Метою даної роботи була оцінка гематологічних показників, ультразвукових параметрів репродуктивних органів і спермограми псів при проведенні андрологічної диспансеризації. Андрологічна диспансеризація собак проводилася в розпліднику кінологічної служби Міністерства внутрішніх справ Росії по Кіровській області в серпні-вересні 2016 року. В процесі диспансеризації псів застосовували гематологічні методи, ультразвукове дослідження статевих органів псів, оцінювали результати спермограми. Матеріалом дослідження служили пси-виробники породи німецька вівчарка віком 3-5 років. Оцінка сперми включала в себе визначення обсягу, густоти, концентрації і pH, а також вивчення активності і морфології сперміїв, обчислення відсотка живих і мертвих форм. У сироватці крові визначали рівень загального білка, кількість сечовини, креатиніну, активність аланінамінотрасферрази (АЛТ) і лужної фосфатази, вміст тестостерону. За допомогою ультразвукового сканера встановлювали розміри сім'яників і передміхурової залози. При оцінці, отриманої сперми від псів, було встановлено, що обсяг отриманого еякуляту в середньому склав 7,64 ± 0,7 мл, а її концентрація 0,25 ± 0,01 млрд. / Мл. При детальній оцінці сперміїв на рухливість встановили, що у 80% з них не було порушень в липопротеидной оболонці, і вона не пропускала барвник в цитоплазму клітин, а у 20% це властивість було відсутнє. У досліджуваних зразках сперми чисельність патологічних форм статевих клітин в середньому не перевищувала 3,2%. Сперма псів мала слабокислу реакцію середовища (6,4 ± 0,01). За результатами наших досліджень кількість тестостерону у псів була невисокою (20,48 ± 5,6 нмоль / л), а активність сперміїв перевищувала середні нормативні значення (9,85 ± 0,1 балів). У псів німецької вівчарки розміри передміхурової залози складають 5,8 х 4,3 см, правого насінники 5,4 х 2,7 і лівого 4,8 х 2,7 см. У периферичної крові у псів німецької вівчарки міститься 12,5 х109 / л лейкоцитів, 6,91х1012 / л еритроцитів, 268х109 / л тромбоцитів, загального білка 72,0 г / л, сечовини 6,6 ммоль / л, креатиніну 108 мкмоль / л і тестостерону 20,4 нмоль / л. Активність аланінамінотрасферази відповідає 32,0 Од / л, а лужноїфосфатази 52,0 Од / л.

Анотація наукової статті по ветеринарним наук, автор наукової роботи - Перлецкая О.В., Шестакова О.Н.


ANDROLOGICAL CLINICAL EXAMINATION OF DOGS IN DOG TRAINING CENTER

The aim of this work was to evaluate hematological parameters, ultrasound parameters of the reproductive organs and semen of dog males at andrological examination. Andrological clinical examination of dogs held in the kennel dog service of the Russian Federation Ministry of Internal Affairs across Kirov region during August and September, 2016. Male dogs of German shepherd breed at the age of 3-5 years old were studied during the experiment. Semen evaluation included determination of volume, density, concentration and pH, and sperm activity and morphology was studied by calculating the ratio of live and dead forms. The blood serum was studied for total protein, the amount of urea, creatinine, the activity of alaninaminotransferase (ALT) and alkaline phosphatase levels of testosterone. Using ultrasonic scanner set the size of the testes and prostate was determined. The examination of the obtained sperm from the dogs showed that the volume of ejaculate on average was 7.64 ± 0.7 ml, and its concentration was 0.25 ± 0.01 billion / ml. A detailed assessment of sperm mobility determined that in 80% of sperm lipoprotein membrane was not damaged, and it prevented the dye to enter the cytoplasm of cells while 20% lacked this property. Of the investigated semen samples the number of pathological forms of germ cells on average was not higher than 3.2 per cent. The sperm had a slightly acid reaction medium (6.4 ± 0.01). The research results showed that the level of testosterone in males was low (20.48 ± 5.6 ymol / l), and the activity of the sperm cells was higher than the average normal values ​​(9.85 ± 0.1 points). In German shepherd dogs the prostate size is 5.8 x 4.3 cm, right testis is 5.4x2.7 and the left is 4.8 x 2.7 cm. In the peripheral blood of German shepherd dogs the number of leukocytes was 12.5x109 / l, number of erythrocytes was 6.91x1012 / l, number of platelets was 268x109 / l, total protein was 72.0 g / l, urea was 6.6 mmol / l, creatinine was 108? mol / l and testosterone was 20.4? mol / l. Activity of alaninaminotransferase corresponded to 32.0 U / l, and alkaline phosphatase was 52.0 U / L.


Область наук:

 • ветеринарні науки

 • Рік видавництва: 2017


  Журнал

  Ветеринарний лікар


  Наукова стаття на тему 'Андрологічна ДИСПАНСЕРИЗАЦІЯ кобеля В УМОВАХ КІНОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ'

  Текст наукової роботи на тему «Андрологічна ДИСПАНСЕРИЗАЦІЯ кобеля В УМОВАХ КІНОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ»

  ?ЕТ ЕР піарний

  лікар

  УДК: 636.74.043.3: 616.6

  Андрологічна ДИСПАНСЕРИЗАЦІЯ кобеля В УМОВАХ КІНОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ

  О.В.Перлецкая - аспірант; А.Н.Шестакова - кандидат біологічних наук, доцент.

  ФГТУ ВО «Вятская державна сільськогосподарська академія», г.Киров (Росія, 610017,

  г.Киров, Жовтневий проспект, 133; е-Тан: рег1еХ1ка] а@уап6ех.ги).

  Метою даної роботи була оцінка гематологічних показників, ультразвукових параметрів репродуктивних органів і спермограми псів при проведенні андрологічної диспансеризації. Андрологи-чна диспансеризація собак проводилася в розпліднику кінологічної служби Міністерства внутрішніх справ Росії по Кіровській області в серпні-вересні 2016 року. В процесі диспансеризації псів застосовували гематологічні методи, ультразвукове дослідження статевих органів псів, оцінювали результати спермограми. Матеріалом дослідження служили пси-виробники породи німецька вівчарка віком 3-5 років. Оцінка сперми включала в себе визначення обсягу, густоти, концентрації і рН, а також вивчення активності і морфології сперміїв, обчислення відсотка живих і мертвих форм. У сироватці крові визначали рівень загального білка, кількість сечовини, креатиніну, активність аланінамінотрасферрази (АЛТ) і лужної фосфатази, вміст тестостерону. За допомогою ультразвукового сканера встановлювали розміри сім'яників та передміхурової залози. При оцінці, отриманої сперми від псів, було встановлено, що обсяг отриманого еякуляту в середньому склав 7,64 ± 0,7 мл, а її концентрація - 0,25 ± 0,01 млрд. / Мл. При детальній оцінці сперміїв на рухливість встановили, що у 80% з них не було порушень в липопротеидной оболонці, і вона не пропускала барвник в цитоплазму клітин, а у 20% - це властивість було відсутнє. У досліджуваних зразках сперми чисельність патологічних форм статевих клітин в середньому не перевищувала 3,2%. Сперма псів мала слабокислу реакцію середовища (6,4 ± 0,01). За результатами наших досліджень кількість тестостерону у псів була невисокою (20,48 ± 5,6 нмоль / л), а активність сперміїв перевищувала середні нормативні значення (9,85 ± 0,1 балів). У псів німецької вівчарки розміри передміхурової залози складають 5,8 х 4,3 см, правого насінники - 5,4 х 2,7 і лівого - 4,8 х 2,7 см. У периферичної крові у псів німецької вівчарки міститься 12,5 х109 / л лейкоцитів, 6,91х1012 / л еритроцитів, 268х109 / л тромбоцитів, загального білка 72,0 г / л, сечовини 6,6 ммоль / л, креатиніну 108 мкмоль / л і тестостерону 20,4 нмоль / л. Активність аланінамінотрасферази відповідає 32,0 Од / л, а лужноїфосфатази - 52,0 Од / л.

  КЛЮЧОВІ СЛОВА: спермограма, пси-виробники, тестостерон, передміхурова залоза.

  Організація племінної роботи в службовому собаківництві повинна базуватися на особливостях фізіологічних процесів, від яких багато в чому залежить стан репродуктивної функції тварин. Основою розведення є відтворення чисельності службових собак, поліпшення їх робочих і екстер'єрних якостей, що неможливо без наявності здорових виробників [5,7].

  Вивчення ендокринологічних і фізіологічних особливостей, а також якості сперми псів є одним із пріоритетних складових при Андрологічна обстеженні. Знання про нормальний стан репродуктивної функції самців і про концентрацію основних гормонів в периферичної крові забезпечують розуміння закономірних змін цих факторів відповідно до віку, фізіологічним станом, умовами зовнішнього середовища, що в свою чергу є невід'ємною частиною племінного розведення. Проведення андрологічної диспансеризації в розплідниках службових собак забезпечує сталість і безперервність контролю за станом здоров'я, а також за робочою і відтворювальної функціями псів-виробників [6]. Андрологічна диспансеризація племінних

  псів-виробників повинна являти собою невід'ємний комплекс планових діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів, спрямованих на попередження, раннє виявлення різних захворювань. Тому оптимізувати роботу в племінному собаківництві слід на основі вивчення біологічних особливостей організму собак за допомогою проведення андрологічної диспансеризації, результати якої необхідно враховувати при їх природному і штучному заплідненні [1].

  Метою роботи була оцінка гематологічних показників, ультразвукових параметрів репродуктивних органів і спермограми псів при проведенні андрологічної диспансеризації.

  Матеріали та методи. Андрологічна диспансеризація собак проводилася в розпліднику Центр кінологічної служби Управління Міністерства Внутрішніх Справ Росії (ЦКШ УМВС) по Кіровській області в серпні-вересні 2016 року. В процесі диспансеризації псів застосовували гематологічні методи, ультразвукове дослідження статевих органів псів, оцінювали результати спермограми.

  Матеріалом дослідження служили пси-виробники породи німецька вівчарка віком 3-5 років.

  Отримання сперми проводили методом мастурбації (рис. 1) в присутності суки, що знаходиться в стадії збудження статевого циклу. Оцінка сперми включала в себе визначення обсягу, густоти, концентрації і рН, а також вивчення активності і морфології спер-Мієві, обчислення відсотка живих і мертвих форм. Густоту сперми і активність сперміїв визначали візуальним методом з використанням мікроскопа із застосуванням столика Морозова. Концентрацію статевих клітин визначали в лічильної камері Горяєва. Для обчислення відсотка живих і мертвих сперміїв використовували фарбування по Блюму [2-4].

  Мал. 1. Отримання сперми у кобеля-виробника.

  Кров для дослідження отримували перед ранковим годуванням собак з вени сафена в стерильні вакуумні пробірки. Визначення в крові рівня тестостерону проводилося методом ІФА (імунно-ферментний аналіз) Визначення в цільної крові гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, гематокриту і швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) здійснювали відповідно до загальноприйнятих методик. У сироватці крові рівень загального білка, кількість сечовини, креатиніну, активність аланінамінотрас-Ферраз (АЛТ) і лужної фосфатази оцінювали на спектрофотометрі «SPECOL-1500» (Австрія) з використанням стандартних наборів тестів «Vital». Розміри сім'яників (поздовжній і поперечний зріз) встановлювали з використанням ехотомоскопи «покається»

  ЕТС-Д-05П (С.-Петербург, 2011) з конвексним датчиком 3,5 С-60, частотою 5,0 МГц. УЗД передміхурової залози у псів проводили трансабдоминально. Собак фіксували в положенні лежачи на спині, вистригали шерсть на одній стороні препуция перед краєм лобкової кістки. Перед скануванням шкіру в області проекції простати обробляли спиртом і наносили гель. Датчик мали перпендикулярно поверхні шкіри, ультразвуковий промінь при цьому направляли паралельно препуцій. Як тільки сечовий міхур візуалізувався, то пересували датчик каудально до шийки міхура і звідти до передміхурової залози.

  Мал. 2. Ультразвукове дослідження сім'яників у кобеля німецької вівчарки.

  При візуалізації сім'яників розміщували досліджуваний орган в зоні фокусування, для цього датчик встановлювали таким чином, щоб один з сім'яників був буфером для іншого (рис. 2).

  Статистичну обробку отриманого цифрового матеріалу проводили методом варіаційної статистики з використанням програми ASD на персональному комп'ютері в табличній матриці Microsoft Excel. При цьому визначали середню арифметичну (М), помилку середньої арифметичної (± m).

  Результати досліджень. Дані з вивчення показників отриманої сперми від псів представлені в таблиці 1.

  Таблиця 1

  Показники якості сперми псів і розміри їх передміхурової залози і сім'яників (п = 7)

  Показник Отримані дані Норма

  Обсяг еякуляту, мл 7,64 ± 0,7 0,5-12

  Концентрація сперміїв, млрд / мл 0,25 ± 0,01 0,1-1,0

  Активність сперміїв, бал 9,85 ± 0,1 6-8

  Живі спермії,% 80 ± 0,1 більше 70

  Мертві спермії,% 20 ± 0,2 -

  Патологічні форми,% 3,2 ± 0,80 не більше 30

  рН 6,4 ± 0,01 6,3-6,7

  Розмір передміхурової залози, см 5,8 ± 0,16 х 4,3 ± 0,2 -

  Розмір насінників, см правий семенник 5,45 ± 0,19 х 2,7 ± 0,1 лівий семенник 4,8 ± 0,14 х 2,7 ± 0,1 Розміри залежать від породи і маси тіла

  ЕТЕРННЛРНИЙ

  При оцінці, отриманої сперми від псів, було встановлено, що обсяг отриманого еякуляту в середньому склав 7,64 ± 0,7 мл, а її концентрація - 0,25 ± 0,01 млрд. / Мл. Активність статевих клітин знаходилася вище верхніх меж норми на 1,85 бал. При детальній оцінці сперміїв на рухливість встановили, що у 80% з них не було порушень в ліпо-протеідная оболонці, і вона не пропускала барвник в цитоплазму клітин, а у 20% - це властивість було відсутнє (рис. 3). У досліджуваних зразках сперми чисельність патологічних форм статевих клітин

  в середньому не перевищувала 3,2%. Сперма псів мала слабокислу реакцію середовища (6,4 ± 0,01).

  При проведенні УЗД-діагностики (рис. 4) передміхурова залоза у досліджуваних псів представляла собою непарний паренхіматозний орган, з чіткими контурами і рівним контуром. Паренхіма простати помірно ехогенності і однорідна, але має рівну структуру. Через середину додаткової статевої залози проходять тонкі ехогенні смуги. Це являє собою «ворітної відлуння», і вважається, що воно викликане наявністю фіброзної тканини навколо уретральной трубки.

  Мал. 3. Спермії кобеля. Забарвлення Лейкодіф-200 (ліворуч); фарбування сперміїв з використанням еозину / нігрозину (праворуч): (А) живий спермий не забарвлений, (В) мертвий спермий забарвлений.

  збільшення 100x16.

  Мал. 4. Зліва - передміхурова залоза кобеля-виробника німецької вівчарки, 5 років. Візуалізуються дві частки простати. Праворуч - семенник. У центрі насінники візуалізується трабекула.

  Сім'яник у клінічно здорових псів-виробників мав еліпсоїдну форму, був гіпоехо-Генен, ехоструктура його мелкозерниста і однорідна, контури рівні і чіткі. У центрі насінники візуалізувалася трабекула у вигляді гіперехогенних смужки (рис. 4, праворуч). Співвідношення товщини тіла придатка сім'яника до сім'яників - 1: 4-1: 3. Було встановлено, що ехогенність придатка сім'яника нижче ехогенності паренхіми самого насінники, ехоструктура однорідна, головка округла, з чіткими рівними межами.

  Результати гематологічних досліджень представлені в таблиці 2.

  При оцінці морфологічних і біохімічних показників крові у псів-виробників (таблиця 2) встановили що, число лейкоцитів було в середньому на рівні 12,5 х109 / л, еритроцитів - 6,91х1012 / л,

  тромбоцитів - 268х109 / л. Швидкість осідання еритроцитів склала 1,57 мм / год, гематокрит дорівнював 44,4%. У сироватці крові у випробовуваних виробників рівень загального білка був у середньому 72,0 г / л, сечовини - 6,6 ммоль / л, креатиніну - 108 мкмоль / л і тестостерону - 20,4 нмоль / л. Активність аланін-нотрасферази перебувала на рівні 32,0 Од / л, а лужноїфосфатази - 52,0 Од / л.

  Також в сироватці крові було визначено вміст гормону тестостерону. Вважається, що перевищення вмісту тестостерону в крові призводить до зниження вироблення сперми, зменшення обсягу насінників, зниження числа активних сперміїв. Однак, за результатами наших досліджень, спостерігалася зворотна картина, кількість тестостерону була невисокою (20,48 ± 5,6 нмоль / л), а активність

  |M ЕТЕРКНАРНИЙ

  лікар

  Таблиця 2

  Морфологічні та біохімічні показники крові у різновікових псів (п = 7)

  Показник Отримані дані Норма

  Лейкоцити, х109 / л 12,5 ± 1,0 8,3-17,5

  Гемоглобін, г / л 175 ± 3,5 120-180

  Еритроцити, х1012 / л 6,91 + 0,14 5,2-8,5

  ШОЕ, мм / год 1,57 ± 0,3 2-6

  Гематокрит,% 44,4 + 1,2 43-47

  Тромбоцити, х109 / л 268 + 20,6 200-500

  Загальний білок, г / л 72,0 + 2,7 50-80

  Сечовина, ммоль / л 6,6 ± 1,0 3,6-7,1

  Креатинін, мкмоль / л 108,0 + 5,9 50-110

  Аланінамінотрасферази, Од / л 32,0 + 6,1 10-60

  Лужна фосфатаза, Од / л 52,0 + 11,8 30-100

  Тестостерон, нмоль / л 20,48 + 5,6 34-35

  спрямовує перевищувала середні нормативні значення (9,85 ± 0,1 балів).

  Висновок. Сперма псів-виробників породи німецька вівчарка характеризується наступними показниками: обсяг еякулята 7,64 мл з кислотністю 6,4 і насиченістю його статевими клітинами 0,25 млрд / мл і їх активністю 9,8 балів; наявністю 80 живих і 20% мертвих сперміїв, а також 3,2% їх патологічних форм. У псів німецької вівчарки

  література

  розміри передміхурової залози складають 5,8 х 4,3 см, правого насінники - 5,4x2,7 і лівого - 4,8x2,7 см. У периферичної крові у псів німецької вівчарки міститься 12,5 х109 / л лейкоцитів, 6,91х1012 / л еритроцитів, 268x109 / л тромбоцитів, загального білка 72,0 г / л, сечовини 6,6 ммоль / л, креатиніну 108 мк-моль / л і тестостерону 20,4 нмоль / л. Активність ала-нінамінотрасферази відповідає 32,0 Од / л, а лужноїфосфатази - 52,0 Од / л.

  1. Аллен, В.Е. Повний курс акушерства і гінекології собак. - М .: ТОВ «Акваріум-Принт». - 2006. - 448с.

  2. Белвуд, Б. Лабораторні процедури. Техніка проведення тестів і аналізів / Б.Белвуд, М.Андросік-Кот-тон. - М.: Акваріум, 2014. - 142 с.

  3. Гончаров, В.П. Основні показники та оцінка якості сперми виробників тварин: методичні вказівки / В.П.Гончаров. - М.: ФГТУ ВПО, 2003. - 19 с.

  4. Данн, Д. Цитологічні дослідження у собак і кішок / Д.Данн. - М .: Акваріум, 2014. - 255 с.

  5. Сімпсон, Дж. Керівництво по репродукції і неонатології собак і кішок / Дж.Сімпсон, Г.Інгланда. - М .: Софион, 2005. - 267 с.

  6. Федотов, С.В. Удосконалення репродукції службових собак в умовах ЦКШ МВС Росії / С.В.Федотов // Вісник Алтайського державного аграрного університету. - 2014. - № 11 (121). - С. 116-120.

  7. Фелдмен, Е. Ендокринологія та репродукція собак і кішок / Е.Фелдмен, Р.Нелсон. - М .: Софион, 2008. - тисяча двісті сорок дві з.

  ANDROLOGICAL CLINICAL EXAMINATION OF DOGS IN DOG TRAINING CENTER

  Perletskaya O.V. - postgraduate fellow; Shestakova A.N. - Candidate of Biological Sciences.

  Vyatka State Agricultural Academy, Kirov (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

  The aim of this work was to evaluate hematological parameters, ultrasound parameters of the reproductive organs and semen of dog males at andrological examination. Andrological clinical examination of dogs held in the kennel dog service of the Russian Federation Ministry of Internal Affairs across Kirov region during August and September, 2016. Male dogs of German shepherd breed at the age of 3-5 years old were studied during the experiment. Semen

  evaluation included determination of volume, density, concentration and pH, and sperm activity and morphology was studied by calculating the ratio of live and dead forms. The blood serum was studied for total protein, the amount of urea, creatinine, the activity of alaninaminotransferase (ALT) and alkaline phosphatase levels of testosterone. Using ultrasonic scanner set the size of the testes and prostate was determined. The examination of the obtained sperm from the dogs showed that the volume of ejaculate on average was 7.64 ± 0.7 ml, and its concentration was 0.25 ± 0.01 billion / ml. A detailed assessment of sperm mobility determined that in 80% of sperm lipoprotein membrane was not damaged, and it prevented the dye to enter the cytoplasm of cells while 20% lacked this property. Of the investigated semen samples the number of pathological forms of germ cells on average was not higher than 3.2 per cent. The sperm had a slightly acid reaction medium (6.4 ± 0.01). The research results showed that the level of testosterone in males was low (20.48 ± 5.6 ymol / l), and the activity of the sperm cells was higher than the average normal values ​​(9.85 ± 0.1 points). In German shepherd dogs the prostate size is 5.8 x 4.3 cm, right testis is 5.4 * 2.7 and the left is 4.8 x 2.7 cm. In the peripheral blood of German shepherd dogs the number of leukocytes was 12.5x109 / l, number of erythrocytes was 6.91x1012 / l, number of platelets was 268x109 / l, total protein was 72.0 g / l, urea was 6.6 mmol / l, creatinine was 108 ymol / l and testosterone was 20.4 ymol / l. Activity of alaninaminotransferase corresponded to 32.0 U / l, and alkaline phosphatase was 52.0 U / L.

  KEYWORDS: semen analysis, male-producers, testosterone, prostate.

  References

  1. Allen, V.E. Polny kurs akusherstva i ginekologii sobak [A full course of dog obstetrics and gynecology]. - Moscow: LLC "Aquarium-Print". - 2006. - 448p.

  2. Bellwood, B. Laboratory procedures. Techniques for conducting tests and analyses. / B. Bellwood, M. Andrasik-Catton: Moscow: Aquarium. - 2014. - 142 p.

  3. Goncharov, V.P. Osnovniye pokazateli i otsenka kachestva spermy proizvoditeley zhivotnyh. Metodichesliye ukazaniya [Main parameters and evaluation of semen quality in production animals. Methodical guidelines]. - Moscow: 2003. - 19 p.

  4. Dunn, D. Cytology in dogs and cats. - Moscow, 2014. - 255 p.

  5. Simpson, G. Manual of reproduction and neonatology dogs and cats. / John.Simpson, G. England, Moscow: Sofian. - 2005. - 267 p.

  6. Fedotov, S. V. Sovershenstvovaniye reproduktsii slzhebnyh sobak v usloviyah CKS MVD Rossii [Improvement of dogs reproduction in dog training centers of the Russian Federation Ministry of Internal Affairs / Bulletin of the Altai state agrarian University. - № 11 (121). - 2014. - P. 116-120.

  7. Feldman E. Endocrinology and reproduction in dogs and cats. / Feldman E., R.Nelson, Moscow: Sofian. - 2008. - тисяча двісті сорок дві p.


  Ключові слова: спермограма /Кобель-ВИРОБНИКИ /ТЕСТОСТЕРОН /TESTOSTERONE /ПЕРЕДМІХУРОВА ЗАЛОЗА /PROSTATE /SEMEN ANALYSIS /MALE-PRODUCERS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити