Sformulowane kryteria i przeprowadzono porownawcza analize funkcjonalnych mozliwosci srodkow wsparcia elektronicznej dokumentacji edukacyjnej przy obrobce obiektow organizacji procesu akademickiego. Zaproponowane podejscie do realizacji serwisowego agenta dokumentacji edukacyjnej jako modulowego skladnika infrastruktury systemu zarzadzania nauczaniem. Zbudowany model infologiczny monitoringu wynikow nauczania dla generacji tresci adapcyjnej interfejsu webowego uzytkownika koncowego

Анотація наукової статті по ЗМІ (медіа) і масовим комунікаціям, автор наукової роботи - Neroda T.


Analysis and profiling of distributed data streams in the information system of the education institution

The criteria are formulated and a comparative analysis of functionality of support of electronic educational documentation in the working of objects of organization of academic process is provided.The approach to implementation of the service agent educational documentation's as a modular component ofinfrastructure of computerized learning system is proposed . Infological model for the monitoring of study outcomes for generating an adaptive content for the web of end-user interface was built


Область наук:
 • ЗМІ (медіа) і масові комунікації
 • Рік видавництва діє до: 2016
  Журнал: ScienceRise

  Наукова стаття на тему 'ANALIZA I PROFILOWANIE ROZPROSZONYCH STRUMIENIE DANYCH W SYSTEMIE INFORMACYJNYM INSTYTUCJI EDUKACYJNEJ'

  Текст наукової роботи на тему «ANALIZA I PROFILOWANIE ROZPROSZONYCH STRUMIENIE DANYCH W SYSTEMIE INFORMACYJNYM INSTYTUCJI EDUKACYJNEJ»

  ?9. Маєвський, А. В. Рішення завдання ідентифікації робочих параметрів математичної моделі процесу динаміки екологічних систем [Текст] / А. В. Маєвський // Електронне моделювання. - 2016. - Т. 38, № 2. - С. 105-115.

  10. Різниченко, Г. Ю. Математичні моделі біологічних продукційних процес сов [Текст]: навчальний посібник / Г. Ю. Різниченко, А. Б. Рубін. - М .: Изд-во МГУ, 1993. - 302 с.

  References

  1. Khozyainova, M. G. (2007). Concerning regulation techniques applied to identify a technological system. Fundamental studies, 8, 45-47.

  2. Dobrovolsky, V. V. (2005). The environmental systems basics. Kyiv: P. H. «Professional», 272.

  3. Tikhonov, A. N., Arsenin, V. Ya. (1979). Methods for ill - posed problems. Мoscow: Nauka, 248.

  4. Hrabar, I. H., Timonin, Yu. O., Brodsky, Yu. B. (2009). Versatile system model: methdology. Vis. ZhNAEU, 1, 358-366.

  5. Tikhonov, A. N., Samarsky, A. A. (1966). Equations in physics. Moscow: Nauka, 724.

  6. Zeldovicz, Ya. B., Myshkis, A. D. (1973). Elements of mathematical physics. Moscow: Nauka, 352.

  7. Mayewski, A. V., Pilkevich, I. A. (2014 року). Interspecific competition models. Modern Bulletin, 17 (213), 88-93.

  8. Begon, M., Harper, G., Townsend, K .; Gilliarov, A. M. (Ed.) (1989). Ecology: Individuals, populations and communities. Vol. 1. Moscow: Mir, 667.

  9. Mayewski, A. V. (2016). Identifying working parameters of environmental system models. Elektronnoe modeliro-vanie, 38 (2), 105-115.

  10. Reznichenko, G. Yu., Rubin, A. B. (1993). Biological productive processes modelling. Moscow: MSU publishing, 302.

  Рекомендовано до публiкацii д-р техн. наук, професор Пшькевіч I. А.

  Дата надходження рукопису 17.08.2016

  Маевській Олександр Володимирович, старший викладач, кафедра комп'ютерних технологш i моді-лювання систем, Житомирський нацюнальній агроеколопчній ушверсітет, Старий бульвар, 7, м. Житомир, прикрашені, 10008 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Бродський Юрш Борисович, кандидат техшчніх наук, доцент, кафедра комп'ютерних технологш i мо-делювання систем, Житомирський нацюнальній агроеколопчній ушверсітет, Старий бульвар, 7, м. Житомир, прикрашені, 10008 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  UKD 004.042: 004.514.62 + 378.14.015.62 DOI: 10.15587 / 2313-8416.2016.77459

  ANALIZA I PROFILOWANIE ROZPROSZONYCH STRUMIENIE DANYCH W SYSTEMIE INFORMACYJNYM INSTYTUCJI EDUKACYJNEJ

  © T. Neroda

  Sformuiowane kryteria i przeprowadzono porownawczq analizc funkcjonalnych mozliwosci srodkow wsparcia elektronicznej dokumentacji edukacyjnej przy obrobce obiektow organizacji procesu akademickiego. Zaproponowane podejscie do realizacji serwisowego agenta dokumentacji edukacyjnej jako moduiowego skiadnika infrastruktury systemu zarzqdzania nauczaniem. Zbudowany model infologiczny monitoringu wynikow nauczania dla generacji tresci adapcyjnej interfejsu webowego uzytkownika koncowego

  Kluczowe slowa: system informacyjny, strumienie danych, interfejs webowy, przestrzen edukacyjna, elektroniczny przepiyw dokumentow

  The criteria are formulated and a comparative analysis offunctionality of support of electronic educational documentation in the working of objects of organization of academic process is provided.

  The approach to implementation of the service agent educational documentation's as a modular component of infrastructure of computerized learning system is proposed. Infological model for the monitoring of study outcomes for generating an adaptive content for the web of end-user interface was built

  Keywords: information system, data streams, web interface, educational space, electronic documents management

  1. Wstcp

  Sformuiowane w ubieglym stuleciu przez szkolc cybernetyki krajowej podstawowe przepisy dotycz ^ ce automatyzacji procesow informacyjnych z czasem weszly do ogolnopanstwowej koncepcji informatyzacji, co zapewnilo stworzenie rozmaitych technologii komunika-cyjnych i elektronicznych systemow analitycznych roznego poziomu i mianowania, staj ^ c sic instrumentem spoleczno-

  ekonomicznego postcpu i jednym z glownych czynnikow innowacyjnego rozwoju gospodarki.

  Naukowa i innowacyjna dzialalnosc w edukacji obok podwyzszenia jakosci oswiatowych uslug [1] powolana podtrzymywac integracjc narodowego systemu edukacji do europejskiej i swiatowej przestrzeni edukacyjnej. W szczegolnosci, wprowadzenia wspol-czesnych metod automatyzacji procesu edukacyjnego

  zapewniaji optymalizaj mechanizmow kontroli wiedzy i przyspieszaji rozne etapy akademickiej dzialalnosci administracyjnej [2].

  Rozwoj takich systemow informacyjno-anali-tycznego zabezpieczenia w zakresie kierowania uczel-niami, w tym przeprowadzenie monitoringu procesow edukacyjnych, komplikuje si§ cechami przetwarzania duzej ilosci masywow informacyjnych przy pomiarze i porownaniu wynikow nauczania, konwertowaniu ich z formatu jednego wydzialu strukturalnego na inny w celu zapewnienia jednolitych procedur uznawania kwali-fikacji akademickich.

  2. Analiza ostatnich badaii i przedstawienie problemu

  W ostatnich dekadach przez szkoly wyzsze powszechnie si stosowane srodki prowadzenia elek-tronicznej dokumentacji edukacyjnej, ktore b ^ d ^ c skladowymi pewnych platform oswiatowych ponadto fiksuji przebieg studiow i wyniki atestacji studentow, mogi nadawac statystyki, przyspieszaji rozne etapy dzialalnosci administracyjnej [3]. Jednakze stosowanie takich technologii wymaga adaptacji, a nawet kom-pletni restrukturyzacji typowych procesow uczelni

  [4], w tej liczbie wykorzystywanych struktur danych

  [5], do mozliwosci nadawanych przez srodowiska oprogramowania [6-9], poniewaz dostosowanie sa-mych aplikacje do wymogow instytucji, pomimo glownie wolnego rozpowszechnienia, modulowosci otwartego kodu zrodlowego, moze byc niewyko-nalnym zadaniem.

  Rowniez obecne si znane liczne proby wytwo-rzenia oryginalnych srodkow opracowywania wynikow dzialan szkoleniowych, ktore maji bezposredni kontakt z instytucjami edukacyjnymi i pozwalaji nadawac uslug elektronicznych [10-12] zamiast uzycia gotowych, zaaprobowanych produktow programowych. Szereg projektantow proponuje oplacany pod pewnymi warunkami skonfigurowany pakiet on-line serwisow dla organizacji przestrzeni informacyjnej instytucji edukacyjnej [13-16], cz ^ sto wymagajic uzupelnionego sprz ^ tu i nawi ^ zuj ^ c wsparcia technicznego w zaleznosci od rodzaju i formy opracowywanych danych.

  Przy calej roznorodnosci interfejsow i funk-cjonalnosci te projekty jednoczy lokalizacja wykorzystywanych baz danych poza instytucjami edukacyjnymi z cz ^ sti ich restrukturyzacji i ograniczeniem dost ^ pu i poniek ^ d dokuczliwa transmisja reklamy (zwykle bez adaptacji do grupy docelowej). Znacz ^ c ^ wadi jest brak mozliwosci elastycznej integracji projektow z istniejicymi srodkami kompleksowej automatyzacji przeplywu dokumentow instytucji edukacyjnej, glownie niegi ^ tkie profilowanie i przetwarzanie danych osobowych subiektow procesu oswiatowego postronni firmi, co nieuchronnie powoduje trudnosci i witpliwe czy b ^ dzie sprzyjac znacznemu rozpo- wszechnieniu takich rozwiizan programistycznych.

  Zachodnie projekty [17-24] w pewnym stopniu si pozbawiony tych wad, jednak z kolei skomplikowanie adaptuji si§ do krajowych standardow edukacji [2]; ponadto, stosowany tu funkcjonal nie zapewnia przygotowania akademickiego akcydensu, alboz udzie-

  lone rezultat nie spelnia zatwierdzonych w naszym panstwie standardow dokumentacji edukacyjnej [25, 26].

  Wi§c, powstala potrzeba wprowadzenia do istniejicej infrastruktury sieciowej skomputeryzowanego systemu edukacyjnego KoHaC, wykorzystywanego na katedrze Automatyzacji i technologii komputerowych Ukrainskiej Akademii Drukarstwa [3, 27-29], oryginal-nego aparatu analitycznego dla monitoringu rozpro-szonych strumienie informacyjnych i projektowania na jego podstawie gi ^ tkiego serwisu opracowywania wy-nikow atestacji studentow.

  3. Cel i zadania badania

  Celem przedstawionego badania jest analiza i nast ^ pne profilowanie rozproszonych strumienie danych wykorzystywanych w systemie informacyjnym instytucji oswiatowej dla realizacji serwisu automatyzowanej ewidencji edukacyjnych osi ^ gni ^ c studentow.

  Dla osiigni ^ cia podanego celu rozwiizano takie zadania:

  - zbadano wykorzystywane w skomputeryzo-wanym systemie edukacyjnym KOHAC rozproszone struktury danych, notujice wyniki atestacji studentow;

  - okreslono parametry profilowania nadawanych strumieni informacyjnych odpowiednio do kompetencji uwarunkowanych uzytkownikow koncowych;

  - zbudowano model infologiczny monitoringu wynikow nauczania, ktory uwzgl ^ dnia strefy odpowie-dzialnosci subiektow procesu edukacyjnego;

  - uzasadniono instrumentarium interfejsu webo-wego dla odzwierciedlenia wynikow atestacji studentow we wszystkich formach, przewidywanych dokumentacji akademicki.

  4. Projektowanie przestrzeni informacyjnej szkoly wyzszej

  Prezentowany skomputeryzowany system eduka-cyjny operuje strumieniami danych i repozytoria wiedzy wykorzystywanych w organizacji procesu aka-demickiego, poniewaz wspolczesne relacyjne SZBD umozliwiaji restrukturyzowane przechowywanie danych w wyglidzie cyfrowym, zapewniajic wysoki poziom abstrakcji [5]. Analiza [29] wykazala, ze oswiatowe srodowisko KoHaC w codziennej eksploatacji aktywnie opracowuje szczegolnie wiadomosci z bazy danych studenta stworzonej podczas kampanii wst ^ pnej i modyfikowane przez caly czas nauczania do ukon-czenia studiow, baz $ danych wykladowcow, zindek-sowani z repozytorium programow edukacyjnych zgod -nie z grupami akademickimi i aktualnym rozkiadem zajqc [4]. Zdobyte wyniki przenoszi si§ do kopii papierowej dziennika atestacji studenta [25].

  4. 1. Wyznaczenie aspektow monitoringu post ^ pow studenckich w nauce

  Ze wzgl ^ du na badani tematyk ^ szczegolni uwag§ tu przyciiga tabela osiigni ^ cia StudentRating bazy studenckiej, ktora obejmuje ocen§ kursow i sklada si§ z takich glownych kategorii: data zaj ^ cia (Date), typ biezicego zaj ^ cia (StudingActivityType ), ocena czy przyczyna nieobecnosci (Mark) i zadanie z biezicego zaj ^ cia (Additionallnfo), identyfikowane z zawczasu

  zindeksowanej bazy zabezpieczenia informacyjno-metodycznego kursu, ktorego tresc jest przechowywana w repozytorium wiedzy. Oddzielne kategorii s ^ wydzielone dla wynikow biez ^ cej kontroli wiedz w obowi ^ zkowych tematow dyscypliny, ktory mozna zdac czy przyst ^ pic ponownie w dowolnym czasie w oswiatowym srodowisku KoHaC z automatycznym fiksowaniem zdobytych ocen w tabeli atestacji odpo-wiedniej formy oswiatowego procesu, aktywowanej wedlug programu edukacyjnego [3].

  Dalej tabeli identyfikacji kazdego studenta Student nadaj ^ informacje przy generowaniu struktury danych grupy akademickiej Group, ktora ma bardzo szerokie obszar zaleznosci dynamicznych. Tak, tabela z danymi o wykladowcy biez ^ cej dyscypliny Teachers zawiera rowniez linki i wtorne tabliczki, w tym wspolne z tabelami studentow. Na przyklad, tabliczka Users odgrywa kluczow ^ rol§ dla srodowiska KoHaC, poniewaz za jej pomoc ^ odbywa si§ uwierzytelnianie subiektu procesu edukacyjnego; wsrod glownych kategorii tu wydzielono logowanie uzytkownika koncowego (UserLogin), suma hash nadanego hasla (UserPassHash) i logiczna indykacja biez ^ cej aktywnosci subiektu (IsActive).

  Koordynowanie strumienie informacyjnych dyscypliny akademickiej realizuje program nauczania, ktory

  obejmuje dystrybuj kolokwialnych kredytow na spe-cjalnosci i trybow studiow, harmonogram procesu akademickiego dla semestru, form§ przeprowadzenia certyfikacji panstwowej.

  Dla organizacji gi ^ tkiego dost ^ pu do repozytorium wiedzy dla programu nauczania jest przewidziana tabela strukturyzowana TeachingPlan, ktorej kategorii s ^ okreslane glownie przez naprowadzany kryteria programu, a takze przez identyfikatory wykladowcow obecnych dla biez ^ cej dyscypliny form procesu.

  4. 2. Budowanie interfejsu webowego dla monitoringu procesu oswiatowego

  Uwarunkowany strumienie informacyjne sieciowej infrastruktury skomputeryzowanego systemu eduka-cyjnego KoHaC zawieraj ^ wszystkie konceptualne wiadomosci dla projektowania gi ^ tkiego srodka monitoringu wynikow nauczania, orientowanego na okre-slony profil uzytkownika koncowego. Ten serwis zrealizowano jak system zsynchronizowanych w rezimie realnego czasu uwarunkowanych fragmentow akade-mickich baz danych (rys. 1), zawieraj ^ cych wykazy i wyniki atestacji studentow akademickiej grupy / potoku, lista dyscyplin naukowych wedlug rozkladu, tematy i forma (typ) zaj ^ ci tym podobne.

  ZSB

  SZBD uczelni

  StudentRating Teaching Group

  Plan

  interfejs webowy

  indywidualny plan studenta (indeks)

  dziennik starosty

  indywidualny plan wykladowcy

  web server

  dziennik kuratora

  dziennik

  atestacji ^

  INento ^

  kalendarz systemowy

  sprawa osobowa

  itora "^ QSOXP ^..

  profile uzytkownikow koncowych

  -student ~ starostа

  -wykladowca ^ seminarium wyklady | laboratorium kr-.kurator. __.

  ---dziekanat

  dzial nauczania

  Rys. l. Model infologiczny monitoringu wynikow nauczania

  W celu zwickszenia funkcjonalnosci i poprawy mozliwosci komunikacyjnych dla serwisu monitorowania procesow oswiatowych (w tym wsparcie listy dyskusyjnej, esemesow, portalow spolecznosciowych uczelni itp) dostcp do dziennika atestacji i innych elektronicznych egzemplarzy dokumentacji edukacyjnej zrealizowano przez interfejs webowy, co zabezpieczylo wieloplat-formowosc przedstawionej technologii informacyjnej i uzycia w jakosci terminalu koncowego srodowiska przegl ^ darki internetowej od urz ^ dzen mobilnych i stacjonarnych z dowolnymi OS.

  Tradycyjn ^ metod ^ projektowania interfejsow webowych jest uzycie standardowego hipertekstowego jczyka znacznikow HTML, ktory nadaje gictki instrumentarium dla wyswietlania wynikow atestacji studen-tow we wszystkich formach przewidywanych dokumentacji akademick ^: skomplikowane rodzaje teksto-wych masywow, strukturyzowane tytulami, ramkami, listami, kadrami, rubrykami, tablicami; urozmaic ^ korzystanie obszarem wirtualnym mozliwosci uzycia

  wspartych formatem HTML interaktywnych ekranow, dynamicznych kontekstow i dialogow, a takze hiperl ^ cza i roznej zawartosci tresci multimedialnej.

  Monitorowanie strumieni danych z informacjami wedlug procesu edukacyjnego bcdzie najlepiej zorgani-zowac przez klasyczn ^ tabelc kalendarzow ^, w kto-rej wizualizuji sic automatycznie obliczone serwerem WWW i konwertowane zgodnie z istniej ^ cymi skalami oceniania wszystkie formy kontroli, czynne na biez ^ c ^

  datc (rys. l, krawcdz «........> »). Wypelniona w ten

  sposob siatka kalendarzowa, identyczna w podstawowej strukturze i zawartosci do czynnego w akademii drukarstwa dziennika atestacji studentow [25], odzwier-ciedli sic na terminalu koncowym uzytkownika srodo-wiska oswiatowego odpowiednio do ogloszonych kon-strukcji jego profilu.

  Wygenerowane srodowisko nadaje oddzielne strefy odpowiedzialnosci dla subiektow profilu wykia-dowca, prowadz ^ cych rozne typy studiow biez ^ cej dyscypliny: przykladowo lektor ma mozliwosc inte-

  raktywnie ogl ^ dac - lecz nie edytowac (krawcdz «- | ->») - osiigniccia studenckie z wykonania laboratorium / cwiczen lub projektowania kursowego, wniesion ^ kolegami w swoich profilach (krawcdz

  «->| ») I automatycznie dol ^ czone do sumarycznej

  atestacji. Dla obecnych (lub okreslonych) dat subiekty procesu edukacyjnego mog ^ operatywnie uzyskac dostcp do materialow zabezpieczenia metodycznego dla odpo-wiedniego typu zajcc, znajduj ^ cych sic w repozytorium wiedzy czy OPAC modulach zintegrowanego systemu bibliotecznego (ZSB) instytucji edukacyjnej. Dla za-sobow multimedialnych mozliwe pobieranie odpo-wiednich tematow oprogramowania edukacyjnego i srodkow dostcpu do urz ^ dzen biurowych gabinetu [4].

  5. Wyniki badania

  Przedstawione rozwi ^ zanie programistyczne za-bezpiecza szereg zarz ^ dczych funkcji ze wsparcia przeplywu dokumentow akademickich. Tak w przypadku nieobecnosci studenta z waznego powodu zaznaczony w zaswiadczeniu okres czasowy utrwala sic pracownikami Dziekanatu (rys. 1) i automatycznie wyswietlaj ^ sic w odpowiednich polach ekranowej tabeli kalendarzowej przez oznakc, odmienn ^ od nieobecnosci bez powaznej przyczyny (wagarowania); rowniez tu wskazuje sic fakt wolnego odwiedzania, urlopu dziekanskiego, dodatkowe oceny za zdobycze naukowe i edukacyjne nadawane dziekanem [25].

  Ze swojej strony kierownik podstawowej jed-nostki organizacyjnej (dziekan) pod wzglcdem hierarchii moze miec dostcp do trybu przegl ^ dania osi ^ gnicc grup akademickich i blokowac poprawki dla okreslonego terminu; zatem dla Dzialu Nauczania projektowany serwis koordynacji strumieni danych procesu oswia-towego nadaje wyniki atestacji studentow calej instytucji edukacyjnej.

  Jesli chodzi o kuratora jako kieruj ^ cego grupy studenckiej, starostc i innych istot obszaru infor-macyjnego, to dla ich profili umozliwiono dostcp w trybu przegl ^ du odpowiednio tylko oceny swojej grupy czy logicznego wskazania frekwencji, co w czasie realnym odzwierciedla sic na terminalu strefy odpowiedzialnosci profilu biez ^ cego wykiadowcy. Student, ktory przeszedl identyfikacjc, moze obejrzec tylko wlasnie osi ^ gniccia.

  Wicc, oprocz wsparcia opisanego elektronicznego dziennika atestacji studentow w projektowanej prze-strzeni informacyjnej szkoly wyzszej reprezentowany interfejs webowy zapewnia wizualizacjc tradycyjnej nomenklatury dokumentacji edukacyjnej - indywidualny plan wykiadowcy i studenta, dziennik kuratora, starosty i tym podobne z ewidenj biez ^ cej wydajnosci, frekwencji, rozliczeniem posredniego i koncowego ran-kingu, odzwierciedleniem zadluzen akademickich i pozwoleniem poprawki oceny semestralnej, - co na podstawie wymodelowanej statystyki przyspieszy analizc szczegolnosci przebiegu procesu edukacyjnego na etapie automatyzowanego podjccia decyzji admini-stracyjnych.

  6. Podsumowanie

  Model infologiczny monitoringu wynikow na-uczania zawarty na podstawie profilowania uwa-

  runkowanych rozproszonych strumienie danych, zabez-pieczyl projektowanie serwisowego agenta dokumentacji edukacyjnej jako komponentu modulowego infrastruk-tury skomputeryzowanego srodowiska oswiatowego KoHaC, co unikn ^ wszy wprowadzenia postronnych produktow programowych poszerzylo funkcjonalne moz-liwosci istniej ^ cych srodkow prowadzenia elektronicznej dokumentacji edukacyjnej przez generacjc kontentu adaptacyjnego wieloplatformowego interfejsu webowego dla okreslonych subiektow procesu akademickiego.

  Dalsze badania i rozwoj przedstawionego srodka koordynacji i wizualizacji wynikow dzialalnosci oswia-towej powinny bye ukierunkowane na opracowania mechanizmow ochrony calosci i poufnosci obrabianych danych i rozwi ^ zaniu problemu kompatybilnosci z rozpowszechnionymi srodowiskami zarz ^ dzania naucza-niem. Rowniez, w projektowanej przestrzeni informacyjnej instytucji akademickiej warto zapewnie oddzielny modul analityczny, ktory na podstawie generowanej uprofilowanej tresci zapewnia automatyczne modelo-wanie struktur typowych notacji do wymaganego prze-chowywania archiwalnych papierowych kopii doku-mentacji edukacyjnej ustalonych norm [26] jak akcy-densow ^ drukowan ^ produkcjc surowej sprawoz-dawczosci.

  Literatura

  1. Rozporjadzhennja «Pro shvalennja Strategii 'roz-vytku informacijnogo suspil'stva v Ukrai'ni» [Text]. - Kabinet Ministriv Ukrai'ny, 2013. - № 386-p.

  2. Zakon Ukrai'ny «Pro vyshhu osvitu» [Text]. -Verhovna Rada Ukrai'ny, 2014. - № тисяча п'ятсот п'ятьдесят шість-VII.

  3. Neroda, T. Doslidzhennja aspektiv avtomatyzacii 'dokumentoobigu v osvitn'omu procesi [Text]: zb. nauk. pr. / T. Neroda // Pedagogichni innovacii 'u fahovij osviti: zbirnyk naukovyh prac'. - Uzhgorod: UzhNU «Goverla», 2013. - Issue 4. - P. 337-345.

  4. Neroda, T. Informacijni tehnologii 'avtomatyzacii' typovyh procesiv v infrastrukturi osvitn'ogo zakladu [Text]: zb. nauk. pr. / T. Neroda // Komp'juterno-orijentovani systemy navchannja. - Kyiv: NPU imeni M. P. Dragomanova, 2015. -Issue 16 (23). - P. 101-108.

  5. Stadnik, E. G. Sistema upravlenija raspredeljonnymi strukturami dannyh [Text]: mat. VI Sibirskoj konf. / G. Stadnik. - Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta, 2012. - P. 123-128.

  6. Avtomatizirovannaja sistema upravlenija uchebnym processom [Electronic resource]. - Available at: http: // mkr.org.ua/modules_uch/index/2

  7. Programnij modul ' "PS-Zhurnal uspishnosti-Web" [Electronic resource]. - Available at: http://www.politek-soft.kiev.ua/index.php?do=newdevelopments&product = ps-gradebook-web

  8. RUZhJeL '- instrument professionalov [Electronic resource]. - Available at: http://www.org.uajel.net/about

  9. Jelektronnaja shkola Avers [Electronic resource]. -Available at: http://www.avers-edu.org.ua/

  10. AS Shkola | Efektyvne upravlinnja zagal'noosvitnim zakladom [Electronic resource]. - Available at: http: // school.osvita.net/ua/

  11. KURS: Shkola > Pro programu [Electronic resource]. - Available at: http://ekyrs.org/ua/about

  12. Shkil'na osvitnja merezha [Electronic resource]. -Available at: http://shodennik.ua/

  13. 1C: Obrazovanie. Avtomatizacija uchebnogo processa [Electronic resource]. - Available at: http: // obrazovanie.1c.org.ua/education/

  14. O sisteme jelektronnyh zhurnalov [Electronic resource]. - Available at: http://ballov.net/

  15. Jelektronnye dnevniki i zhurnaly [Electronic resource]. - Available at: https://schools.by/e-service

  16. Jelektronnyj klassnyj zhurnal uspevaemosti [Electronic resource]. - Available at: http://eljur.org.ua/elektronnyi-klassnyi-zhurnal

  17. Dziennik dla szkol [Electronic resource]. - Available at: http://mantica.net/szkola.html

  18. E-dziennik w zintegrowanym systemie eduka-cyjnym Librus [Electronic resource]. - Available at: https: // dziennik.librus.pl/

  19. Elektroniczny dziennik lekcyjny [Electronic resource]. - Available at: http://www.mobidziennik.pl/

  20. Elektronisches Klassenbuch und FehlzeitenVerwaltung [Electronic resource]. - Available at: http: // www.schul-webportal.de/informationen/elektronisches_klassen buch.html

  21. Eltabu - das Elektronische Tagebuch [Electronic resource]. - Available at: http://eltabu.net/webanwendung.html

  22. Engrade® Learning Management [Electronic resource]. - Available at: http://www.mheducation.com/prek-12/platforms/engrade/learning-management.html

  23. Google Klas: menshe pysanyny, bil'she navchannja [Electronic resource]. - Available at: https://www.google.com/ edu / products / productivity-tools / classroom /

  24. Nowoczesny internetowy elektroniczny dziennik szkolny [Electronic resource]. - Available at: http://xedu.pl/ eszkola-elektroniczny_dziennik_szkolny /

  25. Polozhennja pro systemu rejtyngovogo ocinjuva-nnja uspishnosti studentiv v Ukrai'ns'kij akademii 'drukarstva [Text] // Poligrafist. - Lviv, 2009. - Issue 10 (одна тисяча чотиреста сорок одна). - 16 p.

  26. Nakaz «Pro zatverdzhennja jedynyh zrazkiv obov'jazkovoi 'dilovoi' dokumentacii 'u zagal'noosvitnih navchal'nyh zakladah usih typiv i form vlasnosti» [Text]. -MON MS, 2011. - № 423.

  27. Neroda, T. Modelling educational documentation in the environment of computerized learning system [Text] / T. Neroda // Modelling and Information Technologies. -2014. - Vol. 71. - P. 72-76.

  28. Ukrai'ns'ka akademija drukarstva - vyshhyj navchal'nyj zaklad u misti L'viv [Electronic resource]. - Available at: http://uad.lviv.ua/

  29. Neroda, T. Research of information flows of computerized educational system for generating of interactive journal of student's attestation [Text]: scientific-practical conference / T. Neroda // Realization of UNESCO's strategy for teacher training: problems and ways of introduction of innovative technologies in the educational space. - Almaty, KazNPU n.a. Abay, 2015. - P. 87-90.

  References

  1. Rozporjadzhennja «Pro shvalennja Strategii 'rozvytku informacijnogo suspil'stva v Ukrai'ni» (2013). Kabinet Ministriv Ukrai'ny, 386-p.

  2. Zakon Ukrai'ny «Pro vyshhu osvitu» (2014 року). Ver-hovna Rada Ukrai'ny, 1556-VII.

  3. Neroda, T. (2013). Doslidzhennja aspektiv avtoma-tyzacii 'dokumentoobigu v osvitn'omu procesi. Pedagogichni innovacii 'u fahovij osviti: zbirnyk naukovyh prac'. - Uzhgorod: UzhNU «Goverla», 4, 337-345.

  4. Neroda, T. (2015). Informacijni tehnologii 'avtoma-tyzacii' typovyh procesiv v infrastrukturi osvitn'ogo zakladu. Komp'juterno-orijentovani systemy navchannja. Kyiv: NPU imeni M. P. Dragomanova, 16 (23), 101-108.

  5. Stadnik, E. G. (2012). Sistema upravlenija raspre-deljonnymi strukturami dannyh. Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta, 123-128.

  6. Avtomatizirovannaja sistema upravlenija uchebnym processom. Available at: http://mkr.org.ua/modules_uch/index/2

  7. Programnij modul ' "PS-Zhurnal uspishnosti-Web". Available at: http://www.politek-soft.kiev.ua/index.php?do= newdevelopments&product = ps-gradebook-web

  8. RUZhJeL '- instrument professionalov. Available at: http: //www.org.uaj el.net/about

  9. Jelektronnaja shkola Avers. Available at: http: // www.avers-edu.org.ua/

  10. AS Shkola | Efektyvne upravlinnja zagal'noosvitnim zakladom. Available at: http://school.osvita.net/ua/

  11. KURS: Shkola > Pro programu. Available at: http://ekyrs.org/ua/ about

  12. Shkil'na osvitnja merezha. Available at: http: // shodennik.ua/

  13. 1C: Obrazovanie. Avtomatizacija uchebnogo processa. Available at: http://obrazovanie.1c.org.ua/education/

  14. O sisteme jelektronnyh zhurnalov. Available at: http://ballov.net/

  15. Jelektronnye dnevniki i zhurnaly. Available at: https://schools.by/e-service

  16. Jelektronnyj klassnyj zhurnal uspevaemosti. Available at: http://eljur.org.ua/elektronnyi-klassnyi-zhurnal

  17. Dziennik dla szkol. Available at: http://mantica.net/ szkola.html

  18. E-dziennik w zintegrowanym systemie eduka-cyjnym Librus. Available at: https://dziennik.librus.pl/

  19. Elektroniczny dziennik lekcyjny. Available at: http://www.mobidziennik.pl/

  20. Elektronisches Klassenbuch und FehlzeitenVerwaltung. Available at: http://www.schul-webportal.de/ informationen / elektronisches_klassenbuch.html

  21. Eltabu - das Elektronische Tagebuch. Available at: http://eltabu.net/webanwendung.html

  22. Engrade® Learning Management. Available at: http://www.mheducation.com/prek-12/platforms/engrade/lear ning-management.html

  23. Google Klas: menshe pysanyny, bil'she navchannja. Available at: https://www.google.com/edu/products/producti vity-tools / classroom /

  24. Nowoczesny internetowy elektroniczny dziennik szkolny. Available at: http://xedu.pl/eszkola-elektroniczny_ dziennik_szkolny /

  25. Polozhennja pro systemu rejtyngovogo ocinjuvann-ja uspishnosti studentiv v Ukrai'ns'kij akademii 'drukarstva (2009). Poligrafist. Lviv, 10 (1441), 16.

  26. Nakaz «Pro zatverdzhennja jedynyh zrazkiv obov'jazkovoi 'dilovoi' dokumentacii 'u zagal'noosvitnih navchal'nyh zakladah usih typiv i form vlasnosti» (2011). MON MS, 423.

  27. Neroda, T. (2014 року). Modelling educational documentation in the environment of computerized learning system. Modelling and Information Technologies, 71, 72-76.

  28. Ukrai'ns'ka akademija drukarstva - vyshhyj navchal'nyj zaklad u misti L'viv. Available at: http: // uad.lviv.ua/

  29. Neroda, T. (2015). Research of information flows of computerized educational system for generating of interactive journal of student's attestation. Realization of UNESCO's strategy for teacher training: problems and ways of introduction of innovative technologies in the educational space. Almaty, KazNPU n.a. Abay, 87-90.

  Рекомендовано до публгкаці д-р техн. наук, професор Малачгвській П. С.

  Дата надходженнярукопісу 17.08.2016

  Neroda Tetyana, PhD, Associate professor, department of automation and computer technologies, Ukrainian academy of printing, Pidholosko str., 19, Lviv, Ukraine, 79020 Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Ключові слова: SYSTEM INFORMACYJNY / STRUMIENIE DANYCH / INTERFEJS WEBOWY / PRZESTRZEn EDUKACYJNA / ELEKTRONICZNY PRZEPlYW DOKUMENToW / INFORMATION SYSTEM / DATA STREAMS / WEB INTERFACE / EDUCATIONAL SPACE / ELECTRONIC DOCUMENTS MANAGEMENT

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити