широкий розвиток меліорації земель в аграрно розвинених країнах світу забезпечує стійкий стан і розвиток АПК, агросирьевую незалежність і великі обсяги експорту сільськогосподарської продукції. Метою роботи є розробка ідеології розвитку меліорації земель в Росії на найближчі десятиліття для забезпечення продовольчої безпеки, імпортозаміщення та ефективного використання меліорованих земель. Висвітлено принципи, завдання та пропозиції щодо реалізації стратегії розвитку меліорації земель. основними завданнями стратегії розвитку меліорації є: продовольча безпека; імпортозаміщення; стійке розвиток АПК; облік і поєднання інтересів держави, суспільства та суб'єктів ринку; науково-технічне забезпечення розвитку меліоративного комплексу; ідеологічне забезпечення розвитку меліоративного комплексу: обгрунтування цілей, завдань і пріоритетів розвитку меліорації, формування програм і індикаторів досягнення цілей в умовах обмеженості фінансових ресурсів і специфіки організаційно-господарських умов. Наведено основні напрямки науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, здатних внести вагомий внесок в науково-технічне забезпечення розвитку АПК і, зокрема, в області меліорації земель. Реалізація Стратегії через цільові програми дозволить Росії забезпечити продовольчу безпеку, стійке розвиток АПК, імпортозаміщення, охорону навколишнього середовища, підвищення родючості грунту, виробництво екологічно безпечної продукції, зайнятість і значне підвищення життєвого рівня населення, розширення виробництва і споживання товарів і послуг при оптимальному використанні природних ресурсів.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Щедрін В'ячеслав Миколайович, Балакай Георгій Трифонович, Васильєв Сергій Михайлович


CONCEPTUAL JUSTIFICATION OF STRATEGY DEVELOPMENT FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SUPPORT OF LAND RECLAMATION DEVELOPMENT IN RUSSIA

The extensive development of land reclamation in the rural developed countries ensures sustainable conditions and development of agribusiness, raw products independence and large volumes of agricultural production exports. The aim of the paper is to develop an ideology of land reclamation development in Russia for the coming decades to provide food security, import substitution and an effective use of reclaimed land. The principles, objectives and proposals for the implementation of Land Reclamation Development Strategy are covered. The main objectives of land reclamation strategy are: food security; import substitution; sus tainable development of agribusiness; consideration and balance of state, public, and market entities interests; scientific and technological support for reclamation complex development; ideological support of reclamation complex development: justification of goals, objectives and priorities for reclamation development, programs and indicators preparation to meet the goals in the context of limited financial resources and specific organizational and economic conditions. The main directions of research, development and engineering work capable of making a significant contribution to the scientific and technical support for agribusiness development and to the field of land reclamation, in particular. Implementation of the Strategy through targeted programs allows Russia to ensure food security, sustainable development of agribusiness, import substitution, environment protection, soil fertility improvement, environmentally friendly production, employment and a significant rise of people living standards, expansion of production and servicing by optimal use of natural resources.


Область наук:

 • Соціальна та економічна географія

 • Рік видавництва: 2016


  Журнал

  Науковий журнал Російського НДІ проблем меліорації


  Наукова стаття на тему 'КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ НАУКОВО-технічного-КОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ В РОСІЇ'

  Текст наукової роботи на тему «КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ НАУКОВО-технічного-КОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ В РОСІЇ»

  ?УДК 631.152.3

  В. Н. Щедрін, Г. Т. Балакай, С. М. Васильєв

  Російський науково-дослідний інститут проблем меліорації, Новочеркаськ, Російська Федерація

  КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ В РОСІЇ

  Широкий розвиток меліорації земель в аграрно розвинених країнах світу забезпечує стійкий стан і розвиток АПК, агросирьевую незалежність і великі обсяги експорту сільськогосподарської продукції. Метою роботи є розробка ідеології розвитку меліорації земель в Росії на найближчі десятиліття для забезпечення продовольчої безпеки, імпортозаміщення і ефективного використання меліорованих земель. Висвітлено принципи, завдання та пропозиції щодо реалізації Стратегії розвитку меліорації земель. Основними завданнями Стратегії розвитку меліорації є: продовольча безпека; імпортозаміщення; сталий розвиток АПК; облік і поєднання інтересів держави, суспільства та суб'єктів ринку; науково-технічне забезпечення розвитку меліоративного комплексу; ідеологічне забезпечення розвитку меліоративного комплексу: обгрунтування цілей, завдань і пріоритетів розвитку меліорації, формування програм і індикаторів досягнення цілей в умовах обмеженості фінансових ресурсів і специфіки організаційно-господарських умов. Наведено основні напрямки науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, здатних внести вагомий внесок в науково-технічне забезпечення розвитку АПК і, зокрема, в області меліорації земель. Реалізація Стратегії через цільові програми дозволить Росії забезпечити продовольчу безпеку, сталий розвиток АПК, імпортозаміщення, охорону навколишнього середовища, підвищення родючості грунту, виробництво екологічно безпечної продукції, зайнятість і значне підвищення життєвого рівня населення, розширення виробництва і споживання товарів і послуг при оптимальному використанні природних ресурсів.

  Ключові слова: стратегія розвитку, меліорація земель, розвиток АПК, зрошення, осушення, продовольча безпека, цільові програми.

  V. N. Shchedrin, G. T. Balakay, S. M. Vasilyev

  Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems, Novocherkassk, Russian Federation

  CONCEPTUAL JUSTIFICATION OF STRATEGY DEVELOPMENT FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SUPPORT OF LAND RECLAMATION DEVELOPMENT IN RUSSIA

  The extensive development of land reclamation in the rural developed countries ensures sustainable conditions and development of agribusiness, raw products independence and large volumes of agricultural production exports. The aim of the paper is to develop an ideology of land reclamation development in Russia for the coming decades to provide food security, import substitution and an effective use of reclaimed land. The principles, objectives and proposals for the implementation of Land Reclamation Development Strategy are covered. The main objectives of land reclamation strategy are: food security; import substitution; sus-

  tainable development of agribusiness; consideration and balance of state, public, and market entities interests; scientific and technological support for reclamation complex development; ideological support of reclamation complex development: justification of goals, objectives and priorities for reclamation development, programs and indicators preparation to meet the goals in the context of limited financial resources and specific organizational and economic conditions. The main directions of research, development and engineering work capable of making a significant contribution to the scientific and technical support for agribusiness development and to the field of land reclamation, in particular. Implementation of the Strategy through targeted programs allows Russia to ensure food security, sustainable development of agribusiness, import substitution, environment protection, soil fertility improvement, environmentally friendly production, employment and a significant rise of people living standards, expansion of production and servicing by optimal use of natural resources.

  Keywords: development strategy, land reclamation, development of agroindustrial complex, irrigation, drainage, food security, targeted programs.

  У своєму розвитку агропромисловий комплекс будь-якої країни зазнає організаційні (господарсько-економічні, соціально-споживчі, майнові), просторово-часові, технічні, технологічні та інші зміни.

  Як показує досвід розвитку передових в аграрному відношенні країн світу, меліоровані землі завжди виконували і виконують основну роль у стабільному розвитку АПК, отриманні необхідних обсягів продуктів харчування та іншої агропромислової продукції власного виробництва [1].

  Саме широкий розвиток меліорації земель в розвинених країнах світу забезпечує їх стійке стан і розвиток АПК, продовольчу безпеку, агросирьевую незалежність і великі обсяги експорту сільськогосподарської продукції. Так, меліоровані землі в процентах від ріллі становлять: у США - 39%, Англії - 80%, Китаї -55%, Німеччини - 45% [2].

  У Росії, де природний биопотенциал сільськогосподарських земель в 2-3 рази нижче, ніж в Європі і США, в 2015 р на меліоровані ріллі доводилося 7,5% при загальній площі орних земель 115,1 млн га [3]. Російське сільське господарство, що має в зоні нестійкого і недостатнього зволоження близько 80% ріллі і понад 10% в зоні надмірного зволоження, поки ще слабо захищене від негативно-

  го впливу природних явищ і ризиків, що супроводжуються зниженням врожайності та обсягів збору сільськогосподарської продукції. У Росії навіть в період підйому меліорації земель до 1990 р площа меліорованих сільськогосподарських угідь, досягаючи свого максимуму, становила лише 11,5 млн га (або 9,9% від загальної площі ріллі), з них площа зрошуваних сільськогосподарських угідь - 6,1 млн га, осушуваних - 5,4 млн га [4].

  В даний час стан меліорованих земель не зовсім благополучний. Так, в 2014 р з 9,1 млн га меліорованих земель незадовільний стан меліоративної мережі не дозволяло поливати 58% (або 2543 тис. Га) зрошуваних земель з причин нестачі води в джерелах і несправності зрошувальних систем. На значній частині зрошуваних земель (площею 850 тис. Га) спостерігається складна ситуація в зв'язку з неприпустимою глибиною грунтових вод (41,6%) і засоленням ґрунту (31,5%) на площі 267,6 тис. Га. На осушених землях відзначається заростання чагарником і бур'янами на площі 700 тис. Га, грунту з підвищеною кислотністю становлять на 1680 тис. Га [4].

  Знос основних фондів зрошувальних систем в цілому по Російській Федерації становить 69%, при цьому його максимальні значення відзначені в Західно-Сибірському (77,6%) і Південному (72,6%) федеральних округах. Коефіцієнт корисної дії інженерних зрошувальних систем, побудованих, як правило, до 1980 р, залишається низьким, що викликає суттєві (до 30% і більше) втрати води. Більше 40% пунктів водо-обліку не обладнані засобами вимірювання параметрів водного потоку, що не відповідає вимогам, що пред'являються до них. У справному стані знаходиться не більше 50% широкозахватної дощувальної техніки.

  Основні фонди осушувальних систем в середньому по Російській Федерації зношені на 57,6%. Це в основному водоприймачі, колекторна і регулююча мережу. Особливу занепокоєність викликає зниження надійно-

  сти і безпеки роботи гідротехнічних споруд. Обсяг збитків від аварій потенційно небезпечних ГТС тільки Південного федерального округу, які налічують 133 споруди, оцінюється в 124,42 млрд руб. [2].

  При недостатній насиченості зрошуваних земель лісовими смугами нових посадок не проводиться, що призводить до погіршення екологічного стану агроландшафтів і вибуття земель з обороту [5]. Без проведення реконструкції зрошувані землі площею 2,2 млн га і осушення площею 0,9 млн га також можуть вибути з сільськогосподарського виробничого обороту.

  Але, якщо врахувати, що внаслідок недостатнього природного зволоження біопродуктивність немеліорованих земель Росії в 2 рази нижче, ніж в США чи Західній Європі, розширення площ меліорованих земель є основним гарантом забезпечення продовольчої безпеки і сталого розвитку АПК. Це підтверджується і досвідом минулих років, коли меліоровані землі в Росії дозволяли гарантовано підвищувати врожайність в 2-3 рази і більше незалежно від складних умов природного зволоження, згладжувати прояви кліматичних катаклізмів у вигляді посух і опустелювання.

  Так, в 1990 р на меліорованих землях вироблялося близько 30% рослинницької продукції, що включає більше 10,0 млн т к. Е. Кормових культур, весь обсяг рису (більше 1,0 млн т), більше 6,0 млн т зерна, 5,4 млн т овочів, 1,3-1,5 млн т картоплі [6]. Продуктивність одного зрошуваного гектара в цілому по Росії до початку 90-х рр. становила 4,2-4,6 т к. е., що в посушливі роки в 4-5 разів перевищувало врожайність сільськогосподарських культур на богарі. Врожайність на осушуваних землях в 2,5-3,2 т к. Е. / Га була в 1,4-2,0 рази вище, ніж на немеліорованих грунтах. В окремі сухі роки тільки меліоровані землі змогли забезпечити виробництво кормів і збереження поголів'я тварин, як це було на півдні країни, наприклад в 1979, 1983, 2010 рр. [4, 7, 8].

  Так, в 2010 р внаслідок аномальних кліматичних умов постраждало 895 районів в 43 регіонах Російської Федерації. Через жорстокої посухи збитків зазнали багато господарств. Виробництво зернових культур знизилося на 35%, країна втратила майже 15,0 млн т зерна, 36,0 млн т к. Е. Кормових культур, 1,9 млн т (20%) овочів. У той же час на зрошуваних землях врожайність знизилася лише на 12% [4].

  Вказана обставина пояснює має місце імпорт різних видів сільськогосподарської продукції в нашу країну за наявності власних потенційних можливостей для її отримання при відповідному меліоративному освоєнні земель і облаштуванні водних об'єктів [9]. Наявні в Росії земельні ресурси при раціональному їх використанні можуть прогодувати як мінімум 500 млн чол. Однак ми імпортуємо значну частину деяких видів продовольства і сировини для переробки (таблиця 1).

  Таблиця 1 - Динаміка імпорту та експорту продовольчих товарів та сільськогосподарської сировини Російської Федерації

  Показник Рік Зростання по роках, рази

  2000 2010 2013 2010 до 2000 2013 до 2010 2013 до 2000

  Імпорт, млрд дол. США 7,4 36,5 45,0 4,9 1,2 6,1

  Експорт, млрд дол. США 1,3 9,4 16,7 7,2 1,8 12,8

  Баланс, млрд дол. США 6,1 27,1 28,3 4,4 1,0 4,6

  Порівняльна оцінка

  Імпорт, в перерахунку на млрд руб. (При курсі 1 дол. США = 65 руб.) 481,0 2372,0 2925,0 4,9 1,2 6,1

  Валовий внутрішній продукт 724,4 1451,0 2162,0 2,0 1,5 3,0

  сільського господарства РФ

  (В поточних цінах), млрд руб.

  Щорічний імпорт основних видів продовольчих товарів і сільськогосподарської сировини в Російську Федерацію оцінюється в 45,0 млрд дол. США (або близько 3,0 трлн руб.), Що можна порівняти з річним номінальним обсягом виробленого валового внутрішнього продукту АПК країни. Наприклад, в 2013 році всього номінальний обсяг виробленої-

  го валового внутрішнього продукту в Росії склав 66,8 трлн руб., в тому числі на частку АПК доводилося 2,2 трлн руб. (Або близько 33,8 млрд дол. США). У 2013 р обсяги основних видів імпортних продовольчих товарів становили: м'ясо - 1,4 млн т, олійні культури - 1,3 млн т, цукор - 1,0 млн т, молоко - 0,6 млн т [10]. У зв'язку з цим гостро постає питання формування стратегії розвитку російського продовольчого ринку, спрямованого на забезпечення населення продуктами харчування вітчизняного виробництва [11-13]. Необхідно переглянути аграрну структуру сільгосптоваровиробників, коли основна частина продукції виробляється на сільгосппідприємствах різних форм власності та в великих фермерських господарствах з річною виручкою 300-500 тис. Дол. США [14, 15], при цьому держава повинна забезпечити захист майнових інтересів вітчизняних сільгосптоваровиробників, особливо в зв'язку зі вступом Росії до СОТ [16-18].

  Сформоване в країні несприятливе становище з постачанням населення країни продовольством, перш за все м'ясом, молоком, овочами та плодово-ягідної продукцією показує, що збільшення їх виробництва до рівня продовольчої безпеки можливо лише при ефективному використанні аграрного потенціалу [19]. Забезпечення сталого розвитку АПК незалежно від природних катаклізмів можливо тільки за рахунок збільшення площ меліорованих земель, підвищення їх продуктивності та ефективності використання [20-23], поліпшення екологічного стану грунтів [24].

  У зв'язку з цим необхідне коригування стратегії розвитку АПК Росії в цілому [25, 26], а також суб'єктів РФ в ув'язці з вимогами до розвитку сільськогосподарського виробництва країни [27-32].

  Важливим і актуальним залишається питання імпортозаміщення, раціоналізації імпорту товарів і послуг шляхом стимулювання і підтримки вітчизняних виробників аналогічних продуктів, створення на тер-

  торії країни нових виробництв [33], розширення зовнішньоекономічних зв'язків і збільшення експорту продукції [34].

  У рішенні проблем розвитку АПК провідна роль відводиться науці, про що свідчить Указ Президента РФ «Про заходи щодо реалізації державної науково-технічної політики в інтересах розвитку сільського господарства» [35], в якому відображені актуальні питання наукового забезпечення АПК і місце науки в удосконаленні виробничих технологій і управління. У зв'язку з цим великого значення набувають питання інтенсифікації виробництва на основі сучасних наукових розробок, нано-, інтернет- та ГІС-технологій, елементів точного землеробства [36-40].

  Розробка комплексної стратегії розвитку аграрного сектора можлива шляхом радикальної зміни технологій за допомогою серйозних інвестицій [41]. Для сталого розвитку АПК необхідно:

  - удосконалювати систему субсидування короткострокового, середньострокового і довгострокового кредитування, досягнення її доступності для основної маси сільськогосподарських товаровиробників;

  - створити сприятливі економічні умови для залучення інвестицій в аграрний сектор;

  - більш широко використовувати механізм державної підтримки зовнішньоекономічних відносин, включаючи компенсаційні платежі, цільові збори, акцизи, податки, мита на імпортне продовольство;

  - формувати і розвивати великомасштабні і спеціалізовані зони виробництва основних видів сільськогосподарської продукції;

  - ліквідувати бар'єри економічних і адміністративних обмежень на переміщення сільгосппродукції, сировини і продовольства усередині країни.

  Без чітко сформованої аграрної політики, законів і реальної програми сталого розвитку сільського господарства країні буде важко

  забезпечити свою продовольчу безпеку, економічну та соціальну стабільність суспільства [8, 41-43].

  На підставі наукового аналітичного огляду стану проблеми автори вважають, що головними цілями Стратегії розвитку меліорації земель є:

  - продовольча безпека;

  - імпортозаміщення;

  - сталий розвиток АПК;

  - облік і поєднання інтересів держави, суспільства та суб'єктів ринку;

  - науково-технічне забезпечення розвитку меліоративного комплексу;

  - ідеологічне забезпечення розвитку меліоративного комплексу: обгрунтування цілей, завдань і пріоритетів розвитку меліорації, формування програм і індикаторів досягнення цілей в умовах обмеженості фінансових ресурсів і специфіки організаційно-господарських умов регіону;

  - індикативність програмних заходів, що передбачає рекомендації для їх виконання, стимульовані індикаторами цільових програм і державним регулюванням і підтримкою ціноутворення;

  - збереження і відтворення ґрунтової родючості і біопродуктивності земель, введення в сільськогосподарський оборот невикористовуваних і нових земель, боротьба з опустелюванням.

  Реалізація Стратегії можлива тільки при достатній науково-технічному забезпеченні, тому велику роль в її розробці і впровадженні повинні зіграти вчені меліоративної галузі, зусилля яких слід спрямувати на виконання основних науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, включаючи розробки:

  - ідеології розвитку меліорації (формування стратегії, концеп-

  ції і цільових програм розвитку меліорації на 2014-2020 рр. і на період до 2030 р);

  - ідеології і принципів ресурсозбереження та раціонального використання водних ресурсів в АПК Росії;

  - методології і нормативів здійснення контролю безпечної експлуатації меліоративних систем і ГТС, дотримання земельного та екологічного законодавства;

  - методології та системи стандартизації щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання в меліоративному комплексі, в тому числі проектування, будівництва та експлуатації меліоративних систем і споруд на староорошаемих землях і на знову споруджуваних об'єктах із застосуванням типового проектування;

  - сучасних енергоефективних зрошувальних систем нового покоління, в тому числі дериваційних, що використовують енергію потоку води в трубопроводах, створювану перепадами місцевості;

  - нових протифільтраційних матеріалів для відкритих каналів зрошувальних систем і технології їх будівництва, в тому числі з використанням і утилізацією промислових і побутових відходів;

  - дощувальної та іншої меліоративної техніки нового покоління і технологій зрошення з застосуванням елементів прецизійного землеробства, індивідуальним управлінням кожним дощовиків і регулюванням напрямку і шару опадів дощовиків для рівномірного зволоження зрошуваного поля;

  - фіто- і агролісомеліоративних заходів, що забезпечують збереження і підвищення родючості грунтів зрошуваних земель, зниження ерозії, дефляції і опустелювання територій, залучення до сільськогосподарського обороту додаткових площ;

  - заходів по культуртехнічного і хімічної меліорації деградованих земель, боротьбі з засоленням, осолонцювання, слітізаці-

  їй, збіднінням грунту органічною і поживними речовинами, широке впровадження принципів і технологій циклічного і періодичного зрошень деградованих земель;

  - сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур на зрошуваних землях з елементами точного землеробства, здатних значно збільшити врожайність сільськогосподарських культур, забезпечити продовольчу безпеку країни і імпортозамеще-ня, а в подальшому розширити експорт екологічно безпечного продовольства;

  - організаційних, технічних і технологічних заходів по підвищенню ефективності використання зрошувальних систем і меліорованих земель;

  - ГІС-систем, математичних моделей і програмного забезпечення планування, коригування процесів проектування і управління ними, будівництва та експлуатації меліоративних систем і споруд, формування врожаю зрошуваних агробіоценозів на меліорованих землях з використанням приладового та програмного забезпечення далекого зондування Землі (технології ДЗЗ);

  - моніторингу та раціонального використання водних ресурсів в АПК для ведення гідромеліорації та розширення можливостей аква-культури.

  Аналіз перспектив зростання виробництва продукції показує, що для забезпечення сталого розвитку АПК Росії необхідно 2025 р мати 18 млн га, в тому числі 10 млн га зрошуваних і 8 млн га осушених земель, тобто слід подвоїти площі меліорованих земель (з 9,1 до 18,0 млн га) [44].

  За експертною оцінкою авторів, капітальні витрати на створення і експлуатацію меліорованих земель складуть близько 8,0 трлн руб., В тому числі 3,5 трлн руб. на реконструкцію і технічне переозброєння суще-

  ствующих 9,1 млн га меліорованих земель і порядку 4,0-4,5 трлн руб. на нововведені в користування 9,0 млн га. Реалізація цих заходів дозволить забезпечити сталий розвиток АПК, продовольчу безпеку країни і експорт екологічно безпечного продовольства, товарів і сировини. До 2025 року на меліорованих землях повинно проводитися в вартісному вираженні як мінімум 35-40% рослинницької продукції, що включає виробництво кормів (15,0-20,0 млн т к. Е.), Весь обсяг рису-сирцю (понад 1,3 млн т), більше 20,0 млн т зерна, 6,0-8,0 млн т овочів, 1,5-1,8 млн т картоплі, 0,8-1,2 млн т плодово-ягідної продукції. Продуктивність одного зрошуваного гектара в цілому по Росії має збільшитися в 2-3 рази (до 10-12 т к. Е.), А в посушливі роки перевищити врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних на богарних землях, в 4-5 разів і більше.

  Наукові рибоводно-меліоративні розробки та їх використання на внутрішніх водоймах країни дозволять забезпечити населення рибною продукцією до рівня, відповідного медичним нормам харчування [45, 46].

  Стратегія може бути реалізована тільки при програмно-цільовому плануванні, розробці та реалізації державної науково-технічної програми розвитку АПК відповідно до Указу Президента РФ від 21 липня 2016 р № 350 «Про заходи щодо реалізації державної науково-технічної політики в інтересах розвитку сільського господарства »[35]. У даній програмі повинна бути передбачена і підпрограма науково-технічного забезпечення розвитку меліорації земель в Росії до 2025 р (далі - Підпрограма), яка є однією з найбільш затребуваних, так як меліорація земель дозволить отримувати гарантовані обсяги продукції і досягти поставленої мети - продовольчої безпеки країни.

  Основні цілі Підпрограми полягають в забезпеченні пов-

  вольственной безпеки Росії; імпортозаміщення техніки, продуктів харчування і сировини для легкої і переробної промисловості за рахунок розвитку наукового потенціалу; відбудові, реконструкції, модернізації та новому будівництві меліоративних систем; створенні техніки і технологій нового покоління, що сприяють економії та раціонального використання земельних, водних та інших ресурсів; підвищенні привабливості меліорованих земель і водних об'єктів та ефективності їх експлуатації.

  Оцінку результатів реалізації Підпрограми пропонується здійснювати на основі наступних показників (індикаторів):

  - створення нової меліоративної техніки і меліоративних технологій для АПК, захищених патентами (не менше 50 патентів);

  - розробка і створення зрошувальних систем нового покоління, в тому числі дериваційного типу з ККД 0,95-0,98 (не менше 10 ОС);

  - створення сучасних високопродуктивних та ресурсозберігаючих дощувальних машин і установок вітчизняного виробництва (не менше 10 конструкцій);

  - розробка нормативно-правових та методичних вказівок для меліоративної галузі (не менше 80);

  - припинення і запобігання процесів деградації та опустелювання сільськогосподарських земель на площі не менше 1 млн га;

  - збільшення врожайності сільськогосподарських культур на меліорованих землях в 2-3 рази і більше, доведення її до 6-8 т к. е. / га на осушених і 10-12 т к. е. / га на зрошуваних землях, що забезпечить приріст виробництва продукції на меліорованих землях не менше ніж на 130%;

  - підвищення ефективності рибопродуктивності використання водних об'єктів і зростання виробництва аквакультури в 1,4-1,5 рази.

  Таким чином, розробка і реалізація заходів Стратегії та

  Підпрограми науково-технічного забезпечення меліорації земель дозволять Росії гарантувати продовольчу безпеку, сталий розвиток АПК, імпортозаміщення, охорону навколишнього середовища та виробництво екологічно безпечної продукції, зайнятість і значне підвищення рівня життя населення, розширення виробництва і споживання товарів і послуг при оптимальному використанні природних ресурсів. Це забезпечить Росії гідне місце в світовій економіці, незалежність від зовнішнього втручання у вигляді санкцій і обмежень і розвиток країни з урахуванням національних інтересів.

  Список використаних джерел

  1 Стратегія розвитку сільського господарства в умовах приєднання Росії до СОТ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: mcx-consult.ru/strategii--razvitiya--selskogo--hoz].

  2 Стратегія інноваційного розвитку меліоративного комплексу Росії на період 2012-2020 роки / В. Н. Щедрін [и др.]; ФГНУ «РосНІІПМ». - Новочеркаськ, 2011. - 48 с. - Деп. в ВІНІТІ 9.07.11, № 348-В2011.

  3 Перелік доручень Президента РФ за результатами перевірки виконання рішень, спрямованих на вдосконалення організації контролю за ефективністю використання сільгоспземель [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: krem-lin.ru/acts/assignments/orders/52309.

  4 Про Концепцію федеральної цільової програми «Розвиток меліорації земель сільськогосподарського призначення Росії на 2014-2020 роки»: Розпорядження Уряду РФ від 22 січня 2013 р № 37-р [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https: rg.ru/2013/10/21/melioraciya-site-dok.html.

  5 Полуектов, Е. В. Протиерозійні меліорації земель / Є. В. Полуектов. -Новочеркасск: Лик, 2011. - 250 с.

  6 Народне господарство СРСР в 1990 р .: статистичний щорічник / Держкомстат СРСР. - М .: Фінанси і статистика, 1991. - 752 с.

  7 ФЦП «Розвиток меліорації земель сільськогосподарського призначення Росії на 2014-2020 роки»: Постанова Уряду РФ від 12 жовтня 2013 р № 922 // Гарант Експерт 2016 [Електронний ресурс]. - НПП «Гарант-Сервіс», 2016.

  8 Кірейчева, Л. В. Законодавчо-правове забезпечення - найважливіший механізм реалізації державної стратегії розвитку меліорації / Л. В. Кірейчева, І. Ф. Юрченко, А. К. Носов // Шляхи підвищення ефективності зрошуваного землеробства / ФГНУ «РосНІІПМ». - Новочеркаськ, 2009. - Вип. 42. - С. 25-31.

  9 Сучасні досягнення науки в раціональному природокористуванні / уклад. В. П. Зволинский, Н. В. Тютюма, Р. К. Туз. - М .: Изд-во «Вісник Російської академії сільськогосподарських наук», 2014. - 289 с.

  10 Агропромисловий комплекс Росії в 2013 році / Мінсільгосп Росії. - М., 2014. - 678 с.

  11 Васильєва, Е. В. Формування стратегії розвитку інфраструктури продовольчого ринку / Є. В. Васильєва, І. Л. Петрова // Вісник Саратовського госагро-університету ім. М. І. Вавилова. - 2011. - № 6. - С. 64-67.

  12 Фихтнер, О. А. Інтеграційні та кооперативні стратегії розвитку АПК / О. А. Фихтнер, Г. В. Шефер // Актуальні проблеми розвитку АПК: зб. науч. тр. / Новгородський держ. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Великий Новгород, 2010. - С. 69-75.

  13 Васильєва, Н. А. Національна продовольча політика Росії в умовах глобалізації / Н. А. Васильєва // Вісник Саратовського госагроуниверситета ім. М. І. Вавилова. - 2011. - № 11. - С. 36-40.

  14 Лазарев, А. В. Аналіз розподілу фермерських господарств Росії і США з економічних класів і стратегія розвитку аграрної структури в Росії / А. В. Лазарєв // Ринкова інтеграція в агропродовольчому секторі: тенденції, проблеми, державне регулювання / Всерос. ін-т аграрних проблем і інформатики ім. А. А. Никонова. - М., 2010. - С. 64-66.

  15 Ушачев, І. Наукове забезпечення стратегії соціально-економічного розвитку АПК Росії / І. Ушачев // АПК: економіка, управління. - 2011. - № 3. - С. 11-24.

  16 Чудінов, О. О. Захист майнових інтересів сільськогосподарських товаровиробників в рамках СОТ / О. О. Чудінов // Вісник КрасГАУ. - 2011. -Вип. 9. - С. 18-21.

  17 Меделяева, З. П. До питання про формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств / З. П. Меделяева, Л. В. Дашкова // Вісник Воронезького державного аграрного університету. - 2009. - Вип. 3 (22). - С. 48-53.

  18 Шахова, Є. А. Галузева диференціація зовнішньоторговельних стратегій розвитку АПК / Є. А. Шахова, О. О. Смирнова // Праці Московського державного університету харчових виробництв. - М .: МГУП, 2008. - Вип. 1. - С. 245-258.

  19 Виступ В. В. Путіна з питання стратегії соціально-економічного розвитку Півдня Росії до 2020 р на Міжрегіональній конференції 6 травня 2011 р // Економіка сільського господарства в Росії. - 2011. - № 6. - С. 9-26.

  20 Стратегія інноваційного розвитку агропромислового комплексу Російської Федерації на період до 2020 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: pandia.ru/text/78/227/27573.php.

  21 Про Стратегію розвитку агропромислового комплексу Самарської області на період до 2020 року: Постанова Уряду Самарської області від 12 травня 2011 № 175 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: docs.cntd.ru/document/945032129.

  22 Проект відомчої стратегії розвитку агропромислового комплексу Ставропольського краю на період до 2020 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: stapravda.ru/20090403/strategiya_razvitiya_agropromyshlennogo_kompleksa_stavropols kogo_36776.html.

  23 Шабанов, В. В. Роль меліорації в стратегії сталого розвитку / В. В. Шабанов, Н. П. Буніна // Роль меліорації в забезпеченні продовольчої та екологічної безпеки Росії: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Моск. держ. ун-т природооблаштування. - М., 2009. - Ч. 1. - С. 358-362.

  24 Наумов, П. П. Сучасна стратегія розвитку та організації систем екологічного моніторингу природних ресурсів / П. П. Наумов // Охорона і раціональне використання тваринних і рослинних ресурсів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Іркут. держ. с.-г. акад., фак. мисливствознавства. - Іркутськ, 2010. - С. 482-485.

  25 Жученко, О. А. Основи переходу до адаптивної стратегії сталого розвитку АПК Росії / А. А. Жученко // Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств. - 2011. - № 8. - С. 1-3.

  26 Рудой, Є. В. Теоретичні аспекти стратегії розвитку АПК / Є. В. Рудой, Є. В. Афанасьєв, Л. В. Силіна // Вісник Алтайського державного аграрного університету. - 2010. - № 1 (63). - С. 79-82.

  27 Урусов, В. Напрями реалізації інноваційної стратегії розвитку сель-госпорганізацій / В. Урусов // АПК: економіка, управління. - 2011. - № 10. - С. 34-39.

  28 Можаєв, Е. Е. Деякі методологічні питання управління стратегією розвитку регіонального АПК / Е. Е. Можаєв, В. Г. Новиков // Аграрний вісник Уралу. - 2009. - № 10. - С. 61-63.

  29 Рудой, Є. В. Концептуальна модель стратегії розвитку агропродовольствен-ного ринку Алтайського краю / Є. В. Рудой, Є. В. Краснов // Вісник Алтайського державного аграрного університету. - 2011. - № 2 (76). - С. 92-96.

  30 Рудь, А. Н. Стратегія розвитку аграрних територій, як фактор формування самозабезпечення регіону (на прикладі Алтайського краю) / А. Н. Рудь // Розвиток регіонального АПК в XXI столітті: тенденції і перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м Барнаул, 4 червня 2010 р / Алтайський відділ ГНУ СібНІІЕСХ. - Барнаул, 2010. - С. 92-95.

  31 Василькова, Т. М. Інвестиційна стратегія розвитку сільськогосподарських підприємств Костромської області / Т. М. Василькова, К. В. Суворова // Вісник Федерального державного освітнього закладу вищої професійної освіти «Московський державний університет агроінженерний університет імені В. П. Горячкина». - 2010. - Вип. 6 (45). - С. 35-38.

  32 Норін, В. Визначення стратегії розвитку комерційної діяльності сільськогосподарських товаровиробників на муніципальному рівні. На прикладі Пермського краю / В. Норін, Н. Косвінцев // Міжнародний сільськогосподарський журнал. - 2010. - № 6. - С. 27-28.

  33 Сучкова, Н. Імпортозаміщення в продовольчому секторі Росії з урахуванням світового досвіду / Н. Сучкова // Міжнародний сільськогосподарський журнал. -2010. - № 2. - С. 28-32.

  34 Шахова, О. К. Стратегія розвитку зовнішньоекономічних і міжрегіональних зв'язків АПК Саратовської області / О. К. Шахова // Молоді вчені - агропродоволь-ственному комплексу Росії / СГАУ ім. М. І. Вавилова. - Саратов, 2009. - С. 192-197.

  35 Про заходи щодо реалізації державної науково-технічної політики в інтересах розвитку сільського господарства: Указ Президента Російської Федерації від 21 липня 2016 р № 350 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: rulaws.ru/presi-dent/Ukaz-Prezidenta-RF-ot-21.07.2016-N-350/.

  36 Стребков, Д. С. Стратегія наукового забезпечення розвитку нано- та інтернет-технологій для інтенсифікації виробництва АПК в XXI столітті / Д. С. Стребков // Вісник аграрної науки Дона. - 2009. - Вип. 4. - С. 13-21.

  37 Казаннік, А. Необхідна оптимальна стратегія розвитку АПК Росії / А. Казаннік // Економіка сільського господарства в Росії. - 2009. - № 12. - С. 10-17.

  38 Беленко, А. І. Центр точного землеробства - стратегія розвитку інноваційного навчання / А. І. Беленко // Известия нижневолжские агроуніверсітетского комплексу. Наука і вища професійна освіта. - 2008. - № 4. - С. 11-17.

  39 Лубков, А. Н. Аграрна освіта та аграрна наука в XXI столітті: стратегія розвитку: огляд роботи Міжнар. наук.-практ. конф., що відбулася в м Єкатеринбурзі 5 лютого 2010 р / А. Н. Лубков // Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств. - 2010. - № 3. - С. 1-12.

  40 Можаєв, Е. Е. Стратегії розвитку інноваційної діяльності в системі аграрної освіти та науки / Е. Е. Можаєв, Р. В. Гіненскій // Вісник Російського державного аграрного заочного університету. - 2009. - № 6 (11). - С. 156-159.

  41 Соколова, Т. Ю. Розвиток аграрного сектора Росії: стан і перспективи / Т. Ю. Соколова // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку світового сільського господарства: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. / СГАУ ім. М. І. Вавилова. - Саратов: СГАУ, 2010. - С. 127-130.

  42 Концептуальні положення по розробці федеральної цільової програми «Розвиток меліорації сільськогосподарських земель Росії на період до 2020 року» /

  B. Н. Щедрін [и др.]; ФГНУ «РосНІІПМ». - Новочеркаськ, 2011. - 33 с. - Деп. в ВІНІТІ 23.05.11, № 241-В2011.

  43 Щедрін, В. Н. Стан і перспективи розвитку меліорації земель на півдні Росії [Електронний ресурс] / В. Н. Щедрін, Г. Т. Балакай // Науковий журнал Російського НДІ проблем меліорації: електрон. периодич. изд. / Ріс. наук.-дослід. ін-т проблем меліорації. - Електрон. журн. - Новочеркаськ: РосНІІПМ, 2014. - № 3 (15). -

  C. 1-15 с. - Режим доступу: http: rosniipm-sm.ru/archive? N = 273&id = 274.

  44 Скринник, Е. Б. Земля - ​​це наш головний неамортізіруемого інвестиційний актив [Електронний ресурс] / Є. Б. Скринник. - Режим доступу: http: novagro-him.ru/index.php/article/26-article/79-article-013.

  45 Багров, A. M. Природний біопродукційні потенціал внутрішніх водойм Росії і раціоналізація його використання / A. M. Багров, В. К. Виноградов // Рибництво і рибне господарство. - 2011. - № 4. - С. 9-14.

  46 Богерук, А. К. До розробки стратегії розвитку аквакультури в регіоні Центральної та Східної Європи з урахуванням природно-кліматичних умов і соціально-економічного становища / А. К. Богерук // Рибництво і рибне господарство. -2011. - № 3. - С. 3-8.

  References

  1 Strategiya razvitiya selskogo khozyaystva v usloviyakh prisoedineniya Rossii k VTO [Strategy for development of agriculture in the conditions of Russia's accession to the WTO]. Available: http: mcx-consult.ru/strategii--razvitiya--selskogo--hoz]. (In Russian).

  2 Shchedrin V.N. 2011. Strategiya innovatsionnogo razvitiya meliorativnogo kompleksa Rossii na period 2012-2020 gody [Innovative development Strategy of Russian reclamation complex strategy for the period 2012-2020]. FGNU "RosNIIPM", Novocherkassk, 48 p. Deposited in VINITI 9.07.11, № 348-V2011. (In Russian).

  3 Perechen porucheniy Prezidenta RF po rezultatam proverki ispolneniya resheniy, napravlennykh na sovershenstvovanie organizatsii kontrolya za effektivnostyu ispolzovaniya selkhozzemel [A list of orders of the President of the RF on the inspection results of execution of decisions aimed at improving the organization of monitoring the effectiveness of the use of agricultural land]. Available: http: krem-lin.ru/acts/assignments/orders/52309. (In Russian).

  4 O kontseptsii federalnoy tselevoy programmy "Razvitie melioratsii zemel selskokhozyaystvennogo naznacheniya Rossii na 2014-2020 gody" [On the Concept of Federal Target Program "Development of Reclamation on Agricultural Lands Purposes for Russia for 2014-2020"]. 2013, no. 37-р. Available: https: rg.ru/2013/10/21/melioraciya-site-dok.html. (In Russian).

  5 Poluektov Ye.V. 2011. Protivoerozionnye melioratsii zemel [Erosion Preventive Reclamation]. Novocherkassk, Lik Publ., 250 p. (In Russian).

  6 Narodnoe khozyaystvo SSSR v 1990 g .: statisticheskiy ezhegodnik [The national economy of the USSR in 1990: statistical yearbook]. State Statistics Committee of the USSR. Moscow, Finansy i statistika Publ., 1991. 752 p. (In Russian).

  7 «Razvitie melioratsii zemel selskokhozyaystvennogo naznacheniya Rossii na 2014-2020 gody»: postanov. Pravitelstva RF ot 12 oktyabrya 2013 [Federal Targeted Program "The development of agricultural reclamation of Russia for 2014-2020": Resolution of the Russian Government]. "Garant-Servis" Publ., 2016. (In Russian).

  8 Kireycheva L.V., Yurchenko I.F., Nosov A.K. 2009. Zakonodatelno-pravovoe obespechenie - vazhneyshiy mekhanizm realizatsii gosudarstvennoy strategii razvitiya melioratsii [Legislative and legal support - a major mechanism of implementation of state reclamation development strategy]. Puti povysheniya effektivnosty oroshayemogo zemledeliya [Ways of Increasing the Efficiency of Irrigated Agriculture]. Novocherkassk, no. 42, pp. 25-31. (In Russian).

  9 Zvolinskiy V.P., Tyutyuma N.V., Tuz R.K. 2014. Sovremennye dostizheniya nauki v ratsionalnom prirodopolzovanii [Modern Achievements of Science in Rational Use of Nature Resources]. Moscow, Bullet. of the Russian Academy of Agri. Sc. Publ., 289 p. (In Russian).

  10 Agropromyshlennyy kompleks Rossii v 2013 godu [Agroindustrial Complex of Russia in 2013]. Moscow, RF Ministry of Agriculture Publ., 2014 року, 678 p. (In Russian).

  11 Vasilyeva Ye.V., Petrova I.L. 2011. Formirovanie strategii razvitiya infrastruktury prodovolstvennogo rynka [Development of food market infrastructure strategy]. Vestnik Saratovskogo gosagrouniversiteta im. N. I. Vavilova. [Bullet. of Saratov State Agricultural University after Vavilov N.I.]. no. 6, pp. 64-67. (In Russian).

  12 Fichtner O.A., Shaefer G.V. 2010. Integratsionnye i kooperativnye strategii razvitiya APK [Integration and cooperative development of agrobusiness complex strategies]. Aktualnye problemy razvitiya APK: sb. nauch. tr. Novgorodskiy gos. un-t im. Yaroslava Mudrogo [Urgent problems of agrarian and industrial complex development: Proceed. Novgorod State University after Yaroslav the Wise]. Velikiy Novgorod, pp. 69-75. (In Russian).

  13 Vasilyeva N.A. 2011. Natsionalnaya prodovolstvennaya politika Rossii v usloviyakh globalizatsii [The national Food Policy in Russia in the conditions of globalization]. Vestnik Saratovskogo gosagrouniversiteta im. N. I. Vavilova [Bullet. of Saratov State Agricultural University after Vavilov N.I.]. no. 11, pp. 36-40. (In Russian).

  14 Lazarev A.V. 2010. Analiz razdeleniya fermerskikh khozyaystv Rossii i SSHA po ekonomicheskim klassam i strategiya razvitiya agrarnoy struktury v Rossii [Analysis division of farm households in Russian and US acording to economic classes and the agrarian structure development strategy in Russia]. Rynochnaya integratsiya v agroprodovolstvennom sektore: tendentsii, problemy, gosudarstvennoe regulirovanie. Vseros. in. agrarnykh problem i informatiki im. A. A. Nikonova [Market integration in the agrifood sector: trends, challenges, government regulation. All-Russian Institute of Agrarian Problems and Informatics afer A. Nikonov]. Moscow, pp. 64-66. (In Russian).

  15 Ushachev I. 2011. Nauchnoe obespechenie strategii sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya APK Rossii [Scientific support of socio-economic development of Russian agricultural sector]. APK: ekonomika, upravlenie [AIC: economy, management]. no. 3, pp. 11-24. (In Russian).

  16 Chudinov O.O. 2011. Zashchita imushchestvennykh interesov selskokhozyajstven-nykh tovaroproizvoditeley v ramkakh VTO [Protection of the agricultural commodity producer property interests within the network of WTO]. Vestnik KrasGAU. [Bull. Krasnodar GAU]. vol. 3, pp. 18-21. (In Russian).

  17 Medelyaeva Z.P., Dashkova L.V. 2009. K voprosu o formirovanii strategii razvitiya selskokhozyaystvennykh predpriyatiy [Considering a question of economic policy making approach to the development of agricultural enterprises]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Bullet. of Voronezh State Agrarian University]. vol. 3 (22), pp. 48-53. (In Russian).

  18 Shakhova Ye.A., Smirnova O.O. 2008. Otraslevaya differentsiactsya vneshnetor-govykh strategij razvitiya APK [Sectoral differentiation of trade development agrobusiness strategies]. Trudy Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta pishchevykh proizvodstv [Proceed. of Moscow State University of Food Production]. Moscow, MGUP, vol. 1, pp. 245-258. (In Russian).

  19 Vystuplenie V.V. Putina po voprosu strategii soczialno-ekonomicheskogo razvitiya Yuga Rossii do 2020 g. na MezhregionaVnoj konferenczii 6 maya 2011 g. [Speech by Vladimir Putin on the issue of socio-economic development of the South of Russia until 2020 at the Interregional Conference May 6, 2011]. Ekonomika selskogo khxozyaystva v Rossii [The economy of agriculture in Russia]. 2011, no. 6, pp. 9-26. (In Russian).

  20 Strategiya innovatsionnogo razvitiya agropromyshlennogo kompleksa Rossiyskoy Federatsii na period do 2020 goda [Russian agro-industrial complex of innovative develop-

  ment strategy for the period up to 2020]. Available: http: pandia.ru/text/78/227/27573.php. (In Russian).

  21 O Strategii razvitiya agropromyshlennogo kompleksa Samarskoy oblasti na period do 2020 goda: Postanovlenie PraviteVstva Samarskoj oblasti ot 12 maya 2011 [On Strategy of Agribusiness Development of Samara Region for the period up to 2020: Resolution of the Samara Region Government]. Available: http: docs.cntd.ru/document/945032129. (In Russian).

  22 Proekt vedomstvennoy strategii razvitiya agropromyshlennogo kompleksa Stavro-polskogo kraya na period do 2020 goda [Project of development strategy of the agro-industrial complex of Stavropol Territory for the period up to 2020]. Available: http: stapravda.ru/20090403/strategiya_razvitiya_agropromyshlennogo_kompleksa_stavropols kogo_36776.html. (In Russian).

  23 Shabanov V.V., Bunin N.N. 2009. Rol melioratsii v strategii ustoychivogo razvitiya [The role of land reclamation in the strategy for sustainable development]. Rol melioratsii v obespechenii prodovolstvennoy i ekologicheskoy bezopasnosti Rossii: materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Mosk. gos. un-ta prirodoobustrojstva [Reclamation role to ensure food and environmental security of Russia: Proceed. Intern. sc.-pr. conf. Moscow State Univ of Environmental Engineering]. Moscow, part 1, pp. 358-362. (In Russian).

  24 Naumov P.P. 2010. Sovremennaya strategiya razvitiya i organizatsii sistem ekologicheskogo monitoringa prirodnykh resursov [Modern strategy of development and organization of systems of environmental natural resource monitoring]. Okhrana i ratsionalnoe ispolzovanie zhivotnykh i rastitelnykh resursov: materialy 'mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Irkut. gos. s.-kh. akad., fak. okhotovedeniya [Protection and sustainable use of animal and plant resources: proceed. of Intern. sc.-pract. conf. Irkut. State Agricultural Acad., Fac. game management]. Irkutsk, pp. 482-485. (In Russian).

  25 Zhuchenko A.A. 2011. Osnovy perekhoda k adaptivnoy strategii ustoychivogo razvitiya APK Rossii [Fundamentals of transition to adaptive strategies for sustainable development of Russian agriindustrial complex]. Ekonomika selskokhozyaystvennykh i pererabatyvayushchikh predpriyatiy [Economics of Agricultural and Proccesing Enterprises]. no. 8, pp. 1-3. (In Russian).

  26 Rudoy Ye.V. Afanasiev Ye.V., Silin L.V. 2010. Teoreticheskie aspekty strategii razvitiya APK [Theoretical aspects of the development strategy of agro-industrial conplexes]. Vestnik Altayskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. [Bullet. of Altai State Agrarian University]. no. 1 (63), pp. 79-82. (In Russian).

  27 Urusov V. 2011. Napravleniya realizatsii innovatsionnoy strategii razvitiya selkhozorganizatsii [Fields of implementation of innovation strategy of agricultural development]. APK: ekonomika, upravlenie [AIC: economy, management]. no. 10, pp. 34-39. (In Russian).

  28 Mozhaev Ye.Ye., Novikov V.G. 2009. Nekotorye metodologicheskie voprosy upravleniya strategiy razvitiya regionalnogo APK [Some methodological issues of development strategy of management of regional agriculture]. Agrarniy vestnik Urala [Agricultural Bull. Ural]. no. 10, pp. 61-63. (In Russian).

  29 Rudoy Ye.V., Krasnov Ye.V. 2011. Kontseptualnaya model strategii razvitiya agroprodovostvennogo rynka Altayskogo kraya [Conceptual model of the development strategy of agro-food market of the Altai Territory]. Vestnik Altayskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Bull. Altai State Agricultural University]. no. 2 (76), pp. 92-96. (In Russian).

  30 Rud A.N. 2010 Strategiya razvitiya agrarnykh territoriy, kak faktor formirovaniya samoobespecheniya regiona (naprimere Altayskogo kraya) [Strategy of development of agricultural areas as a factor of self-sufficiency formation in the region (on the example of the Altai Territory)]. Razvitie regionalnogo APK v XXIs veke: tendentsii i perspektivy: materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf., g. Barnaul [Regional Development of AIC in the twenty-first

  century: trends and prospects: Proceed. of the international. sc.-pr. conf., Barnaul], Altai department GNU SibNIIESKH, Barnaul, pp. 92-95. (In Russian).

  31 Vasilkova T.M., Suvorova K.V. 2010. Investitsionnaya strategiya razvitiya selskokhozyaystvennykh predpriyatiy Kostromskoy oblasti [The investment strategy of development of agricultural enterprises of the Kostroma region]. Vestnik Federalnogo gosudarstvennogo obrazovatelnogo uchrezhdeniya vysshego professionalnogo obrazovaniya "Moskovskij gosudarstvennyy agroinzhenernyy universitet im. V. P. Goryachkina" [Bull. of the FSIHPE "Moscow State Agroengineering University after VP Goryachkin]. no. 6 (45), pp. 35-38. (In Russian).

  32 Norin V., Kosvintsev N. 2010. Opredelenie strategii razvitiya kommercheskoy deyatelnosti selskokhozyajstvennykh tovaroproizvoditeley na munitsipalnom urovne. Na primere Permskogo kraya [The determination of development strategy of commercial activity of agricultural goods producers at the municipal level]. Mezhdunarodnyy selskokhozyaystvennyy zhurnal [International Journal of Agriculture]. no. 6, pp. 27-28. (In Russian).

  33 Suchkova N.M. 2010. Importozameshhenie v prodovolstvennom sektore Rossii s uchetom mirovogo opyta [Import substitution in the foodstaff sector of Russia considering global experience]. Mezhdunarodnyy selskokhozyaystvennyy zhurnal [International Journal of Agriculture]. no. 2, pp. 28-32. (In Russian).

  34 Shakhova O.K. 2009. Strategiya razvitiya vneshneekonomicheskikh i mezhregionalnykh svyazey APK Saratovskoy oblasti [Strategy of development of foreign economic and interregional relations of agro industrial complex of Saratov Region]. Molodye uchenye - agroprodovolstvennomu kompleksu Rossii [Young scientists to agroindustrial complex Russia. SGAU after Vavilov N. I.]. Saratov, pp. 192-197. (In Russian).

  35 O merakh po realizatsii gosudarstvennoy nauchno-tekhnicheskoy politiki v interesakh razvitiya selskogo khozayystva: ukaz Prezidenta RF [On measures on realization of state scientific-technical policy in the interests of agriculture development: the RF Presidential Decree of July 21, 2016 № 350]. Available: http: rulaws.ru/presi-dent/Ukaz-Prezidenta-RF-ot-21.07.2016-N-350/. (In Russian).

  36 Strebkov D.S. 2009. Strategiya nauchnogo obespecheniya razvitiya nano- i inter-net-tekhnologiy dlya intensifikatsii proizvodstva APK v XXIs veke [Strategy of Scientific Support of Nano-and Internet Technologies for Intensification of Production in Agroindustrial Complex in XXI century]. Vestnik agrarnoy nauki Dona [Bull. of Agrarian Don Science]. vol. 4, pp. 13-21. (In Russian).

  37 Kazannikov A. 2009. Neobkhodima optimalnaya strategiya razvitiya APK Rossii [An optimal strategy of development of Russia's AIC is necessary]. Ekonomika selskogo khozyaystva v Rossii [Agricultural Economics in Russia]. no. 12, pp. 10-17. (In Russian).

  38 Belenkov A.I. 2008. Tsentr tochnogo zemledeliya - strategiya razvitiya innovatsionnogo obucheniya [Precision farming center is the development strategy of innova-tional learning]. Izvestiya Nizhnevolzhskogo agrouniversitetskogo kompleksa. Nauka i vysshee professionalnoe obrazovanie [News of Nizhnevolzhsky Agrouniversity Complex. Science and Higher Professional Education]. no. 4, pp. 11-17. (In Russian).

  39 Lubkov A.N. 2010. Agrarnoe obrazovanie i agrarnaya nauka vXXI 'veke: strategiya razvitiya: obzor raboty' Mezhdunar. nauch-prakt. konf., sostoyavsheysya v g. Ekaterinburge 5fevralya 2010 [Agricultural education and agricultural science in the XXI century: development strategy: an overview of sc. works Intern. sc.-pr. conf., held in Ekaterinburg February 5, 2010]. Ekonomika selskokhozyaystvennykh i pererabatyvayushhikh predpriyatiy [Economics of Agricultural and Processing Enterprises]. no. 3, pp. 1-12. (In Russian).

  40 Mozhaev Ye.Ye., Ginenskiy R.V. 2009. Strategii razvitiya innovatsionnoy deyatelnosti v sisteme agrarnogo obrazovaniya i nauki [Strategy of development of innovative activity in system of agricultural education and science]. Vestnik Rossiyskogo

  gosudarstvennogo agrarnogo zaochnogo universiteta [Bull. of Russian State Agrarian Correspondence University]. no. 6 (11), pp. 156-159. (In Russian).

  41 Sokolova T.Yu. 2010. Razvitie agrarnogo sektora Rossii: sostoyanie i perspektivy [Development of agrarian sector in Russia: state and prospects]. Problemy i perspektivy "innovatsionnogo razvitiya mirovogo selskogo khozyaystva: materialy III Mezhdunar. Nauch.-prakt. Konf. SGAUim. NI Vavilova [Problems and perspectives of innovative development of world agriculture: Proceed. Of III Intern. Sc.-pr. conf. SSAU named by NI Vavilov]. Saratov: Samara State Aerospace University Publ., pp. 127-130. (In Russian).

  42 Shchedrin V.N. 2011. Kontseptualnye polozheniya po razrabotke federalnoy tselevoy programmy "Razvitie melioratsii selskokhozyaystvennykh zemel Rossii na period do 2020 godd '[Conceptual provisions for the development of the Federal Target Program" Development of Russian agricultural land reclamation for the period till 2020 "]. FGNU" RosNIIPM ", Novocherkassk, 33 p. Deposited in VINITI 23.05.11, № 241-В2011. (In Russian).

  43 Shchedrin V.N., Balakay G.T. 2014. Sostoyanie i perspektivy razvitiya melioratsii zemel na yuge Rossii [State and prospects for the development of land reclamation in the south of Russia]. Nauchnyy zhurnal Rossiysskogo NIIProblem melioratsii [Scientific Journal of Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems]. Novocherkassk: RosNIIPM, no. 3 (15), pp. 1-15. Available: http: rosniipm-sm.ru/archive? N = 273&id = 274. (In Russian).

  44 Skrynnik E.B. Zemlya - eto nash glavnyy neamortiziruemyy investitsionnyy aktiv [Land - is Our Main Non-depreciable Iinvestment Asset]. Available: http: novagro-him.ru/index.php/article/26-article/79-article-013. (In Russian).

  45 Bagrov A.M., Vinogradov V.K. 2011. Estestvennyy bioproduktsionnyy potentsial vnutrennikh vodoemov Rossii i ratsionalizatsiya ego ispolzovaniya [Natural bioproductional potencial of reservoirs of Russia and rationalization of its use]. Rybovodstvo i rybnoe khozyaystvo [Pisciculture and Fisheries]. no. 4, pp. 9-14. (In Russian).

  46 Bogeruk A.K. 2011. K razrabotke strategii razvitiya akvakultury v regione Tsentralnoy i Vostochnoy Evropy s uchetom prirodno-klimaticheskikh usloviy i sotsialno-ekonomicheskogo polozheniya [Working out the strategy of aquaculture development in Central and Eastern Europe region taking into account natural and climatic conditions and socioeconomic status]. Rybovodstvo i rybnoe khozyaystvo [Pisciculture and Fisheries]. no. 3, pp. 3-8. (In Russian).

  Щедрін В'ячеслав Миколайович

  Вчений ступінь: доктор технічних наук

  Вчене звання: академік Російської академії наук, професор Посада: директор

  Місце роботи: федеральне державне бюджетна наукова установа «Російський науково-дослідний інститут проблем меліорації»

  Адреса організації: Баклановский пр-т, 190, м Новочеркаськ, Ростовська область, Російська Федерація, 346421 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Shchedrin Vyacheslav Nikolayevich

  Degree: Doctor of Technical Sciences

  Title: Academician of the Russian Academy of Sciences, Professor Position: Director

  Affiliation: Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems Affiliation address: Baklanovsky ave., 190, Novocherkassk, Rostov region, Russian Federation, 346421

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Балакай Георгій Трифонович

  Вчений ступінь: доктор сільськогосподарських наук Вчене звання: професор Посада: зам. директора по науці

  Місце роботи: федеральне державне бюджетна наукова установа «Російський науково-дослідний інститут проблем меліорації»

  Адреса організації: Баклановский пр-т, 190, м Новочеркаськ, Ростовська область, Російська Федерація, 346421 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Balakay Georgy Trifonovich

  Degree: Doctor of Agricultural Sciences Title: Professor

  Position: Deputy Director of Science

  Affiliation: Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems Affiliation address: Baklanovsky ave., 190, Novocherkassk, Rostov region, Russian Federation, 346421

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Васильєв Сергій Михайлович

  Вчений ступінь: доктор технічних наук Вчене звання: доцент

  Посада: заступник директора з науки

  Місце роботи: федеральне державне бюджетна наукова установа «Російський науково-дослідний інститут проблем меліорації»

  Адреса організації: Баклановский пр-т, 190, м Новочеркаськ, Ростовська область, Російська Федерація, 346421 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Vasilyev Sergey Mikhaylovich

  Degree: Doctor of Technical Sciences Title: Associate Professor Position: Deputy Director of Science

  Affiliation: Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems Affiliation address: Baklanovsky ave., 190, Novocherkassk, Rostov region, Russian Federation, 346421

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Ключові слова: СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ /DEVELOPMENT STRATEGY /МЕЛІОРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ /LAND RECLAMATION /РОЗВИТОК АПК /DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX /ЗРОШУВАННЯ /IRRIGATION /ОСУШЕННЯ /DRAINAGE /ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА /FOOD SECURITY /Цільові ПРОГРАМИ /TARGETED PROGRAMS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити