У статті представлені лінійні рівняння регресії, отримані на основі кореляційного і регресійного аналізів, що дозволяють розрахувати масу тесту в формах після вистоювання перед випічкою, масу гарячого формового хліба, запроторив формового хліба в пекарної камері, обсяг формового хліба, формоустойчивость подового хліба в залежно від способу використання MnSO4, ZnSO4, в технології озимої пшениці. Дані з аналізу якості хліба дають повнішу картину по якості вихідної сировини для хлібопекарського виробництва, а виробника зерна роблять більш конкурентоспроможними на зерновому ринку.

Анотація наукової статті за технологіями матеріалів, автор наукової роботи - Мударісов Ф.А., Костін В.І., Ісаєв Ю.М., Садигова М.К.


ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF QUALITY INDICATORS OF BREAD FROM USING TRACE ELEMENTS IN THE TECHNOLOGY OF WINTER WHEAT

The article presents the linear regression equations obtained on the basis of correlation and regression analyses, allowing to calculate the mass of the dough in the baking dish shapes after proofing before baking, the mass of hot form bread, baking bread in the baking chamber, the volume of form bread, mold stability of hearth bread depending on the method of use MnSO4, ZnSO4, in winter wheat technology. Data on the analysis of the quality of bread give a more complete picture of the quality of raw materials for bakery production, and the grain producer becomes more competitive in the grain market.


Область наук:
 • технології матеріалів
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: Нива Поволжя

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ХЛІБА ВІД СПОСОБІВ ВИКОРИСТАННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ В ТЕХНОЛОГІЇ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ХЛІБА ВІД СПОСОБІВ ВИКОРИСТАННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ В ТЕХНОЛОГІЇ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ»

  ?4. Varlamov, V. A. Agro-biological reasoning of formation of highly productive mixed agrophyto-cenoses of perennial and annual forage crops in the forest-steppe of the Middle Volga region: monograph / V. A. Varlamov. - Penza: Penza state agricultural academy, 2008. - 226 p.

  5. Kirillov, Yu. N. Reed fescue - for fodder. - Leningrad: Kolos (Leningr. Department), 1978. - 88 p.

  6. Medvedev, P. F. Reed fescue // Rare fodder crops. - Leningrad: Kolos, 1970. P. 81-86.

  7. Spasov, V. P. Experience of cultivation of reed fescue (review) // Agriculture abroad. - 1976. -No. 12. P. 36-38.

  8. Peyve, Ya.V. Agro-chemistry and biochemistry of trace elements / Ya.V. Peive. - Moscow: Nauka, 1980. - 430 p.

  9. Petersburgsky, A. V. Trace elements and harvest / A.V. Petersburgsky // Moscow: Znanie, 1965. -32 p.

  10. Lysenko, Ye. G. Effective method of application of micronutrients / Ye. G. Lysenko. - Moscow: Rosselkhozizdat, 1976. - 52 p.

  11. Kshnikatkina, A. N. Clover Pannonian: monograph / A. N. Kshnikatkina. - Penza: EPD PSAA, 2015. - 318 p.

  12. Avdonin, N. S. Fertilizing of agricultural plants / N. S. Avdonin. - Moscow: Selhozgiz, 1960.

  13. Samokhvalov, G. K. Mineral nutrition as a factor of individual development of plants. - Kharkiv, 1955.

  14. Matskov, F. F. Foliar nutrition of plants / F. F. Matskov. - Kiev, 1957. - 263 p.

  15. Dospekhov, B. A. Methods of field experience / B. A. Dospekhov. - Moscow: Kolos, 1989. - 335 p.

  16. Guidelines for conducting field experiments with forage crops / Yu. K. Novoselov [et al.] - Moscow: VIC, 1987. - 198 p.

  17. List of pesticides and agrochemicals approved for use in the Russian Federation: reference edition. - 2017. - 792 p.

  18. Savitskaya, V. A. Productivity of seed of awnless brome grass stand, depending on the sowing date, the time and frequency of nitrogen fertilizer / V.A. Savitskaya / / Izvestiya of the TAA. - 1984. -Issue. 4. - P.10-16.

  19. Pryanishnikov, D. N. Nitrogen in plant life and agriculture of the USSR. - Moscow; Leningrad: Publishing House of the USSR, 1945. - 134 p.

  20. Tkalenko, D. I. Influence of increasing rates of nitrogen fertilizers on the yield and quality of hay of awnless brome / D. I. Tkalenko // Increasing the productivity of hayfields and pastures: collection of scientific papers. - Novosibirsk, 1982. - P. 123-126.

  21. Kshnikatkina, A. N. Seed productivity of awnless brome (BROMOPSIS INERVIS LEJSS) depending on methods of cultivation in the conditions of forest-steppe of the Middle Volga region / A. N. Kshnikatkina, P. G., Alenin, V. K., Alyonushkin // Niva Povolzhya. - 2014. - № 1 (30). - P. 13-18.

  УДК 633.112: 633.631.811.9

  АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ХЛІБА ВІД СПОСОБІВ ВИКОРИСТАННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ В ТЕХНОЛОГІЇ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

  Ф. А. Мударісов, канд. с.-г. наук, доцент; В. І. Костін, доктор с.-г. наук, професор; Ю. М. Ісаєв, доктор техн. наук, професор

  Ульяновський державний аграрний університет ім. П. А. Столипіна, Росія, т. + 7 (8422) 55-95-16, e-mail: bio-kafedra @ yandex. ru

  М. К. Садигова, доктор техн. наук, професор

  Саратовський державний аграрний університет ім. В. І. Вавилова, Росія, e-mail: sadigova. madina @ yandex. ru

  У статті представлені лінійні рівняння регресії, отримані на основі кореляційного і регресійного аналізів, що дозволяють розрахувати масу тесту в формах після вистоювання перед випічкою, масу гарячого формового хліба, запроторив формового хліба в пекарної камері, обсяг формового хліба, формостійкість подового хліба в залежності від способу використання MnSO4i ZnSO4i в технології озимої пшениці.

  Дані з аналізу якості хліба дають повнішу картину за якістю вихідної сировини для хлібопекарського виробництва, а виробника зерна роблять більш конкурентоспроможними на зерновому ринку.

  Ключові слова: озима пшениця, якість, тісто, хліб, залежність, рівняння регресії, маса, обсяг, запроторив, формостійкість.

  Вступ. ції про способи використання різних

  У літературі є багато інформа- мікроелементів з метою підвищення уро-

  № п / п Варіант Маса тіста перед ви- Маса гарячого хле- Запроторив,% Обсяг хліба, см3 Формостійкість

  грубкою, г ба, г хліба

  1 Контроль (обробка насіння водою) 138 122 11,59 305 0,74

  2 MnSO4 (передпосівна обробка насіння) 142 130 8,45 290 0,9

  3 ZnSO4 (передпосівна обробка насіння) 142 128 9,86 315 0,73

  4 MnSO4 + ZnSO4 (передпосівна обробка насіння) 142 127 10,56 300 0,75

  5 MnSO4 (передпосівна обробка насіння + позакореневе підживлення) 146 128 12,33 315 0,77

  6 ZnSO4 (передпосівна обробка насіння + позакореневе підживлення) 141 123 12,77 305 0,68

  7 MnSO4 + ZnSO4 (передпосівна обробка насіння + позакореневе підживлення) 144 127 11,81 315 0,78

  8 MnSO4 (позакореневе підживлення) 134 123 8,2 290 0,63

  9 ZnSO4 (позакореневе підживлення) 142 127 10,56 305 0,73

  10 MnSO4 + ZnSO4 (позакореневе підживлення) 141 129 8,51 315 0,74

  жайності і якості озимої пшениці [112]. Але більшість досліджень обмежуються показниками якості сировини, що враховуються тільки в посівних і заготівельних кондиціях.

  У Російській Федерації багато великих гравців на хлібному ринку мають в своєму складі крім заводів з виробництва хлібобулочних виробів власні елеватори і млини. Але не мають власних посівних площ, зерно для отримання хлібопекарського борошна купують окремо у сільськогосподарських виробничих кооперативів та фермерських господарств. Внаслідок цього є актуальним і становить науковий інтерес математичний аналіз впливу способів обробки пшениці на якісні показники кінцевого продукту - хліба.

  Проведено дослідження впливу різних способів застосування мікроелементів марганцю і цинку на деякі якісні показники хліба в лабораторних умовах.

  Розробка методу оцінки якості сировини та прогнозування кінцевих результатів його переробки в умовах Ульяновської області, яка характеризується різними грунтами, непостійністю клімату, а також умовами обробітку зернових культур, є актуальним завданням.

  Мета роботи полягала в отриманні емпіричної залежності між способами використання мікроелементів і якістю хліба для грунтово-клімат-чеських умов Середнього Поволжя, що дозволяє з високою достовірністю проводити масові аналізи.

  Об'єкти і методи досліджень.

  Хлібопекарська борошно з озимої м'якої пшениці сорту Саратовська-17 отримана

  на універсальної лабораторному млині BRABENDER Quadrumat Junior. Якість борошна відповідало першого сорту.

  Пробна лабораторна випічка формового і подового хліба проведена по ГОСТ 27669-88 [13]. Для аналізу взяті такі показники, як маса тесту в формах після вистоювання перед випічкою, маса гарячого формового хліба, запроторив формового хліба в пекарної камері, обсяг формового хліба, формостійкість подового хліба (таблиця).

  В даний час для оцінки сільськогосподарських культур досить поширеними стали експрес-методи, які засновані на використанні емпіричних залежностей між компонентами хімічного складу сировини і його технологічними показниками [14].

  У загальному вигляді лінійне рівняння регресії в кодових змінних для визначення якості хліба у, в залежності від способів застосування мікроелементів виглядає наступним чином:

  у = D + Ax1 + Bx2 + Cx3,

  де D - константа; A, B, C - коефіцієнти рівняння регресії, що показують якісний рівень впливу відповідного способу використання мікроелементів на показники якості хліба; Xi, Х2, х3 - фактори першого, другого і третього способів застосування мікроелементів в кодових значеннях.

  Значення постійних в рівнянні для окремих способів застосування мікроелементів відрізняються, і цим можна пояснити те, що застосовуються різні варіанти рівнянь. Згодом формули необхідно коригувати, так як взаємозв'язку способів внесення мікроелементів з якістю хліба змінюються з ура-

  Нива Поволжя № 3 (48) август 2018 45

  тому досягнень в селекції культури, агрохімії і технологічних новацій у вирощуванні і переробці пшениці.

  Результати досліджень.

  На основі експериментальних даних із застосуванням методів кореляційного і регресійного аналізів [15] виведено лінійне рівняння регресії для розрахунку маси тесту в формах після вистоювання перед випічкою (г), де лінійна регресійна залежність у = f (хь х2, х3) представляється у вигляді формули

  у = 138 + 4x1 + 5, 67х2 + 1х3.

  За значущістю коефіцієнтів можна визначити вплив способів застосування мікроелементів на масу тесту в формах після кінцевого вистоювання. Найбільший вплив надав другий спосіб використання мікроелементів в технології озимої пшениці (обробка насіння + позакореневе підживлення), а найменше - третій спосіб (позакореневе підживлення). Значення вищеназваних коефіцієнтів є кількісну оцінку впливу способів використання мікроелементів на масу тесту після рас-стійки.

  За експериментальними даними з застосуванням методів кореляційного і регресійного аналізів отримано лінійне рівняння регресії для розрахунку маси гарячого формового хліба після випічки (г), де лінійна регресійна залежність у = f (х1, х2, х3) представляється у вигляді формули

  у = 122 + 6,33х-1 + 4х2 + 4,3х3.

  За значущістю коефіцієнтів А, В і С можна визначити вплив способів застосування мікроелементів на масу хліба після випічки. Найбільший вплив надав перший спосіб використання мікроелементів при вирощуванні дослідної культури (обробка насіння), а другий і третій спосіб надали менше позитивний вплив на масу гарячого формового хліба. Значення вищеназваних коефіцієнтів є кількісну оцінку впливу способів використання мікроелементів на масу гарячого хліба після випічки.

  Лінійне рівняння регресії залежності упека хліба в пекарної камері (%) від способу використання мікроелементів в кодових значеннях у = f (хь х2, х3) представляється у вигляді формули

  у = 11,6 - 1,97x1 + 0, 71х2 - 2,5х3.

  За значущістю коефіцієнтів А, В і С можна визначити вплив способів при-

  трансформаційних змін мікроелементів на втрату маси тестової заготівлею через високу температуру при випічці в формах після кінцевого вистоювання. Коефіцієнти А і С вказують на значне зниження упека в пекарної камері в групах з передпосівної обробкою насіння, з обробкою рослин під час вегетації.

  За експериментальними даними з застосуванням методів кореляційного і регресійного аналізів отримано лінійне рівняння регресії залежності обсягу формового хліба (см3) від кодових коефіцієнтів А, В і С, де лінійна регресійна залежність у = f (хь х2, х3) представляється у вигляді формули

  у = 305 - 3,3x1 + 6, 7х2 - 1,67х3.

  За значущістю кодових коефіцієнтів А, В і С можна визначити вплив способів застосування мікроелементів в технології обробітку озимої пшениці на обсяг готового виробу. Передпосівна обробка насіння збільшує обсяг хліба на значну величину.

  Лінійне рівняння регресії залежності формоустойчивости подового хліба від способу використання мікроелементів в кодових значеннях у = f (хь х2, х3) представляється у вигляді формули

  у = 0,74 + 0,053x1 + 0,003х2 - 0,04х3.

  За значущістю кодових коефіцієнтів можна визначити вплив способів застосування мікроелементів на відношення висоти подового хліба до діаметра вироби. Коефіцієнти А і В вказують на поліпшення формоустойчивости в групах: обробка насіння, обробка насіння + позакореневе підживлення.

  висновки.

  Таким чином, дані з аналізу якості хліба, отриманого з обробленої мікроелементами озимої пшениці, дають повнішу картину за якістю вихідної сировини для хлібопекарського виробництва, а виробника зерна роблять більш конкурентоспроможними на зерновому ринку. Так само, вибір потрібного способу обробки мікроелементами дослідної культури з метою отримання хліба знижує витрати виробництва зерна.

  література

  1. Аспок, П. І. Мікродобрива / П. І. Анспок. - Москва: Колос, 1990-270 з.

  2. Гайсин, І. А. Макро- і мікродобрива в інтенсивному землеробстві / І. А. Гайсин. - Казань: Тат. книжкове вид-во, 1989. - 126 с.

  3. Буторіна, Е. П. Вплив пізніх некореневої підгодівлі сечовиною і молібденом на урожай зерна озимої пшениці і його якість / Є. П. Буторіна, Б. А. Ягодин, С. Н. Феофанов // Агрохімія. - 1991. - № 4. - С. 17-20.

  4. Громов, А. А. Ефективність позакореневих підживлень мікроелементами посівів озимої пшениці / А. А. Громов, В. Б. Щукін, О. С. Гречишкіна // Зернове господарство. - 2005. -№ 4. - С. 10-12.

  5. Єськін, В. Н. Вплив позакореневого підживлення регуляторами росту та мікродобривами на продуктивність тритикале / В. Н. Єськін, А. Н. Кшнікаткіна, А. В. Самойленко // Зернове господарство. - 2007. - № 7. - С. 11-12.

  6. Ісмагілов, P. P. Озима пшениця в Республіці Башкортостан: монографія / P. P. Ісмагілов, P. P. Гайфуллин, Н. Р. Бахтізін. - Уфа: Изд-во БДАУ, 2006. - 168 с.

  7. Кудашкин, М. І. Ефективність підгодівлі міддю і марганцем і динаміка змісту цих елементів в грунтах / М. І. Кудашкин, М. М. Гераськин, І. І. Ігона // Землеробство. -2008. - № 3. - С. 18-20.

  8. Марчик, Т. П. Макро-, мікроелементи і гумус в дерново-карбонатних грунтах північно-західній частині Білорусі / Т. П. Марчик, А. Л. Єфремов // Весщ нациянальнай академі навук Білорусь сірки аграрних навук. - 2006. - № 4. - С. 60-66.

  9. Костін, В. І. Теоретичні і практичні аспекти передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур фізичними і хімічними факторами / В. І. Костін. -Ульяновск, 1998. - 120 с.

  10. Мударісов, Ф. А. Фотосинтетичне зусилля рослин озимої пшениці сорту Базальт в залежності від інкрустації насіння пектином і мікроелементами / Ф. А. Мударісов // Інноваційні технології в аграрній освіті, науці і АПК Росії: матеріали Всеросійської науково-виробничої конференції, 60 річчю академії присвячується. -2003. - С. 101-104.

  11. Мударісов, Ф. А. Вплив екологічних і екзогенних факторів на якість зерна озимої пшениці сорту Волзька 100 / Ф. А. Мударісов // Інновації сьогодні: освіта, наука, виробництво: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого працівника вищої школи РФ Володимира Ілліча Костіна. - 2009. - С. 116-118.

  12. Мударісов, Ф. А. Перспективи використання мікроелементів-синергистов в технології озимої пшениці / Ф. А. Мударісов, А. І. Кривова, В. І. Костін // Аграрна наука і освіта на сучасному етапі розвитку: досвід, проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. - 2016. - С. 288-291.

  13. Боташева, Х. Ю. Технологія виробництва хлібобулочних виробів: методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки 151000.62 -Технологічне машини і обладнання / Х. Ю. Боташева, Р. М. Коркмаз, Н. В. Бісілов. - Черкеськ: БИЦ СевКавГГТА, 2013. - 37 с.

  14. Цукровий буряк (вирощування, збирання, зберігання) / Д. Шпаара, Д. Дрегер, А. Заха-ренко [и др.] / За заг. ред. Д. Шпаара. - Москва: ВД ТОВ «DLV АГРОДІЛО», 2012. - 315 С.

  15. Гмурман, В. Є. Теорія ймовірностей і математична статистика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. Є. Гмурман. - 6-е изд. - Москва: Вища школа, 1998. -479 с.

  UDK 633.112: 633.631.811.9

  ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF QUALITY INDICATORS OF BREAD FROM USING TRACE ELEMENTS IN THE TECHNOLOGY OF WINTER WHEAT

  F. A. Mudarisov, candidate of agricultural sciences, associate professor; V. I. Kostin, doctor of agricultural sciences, professor; Yu. М. Isayev, doctor of technical Sciences, Professor

  Ulyanovsk state agrarian university in the name of P. A. Stolypin, t. + 7 (8422) 55-95-16, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  M.K. Sadigova, doctor of technical sciences, professor

  Saratov state agrarian university named after V. I. Vavilov, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  The article presents the linear regression equations obtained on the basis of correlation and regression analyses, allowing to calculate the mass of the dough in the baking dish shapes after proofing before baking, the mass of hot form bread, baking bread in the baking chamber, the volume of form bread, mold stability of hearth bread depending on the method of use MnSO4, ZnSO4, in winter wheat technology.

  Нив а Поволжя № 3 (48) август 2018 47

  Data on the analysis of the quality of bread give a more complete picture of the quality of raw materials for bakery production, and the grain producer becomes more competitive in the grain market.

  Keywords: winter wheat, quality, dough, bread, dependence, regression equation, mass, volume, baking, form stability.

  References:

  1. Anspok, P. I. Microfertilizers // P. I. Anspok. - M .: Kolos, P. 1990-270

  2. Gaisin, I. A. Macro-and microfertilizers in intensive farming / I. A. Gaisin. - Kazan: Tat. book publishing house, 1989. - 126 p.

  3. Butorina, Ye. P. Influence of late foliar fertilizing with urea and molybdenum on the yield of winter wheat grain and its quality / Ye. P. Butorina, B. A. Yagodin, S. N. Feofanov // 1991. - № 4. - P.17 - 20.

  4. Gromov, A. A. Effectiveness of foliar fertilizing with microelements of winter wheat / A. A. Gromov, V. B. Shchukin, O. S. Grechishkina // Zernovoye khozyaistvo. - 2005. - No. 4. - P. 10-12.

  5. Yeskin, V. N. The influence of foliar nutrition with growth regulators and micronutrients on the productivity of triticale / V. N. Yeskin, A. N. Kshnikatkina, A. V. Samoylenko // Zernovoye khozyaistvo. -2007. - No. 7. - P. 11-12.

  6. Ismagilov, R.R. Winter wheat in the Republic of Bashkortostan: monograph / R.R. Ismagilov, R.R. Gaifullin, N. R. Bakhtizin. - Ufa, Publishing house BSAU, 2006. - 168 p.

  7. Kudashkin, M. I. Efficiency of fertilizing with copper and manganese and dynamics of the content of these elements in soils / M. I. Kudashkin, M. M. Geras'kin, I. I. Igonov // Zemledeliye. - 2008. - No. 3. - P. 18-20.

  8. Marchik, T. P. Macro-, microelements and humus in the soddy-carbonate soils of the Northwestern part of Belarus / T.P. Marchik, A. A. Yefremov // Весщ нациянальнай академі навук Білорусь сірки аграрних навук. - 2006. - № 4. - P. 60-66.

  9. Kostin, V. I. Theoretical and practical aspects of pre-sowing treatment of seeds of agricultural crops with physical and chemical factors / V. I. Kostin - Ulyanovsk, 1998. - 120 p.

  10. Mudarisov, F. A. Photosynthetic effort of plants of winter wheat varieties Basalt depending on the seed inlay with pectin and trace elements / F.A. Mudarisov // Innovative technologies in agrarian education, science and agriculture of Russia: materials of the All-Russian scientific and production conference, devoted to the the 60th anniversary of the Academy. - 2003. - P. 101-104.

  11. Mudarisov, F. A. The Influence of environmental and exogenous factors on the quality of winter wheat grain varieties Volzhskaya 100 / F.A. Mudarisov / Innovations today: education, science, production: materials of the International scientific and practical conference devoted to the 70th anniversary of doctor of agricultural sciences, professor, honored worker of higher school of the Russian Federation Vladimir Ilyich Kostin. - 2009. - P. 116-118.

  12. Mudarisov, F. A. Prospects of using microelements synergists in the technology of winter wheat / F.A. Mudarisov, A.I. Krivova, V.I. Kostin // Agrarian science and education at the present stage of the development: experience, problems and ways to solve them: proceedings of the VII International scientific and practical conference. - 2016. - P. 288-291.

  13. Batasheva, Kh. Yu. Production technology of bakery products: methodical guidelines for laboratory exercises for students of direction of training 151000.62 - Technological machines and equipment / Kh. Yu. Botasheva, R. M. Korkmazov, N. U. Bisilov. - Cherkessk: BPC of SevKavGGTA, 2013. - 37 p.

  14. Sugar beet (cultivation, harvesting, storage) / D. Shpaar, D. Draeger, A. Zakharenko [et al.] / Under the editorship of D. Shpaar. - Moscow: publishing house OOO «DLV Agrodelo», 2012. - 315 p.

  15. Gmurman, V. Ye. Probability theory and mathematical statistics: a textbook for University students / V. Ye. Gmurman. - 6th ed. - Moscow: Vysshaya shkola, 1998. - 479 p.


  Ключові слова: ОЗИМА ПШЕНИЦЯ / WINTER WHEAT / ЯКІСТЬ / QUALITY / ТІСТО / DOUGH / ХЛІБ / BREAD / ЗАЛЕЖНІСТЬ / DEPENDENCE / Рівняння регресії / REGRESSION EQUATION / МАСА / MASS / ОБСЯГ / VOLUME / УПЕК / формоустойчивая / FORM STABILITY / BAKING

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити