Наведено залежності потужності дизеля Ne, витрати палива Gт, питомої витрати палива в функції часу для двигуна 4ДV224. Зображені гвинтові характеристики грузотеплохода проекту № 576 з головними дизелями типу 6ЧРН36 / 45 для різних H / T.

Анотація наукової статті з механіки і машинобудування, автор наукової роботи - Лопарев Валерій Костянтинович


The dependences of diesel power, fuel consumption, specifi c fuel consumption are shown as the functions of time for the engine 4ДV224. The spiral characteristics of cargo vessel of Project 576 with main diesels like 6ЧРН36 / 45 are shown for different H / T.


Область наук:
 • Механіка і машинобудування
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Вісник державного університету морського і річкового флоту ім. адмірала С.О. Макарова

  Наукова стаття на тему 'Аналіз впливу технічного стану суднових ДВС на їх економічні показники'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз впливу технічного стану суднових ДВС на їх економічні показники»

  ?тором електричних ланцюгів пристрою відносно один одного і корпусу.

  Цей пристрій також з успіхом може працювати в системах паливопідготовки котельних установок. Для цього необхідно лише скорегувати зміст води в ВТЕ, яке забезпечується регулюючим клапаном 11.

  Таким чином, число, призначення і робота функціональних елементів системи забезпечують повне рішення поставленого завдання.

  Установка підготовки палива для дизелів включає комплекс заходів, з по-

  університету сичи водних дДДДтдр комунікації

  міццю яких вдається вирішити проблеми існуючих установок, такі як низька стійкість ВТЕ, необхідність використання поверхнево-активних речовин і ін.

  Оптимально виконання даної установки у вигляді блочного пристрою на загальній рамі. При цьому скорочується час монтажу і значно спрощується транспортування. Також виконання може бути виконано у вигляді окремих модулів в разі неможливості монтажу цілим блоком через обмежених умов приміщення, в якому планується проводити монтаж.

  Список літератури

  1. Зубрілов С. П., Іщук Ю. Г., Косівський В. І. Охорона навколишнього середовища при експлуатації суден. - Л .: Суднобудування, 1989. - 256 с.

  2. Іванов В. М. Паливні емульсії. - М .: АН СРСР, 1962. - 274 с.

  3. Курник А. С. Удосконалення систем забезпечення населеності і підвищення екологічної безпеки суден на основі активованих окислювальних технологій: дис. ... д-ра техн. наук. - Н. Новгород, 2002.

  4. Курник А. С., Садеков М. Х. Підготовка компонентів харчування суднових двигунів внутрішнього згоряння. Суднові озонаторного станції і їх автоматизація / Под ред. В. Л. Етін // Збірник наукових праць. - Вип. 294. - Н. Новгород: ВГАВТ, 2000..

  5. Лебедєв О. Н., Сомов В. А., Сисин В. Д. водопаливної емульсії в суднових дизелях. - Л .: Суднобудування, 1988. - 108 с.

  6. Логвиненко Д. Д., Шеляков О. П. Інтенсифікація технологічних процесів в апаратах з вихровим шаром. - Київ: Техніка, 1976. - 144 с.

  7. Новиков Б. А., Піменов Ю. А., Черніков В. В. Віброкавітаціонние технології приготування високостабільних паливних емульсій // Економіка та держава. - 1997. - № 1. - С. 34-36.

  8. Курник А. С., Панов В. С. Патент на корисну модель РФ № 92622 «Установка підготовки палива для дизелів», зарег. 27.03.2010.

  УДК 621.436 В. К. Лопарев,

  канд. техн. наук, доцент, ВАТ «Техприлад»

  АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СУДНОВИХ ДВС НА ЇХ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

  THE ANALYSIS OF INFLUENCE OF THE TECHNICAL CONDITION MARINE DIESEL ENGINES ON THEIR ECONOMIC INDICATORS

  Наведено залежності потужності дизеля І, витрати палива Від, питомої витрати палива в функції часу для двигуна 4ДУ224. Зображені гвинтові характеристики грузотеплохода проекту № 576 з головними дизелями типу 6ЧРН36 / 45 для різних Н / Т.

  університету водних комунікацій

  The dependences of diesel power, fuel consumption, specific fuel consumption are shown as the functions of time for the engine 4ДУ224. The spiral characteristics of cargo vessel of Project 576 with main diesels like 6ЧРН36 / 45 are shown for different H / T.

  Ключові слова: витрата палива, судновий дизель, розподіл навантаження. Key words: fuel consumption, ship diesel, load dispatch.

  ПРОЦЕСІ роботи дизеля зношується паливна апаратура, перш за все - прецизійні пари насоса високого тиску і форсунки. В результаті погіршується їхня робота, що призводить до порушення незмінності подачі палива по окремих циліндрах дизеля, а також кута випередження подачі палива.

  При цих порушеннях дизель працює неекономічно і не розвиває номінальної потужності. Однак, як показують дослідження [1], процес зносу паливної апаратури сильно розтягнутий у часі. Практично досить один раз протягом навігації внести поправку в програму управління, щоб виключити вплив зносу паливної апаратури на процес управління витратою палива.

  В період експлуатації дизеля відбуваються власні знос пар тертя, які можуть помітно впливати на зниження потужності, економічності дизеля. В першу чергу це відноситься до кілець - циліндрична втулка і зчленування деталей: поршень - шатун - колінчастий вал (головний, шатунний підшипники).

  Знос поршневих кілець веде до втрати зарядки повітря в процесі стиснення і, отже, до зменшення надлишку повітря а для згоряння. Процес згоряння протікає при підвищених температурах і супроводжується інтенсивним теплоотводом в стінки циліндра.

  Зменшення а викличе падіння індикаторного ККД ц. і середнього індикаторного тиску. І так як механічний ККД становить Р

  І _ 1 _ хутро

  Р. '

  I

  то можна стверджувати, що з падінням Р буде зменшуватися і значення пг А зменшення пт і ц. призведе до падіння ефективної потужності, так як

  №е = 0,095бн5цЛгТ1тг "">

  де: Qн - нижча теплотворна здатність палива;

  Gц - подача палива за цикл; 1 - число циліндрів дизеля; г - коефіцієнт тактовності; п - частота обертання колінчастого вала дизеля, об / хв.

  Знос таких дизелів, як поршневі кільця, шатунні шийки колінчастого вала, шатунні і головні підшипники, веде до зменшення ходу стиснення (за рахунок перекладання зазору «вниз»), збільшення обсягу V камери стиснення і, отже, до зменшення ступеня стиснення.

  Збільшення обсягу V може досягати значних величин, помітно знижують потужність і економічність дизеля. На рис. 1 наведені залежності N g в функції часу для двигуна 4ДУ224 потужністю

  новий дизель

  1500 3000 4500

  Час роботи (ч)

  Мал. 1

  76 кВт при частоті обертання 750 об / хв. Ці характеристики показують, що процес зносу циліндро-поршневої групи і деталей кривошипно-шатунного механізму так само, як і паливної апаратури, розтягуються в часі, що досить легко можна врахувати в програмі управління витратою палива.

  Між дизелями в багатопаливної енергетичній установці існує природна взаємозв'язок через корпус судна. Ця залежність може при певних умовах викликати нерівномірний розподіл навантаження і, отже, зайва перевитрата палива. Управління ж за програмою економічних режимів повинно проводитися за умови рівномірного розподілу навантаження між дизелями. Таке рівність навантаження можливо при рівності частот обертання окремих дизелів. Виконання цієї умови дозволяє скоротити сумарну витрату палива.

  Як відомо, упор кожного з гвинтів визначається з наступного виразу:

  Рх = до, Рп} о *,

  де к. - коефіцієнт упору;

  Ов - параметр гребного гвинта. Сумарний упор становить р '= Р1 + Р2.

  Тому якщо п = пк, п2 = п то

  Але при щ + л,

  Рш = ^ |

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  Більш низький сумарний витрати палива-

  ва при

  п \ + п2

  = П "

  ніж при n = nk, n2 = n. пояснюється рівністю питомих витрат палива за умови виконання рівності (4).

  На рис. 2 зображені гвинтові характеристики грузотеплохода проекту № 576 з головними дизелями типу 6ЧРН36 / 45 потужністю 662 кВт при числі оборотів n = 375 об / хв для різних H / T (зміна частоти в залежності від відносної глибини фарватеру)

  університету водних комунікацій

  і залежність питомої витрати палива ge від числа обертів і потужності дизелів також для різних H / T.

  ge, Г / КВТ Ч 260

  240

  220

  275

  Щ / Т = 1,5 Н2 / Т = 2,5

  500 600 700 800 Ne, кВт

  Нз / Т - 1,5 Н2 / Т = 2,5 Нх / Т = <»

  Мал. 2

  Розглянемо такий приклад. Нехай п1 = 350 об / хв, а п2 = 375 об / хв, тоді gл = 226 г / кВтг, ил = 5254 кВт, Ие2 = 662 кВт і Ае, = 1206 кВт. Загальний витрата палива О = 287 кг / год.

  т

  Тепер вважаємо щ + п2 _ 350 + 375

  nt = nt =

  = 362 об / хв.

  2 + 2

  Сумарна потужність залишиться колишньою: Ае, = 1206 кВт, по 603 кВт на кожен дизель, ge = 148 г / кВтг, а сумарний витрата палива дорівнює 277 кг / год, т. Е. На 3,5% менше.

  Цей приклад показує, як важливо мати при управлінні режимами роботи рівномірний розподіл навантаження на дизелі.

  Виходячи з цього можна пред'явити додаткову вимогу до системи управління, яке буде полягати в тому, що

  університету ^ ІІІ водних комунікації

  система управління повинна забезпечити не лише управління рухом судна, близьке до розрахункового, але і рівномірно розподілити-

  ня навантаження між дизелями в многоваль-ної установки на всіх можливих режимах роботи.

  Список літератури

  1. Гіттіс В. Ю., Бондаренко В. Л. Теоретичні основи експлуатації суднових дизелів. - М .: Транспорт, 1965. - 376 с.


  Ключові слова: ВИТРАТИ ПАЛИВА / СУДОВОЙ ДИЗЕЛЬ / РОЗПОДІЛ НАВАНТАЖЕННЯ / FUEL CONSUMPTION / SHIP DIESEL / LOAD DISPATCH

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити