розглядаються основні джерела забруднення поверхневих водних об'єктів, їх ступінь впливу на водне середовище. Розглянуто процеси, що виникають при попаданні різних типів забруднюючих речовин у водне середовище. Детально розглянуті види хімічного забруднення та його ступінь впливу на водне середовище.

Анотація наукової статті з наук про Землю і суміжних екологічних наук, автор наукової роботи - Вишневецький В'ячеслав Юрійович, Вишневецький Юрій Михайлович


THE ANALYSIS OF INFLUENCE OF POLLUTING SUBSTANCES ON SUPERFICIAL WATER OBJECTS

The basic sources of pollution of superficial water objects, their degree of influence on the water environment are considered. The processes arising at hit of various types of polluting substances on water environment are considered. Kinds of chemical pollution and its degree of influence on the water environment are in detail considered.


Область наук:

 • Науки про Землю та суміжні екологічні науки

 • Рік видавництва: 2009


  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки


  Наукова стаття на тему 'Аналіз впливу забруднюючих речовин на поверхневі водні об'єкти'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз впливу забруднюючих речовин на поверхневі водні об'єкти»

  ?УДК 522

  В.Ю. Вишневецький, Ю.М. Вишневецький

  АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН НА ПОВЕРХНЕВІ ВОДНІ ОБ'ЄКТИ

  Розглядаються основні джерела забруднення поверхневих водних об'єктів, їх ступінь впливу на водне середовище. Розглянуто процеси, що виникають при попаданні різних типів забруднюючих речовин у водне середовище. Детально розглянуті види хімічного забруднення та його ступінь впливу на водне середовище.

  Аналіз якості води, джерела забруднення, склад води.

  V. Yu. Vishnevetsky, Yu. M. Vishnevetsky

  THE ANALYSIS OF INFLUENCE OF POLLUTING SUBSTANCES ON SUPERFICIAL WATER OBJECTS

  The basic sources ofpollution of superficial water objects, their degree of influence on the water environment are considered. The processes arising at hit of various types of polluting substances on water environment are considered. Kinds of chemical pollution and its degree of influence on the water environment are in detail considered.

  Water quality analysis, source of pollution, water composition.

  В останні десятиліття суспільство усе ширше використовує у своїй діяльності відомості про стан природного середовища. Ця інформація потрібна в повсякденному житті людей, при веденні господарства, у будівництві, при надзвичайних обставинах - для оповіщення про насуваються небезпечні явища природи. Але зміни в стані навколишнього середовища відбуваються і під впливом біо-,. антропогенних змін являє собою специфічну задачу.

  Уявлення про ступінь забрудненості води або її якості, однозначно відображає в тій чи іншій формі, визначається через ту чи іншу систему показників або певним чином обмежену сукупність характеристик складу і властивостей води щодо базисних кількісних характеристик. В якості таких характеристик прийняті нормативи для певного виду водних об'єктів і водокористування або водоспоживання.

  Основними джерелами забруднення і засмічення водойм є недостатньо очищені стічні води промислових і комунальних підприємств, великих тваринницьких комплексів, відходи виробництва при розробці копалин; води шахт, рудників, пестициди тощо.

  , , -венним змін води, які в основному виявляються в зміні фізичних властивостей води (появі неприємних запахів, присмаків і т.д.); в зміні хімічного складу води, зокрема, поява в ній шкідливих речовин, в наявності плаваючих речовин на поверхні води і відкладанні їх на дні водойм.

  Існує кілька видів забруднення водних об'єктів.

  Органічне забруднення водойм (БПК). Стічні води, що містять рас,, -су, залишки плодів і овочів, відходи шкіряної і целюлозно-паперової про-

  ми тлінність, цукрових і пивоварних заводів, підприємств м'ясомолочної, консервної і кондитерської промисловості, є причиною органічних забруднень водойм. Розкладаючись у водному середовищі, органічні відходи можуть стати середовищем для патогенних організмів. Вода, забруднена органічними відх-

  , .

  Побутові відходи небезпечні не тільки тим, що є джерелом деяких хвороб людини (черевний тиф, дизентерія, холера), але і тим, що вимагають для свого розкладання багато кисню. Якщо побутові стічні води надходять у водойму в дуже великих кількостях, то вміст розчинного кисню може знизитися нижче рівня, необхідного для життя морських і прісноводних .

  У стічних водах міст та інших населених пунктів зазвичай міститься близько 60% речовин органічного походження, до цієї ж категорії органічних забруднень відносяться біологічні (бактерії, віруси, гриби, водорості) забруднення в комунально-побутових, медико-санітарних водах і відходах шкіряних і вовномийних підприємств.

  Побутове сміття в середньому містить (на масу сухої речовини) 32-40% органічних речовин; 10,56% азоту; 10,44% фосфору; 0,15% цинку; 0,085% свинцю;

  0,001% ртуті; 0,001% кадмію. Його скидання в водні об'єкти категорично заборонений. Але через відсутність організованої відповідно до екологічних вимог в нашій країні, системи збору та утилізації відходів, значна їх частина потрапляє в воду.

  Під час проходження матеріалу крізь стовп води, частина забруднюючих речовин переходить в розчин, змінюючи якість води, інша сорбується частинками суспензії і переходить у донні відкладення. Одночасно підвищується мут-. -Вань кисню в воді і нерідко до його повного зникнення, розчинення суспензій, нагромадженню металів в розчиненої формі, появі сірководню.

  Присутність великої кількості органічних речовин створює в донних грунтах стійку відновну середу, в якій виникає особливий тип , , , .

  Впливу що скидалися матеріалів різного рівня піддаються організми бентосу та ін. В разі утворення поверхневих плівок, що містять нафтові вуглеводні й СПАР, порушується газообмін на межі повітря-вода.

  , , -нях і органах гідробіонтів і впливати на них. Попадання цих речовин на дно і тривала підвищена каламутність придонному води призводить до загибелі від задухи малорухомі форми бентосу. У риб, що вижили, молюсків і ракоподібних скорочується швидкість росту за рахунок погіршення умов харчування й дихання.

  Нерідко змінюється видовий склад цієї спільноти. Все це відбивається на стані окремих популяцій, на їх взаємовідносинах. Таким чином, виникають екологічні наслідки забруднення. Важливим показником порушення стану екосистем є зміна числа вищих таксонів - риб. Істотно змінюється фотосинтезуюча дія в цілому. Зростає біомаса мікроорганізмів, фітопланктону, зоопланктону. Це характерні ознаки ев.

  У річках та інших водоймах відбувається природний процес самоочищення води. Однак він протікає повільно. Поки промислово побутові скиди були , . -

  ким збільшенням відходів водоймища вже не справляються з таким значним .

  Нафтове забруднення має різні форми. Воно може бути плівкою покривати поверхню води, а при розливах товщина нафтового покриття спочатку може складати кілька сантиметрів. З плином часу утворюється емульсія нафти в воді чи води в нафті. Пізніше виникають грудочки важкої,, ність. До грудочок, що плавають, мазута прикріплюються різні дрібні тварини, якими охоче харчуються риби. Разом з ними вони заковтують і нафту. Одні риби від цього гинуть, інші наскрізь просочуються нафтою і стають непридатними для вживання в їжу через неприємний запах і смак.

  Змішуючись з водою, нафта утворює емульсію двох типів: пряму «нафта у воді» і зворотну «вода в нафти». Прямі емульсії, складені крапельками 10,5 , , -

  - . , утворює в'язкі зворотні емульсії, які можуть зберігатися на поверхні, , .

  Всі компоненти нафти - токсичні для водних організмів. Нафта впливає на структуру співтовариства морських тварин. При нафтовому забрудненні змінюється співвідношення видів і зменшується їхня розмаїтість. Доведено, що дуже небезпечно тривалий хронічний вплив навіть невеликих концентрацій нафти. При цьому поступово падає первинна біологічна продуктивність водних об'єктивним-.

  У нафти є ще одна неприємна побічна властивість. Її вуглеводні здатні розчиняти в собі ряд інших забруднюючих речовин, таких, як пестициди,, -ному шарі і ще більш отруюють його.

  Ароматична фракція нафти містить речовини мутагенної і канцероген,. екологічним ланцюгам і попадає в їжу людей.

  Найбільші кількості нафти зосереджені в тонкому приповерхневому ,

  мешканців. У ньому зосереджена безліч організмів, цей шар відіграє роль "дитячого саду" для багатьох популяцій. Поверхневі нафтові плівки порушують газообмін між атмосферою і водною поверхнею. Змінюються процеси розчинення і виділення кисню, вуглекислого газу, теплообміну.

  Пестициди становлять групу штучно створених речовин, використовуваних для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин. Пестициди діляться на сле:

  -інсектициди для боротьби з шкідливими комахами,

  -фунгіциди й бактерициди для боротьби з бактеріальними хворобами расті,

  -гербіциди проти бур'янів.

  Встановлено, що пестициди знищуючи шкідників, шкодять багатьом корисним організмам і підривають здоров'я біоценозів. У сільському господарстві давно вже стоїть проблема переходу від хімічних (екологічно брудних) до біологи- () .

  15 . . .

  Близько 11,5 млн.т. цих речовин уже ввійшло до складу наземних і морських екосистем золовим і водним шляхом. Промислове виробництво пестицидів опору-

  вождается появою великої кількості побічних продуктів, що забруднюють . -, .

  Синтетичні поверхнево-активні речовини. Детергенти (СПАР) належать до великої групи речовин, що знижують поверхневий натяг води.

  (),

  в побуті та промисловості. Разом зі стічними водами СПАР попадають у материкові води й морське середовище. СМС містять поліфосфати натрію, у яких,, водних організмів: ароматизуючі речовини, відбілюючі реагенти (пров,), , , -.

  Залежно від природи і структури гідрофільної частини молекули, СПАР поділяються на аніонактивні, катіоноактивні, амфотерні і неіоногенні. Останні не утворюють іонів у воді.

  Найбільш поширеними серед СПАР, є аніонактивні речовини (АПАВ). На їх частку припадає понад 50% усіх вироблених у світі СПАР. Присутність АПАВ в стічних водах промисловості пов'язане з використанням їх у таких процесах, як флотационное збагачення руд, поділ продуктів хімічних технологій, отримання полімерів, поліпшення умов буріння нафтових і газових свердловин, боротьба з корозією устаткування. У сільському господарстві АПАВ застосовується в складі пестицидів.

  Важкі метали. Важкі метали (ртуть, свинець, кадмій, цинк, мідь, миш'як і інші) відносяться до числа розповсюджених і досить токсичних за.

  , , , -нання важких металів у промислових стічних водах досить високе. Великі маси цих сполук надходять у водні об'єкти через атмосферу. Для водних біоценозів найбільш небезпечні ртуть, свинець і кадмій.

  У складі атмосферного пилу міститься близько 112 тис.т. ртуті, причому значна частина антропогенного походження. У річках, що забруднюються промисло,. При цьому деякі бактерії переводять хлориди у високотоксичну метил-ртуть. Накопичені завдяки біоакумуляції в рибі чи молюсках з'єднання метилірованої ртуті становлять пряму загрозу життю і здоров'ю людей.

  Свинець типовий розсіяний елемент, що міститься у всіх компонентах навколишнього середовища: у гірських породах, грунтах, природних водах, атмосфері, живих організмах. Нарешті, свинець активно розсіюється в навколишнє середовище в процесі господарської діяльності людини. Це надходження в навколишнє середовище з промисловими і побутовими стоками, з димом і пилом промислових підприємств, з вихлопними газами двигунів внутрішнього згоряння.

  Ртуть, кадмій, свинець, мідь, цинк, хром, миш'як і інші важкі метали накопичуються в водних організмах, отруюючи тим самим продукти харчування і

  .

  Крім цього не можна забувати про біологічне, радіаційне, теплове за, .

  На підставі узагальнення матеріалу можна зробити висновок, що ефекти антропогенного впливу на водне середовище проявляються на індивідуальному і популяційно-биоценотическом рівнях. Тривала дія забруднюючих речовин приводить до спрощення екосистеми, збіднення видового складу живіт-

  ного і рослинного світу, а також зростання захворюваності населення та погіршення .

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. . ., . . -

  чеських речовин в навколишнє середовище. - Л .: Хімія. 1985. - 528 с.

  2. ГОСТ 17.1.3.07-82. Охорона природи. Гідросфера. Правила контролю якості

  , .

  3.. . . -.:

  Гидрометеоиздат, 1984, - 560 с.

  4. Вишневецький В.Ю., Вишневецький ЮМ. Вплив екологічних чинників довкілля на здоров'я населення. // Известия ТРТУ. Тематичний випуск «Екологія 2004 - море і людина». - Таганрог. - 2004. - С. 164-168.

  Вишневецький В'ячеслав Юрійович

  Технологічний інститут Південного федерального університету в м Таганрозі E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  347928, Росія, м Таганрог, ГСП 17А, пров. Некрасовський, 44.: 8 (8634) 371795

  Вишневецький Юрій Михайлович

  Управління з технологічного та екологічного нагляду Ростехнагляду по КЧР E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  369000, -,. ,. , 35

  .: 8 (8782) 266284

  Vishnevetsky Vuacheslav Yurievich

  Taganrog Institute of Technology Southern Federal University

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  44, Nekrasovskiy, Taganrog, GSP 17A, 347928, Russia, Ph .: +7 (8634) 371795 Vishnevetsky Yuriy Michailovich

  Departament on Technological and Ecological Monitoring ROSTECHNADZOR of Karachaevo-Cherkessk Republic E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  35, Voroshilova Str., Cherkessk, 369 000, Karachaevo-Cherkessk Republic Ph .: +7 (8782) 266284


  Ключові слова: АНАЛІЗ ЯКОСТІ ВОДИ /ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ /СКЛАД ВОДИ /WATER QUALITY ANALYSIS /SOURCE OF POLLUTION /WATER COMPOSITION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити