Концептуальні ідеї ріскологіческой підготовки менеджерів транспорту»

  ?А.А. Смирнов

  2. Стандарти і директиви для агенцій із зовнішнього забезпечення якості вищої образо-

  вання на території Європи // Європейська асоціація забезпечення якості вищої освіти [Електронний ресурс]. Режим доступу:

  http://www.bp.ntf.ru/Directions/Education_Quality

  3. Солонін С. І. Статистичні методи як інструмент менеджменту в вузі // Якість, Інновації, Освіта. 2002. № 3. С. 17-23.

  про автора

  А.А. Смирнов - канд. пед. наук, доц., КПІ ФСБ Росії, smirno-vaa2003 @ list. ги

  82

  УДК 378.147

  Е.С. Мінкова

  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІДЕЇ РІСКОЛОГІЧЕСКОЙ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ ТРАНСПОРТУ

  Обґрунтовується необхідність підготовки менеджерів транспорту до ризик-менеджменту; визначається теоретична база і методологічне поле професійної діяльності і на їх основі розкриваються концептуальні ідеї ріскологіческой підготовки фахівців транспорту в вузі

  In this article the necessity of the transport managers training to risk-management is proved; the theoretical base and methodological field of the professional activity are determined and the conceptual principles of risk training of the transport specialists in Higher Educational Institution are revealed on their basis.

  Повна вища освіта відповідного сьогодні має чітку прак-тіко-орієнтовану тенденцію, що виражається в конкретній за-даності освітнього результату. Державні освітні стандарти містять в собі вимоги до випускників вузу, що визначають найбільш важливі положення в діяльності того чи іншого фахівця. Менеджери транспортної сфери як організатори перевезень і керують транспортним підприємством, його підрозділами повинні вміти вирішувати управлінські завдання різного змісту. Їх спрямованість визначається цілями і завданнями діяльності підприємства. Однак очевидно, що і ситуаційні, факторні умови диктують зміст управлінських рішень.

  З переходом до ринкових механізмів об'єктивувати необхідність звернення до понять «ризик», «підприємницький ризик», «ризикові ситуації» і «ризик-менеджмент». Стійка тенденція економічних та управлінських досліджень в області підприємницького ризику знайшла своє вираження в появі нової наукової і навчальної дисципліни «Ріскологія». Методичне забезпечення даної дисципліни невелика: можна відзначити навчальний посібник В.П. Буянова, К.А. Кірсанова, Л.М. Михайлова «Ріскологія. управління рис-

  Вісник РГУ ім. І. Канта. 2006. Вип. 11. Педагогічні та психологічні науки. С. 82-86.

  Концептуальні ідеї ріскологіческой підготовки менеджерів

  ками »; регіональне карельське видання навчального посібника А.П. Аль-гина, М.В. Виноградова, Ю.І. Пономарьова «Ріскологія і синергетика в системі управління»; регіональне білгородське видання методичних рекомендацій Н.А. Демура «Ризик-менеджмент». Для цих навчальних посібників характерно те, що увага в них акцентується на фінансовій сфері ризик-менеджменту. При всій привабливості такого підходу (дійсно, фінанси будь-якого підприємства - це «кров» його економічного організму) слід зазначити його обмеженість.

  У діяльності транспортного підприємства будь-якої форми власності в реальності існує спектр ризиків, об'єднаних поняттям «підприємницький ризик». Які ризиковані ситуації зустрічаються в діяльності інженера-менеджера транспортного підприємства? Об'єктом управління в ризик-менеджменті є ризикові ситуації, пов'язані з транспортною діяльністю, з економічними відносинами між господарюючими суб'єктами в процесі виникнення і реалізації ризику, тобто. Е. Практично у всіх сферах діяльності транспортного підприємства. Так, сфера «Послуги з перевезення пасажирів і вантажів» має наступні ризики: ризик транспортних пригод; ризик, обумовлений недотриманням міжнародних і вітчизняних стандартів і вимог у галузі екології та технічного стану рухомого складу; ризик втрат і втрати якості перевезених вантажів; сфера «Виконання перевантажувальних робіт, технічного обслуговування і ремонту рухомого складу» характеризується такими ризиками, як виробничий ризик, пов'язаний з травматизмом; з матеріальними збитками; сфера «Фінансова область» містить ризики в зв'язку з купівлею транспортним підприємством різних цінних паперів і ризики кредитних операцій; сфера «Здійснення інвестицій та інновацій» має імовірнісний ризик вкладення капіталу, яке не забезпечить окупності і прибутковості.

  Як видно, господарської діяльності транспортного підприємства притаманні різні види підприємницького ризику. Виникає питання: чи можливо підготувати інженера до управління такими різними видами ризику? Ми припускаємо, що відповідь може бути позитивним, якщо будуть визначені концептуальні засади ріскологіческой підготовки менеджерів транспорту.

  Провідним концептуальним положенням виступає суттєвий зміст підприємницької діяльності як діяльності, що здійснюється на свій ризик, спрямованої на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими в цій якості у встановленому законом порядку.

  Дослідники (М. Мескон, RD Hisrich, M. Peters і ін.) Сходяться на думці, що підприємництво є процес створення чогось особливого за своїм значенням, що вимагає витрат необхідного часу і зусиль, що передбачає супутні фінансові, душевні і соціальні ризики і має в якості підсумкових винагород грошове і психологічне задоволення [4]. Сфера діяльності підприємця - це завжди нестійка среда, якою перш

  83

  84

  Е.С. Мінкова

  всього є ринок. Здатність до регулярного і успішному здійсненню такого роду активності, яка передбачає вміння швидко приймати і реалізовувати рішення в умовах невизначеності, - є головна здатність підприємця.

  В історичному розвитку підприємець пройшов шлях від посередника між замовником і виконавцем, несучи повну відповідальність за збитки від реалізації контракту, до венчурного капіталіста, який надає капітал для ризикованого підприємства, і власне підприємця, який реалізує саме підприємство [7, с. 539]. На всіх етапах розвитку підприємництва відмітними рисами підприємця були діяльність в умовах ризику і відповідальність за результати власних дій. Підприємницька здатність - це здатність прийняття рішення і здатність ризикувати [6, с. 5].

  Отже, необхідність ріскологіческой підготовки менеджера транспорту ґрунтується на закономірності економічної діяльності підприємця як самостійної, інноваційної та негарантованої успішної її вирішеним, з одного боку, з іншого - реалізується в умовах високої невизначеності і нестійкості економічного середовища.

  Сучасне транспортне підприємство - це система взаємопов'язаних служб: від технічних, технологічних до фінансових і юридичних відділів. Менеджери транспорту реалізують свої професійні функції з усіх перерахованих службах. Їх діяльність пов'язана з управлінням перевізними процесом, організацією перевантажувальних робіт і робіт з технічного обслуговування і ремонту техніки транспорту, впровадженням нових конструкторських розробок, технічних і технологічних нововведень, створенням додаткових виробничих потужностей, матеріально-технічним постачанням, планової, бухгалтерської, юридичної, страхової і маркетингової діяльністю. Ріскологіческая підготовка менеджерів транспортного підприємства, отже, повинна здійснюватися на основі ідеї общеспеціалізірованной підготовки. Суть цієї ідеї полягає в тому, що спочатку керівники отримують загальне уявлення про підприємницький ризик на транспортному підприємстві, потім поглиблюють підготовку до управління ризиками у всіх службах; завершується підготовка формуванням цілісної ріскологіческой культури, яка визначає спеціалізовану професійну сферу ризик-менеджменту. Дана професійна сфера - ризик-менеджмент - забезпечить можливість транспортному підприємству реалізувати діяльність ще однієї спеціалізованої служби - служби ризик-менеджменту.

  Очевидно, що кожен рівень ризик-менеджменту транспортного підприємства (загальноуправлінської, спеціально-управлінський та професійно-спеціалізований) вимагає від менеджерів відповідної психологічної основи. Отже, ріскологіческая підготовка повинна ґрунтуватися на ідеї відповідності професійно важливих якостей менеджера виправданого і вмотивованим,

  Концептуальні ідеї ріскологіческой підготовки менеджерів

  оптимальному, професійним ризиком. Володіння ріскологіческімі якостями забезпечить менеджерам транспорту здатність до оптимальних рішень ріскологіческіх ситуацій як у відповідних (технічних, технологічних, фінансових і т. П.) Службах, так і в спеціалізовану службу ризик-менеджменту.

  Теоретичними засадами, що визначають сукупність ріскологіческіх якостей менеджера транспорту, виступають дослідження проблеми особистісного ризику [1, с. 167-198] і виявлена ​​нами в ранніх роботах модель готовності інженера-менеджера з організації перевезень і управління на транспорті до ризик-менеджменту [5, с. 11]; дослідження закономірностей економічного мислення та економічної поведінки і, зокрема, інтраекономіческой моделі раціональності [2, с. 38].

  Контент-аналіз наукових джерел, в яких містяться названі вище теоретичні основи, дозволяє встановити сукупність професійно важливих ріскологіческіх якостей менеджера транспорту, що визначають здатність до оптимального особистісно-професійного ризику: вміння долати зовнішні і внутрішні «бар'єри» діяльності; наявність в мотиваційній структурі мотивації досягнення; в когнітивної структурі - професійного досвіду у вигляді врівноваженою типологизировать структури типових господарських ризикових ситуацій; розвинені професійні та загальноуправлінської здібності та навички, а також адекватна самооцінка професійних можливостей; суб'єктивне сприйняття корисності, індивідуальної вигоди як функції двох змінних - корисності для себе та інших. Представлена ​​сукупність якостей є оптимальним орієнтиром для формулювання цілей ріскологіческой підготовки менеджерів транспорту в вузі.

  Процес ріскологіческой підготовки у ВНЗ потребує визначення відповідних концептуальних підстав, які ляжуть в основу відбору змісту навчальних дисциплін, їх методичного забезпечення у вигляді навчально-професійних завдань за загальним, спеціальним і професійно-спеціалізованому ризик-менеджменту на транспортному підприємстві. Як ідеї, яка визначає зміст ріскологіческой підготовки з метою формування ріскологіческой культури менеджерів транспорту, виступає ідея безперервності, послідовності і циклічності оптимального управління ризиком. Відповідно до даної ідеї вибудовується система професійних завдань ризик-менеджменту для менеджерів кожної зі служб транспортного підприємства, в ході вирішення яких конкретна ризикова ситуація описується в інформаційно-описової, пояснювальної, прогностичної, цільової, змістовної, що забезпечує, мотиваційної, діяльнісної, оціночно-результативною і узагальнюючої моделях підготовки і реалізації управлінського рішення.

  Основні види діяльності менеджера по відношенню до ризиків концентруються, таким чином, в чотирьох основних напрямках: прогнозування ризикової ситуації; її аналіз і оцінка; попередження ризикової ситуації і розробка системи заходів щодо зниження негативних наслідків ризикової ситуації.

  85

  86

  Е.С. Мінкова

  Таким чином, ріскологіческая підготовка менеджерів транспорту в вузі спирається на ряд концептуальних позицій, що відповідають специфіці професійної діяльності, закономірностей функціонування ризик-менеджменту і психологічної основи професійних операцій в конкретній господарській ризикової ситуації транспортного підприємства.

  Список літератури

  1. Корнілова Т.В. Психологія ризику і прийняття рішень: Учеб. посібник для вузів / Т.В. Корнілова. М., 2003.

  2. Малахов С.В. «Економічна людина» і раціональність економічної діяльності (огляд зарубіжних досліджень) // Психол. журнал 1990. Т. 11. № 6. С. 38-46.

  3. Менеджмент на транспорті: Учеб. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.М. Громов, В. А. Персіанов, Н.С. Усков і ін .; За заг. ред. М.М. Громова,

  В. А. Персіанова. М., 2003.

  4. Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту. М., 1993.

  5. Мінкова Е.С. Формування готовності до ризик-менеджменту інженерів з організації перевезень і управління на транспорті: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Калінінград, 2005.

  6. Основи підприємницької діяльності: Економічна теорія:

  Учеб. посібник / За. ред. В.М. Власової. , 2002.

  7. Психологія: Підручник для економічних вузів / За заг. ред. В.Н. Дружиніна. СПб., 2002.

  про автора

  Е. С. Мінкова - канд. пед. наук, доц. РГУ ім. І. Канта.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити