Останнім часом в Росії спостерігається розвиток тваринництва як галузі агропромислового комплексу, яке за багатьма якісними та кількісними показниками досягло європейського рівня. Однак розвиток молочного скотарства в цілому відстає від розвитку самої галузі. Закуповуються тварини дорогих великих порід, які при перевезенні відчувають стрес, і їх життєво важливі енергетичні і функціонально-фізіологічні запаси вичерпуються. У зв'язку з цим виникає багато питань, пов'язаних з необхідністю зберігати функціональні резерви організмів тварин. Необхідно використовувати неінвазивні методи вивчення функціональних резервів організму тварин. Існує метод, який дозволяє отримати показники, що відображають функціональний резерв, він носить назву «кардіоінтервалометрія варіабельності серцевого ритму». Даний метод дозволяє оцінити фізіологічний стан організму тварини, на який можуть діяти фактори як екзогенного, так і ендогенного характеру. Отримані показники можуть бути використані при проведенні практичних і лекційних занять на ветеринарних факультетах університетів, а також послужити матеріалом для подальших наукових досліджень і відкриттів.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Ємельянова Анна Сергіївна, Степура Євген Євгенович, Герасимов Михайло Олексійович, Ємельянов Сергій Дмитрович


Analysis of Interdependence of Primary Indicators of Variational Pulsograms and Milk Productivity of Animals

The development of livestock farming as a branch of the agro-industrial complex in Russia has recently been observed to reach the European level according to many qualitative and quantitative indicators. However, the development of dairy cattle breeding in general lags behind the development of the industry proper. Animals of expensive large breeds are bought, which are stressed during transportation, and their vital energy and functional physiological reserves are depleted. In this regard, many issues arise related to the need to preserve the functional reserves of animal organism. It is necessary to use non-invasive methods for studying the functional reserves of the animal organism. There is a method that allows you to obtain indicators that reflect the functional reserve; it is called "cardiointervalometry of the heart rate variability." This method allows you to evaluate the physiological state of the animal's body, which can be influenced by factors of both exogenous and endogenous nature. The obtained indicators can be used in practical classes and lectures at the university veterinary faculties, as well as serve as material for further scientific research and discoveries.


Область наук:
 • Тваринництво і молочне справа
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал
  Вісник Хакасского державного університету ім. Н.Ф. Катанова
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ взаємозв'язку ПЕРВИННИХ ПОКАЗНИКІВ варіаційної пульсограмм З молочної продуктивності У ТВАРИН'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ взаємозв'язку ПЕРВИННИХ ПОКАЗНИКІВ варіаційної пульсограмм З молочної продуктивності У ТВАРИН»

  ?УДК 636.237.21: 591.411

  АНАЛІЗ взаємозв'язку ПЕРВИННИХ ПОКАЗНИКІВ варіаційної пульсограмм З молочної продуктивності У ТВАРИН

  Ємельянова Анна Сергеевна1,

  доктор біологічних наук, професор кафедри анатомії і фізіології сільськогосподарських тварин факультету ветеринарної

  медицини та біотехнології

  Степура Євген Евгеньевіч2,

  кандидат біологічних наук, асистент кафедри гістології, патологічної анатомії та медичної генетики

  Герасимов Михайло Алексеевіч1,

  аспірант кафедри анатомії і фізіології сільськогосподарських тварин факультету ветеринарної медицини та біотехнології

  Ємельянов Сергій Дмітріевіч1,

  аспірант кафедри анатомії і фізіології сільськогосподарських тварин факультету ветеринарної медицини та біотехнології 1Рязанскій державний агротехнологічний університет імені П. А. Костичева (м Рязань) 2Рязанскій державний медичний університет імені академіка І. П. Павлова (м Рязань)

  Останнім часом в Росії спостерігається розвиток тваринництва як галузі агропромислового комплексу, яке за багатьма якісними та кількісними показниками досягло європейського рівня. Однак розвиток молочного скотарства в цілому відстає від розвитку самої галузі. Закуповуються тварини дорогих великих порід, які при перевезенні відчувають стрес, і їх життєво важливі енергетичні і функціонально-фізіологічні запаси вичерпуються. У зв'язку з цим виникає багато питань, пов'язаних з необхідністю зберігати функціональні резерви організмів тварин. Необхідно використовувати неінвазивні методи вивчення функціональних резервів організму тварин. Існує метод, який дозволяє отримати показники, що відображають функціональний резерв, він носить назву «кардіоінтервала-метрія варіабельності серцевого ритму». Даний метод дозволяє оцінити фізіологічний стан організму тварини, на який можуть діяти фактори як екзогенного, так і ендогенного характеру. Отримані показники можуть бути використані при проведенні практичних і лекційних занять на ветеринарних факультетах університетів, а також послужити матеріалом для подальших наукових досліджень і відкриттів.

  Ключові слова: молочна продуктивність, вихідний вегетативний тонус, індекс напруги, Джерсі-ська порода.

  ANALYSIS OF INTERDEPENDENCE OF PRIMARY INDICATORS OF VARIATIONAL PULSOGRAMS AND MILK PRODUCTIVITY OF ANIMALS

  Emelyanova Anna Sergeevna1,

  D. S., Dr. of Biological Sciences, Professor, the Department of Anatomy and Physiology of Farm Animals,

  Faculty of Veterinary Medicine and Biotechnology

  Stepura Eugene Eugenevich2,

  Sc. D. in Biological Sciences, assistant, the Department of Histology, Pathological Anatomy and Medical Genetics

  Gerasimov Michail Alekseevich1,

  postgraduate student

  Emelyanov Sergey Dmitrievich1,

  postgraduate student, the Department of Anatomy and Physiology of Farm Animals, Faculty of Veterinary Medicine and Biotechnology, 1Ryazan State Agrotechnological University named after P. A. Kostychev (Ryazan) 2I. P. Pavlov Ryazan State Medical University (Ryazan)

  The development of livestock farming as a branch of the agro-industrial complex in Russia has recently been observed to reach the European level according to many qualitative and quantitative indicators. However, the development of dairy cattle breeding in general lags behind the development of the industry proper. Animals of expensive large breeds are bought, which are stressed during transportation, and their vital energy and functional physiological reserves are depleted. In this regard, many issues arise related to the need to preserve the Junctional reserves of animal organism. It is necessary to use non-invasive methods for studying the functional reserves of the animal organism. There is a method that allows you to obtain indicators that reflect the functional reserve; it is called "cardiointervalometry of the heart rate variability." This method allows you to evaluate the physiological state of the animal's body, which can be influenced by factors of both exogenous and endogenous nature. The obtained indicators

  can be used in practical classes and lectures at the university veterinary faculties, as well as serve as material for further scientific research and discoveries.

  Key words: milk productivity, initial vegetative tone, stress index, Jerse breed.

  Аналіз функціональної активності серцево-судинної системи у корів в сучасних умовах тваринництва потребує особливої ​​уваги дослідників для оцінки вегетативної регуляції серцевого ритму та продуктивності тварин [1].

  За допомогою оцінки функціонального стану організму великої рогатої худоби можна отримати важливу інформацію про процеси регуляції, яка дозволяє проводити ефективне прогнозування або управління фізіологічними функціями [2].

  Методи оцінки функціонального стану організму різноманітні, і їх налічується величезна кількість. До них відноситься, наприклад, аналіз варіабельності серцевого ритму по Р. М. Баєвським.

  Функціональні резерви піддаються вимірюванню за допомогою методу варіабельності серцевого ритму. Індекс напруги регуляторних-раторних систем організму відображає рівень централізації управління серцевим ритмом і побічно характеризує стан функціонально-оперативних систем організму [11-14].

  Застосування методу математичного аналізу для дослідження серцево-судинної діяльності у великої рогатої худоби вивчалися небагатьма авторами, такими як А. С. Ємельянова, С. В Нікітов, Е. І. Лупова і ін. Однак дана методика була апробована не на всіх породах корів, а тільки на голштинської, чорно-рябої і симентальської [5-9].

  Тому проведення аналізу варіабельності серцевого ритму у корів джерсейської породи актуально, так як в даний час відсутні дослідження, що враховують особливості даної породи великої рогатої худоби. Це допоможе в подальшому здійснюва-

  лять прогнозування молочної продуктивності породи і терміну його господарського використання [4].

  Для більш повної картини дослідження взаємозв'язку молочної продуктивності і первинних показників варіаційних куль-сограмм у корів джерсейської породи з різним вихідним вегетативним тонусом був отриманий ряд регресійних рівнянь, які відображають рівні факторів експерименту.

  Регресійне рівняння, що описує залежність молочної продуктивності за 305 днів тварин з різними індексами напруги від значення моди, таке:

  г = 5779,0874 + 0,3893x - 93,444У

  На малюнку 1 представлена ​​графічна інтерпретація рівняння множинної регресії, яка відображає залежність молочної продуктивності від вихідного вегетативного тонусу і первинного показника - моди.

  На малюнку 1 видно, що при підвищенні індексу напруги і зменшенні значення моди відбувається збільшення молочної продуктивності, а у гіперсімпатікотоніков відбувається її зменшення.

  Регресійне рівняння, що описує залежність молочної продуктивності за 305 днів тварин з різними індексами напруги від значення амплітуди моди, має такий вигляд:

  г = 5805,9211 + 0,6442х - 2,4239у

  На малюнку 2 представлена ​​графічна інтерпретація рівняння множинної регресії, яка відображає взаємозв'язок молочної продуктивності, вихідного вегетативного тонусу і первинного показника - амплітуди моди.

  Мал. 1. Залежність молочної продуктивності за 305 днів від значення моди і індексу напруги регуляторних систем

  Мал. 2. Залежність молочної продуктивності за 305 днів від значення амплітуди моди і індексу напруги регуляторних систем

  Побудована регресійна модель показує, що при підвищенні індексу напруги і значення амплітуди моди (Амо), молочна продуктивність збільшується, а потім зменшується у гіперсімпатікотоніков.

  Регресійне рівняння, що описує залежність молочної продуктивності за 305 днів тварин з різними індексами напря-

  вання від значення варіаційного розмаху, має такий вигляд:

  г = 5922,129 - 0,0898х - 544,8174у

  На малюнку 3 представлена ​​графічна інтерпретація рівняння множинної регресії, яка відображає залежність молочної продуктивності від вихідного вегетатів-

  ного тонусу і первинного показника - варіаційного розмаху.

  На малюнку 3 видно, що побудована регресійна модель передбачає, що при підвищенні значення індексу напруги і зменшенні значення варіаційного розмаху (АХ) відбувається збільшення молочної продуктивності, а потім її зниження у Гіперсіл-птікотоніков.

  Таким чином, в результаті дослідження функціонального стану організму корів джерсейської породи методом математичного аналізу варіабельності серцевого ритму було встановлено взаємозв'язок вихідного вегетативного тонусу з молочною продуктивністю і первісними показниками варіаційних пульсограмм, такими як мода, амплітуда моди і варіаційний розмах.

  Мал. 3. Залежність молочної продуктивності за 305 днів від значення варіаційного розмаху

  і індексу напруги регуляторних систем

  бібліографічний список

  1. Баєвський, Р. М. Кібернетичний аналіз процесів управління серцевим ритмом / Р. М. Баєвський // Актуальні проблеми фізіології і патології кровообігу / Р. М. Баєвський. - М .: Изд-во «Медицина», 1986. - Т. 59. - С. 178-193.

  2. Баєвський, Р. М. Кібернетичний аналіз процесів управління серцевим ритмом / Р. М. Баєвський // Актуальні проблеми фізіології кровообігу: збірник наукових праць, присвячених пам'яті акад. В. В. Парина. - М., 1976. -С. 161-175.

  3. Баєвський, Р. М. Оцінка адаптаційних можливостей організму і ризик розвитку захворювань: навчальний посібник / P. M. Баєвський, А. П. Берсенєва. - М .: Изд-во «Медицина», 1997. - 265 с.

  4. Баєвський, Р. М. Математичний аналіз змін серцевого ритму при стресі: навчальний посібник / Р. М. Баєвський, О. І. Кирилов, С. З. Кльоцкін. - М .: Изд-во «Наука», 1984. - 221 с.

  5. Баєвський, Р. М. Аналіз варіабельності ритму серця в системі контролю здоров'я «Самоконтроль» / Р. М. Баєвський, Ю. С. Балашов // «Вперше в медицині»: зб. науч. тр. - Санкт-Петербург, 1995. - С. 15-16.

  6. Баєвський, Р. М. Ритм серця і серцебиття у спортсменів: навчальний посібник / Р. М. Баєвський. - М .: Изд-во «Наука», 1990. - 157 с.

  7. Гончаренко, І. В. джерсейської порода худоби в молочної індустрії США / І. В. Гончаренко, Д. Т. Винничук // Успіхи сучасної науки. - 2017. - № 12. - С. 164-168.

  8. Риков, Р. А. Фізіолого-біохімічні параметри крові корів різних порід / Р. А. Риков, І. В. Гусєв // Вісник РГАТУ. -2018. - № 4 (40). - С. 42-46.

  9. Боричевому, Ю. П. Адаптаційні можливості корів джерсейської породи в умовах сучасного змісту / Ю. П. Боричевому, Е. Е. Степура, С. Д. Ємельянов // Інноваційний розвиток сучасного АПК Росії: мат-ли Національної науково-практичної конференції. 2016. - С. 268-272.

  10. Ємельянова, А. С. Актуальність дослідження породних особливостей параметрів ВСР у корів / А. С. Ємельянова, Є. Є. Степура, Ю. П. Боричевому // Інноваційні підходи до розвитку агропромислового комплексу регіону: мат-ли 67 Міжнар. наук.-практ. конф. - Рязань: Вид-во РГАТУ, 2016. - С. 155-157.

  11. Степура, Е. Е. Аналіз взаємозв'язку індексу напруги з інтенсивністю молоковіддачі корів джерсейської породи з різним вихідним вегетативним тонусом / Е. Е. Степура // Науковий форум: Медицина, біологія і хімія: збірник статей за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф. - М .: Изд-во «МЦНО», 2017. - № 4 (6). - С. 39-45.

  12. Степура, Е. Е. Аналіз динамічного ряду вторинних показників варіаційних пульсограмм корів джерсейської породи / Е. Е. Степура // Природничі та технічні науки. - 2017. - № 6 (108). - С. 28-31.

  13. Степура, Е. Е. Аналіз показників варіабельності серцевого ритму корів джерсейської породи / Е. Е. Степура // Вісник Оренбурзького державного університету. - 2017. - № 11 (211). - С. 110-114.

  14. Ємельянова, А. С. Кардіоінтервалометріческіе дослідження в молочному скотарстві / А. С. Ємельянова, Ю. П. Боричевому, Е. Е. Степура, С. Д. Ємельянова // Інноваційні підходи до розвитку агропромислового комплексу регіону: мат-ли 67-й Міжнар. наук.-практ. конф. - Рязань: Вид-во РГАТУ, 2016. - С. 164-167.

  © Ємельянова А. С., Степура Е. Е., Герасимов М. А., Ємельянов С. Д., 2019

  УДК 636.03: 636.1 (574.14)

  М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКА казахського КОНЕЙ ТИПУ Джаба НА ПІВОСТРОВІ Мангишлак

  Каргаева Макпа Темірхановна1,

  докторант кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва

  Баймуканов Дастанбек Асилбековіч1,

  член-кореспондент Національної академії наук Республіки Казахстан, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри фізіології, морфології і біохімії ім. академіка М. У. Базанова.

  Джунісов Аскар Молдагаліевіч1,

  кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології прізводства і переробки продукції тваринництва

  Алиханов Оралбек2,

  кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри незаразних хвороб 1Казахскій національний аграрний університет (м.Алмати, Республіка Казахстан) 2Южно-Казахстанський державний університет ім. М. Ауезова (м Шимкент, Республіка Казахстан)

  Вивчено м'ясна продуктивність адайского кодла казахських коней типу Джаба за результатами весняного та осіннього нагулу. Встановлено, що від народження до дворічного віку жива маса збільшується до первісної у Мангістауської популяції в 5,57раза, у адайского кодла - в 6,05 рази.

  За шість місяців нагулу у дворічного молодняка Мангістауської популяції казахських коней типу Джаба жива маса збільшилася на 51,4%, адайского кодла - на 53,7%. По масі туші жеребчики адайского кодла поступалися одноліткам Мангістауської популяції на 8,6 кг (4,5%). На 1 кг кісток отримано м'якоті у жеребчиків Мангістауської популяції 5,76 кг, адайского кодла - 5,05 кг.

  Ключові слова: Джаба, жеребчики, нагул, м'ясна продуктивність, забійний вихід, забійна маса.

  ON MEAT PRODUCTIVITY OF YOUNG KAZAKH HORSES OF THE JABE TYPE ON THE MANGYSHLAK PENINSULA.

  Kargaeyeva Makpal Temirkhanovna1,

  Ph. D. student, the Department Technology of Processing Livestock Product

  Baimukanov Dastanbek Asylbekovich1,

  corresponding member, National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan; D. S., Dr. of Agricultural Sciences, Professor, the Department of Physiology, Morphology, and Biochemistry named after N. U. Bazanova

  Dzhunisov Askar Moldagalievich1,

  D. S. in Agricultural Sciences, Associate Professor, the Department of Technology of Processing Livestock Product,

  Alikhanov Oralbek2,

  D. S. in Agricultural Sciences, the Department of Veterinary Medicine, 1Kazakh National Agricultural University (Almaty, Republic of Kazakstan). 2South Kazakhstan State University named after M. O. Auezov (Shymkent, Republic of Kazakstan).

  The meat productivity of the Adai offspring of Kazakh horses of the jabe type was studied according to the results of spring and autumn feeding. It has been established that for the period from birth to two years of age, the live weight increases by 5.57 times to the original weight in the Mangistau population, in the Adai young horses it encreases by 6.05 times.


  Ключові слова: МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ /Вихідного вегетативного ТОНУС /ІНДЕКС напруги /джерсейської ПОРОДА /MILK PRODUCTIVITY /INITIAL VEGETATIVE TONE /STRESS INDEX /JERSE BREED

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити