У статті наведені дані дослідження що пацієнти, хворі в травматологічний пункт міста Уфи. Найбільше число травмованих пацієнтів 50,9% звернулися за медичною допомогою в день отримання травми. Найбільшу питому вагу звернень припадав на денний час з 10 до 14 годин 40,8% пацієнтів. Середнє число відвідувань при своєчасному зверненні склало 2,7. Серед пацієнтів, які звернулися за допомогою в травматологічний пункт в першу добу, найменша питома вага була у отримали забій - 41,9%. Найчастішою причиною несвоєчасного звернення пацієнти називали недооцінку тяжкості стану 42,0%

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Латипов А.Б., Даутов Р.Р., Валієв І.Р., Шарафутдинова Н.Х.


ANALYSIS OF CITY POPULATION APPEAL AT TRAUMA CENTRE

The article presents data on the study of the patients ' appeal to trauma centres in Ufa. The biggest number of traumatized patients (50.9%) sought medical help on the day of injury. The biggest specific gravity of applications was in the daytime from 10 a.m. to 2 p.m. - 40.8% patients. The average number of visits with timely circulation comprised 2.7. The smallest proportion among the patients with a bruise who applied for help to a trauma centre on the first day comprised 41.9%. The most frequent reason for untimely treatment was the underestimation of the severity of the condition - 42.0%.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2017


  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ зверненнями МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ У травматологічний пункт'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ зверненнями МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ У травматологічному пункті»

  ?вирішувати питання про тактику ведення пологів, своєчасно розробити алгоритм спеціалізованої допомоги новонародженому.

  Список літератури / References

  1. Сидорова І.С. Гестоз / І.С. Сидорова. - М .: Медицина, 2003. - 415с.

  2. Воронова О.В. Патоморфологічні зміни плаценти при гестозах / О.В. Воронова // Известия Кабардино-Балкарської державного університету. - 2012. - Том II, № 3 - С. 27 - 30.

  3. Радзинський В.Є. Біохімія плацентарної недостатності / В.Є. Радзинський, П.Я. Смалько. - М .: Видавництво Російського університету дружби народів, 2001. - 276с.

  4. Милованов А.П. Патологія системи мати-плацента-плід / А.П. Милованов. - Керівництво для лікарів. - М .: Медицина, 1999. - 448с.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Sidorova I.S. Gestoz [Gestosis] / I.S. Sidorova. - M .: Medicina, 2003. - 415s. [In Russian]

  2. Voronova O.V. Patomorfologicheskie izmenenija placenty pri gestozah [Pathomorphological changes in the placenta in gestosis] / O.V. Voronova // Izvestija Kabardino-Balkarskogo gosudarstvennogo universiteta [News of the Kabardino-Balkarian State University]. - 2012. - Tom II, № 3 - S. 27 - 30. [in Russian]

  3. Radzinskij V.E. Biohimija placentarnoj nedostatochnosti [Biochemistry of placental insufficiency] / V.E. Radzinskij, P.Ja. Smal'ko. - M .: Izdatel'stvo Rossijskogo universiteta druzhby narodov, 2001. - 276s. [In Russian]

  4. Milovanov A.P. Patologija sistemy mat'-placenta-plod [Pathology of the mother-placenta-fetus system] / A.P. Milovanov. - Rukovodstvo dlja vrachej [A guide for doctors]. - M .: Medicina, 1999. - 448s. [In Russian]

  DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.60.028 Латипов А.Б.1, Даутов Р.Р.2, Валієв І.Р.3, Шарафутдинова Н.Х.4

  1ORCID: 0000-0001-9959-7094, Кандидат медичних наук, 2Аспірант, 3 Кандидат медичних наук, 4Доктор медичних наук, професор, ФГБОУ ВО "Башкирська державний медичний університет" МОЗ Росії АНАЛІЗ зверненнями МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ У травматологічний пункт

  анотація

  У статті наведені дані дослідження що пацієнти, хворі в травматологічний пункт міста Уфи. Найбільше число травмованих пацієнтів - 50,9% звернулися за медичною допомогою в день отримання травми. Найбільшу питому вагу звернень припадав на денний час з 10 до 14 годин - 40,8% пацієнтів. Середнє число відвідувань при своєчасному зверненні склало 2,7. Серед пацієнтів, які звернулися за допомогою в травматологічний пункт в першу добу, найменша питома вага була у отримали забій - 41,9%. Найчастішою причиною несвоєчасного звернення пацієнти називали недооцінку тяжкості стану - 42,0%

  Ключові слова: травматизм, амбулаторна допомога, звернення, травматологічний пункт.

  Latypov A.V.1, Dautov R.R.2, Valiev I.R.3, Sharafutdinova N.H.4

  fORCID: 0000-0001-9959-7094, MD, 2Postgraduate Student,

  3MD, 4MD, Professor,

  FSBEI of Higher Education "Bashkir State Medical University" of the Ministry of Health of Russia ANALYSIS OF CITY POPULATION APPEAL AT TRAUMA CENTRE

  Abstract

  The article presents data on the study of the patients 'appeal to trauma centres in Ufa. The biggest number of traumatized patients (50.9%) sought medical help on the day of injury. The biggest specific gravity of applications was in the daytime from 10 a.m. to 2 p.m. - 40.8% patients. The average number of visits with timely circulation comprised 2.7. The smallest proportion among the patients with a bruise who applied for help to a trauma centre on the first day comprised 41.9%. The most frequent reason for untimely treatment was the underestimation of the severity of the condition - 42.0%.

  Keywords: traumatism, outpatient care, appeal, trauma centre.

  Травматизм та його наслідки становлять велику соціально-економічну проблему. У деяких суб'єктах Російської Федерації травми займають 3-е місце в структурі захворюваності населення. Кожен десятий житель протягом року звертається до лікувальних установ з приводу травм та інших зовнішніх впливів. Високі показники травматизму, зареєстровані у міського населення, свідчать про більшу доступність медичної допомоги в місті. На тлі зниження питомої ваги «легких» травм сталося «обваження» пошкоджень. У структурі травматизму відзначене підвищення побутового та вуличного, зниження виробничого, транспортного та спортивного. У структурі причин первинного виходу на інвалідність в окремих суб'єктах Російської Федерації наслідки травм за 10 років опустилися з 2-го рангового місця на 5-е [5, С. 188]. Серед актуальних проблем дослідження автори відзначають недосконалість системи обліку пошкоджень, відсутність єдиного підходу до збору інформації в зв'язку з реорганізацією амбулаторної травматологічної служби міста, перерозподілом прикріпленого населення, неточним поданням звітних відомостей деякими лікувальними установами.

  Важливими обставинами, що впливають на процес реєстрації травм після стаціонарного лікування, є відсутність лікарів-травматологів [2, С. 25]. У ряді суб'єктів Російської Федерації показники травматизму за останні 3 роки істотно не змінилися як серед дітей, так і серед дорослих. У той же час і без того високий показник у підлітків істотно збільшився. Останні роки продовжилася тенденція

  «Обважнення» зареєстрованих травм. В їх структурі відзначений 3-х разове зростання показника травм внутрішніх органів грудної та черевної областей, таза, тобто по суті поєднаних травм. Неухильно підвищується кількість пацієнтів з переломами кісток скелета. Показники щодо легких пошкоджень стабілізувалися. На цьому тривожному тлі виявлена ​​надзвичайно низька, в порівнянні з іншими класами захворювань, диспансеризація травмованих хворих [6, С. 168]. Ряд дослідників виявили проблеми ефективності роботи травмоцентров і запропонували нові форми оперативного моніторингу, що включає як критерії ефективності, так і додаткові показники, які необхідні для проведення аналізу дорожньо-транспортного травматизму, вивчення рівня взаємодії травмоцентров між собою і з іншими медичними організаціями [4, С. 107].

  Переважна більшість хворих, первинно звернулися в травматологічні пункти, потребують подальшого амбулаторного лікування. У ряді випадків пацієнти потребують стаціонарного лікування, були доставлені в травматологічні пункти бригадами швидкої допомоги, що необгрунтовано збільшило число етапів медичної допомоги і відповідно економічні витрати на її надання [1, С. 36].

  Відзначається сезонність травм, в зимові місяці збільшується питома вага переломів кісток нижніх кінцівок, влітку - ран і ударів. Переважна більшість травм (73,4%) відбувається у другій половині дня, з 12 до 24 годин, половина з них - з 12 до 18 годин, на нічні години (0-6 годин) припадає до 10% всіх травм [3, С . 47].

  Таким чином, дослідження різних аспектів зверненнями населення за медичною допомогою з приводу травм є актуальним завданням громадського здоров'я та охорони здоров'я при разработкенаучнообоснованних меропріятійпо вдосконалення організації оказаніямедіцінской допомоги міським жителям при травмах.

  Мета дослідження - аналіз обіговості міського населення в травматологічні пункти.

  Матеріали та методи. Як матеріали дослідження були використані дані викопіювання карт форми №4-АР (амбулаторно-травматологічна картка). Викопіювання даних проводилася за розробленою методикою з використанням карти викопіювання даних, яка включала 49 ознак. Обсяг викопіювання склав 700 карт. Використовувалися методи: статистичний і аналітичний. Статистична обробка проводилася програмним продуктом 81аЙ8Іса 10.

  Результати та обговорення. Найбільше середня кількість відвідувань, що входять в обіг з приводу травми, доводиться на пацієнтів, які звернулися до травматологічного пункту в першу добу з моменту отримання травми - 2,7 відвідування (рис. 1). Це обумовлено тим, що звернення в травматологічний пункт залежать від тяжкості отриманої травми. Так, з переломами пацієнти звертаються зазвичай в день отримання травми. Пацієнти з більш легкими травмами (забиття, розтягнення) звертаються не відразу (іноді через місяць і більше). При цьому середня кількість відвідувань невелике, за нашими даними 1,0 - 1,5. Несвоєчасне звернення може привести до більш тривалого процесу одужання або ускладнень при спочатку більш легкій травмі.

  2,7

  1'5 1,4 1,4 11111111

  3 2,5 2 1,5 1

  0,5 0

  А А А А А А А А А ^

  V0 ^ V * V0 У У У

  V у ^

  Мал. 1 - Середня кількість відвідувань травматологічного пункту в залежності від часу звернення після

  отримання травми

  При аналізі структури звернень пацієнтів в травматологічний пункт протягом доби нами було виявлено, що найбільшу питому вагу звернень припадає на денний час з 10 до 14 годин - 40,8% і з 14 до 18 годин -24,0% (табл. 1) . У ранковий (з 6 до 10 годин) і вечірній (з 18 до 22 годин) час звернулися відповідно 11,4% і 17,9% пацієнтів. У нічний час число звернулися мінімально: з 22 до 2 годин - 5,0% і з 2 до 6 годин - 1,0%.

  Таблиця 1 - Структура звернень пацієнтів в травматологічний пункт протягом доби

  Часовий інтервал Чоловіки, у% Жінки, у% Разом, в%

  06.00-10.00 12,6 10,3 11,4

  10.00-14.00 42,7 39,0 40,8

  14.00-18.00 20,2 27,6 24,0

  18.00-22.00 18,6 17,3 17,9

  22.00-02.00 4,3 5,5 5,0

  02.00-06.00 1,6 0,4 1,0

  Всього ... 100,0 100,0 100,0

  При цьому істотних відмінностей в структурі за часом звернення залежно від статі не виявлено. Відмінності спостерігалися в переважанні на 7,4% звернень жінок в денний час і практично відсутність звернень в нічний час (0,4%).

  При аналізі структури звернень пацієнтів в травматологічний пункт з моменту отримання травми виявлено, що питома вага звернулися зменшується зі збільшенням періоду часу. Найбільше число травмованих пацієнтів - 50,9% звернулися за медичною допомогою в день отримання травми, 26,1% - через 1 день, 10,7% - через 2 дня, 3,6% - через 3 дні, на більш пізні терміни сумарно припадає 8,7% звернень (табл. 2). Аналіз показників строків звернення пацієнтів в травматологічний пункт після отримання травми, в залежності від її виду показав, що більше 90% пацієнтів при всіх видах травм звернулися до травматологічного пункту в перші 3 доби. Найбільшу питому вагу звернень в першу добу належить вивихів - 76,5%. Також висока питома вага звернень з ранами - 71,4% (табл. 3). Це пояснюється більш вираженою симптоматикою і сильним больовим синдромом при даних видах травм. При переломі і пошкодженні зв'язок в першу добу звернулися відповідно 53,3% і 50,7% пацієнтів. Найменшу питому вагу пацієнтів, які звернулися за допомогою в травматологічний пункт в першу добу, відзначається при ударах - 41,9%. Звертає на себе увагу відносно велика питома вага пацієнтів, які звернулися до травматологічного пункту на 8-14 добу при переломах або ударах, відповідно 4,4% і 4,4%. Це пов'язано з невираженою клінічною симптоматикою травм при закритих неповних переломах без зміщення і ударах м'яких тканин.

  Таблиця 2 - Структура пацієнтів з часу звернення в травматологічний пункт після отримання травми, в _завісімості від виду травм_

  Час звернення Вид травми, в%

  Перелом Рана Забій Пошкоджений ія зв'язок Вивих Всі види

  1-е добу 53,2 71,4 41,9 50,7 76,5 50,9

  2-е добу 24,2 16,7 29,0 28,2 5,9 26,1

  3-е добу 9,8 7,1 11,4 9,9 5,9 10,7

  4-е добу 3,0 2,4 4,0 5,6 5,9 3,6

  5-е добу 1,7 2,4 3,7 2,1 5,9 2,3

  6-е добу 1,7 0,0 1,1 0,0 0,0 0,8

  7-у добу 1,3 0,0 0,0 3,5 0,0 0,6

  8-14-е добу 4,0 0,0 4,4 0,0 0,0 1,5

  15-28-е добу 0,7 0,0 3,3 0,0 0,0 1,1

  Більше місяця 0,3 0,0 1,1 0,0 0,0 2,4

  Всього ... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

  При аналізі причин несвоєчасного звернення пацієнтів в травматологічний пункт після отримання травми нами виявлено, що найбільша частина цих пацієнтів недооцінила ступінь тяжкості отриманої травми -42,0% (табл. 3). Значна частина пацієнтів займалася самолікуванням - 31,3%, 13,3% - не знали куди звернеться. Частина пацієнтів (8,0%) як причину називають черги в травматологічному пункті. Інші причини становили 5,4%.

  Таблиця 3 - Структура причин несвоєчасного звернення пацієнтів в травматологічний пункт _после отримання травми_

  Причина Питома вага, у%

  Недооцінили ступінь тяжкості травми 42,0

  самолікування 31,3

  Чи не знали куди звернутися в результаті отримання травми 13,3

  Не зміг відразу потрапити на прийом через велике скупчення пацієнтів в травматологічному пункті 8,0

  Інші причини 5,4

  Всього ... 100,0

  Висновки. Таким чином, дослідження що пацієнти, хворі в травматологічний пункт дозволило виявити проблему несвоєчасного звернення за медичною допомогою - тільки 50,9% звернулися в день отримання травми. Для пацієнтів, які звернулися в той же день, характерно більшу кількість відвідувань - в середньому 2,7, що обумовлено більш важким характером травми. Найбільшу питому вагу несвоєчасного звернення за медичною допомогою в травматологічний пункт характерний при переломах і ударах, частіше при травмах з невираженою клінічною симптоматикою. Серед причин несвоєчасного звернення пацієнтів 42% склала недооцінка пацієнтами важкості отриманої травми, 31% - самолікування. Однак 8,0% пацієнтів відзначили проблему з доступністю медичної допомоги через черги. Отримані дані можуть бути використані при вдосконаленні заходів профілактики травматизму, а також більш раціональної організації діяльності травматологічних пунктів.

  Список літератури / References

  1. Горбунков В.Я. Медико-соціальні аспекти амбулаторної медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах / В.Я. Горбунков, Д.А. Бугаєв, Д.В. Дерев'янко // Проблеми соціальної гігієни, охорони здоров'я та історії медицини. - 2012. - №5. -С.34-36.

  2. Гречухін І.В. Аналіз і оцінка основних показників травматизму в Астраханському регіоні / І.В. Гречухін, А.А. Шоя, А.М. Куркін, Н.В. Панчина // Проблеми соціальної гігієни, охорони здоров'я та історії медицини. -2014. - №5. -З. 23 -26.

  3. Москалюк І.В. Невиробничий травматизм та шляхи його профілактики / І.В. Москалюк // східноєвропейських журнал передових технологій. - 2012. -Т.4 - № 6 (58). -З. 44 - 48.

  4. Москвичева М.Г. Удосконалення організації медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах на території Челябінської області / М.Г. Москвичева, Е.В. Шишкін // Бюлетень національного науково-дослідного інституту громадського здоров'я імені Н.А. Семашко. - 2015.- №1. -С.103-107.

  5. Шайхутдинов І.І. Динаміка травматизму та його наслідків в республіці Татарстан за 2002-2011 рр. / І.І. Шайхутдинов, Р.Х. Ягудін, Е.Г.Чернова, Ф.Г. Галіулліна, М.Р. Юсупов // Практична медицина. - 2013. -№1-2 (69). - С. 184-193.

  6. Ягудін Р.Х. Проблеми організації травматологічної допомоги в Республіці Татарстан / Р.Х.Ягудін, І.І. Шайхутдинов, Г.Г. Яфарова, М.В. Малєєв // Практична медицина. - 2014.- Т.2. - №4 (80) - С. 165-169.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Gorbunkov V. YA. Mediko-social'nye aspekty ambulatornoj medicinskoj pomoshchi postradavshim v dorozhno-transportnyh proisshestviyah [The medical social aspects of ambulatory medical care to victims of road traffic accidents] / V.YA. Gorbunkov, D.A. Bugaev, D.V. Derevyanko // Problemy social'noj gigieny, zdravoohraneniya i istorii mediciny [Problems of social hygiene, public health and history of medicine]. - 2012. - №5. -P. 34-36. [In Russian]

  2. Grechuhin I.V. Analiz i ocenka osnovnyh pokazatelej travmatizma v Astrahanskom regione [The analysis and evaluation of main indicators of traumatismin the Astrakhan region] / I.V. Grechuhin, A.A. SHoya, A.M. Kurkin, N.V. Panchin // Problemy social'noj gigieny, zdravoohraneniya i istorii mediciny [Problems of social hygiene, public health and history of medicine]. - 2014. - №5. - P. 23 -26. [In Russian]

  3. Moskalyuk I.V. Neproizvodstvennyj travmatizm i puti ego profilaktiki [Unproductive traumatism and ways of his prophylaxis] / I.V. Moskalyuk // Vostochno-Evropejskij zhurnal peredovyh tekhnologij. [Eastern-European journal of enterprise technologies] - 2012. -V.4 - № 6 (58). - P. 44 - 48. [in Russian]

  4. Moskvicheva M.G. Sovershenstvovanie organizacii medicinskoj pomoshchi postradavshim v dorozhno-transportnyh proisshestviyah na territorii CHelyabinskoj oblasti [Improving the organization of health care to victims of road accidents at the territory of the Chelyabinsk region] / M.G. Moskvicheva, E.V. SHishkin // Byulleten 'nacional'nogo nauchno-issledovatel'skogo instituta obshchestvennogo zdorov'ya imeni N.A. Semashko [Bulletin of the Scientific and Research Institute of Public Health named after N.A. Semashko]. - 2015. - №1. -P. 103-107. [In Russian]

  5. SHajhutdinov I.I. Dinamika travmatizma i ego posledstvij v Respublike Tatarstan za 2002-2011 gg. [Dynamics of traumatism and its consequences in the Republic of Tatarstan for the period from 2002 to 2011] / I.I. SHajhutdinov, R.H. YAgudin, E.G. CHernova, F.G. Galiullin, M.R. YUsupov // Prakticheskaya medicina [Practical medicine]. - 2013. -№1-2 (69). - P. 184-193. [In Russian]

  6. YAgudin R.H. Problemy organizacii travmatologicheskoj pomoshchi v Respublike Tatarstan [Problems in the organization of traumatology aid in the Republic of Tatarstan] / R.H. YAgudin, I.I. SHajhutdinov, G.G. YAfarova, M.V. Maleev // Prakticheskaya medicina [Practical medicine]. - 2014. - V.2. - №4 (80) -P. 165 -169. [In Russian]


  Ключові слова: ТРАВМАТИЗМ /TRAUMATISM /АМБУЛАТОРНА ДОПОМОГА /OUTPATIENT CARE /ЗВЕРНЕННЯ /APPEAL /ТРАВМАТОЛОГІЧНИЙ ПУНКТ /TRAUMA CENTRE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити