У статті наводяться дані досліджень, які спрямовані на вивчення взаємозв'язку зміни підвищення надоїв при застосуванні натуральної добавки на основі цеолітів «Витарте» і даних електрокардіографічного дослідження. В роботі характеризується вихідний вегетативний тонус тварин в умовах господарства і його вплив на підвищення молочної продуктивності.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Нікітов Сергій Валерійович


Analysis of Interdependence of Milk Productivity Increase and Initial Vegetative Tone of Black-Motley Cows

The article presents results of a research aimed at studying interdependence of changes in the increase in milk yield when a natural supplement with Vitartil zeolites is used and electrocardiographic study data. The work characterizes an initial vegetative tone of animals in a farm and its effect on increasing the milk productivity.


Область наук:
 • Тваринництво і молочне справа
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал
  Вісник Хакасского державного університету ім. Н.Ф. Катанова
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ взаємозв'язку ПІДВИЩЕННЯ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ І ВИХІДНОГО ВЕГЕТАТИВНОГО ТОНУСУ КОРІВ чорно-рябої ПОРОДИ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ взаємозв'язку ПІДВИЩЕННЯ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ І ВИХІДНОГО ВЕГЕТАТИВНОГО ТОНУСУ КОРІВ чорно-рябої ПОРОДИ»

  ?Бібліографічний список:

  1. Болат-оол, Ч. К. Молочна продуктивність верблюдів, що розводяться в Республіці Тива / Ч. К. Болат-оол, С. Д. Мон-Гуш // Стратегія сталого розвитку регіонів Росії. - 2013. - №13. - С. 116-119.

  2. Монгуш, С. Д. Хімічний склад молока аборигенного худоби різних зон розведення / С. Д. Монгуш, О. В. Бондар-ко // Головний зоотехнік. - 2017. - № 12. - С. 15-21.

  3. Чикалов, А. І. Розведення з основами приватної зоотехнії / А. І. Чикалов, Ю. А. Юлдашбаев. - М .: Изд. група «ГЕО-ТАР-Медіа», 2012.

  4. Монгуш, С. Д. Фізико-хімічні властивості молока верблюдів / С. Д. Монгуш // Наукові праці тувинської державного університету: мат. щорічної наук.-практ. конф. викладачів, співробітників і аспірантів ТувГУ, присвяченої Року екології в Російській Федерації та Року молодіжних ініціатив в Туві. - Кизил, 2017. - С. 212-214.

  © Монгуш С. Д., 2019

  УДК 636.237.21: 591.411

  АНАЛІЗ взаємозв'язку ПІДВИЩЕННЯ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ І ВИХІДНОГО ВЕГЕТАТИВНОГО ТОНУСУ КОРІВ чорно-рябої ПОРОДИ

  Нікітов Сергій Валерійович,

  кандидат біологічних наук, доцент кафедри технологія громадського харчування Рязанський державний агротехнологічний університет імені П. А. Костичева (м Рязань)

  У статті наводяться дані досліджень, які спрямовані на вивчення взаємозв'язку зміни підвищення надоїв при застосуванні натуральної добавки на основі цеолітів «Витарте» і даних електрокардіографічного дослідження. В роботі характеризується вихідний вегетативний тонус тварин в умовах господарства і його вплив на підвищення молочної продуктивності.

  Ключові слова: біологічно активна добавка, серцево-судинна діяльність корів, варіабельність серцевого ритму, вегетативний тонус, функціональні резерви, адекватність процесів регуляції.

  ANALYSIS OF INTERDEPENDENCE OF MILK PRODUCTIVITY INCREASE AND INITIAL VEGETATIVE TONE OF BLACK-MOTLEY COWS

  Nikitov Sergey Valeryevich,

  Sc. D. in Biological Sciences, Associate Professor, the Department of Catering Technology, Ryazan State Agrotechnological University named after P. A. Kostychev (Ryazan)

  The article presents results of a research aimed at studying interdependence of changes in the increase in milk yield when a natural supplement with Vitartil zeolites is used and electrocardiographic study data. The work characterizes an initial vegetative tone of animals in a farm and its effect on increasing the milk productivity.

  Key words: biologically active supplement, cardiovascular activity of cows, heart rate variability, vegetative tone,

  functional reserves, adequacy of regulatory processes.

  В сучасних умовах господарського використання корів дуже важливим фактором є їх молочна продуктивність. Особливо гостро це питання стоїть в невеликих господарствах у віддалених від великих міст районах, де в силу браку коштів використання сучасних технологій неможливо. Саме в такого роду сільськогосподарських підприємствах використовують щодо недо-

  рогіе біологічно активні добавки. Такий добавкою є «Витарте». Вона виготовлена ​​на основі природних цеолітів, користь яких з метою збільшення молочної продуктивності досить давно доведена. Однак варто зазначити, що в силу тих же обставин добавка використовується всім коровам поголовно, без розгляду питання про доцільність її застосування кожній тварині. такі дей-

  наслідком згодом можуть привести, наприклад, до різкого зниження часу господарського використання тваринного.

  Процес лактації для будь-якої корови вимагає збільшення рівня функціонування практично всіх систем в організмі, в якому відбувається так званий адаптаційний процес до утворення молока. Своєрідний поштовх, який дають до молокообразо-ванию біологічно активні добавки, призводить до збільшення навантаження на організм корови в цілому і на серцево-судинну систему зокрема. Можливості до такої адаптації знаходять своє відображення в функціональному резерві організму тварини [1; 2]. Функціональні резерви є вродженими, забезпечують початкову можливість адаптаційних механізмів і індивідуальні у кожної тварини. Доведено, що не всі корови мають ці резерви в тому обсязі, щоб забезпечити повноцінну адекватну реакцію на різке підвищення молочної продуктивності як на початковому етапі, так і при тривалому використанні біологічно активної добавки. Це дозволяє зробити висновок, що вивчення функціональних резервів організму тварини і їх вплив на підвищення молочної продуктивності при використанні добавки є актуальною темою [3].

  Вимірювання функціональних резервів будь-якої тварини здійснюється за допомогою методу варіабельності серцевого ритму. Головним показником є ​​індекс напруги (ІН), який виходить шляхом математичних розрахунків, після отримання результатів електрокардіографічного дослідження. Цей показник характеризує напруга регуляторних систем і сам по собі побічно відображає стан функціональних систем організму, які є в оперативному користуванні [3; 4; 5; 6].

  Для дослідження було взято сільськогосподарський виробничий кооператив

  «Паніна» в Спаському районі Рязанської області. Були відібрані корови чорно-рябої породи з урахуванням вікових та лактаційний особливостей. Після проведення дослідження тварини були розбиті на групи в залежності від певного індексу напруги.

  Метод аналізу варіабельності серцевого ритму використовується для визначення стану адаптаційних і компенсаторних механізмів організму. Він полягає в реєстрації синусового ритму. Даний метод був розроблений і вперше апробований Р. М. Баєвський для майбутніх космонавтів при вивченні їх можливостей в умовах великих навантажень в невагомості. Згодом цей метод був широко апробований на тварин; різні автори представили свої дослідження, які підтверджують актуальність даної методик в тому числі і для великої рогатої худоби. Згідно з методом після визначення синусового ритму проводиться аналіз його структури [1; 5; 7; 8].

  Електрокардіографічне дослідження проводилося в системі фронтальних відведень. Кардіоінтервалограмми знімалися в період між годуванням тварин, за дві години до прийому корму з використанням добавки на основі цеолітів «Витарте».

  Реєстрація кардіоінтервалограм проводилася в системі фронтальних відведень. ЕКГ знімалася в період між годуваннями, за 23 години до прийому корму [2; 4; 5].

  За результатами аналізу даних електрокардіографії були визначені дві основні групи тварин: з вихідним вегетативним тонусом нормотония і з вихідним вегетативним тонусом гиперсимпатикотония. У корів першої групи індекс напруги становив 100-200 у. е., у другої групи - більше 300 у. е. Ці тварини були своєрідним індикатором аналізу підвищення молочної продуктивності, яку вивчали за результатами контрольних доїнь.

  Для чистоти експерименту раціон всіх досліджуваних тварин був збалансований, доза введення добавки була взята з досліджень вчених, які її визначали.

  Результати підвищення молочної продуктивності представлені в таблиці 1.

  За даними результатів досліджень встановлено, що застосування мінеральної біологічно активної добавки «Витарте» у корів першої групи з ІХТ нормотония викликало підвищення удою на 13,31 ± 1,57%. Застосування даної добавки у тварин другої групи привело до підвищення удою лише на 6,36 ± 0,70% в порівнянні з вихідним.

  Результати молочної продуктивності, відображені в таблиці, і поділ на групи за показниками дослідження ЕКГ виявили закономірне наявність високопродуктивних корів в першій групі з нормотоніей (ІН 100-200) і низькопродуктивних тварин у другій групі з гіперсімпатікотоніей (ІН > 300). Ця закономірність була доведена А. С. Ємельянової [6].

  На малюнку 1 відображена різниця між показниками індексу напруги і підвищення молочної продуктивності у двох груп корів. Видно, що у корів з вихідним вегетативним

  тонусом нормотония індекс напруги практично в три рази менше, ніж у корів з ІХТ гиперсимпатикотония. При цьому підвищення молочної продуктивності після застосування добавки «Витарте» у корів цієї групи значно вище, ніж корів іншої групи. Початковий ІН корів другої групи не нижче 490 у. е., при цьому підвищення молочної продуктивності не вище 7,5%, тоді як у корів першої групи ІН не вище 198 у. е, а підвищення молочної продуктивності досягає 16%.

  Дані, наведені в таблиці, свідчать про збільшення надоїв в обох групах при застосуванні добавки «Витарте», проте підвищення в першій групі перевищило збільшення надоїв в другій трохи більше, ніж в два рази. Корови першої групи з нормотоніей володіють чималим запасом внутрішніх резервів для того, щоб навантаження на організм, пов'язана зі збільшенням надоїв, пройшла без залучення центрального контуру регуляції, тобто тільки на автономному. В даному випадку можна зробити висновок про переважання автономного контуру регуляції, що говорить про робочій напрузі регуляторних механізмів, при яких гомеостаз вегетативного характеру зберігається.

  Зміна молочної продуктивності корів з різними вегетативним тонусом і показником варіаційних пульсограмм

  № групи ІН, у.о. Вихідний вегетативний тонус Підвищення молочної продуктивності,%

  1 152,39 ± 30,46 нормотония 13,31 ± 1,57

  2 602,10 ± 63,40 гіперсимпатикотонії 6,36 ± 0,70

  Індекс напруги корів другої групи склав в середньому 602,10 ± 63,40 у. е., що говорить про гіперсимпатикотонії у тварин. Наявність такого вихідного вегетативного тонусу свідчить суттєвої недостатності оперативних функціональних резервів організму для збереження гомеостазу і адекватної реакції, саме ці резерви витрачаються автономними регуляторними механізмами. Недолік резервів компенсується

  за рахунок постійного включення механізмів регуляції центрального контуру. В кінцевому підсумку це дає підвищення молочної продуктивності, але в набагато менших розмірах. При цьому можна прогнозувати погіршення вихідного вегетативного тонусу, підвищення індексу напруги, що, ймовірно, надалі може негативним чином позначитися на здоров'ї тварини і його перехід до хворобливого стану.

  Застосування добавки «Витарте» для отримання максимального ефекту збільшення молочної продуктивності можливо для тварин з вихідним вегетативним тонусом нор-Мотоно

  Застосування мінеральної біологічно активної добавки «Витарте» для тварин з індексом напруги більше 200 у.о. може

  збурити до очікуваного результату в отриманні високих надоїв. В даному випадку виникає функціональна недостатність організму, яка може привести до синдромів і захворювань різного типу, а це в свою чергу може скоротити господарський термін використання тварин

  800 700 600 500 400

  зоо 200 Л оо про

  та та та та та та та та та та

  з ^ з ^ з ^ з ^ з ^

  Підвищення молочної продуктивності,% Індекс напруги, у. е.

  Підвищення молочної продуктивності у піддослідних тварин з різним показником індексу напруги

  бібліографічний список

  1. Лупова. Е. І. Функціональний стан серцево-судинної системи корів-первісток при гострому транспортному стресі і його корекція бурштинової кислотою: автореф. дис. ... канд. біол. наук / Є. І. Лупова. - Боровськ, 2015. -15 з.

  2. Ємельянова. А. С. Аналіз варіабельності серцевого ритму з метою оцінки адаптаційних можливостей серцево-судинної системи корів-первісток до навантаження, забезпечується лактаційний процесом / А. С. Ємельянова // Природничі та технічні науки. - 2009. - № 6 (44). - С. 145-147.

  3. Лупова. Е. І. Функціональний стан серцево-судинної системи корів-первісток при гострому транспортному стресі і його корекція бурштинової кислотою: дис. ... канд. біол. наук / Є. І. Лупова. - Боровськ, 2015. - 171 с.

  4. Ємельянова. А. С. Зміна числових характеристик варіаційних пульсограмм в результаті перенесеного гострого стресу у корів-первісток / А. С. Ємельянова. Е. І. Лупова // «Вчені записки Петрозаводського державного університету». Серія «Природничі та технічні науки». - 2013. -№ 2. - С. 52-54.

  5. Лупова. Е. І. Зміна вторинних показників варіаційних пульсограмм у корів-первісток в результаті перенесеного гострого стресу / А. С. Ємельянова. Е. І. Лупова // Міжнародний техніко-економічний журнал. - 2012. -№ 5, -С. 93-95.

  6. Ємельянова. А. С. Рекомендації по оцінці функціонального стану серцево-судинної системи великої рогатої худоби / А. С. Ємельянова. - Рязань, 2010. - 174 с.

  7. Ємельянова. А. С. Оцінка вихідного вегетативного тонусу корів з різною молочною продуктивністю за індексом напруги регуляторних систем організму / А. С. Ємельянова // Природничі та технічні науки. - 2009. - № 6 (44). - С. 148-149.

  8. Ємельянова. А. С. Порівняльний аналіз електрокардіографічних показників високопродуктивних і низькопродуктивних корів-первісток з різним вихідним вегетативним тонусом регуляторних систем / А. С. Ємельянова // Зоотехнія. - 2010. - № 4. - С. 6-8.

  © Нікітов С. В .. 2019


  Ключові слова: БІОЛОГІЧНО-АКТИВНА ДОБАВКА /Серцево-судинна ДІЯЛЬНІСТЬ КОРІВ /ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ /вегетативного тонусу /Функціональні РЕЗЕРВИ /АДЕКВАТНІСТЬ ПРОЦЕСІВ РЕГУЛЮВАННЯ /BIOLOGICALLY ACTIVE SUPPLEMENT /CARDIOVASCULAR ACTIVITY OF COWS /HEART RATE VARIABILITY /VEGETATIVE TONE /FUNCTIONAL RESERVES /ADEQUACY OF REGULATORY PROCESSES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити