У 27,8% випадків виявлено запущені форми раку шийки матки. Морфологічна верифікація злоякісного процесу шийки матки виконана в 100% випадків. Показник активної виявлення раку шийки матки склав 47,6%, що перевищує загальноросійський рівень на 14,9% (в РФ 32,7). У 88% виявляється плоскоклітинний рак шийки матки, в 12% - аденокарцинома. Причиною запущеного раку шийки матки в 96% є ендофіт форма росту пухлини (в цервікальному каналі). Найбільше число запущених випадків раку шийки матки припадає на вікову групу від 41 до 50 років. У 2014 р в 27,8% випадків виявлено запущені форми раку шийки матки, в 2015 р - в 23,9% випадків. Застосування сучасних методів імуногістохімії в морфологічної діагностики раку шийки матки дозволяє своєчасно виявити запущені форми новоутворення.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Смирнова Т.Л., Ігонін Ю.А.


ANALYSIS OF NEGLECTED CASES OF CERVICAL CANCER IN THE CHUVASH REPUBLIC

The 27.8% of cervical cancer cases appeared to be neglected according to the research conducted. The morphological verification of a cancerous process in a cervix uteri is performed in 100% of cases. The index of active detection of cervical cancer is 47.6%, and it exceeds the all-Russian level by 14.9% (the all-Russian rate is 32.7%). The dermoid cervical cancer is detected in 88% of cases, and in 12% adenocarcinoma. The cause of neglected cervical cancer in 96% of cases is the endothelial form of tumor growth (in the cervical canal). The majority of neglected cervical cancer cases are registered in the age group from 41 to 50 years. In 2014 року, the neglected forms of cervical cancer were revealed in the 27.8% of cases, and in 2015 - in 23.9% of cases. The use of modern methods of immunohistochemistry in the morphological diagnosis of cervical cancer allows the timely detection of neglected forms of neoplasm.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2017


  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ запущених випадках РАКУ ШИЙКИ МАТКИ У Чуваської Республіки'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ запущених випадках РАКУ ШИЙКИ МАТКИ У Чуваської Республіки»

  ?DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.58.071 Смирнова Т.Л.1, Ігонін Ю.А.2

  1ORCID: 0000-0002-8224-1515, Кандидат медичних наук, 2ORCID: 0000-0001-6662-2900, Кандидат медичних наук, Чуваська державний університет АНАЛІЗ запущених випадках РАКУ ШИЙКИ МАТКИ У Чуваської Республіки

  анотація

  У 27,8% випадків виявлено запущені форми раку шийки матки. Морфологічна верифікація злоякісного процесу шийки матки виконана в 100% випадків. Показник активної виявлення раку шийки матки склав 47,6%, що перевищує загальноросійський рівень на 14,9% (в РФ 32,7). У 88% виявляється плоскоклітинний рак шийки матки, в 12% - аденокарцинома. Причиною запущеного раку шийки матки в 96% є ендофіт форма росту пухлини (в цервікальному каналі). Найбільше число запущених випадків раку шийки матки припадає на вікову групу від 41 до 50 років. У 2014 р в 27,8% випадків виявлено запущені форми раку шийки матки, в 2015 р - в 23,9% випадків. Застосування сучасних методів імуногістохімії в морфологічної діагностики раку шийки матки дозволяє своєчасно виявити запущені форми новоутворення.

  Ключові слова: запущені форми раку шийки матки, плоскоклітинний рак, аденокарцинома, ендофітний форма зростання, маркер проліферації Ki-67.

  Smirnova T.L.1, Igonin Yu.A.2

  1ORCID: 0000-0002-8224-1515, MD, 2ORCID: 0000-0001-6662-2900, MD, Chuvash State University

  ANALYSIS OF NEGLECTED CASES OF CERVICAL CANCER IN THE CHUVASH REPUBLIC

  Abstract

  The 27.8% of cervical cancer cases appeared to be neglected according to the research conducted. The morphological verification of a cancerous process in a cervix uteri is performed in 100% of cases. The index of active detection of cervical cancer is 47.6%, and it exceeds the all-Russian level by 14.9% (the all-Russian rate is 32.7%). The dermoid cervical cancer is detected in 88% of cases, and in 12% - adenocarcinoma. The cause of neglected cervical cancer in 96% of cases is the endothelial form of tumor growth (in the cervical canal). The majority of neglected cervical cancer cases are registered in the age group from 41 to 50 years. In 2014 року, the neglected forms of cervical cancer were revealed in the 27.8% of cases, and in 2015 - in 23.9% of cases. The use of modern methods of immunohistochemistry in the morphological diagnosis of cervical cancer allows the timely detection of neglected forms of neoplasm.

  Keywords: neglected forms of cervical cancer, dermoid cancer, adenocarcinoma, endophytic growth form, Ki-67 proliferation marker.

  Рак шийки матки є актуальною проблемою онкогінекології. В останні роки відзначається зростання захворюваності на злоякісні новоутворення шийки матки [1, С. 93]; [2, С. 173]; [3, С. 26]. У Чуваської Республіці число хворих вперше в житті встановленим діагнозом злоякісного новоутворення становить 11,0 на 100 тис. Зростає число випадків запущених форм раку шийки матки [4, С. 7]. Незважаючи на візуальну локалізацію, рак шийки матки III-IV стадій виявлявся в РФ в 2006 році у 38,9% хворих, летальність протягом першого року з моменту встановлення діагнозу 19,3%, що свідчить про пізню діагностику. У 2015р. в Росії відзначено 30,9% запущених форм раку шийки матки, летальність на першому році встановлення діагнозу склала 16,3%.

  Мета дослідження: аналіз запущених випадків раку шийки матки в Чувашії Республіці.

  Матеріал і методи. Дослідження проведено на базі БО «Республіканський клінічний онкологічний диспансер» МОЗ Чувашії. Збір інформації проводили шляхом аналізу первинної медичної документації: амбулаторної картки онкологічного хворого, історії хвороби, відомостей про хворих на злоякісні новоутворення (форма № 35), відомостей про захворювання на злоякісні новоутворення (форма № 7).

  Иммуногистохимический метод виконувався відповідно до стандартних протоколами. Тканинні зрізи товщиною 3 мкм наносили на високоадгезивні скла, висушували при кімнатній температурі протягом 24 годин. Забарвлення проводилася ручним і апаратним способом з використанням імуногістохімічних автостейнеров AUTOSTAINER-360 (THERMO, Великобританія) і Leica BOND-MAX (Німеччина) із застосуванням систем візуалізації En-vision (DAKO, Данія) і NovoLink polymer (NovoCastra, Великобританія). Зрізи тканин раку шийки матки оброблялися моноклональними антитілами до клітинної проліферації Ki-67, клон ММ-1 (NovoCastra, Великобританія). Контролем специфічності реакції служили неіімунізірованние кролячі і мишачі сироватки. Морфометрические вимірювання інтенсивності імуногістохімічних реакцій виконано шляхом підрахунку площі Ki-67 - позитивних структур.

  Результати та обговорення. У структурі загальної смертності населення Чуваської Республіки займають новоутворення, смертність від яких зросла в 2015 році на 8,7% в порівнянні з 2014 роком і склала 165,4 на 100 тис. Чоловік населення (при порівнянні з показником по Росії, що становить 203,2 , в Приволзькому Федеральному окрузі - 197,3), в тому числі смертність від злоякісних новоутворень зросла на 8,4% і склала 162,8 на 100 тис. чоловік населення (при порівнянні з аналогічним показником по Росії - 200,6, в Приволзькому федеральному окрузі - 194,9).

  Показник смертності від даної неоплазии має хвилеподібний характер і в 2014 р склав 13,9 на 100 тис. Населення, що нижче середньої величини по Росії (16,3 на 100 тис. Населення) (табл. 1). ми проаналізували

  запущені випадки раку шийки матки в 2014 і 2015гг. У 2014 р. в Республіці Чувашія виявлено 73 випадки, з них 20 випадків запущених випадків раку шийки матки, в 2015р. рак шийки матки виявлено у 20 жінок, з них 6 випадків рак шийки матки III і IV стадій.

  Таблиця 1 - Летальність на першому році встановлення діагнозу рак шийки матки в%

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  РФ 19,3 17,2 17,0 17,0 16,5 16,3 16,3

  Чуваська Республіка 20,3 20,7 14,8 13 22,4 13,9 20,4

  У 2014 р. морфологічна верифікація злоякісного процесу шийки матки виконана в 100% випадків. Показник активної виявлення раку шийки матки склав 47,6%, що перевищує загальноросійський рівень на 14,9% (в РФ 32,7).

  Одним з основних факторів прогнозу, що визначають перебіг захворювання та подальшу долю онкологічного хворого, є ступінь поширення пухлинного процесу на момент діагностики. У 2014 р. в 45,7% встановлена ​​I стадія захворювання, в 27,5% - II стадія, в 17, 6% - III стадія, в 10,2% - IV стадія, в 5,6% -стадія не визначена. Таким чином, в 27,8% випадків виявлено запущені форми раку шийки матки. Слід зазначити, що в порівнянні з попереднім роком в 2015р. число місцевопоширених форм раку шийки матки, частка запущених форм залишається високою і склала 23,9%; в 26,9% встановлена ​​I стадія захворювання, в 26,3% - II стадія, в 27,8% - III стадія, в 24,4% - IV стадія. Ця тенденція є тривожною, оскільки відображає якість і своєчасність діагностичних заходів злоякісного новоутворення в подальшому визначає тактику лікування і прогноз захворювання.

  При аналізі випадків запущених випадків раку шийки матки віковий контингент розподілився наступним чином: у віковому інтервалі 21-30лет - 4%, 31-40 років - 20%, 41-50 років - 28%, 51-60% - 16%, 61- 70 років - 16%, від 71 років і старше - 16% випадків. Таким чином, найбільше число запущених випадків раку шийки матки припадає на вікову групу від 41 до 50 років.

  Патогістологічне дослідження біоптатів шийки матки при запущених формах показав, що в 88% виявляється плоскоклітинний рак, в 12% аденокарцинома. В 1 випадку виявлено синхронний рак шийки матки і товстої кишки. Ендофітний форма зростання (в цервікальному каналі) раку шийки матки при запущених формах 96%, ендо- та екзофітний рак шийки матки в 4% випадків.

  Порівняльне імуногістохімічне дослідження препаратів у пацієнтів I, II стадій і запущених форм раку шийки матки до маркера клітинної проліферації показало посилення проліферативних процесів (табл. 2). У пацієнтів з раком шийки матки I площа експресії Ю-67 склала 23,1 ± 0,85 мкм2, Нами відмічено збільшення площі експресії маркера клітинної проліферації у жінок з раком шийки матки II стадії в 1,5 рази в порівнянні з I стадією. При запущених формах раку шийки матки площа експресії в тканинних зрізах маркера Ю-67 збільшилася в 3,2 рази в порівнянні з площею експресії в I стадії і склала 73,92 ± 0,81 мкм2 ф < 0,05).

  Таблиця 2 - Імуногістохімічна експресія в тканинах раку шийки матки Ki-67, в мкм2

  Стадія раку шийки матки I II Запущені форми

  Площа експресії Ki-67 23,1 ± 0,85 36,3 ± 0,75 73,92 ± 0,81 *

  Примітка: * p < 0,05.

  Пацієнтам з запущеними формами раку шийки матки проведено втручання: перев'язка внутрішньої клубової артерії 8%, експлоратівной операція 4%, хірургічне лікування в поєднанні з поліхіміотерапією і променевою терапією 12%, хірургічне лікування в поєднанні з поліхіміотерапією 8%, поліхіміотерапія в поєднанні з променевою терапією 8 %, променева терапія 28%, поліхіміотерапія 12%, неможливість проведення лікування встановлена ​​в 16%.

  Несвоєчасна діагностика раку шийки матки приводить до зростання числа запущених форм раку [5, С. 14]; [6, С. 19]; [7, С. 67]. Запущені онкологічні захворювання пов'язані з несвоєчасним зверненням жінок в лікувальні установи, низьку обізнаність пацієнтів про новоутвореннях жіночих органів.

  При проведенні профілактичних медичних оглядів, диспансеризації жіночого населення в міських поліклініках, центральних районних лікарнях забезпечити роботу оглядових кабінетів. Велику допомогу при огляді жіночого населення і цитологічному скринінгу надають фельдшерсько-акушерські пункти. В останні роки на базі БО «Республіканський клінічний онкологічний диспансер» МОЗ Чувашії організовані дні відкритих дверей, що дозволяють населенню Республіки провести клінічне обстеження, організовані виїзні бригади лікарів онкологічного диспансеру в райони Чувашії з метою ранньої діагностики новоутворень шийки матки.

  Крім того, причиною занедбаності є недостатнє виявлення осіб для профілактичних оглядів та диспансеризації, прогалини в диспансерному спостереженні і лікуванні жінок з патологією шийки матки, низький відсоток охоплення скринінгом. Грамотно організований цитологічний скринінг жіночого населення сприяє своєчасному виявленню раку шийки матки.

  Своєчасна діагностика раку шийки матки залежить від онкологічний настороженості лікарів загальної практики, акушерів-гінекологів жіночих консультацій. Велику роль відіграє санітарно-просвітницька робота, що проводиться з населенням лікарями. Підвищення кваліфікації районних онкологів, акушерів-гінекологів, акушерок оглядових кабінетів сприяють семінари, організовані на базі онкологічного диспансеру в

  Чувашії. Застосування сучасних методів імуногістохімії в морфологічної діагностики раку шийки матки дозволяє своєчасно виявити запущені форми новоутворення.

  Регулярні медичне огляди, диспансеризація населення, комплексне обстеження жінок з груп високого ризику по розвитку раку шийки матки сприяє своєчасній діагностиці раку шийки матки, попереджає розвиток запущених випадків.

  Список літератури / References

  1. Єгорова А.Т., Свірська С.В. Стан захворюваності на рак шийки матки в Красноярському краї // Сибірський медичний журнал, 2011. - №7. - С. 90-93.

  2. Бохман Я.В. Керівництво по онкогінекології. - Л .: Медицина, 1989. - 464 с.

  3. Роговська С.І., Бебнева Т.Н. Цервікальна папіломавірусна інфекція. Можливості комбінованої терапії // Акуш. і гін., 2016. - № 11. - С. 26-32.

  4. Шакірова Е.Ж. Сучасні підходи до діагностики та лікування местнораспространенного раку шийки матки: автореф. дис. ... канд мед. наук: 14.00.14 / Шакірова Ельміра Жамілевна. - Уфа, 2008. - 24с.

  5. Аполіхіна І.А., Філіппенкова Є.В., Додового Є.Г. та ін. Сучасні можливості організованого скринінгу раку шийки матки // Акуш. і гін., 2016. - № 9. - С. 12-18.

  6. Байрамова Г.Р., Файзуллин Л.З., Королькова А.І. та ін. Скринінг раку шийки матки: що нового в світовій практиці // Акуш. і гін., 2016. - № 7. - С. 17-21.

  7. покуль Л.В. Сучасні етіопатогенетичні аспекти бластів шийки матки // Журнал акушерства і жіночих хвороб, 2015. - T.LXIV, вип. 6. - С. 58-67.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Egorova A.T., Svirskaya S.V. Sostoyanie zabolevaemosti rakom sheyki matki v Krasnoyarskom krae [Cervical cancer morbidity in women of krasnoyarsk territory] // Sibirskiy meditsinskiy zhurnal [Siberian medical jornal], 2011. - №7. - P. 9093. [in Russian].

  2. Bohman Ya.V. Rukovodstvo po onkoginekologii [Guide oncogynecology]. - L .: Meditsina, 1989. - 464 p. [In Russian].

  3. Rogovskaya S.I., Bebneva T.N. Tservikalnaya papillomavirusnaya infektsiya. Vozmozhnosti kombinirovannoy terapii [Cervical HPV infection: Possibilities for combined therapy // Akush. i gin. [Obstetrics and gynecology], 2016. - № 11. - P. 26-32. [In Russian].

  4. Shakirova E.Zh. Sovremennyie podhodyi k diagnostike i lecheniyu mestnorasprostranennogo raka sheyki matki [Current approaches to diagnosis and treatment of locally advanced cervical cancer]: avtoref. dis. ... kand med. nauk: 14.00.14 / Shakirova Elmira Zhamilevna. - Ufa, 2008. - P. 24. [in Russian].

  5. Apolihina I.A., Filippenkova E.V., Dodova E.G. i dr. Sovremennyie vozmozhnosti organizovannogo skriniga raka sheyki matki [Current possibilities of organized screening for cancer of the cervix uteri] // Akush. i gin. [Obstetrics and gynecology], 2016. - № 9. - P. 12-18. [In Russian].

  6. Bayramova G.R., Fayzullin L.Z., Korolkova A.I. i dr. Skrining raka sheyki matki: chto novogo v mirovoy praktike [Cervical cancer screening: What is new in global practice?] // Akush. i gin. [Obstetrics and gynecology], 2016. - № 7. - P. 17-21. [In Russian].

  7. Pokul L.V. Sovremennyie etiopatogeneticheskie aspektyi blastom sheyki matki [Risk factors for cervical cancer] // Zhurnal akusherstva i zhenskih bolezney [Journal of Obstetrics and Women's Diseases], 2015. - V. LXIV, issue 6. - P. 58-67. [In Russian].


  Ключові слова: Задавненої форми раку шийки матки /NEGLECTED FORMS OF CERVICAL CANCER /плоскоклітинний рак /аденокарцинома /ADENOCARCINOMA /Ендофітний формі ЗРОСТАННЯ /ENDOPHYTIC GROWTH FORM /МАРКЕР ПРОЛІФЕРАЦІЇ KI-67 /KI-67 PROLIFERATION MARKER /DERMOID CANCER

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити