Однією з актуальних проблем у вдосконаленні селекційно-племінної роботи є вивчення функціональної морфології сільськогосподарських птахів і анатомічне дослідження їх репродуктивної системи. Ця стаття присвячена морфологічному аналізу змін, що відбуваються в яйцеводе курей-несучок у віковому інтервалі 540-570 діб. Наводяться дані по масі і довжині як самого яйцевода, так і його відділів. В результаті морфометрических досліджень встановлено, що з 540 по 570-добовий вік розвитку яйцевода найбільшою редукції піддається перешийок, так як він зменшується на 31%, а найменшою вивідний відділ, регрес якого становить лише 6%. За своїм макроморфометріческім характеристикам (маса і довжина) яйцевод курей 570-добового віку можна порівняти з морфометричними показниками яйцевода курей 150-добового віку.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Хохлов Р.Ю., Кузнецов С.І.


ANATOMICAL CHARACTERISTICS OF THE OVIDUCT OF HENS AT THE END OF THE PRODUCTIVE PERIOD

One of the urgent problems in the improvement of breeding work is the study of functional morphology of poultry and anatomical examining of their reproductive system. The article deals with the morphological analysis of changes occurring in the oviduct of laying hens in the age range of 540-570 days. The data on the mass and length of both the oviduct and its departments are presented by the authors. As a result of morphometric studies, it was found that from 540 to 570-day age of the development of the oviduct the greatest reduction is exposed to the isthmus, since it is reduced by 31%, and the smallest-the outlet department, the regression of which is only 6%. According to its macro-morphometric characteristics (weight and length), the chicken oviduct of 570-day age is comparable to the morphometric parameters of the oviduct of hens of 150-day age.


Область наук:
 • Тваринництво і молочне справа
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: Нива Поволжя
  Наукова стаття на тему 'АНАТОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА Яйцепровід КУРЕЙ У КІНЦІ ПРОДУКТИВНОГО ПЕРІОДУ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАТОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА Яйцепровід КУРЕЙ У КІНЦІ ПРОДУКТИВНОГО ПЕРІОДУ»

  ?11. Terentyeva, N. Yu. The hemostasis characteristic of the blood of the cows depending on the level of milk productivity / N. Yu. Terentyeva, M. A. Bagmanov / / Scientific notes of Kazan state academy of veterinary medicine named after N. E. Bauman. - 2011. - Vol. 206. - P. 210-213.

  12. Optigen dose influence on the haematological indices of high-producing cows / Kh. B. Bai-mishev, S. I. Nikolaev, M. Kh. Baimishev, I. V. Uskova, E. I. Petukhova, V. S. Grigorev, K. A. Safiullin // Bulgarian Journal of Agricultural Science. - 2018. - Т. 24. - № 3. - P. 467-475.

  13. About the relationship between blood indicators in cows and their reproductive function / M. Kh. Baimishev, S. P. Eremin, Kh. B. Baimishev, V. V. Zemlyankin, H. A. Safiullin // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. - 2018. - Т. 10. - № 4. - P. 819-823.

  14. Increase in reproductive ability of high-producing cows, and qualitative parameters of their offspring, under conditions of intensive milk production / HB Baimishev, M. Baimishev, V. Grigoryev, A. Kokhanov, I. Uskova, I. Khakimov // Asian Pacific Journal of Reproduction. - 2018. - Т. 7. - № 4. -P. 167-171.

  15. Seasonal variations of some blood parameters in cow./ G. Mazzullo, C. Rifici, S. F. Lombardo, S. Agricola, M. Rizzo, G. Piccione // Large Animal Review. - 2014. - № 20 (2). - P. 81-84.

  16. Early post-partum hematological changes in holstein dairy cows with retained placenta / P. Moretti, M. Probo, N. Morandi, E. Trevisi, A. Ferrari, A. Minuti, A. Giordano // Animal Reproduction Science. - 2015. - № 152. - P. 17-25.

  17. Shatalina, O. S. The association between blood group and reproductive performance in cattle / O. S. Shatalina // Sel'Skokhozyaistvennaya Biologiya. - 2018. - № 53 (2). - P. 309-317.

  18. Wood, D. Normal hematology of cattle / D. Wood, G. F. Quiroz-Rocha // Iowa USA: Schalm's Veterinary Hematology. 6th ed. Wiley-Blackwell Publisging Ltd., Ames, 2010. - P. 829-835.

  УДК 636.5.03

  АНАТОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА Яйцепровід КУРЕЙ У КІНЦІ ПРОДУКТИВНОГО ПЕРІОДУ

  Р. Ю. Хохлов, доктор біол. наук, доцент; С. І. Кузнєцов, канд. біол. наук, доцент ФГБОУ ВО Пензенський ГАУ, Росія, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Однією з актуальних проблем у вдосконаленні селекційно-племінної роботи є вивчення функціональної морфології сільськогосподарських птахів і анатомічне дослідження їх репродуктивної системи. Ця стаття присвячена морфологічному аналізу змін, що відбуваються в яйцепровід курей-несучок у віковому інтервалі 540-570 діб. Наводяться дані по масі і довжині як самого яйцевода, так і його відділів. В результаті морфометрических досліджень встановлено, що з 540 по 570-добовий вік розвитку яйцевода найбільшою редукції піддається перешийок, так як він зменшується на 31%, а найменшою - вивідний відділ, регрес якого становить лише 6%. За своїм макроморфометріческім характеристикам (маса і довжина) яйцевод курей 570-добового віку можна порівняти з морфометричними показниками яйцевода курей 150-добового віку.

  Ключові слова: яйцевод, курка, морфогенез, морфологія, птахівництво.

  Вступ. Птахівництво є найбільш скоростиглої, найбільш ефективною, високопродуктивною, високорентабельної і перспективною галуззю тваринництва, так як на відміну від інших напрямків не має сезонності, а її продукти є більш доступні за ціною і займають провідне місце по задоволенню населення продуктами харчування. Разом з тим, без детальної інформації по морфології і фізіології птахів важко високоефективне управління цією галуззю, з одночасним її вдосконаленням.

  У зв'язку з цим, одним із актуальних завдань у вдосконаленні селекційно-племінної роботи є вивчення

  функціональної морфології птахів [1, 2, 12]. Аналізуючи наявні відомості вітчизняних і зарубіжних вчених з вивчення морфогенезу репродуктивних органів птахів переконуємося, що вони нерідко суперечливі [5, 8, 11, 13-16,].

  У науковій літературі є дані про гістогенез яйцевода сільськогосподарським птахів [3, 4, 6, 7, 9, 10]. Вивчення морфофунк-нальних особливостей органів розмноження продуктивної птиці має прямий вихід в практику. Визначення етапів розвитку репродуктивних органів, знання критичних періодів сприятиме коригуванню технологічної схеми утримання курей-несучок, для зведення до мінімуму стресових факторів.

  Нива Поволжя № 4 (49) ноябрь 2018 115

  Методи і матеріали

  Досліджено кури яєчного кросу «Ломан Браун» 540- і 570-добового віку. Об'єкт дослідження - яйцевод. Визначення маси яйцевода і його відділів здійснювали на вагах Adventurer AR-2140. Довжину яйцевода і його відділів визначали за допомогою нитки з наступним виміром зазначених ділянок штангенциркулем.

  Питому швидкість росту показників визначали за формулою Шмальгаузена-Броди:

  C

  (LgV2 lgV.) (T2 ti) 0,4343

  100%,

  де С - питома швидкість росту,%;

  V-! - початкова величина, відповідна часу

  V2 - кінцева величина, відповідна часу

  0,4343 - десятковий логарифм підстави натуральних логарифмів.

  На підставі розрахованої питомої швидкості росту визначали коефіцієнт зростання за формулою

  q

  З з '

  де q - коефіцієнт зростання;

  С1 - питома швидкість росту лінійного показника,%;

  С - питома швидкість росту тіла,%

  При визначенні математичних параметрів показників розраховували середню арифметичну М, її помилку Мт і коефіцієнт варіації Cv. Статистичну обробку цифрового матеріалу проводили керуючись вказівками викладеними Г. Ф. Лакіна (1980) і Г. Г. Автанділ-вим (1990) за допомогою програми Microsoft Excel. Результати вважали достовірними при Р < 0,05.

  Результати. Період онтогенезу курей-несучок з 540- по 570-добовий вік характеризується згасанням яєчної продуктивності. У зв'язку з цим цей етап для органів розмноження, зокрема для яйцевода, є інволютивних і характеризується перебудовними процесами регресивною спрямованості протікають в органі.

  За нашими даними абсолютна маса яйцевода знижується за вікової інтервал 540-570 діб в 1,72 рази, тобто до значення, відповідного початку яйцекладки (150 днів). Відносна маса яйцевода, так само знижується в 1,73 рази і становить 2,46 ± 0,11%.

  До 570-добового віку питома швидкість росту маси яйцевода склала -1,81%, однак питома швидкість росту самого організму курки була дуже мала 0,009%. Коефіцієнт зростання маси яйцевода з 540- по 570-добовий вік становив - 201,11.

  Проаналізуємо динаміку вагових показників відділів яйцевода з 540- по 570-добовий вік.

  Маса воронки за такий короткий інтервал онтогенезу яйцевода знизилася в 1,67 рази і склала 0,90 ± 0,19 м Відносна маса воронки до маси яйцевода збільшилася в 1,03 рази, чого не можна сказати про відносну масі воронки до живої маси курки, вона, навпаки, зменшилася в 1,75 рази і склала 0,04 ± 0,01%.

  Маса білкового відділу за аналогічний період зменшилася в 1,06 рази і склала 27,39 ± 2,44 м Відносна маса цього відділу до маси яйцевода зменшилася так само в 1,06 рази і склала 54,46 ± 1,75%. Відносна маса білкового відділу до живої маси так само зменшилася з 540- по 570-добовий вік і теж в 1,06 рази.

  Маса перешийка за аналізований період знизилася в 1,73 рази і склала 5,5 ± 0,39 м Відносна маса перешийка до маси яйцевода знизилася несуттєво - в 1,003 рази і склав 10,94 ± 0,04%. Чого не можна сказати про відносну масі перешийка до живої маси курки, яка знизилася істотно, а саме в 1,74 рази.

  Маса скорлуповой відділу за аналогічний період також знизилась в 1,63 рази і склала 11,00 ± 1,24 м Відносна маса скорлуповой відділу до маси яйцевода збільшилася в 1,66 рази.

  Маса вивідного відділу за аналізований період знизилася в 1,44 рази і склала 5,50 ± 0,47 м Відносна маса вивідного відділу до маси яйцевода за той же час збільшилася в 1,19 рази і склав 10,94%, а відносна маса вивідного відділу до живої маси курки, навпаки, зменшилася в 1,44 рази і склала 0,27 ± 0,02%.

  Проаналізуємо зміни в довжині яйцевода і його відділів на заключному етапі яйцекладки з 540- по 570-суточ-ний вік.

  Довжина яйцевода з 540- по 570-добовий вік знизилася в 1,17 рази, досягнувши 77,13 ± 4,38 см, що практично відповідає 150-добового віку (початку яйцекладки).

  Питома швидкість росту довжини яйцевода протягом заключного етапу склала -0,51%. Що стосується коефіцієнта зростання довжини яйцевода, то він склав -56,67.

  Що стосується довжини відділів яйцевода з 540- по 570-добовий вік, то довжина воронки за аналізований період зменшилася в 1,10 рази і склала 8,9 ± 0,72 см, що практично відповідає 150-добового віку. Відносна довжина воронки до довжини яйцевода збільшилася за аналізований період в 1,06 рази і склала 11,54 ± 0,76%.

  Довжина білкового відділу зменшилася з 540- по 570-добовий вік в 1,18 рази і склала 39,7 ± 2,59 см. Відносна маса білкового відділу, за той же відрізок часу, зменшилася в 1,01 рази і склала 51,49 ± 1,10%.

  Довжина перешийка, так само як і інших відділів, зменшилася в 1,31 рази, а його відносна довжина знизилася в 1,12 рази з 17,00 ± 1,35% до 15,17 ± 0,60%.

  Довжина скорлуповой відділу з 540- по 570-добовий вік також знизилася, а саме в 1,08 рази, і склала 10,00 ± 1,25

  см, а ось відносна довжина, навпаки, в 1,08 рази збільшилася і склала 12,97 ± 1,05%.

  Довжина вивідного відділу за аналізований період зменшилася в 1,06 рази і склала 6,8 ± 0,92 см, чого не можна сказати про відносну довжині, яка, навпаки, збільшилася в 1,10 рази і склала 8,81 ± 0,73 см.

  Висновок. Таким чином, яйцевод як орган в завершенні продуктивного періоду має виражені морфометріче-ські зміни інволютивно спрямованості. Узагальнюючи отриманий матеріал по довжині відділів яйцевода курей необхідно відзначити, що з 540- по 570-добовий вік розвитку яйцевода найбільшою інволюції піддався перешийок, так як він зменшився на 31%, а найменшою, вивідний відділ, регрес якого склав лише 6%.

  Таким чином, яйцевод курей 570-добового віку, за своїми макроморфомет-рическим характеристикам (маса і довжина), можна порівняти з морфометричними показниками яйцевода курей 150-добового віку.

  література

  1. Вплив пробіотиків на функціональну морфологію органів курчат / Е. Н. Сковоро-дин, А. Г. Деблік, А. Р. Малікова, Д. А. Іжбулатова // Нива Поволжя. - 2006. - № 1 (1). - С. 4548.

  2. Крок, Г. С. Будова статевої системи курей двох порід двадцатімесячного віку / Г. С. Крок, Л. Н. Литовченко // В сб .: Морфологічні дослідження в практиці охорони здоров'я та тваринництва. - Москва, 1984. - С. 128-130.

  3. Кушкіна, Ю. А. Гистоморфологические, стереометрическая і гістохімічна характеристика скорлуповой відділу яйцевода курей / Ю. А. Кушкіна, Р. З. Сіразіев // Вікова фізіологія і патологія с.-г. тварин: матеріали міжнар. науч. конф .. - Улан-Уде, 2003. - Ч.1. -З. 42-44.

  4. Кюбар, Х. В. Залози яйцевода мчать сільськогосподарських птахів / Х. В. Кюбар // Зб. науч. тр. Естонської с.-г. академії. - 1957. - С. 241-246.

  5. Литовченко, Л. Н. Морфофункціональні особливості яєчника і яйцепроводу в зв'язку з віком і породою курей: автореф. дис. ... канд. вет. наук / Л. Н. Литовченко. - Харків, 1971. - 18 с.

  6. Стьопіна, О. Ю. Гистогенез, особливості мікроморфології і гистохимии покривного епітелію різних відділів яйцевода курей в постнатальному періоді онтогенезу / О. Ю. Стьопіна // Досягнення еволюції, вікової і екологічної морфології - практика медицини і ветеринарії: матеріали міжнародної науково-практичної конференції морфологів. - Омськ, 2001. -С. 12-14.

  7. Стріжікова, С. В. Морфологічні, гістохімічні та ультрамикроскопические характеристики покривного епітелію яйцевода качки в період яйцекладки / С. В. Стріжікова // Актуальні проблеми ветеринарної медицини, тваринництва, товарознавства, суспільствознавства та підготовки кадрів на Південному Уралі на рубежі століть: матеріали конференції. - Троїцьк. - 2000. -Ч.1. - С. 102-104.

  8. Тегза, А. А. Морфологічна характеристика яйцевода гусок в віковому аспекті / А. А. Тегза, В. К. Стріжіков // Актуальні питання видової і вікової морфології тварин і птахів. - Троїцьк, 1999. - С. 40-41.

  9. Царьова, О. Ю. Особливості морфології і гистохимии залоз слизової оболонки різних відділів яйцевода курей / О. Ю. Царьова // Макро- і мікроморфологія с / г тварин і хутрових звірів. - Омськ, 1990. - С. 49-51.

  10. Царьова, О. Ю. Структурно-функціональний гистогенез яйцевода курчат / О. Ю. Царьова // Еколого-експериментальні аспекти функціональної, породної і вікової морфології домашніх птахів: міжвузівський зб. наукових праць. - Воронеж, 1989. - С. 67-69.

  Нива Поволжя № 4 (49) ноябрь 2018 117

  11. Шарандак, В. І. Морфологія яйцеводов курей у віковому, породному і функціональному аспектах / В. І. Шарандак // Вікова морфологія внутрішніх органів і залоз сільськогосподарських тварин при різній технології промислового тваринництва: збірник наукових праць. - Москва, 1987. - С. 40-44.

  12. Шарандак, В. І. Морфологія яйцеводов курей порід леггорн і корниш при різних умовах утримання / В. І. Шарандак // Вплив екологічних факторів на морфофункціональний стан внутрішніх органів тварин: матер. конф .. - Москва: Наука, 1986. - С. 145-148.

  13. Aitken, R. N. C. The fine structure of the uterus of the domestic fowl / R. N. C. Aitken, H. S. Johuston, G. M. Wyburn // J. Anat. - 1963. - V.97. - № 3. - Р. 333-344.

  14. Cipere, J. D. Composition of the oviduct of laying hens: Investigation of segments involved with shell formation / J. D. Cipere // Poultry Sci. - 1980. - V.59. - № 3. - Р. 635-642.

  15. Hafez, E. S. E. Development changes in the reproductive organs of the domestic fowl / E. S. E. Hafez, G. A. R. Kamar // Poultry Sci. - 1955. - № 35. - Р. 1002-1010.

  16. Williams, T. D. Top-down regression of the avian oviduct during late oviposition in a small passerine bird / T. D. Williams, C. E. Ames // Journal of Experimental Biology. - 2004. - № 207. - Р. 263268.

  UDK 636.5.03

  ANATOMICAL CHARACTERISTICS OF THE OVIDUCT OF HENS AT THE END OF THE PRODUCTIVE PERIOD

  R.Yu. Khokhlov, doctor of biological sciences, assistant professor; S.I. Kuznetsov, candidate of biological sciences, assistant professor

  FSBEE HE Penza SAU, Russia, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  One of the urgent problems in the improvement of breeding work is the study of functional morphology of poultry and anatomical examining of their reproductive system. The article deals with the morphological analysis of changes occurring in the oviduct of laying hens in the age range of 540-570 days. The data on the mass and length of both the oviduct and its departments are presented by the authors. As a result of morphometric studies, it was found that from 540 to 570-day age of the development of the oviduct the greatest reduction is exposed to the isthmus, since it is reduced by 31%, and the small-est-the outlet department , the regression of which is only 6%. According to its macro-morphometric characteristics (weight and length), the chicken oviduct of 570-day age is comparable to the morphometric parameters of the oviduct of hens of 150-day age.

  Key words: oviduct, hen, morphogenesis, morphology, poultry-farming.

  References:

  1. The influence of probiotics on the functional morphology of the organs of chickens / Ye. N. Sko-vorodin, A. G. Deblik, A. R. Malikova, D. A. Izhbulatova // Niva Povolzhya. - 2006. - № 1 (1). - P. 45-48.

  2. Krok, G. S. Structure of the reproductive system of hens of the two breeds of 20-month age / G. S. Krok, L. N. Litovchenko //: Morphological studies in the practice of public health and livestock production. - Moscow, 1984. - P. 128-130.

  3. Kushkina, Yu. A. Histomorphological, immunohistochemical and stereometric characteristics of eggshell department of the oviduct of hens / Yu. A. Kushkina, R.Z. Siraziyev // Age physiology and pathology of agricultural animals: proceedings of the international scientific conference. - Ulan-Ude, 2003. -Part 1. - P. 42-44.

  4. Kubar, Kh. V. Glands of the oviduct in laying poultry / Kh.V. Kubar // Collection of proc. of Estonian agricultural academy. - 1957. - P. 241-246.

  5. Litovchenko, L. N. Morphofunctional features of ovary and oviduct in connection with age and breed of hens: autoref. dis. ... cand. vet. sciences / L. N. Litovchenko. - Kharkov, 1971. - 18 p.

  6. Stepina, O. Yu. Histogenesis features of micro-morphology and histo-chemistry of the integumentary epithelium of various parts of the oviduct of chickens in the postnatal period of ontogenesis / O.Yi. StepinA // Advances the evolution, age and ecological morphology - practice of medicine and veterinary science: materials of international scientific-practical conference of morphologists. - Omsk, 2001. - P. 12-14.

  7. Strizhikova, S. V. Morphological, histo-chemical and submicroscopic characteristics of the integumentary epithelium of the oviduct ducks in the egg-laying period / S.V. Strizhikova // Actual problems of veterinary medicine, livestock, commodity science, social studies and training in the southern Urals on the boundary of centuries: materials of the conference. - Troitsk. - 2000. - Part 1. - P. 102 104.

  8. Teghza, A.A. Morphological characteristic of the goose oviduct in the age aspect / A.A. Teghza, V.K. Strizhikov // Actual questions of the species and age morphology of animals and birds. - Troitsk, 1999. - P. 40-41.

  9. Tsareva, O. Yu. Features of morphology and histo-chemistry of the glands of the mucous membrane of various departments in hens oviduct / O.Yu. Tsareva // Macro - and micromorphology of farm animals and fur-bearing animals. - Omsk, 1990. - P. 49-51.

  10. Tsareva, O. Yu. Structural and functional histogenesis of the oviduct of chickens / O.Yu. Tsareva // Ecology-experimental aspects of functional, species and age morphology of poultry: interuni-versity collection of scientific papers. - Voronezh, 1989. - P. 67-69.

  11. Sharandak, V. I. Morphology of chicken oviducts in age, breed and functional aspects / V. I. Sharandak // Age morphology of internal organs and glands of farm animals with different technologies of industrial animal husbandry: collection of scientific works. - Moscow, 1987. - P. 40-44.

  12. Sharandak, V. I. Morphology of the oviducts of hens the breeds of Leghorn and Cornish under different conditions / V. I. Sharandak // Influence of environmental factors on morpho-functional state of internal organs of animals: mater. onf .. - Moscow: Nauka, 1986. - P. 145-148.

  13. Aitken, R. N. C. The fine structure of the uterus of the domestic fowl / R. N. C. Aitken, H. S. Johuston, G. M. Wyburn // J. Anat. - 1963. - V.97. - № 3. - P. 333-344.

  14. Cipere, J. D. Composition of the oviduct of laying hens: Investigation of segments involved with shell formation / J. D. Cipere // Poultry Sci. - 1980. - V.59. - № 3. - P. 635-642.

  15. Hafez, E. S. E. Development changes in the reproductive organs of the domestic fowl / E. S. E. Hafez, G. A. R. Kamar // Poultry Sci. - 1955. - № 35. - P. 1002-1010.

  16. Williams, T. D. Top-down regression of the avian oviduct during late oviposition in a small passerine bird / T. D. Williams, C. E. Ames // Journal of Experimental Biology. - 2004. - № 207. - P. 263268.

  УДК 636.2.082.25:636.237.21

  Розведення за лініями в молочному скотарстві

  Т. В. Шишкіна, канд. с.-г. наук; Т. Н. Чуворкіна, канд. с.-г. наук, доцент; О. Ф. Кадикова, канд. с.-г. наук, доцент

  ФГБОУ ВО Пензенський ГАУ, Росія, т. 8 (8412) 628380, е-тап: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Вивчено молочна продуктивність корів чорно-рябої породи в залежності від їх лінійного походження по голштинської породи. З цією метою були взяті три основні лінії, які використовуються в господарстві для ведення селекційно-племінної роботи - лінія Рефлекшн Соверінга, Монтвік Чіфтейн, Віс Бек Айдіал. Крім цього, були відібрані дочки трьох биків виробників ліній Рефлекшн Соверінга і Віс Айдіал і оцінена молочна продуктивність першої і третьої лактації. Вивчено такі показники: тривалість лактації, удій за всю і 305 днів лактації, процентний вміст жиру в молоці і кількість молочного жиру. В результаті, на підставі проведених досліджень, було встановлено, що найбільш багаторічними і високопродуктивними були тварини ліній Монтвік Чіфтейн і Рефлекшн Соверінга. При аналізі впливу окремих голштинских биків на молочну продуктивність дочок кращі результати показало потомство бика Кубок і Блондин лінії Рефлекшн Соверінга і дочки бика Рамзес лінії Віс Айдіал.

  Ключові слова: чорно-ряба порода, голштинська порода, лінія, молочна продуктивність, дочки бугаїв-плідників.

  Вступ

  Одним з найважливіших умов підвищення ефективності молочного скотарства є якісне вдосконалення існуючих порід і підвищення їх генетичного потенціалу. У країнах світу з розвиненим молочним скотарством, для вдосконалення розлучуваності чорно-рябої худоби широко застосовується генофонд голштинської породи, використання якого в системі великомасштабної селекції здійснюється через закупівлю чистопородних голштинских бугаїв-плідників, отриманих від таких вироб-

  дителей спермопродукції, а також нетелей. Таке особливе становище голштинів серед порід худоби молочного напрямку обумовлено їх видатними якостями: високою продуктивністю, близьким до ідеального екстер'єру та пристосованістю до промислової технології виробництва молока [12-14].

  У Росії в останні десятиліття для ефективної селекційної-племінної роботи широко використовують голштинську породу в якості поліпшує зі створення нових генотипів молочної худоби чорно-рябої породи. Голштинский худобу обла-

  Нива Поволжя № 4 (49) ноябрь 2018 119


  Ключові слова: яйцепровід / КУРКА / МОРФОГЕНЕЗ / МОРФОЛОГІЯ / ПТАХІВНИЦТВО / OVIDUCT / HEN / MORPHOGENESIS / MORPHOLOGY / POULTRY-FARMING

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити