Виділено проблеми сільського господарства Іркутської області (деградація грунтів, виведення з сівозміни сільськогосподарських земель, збільшення площ закислення земель, забруднення хімічними речовинами грунтів сільгоспугідь, що знаходяться в зоні діяльності великих промислових підприємств, екологічна безпека продукції, що виробляється) і проведено аналіз забруднення грунтів сільськогосподарських угідь в Іркутської області.

Анотація наукової статті з екологічних біотехнологій, автор наукової роботи - Намсараева Герелма Володимирівна


ANALYSIS OF AGRICULTURAL SOILS POLLUTION IN IRKUTSK REGION

The author points out agricultural problems in Irkutsk region (Degradation on soils, withdraw of farm lands from crop rotation, decrease of the amount of acid lands, chemical pollution of agricultural soils in immediate proximity to large-scale industrial enterprises, ecological safety of agricultural products), and analyzes agricultural soils pollution in Irkutsk region.


Область наук:
 • екологічні біотехнології
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Baikal Research Journal

  Наукова стаття на тему 'Аналіз забруднення грунтів сільськогосподарських угідь в Іркутській області'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз забруднення грунтів сільськогосподарських угідь в Іркутській області»

  ?ю УДК 504.054: 631.42 (571.53) Г.В. Намсараева

  ББК 28.081

  %

  АНАЛІЗ ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ Про СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДДЯМИ в Іркутській області

  Про

  СЧ Виділено проблеми сільського господарства Іркутської області (дегра-

  Дація грунтів, виведення з сівозміни сільськогосподарських земель, збільшення площ закислення земель, забруднення хімічними речовинами ґрунтів сільгоспугідь, що знаходяться в зоні діяльності великих промислових підприємств, екологічна безпека продукції, що виробляється) і проведено аналіз забруднення грунтів сільськогосподарських угідь в Іркутській області.

  Ключові слова: грунту, забруднення грунтів, Іркутська область.

  G.V. Namsarayeva

  ANALYSIS OF AGRICULTURAL SOILS POLLUTION IN IRKUTSK REGION

  The author points out agricultural problems in Irkutsk region (degradation on soils, withdraw of farm lands from crop rotation, decrease of the amount of acid lands, chemical pollution of agricultural soils in immediate proximity to large-scale industrial enterprises, ecological safety of agricultural products ), and analyzes agricultural soils pollution in Irkutsk region.

  Keywords: soils, soil pollution, Irkutsk region.

  Грунті належить провідна роль у функціонуванні біосфери. Поки грунт стійка, екологічна безпека забезпечена. Втрата «до? або необоротна деградація ґрунтового покриву може розглядатися! S ся як загибель екосистеми. Чим вище рівень техногенного навантаження, тим

  НЦ S вище ризик порушення механізмів, що забезпечують її стійкість, і

  ймовірність переходу в новий стан, непридатний для жізнедеятель- ^ | ності біоти і людини [2].

  ! В Іркутській області переважають підзолисті ґрунти. Крім того,

  і | поширені чорноземи і болотисті ділянки, зустрічаються Солонча-

  коватие і солонцюваті почви1.

  У

  I

  ок | Площа сільськогосподарських угідь на території регіону з-

  про | ! ставлять 3,5%. Розорана площа відповідає трохи більше 2%.

  Загальна площа сільськогосподарських угідь, що перебувають у користуванні, дорівнює 2644 тис. Га, в тому числі рілля в обробці, яка зани-

  томить 1663 тис. га, сіножаті - 511 тис. га і вигони - 409 тис. га.

  Актуальною проблемою для сільського господарства Іркутської області є: деградація ґрунтів, виведення з сівозміни сільськогосподарських земель, збільшення площ закислення земель, забруднення хімічними речовинами ґрунтів сільгоспугідь, що знаходяться в зоні діяльності великих промислових підприємств, екологічна безпека продукції, що виробляється.

  м

  зі

  до

  1 Карта ґрунтових зон і районів Південного Сибіру складена А.М. Вороніної під редакцією К.П. Горшеніна в 1952 р.

  © Г.В. Намсараева 2010

  ©

  тН

  Про

  «К1

  2нё яч г

  МнЗ |

  нйе

  «31

  НА

  ОЙ "

  ^ 1

  5к 1

  ^ Л? yo§! ь Е

  «V I

  8Н! Й§ про

  ЕНО а

  ?МЦ

  МО I? І4

  неї

  І

  н

  н

  про

  н

  м

  зі

  Н

  Основними джерелами забруднення ґрунтів в Іркутській області є підприємства енергетики, кольорової та чорної металургії, машинобудування і металообробки, хімічної, нафтохімічної промисловості, будматеріалів, транспорт і сільське господарство. Викиди промислових підприємств і теплоцентралей можуть поширюватися на десятки і сотні кілометрів, в результаті чого відбувається не тільки локальне, а й регіональне забруднення грунтів. Свою лепту в цей процес вносять транскордонні переноси забруднень і кислотні дощі [4].

  Основні сільськогосподарські угіддя і промислові джерела забруднення сконцентровані в південній частині Іркутської області. Однією з найважливіших причин регіонального забруднення є троянда вітрів, в якій домінують західні, північно-західні переноси, що сприяє забрудненню найбільш освоєних сільськогосподарських земель.

  Поведінка забруднюючих речовин обумовлено, по крайней мере, трьома групами факторів. Це властивості самих речовин, хімічні параметри ґрунтів, від яких залежить поведінка такого роду з'єднань, кліматичні характеристики місцевості.

  В Іркутській області структура ґрунтового покриву визначається складним поєднанням рівнинних і гірських територій, зональних грунтів і заплавних масивів, різко вираженим впливом екстремальних природних ситуацій, що сприяє накопиченню забруднюючих домішок, зниження самоочістітельной здатності грунту.

  Значний вплив на стан грунту надає забруднення атмосфери і води.

  В Іркутській області понад 150 найменувань забруднюючих речовин викидається в атмосферу від стаціонарних джерел і автотранспорту. У 90-х рр. XX ст. відзначається зниження кількості викидів, що пов'язано зі спадом виробництва в кризовий період. Незважаючи на те, що нові технології дозволяють вловлювати і знешкоджувати забруднюючі речовини, за період 2005-2008 рр. спостерігається збільшення обсягів викидів (табл. 1).

  Таблиця 1

  Динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин, що виходять з усіх стаціонарних джерел в Іркутській області

  Роки 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

  Викиди в атмосферу ЗВ, тис. Т 968 638 530,7 499 485 506 483 476 515 544 632

  Основний внесок в сумарний викид за галузями промисловості (в%) вносять: теплоенергетика - 44,1, кольорова металургія - 23,7, паливна - 4, лісова, деревообробна і целюлозно-паперова - 4,6.

  Грунт забруднюється різними токсичними речовинами: сполуками металів, поліароматичні вуглеводнями, нафтою і нафтопродуктами, мікроелементами, пестицидами і добривами, мікроорганізмами.

  Серед численних забруднювачів природного середовища важкі метали вважаються найнебезпечнішими. Це обумовлено їх токсичністю, канцерогенну і мутагенну впливом на організми, синергетичними і антагоністичними властивостями.

  Найбільш потужні потоки важких металів виникають навколо підприємств чорної і особливо кольорової металургії, хімічної про-

  ©

  тН

  ©

  мисловості і підприємств енергетики в результаті атмосферних викидів. Дія забруднюючих речовин поширюється на десятки кілометрів від джерела надходження елементів в атмосферу. Так, метали в кількості від 10 до 30% від загального викиду в атмосферу поширюються на відстань 10 км і більше від промислового підприємства. При цьому спостерігається комбіноване забруднення рослин, що складається з безпосереднього осідання аерозолів і пилу на поверхню листя і кореневого засвоєння важких металів, що накопичилися в грунті протягом тривалого часу [1].

  У табл. 2 наведені дані оцінок сумарного навантаження Zc по територіях деяких міст Іркутської області. Обстежено райони навколо конкретного центру радіусом 5 км. Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що забруднена і приміська сільськогосподарська зона.

  Таблиця 2

  Оцінка сумарного забруднення грунту територій промислових міст Іркутської області

  Місто Zсuм Оцінка забруднення

  Іркутськ 9,5 Помірне

  Братськ 45,5 Високо небезпечне

  Ангарськ 31,2 Небезпечне

  Свирск 19,9 Помірно небезпечна

  Черемхово 13,7 Помірне

  Нижнеудинск 10,1 Помірне

  Усолье-Сибірське 17,7 Помірно небезпечна

  Усть-Ілімськ 4,8 Низьке

  Шелехов 7,9 Помірне

  Джерело: [3].

  «К1

  яч > мні

  «31

  Ой "

  ^ 1

  1

  «Л *

  «ЕГ I

  8Н!

  про

  ЕНО а

  ?мц

  ЙО I

  йй-1

  І

  н

  н

  про

  н

  Р5

  зі

  н

  За даними за 1994-2007 рр., Отриманим в ФГУ ЦАС «Іркутський», виявлено, що важкими металами забруднені сільськогосподарські угіддя Іркутського, Шелехівського, Черемховского, Усольского, Ангарського, ехіріт-Булагатского, Аларского, Боханского районів Іркутської області. В середньому обстежено 42% площі земель цих районів, з них в середньому 12,5% забруднені. При цьому 1-2% площі Усольского, Ангарського, Черемховского і Іркутського районів забруднені важкими металами в межах 1-2 ГДК.

  Серед кислотних компонентів специфічним і пріоритетним для Іркутської області є фтор. Джерелами забруднення сполуками фтору є алюмінієві заводи в Братську і Шелехова, підприємства з виробництва фосфорних добрив та інші. В період 2003-2007 рр. зафіксовано забруднення водорозчинними формами фтору грунтів територій міста Шелехов, і окремих ділянок грунтів міст Зима і Черемхово.

  Іншу групу небезпечних техногенних органічних забруднювачів представляють полиароматические вуглеводні, діоксини та діоксіноподобние з'єднання, розподіл яких залишається слабоізу-ченним. Отримані рівні сумарного забруднення діоксіноподобних токсикантами в грунтах Іркутської області в більшості проб не перевищують прийняті ГДК в інших країнах, але значно вище вітчизняного нормативу (взуття = 0,33 пг TEQ / г). За даними рекогносцирувальна обстежень 1993-1994 рр., Максимальна концент-

  ©

  тН

  Про

  рація бенз (а) пірену в грунтовому покрові досягає 25 ГДК. Ґрунти з високим вмістом бенз (а) пірену встановлені в районі асфальтобетонного заводу, поблизу м Шелехова, в паркових зонах міст Іркутська і Шелехова [3].

  45

  30

  15

  38,10

  19,53

  ж &

  про

  Мал. 1. Частка площ досліджених земель, забруднених важкими металами на помірно небезпечному рівні (0,5-1 ГДК),%

  «К1

  2нё Яз =

  НІІ1

  ОЙ "

  ^ 1

  5к 1

  ^ Л ?

  ь Е

  «V I

  8Н! й§ про

  ЕНО а

  ?МЦ

  МО I? І4

  неї

  і

  н

  н

  про

  н

  м

  зі

  Н

  2,0

  1,5 1,5

  0.4

  2.5 2,0

  1.5 1,0 0,5 0,0

  Іркутський Усольський Ангарський черемховський Рис. 2. Частка площ досліджених земель, забруднених важкими металами на небезпечному рівні (більше 1 ГДК)

  Відносно ртутного забруднення особливі побоювання викликають грунту, що знаходяться в безпосередній близькості до територій ВАТ «Усолье-хімпром» і «Саянскхімпром», а також сільськогосподарські угіддя, в яких лігнін використовується в якості мелиоранта.

  В Іркутській області щорічно проводяться дослідження забруднення ґрунтів залишковими кількостями пестицидів в грунтах під культурами і в районах складування. Найбільш забрудненими є ґрунти Іркутського і Черемховского районів. У господарствах накопичилося не менше 65 т пестицидів, заборонених до застосування, при забезпеченості складськими приміщеннями 8,3%.

  У 2007 р в Іркутському районі максимальний рівень ДДТ склав 12,6 ГДК. Викликає побоювання ступінь забруднення грунту пестицидами в Качугского, Усольском, Нижньоудинськ, Зиминский і Куйтунс-ком районах.

  Наведені дані відображають слабоізученной стан забруднення грунтів сільськогосподарських зон Іркутської області. Перш за все це пов'язано з фінансовими труднощами, а також слабкою вивченістю теоретичних аспектів забруднення грунтів. Крім того, високий рівень забруднення атмосфери регіону внаслідок роботи великого числа тих-

  Про

  тН

  Про

  (N

  SS1

  2нё Яч >

  HSS

  H3l

  Ен ^ 1

  ОЙ "

  %<s ^ 1

  5s 1

  ^ Л? g§!

  S V I

  8s!

  M g! про

  вул *

  СНТ!

  ?м§ ||

  МО I? І4

  неї

  «

  н

  н

  про

  н

  PQ

  зі

  н

  ногенних джерел впливає на забруднення продукції сільського господарства.

  Тому необхідно проводити моніторинг стану ґрунтів, вживати заходів щодо запобігання забруднення земель, моделювати досліджувані процеси з метою прогнозу і прийняття своєчасних рішень, спрямованих на запобігання антропогенних криз.

  Список використаної літератури

  1. Большаков В.А. Аеротехногенного забруднення грунтового покриву важкими металами: джерела, масштаби, рекультивація / В.А. Большаков та ін. - М .: Упрполіграфіздат Мособлісполкома, 1993. - 91 с.

  2. Добровольський Г.В. Збереження ґрунтів як незамінного компонента біосфери / Г.В. Добровольський, Е.Д. Нікітін. - М .: Наука, 2000. - 185 с.

  3. Моделювання та оцінка стану медико-еколого-економічних систем / В.А. Батурин та ін .; під ред. В.А. Батурина. - Новосибірськ: Изд-во СО РАН, 2005. - 249 с.

  4. Екологія та охорона навколишнього середовища при хімічному забрудненні: навч. посібник / Л.К. Садовникова, Д.С. Орлов, И.Н. Лозановская. - М .: Вища. шк., 2006. - 334 с.

  Bibliography (transliterated)

  1. Bol'shakov V.A. Aerotekhnogennoe zagryaznenie pochvennogo pokrova tyazhelymi metallami: istochniki, masshtaby, rekul'tivatsiya / V.A. Bol'shakov i dr. - M .: Uprpoligrafizdat Mosoblispolkoma, 1993. - 91 s.

  2. Dobrovol'skii G.V. Sokhranenie pochv kak nezamenimogo komponenta biosfery / G.V. Dobrovol'skii, E.D. Nikitin. - M .: Nauka, 2000. - 185 s.

  3. Modelirovanie i otsenka sostoyaniya mediko-ekologo-ekonomicheskikh sistem / V.A. Baturin i dr .; pod red. V.A. Baturina. - Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2005. - 249 s.

  4. Ekologiya i okhrana okruzhayushchei sredy pri khimicheskom zagryaznenii: ucheb. posobie / L.K. Sadovnikova, D.S. Orlov, I.N. Lozanovskaya. - M .: Vyssh. shk., 2006. - 334 s.

  Інформація про автора

  Намсараева Герелма Володимирівна - аспірант Іркутської державної сільськогосподарської академії, м Іркутськ, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Author

  Namsarayeva Gaeraelma Vladimirovna - post-graduate student, Irkutsk State Agricultural Academy, Irkutsk, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..


  Ключові слова: ГРУНТУ / ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ / ІРКУТСЬКА ОБЛАСТЬ / SOILS / SOIL POLLUTION / IRKUTSK REGION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити