Викладено особливості розрахунку і підбору обладнання для стадії очищення виробництва неканцерогенних масел пластифікаторів для шин, каучуків і пластиків. В результаті опрацювання методики очищення, було виявлено, що проводити регенерацію масла за традиційними схемами в умовах наявності твердої фази, диспергує в рідку, неефективно. У зв'язку з цим, в схему очищення був доданий апарат роторно-дискового типу. Показано, що процес лімітує кінетична область, таким чином, вирішальним фактором буде час затримки частинок в секціях апарату. Запропоновано залежності і методика для теоретичного і експериментального аналізу показників роботи апарату. В результаті проведених досліджень також були отримані рекомендації, які можна застосувати при експлуатації і розробці технологічного адсорбционного обладнання.

Анотація наукової статті з хімічних технологій, автор наукової роботи - Д. Є. Суханов, А. В. Степикіна, А. Е. Кузнєцов, В. М. Ульянов, В. А. Диков


The analysis of use of rotary-disk devices in the processing of secondary petroleum products

Features of calculation and selection of the equipment for a stage of cleaning for production of non-carcinogenic oils of plasticizers for tires, rubbers and plastics are stated. As a result of the study of the purification technique, it was found that it is inefficient to regenerate the oil according to traditional schemes in the presence of a solid phase dispersed into a liquid. In this regard, a rotary-disk type device was added to the cleaning scheme. It is shown that the process limits the kinetic region, so the delay time of particles in the sections of the apparatus will be the decisive factor. The dependences and methods for theoretical and experimental analysis of the performance of the device are proposed. As a result of the research, recommendations were also obtained that can be applied in the operation and development of technological adsorption equipment.


Область наук:
 • хімічні технології
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Експозиція Нафта Газ
  Наукова стаття на тему 'Аналіз застосування роторно-дискових апаратів в процесах переробки вторинних нафтопродуктів'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз застосування роторно-дискових апаратів в процесах переробки вторинних нафтопродуктів»

  ?ПЕРЕРОБКА

  УДК 665.62

  Аналіз застосування роторно-дискових апаратів в процесах переробки вторинних нафтопродуктів

  Р01: 10.24411 / 2076-6785-2019-10064

  Д.Є. Суханов

  к.т.н., доцент1 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  А.В. Степикіна

  к.т.н., доцент1 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  A.Е. Кузнецов

  преподаватель1 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  B.М. Ульянов

  д.т.н., профессор1 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  В.А. Диков

  к.т.н., завідувач кафедрою ТОТС1 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  А.С. Новосьолов

  молодший науковий сотруднік2 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Е.С. Котлова

  к.х.н., науковий сотруднік2

  еЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  А.А. Щепалов

  к.х.н., керівник блоку з розвитку нафтохімії дирекції з розвитку і маркетінгу3 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  1ДПІ НГТУ, Дзержинськ, Росія

  2НІІ Хімії Нижегородського державного університету, Нижній Новгород, Росія

  Керуюча компанія «Біохімічного холдингу« Оргхім », АТ, Нижній Новгород, Росія

  Переробка відходів виробництв і використання вторинних джерел сировини є одним з ключових напрямків розвитку світової промисловості. В даному напрямі розвиваються технології, як в Росії, так і в Європейському Союзі, США, і багатьох інших країнах. Ключовим джерелом палива і сировини є нафта і нафтопродукти [1]. Нафтопереробні виробництва всього світу мають досить велику кількість відходів, яке можливо переробити, в тій чи іншій мірі. Даний напрямок є актуальним і перспективним для досліджень і виробництва.

  При роботі над проектом «Створення високотехнологічного виробництва неканцерогенних масел пластифікаторів для шин, каучуків і пластиків на основі інноваційної технології переробки відходів нафтової промисловості» (Договір № 02.G25.31.0165, етап № 3, п.3.1.5.1 «Розробка лабораторного технологічного регламенту методу очищення парафинового компонента з метою отримання світлих олій-пластифікаторів »), розроблена технологія отримання світлих олій для пластичних полімерних матеріалів марки АЛЬБУС W0150, АЛЬБУС W0-650. Дана технологія побудована на використанні відходів нафтохімічних і нафтопереробних виробництв [2, 3] в якості сировини.

  Однією зі стадій очищення масел від ароматичних сполук є адсорбція масел комплексом на основі хлористого алюмінію (далі комплексом). При цьому десорбція супроводжується хімічною реакцією комплексу з ароматичними сполуками в маслі. В результаті такої взаємодії утворюються складні органічні сполуки, які після поділу відправляються на переробку.

  Проводилися дослідження з очищення масел методами однократного взаємодії в ємнісному апараті, а також багаторазове періодичне взаємодія компонентів. Все це не дозволило досягти стабільних і прийнятних результатів за кінцевим змістом ароматичних з'єднань в продукті. Крім цього реалізація зазначених методів є досить трудомістким завданням.

  У зв'язку з фізичними властивостями твердого компонента (пухкі дрібні частинки) найбільш перспективним видом обладнання може стати клас апаратів з рухомим шаром твердого матеріалу. Одним з таких апаратів може стати роторно-дис-ковий апарат, застосовуваний, як правило, при екстракції.

  Даний апарат має можливість оптимізувати час перебування частинок адсорбенту в ньому [4, 5]. До проведення експериментальних досліджень по вилученню цільових компонентів з масел в роторно-дисковому апараті, отримані попередні результати по моделюванню гідродинаміки течії потоків рідини у внутрішній порожнині пристрою. Це дозволило розрахувати початкові габарити лабораторного обладнання і вибрати режимні параметри для експериментального дослідження процесу очищення масел.

  З урахуванням отриманих даних, виготовлені роторно-дискові апарати, внутрішніми діаметрами 45 і 100 мм і частотою обертання диска від 50 до 300 об / хв. Відстань між нерухомими тарілками відповідає їх радіусу (рис. 1).

  Камери апаратів виконані зі скла, вал, який приводить до руху внутрішні пристрої, розташований вертикально. На вал встановлені блоки з обертових дисків, а нерухомі диски пов'язані з корпусом.

  Викладено особливості розрахунку і підбору обладнання для стадії очистки виробництва неканцерогенних масел пластифікаторів для шин, каучуків і пластиків. В результаті опрацювання методики очищення, було виявлено, що проводити регенерацію масла за традиційними схемами в умовах наявності твердої фази, диспергує в рідку, неефективно. У зв'язку з цим, в схему очищення був доданий апарат роторно-дискового типу. Показано, що процес лімітує кінетична область, таким чином, вирішальним фактором буде час затримки частинок в секціях апарату.

  а)

  б)

  Мал. 1 - Лабораторні апарати, внутрішнім діаметром 45 (а) і 100 мм (б) Fig. 1 - Laboratory devices with an inner diameter of 45 (a) and 100 mm (b)

  Запропоновано залежності і методика для теоретичного і експериментального аналізу показників роботи апарату. В результаті проведених досліджень також були отримані рекомендації, які можна застосувати при експлуатації і розробці технологічного адсорбционного обладнання.

  матеріали та методи

  При проведенні математичного моделювання застосовувався чисельний метод (моделюванні гідродинамічних особливостей перебігу середовищ). Крім цього проводилися лабораторні випробування з метою очищення масел на апараті роторно-дискового типу. При цьому була розроблена і змонтована лабораторну установку, що включає відповідний апарат і пристрої подачі.

  Ключові слова

  роторно-дисковий, екстракція, адсорбція, світлі масла, очищення, контактор, гідродинаміка, масообмін, витяг

  Блок дисків встановлений між шпильками, закріпленими у відповідних решітках. Вал через сальникове ущільнення виводиться і підключається до електроприводу.

  Принципова схема установки для безперервної очищення масла приведена на рис. 2

  Апарат працює в такий спосіб: в якості основного адсорбенту подається спеціальний чотирьохкомпонентний комплекс в верхню частину апарату. Початкове масло подається в нижній штуцер і виводиться з верхньої частини апарату.

  Згідно [6], існує ряд проблем теоретичної оцінки показників роботи апарату, таких як відносні швидкості течії фаз, час перебування компонентів, коефіцієнт масопередачі. При цьому для їх визначення використовують, як чисельні методи моделювання [4], так і емпіричні залежності. При поточному рівні розвитку техніки достовірних універсальних розрахункових алгоритмів, що дозволяють провести розрахунок роторно-дискових апаратів не знайдено [5]. Це пов'язано з тим, що такий апарат з роторно-дисковими контактними секціями має складну структуру потоків. При процесах масопереносу в присутності твердої фази моделювання особливостей процесів, що протікають адсорбції і гідродинаміки руху фаз серйозно ускладнюється.

  Для опису руху рідини і твердих частинок в апараті використовують різні підходи. Найбільш повна модель відображена в роботі [7], проте ця модель досить складна і на практиці застосовують емпіричний підхід до розрахунку швидкості обтікання частинок потоком рідини, що рухається в відцентровому полі через пристроями, [6]:

  мобт

  6 ^ -р d

  (1)

  м

  що частинки укладені в краплі, які гравітаційно осаджуються в повільно рухається вгору потоці масла. Шляхом введення коефіцієнта, що враховує затримку при русі крапель, можна визначити фіктивну швидкість руху адсорбенту, віднесену до всього перерізу апарату через критерій Рейнольса, а також час перебування частинок в апараті.

  V =-

  Re V pd3

  (2)

  де ф "- коефіцієнт, що враховує затримку через роботу тарілок; d е - середній розрахунковий диметр однієї частинки, м; р, V - щільність (кг / м3) і в'язкість (Па-с) рідини; Яе - критерій Рейнольдса для рідини. критерій Рейнольдса визначається в залежності від критерію Архімеда, наприклад, за формулою В.М. Ульянова [8]:

  Re-

  'ВТ + до ^ Ог

  4.75

  -л / 367

  (3)

  0.588&ф

  де - різниця щільності фаз в апараті, кг / м3; - швидкість, яку приймають по рухомих поверхнях, м / с; ^ - значення коефіцієнта опору; d е - еквівалентний діаметр частинок, м; dм - діаметр мішалки, м; р - щільність рідини.

  Проаналізувавши роботу лабораторного апарату, був зроблений висновок, що можна зробити припущення і не враховувати прямий вплив обертових тарілок, так як швидкість їх обертання мала. Даний варіант руху розглядає найбільш негативний випадок, коли краплі не затримуються в порожнині апарату обертовими тарілками, що відповідає мінімальному часу перебування поглинача в ньому. Крім цього, з огляду на малій швидкості руху самих потоків рідини (менше 0,01 м / с), приймаємо,

  де кф - коефіцієнт, що враховує форму частинок Аг - критерій Архімеда, визначається згідно [8].

  Для оцінки якості роботи контактора були проведені дослідження з очищення масел при різних частотах обертання тарілок. В результаті отримані наступні експериментальні дані (наведені в таблиці). Нижня межа частоти обертання двигуна - 150 об / хв. Це обумовлено відсутністю (при більш низьких частотах обертання) впливу на швидкість потоку обертових тарілок.

  Основними показниками контролю, згідно з таблицею, є якісні характеристики (фізичні властивості, коефіцієнт заломлення, колір), а також кількісні - вміст сірчистих сполук і ароматичних фракцій. Зміни показників простежуються слабо в залежності від частоти обертання і відхиляються в пределах10%.

  Весь процес добування ароматичних з'єднань можна уявити, як сукупність двох стадій - дифузійної і кінетичної. Дифузійна стадія включає в себе перенесення речовини від масла до поверхні крапель, в краплях і у поверхні частинок. Швидкість процесу при цьому визначається зовнішньої турбулізацією потоку масла. Кінетична стадія включає поверхневе хімічну взаємодію комплексу з ароматичними сполуками.

  Отримані результати говорять про те, що гідродинамічна обстановка в апараті не впливає суттєво на перебіг

  Таблиця - Вплив швидкості обертання ротора РДК на властивості масла Table - The influence of the rotor speed of the RDK rotor on the properties of oil

  Мал. 2 - Схема очищення масла від ароматичних сполук: РДК1 - роторно-дисковий апарат; Е1,2,3 - ємності з очищує комплексом на основі хлористого алюмінію; базовим маслом; з очищеним маслом; А, Г - потоки комплексу - чистого і на регенерацію;

  Б, В - потоки масла, забрудненого і

  очищеного Fig. 2 - Scheme of oil purification from aromatic compounds

  пп 1

  2

  3

  4

  5

  6

  найменування показника

  Колір за шкалою Сейболт

  В'язкість кінематична при 40 ° С, м2 / с

  Коефіцієнт заломлення при 20 ° С

  Щільність при 15 ° С

  Зміст сірчистих соед.,%

  Типи вуглеводню,%

  - ароматичні

  - парафино-нафтенові

  150 об / хв 200 об / хв

  +28 14,6 1,4718 0,866 Відсутність

  6,7 83,3

  +30

  14,5

  1,4715

  0,867

  відсутність

  6,5 83,5

  300 об / хв +26 14,8 1,4724 0,871 0,002

  6,9 83,1

  процесу очищення. Це пов'язано з тим, що при взаємодії комплексу і ароматичних сполук протікає повільна хімічна реакція, а сам процес очищення проходить в кінетичної області.

  У зв'язку з вищесказаним, використання залежності, розглянутої в [8], є виправданим при розрахунку даної системи. Це пов'язано з тим, що при повільному русі фаз систему можна представити (з допущенням) у вигляді осаждающихся крапель поглинача, що включають тверду фазу. Час перебування частинок визначається по їх затримці в обсязі апарату при заданій частоті обертання тарілок. Час перебування визначається експериментально за кривими відгуку, аналогічно [9, 10] або одержуваного обсягу фільтрату твердих частинок.

  Також при роботі апарату була встановлена ​​проблема істотній залежності часу перебування частинок в апараті від якості поверхні тарілок. В результаті появи корозії, руйнування нанесеного на елементи покриття (відсутність гладкості) час перебування істотно зростає, і частинки починають циркулювати тривалий час в апараті.

  Таким чином, в результаті проведених досліджень, пропонується застосування залежно (3) при розрахунку необхідної висоти апарату. В результаті аналізу взаємодії компонентів було встановлено, що значну роль відіграє внутрішня структура потоків апарату, з точки зору часу перебування речовин в ньому. Регулювати час перебування частинок комплексу в обсязі апарату дозволяють обертаються і нерухомі тарілки. Все це забезпечує оновлення поверхонь компонентів для протікання процесу вилучення та виключає неповноцінну роботу внутрішніх порожнин апарату. Лімітуючим стадія процесу при цьому - кінетична. Виходячи з наведених досліджень частота обертання тарілок не повинна перевищувати 200 об / хв для

  лабораторного обладнання.

  Для повного уявлення про структуру потоків в апараті буде потрібно їх подальше вивчення з використанням ЕОМ [4] або з використанням інтегральних характеристик потоку [9, 10].

  підсумки

  В результаті аналізу взаємодії компонентів було встановлено, що значну роль відіграє внутрішня структура потоків апарату, з точки зору часу перебування речовин в ньому. Регулювати час перебування частинок комплексу в обсязі апарату дозволяють обертаються і нерухомі тарілки. Все це забезпечує оновлення поверхонь компонентів для протікання процесу вилучення та виключає неповноцінну роботу внутрішніх порожнин апарату. Лімітуючим стадія процесу при цьому - кінетична. Виходячи з наведених досліджень частота обертання тарілок не повинна перевищувати 200 об / хв для лабораторного обладнання.

  висновки

  В результаті виконаної роботи:

  1.Установлено, що апарат роторно-дисководи-го типу дозволяє коригувати час перебування частинок в апараті, тим самим проводити регулювання параметрів процесу.

  2.Вибрана методика розрахунку апарату, проведено аналіз його роботи

  3.Установлени особливості протікання процесу масопереносу (кінетична область)

  Робота виконана за фінансової підтримки Міністерства освіти та науки РФ, договір 02.G25.31.0165 від 01 грудня 2015 г. «Створення високотехнологічного виробництва неканцерогенних масел-пластифікаторів для шин, каучуків і пластиків на основі інноваційної технології глибокої переробки відходів нафтової промисловості». література

  1. Горлов Є.Г., Шумовський А.В., Ясьян Ю.П. і ін. Дослідження процесу газифікації сумішей нафтового і рослинної сировини // Хімія і технологія палив і олив. 2018. №5. С. 3-6.

  2. Sancheznogue V., Kruger J.S., Singer C.A. and oth. Integrated diesel production from lignocellulosic sugars: via oleaginous yeast. Green Chemistry, 2018, v. 20, issue 18, pp. 4349-4365.

  3. Сосна М.Х., Голубєва І.А., Кононенко А.А., Зайченко В.А. і ін. Перспективи створення виробництва базових масел на основі технології в Росії // Хімія і технологія палив і олив. 2018. №6. C. 52-56.

  4. Щепалов А.А., Суханов Д.Є., Степикіна А.В. і ін. Перспективи застосування роторно-дискових апаратів для гетерогенних екстракційних процесів в нафтохімічних і нафтопереробних виробництвах. Тамбов: Вісник ТДТУ. 2018. Т. 24. № 4. С. 642-651.

  5. Камалієв Т.С. Кінетика масопереносу і ефективність змішувально-відстій-них і тарілчастих апаратів в процесах рідинної екстракції. Казань, 2014. 198 с.

  6. Лаптєв А.Г. Моделі переносу і ефективність рідинної екстракції. Казань: КГЕУ, 2005. 229 с.

  7. Grace J.R., Wairegi T., Nguyen T.H. Shapes and Velocitiens, of Single Drops and Bubbles Moving Freely Through Immiscible Liquids // Trans. Inst. Chem. Eng, 1976, vol. 54, issue 3, pp. 167-173.

  8. Ульянов В.М., Сідягін А.А., Диков В.А. Технологічні розрахунки машин і апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв. Приклади і задачі. Нижній Новгород: НГТУ, 2015. 633 с.

  9. Кафаров В.В., Глєбов М.Б. Моделювання основних процесів хімічних виробництв. М .: Вища школа, 1991. 400 с.

  10.Голованчіков А.Б., Дулькіна Н.А. Моделювання структури потоків в хімічних реакторах. Волгоград: ВолгГТУ, 2009. 240 с.

  ENGLISH

  OIL REFINING

  The analysis of use of rotary-disk devices in the processing of secondary petroleum products

  UDC 665.62

  Authors

  Dmitry E. Suhanov - Ph.D., docent1; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Anton V. Stepykin - Ph.D., docent1; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Alexander E. Kuznetsov - lecturer1; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Vladimir M. Ulyanov - Sc.D., professor1; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Vadim A. Dikov - Ph.D., head of department TETS1; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Artem S. Novoselov - junior researcher2; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Elena S. Kotlova - Ph.D., researcher2; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Alexander A. Shepalov - Ph.D., head of petrochemical development unit, development and marketing directorate3; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  1NSTU them. R.E. Alekseeva Dzerzhinsky Polytechnic Institute (branch), Dzerzhinsk, Russian Federation

  2Research Institute of Chemistry of Nizhny Novgorod state University, Nizhny Novgorod, Russian Federation

  3Management company of "Biochemical holding" ORGKHIM ", JSC, Nizhny Novgorod, Russian Federation

  Abstract

  Features of calculation and selection of the equipment for a stage of cleaning for production of non-carcinogenic oils of plasticizers for tires, rubbers and plastics are stated. As a result of the study of the purification technique, it was found that it is inefficient to regenerate the oil according to traditional schemes in the presence of a solid phase dispersed into a liquid. In this

  regard, a rotary-disk type device was added to the cleaning scheme. It is shown that the process limits the kinetic region, so the delay time of particles in the sections of the apparatus will be the decisive factor. The dependences and methods for theoretical and experimental analysis of the performance of the device are proposed. As a result of the research, recommendations were also obtained that can be applied

  in the operation and development of technological adsorption equipment.

  Materials and methods

  The numerical method (modeling of hydrodynamic features of media flow) was used for mathematical modeling. In addition, laboratory tests were carried out for the purpose of cleaning oils on a rotary-disk type apparatus. At the same time the laboratory installation

  including the corresponding device and devices of giving was developed and mounted.

  Keywords

  rotary disk, extraction, adsorption, light oils, purification, contactor, mixing cells, hydrodynamics, mass transfer, mass exchange

  Results

  As a result of the analysis of the interaction of the components, it was found that a significant role is played by the internal structure of

  the flows of the apparatus, in terms of the residence time of substances in it. Rotating and stationary plates allow to regulate the residence time of the complex particles in the volume of the apparatus. All this ensures that the surfaces of the components are updated for the extraction process and eliminates defective operation of the internal cavities of the device. The limiting stage of the process is kinetic. Based on these studies, the rotation speed of the plates should not exceed 200 rpm for laboratory equipment.

  Conclusions

  As a result of this work performed: l.It is established that the rotary-disk type apparatus allows to adjust the residence time of technological environments in the apparatus. It allows adjusting the process parameters.

  2.The method of calculation of the apparatus is chosen. The analysis of its work is carried out

  3.The peculiarities of the interactions process, namely, that it occurs in the kinetic region, are established.

  References

  1. Gorlov E.G., Shumovskiy A.V., Yas'yan Yu.P. and oth. Issledovanie protsessa gazifikatsii smesey neftyanogo i rastitel'nogo syr'ya [Study of the process of gasification of blends of petroleum and vegetable raw materials]. Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 2018, issue 5, pp. 3-6.

  2. Sancheznogue V., Kruger J.S., Singer C.A. and oth. Integrated diesel production from lignocellulosic sugars: via oleaginous yeast. Green Chemistry, 2018, v. 20, issue 18, pp. 4349-4365.

  3. Sosna M.Kh., Golubeva I.A., Kononenko A.A., Zaychenko V.A. and oth. Perspektivy sozdaniya proizvodstva bazovykh masel na osnove tekhnologii v Rossii [Prospects of creation of production of base oils on the basis of technology in Russia]. Chemistry and technology of fuels and oils, 2018, issue 6, pp. 52-56.

  4. Shchepalov A.A., Sukhanov D.E., Stepykin A.V. and oth. Perspektivy

  primeneniya rotorno-diskovykh apparatov dlya geterogennykh ekstraktsionnykh protsessov v neftekhimicheskikh i neftepererabatyvayushchikh proizvodstvakh [Prospects of application of the rotary-disk apparatus for heterogeneous extraction processes in the petrochemical and oil processing productions]. Tambov: TSTU Herald, 2018, vol. 24, issue 4, pp. 642-651.

  5. Kamaliev T.S. Kinetika massoperenosa i effektivnost 'smesitel'no-otstoynykh i tarel'chatykh apparatov vprotsessakh zhidkostnoy ekstraktsii [Kinetics of mass transfer and efficiency of mixing-settling and Poppet apparatus in liquid extraction processes]. Kazan, 2014 року, 198 p.

  6. Laptev A.G. Modeliperenosa i effektivnost 'zhidkostnoy ekstraktsii [Models of transfer and efficiency of liquid extraction]. Kazan: KSEU, 2005, 229 p.

  7. Grace J.R., Wairegi T., Nguyen T.H. Shapes and Velocitiens, of Single Drops and Bubbles

  Moving Freely Through Immiscible Liquids // Trans. Inst. Chem. Eng, 1976, vol. 54, issue 3, pp. 167-173.

  8. Ul'yanov V.M., Sidyagin A.A., Dikov V.A. Tekhnologicheskie raschety mashin i apparatov khimicheskikh i neftepererabatyvayushchikh proizvodstv. Primery izadachi [Technological calculations of machines and apparatus of chemical

  and oil refining industries. Examples and problems]. Nizhny Novgorod: NSTU, 2015 року, 633 p.

  9. Kafarov V.V., Glebov M.B. Modelirovanie osnovnykh protsessov khimicheskikh proizvodstv [Modeling of basic processes of chemical production]. Moscow: Higher School, 1991, 400 p.

  10. Golovanchikov A.B., Dul'kina N.A. Modelirovanie struktury potokov v khimicheskikh reaktorakh [Modeling of flow structure in chemical reactors: monograph]. Volgograd: VSTU 2009, 240 p.

  Системи вимірювальні ИГЛА призначені для вимірювання рівня, температури, щільності нафтопродуктів, рівня підтоварної води, обсягу і маси нафтопродуктів

  СІ ИГЛА забезпечує оптимальний вибір рішень як для невеликих АЗС, так і вимірювання запасів нафтопродуктів для нафтобаз з десятками резервуарів.

  Технології СІ ИГЛА охоплюють широкий діапазон використання ємнісних рівнемірів від стаціонарних об'єктів (АЗС, НБ) до вимірювання маси нафтопродуктів на баках тепловозів, суден і ємностях бензовозів.

  Конструкція датчика рівня не має рухомих частин (в рівнемірах немає поплавців), що робить її дуже надійною і дозволяє не обслуговувати датчик рівня при експлуатації в звичайних умовах. А ємнісний принцип вимірювання робить рівнеміри СІ ИГЛА єдиними рівнемірами, які можуть контролювати наявність розшарування палива і визначати бруд / іржу в паливі, в нижній частині резервуарів.

  Вимірювання рівня виконується завжди від дна резервуара, тому що рівнеміри СІ ИГЛА жорстко стоять на дні резервуара і не пов'язані жорстко з його дахом, що повністю відповідає методиці вимірювань в Правилах експлуатації резервуарів.

  Датчики щільності СІ ИГЛА мають компактний розмір і єдиний діапазон виміру для світлих нафтопродуктів.

  Апаратура системи успішно працює в самих жорстких умовах різних кліматичних регіонів, в тому числі на нафтобазах Чукотки (м Певек, м Анадир), Якутії (м Мирний), Ямалі (м Надим), південних регіонах РК (м.Алмати, м Шимкент).

  СІ ИГЛА має сертифікат відповідності ТР ТС 12/2011 та внесена до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки під №22495-12.


  Ключові слова: роторно-дисковий /екстракція /адсорбція /світлі масла /очистка /контактор /гідродинаміка /массообмен /витяг /rotary disk /extraction /adsorption /light oils /purification /contactor /mixing cells /hydrodynamics /mass transfer /mass exchange

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити